Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tarybos seminaras. Vilniaus patirtis

1,246 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tarybos seminaras. Vilniaus patirtis

 1. 1. Vilniaus patirtis įgyvendinantviešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus 2001-2011 Rasa Cibulskienė Ekonomikos ir investicijų departamento Investicinių projektų skyriaus vedėja
 2. 2. VPP / PPP patirtis (I) Investicijų projektai, įgyvendinti pagal CK:  UAB “Vilniaus šilumos tinklai” ilgalaikė nuoma;  Vilniaus pramogų parko įrengimo ir eksploatavimo projektas;  Dešiniojo Neries kranto vystymo projektas;  Poţeminės automobilių stovėjimo aikštelės statyba Gedimino pr.;  Statybinių atliekų aikštelės įrengimo ir eksploatavimo projektas;  Medicininių atliekų aikštelės įrengimo ir eksploatavimo projektas;  Halės turgavietės nuoma;  Liepynės kapinių Ţirnių g. įrengimas ir eksploatacija. Neįvykdyti koncesijos suteikimo projektai (iki 2010 m.):  Vilniaus miesto švietimo įstaigų rekonstrukcijos ir tolesnės prieţiūros projektas (parengta galimybių studija, konkursas nepaskelbtas);  Vilniaus moderniojo tramvajaus koncesija (parengta galimybių studija, projektas laukia sprendimų);  Naujosios Vilnios ir Karoliniškių poliklinikų veiklos ir ūkio prieţiūros koncesija (parengta galimybių studija, sutartis nutraukta neįsigaliojusi);
 3. 3. VPP / PPP patirtis (II) Viešieji pirkimai:  Balsių mokyklos statybos, ūkio prieţiūros ir administravimo viešasis pirkimas. Partnerystės projektai :  Automobilių stovėjimo aikštelių statybos ir valdymo koncesija (pasirinkta kita įgyvendinimo forma);  Kalvarijų turgavietės nuoma ( sutartis pasirašyta);  Nacionalinio stadiono statybos ir valdymo projektas (parengta galimybių studija, projektas atidėtas dėl LRV finansavimo neapibrėţtumo iki 2014 m.);  Lazdynų baseino rekonstrukcijos ir valdymo projektas (parengta galimybių studija, svarstoma su CPVA, Finansų ministerija);  Vilniaus miesto švietimo įstaigų rekonstrukcijos ir tolesnės prieţiūros projektas (parengta galimybių studija, teikiama Finansų ministerijai);  Vilniaus miesto gatvių apšvietimo tinklų renovacijos ir eksploatavimo projektas (parengta galimybių studija, rengiamos konkurso sąlygos);  Vilniaus miesto gatvių ištisinės dangos remonto ir prieţiūros projektas (rengiama galimybių studija).
 4. 4. Statistika trumpai Sutartis Privačių Kasmetinės Sutartis Sutarties pasirašyta investicijų pajamos galioja tipas suma Savivaldybei iki ...UAB “Vilniaus 2002 m. 564 mln. Lt 2,5 mln. Lt 2017 m. LDOšilumos tinklai”Ozo pramogų 2001 m. 941 mln. Lt - 2099 m. BOOparkasStatybinių 2002 m. 4 mln. Lt 100-300 tūkst. Lt 2016 m. DBOTatliekų aikštelėMedicininių 2004 m. 6 mln. Lt 150 tūkst. Lt* 2029 m. DBOTatliekų aikštelėHalės 2002 m. virš 28 mln. Lt 600 tūkst. Lt 2035 m. LDOturgavietėLiepynės 2003 m. 5 mln. Lt - 2023 m. BTOkapinėsBalsių mokykla 2010 m. 36,2 mln. Lt -6,1 mln. Lt 2035 m. BOOT Iš viso: 1584,2 mln. Lt* įsipareigojimų nevykdo
 5. 5. UAB “Vilniaus šilumos tinklai”ilgalaikė nuoma• Didelės investicijos - per 15 m. laikotarpį bus investuota apie 564 mln. litų į Vilniaus šilumos ūkį;• Šilumos sistemos renovacija – Vilniuje jau renovuota virš 3000 šilumos punktų;• Biudţeto pajamos – 2,5 mln. Lt koncesijos mokesčio per metus, kartu su kitais mokesčiais apie 8 mln. Lt kasmet;• Šilumos kaina viena maţiausių tarp didţiųjų Lietuvos miestų – 25,6 ct/kWh be PVM.• Padengtos Vilniaus šilumos tinklų paskolos – 80 mln. Lt
 6. 6. Ozo pramogų parko statybaEtapas Pasiekimai Pritraukta investicijų 2001-01-15 pasirašyta sutartis dėl Vilniaus pramogų parko įrengimoI etapas (2001-2002 m.) detalaus plano parengimas, 1 mln. Lt tyrimai, verslo planaiII etapas (2003-2005 m.) Siemens arena, 12 tūkst. vietų 65 mln. LtIII etapas (2005-2007 m.) Vandens pramogų parkas, 12 60 mln. Lt tūkst. kv. m Ozo prekybos ir pramogų 560 mln. Lt centrasIV etapas (2010-2012 m.) Natūralus centrinis parkas 2,4 mln. Lt (perduotas VMS nuosavybei) Kitos investicijos: gyvenamieji ir 243 mln. Lt komerciniai pastatai (tame tarpe 12 mln. Lt infrastruktūros sutvarkymui) Iš viso: 931,4 mln. Lt
 7. 7. Dešiniojo Neries kranto vystymoprojektas• Bendras projektas kartu su UAB “Hanner” ir UAB “Constructus” užstatant sklypą dešiniajame Neries krante• Naujo savivaldybės administracijos pastato statyba – 74 mln. Lt• Konstitucijos prospekto rekonstrukcija – 34 mln. Lt• Privačios investicijos – 200 mln. Lt bendrai vystomoje teritorijoje, o dešiniajame Neris upės krante bendros investijos viršija daugiau nei 500 mln. Lt. Formuojamas naujas miesto centras
 8. 8. Poţeminės automobilių stovėjimoaikštelės statybos projektasGedimino prospekte• Gedimino prospekto sutvarkymas – 28 mln. Lt• Požeminės stovėjimo aikštelės statyba – 19,5 mln. Lt (iš jų 9 mln. Lt privačių)
 9. 9. Statybinių atliekų aikštelė• Konkurso laimėtoja įsipareigojo Savivaldybės ţemėje įrengti statybinių atliekų tvarkymo aikštelę ir teikti paslaugas;• Sutartis 14-ai metų pasirašyta 2002 m.;• Kasmet įmonė (šiuo metu UAB “Bionovus” ) Savivaldybei moka tam tikrą dalį nuo pajamų ir pelno (100-300 tūkst. Lt);• Vidutiniškai per metus sutvarkoma apie 120 tūkst. tonų statybinių atliekų;• Perdirbtos atliekos realizuojamos antrinėje rinkoje.
 10. 10. Medicininių atliekų aikštelė• Savivaldybė suteikė teisę įmonei sklype Jočionių g. 13 savo lėšomis įrengti ir eksploatuoti medicininių atliekų tvarkymo ir deginimo aikštelę;• Sutartis 25-iems metams pasirašyta 2004 m.;• Kasmet įmonė privalo Savivaldybei mokėti 150 tūkst. Lt atlygį uţ teisės suteikimą;• Vidutiniškai per metus sutvarkoma apie 600 tonų medicininių atliekų.
 11. 11. Balsių mokykla• Sutarties terminas – 25 metai nuo sutarties įsigaliojimo 2010-07-26;• Statybos darbų terminas – 2011 m. rugsėjo 1 d.;• Sutartimi pavedama Privačiam subjektui: – pastatyti ir pilnai įrengti Balsių mokyklą (tame tarpe visą teritoriją), aprūpinti ją vadovėliais, bendrąja literatūra, visomis būtinosiomis ugdymo priemonėmis, kompiuteriais; – priţiūrėti jos ūkį, administruoti pastatą ir teritoriją; – mokėti uţ naudojamus energetinius resursus; – mokėti ţemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčius; – pilnai apdrausti visą turtą ir savo civilinę atsakomybę;• Statybos darbų finansavimas – Privataus subjekto atsakomybė;• Pasibaigus sutarčiai mokyklos nuosavybė be jokio papildomo mokėjimo pereina Savivaldybei.
 12. 12. Halės turgavietė• Konkurso laimėtoja UAB “Tugva” įsipareigojo rekonstruoti išsinuomotą turgavietę, investuojant į ją ne maţiau kaip 9 mln. Lt;• Sutartis 33-ims metams pasirašyta 2002 m.• Realiai iki šiol investuota virš 28 mln. Lt;• Kasmet Savivaldybei įmonė sumoka apie 600 tūkst. Lt nuompinigių, viso nuo sutarties pasirašymo virš 6,2 mln. Lt;• Savivaldybės nekilnojamasis turtas padidėjo 5681,63 kv. m (daugiau nei dvigubai) ir sukurta nauja objekto rinkos vertė 47 mln. Lt.
 13. 13. Kiti bendradarbiavimopavyzdţiai (I)• Suspaustų dujų degalinė – gamtinių dujų kainoje įskaičiuota 100 autobusų, kompresorinė degalinė, išpilstymas. Gamtinės dujos nuvaţiavus 1 km yra 40 ct pigiau uţ dyzeliną;• VAATC dujų surinkimo įrenginys – 7 mln. Lt investicija, privatus gamina el. energiją, parduoda ją ir 16% pajamų sumoka VAATC;• Švietimo įstaigų šilumos ūkio prieţiūra ir valdymas – įgyvendintas ESCO modelis leidţia taupyti išlaidas šilumai, protingai valdant jos suvartojimą. Investuota į šilumos energiją taupančias priemones.
 14. 14. Kiti bendradarbiavimopavyzdţiai (II)• Vaizdo stebėjimo sistema – 112 vaizdo stebėjimo kamerų pastatymas įskaičiuotas į paslaugos kainą – 1,5 mln. Lt per metus, įdarbinta 12 neįgaliųjų;• Greičio matuokliai – 37 matuokliai, kurių pastatymas įskaičiuotas į paslaugą – 1,2 mln. Lt per metus;• Laukimo paviljonai – 21 mln. Lt investicijų, pastatyti 525 laukimo paviljonai, kurie generuoja pajamas, jie yra priţiūrimi ir atnaujinami, Savivaldybei nieko nereikia primokėti.

×