Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Parama atlieku sektoriui 2014-2020

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Parama atlieku sektoriui 2014-2020 (17)

Advertisement

More from LRATCA (20)

Parama atlieku sektoriui 2014-2020

 1. 1. 2014-2020 m. Europos Sąjungos2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijosfondų investicijos kkomunaliniųomunalinių atliekų tvarkymo srityjeatliekų tvarkymo srityje Rasa Uselytė Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyr. specialistė 20120155 m. rugsėjo 17 d.m. rugsėjo 17 d. Panevėžio raj.Panevėžio raj.
 2. 2. 2014–2020 m. ES fondų investicijų2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa (1)veiksmų programa (1) 5.2. INVESTICINIS PRIORITETAS Investicijos į atliekų sektorių, siekiant įvykdyti ES aplinkos acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių narių nustatytus poreikius, viršijančius tuos reikalavimus 5.2.1. KONKRETUS UŽDAVINYS Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą
 3. 3. 2014–2020 m. ES fondų investicijų2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa (2)veiksmų programa (2) Komunalinių atliekų surinkimo ir apdorojimo sistemos plėtra. Numatomos investicijos į atliekų surinkimo infrastruktūrą, t. y. rūšiuojamojo surinkimo (antrinių žaliavų ir tekstilės), bioskaidžių (žaliųjų ir maisto) ir mišrių atliekų konteinerius, konteinerines aikšteles, bei į atliekų rūšiavimo ir/ar apdorojimo įrenginius. Kartu bus vykdomos visuomenės švietimo ir informavimo priemonės vietos lygmenyje apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atskiro surinkimo ir rūšiavimo svarbą, naudą, galimybes ir pan.
 4. 4. 2014–2020 m. ES fondų investicijų2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa (3)veiksmų programa (3) Atliekų paruošimo perdirbti, pakartotinai ir kitaip naudoti pajėgumų sukūrimas ir modernizavimas. Numatoma teikti finansinę paramą ūkio subjektams antrinių žaliavų (tarp jų gaminių ir pakuočių atliekų) paruošimo perdirbti įrangai (rūšiavimo linijos, presai ir kiti apdorojimo įrenginiai) įsigyti ar modernizuoti, taip pat įrangai atliekų pakartotinio naudojimo ir/ar užstato sistemai įdiegti, kartu įgyvendinant tikslines visuomenės informavimo priemones apie atliekų prevenciją ir kitus atliekų tvarkymo aspektus.
 5. 5. Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „KomunaliniųNr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Projektų finansavimo sąlygų aprašas Planavimo dokumentai Priemonių įgyvendinimo planas (PĮP) 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa (2014-09-08) Partnerystės sutartis (2014-06-20) rengiama Suderinta su visuomene, APVA, VRM, vyksta derinimas su Finansų ministerija (skelbiama www.esinvesticijos.lt ) Patvirtintas 2015 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-356 Specialieji projektų atrankos kriterijai patvirtinti Stebėsenos komiteto 2015 m. balandžio 23 d. Veiksmų programos rodiklių skaičiavimo aprašas patvirtintas 2015 m. balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-139
 6. 6. Produkto rodiklio skaičiavimo aprašasProdukto rodiklio skaičiavimo aprašas Rodiklio kodas Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetai Sąvokų apibrėžtys Skaičiavimo būdas Duomenų šaltinis Pasiekimo momentas Institucija P.S.329 „Sukurti/ pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai“ Tonos/ metai Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas (šaltinis: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas). Atliekų surinkimas – atliekų paėmimas iš atliekų turėtojų, įskaitant rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir parengiamąjį laikymą iki atliekų surinkimo įrenginiuose, kuriuose atliekos iškraunamos, kad jas galima būtų paruošti pervežti į atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius (šaltinis: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas). Rūšiuojamasis atliekų surinkimas – atliekų surinkimas, kai jos atskiriamos pagal rūšį ir pobūdį siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą (šaltinis: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas). Sukurti ir (arba) pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – naujai įsigyti ir pastatyti atskiro komunalinių atliekų surinkimo konteineriai ar kiti įrenginiai. Skaičiuojamas sumuojant įsigytų ir pastatytų konteinerių ar kitų įrenginių komunalinių atliekų surinkimo pajėgumus tonomis per metus. Konteinerių ar kitų įrenginių pajėgumai apskaičiuojami jų skaičių dauginant iš jų tūrio (maksimalaus galimo pripildyti kiekio) ir vidutinio išvežimų per metus skaičiaus. Pirminiai šaltiniai: priėmimo– perdavimo aktai arba statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai. Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai. Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomi priėmimo– perdavimo aktai arba statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.
 7. 7. Specialieji projektų atrankos kriterijai (1)Specialieji projektų atrankos kriterijai (1) 1. Projekto atitiktis Valstybinio atliekų tvarkymo (VATP) 2014–2020 metų plano, 227.1.6 ir (ar) 227.2.3 ir (ar) 227.2.4 ir (ar) 227.6.1 papunkčiuose nustatytiems strateginiams atliekų tvarkymo uždaviniams. Vertinama, ar projekto veiklos atitinka: - VATP 227.1.6 papunktyje numatytą strateginio atliekų tvarkymo uždavinį „Skatinti gaminių pakartotinį naudojimą ir paruošimo naudoti pakartotinai veiklą“; ir / arba - VATP 227.2.3 papunktyje numatytą strateginio atliekų tvarkymo uždavinį „Sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus“; ir / arba - VATP 227.2.4 papunktyje numatytą strateginio atliekų tvarkymo uždavinį „Plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas“; ir / arba - VATP 227.6.1 papunktyje numatytą strateginio atliekų tvarkymo uždavinį „Didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje“. 1. Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas (2014-04-16) 2. Savivaldybių atliekų tvarkymo planai 3. Regiono plėtros planas
 8. 8. 2. Projekto atitiktis savivaldybės atliekų tvarkymo planui, patvirtintam savivaldybės tarybos sprendimu. Vertinama, ar projekto veiklos atitinka savivaldybės atliekų tvarkymo plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto veiklas. 1. Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas (2014-04-16) 2. Savivaldybių atliekų tvarkymo planai 3. Regiono plėtros planas 3. Projekto atitiktis regiono plėtros planui, patvirtintam regiono plėtros tarybos sprendimu. Vertinama, ar projekto pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių. Specialieji projektų atrankos kriterijai (2)Specialieji projektų atrankos kriterijai (2)
 9. 9. Priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008Priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 įgyvendinimo planas (PĮP)įgyvendinimo planas (PĮP) Remiamos veiklos: biologinių atliekų surinkimo konteinerių ir (arba) kompostavimo priemonių individualioms valdoms plėtra; konteinerinių aikštelių įrengimas/ rekonstrukcija ir konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas; didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas/ atnaujinimas ir (arba) jų pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai; atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūros sukūrimas/ atnaujinimas; visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. Galimi pareiškėjai ir partneriai: savivaldybių administracijos; regionų atliekų tvarkymo centrai.
 10. 10. Projektų finansavimo sąlygų aprašoProjektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) projektas (1)(PFSA) projektas (1) Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2018 m. rugsėjo 30 d. Tam tikrais atvejais (dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu) projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta Projektų taisyklių nustatyta tvarka. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai / rodikliai: Regiono pavadinimas ES lėšų suma, Eur Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai) (P.S.329) Alytaus 3 352 807,77 7185 Kauno 14 567 838,31 31217 Klaipėdos 8 847 842,96 18960 Marijampolės 3 805 711,37 8155 Panevėžio 5 250 106,65 11250 Šiaulių 6 971 232,87 14938 Tauragės 2 380 217,62 5100 Telšių 3 399 939,60 7286 Utenos 2 832 120,44 6069 Vilniaus 18 592 182,41 39840 Iš viso: 70 000 000,00 150000
 11. 11. Projektų finansavimo sąlygų aprašoProjektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) projektas (2)(PFSA) projektas (2) Projektų parengtumui keliami reikalavimai: pareiškėjas turi būti įvykdęs rangos darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų procedūras (turi būti sudaryta pasiūlymų eilė ir pasibaigęs pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, nustatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje) iki paraiškos pateikimo; turi būti įvykdytos poveikio aplinkai vertinimo procedūros iki paraiškos pateikimo (jei taikoma); vadovaujantis Žemės įstatymu turi būti nustatytos sanitarinės apsaugos zonos ribos ūkinei veiklai ir įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą iki paraiškos pateikimo (jei taikoma); pareiškėjas turi būti parengęs visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių planą, kuriame būtų nurodyti visuomenės informavimo tikslai, tikslinės grupės, visuomenės informavimo priemonės, jų taikymo apimtis, laukiami rezultatai ir finansavimo poreikis, iki projektinio pasiūlymo pateikimo (taikoma 11.5 papunktyje nurodytai veiklai).
 12. 12. Projektų finansavimo sąlygų aprašoProjektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) projektas (3)(PFSA) projektas (3) Reikalavimai veiklos “Konteinerinių aikštelių įrengimas / rekonstrukcija ir konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas” projektų įgyvendinimui: konteinerinės aikštelės turi būti įrengiamos pagal konteinerių aikštelių išdėstymo schemas, parengtas pagal Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano reikalavimus; konteinerinės aikštelės dydis ir konteinerių skaičius turi būti nustatomi atsižvelgiant į pas komunalinių atliekų turėtojus susidarantį komunalinių atliekų kiekį pagal atliekų rūšis ir savivaldybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus komunalinių atliekų surinkimo sistemai (pvz., į nustatytus konteinerių tipus, dydžius, atliekų išvežimo dažnumą); rekomenduojama, kad konteinerinės aikštelės dangos nuolydis būtų ne didesnis kaip 2%. Konteinerinės aikštelės nuolydis ir latakai turi būti formuojami taip, kad vanduo kuo trumpiausiu keliu patektų į trapus; konteinerinė aikštelė turi būti išasfaltuota ar padengta kita teršalams nelaidžia danga (taikoma antžeminėms konteinerių aikštelėms); priėjimas prie konteinerių konteinerinėje aikštelėje turi būti pritaikytas žmonėms su negalia; konteinerinėje aikštelėje, be kitų komunalinių atliekų, turi būti numatytas popieriaus ir kartono, stiklo, plastikų ir metalo atliekų rūšiuojamasis surinkimas.
 13. 13. Projektų finansavimo sąlygų aprašoProjektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) projektas (4)(PFSA) projektas (4) Veiklos “Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas/ atnaujinimas ir (arba) jų pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai” projektams taikomi reikalavimai, nustatyti Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų, patvirtintų 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“, 37 ir 38 punktuose. Reikalavimai veiklos “Visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais” projektų įgyvendinimui: visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais turi siekti bent šių tikslų: 1. geriau informuoti komunalinių atliekų turėtojus apie regioninę ir savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, infrastruktūrą, galimybes rūšiuoti komunalines atliekas; 2. didinti komunalinių atliekų turėtojų aplinkosauginį sąmoningumą ir kultūrą komunalinių atliekų rūšiavimo ir kompostavimo namų ūkio sąlygomis srityse; 3. didinti komunalinių atliekų turėtojų aplinkosauginį sąmoningumą ir kultūrą atliekų prevencijos srityje; visuomenės informavimo veiklos neturi diegti ir skleisti lyčių ar amžiaus grupių stereotipų, turi užtikrinti, kad jis būtų prieinamas įvairioms grupėms.
 14. 14. Projektų finansavimo sąlygų aprašoProjektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) projektas ((PFSA) projektas (55)) Išlaidų katego- rijos Nr. Išlaidų kategorijos pavadinimas Reikalavimai ir paaiškinimai 1. Žemė Netinkama finansuoti. 2. Nekilnojamasis turtas 2.1 nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) pirkimo, nuomos arba finansinės nuomos (lizingo) ir eksploatavimo išlaidos Netinkama finansuoti. 3. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai 3.1 statybos, rekonstravimo, modernizavimo, remonto, išankstinių darbų, griovimo ir kt. darbai, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis. Tinkama finansuoti. 3.2 projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, techninės priežiūros, kadastrinių ir geodezinių matavimų, statybinių tyrinėjimų (įskaitant kultūros paveldo objektų tyrimą), ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis. Tinkama finansuoti. 4. Įranga, įrenginiai ir kitas turtas 4.1. biologinių atliekų surinkimo konteineriai individualioms valdoms. Tinkama finansuoti. 4.2. kompostavimo priemonės individualioms valdoms. Tinkama finansuoti. 4.3. konteineriai konteinerinėms aikštelėms. Tinkama finansuoti. 4.4. konteineriai didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėms. Tinkama finansuoti. 4.5. atliekų paruošimo naudoti pakartotinai įranga. Netinkama finansuoti. 4.6. konteinerių ir (ar) kompostavimo priemonių pristatymas į konteinerių aikšteles ir (ar) didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir (ar) išdalinimas individualioms namų valdoms. Tinkama finansuoti.
 15. 15. Projektų finansavimo sąlygų aprašoProjektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) projektas ((PFSA) projektas (66)) Išlaidų katego- rijos Nr. Išlaidų kategorijos pavadinimas Reikalavimai ir paaiškinimai 5. Projekto vykdymas: 5.1. visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais paslaugos. Tinkama finansuoti. 5.2. investicijų projekto parengimo paslaugos. Tinkama finansuoti. 6. Informavimas apie projektą Tinkamos finansuoti privalomos viešinimo priemonės pagal Projektų taisykles. 7. Netiesioginės ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą: Projekto netiesioginėms išlaidoms gali būti taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma pagal Projektų taisyklių 10 priedą. 7.1. projekto administravimo išlaidos. Tinkamos finansuoti projekto administravimo išlaidos, nustatytos Projektų taisyklių 435.1 papunktyje, jeigu projektui netaikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma pagal Projektų taisyklių 10 priedą. Paraiškos parengimo išlaidos nepriskiriamos prie tinkamų finansuoti išlaidų. Projekto administravimo išlaidos negali viršyti Projektų taisyklių 10 priedo 4 punkto 6 skiltyje nurodytų fiksuotųjų normų.
 16. 16. Projektų finansavimo sąlygų aprašoProjektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) projektas ((PFSA) projektas (77)) 37. Su projektiniu pasiūlymu galimi projektinių pasiūlymų teikėjai turi pateikti: 37.1. investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, jeigu investicijų projektas turi būti rengiamas pagal Projektų taisyklių 671 punktą. Jeigu įgyvendinti suplanuotų investicijų išlaidų suma viršija Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos … 6 punkte nustatytą investicijų išlaidų sumą, investicijų projekte turi būti išnagrinėtos projekto įgyvendinimo alternatyvos. Nagrinėtinų kiekvieno projekto įgyvendinimo alternatyvų skaičius ir turinys priklauso nuo projekto investavimo objekto tipo, kuris nustatomas pagal algoritmą, pateiktą Kokybės metodikos 1 ir 2 prieduose. Tuo atveju, jeigu pagal Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą veiklą numatoma įrengti požemines ar pusiau požemines konteinerines aikšteles, privalo būti išnagrinėta alternatyva įrengti antžemines konteinerines aikšteles. Kokybės metodika skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt; 37.2. sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklę, parengtą pagal Kokybės metodikos 4 priedą „Sąnaudų ir naudos analizės rezultatai“ (jeigu taikomas investicijų efektyvumo vertinimo metodas – sąnaudų ir naudos analizė); 37.3. sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų skaičiuoklę, parengtą pagal Kokybės metodikos 5 priedą „Sąnaudų efektyvumo analizės rezultatai“, ir papildomus projekto investicijas pagrindžiančius dokumentus (jeigu taikomas investicijų efektyvumo vertinimo metodas – sąnaudų efektyvumo analizė). 37.4. visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių planą, parengtą pagal 24.4 papunktyje nustatytus reikalavimus.
 17. 17. Projektų finansavimo sąlygų aprašoProjektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) projektas ((PFSA) projektas (88)) 43. Su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus: 43.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as) (jei taikoma); 43.2. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis klausimyną; 43.3. informaciją apie poveikio aplinkai vertinimą arba atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimą (jei taikoma); 43.4. institucijos, atsakingos už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, išvados dėl poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo kopiją (jei taikoma); 43.5. informaciją apie nustatytas sanitarinės apsaugos zonas (jei taikoma); 43.6. informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (jei taikoma); 43.7. projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (-ius) (jei taikoma); 43.8. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties patvirtintą kopiją, kurioje turi būti nustatytas partnerių atsakomybių pasiskirstymas, rizikų pasidalinimas, finansiniai įsipareigojimai ir kiti įsipareigojimai, kurie būtini įgyvendinant projektą (jei taikoma); 43.9. pareiškėjo ir (arba) partnerio įsipareigojimą (juridinio asmens valdymo organo, turinčio kompetenciją priimti atitinkamą sprendimą) padengti tinkamas ir netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas; 43.10. dokumentus, pagrindžiančius pareiškėjo ir (ar) partnerio galimybę apmokėti nuosavą indėlį (savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą savivaldybės biudžetą ar regioninio atliekų tvarkymo centro finansinės atskaitomybės dokumentus ar ketinimą pasirašyti sutartį dėl banko paskolos); 43.11. pagrindžiančius dokumentus, kad pareiškėjas turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas (taikoma, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktuose yra nustatytas reikalavimas turėti tokį teisinį pagrindą); 43.12. darbuotojų, nurodytų Aprašo 16 punkte, gyvenimo aprašymus, kuriuose būtų nurodyta darbuotojų išsilavinimas, darbo patirtis ir pridėti tai įrodančių dokumentų kopijas; 43.13. įvykdytų pirkimų viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus; 43.14. konteinerių aikštelių išdėstymo schemų, parengtų pagal Valstybinio atliekų tvarkymo plano 2014–2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“, reikalavimus, kopijas (taikoma Aprašo 11.2 papunktyje nurodytai veiklai).
 18. 18. Regionų projektų atrankos procedūrosRegionų projektų atrankos procedūros Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus – 10 d. po PFSA patvirtinimo Savivaldybės teikia projektinius pasiūlymus – 90 d. po PFSA patvirtinimo Regiono plėtros tarybos sekretoriatas vertina projektinius pasiūlymus – 20-30 d. po pasiūlymų pateikimo Regiono plėtros tarybos tvirtina regionų projektų sąrašus – ne vėliau kaip per 25 d. nuo sąrašo projekto gavimo Kvietimai pareiškėjams teikti paraiškas – paraiškos teikiamos APVA per 6 mėn. nuo kvietimo teikti paraiškas gavimo Atliekamas paraiškų vertinimas (APVA) – 60 d. po paraiškų pateikimo Priimamas sprendimas dėl projekto finansavimo (AM) – 14 d. po ataskaitos gavimo Sudaromos projekto finansavimo ir administravimo sutartys (APVA ir PV)
 19. 19. KlausimaiKlausimai Projektų vykdytojai – RATC-ai ar savivaldybės? Kokias veiklas planuoja įgyvendinti 2014-2020 m. laikotarpiu regionai / savivaldybės? biologinių atliekų surinkimo konteinerių ir (arba) kompostavimo priemonių individualioms valdoms plėtra; konteinerinių aikštelių įrengimas/ rekonstrukcija ir konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas; didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas/ atnaujinimas ir (arba) jų pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai; atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūros sukūrimas/ atnaujinimas; visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. Ar parengti visi planavimo dokumentai? Savivaldybių atliekų tvarkymo planai Regiono plėtros planai AŽ konteinerių aikštelių išdėstymo schemos

×