Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Правові засади оподаткування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності

487 views

Published on

Правові засади оподаткування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Правові засади оподаткування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності

 1. 1.  1.Податкова система України. 2.Поняття та види податків і зборів (обов’язкових платежів). 3.Права та обов’язки платників податків. 4.Спеціальні податкові режими. 5.Ухилення від сплати податків і зборів. Відповідальність за порушення податкового законодавства. ПЛАН:
 2. 2.  1.Податкова система України Регулювання відносин в сфері оподаткування здійснюється на основі Податкового кодексу України та низки інших законодавчих і нормативних актів
 3. 3. Податкова система – це сукупність: податків зборів та платежів, що законодавчо закріплені в даній державі;  принципів, форм та методів їх визначення, зміни або скасування;  дій, що забезпечують їх сплату, контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства.
 4. 4. Податкова система України: Система оподаткування Платники податків Контролюючі органи Система податків і зборів Механізми і способи розрахунку та сплати податків і зборів Юридичні особи Фізичні особи Державна податкова служба Державна митна служба Фонд соціального страхування
 5. 5. система дій, які проводяться державою в галузі податків і оподаткування. Вона знаходить своє відображення у видах податків, розмірах податкових ставок, визначені кола платників податків і об’єктів оподаткування, у податкових пільгах. Податкова політика є частиною загальної фінансової політики держави на середньострокову та довгострокову перспективу. Податкова політика – це
 6. 6.  Важливою умовою ефективної податкової політики є її стабільність і передбачуваність, завдяки чому у підприємств виникає можливість планувати фінансово- господарську діяльність та правильно оцінювати ефективність прийнятих рішень
 7. 7. Податкове законодавство України: (Податковий кодекс України ст.3)  Конституція України;  Податковий кодекс України;  Митний кодекс України ;  Закони України;  чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування;  нормативно-правові акти;  рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими Податковим Кодексом.
 8. 8. Податковий кодекс України зокрема визначає: -вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, -платників податків та зборів, їх права та обов'язки, -компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, -відповідальність за порушення податкового законодавства Податковий кодекс України — закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів. Податковий кодекс України
 9. 9. Принципи по Сміту: 1. Принцип справедливості, підтверджує все загальність оподаткування і рівномірність розподілу між громадянами відповідно до їх доходів. 2.Принцип визначеності, потребує аби сума, спосіб та час платежу були точно і завідомо визначені платнику. 3. Принцип зручності, передбачає, що податок повинен стягуватись в такий час та таким способом, які представляють найбільші зручності для платника. 4. Принцип економії, полягає в зменшенні витрат на стягнення податків, в раціоналізації податкової системи. Принципи по Сміту: 1. Принцип справедливості, підтверджує все загальність оподаткування і рівномірність розподілу між громадянами відповідно до їх доходів. 2.Принцип визначеності, потребує аби сума, спосіб та час платежу були точно і завідомо визначені платнику. 3. Принцип зручності, передбачає, що податок повинен стягуватись в такий час та таким способом, які представляють найбільші зручності для платника. 4. Принцип економії, полягає в зменшенні витрат на стягнення податків, в раціоналізації податкової системи. Принципи побудови податкової системи
 10. 10.  Основні засади податкового законодавства України (Податковий кодекс України ст.4)
 11. 11. 1. загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу; 2. рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу; 3. невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства; 4. презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу; 5. фіскальна достатність - встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями; Сучасні принципи побудови податкової системи України:Сучасні принципи побудови податкової системи України:
 12. 12. 6. соціальна справедливість - установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків; 7. економічність оподаткування - установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування; 8. нейтральність оподаткування - установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків; 9. стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року; 10. рівномірність та зручність сплати - установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками; 11. єдиний підхід до встановлення податків та зборів - визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку. Сучасні принципи побудови податкової системи України:Сучасні принципи побудови податкової системи України:
 13. 13.  Загальні засади встановлення податків і зборів (Податковий кодекс України ст.7) Під час встановлення податку обов'язково визначаються такі елементи: Платники податку; Об’єкт оподаткування; База оподаткування; Ставка податку; Порядок обчислення податку; Податковий період; Строк та порядок сплати податку; Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
 14. 14.  2.Поняття та види податків і зборів
 15. 15. "Податок - це тягар, який"Податок - це тягар, який накладається державоюнакладається державою у формі закону, щоу формі закону, що передбачає і його розмір,передбачає і його розмір, і порядок сплати".і порядок сплати". Адам СмітАдам Сміт — це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і у терміни, передбачених законодавством.
 16. 16. Класифікація податків В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори (Податковий кодекс України ст.8)
 17. 17.  обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до податкового Кодексу обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій Податок Збір (плата, внесок)
 18. 18.  Види податків за формою оподаткуванняВиди податків за формою оподаткування Прямі Непрямі обов'язкові нормативні платежі з прибутку або доходу працівника, спадщини, землі, будівель тощо. Ці податки стягуються в процесі придбання та накопичення матеріальних благ (прибутковий податок, податок на майно та ін.) податки, які включаються в ціну товарів або тарифів на послуги. Вони не відраховуються прямо з доходів працівника (власника), а виплачує їх підприємство (податок на додану вартість, акцизи, мито, що стягується митними органами тощо)
 19. 19. Переваги і недоліки прямого оподаткування Переваги і недоліки прямого оподаткування Переваги прямого оподаткування: 1. Прямі податки дають можливість встановити пряму залежність між доходами платника і його платежами до бюджету. 2.В країнах з розвиненою ринковою економікою пряме оподаткування є важливим фінансовим важелем регулювання еноконмічних процесів(накопичення, інвестиції…) 3. Прямі податки спонукають до розподілення подлаткового навантаження таким чином, що більші податкові видатки мають ті члени суспільства у яких більш високі доходи. Такий принцип оподаткування більшістю еоконмістів вважається справедливим. Недоліки прямих податків: 1.Пряма форма оподаткування потребує складного механізму стягнення податків, так як пов’язана з достатньо складною методикою ведення бухгалтерського обліку і звітності. 2. Контроль надходження прямих податків потребує суттєвого розширення податкового апарту і розробки сучасних методів обліку і контролю платників. 3. Прямі податки пов’язані з можливістю ухилення від сплати податків із-за недосконалості фінансового контролю і наявності комерційної таємниці. 4. Пряме оподаткування потребує відповідного розвитку ринкових відносин, так як тільки в умовах реальног ринку може формуватись реальна ринкова ціна, а відповідно і реальні доходи(прибток), однак з такою ж ймовірністю можуть мати місце і втрати.
 20. 20. Переваги: 1. Для непрямих податків характерна простота сплати і регулярність надходжень до бюджету, їх утримання та контроль надходжень не потребують розширення податкового апарату. 2. Оскільки непрямі податки збільшують доходи держави за рахунок зростання населення чи його благополуччя, то вони більш вигідні для країн, прогресуючих в економічному відношенні. 3. Впливають на сукупне споживання шляхом здорожчання того чи іншого продукту(здоровя нації.) 4. Завуальвано в ціні товару. 5. Визначаються розміром споживання, зручністю сплати вчасі, близькістю до місця внесення, відчутністю витрат часу для внеску. До недоліків непрямих податків відносять: 1. Обтяжливість для малозабезпечених. 2. Право стягнення непрямих податків майже ніколи не оскаржується. 3.Лягають тягарем на низько оплачувані верстви населення. 4. Обмежують розмір прибутку, бо в умовах конкуренції не зажди є можливість підвищувати ціни. Непрямі податки мають такі переваги та недоліки
 21. 21.  Види податків та зборівВиди податків та зборів за рівнем державних структурза рівнем державних структур Загальнодержавні Місцеві податки та збори, що встановлені податковим Кодексом і є обов’язковими до сплати на усій території України, крім випадків, передбачених податковим Кодексом податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених податковим Кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад
 22. 22. Загальнодержавні податки та збори:  1. податок на прибуток підприємств;  2. податок на доходи фізичних осіб;  3. податок на додану вартість;  4. акцизний податок;  5 збір за першу реєстрацію транспортного засобу;  6. екологічний податок;  7. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;  8. рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;  9. плата за користування надрами;  10. плата за землю;  11. збір за користування радіочастотним ресурсом України;  12. збір за спец. використання води;  13. збір за спеціальне використання лісових ресурсів;  14. фіксований сільськогосподарський податок;  15. збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства  16. мито;  17. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;  18. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності. Місцеві податки та збори:Місцеві податки та збори:  1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;  2. єдиний податок  1. збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;  2. збір за місця для паркування транспортних засобів;  3. туристичний збір.
 23. 23. Податкові ставки в Україні Податкова концепція А.Леффера
 24. 24.  Україна і «Оподаткування 2019» 20 листопада 2018 року оприлюднено результати спільного дослідження PwC і Групи Світового Банку «Оподаткування 2019», в якому оцінюється простота сплати податків у 190 країнах світу. Команда PwC Україна щорічно бере участь у підготовці цього дослідження pro-bono із 2004 року, а також розробляє за його результатами пропозиції для Міністерства фінансів України щодо вдосконалення податкової політики. За результатами рейтингу «Оподаткування 2019» Україна посіла 54 місце. У порівнянні з показниками попереднього року, позиція України погіршилася на 11 пунктів (у рейтингу «Оподаткування 2018» Україна посіла 43 місце).
 25. 25. Із року в рік дослідження демонструє чітку тенденцію в усьому світі до скорочення кількості часу, який витрачає бізнес на ведення податкового обліку. Проте в Україні цей показник у 1.5 рази більший, ніж у інших країнах Європи та Центральної Азії; і таким чином має найбільший потенціал до покращення. Спрощення правил обліку, форм податкових декларацій та податкових накладних, відмова від паперового документообігу та подальша автоматизація процесу взаємодії бізнесу з фіскальними органами повинні й надалі бути одним із пріоритетів для Уряду в податковій сфері». Партнер PwC Україна В'ячеслав Власов, коментуючи результати дослідження для України, зазначив: «Минулого року в Україні не відбулося суттєвих змін у податковому законодавстві. Проте така відносна стабільність позначилася на позиції нашої країни у рейтингу, адже у більшості інших країн- учасниць рейтингу було впроваджено певні податкові реформи.
 26. 26.  3.Права та обов’язки платників податків
 27. 27.  Платники податківПлатники податків Фізичні особи резиденти та нерезиденти мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з податковим Кодексом або податковими законами і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з податковим Кодексом Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи
 28. 28.  Основні права та обов'язки платників податків 1) з податкового обліку: ◦ представляти свої інтереси безпосередньо (або через представника) у податкових органах; ◦ бути присутнім при проведенні податкових перевірок; 2) по сплаті податків ◦ використовувати податкові пільги; ◦ одержувати відстрочку, розстрочку, податковий кредит; 3) з податкової звітності ◦ одержувати в податкових органах необхідну інформацію; ◦ обирати метод ведення податкового обліку; ◦ представляти податковим органам пояснення, обґрунтовані відмови; ◦ оскаржувати рішення податкових органів; ◦ не розголошувати податкову таємницю й т.д. 1) з податкового обліку: ◦ стати на облік або зареєструватися в податковому органі ◦ надавати компетентним органам необхідну інформацію (податковим органам − про відкриття рахунків, про рішення, прийнятих судом або власником) і т.д.); 2) по сплаті податків: ◦ самостійно й правильно обчислювати суми податкових платежів; ◦ вчасно й у повному обсязі сплачувати податки; ◦ погашати недоїмки; 3) з податкової звітності: ◦ вести бухгалтерський облік і вносити виправлення у звітність; ◦ вчасно складати звіти й зберігати їх необхідний час; ◦ представляти в податкові органи необхідні документи, пояснення, довідки, виконувати їх вимоги (або обґрунтовувати відмову) і т.д. Обов'язкиПрава
 29. 29. Податковий агентПодатковий агент особа, на яку Податковим кодексом покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків прирівнюється до платників податку і має права та виконує обов’язки, встановлені податковим Кодексом для платників податків
 30. 30.  Представники платника податків  Платник податків веде справи, пов'язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника  Особиста участь платника в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах  Представники платника податків здійснюють представництво його законних інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності  Представник платника податків користується правами, встановленими цим Кодексом для платників податків
 31. 31. Права органів державної податкової служби (1) Права керівників: (20.1.12 − 20.1.22, 20.1.27 − 20.1.28, 20.1.32 − 20.1.40)  звертатись до суду:  щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів СГ;  зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах;  вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів  при недопущенні посадових осіб ДПС до обстеження територій та приміщень(крім житла громадян), що є об’єктами оподаткування або використовується для отримання доходів (прибутку) та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;  стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках тощо.  складати стосовно платників податків протоколи про адміністративні правопорушення;  виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення  визначати суми податкових та грошових зобов’язань платників податків  застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов’язань та/або податкового боргу  надавати відстрочення та розстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу  надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків  приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення ВПП на облік у спеціалізовані органи ДПС  отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ фізичної особи у вправа спадкоємця та відомості про майно (нерухоме, рухоме, кошти тощо), отримане за спадком;
 32. 32. Права органів державної податкової служби (2) Права посадових осіб: (20.1.1 - 20.1.11, 20.1.23 − 20.1.26, 20.1.29 − 20.1.31) запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів одержувати безоплатно довідки та/або копії документів: про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках; про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених Податковим кодексом;необхідні відомості для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб − платників податків від платників податків, від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб’єктів, а також видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, − про видачу таких свідоцтв про державну реєстрацію та ліцензій суб’єктам господарської діяльності, від органів внутрішніх справ − про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього; від відділів державної реєстрації актів цивільного стану − про фізичних осіб, які померли; від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків та зборів та інформацію про експортно-імпортні операції, від органів статистики − дані, необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово- господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності; здійснювати контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законів, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, торгових патентів;
 33. 33. Права органів державної податкової служби (3) Права посадових осіб: (20.1.1 - 20.1.11, 20.1.23 − 20.1.26, 20.1.29 − 20.1.31) Проводити перевірки платників податків (крім Національного банку України) в порядку, встановленому Податковим кодексом, під час яких:  отримувати у платників податків копії документів, що свідчать про порушення вимог податкового законодавства або іншого законодавства;  вимагати проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;  вивчати та перевіряти первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку, інші регістри, фінансову, статистичну звітність, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів;  проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій;  вимагати від посадових або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для спільного з представниками органів ДПС зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється;  доступу до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності, та/або є об’єктами оподаткування або використовується для отримання доходів (прибутку) чи пов’язані з іншими об’єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;  користуватися у службових справах засобами зв’язку, які належать платникам податків, з їх дозволу або дозволу посадових осіб таких платників;  залучати, у разі необхідності, фахівців, експертів та перекладачів;  надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів;
 34. 34. Обов’язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів Посадові особи контролюючих органів зобов’язані:  дотримуватися законодавства України;  забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх компетенції;  не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій;  коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та інших учасників відносин, що виникають під час реалізації норм цього Кодексу та інших законів, не принижувати їх честі та гідності;  не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи;  надавати органам державної влади та місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом. Шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, передбачених таким контролюючим органам.
 35. 35.  4.Спеціальні податкові режими
 36. 36. Спеціальні податкові режими:Спеціальні податкові режими: 1. Спеціальні податкові режими встановлюються та застосовуються у випадках і порядку, визначених виключно цим Кодексом. 2. Спеціальний податковий режим - система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб'єктів. 3. Спеціальний податковий режим може передбачати особливий порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів. 4. Не визнаються спеціальними режимами податкові режими, не визначені такими цим Кодексом.
 37. 37. Уникнення подвійного оподаткуванняУникнення подвійного оподаткування Подвійне оподаткування – випадки оподаткування, коли об’єкт податку чи платник податку оподатковується в рамках однієї чи декількох фіскальних юрисдикцій податком даного виду більше ніж один раз. Подвійне оподаткування передбачає також накладання податків один на один, багаторазове оподаткування як в вертикальному (одна держава), так і горизонтальному (різні держави) аспектах. Питання подвійного оподаткування торкаються національних фіскальних інтересів. Крім того міжнародні організації намагаються узгоджувати державні невідповідності в сфері оподаткування, задля встановлення глобальної економічної гармонії.
 38. 38. Подвійне оподаткування можна класифікувати по таким ознакам: 1.Оподаткування одного й того ж об’єкту на різних рівнях державних структур однієї країни (федерація, штати, органи місцевого самоврядування). 2.Оподаткування прибутку юридичних осіб (компаній фірм) з подальшим оподаткуванням цього ж прибутку як дивідендів акціонерів цієї ж компанії. 3. Оподаткування об’єктів більш одного разу владою одного рівня (як правило різні держави)
 39. 39. Основні напрямки подолання подвійного оподаткування: Основні напрямки подолання подвійного оподаткування: Податковий кредит – застава податків сплачених закордоном, в рахунок внутрішніх податкових зобов’язань. Податкова знижка – зменшення оподатковуваного доходу в одній країні на суму податків сплачених в іншій країні. Податковий кредит відрізняється від знижки тим, що на величину податкового кредиту зменшується підлягаючий сплаті розмір податку, а скидка зменшує на суму вже сплаченого податку оподатковуваний прибуток.
 40. 40. •Доходи, отримані резидентом України (крім фізичних осіб) з джерел за межами України, враховуються під час визначення його об'єкта та/або бази оподаткування у повному обсязі. •Доходи, отримані фізичною особою - резидентом з джерел походження за межами України, включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. • Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом. • Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. •Доходи, отримані резидентом України (крім фізичних осіб) з джерел за межами України, враховуються під час визначення його об'єкта та/або бази оподаткування у повному обсязі. •Доходи, отримані фізичною особою - резидентом з джерел походження за межами України, включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. • Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом. • Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. Податковим кодексом України (ст.13) встановлено, що:Податковим кодексом України (ст.13) встановлено, що:
 41. 41.  5.Ухилення від сплати податків і зборів
 42. 42. Ухилення від сплати податків – кримінальний злочин, безпосередньо пов’язаний із фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання Стаття 212 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за умисне ухилення податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що входять в систему оподаткування, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, якщо ці дії призвели до фактичного ненадходження коштів до бюджету, чи державних цільових фондів.
 43. 43. Система оподаткування характеризується її елементами - суб'єкт, об'єкт оподаткування, податкова ставка, джерело сплати
 44. 44. Система оподаткування характеризується її елементами - суб'єкт, об'єкт оподаткування, податкова ставка, джерело сплати Податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (п. 109.1 ст. 109 Податкового кодексу України). Платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Відповідно до ст. 111 Податкового кодексу України за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності: 1) фінансова; 2) адміністративна; 3) кримінальна.
 45. 45. Система оподаткування характеризується її елементами - суб'єкт, об'єкт оподаткування, податкова ставка, джерело сплати Основні причини,Основні причини, які сприяють правопорушеннямякі сприяють правопорушенням у сфері оподаткуванняу сфері оподаткування
 46. 46. Основні причини,Основні причини, які сприяють правопорушеннямякі сприяють правопорушенням у сфері оподаткуванняу сфері оподаткування
 47. 47. Податкова практика розрізняє два основних способи боротьби з податковими правопорушеннями: — попереджувальні (превентивні) методи; — покарання (репресивні методи). Важливою умовою для зменшення кількості правопорушень є розширення сфери превентивного податкового контролю. До комплексу попереджувальних заходів входить надання консультативно-методичної допомоги платникам податків, своєчасне висвітлення змін податкового законодавства у пресі, оприлюднення інформації про найбільш типові порушення податкового законодавства та огляд господарської і судової практики. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства
 48. 48. Послідовність притягнення до адміністративної відповідальності за податкові правопорушення
 49. 49.  Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України: документ 2755-VI, редакція від 01.03.2019 року // [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17  Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України: документ 2341-ІІI, редакція від 26.02.2019 року // [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14  Державна фіскальна служба України. Офіційний портал. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/nk/spisok1/  Гречко А. В. Податкова система: конспект лекцій з дисципліни «Податкова система»,[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства» / уклад. А.В.Гречко К., 2018. – 171 с.  Eш С. М. Податкова система України: навч.-посіб. /C. М. Еш – К. : Кондор, 2008. – 108 с. Список використаних джерел:
 50. 50. Система оподаткування - це нормативно визначені платники податків, їхні обов'язки та права, об'єкти оподаткування, види податків; зборів і платежів, а також порядок їх стягнення. Дякую за увагу!

×