Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Правові засади оподаткування діяльності суб'єктів підприємництва

1,400 views

Published on

Правові засади оподаткування діяльності суб'єктів підприємництва

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Правові засади оподаткування діяльності суб'єктів підприємництва

 1. 1. Правові засади оподаткування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності Виконавець: студент 1 курсу ІБО програми «Бізнес-адміністрування» Петров Денис Романович КНЕУ ім.Вадима Гетьмана, інститут бізнес-освіти 2018
 2. 2. Податкова система України Податкова система України — це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків до бюджету України і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку. Складається з трьох основних підсистем: • Підсистема оподаткування юридичних осіб • Підсистема оподаткування фізичних осіб • Збори в державні цільові фонди Податкова система України, що формується нині, з одного боку, сягає своїм корінням у систему доходів державного бюджету колишнього СРСР, з іншого боку, потребує змін і реформ, що відповідали б вимогам становлення в країні ринкової економіки. Створена у 1991 році податкова система України зазнала численних значних змін, але так і не досягла прийнятного для уряду та суспільства стану.
 3. 3. Основні засади податкового законодавства України Основні нормативно-правові акти: Господарський кодекс України, Податковий кодекс України та Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». Основні принципи податкового законодавства: • стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності • обов’язковість, рівнозначність і пропорційність • рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації • соціальна справедливість, стабільність, економічна обґрунтованість • рівномірність сплати, єдиний підхід, доступність
 4. 4. Загальні засади встановлення податків і зборів Загальні засади встановлення податків і зборів визначаються податковим кодексом України (ст.7 ПКУ) і визначають: • Платника податку, об'єкт і базу оподаткування; • Ставку податку; порядок обчислення податку; • Податковий період; строк та порядок сплати податку; • Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
 5. 5. Поняття та види податків і зборів Податок (збір) - обов'язковий внесок до бюджету або державного цільового фонду, здійснюваний платниками в певному розмірі, у чітко визначені строки і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування. Залежно від ознак порівняння, податки (збори) поділяють на: • Загальнодержавні / місцеві • Прямі / непрямі
 6. 6. Загальнодержавні податки і збори Загальнодержавниї податкі і збори зараховуються до державного бюджету. Ставки податків затверджуються Верховною Радою у Податковому Кодексі. Перелік загальнодержавних податків і зборів: • Податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; • Податок на додану вартість; Акцизний податок; Екологічний податок • Плата за користування надрами; Плата за землю (фізичні особи) • Державне мито • Рентна плата
 7. 7. Місцеві податки Місцеві податки і збори встановлюються органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства, вони є обов'язковими до сплати в межах адміністративно-територіальних одиниць та зараховуються до їх бюджетів. Основні місцеві податки: • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки • Єдиний податок для юридичних осіб • Єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб • Транспортний податок • Плата за землю (у складі податку на майно)
 8. 8. Права та обов’язки платників податків Перелік прав та обов’язків платників податків в України визначається статтями 17 і 16 Податкового Кодексу України відповідно. Основними обов’язками платника податку є своєчасний та коректний облік і сплата податків і зборів за видом діяльності, водповідно до чинного законодавтса. Натомість, держава надає платникові ряд прав, як наприклад: конфіденціфність відомостей про платника, податкові пільги, відшодування збитків заподіяних контролюючими органами тощо.
 9. 9. Спеціальні податкові режими Спеціальний податковий режим - особливий порядок визначення елементів оподаткування, а також звільнення від обов'язку щодо сплати окремих податків і зборів, застосовуваний у випадках і в порядку, встановлених законодавством. Відповідно до положень ПК до спеціальних податкових режимів віднесені: • система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників; • спрощена система оподаткування; • патентна система оподаткування; • система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності (стосовно до 31 грудня 2017 г.); • система оподаткування при виконанні угод про розподіл продукції.
 10. 10. Оподаткування доходів, з джерелом їх походження з України Відповідно до пп. 14.1.54 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України, дохід з джерелом його походження з України – це буль-який дохід, отриманий резидентами чи нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними работодавцями). Таких дохід оподатковується на користь держави Україна згідно чинного законодавства.
 11. 11. Оподаткування доходів, отриманий з джерел за межами України Згідно з п.п. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Податкового Кодексу дохід, отриманий з джерел за межами України, – це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України. Порядок оподаткування іноземних доходів регламентується п. 170.11 ст. 170 Кодексу. Підпунктом 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу визначено, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію (далі – податкова декларація), та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Кодексу (у 2015 році – 15/20 відс. залежно від бази оподаткування, у 2016 році – 18 відс.).
 12. 12. Усунення подвійного оподаткування Подвійне оподаткування (англ. Double taxation) — оподаткування одного об'єкта податку окремого платника податків одним і тим же (аналогічним) податком за один і той же проміжок часу або оподаткування у різних осіб однієї і тієї ж податкової бази зіставними податками. Усунення внутрішнього подвійного оподаткування можливе виключно самостійними силами кожної окремої держави. Україною укладено угоди про уникнення подвійного оподаткування з близько 70 країнами. Загальні норми щодо усунення подвійного оподаткування передбачено ст. 13 ПКУ. Одночасно у ст. 103 ПКУ міститься порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.
 13. 13. Ухилення від сплати податків і зборів Ухиляння від сплати податків – злочин, описаний у ст.212 Податкового Кодексу, який порушує конституційний обов'язок кожного сплачувати податки і збори. Предмет злочину - грошові кошти, які підлягають сплаті як податки і збори (обов'язкові платежі), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку. Об'єктивна сторона злочину характеризується сукупністю трьох ознак: 1) діяння - ухилення від сплати податків і зборів; 2) суспільно небезпечні наслідки у вигляді фактичного ненадходження до бюджетів коштів у значних (ч. 1 СТ. 212 КК), великих (ч. 2 ст. 212 КК) або особливо великих (ч. 3 ст. 212 КК) розмірах; 3) причинний зв'язок між діянням і наслідками. *Притаманна чинній редакції ст. 212 КК невизначеність складу передбаченого нею злочину, не дозволяючи чітко розмежовувати злочинну і незлочинну поведінку
 14. 14. Відповідальність за порушення податкового законодавства Відповідно до п. 2 ст. 2 Закону України "Про Державну податкову службу в Україні" здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів є завданням Державної податкової служби. За недотримання норм податкового законодавства передбачено штрафи (для суб’єктів господарювання) та/або адміністративну відповідальність для посадових осіб. За несплату податків, в залежності від розмірів, передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність для посадових осіб, з подальшим стягненням несплаченого податку та пені/штрафів до бюджету.
 15. 15. Висновки В загальному можна зробити висновок, що останні зміни, внесені до системи оподаткування призводять до її лібералізації, а, відповідно, і до збільшення загального розміру сплачених податків. Порівняно з країнами, які провели радикальні податкові реформи у формі істотного зниження ставок податків і вдосконалення структури пільг, Україна активно та досить неквапливо переймає світовий досвід та реформує систему оподаткування, що призводить до консервації наявних проблем та гальмує загальний розвиток економіки. Для подальшого покращення бізнес-клімату та подолання корупції в Україні потрібно значно спростити і максимально автоматизувати механізми нараування податків, зменшити податкове навантаження суб’єктів господарювання та реформувати податкові органи з каральних організацій у сервісні центри для бізнесу.

×