Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011

2,072 views

Published on

Kolmas lähde järjesti 12.5.2011 Helsingin Kiltasalissa Kolmannella lähteellä -verkostotapaamisen, jonka aiheena oli "Miten eri alojen hyvinvointipalvelut täydentävät toisiaan?" Koordinaattori Toni Ekroos esitteli tilaisuudessa Turun kaupungin EViva - Ennaltaehkäisevä ja virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma -hankkeen, jota toteutetaan vuosina 2011-2015.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,072
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011

 1. 1. EViva!Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajantoimintaohjelma 2011-2015 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen koordinoima hyvinvointihanke
 2. 2. VISIO 2015Turussa on 10 000 uutta vapaa-ajallaan aktiivista asukasta.Kaupunkimme on aktiivisen vapaa-ajan ja asukkaiden hyvinvoinninedelläkävijä
 3. 3. Toiminta-ajatus• Parannamme turkulaisten hyvinvointia hallintokuntien, järjestöjen sekä asukkaiden uudenlaisella ja innovatiivisella yhteistyöllä.• Hankkeen johtavana periaatteena on ennaltaehkäisevä työ sekä asukkaita osallistava toiminta
 4. 4. Mitä ?• Vapaa-ajan hallintokunnat sitoutuvat hankkeen aikana seuraaviin tavoitteisiin:• Kehittämään ja tarjoamaan uusia helposti saavutettavia palveluita• Luomaan uutta toimintaa vuorovaikutteisesti ja asukkaita osallistamalla• Tarjoamaan yhä enemmän maksuttomia palveluita• Rakentamaan käyttäjän tarpeiden mukaan räätälöityjä, innovatiivisia palveluita• Kutsumaan asukkaat ja kolmannen sektorin toimijat mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä uusia toimintamalleja• Turvaamaan KPK-2011 hyvinvointihankkeiden jatkuvuuden.• Asukkaiden aktivoitumista seurataan THL:n toteuttaman säännöllisesti toistuvan kansallisen ATH- seurantatutkimuksen ohessa.• Vapaa-ajan hallintokunnat lupaavat, että vuoteen 2015 mennessä Turussa on 10 000 uutta aktiiviseen vapaa-aikatoimintaan osallistuvaa turkulaista.
 5. 5. Miksi?• EVivan taustalla on huomio, että hallintokuntien tämän hetkinen toiminta ja palvelut eivät pysty vastaamaan asukkaiden moninaiseen ja jatkuvasti kasvavaan palvelukysyntään. Haasteina ovat erityisesti passiiviset väestöryhmät sekä kaiken aikaa kasvava syrjäytymisvaarassa oleva turkulaisväestö.• Kuntalaisten osallisuus, liikunta- ja kulttuuriharrastukset ja muu aktiivisuus vähentävät tutkimusten mukaan merkittävästi sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Saattamalla eri väestöryhmät tehokkaammin vapaa-aikapalvelujen piiriin voidaan näitä ongelmia ehkäistä ennakkoon.• Kun painopistettä siirretään korjaavista ja yhteiskunnalle kalliista palveluista ennaltaehkäiseviin toimintoihin ja palveluihin, kevennetään samalla kuntatalouden taakkaa ja vähennetään esimerkiksi lasten ja nuorten syrjäytymisestä ja masennuksesta sekä ikäihmisten yksinäisyydestä johtuvien sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntää. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle keskimäärin 1 M€.• Kun eri hallintokunnilla on riittävät tiedot asukkaiden palvelutarpeista sekä hyvät yhteydet vapaa-ajan palvelujen tuottajiin, voidaan aidosti toteuttaa "liikkumisreseptin", "kulttuurireseptin” tai "luovan toiminnan reseptin" määräyksiä.
 6. 6. Liite 1 EVIVA 2011 – 2115 / TA-KE-TOYLEISET Turkulaisten elämänhallinnan, asumisviihtyvyyden ja hyvinvoinnin parantaminenTAVOITTEET Sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän vähentäminen Syrjäytyneisyyden ehkäiseminen 1. Kuntalaisten osallisuuden, liikunta- ja kulttuuriharrastuksen sekä muun HANKKEEN aktiivisuuden lisääminen TAVOITTEET 2. Kuntalaisten hyvinvointierojen kaventaminen 3. Yhteisöllisyyden kasvu Turussa on vuonna 2015 10.000 uutta vapaa-ajallaan aktiivista asukasta. Päämittarit ovat kaupunkilaisten kulttuuri- ja liikunta-aktiivisuus ikäryhmittäin (20+ MITTARIT väestö). Lasten (alle 20 v) tilannetta mitataan muilla mainituilla mittareilla. Kaikki mittarit ovat Turun kaupungin asukkaiden hyvinvointi – ohjelman mittareita eli mittaavat Turku-sopimuksen toteutumista. Vapaa-aika- Laajan KEINOT Osallistumis- Aktiivisen palvelujen hallintokunta- kynnyksen kaupunkikulttuurin saavutettavuuden yhteistyön Madaltaminen kehittyminen lisääminen kehittäminen TOIMINTA Alueellinen hyvinvointipaketti Viestintä & markkinointi
 7. 7. Kenelle ?• Lähtökohtana on passiivisten asukkaiden aktivointi. Vaikka hankkeen fokus on lasten ja nuorten ennaltaehkäisevässä vapaa-ajan toiminnassa, palveluita muokataan ja kohdistetaan aluerakenteen ja ATH–profiilin perusteella valittaville sekä soten ja opetustoimen osoittamille kohderyhmille.• Hankkeen ensisijainen kohderyhmä tulee olemaan lapset ja nuoret sekä lapsiperheet. Yhteistyössä opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa otetaan lisäksi erityishaasteeksi tavoittaa nuorisotyöttömät, koulupudokkaat, syrjäytymisuhan alaiset lapset ja nuoret sekä maahanmuuttajaperheiden lapset ja nuoret.• Kullekin alueelle kootaan olemassa olevan tiedon pohjalta alueprofiili.- Väestörakenne; mitkä kohderyhmät ovat kullakin alueella vallitsevia- Palvelukartoitus; mitä palveluita tarvitaan nykyisten täydentämiseksi- Viestinnällinen kartoitus; selvitetään miten nykyisistä palveluketjuista tiedottamista tulee yhdessä kehittää• Toiminta käynnistetään ensin alueilla, joissa ennaltaehkäisevän vapaa-ajan toiminnan tarve on suurin.
 8. 8. EVIVA 2011-2015 hallintomalli Kaupungin hyvinvointijohtoryhmä Johtoryhmä Edustajat osallistuvista hallintokunnista: Kultturilautakunta ja Sote, opetus, kulttuuri, liikunta, nuoriso Kulttuuriasiankeskuksen ja keskeisistä kumppaneista virkamiehet Ohjausryhmä esim. järjestöistä toimivat hallinnollisina päätöksentekijöinä Lapset ja nuoret Työikäiset Seniorit koordinaattori koordinaattori koordinaattori Poikkihallinnollinen organisaatio, Poikkihallinnollinen organisaatio, Poikkihallinnollinen organisaatio, jossa nimetyt olemassa olevat jossa nimetyt olemassa olevat jossa nimetyt olemassa olevat työntekijät toiminnan työntekijät toiminnan työntekijät toiminnan tasolta kaikilta toimialoilta sekä tasolta kaikilta toimialoilta sekä tasolta kaikilta toimialoilta sekä 3-sektorilta 3-sektorilta 3-sektoriltaNiin ohjausryhmä kuin ikäryhmittäistenkin työryhmien kokoonpano elää joustavasti toimijoiden mukaan. Valitaankoordinaattorit (3) heti kuhunkin ikäryhmään 2+3 vuodeksi. Nämä toimivat kiinteässä yhteistyössä hyvinvointijohtoryhmänalle nimettävien ikäryhmittäisten ohjausryhmien kanssa. Kukin koordinaattori vastaa oman ikäryhmänsä toiminnansuunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista hankkeen ohjausryhmälle joka raportoi edelleen hyvinvointijohtoryhmälle.
 9. 9. Ensimmäiset toimenpiteet• Vuoden 2011 alussa aloitetaan välittömästi hankkeen organisoiduttua kohderyhmien palvelutarpeiden kartoitus ja verrataan sitä nykyiseen palvelurakenteeseemme. Lähtötilanteen arvioinnissa käytetään ATH-2010:n sekä kouluterveyskyselyn määrittämää väestöryhmien ja alueiden hyvinvointiprofiilia. Tilannearvion sekä olemassa olevan toimialojen asiantuntemuksen perusteella valituilla väestöryhmillä ja alueilla käynnistetään ikäryhmittäiset hyvinvoinnin palvelupaketit.• Tarkoituksena on järjestää toimintaa ikäryhmittäin (lapset ja nuoret, työikäiset, ikääntyvät) siten, että toiminnan ensisijainen painopiste on lapsissa, nuorissa ja perheissä. .• Kolmannen sektorin kyseisten kohderyhmien asiantuntijajärjestöt kutsutaan mukaan suunnittelemaan hankkeen toimintaa ja samalla kartoitetaan heidän mahdollisuuksiaan osallistua hankkeeseen.• Hankkeelle luodaan vapaa-aikahallintokuntien yhteistyönä tiedotus- ja markkinointisuunnitelma, joka esitellään hv-jorylle
 10. 10. Ensimmäiset toimenpiteet• Hankkeeseen osallistuva nuorisotalojen, kirjastojen sekä liikuntapalveluiden nykyinen henkilökunta (30-40 hlöä) kutsutaan mukaan Turun yliopiston täydennys-koulutuskeskuksen tarkoitusta varten räätälöimään koulutukseen (12 kk koulutus,1-2 koulutuspäivää/kk)• Hankkeelle rekrytoidaan kolme koordinaattoria, jotka vastaavat hankkeen suunnittelusta, käynnistämisestä, johtamisesta sekä raportoinnista oman ikäryhmänsä osalta. Koordinaattorit toimivat kukin yhden Turun hyvinvointiohjelmassa määritellyn ikäryhmittäisen ohjausryhmän alaisuudessa. Näin varmistetaan myös yhteistyön sujuvuus soten ja opetustoimen suuntaan.• Kaupungin sisäinen yhteistyö käynnistetään käytännön toiminnan kautta. Alueilla toimivat palvelut ja toimintakeskukset kuten koulut, kotipalvelut, neuvolat kutsutaan mukaan yhteistyöhön, johon sisältyy tiedotusta, asukkaiden osallistamista, sekä alueellisten palvelutarpeiden huomioimista.
 11. 11. Yhteistyössä• Opetuspalvelukeskus sekä Sosiaali- ja terveystoimi ovat osallistuneet Eviva- hankkeen valmisteluun liittyvään keskusteluun. Molemmissa hallintokunnissa on käynnissä toimintaa, jolla on suorat yhtymäkohdat Evivan tavoitteille (alueellinen, matalan kynnykset harrastetoiminta, aktiivisen elämäntavan tukeminen, osallistaminen ja yhdessä tekeminen). Opetuspalvelukeskus sekä Sosiaali- ja terveystoimi ovat ilmoittaneet halukkuutensa olla mukana yhteistyössä Evivan puitteissa.• Hankkeelle etsitään jatkossa myös mahdollisuuksia EU rahoituksen ja ministeriöiden toimintaohjelma-rahoitusten saamiseksi sekä kansainväliseen yhteistyöhön ja kokemusten vaihtoon Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry:n kanssa.
 12. 12. Taustaa• OPM: Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – toimintaohjelma vuosille 2010-2014 Kuntien toivotaan varaavan osan terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan tarkoitetuista määrärahoista kulttuurisin keinoin toteutettaviin toimiin sekä kulttuurisen hyvinvoinnin erityisosaamisen edistämiseen. Toiminnan olisi hyvä tapahtua sosiaali- ja terveys-, kulttuuri-, opetus-, nuoriso- ja liikunta- ja teknisten lautakuntien, taide- ja kulttuurilaitosten sekä järjestöjen yhteistyönä.• STM: Kansallinen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma 2008-2011, STM: Liikunta - hyvinvointipoliittinen mahdollisuus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat kuntastrategiassa ja toiminnan suunnittelussa painoalueita. Toimia suunnataan erityisesti hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita ja johtamista kehitetään hallinnonalat ylittävän yhteistyön suuntaan. Terveellisten elintapojen edistämisessä toimia kohdennetaan niistä eniten hyötyviin ryhmiin. Kehitetään uusia toimintatapoja, joiden avulla saadaan lisättyä riittämättömästi liikkuvien päivittäistä fyysistä aktiivisuutta.• Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Vanhasen II hallituksen ohjelmassa 19.4.2007 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä tarvitaan useita samansuuntaisia toimia eri hallinnonaloilla. Tavoitteena on parantaa hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja koordinaatiota lasten, nuorten ja perheiden asioissa. Edistetään lasten ja nuorten harrastuneisuutta ja osallisuutta liikuntaan, taiteeseen, kulttuuriin ja kulttuuriperimään, jotka ovat tärkeitä lapsen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.• Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Vanhasen II hallituksen ohjelmassa 5.12.2007 Terveyden edistämiseksi suositetaan, että kaikissa kunnissa asetettaisiin hyvinvointia ja terveyttä koskevat strategiset tavoitteet ja terveyden edistämisen johtaminen kytkettäisiin olennaiseksi osaksi kunnan johtamisjärjestelmää. Kannustetaan kuntia, järjestöjä ja muita olennaisia toimijoita säännölliseen vuorovaikutukseen ja suunnitelmalliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on terveyden edistämisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen omaksuminen eri päätöksentekotasoilla ja terveyttä edistävän tiedon levittäminen sekä terveyden edistämisen uusien työmuotojen kehittäminen

×