Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
5.10.2016
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja
terveydenhuollon murroksessa
Competent workforce for the future -CO...
Tutkitaan työelämän murrosta ja siihen
liittyvää osaamista
5.10.2016 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveyde...
Mitä tehdään? 1/2
• Tutkitaan, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon muutos
vaikuttaa:
– työhön, moniammatilliseen tiimityö...
Mitä tehdään? 2/2
• Tutkitaan myös, miten voidaan:
– parantaa maahanmuuttajien integroitumista
suomalaiseen työelämään sek...
Hankkeella osaava konsortio ja laaja yhteistyö
• Konsortiossa on laajaa osaamista työyhteisöjen toiminnasta
ja johtamisest...
Muuttuva työ ja uudet
osaamisen tarpeet 1/2
• Osahankkeen 1. johtaja: tutkimuspäällikkö Timo Sinervo, THL
• Osahankkeessa ...
Muuttuva työ ja uudet
osaamisen tarpeet 2/2
• Tutkimuksella selvitetään:
– minkälaisia paikallisia ratkaisuja kuntiin ja a...
Sote-ammattilaisten tukeminen
digitalisaatiossa 1/2
• Osahankkeen 2. johtaja: tutkijatohtori Sari Kujala, Aalto-yliopisto
...
Sote-ammattilaisten tukeminen
digitalisaatiossa 2/2
• Tutkimuskohteena on sähköisten palveluiden kokeiluprojektit,
joista ...
Tietojen ja taitojen optimaalinen
hyödyntäminen monikulttuurisissa
työyhteisöissä 1/2
• Osahankkeen 3. johtaja: erikoistut...
Tietojen ja taitojen optimaalinen
hyödyntäminen monikulttuurisissa
työyhteisöissä 2/2
• Aineistoa kerätään:
– valtakunnall...
Kompetenssi, päätöksenteko ja elinikäinen
oppiminen 1/2
• Osahankkeen 4. johtaja: yliopettaja Soile Juujärvi, Laurea-amk
•...
Kompetenssi, päätöksenteko ja elinikäinen
oppiminen 2/2
• Päätutkimuskysymykset ovat:
– Millaisia ammatilliseen päätöksent...
Hallinto ja johtaminen varmistamassa
osaamista ja oppimista 1/2
• Osahankkeen 5. johtaja: professori Vuokko Niiranen, Itä-...
Hallinto ja johtaminen varmistamassa
osaamista ja oppimista 2/2
• Tutkimuksessa analysoidaan erityyppisiä ja eri vaiheessa...
Keskeisten kompetenssialueiden kokonaisuus
Yhdessä
luominen
Innovaatiot
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terve...
Tutkijoiden ja osallistujien vuorovaikutus
aktiivista
• Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa
tut...
Tutkimuksen ja osahankkeiden vetäjät
Konsortiossa ovat mukana Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto UEF,
Laurea-amk ja Ter...
Lisätietoja
• Ilmo Keskimäki
tutkimusprofessori, THL
konsortion johtaja
etunimi.sukunimi@thl.fi
• Timo Sinervo, tutkimuspä...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa

Download to read offline

Competent workforce for the future -COPE. Suomen Akatemian/Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke 1.4.2016–31.3.2019. Mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu.

 • Be the first to like this

Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa

 1. 1. 5.10.2016 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa Competent workforce for the future -COPE Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 2. 2. Tutkitaan työelämän murrosta ja siihen liittyvää osaamista 5.10.2016 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 3. 3. Mitä tehdään? 1/2 • Tutkitaan, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon muutos vaikuttaa: – työhön, moniammatilliseen tiimityöhön ja henkilöstön osaamistarpeisiin – päätöksentekoon, johtamiseen ja työnjakoon – digitaalisiin palveluihin • Kehitetään koulutuksen ja oppimisen menetelmiä, jotta varmistetaan tarvittava osaaminen ja taidot muuttuvassa työelämässä. Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa5.10.2016
 4. 4. Mitä tehdään? 2/2 • Tutkitaan myös, miten voidaan: – parantaa maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen työelämään sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja taitojaan – helpottaa maahanmuuttaja-asiakkaiden kohtaamista – uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita sekä niiden hallintoa ja johtamista, jotta varmistetaan uudenlaiset työnteon tavat, elinikäinen oppiminen ja tarvittava osaaminen muutoksessa – etsiä ratkaisuja lisääntyvän digitalisaation haasteisiin käyttäjälähtöisellä suunnittelulla ja innovatiivisilla työjärjestelyillä. Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa5.10.2016
 5. 5. Hankkeella osaava konsortio ja laaja yhteistyö • Konsortiossa on laajaa osaamista työyhteisöjen toiminnasta ja johtamisesta, digitalisaatiosta, koulutuksesta, maahanmuuttajakysymyksistä ja sosiaali- ja terveydenhuollosta. • Hankkeessa on tiivis yhteistyö useiden kuntien, palveluntuottajien, ministeriöiden, koulutuksen järjestäjien ja alan verkostojen ja toimijoiden kanssa. • Hanke on monitieteinen ja hyödyntää erityyppisiä tutkimusmenetelmiä. • Korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi toteutuksessa painotetaan vuorovaikutusta alan toimijoiden kanssa sekä tiedon saamista päättäjien ja asianosaisten käyttöön helposti ja oikeaan aikaan. Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa5.10.2016
 6. 6. Muuttuva työ ja uudet osaamisen tarpeet 1/2 • Osahankkeen 1. johtaja: tutkimuspäällikkö Timo Sinervo, THL • Osahankkeessa selvitetään, mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan keskeiset muutokset ja niiden vaikutukset osaamistarpeisiin. • Tunnistettuja muutoksia ovat esimerkiksi: – palveluiden integraatio – digitalisaatio – asiakkaiden valinnanvapaus – yksityisten palveluntuottajien lisääntyminen. • Lisäksi on nähtävissä pyrkimyksiä madaltaa pätevyyksiä ja muuttaa työntekijöiden työnjakoa. Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 7. 7. Muuttuva työ ja uudet osaamisen tarpeet 2/2 • Tutkimuksella selvitetään: – minkälaisia paikallisia ratkaisuja kuntiin ja alueille on muodostettu tai ollaan muodostamassa – minkälaisia vaatimuksia nämä ratkaisut aiheuttavat osaamistarpeeseen. • Analysoidaan eri vaiheissa olevia sote-uudistuksia (Eksote, Siun sote) sekä suunniteltavaa sote-ratkaisua (Hyvinkään sairaanhoitoalue) sekä yksityisen palveluntuottajan näkökulmaa. • Tutkimuksessa käytetään asiakirja-analyysiä sekä fokusryhmä- ja yksilöhaastatteluita ja tapausesimerkkejä. Tietoa kerätään myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstökyselyllä sekä THL:n henkilöstötilastoista. Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 8. 8. Sote-ammattilaisten tukeminen digitalisaatiossa 1/2 • Osahankkeen 2. johtaja: tutkijatohtori Sari Kujala, Aalto-yliopisto • Digitalisaatiolla tavoitellaan paremmin saatavilla olevia ja yhdenvertaisia palveluita. • Osahankkeen tavoitteena on tutkia, miten terveydenhoidon ammattilaisia voidaan tukea digitalisaatiossa ja miten sähköisten palvelujen laatua voidaan parantaa kansalaisen näkökulmasta: – Mitä uusia tietoja ja taitoja ammattilaiset tarvitsevat? – Miten erilaiset kansalaisryhmät tulee huomioida sähköisten palveluiden käyttöönotossa? Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 9. 9. Sote-ammattilaisten tukeminen digitalisaatiossa 2/2 • Tutkimuskohteena on sähköisten palveluiden kokeiluprojektit, joista kerätään palautetta ammattilaisten ja kansalaisten näkökulmasta. • Työpajoissa kehitetään uusia toimintatapoja, prosesseja ja palvelukonsepteja osallistuvan suunnittelun keinoin. Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 10. 10. Tietojen ja taitojen optimaalinen hyödyntäminen monikulttuurisissa työyhteisöissä 1/2 • Osahankkeen 3. johtaja: erikoistutkija Tarja Heponiemi, THL • Maahanmuuttajien määrä työntekijöinä ja asiakkaina lisääntyy. Se haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamisen. • Osahankkeessa selvitetään maahanmuuttajien sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen tilaa sekä esitellään ja pilotoidaan hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien työssä tapahtuvan koulutuksen parantamisessa. • Lisäksi selvitetään kulttuurisesti monimuotoisen työyhteisön toimintaa, haasteita ja johtamista. Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 11. 11. Tietojen ja taitojen optimaalinen hyödyntäminen monikulttuurisissa työyhteisöissä 2/2 • Aineistoa kerätään: – valtakunnallisella kyselyllä ulkomaalaistaustaisille sairaanhoitajille ja lääkäreille – COPE-hankkeen yhteisellä kyselyllä osallistujaorganisaatioiden henkilöstölle – dokumenttianalyysillä – fokusryhmä ja teemahaastatteluilla. • Yhteistyössä Monikulttuurisuuskeskus Axxellin kanssa toteutetaan interventiopilotit. • Interventioissa hyödynnetään uusia innovatiivisia alustoja kuten verkkoalustoja, videoita, mobiililaitteiden appseja ja verkkopohjaista materiaalia. Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 12. 12. Kompetenssi, päätöksenteko ja elinikäinen oppiminen 1/2 • Osahankkeen 4. johtaja: yliopettaja Soile Juujärvi, Laurea-amk • Työelämän murros edellyttää ja haastaa ammatillisen päätöksenteon osaamisen ja edellyttää syvenevää yhteistyötä erilaisia tietoperustoja edustavien professioiden välillä. • Osahanke on toimintatutkimus. Sen tavoitteena on – innovatiivisten pedagogisten mallien ja menetelmien kehittäminen ammatillisen ongelmanratkaisun ja päätöksenteon osaamisen edistämiseksi elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 13. 13. Kompetenssi, päätöksenteko ja elinikäinen oppiminen 2/2 • Päätutkimuskysymykset ovat: – Millaisia ammatilliseen päätöksentekoon liittyviä haastavia ongelmia työntekijät kohtaavat ja miten he niitä ratkovat? – Miten ohjatut verkkokeskustelut, simulaatio-opetus ja yhteiskehittämisen työpajat edistävät opiskelijoiden ja ammattilaisten osaamista? • Tutkimukseen liittyy nykytilan analyysi, kyselyt ml. COPE- hankkeen yhteiskysely sekä pilottitutkimus. • Työpaketissa kehitettävät pedagogiset mallit ovat suoraan sovellettavissa sosiaali – ja terveysalan tutkintopohjaisen koulutuksen tarpeisiin, täydennyskoulutukseen ja koulutusvientiin sekä opetussuunnitelmatyöskentelyyn ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 14. 14. Hallinto ja johtaminen varmistamassa osaamista ja oppimista 1/2 • Osahankkeen 5. johtaja: professori Vuokko Niiranen, Itä- Suomen yliopisto • Osahankkeessa tutkitaan: – soten paikallis- ja aluetason uudenlaisten organisaatioiden johtamista, työyhteisöjä – valtakunnantason päätöksentekoa ja ohjausta. – keskeisiä johtamisosaamiseen ja työntekijöiden osallisuuteen liittyviä asioita, kuten: • organisaatiouudistusten toteuttaminen niin, että sekä johtajien että henkilöstön osaaminen vastaavat uusia toimintarakenteita ja – tapoja • uudenlaisten hajautettujen organisaatioiden johtaminen • uudistusten johtaminen siten, että tavoite aidosta integraatiosta ja moniammatillisesta työskentelystä toteutuu. Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 15. 15. Hallinto ja johtaminen varmistamassa osaamista ja oppimista 2/2 • Tutkimuksessa analysoidaan erityyppisiä ja eri vaiheessa olevia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiouudistuksia toiminnan ohjauksen ja johtamisen sekä työntekijöiden organisaatio- kansalaisuuden ja osaamisen johtamisen näkökulmasta. • Aineistona ovat – strategiadokumenttien asiakirja-analyysit – yksilöhaastattelut, fokus group-haastattelut. – Lisäksi tutkimuksessa kerätään tietoa COPE-hankkeen henkilöstökyselyllä ml. johtajia koskeva tutkimusosuus. • Eri aineistonkeruuvaiheiden tuloksia käsitellään ja työstetään eteenpäin organisaatiokohtaisissa seminaareissa. Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 16. 16. Keskeisten kompetenssialueiden kokonaisuus Yhdessä luominen Innovaatiot Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 17. 17. Tutkijoiden ja osallistujien vuorovaikutus aktiivista • Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa tutkijoiden, osallistujien ja tiedon hyödyntäjien kanssa. Mukana olevat tahot: – Organisaatiot: Siun sote, Eksote, Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään sairaanhoitoalue, Espoon kaupunki, Katriinan sairaala – Verkostot: Oda-projekti, Hyvis-projekti, CIDe klusteri, ENoLL – Ministeriöt: valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö – Järjestöt: Kuntatyönantajat, Sosiaalialan työnantajat, Tehy, Sairaanhoitajaliitto, Lääkäriliitto, Talentia, Super, JHL – Muut: Omnia, Axxell Monikulttuurisuuskeskus Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 18. 18. Tutkimuksen ja osahankkeiden vetäjät Konsortiossa ovat mukana Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto UEF, Laurea-amk ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL • Takarivissä vasemmalta Timo Sinervo (THL), Soile Juujärvi (Laurea-amk), Tarja Heponiemi (THL) ja Vuokko Niiranen (UEF). • Eturivissä tutkimushankkeen johtaja Ilmo Keskimäki (THL) ja Sari Kujala (Aalto-yliopisto). 5.10.2016 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 19. 19. Lisätietoja • Ilmo Keskimäki tutkimusprofessori, THL konsortion johtaja etunimi.sukunimi@thl.fi • Timo Sinervo, tutkimuspäällikkö, THL osahankkeen 1 vetäjä etunimi.sukunimi@thl.fi • Sari Kujala, tutkijatohtori, Aalto- yliopisto osahankkeen 2 vetäjä, etunimi.sukunimi@aalto.fi • Tarja Heponiemi, erikoistutkija, THL osahankkeen 3 vetäjä konsortion varajohtaja etunimi.sukunimi@thl.fi • Soile Juujärvi, yliopettaja, Laurea- amk osahankkeen 4 vetäjä etunimi.sukunimi@laurea.fi • Vuokko Niiranen, professori, Itä- Suomen yliopisto (UEF) osahankkeen 5 vetäjä etunimi.sukunimi@uef.fi • Kaarina Wilskman, viestintäpäällikkö THL hankkeen vuorovaikutuksesta vastaava etunimi.sukunimi@thl.fi • @stncope www.stncope.fi 5.10.2016 Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa

Competent workforce for the future -COPE. Suomen Akatemian/Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke 1.4.2016–31.3.2019. Mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Views

Total views

1,734

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

47

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×