SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Direcció de Producció i
   Operacions I
Tema I: Introducció a la Direcció
     d’Operacions
Definicions
• Producció: Qualsevol procés que transforma
 un grup de inputs (materials, ma d’obra i
 capital) en els outputs desitjats (bens i serveis)
• Direcció implica:
 1.  Definir uns objectius
 2.  Planificar els recursos necessaris per assolir-los
 3.  Controlar l’execució dels plans mesurant els
    resultats i actuant en conseqüència
La Funció de Producció


Inputs       Transformació      Productes
• Material     • Diferents processos  • Bens
• Ma d’Obra      • Continus      • Serveis
• Capital       • Intermitents
          Sistema d’Informació
             i Control
Dicotomia entre bens i serveis
Concepte      Empreses         Empreses
          Manufactureres      de Serveis
1)  Output     Tangible         Menys tangible
2)  Gestió     Generalitzable      Més Difícil de
                         generalitzar
3)  Contacte amb  Indirecte: Tendència a  Directe i personalitzat
   Clients       directe
4)  Estocs     Es poden         No es poden
             emmagatzemar       emmagatzemar
Àrea Funcional de Producció i
           Operacions
Proveïdors         Planta de Producció         Majoristes  Detallistes Clients

                                         D1.1
 P1
                                 M1
                Procés producció                 D1.1 P2                                       D1.1

                                 M2
                                         D1.1
                Procés producció
 P3
        Estoc M.P.             Estoc P. A.
        I Aux.
                                         D1.1


                                 Mn
 Pn              Procés producció
                                         D1.1
Perspectiva Històrica de la Funció de
       Producció
• Anys 50 i 60: Producció dominant – mercat de
 venedors
• Anys 70: Marketing dominant – mercat
 equilibrat
• Anys 80: Finances dominant – mercat en
 recessió
• En general, la funció dominant determina la
 Estratègia sense influència de les altres.
Situació actual entorn empresarial
• Mercats de compradors altament saturats
• Cicles de vida dels productes reduïts
• Tendència a la personalització del producte
• Exigència de qualitat superior
• Retrocés de la lleialtat a les marques
• Consumidors amb superabundància
 d’informació
• Facilitat per comparar productes
Nivells d’Estratègia
• Social: Valors, principis i actituds que regulen
 l’actuació de l’empresa
• Corporativa: Negocis en els que l’empresa vol
 estar i amb quins recursos
• De Negoci: Base de l’avantatge competitiu del
 negoci i segments del mercat objectiu
• Funcional: Com suporta cada funció
 l’avantatge competitiu i com es coordinen per
 assolir l’objectiu de negoci
Fonts d’avantatge competitiu
• Cost: Producció amb sistemes especialitzats i
 altament productius. Normalment en massa.
• Qualitat: Productes fiables i sense defectes.
 Adaptats a l’ús del client
• Servei: Assegurant els compromisos en quantitat,
 data i preu. Assistència postvenda
• Flexibilitat: Màxima adaptació a les variacions de la
 demanda modificant els productes
• Innovació: Focus en el desenvolupament de nous
 productes, tecnologies i sistemes de gestió
Cicle de Vida i variables competitives
                              Introducción
                              Introducció            Crecimiento
                                               Creixement              Madurez
                                                                  Maduresa             Declive
                                                                                  Declivi
                          Millor periode per a
                          Mejor periodo para          Bon moment perpara
                                            Buen momento a canviar        moment per canviar la
                                                             Mal momento para cambiar la     Es vital controlar el
                                                                               Es vital controlar
              companyia / qüestions
     Estrategia de la compañía / cuestiones


                          augmentar la quota de
                          aumentar la cuota de         el preu o el precio o la
                                            cambiar la imatge de       imagen, el preu o la la calidad.
                                                             imatge, el precio o qualitat.    cost.
                                                                               el coste
                          mercat.
                          mercado.               qualitat. de calidad.
                                            imagen              Los costos competitius son
                                                             Els costes competitivos son
                          Es vital planejarla I+D D.
                          Es vital planear la I +       Enfortir el segment de
                                            Fortalecer el segmento      ara molt importants.
                                                             ahora muy importantes.
                                            mercat.
                                            del mercado.           Defender la posición enel
                                                             Defendre posició en el
                                                             mercat.     Faxes
                                                                       CD-ROM
                                                             mercado.
                                                                                  Discos
                                                 Internet
                                                CD-ROM       Restaurantes para a color
                                                            Impressores                 blandos 3
                                                          comer en el coche.                 Faxos.
                                                                                  1/2”
                            Ventas
                            Vendes              DVD
                                               Internet                                    Furgoneta
                                    Impresoras de                                            Furgoneta
     Estratègia
                                    color
                              HD-DVD
                               DVD


                          La planificació i el        Molt importantela previsió.    Estandardització.         Poca singularització del
                                            Muy important la previsión.    Standardization          Little product
                          La planificación y desarrollo del
                          desenvolupament del         Fiabilitat del producte i y    Canvis de producte menys      producte.
                                                             Less rapid product         differentiation
     Estratègia OP cuestiones
                                            Fiabilidad del producto
                          producto son vitals.
                                 vitales.
     Estrategia de OM // qüestions
                          producte              procés.              ràpids; menys canvis anuals    Minimització de costos.
                                            proceso.              changes - more minor        Cost minimization
                          Cambios frecuentes en
                          Canvis frequents en la       Possibilitats i y mejoras del   de model.             Sobrecapacitat a la
                                            Posibilidades millores del     changes              Overcapacity in the
                          planificación del producto y
                          planificació de producte i     producte competitives.       Capacitat òptima.         indústria.
                                            producto competitivas.       Optimum capacity          industry
                          proceso.
                          procés.               Augment de la capacitat.      Estabilitat creixent del procés  Eliminació de productes
                                            Aumento de la capacidad.      Increasing stability of      Prune line to eliminate
                          Lotes de producción pequeños.
                          Lots de producció petits.      Canvi dede tendencia para     de producció.           que no proporcionen un
                                            Cambio tendència per        process              items not returning good
                          Altos costes de producción.
                          Alts costos de producció.      centrar-seen el producto.     Grans lots de producció.      marge acceptable.
                                            centrarse en el producte.     Long production runs        margin
                          Número de modelos limitado.
                          Nombre models limitat.       Atenció a a la distribución.    Millor del producte i reducció   Reducció de capacitat.
                                            Atención la distribució.      Product improvement and      Reduce capacity
                          Atención a la calidad.
                          Atenció a la qualitat.                         de costos.
                                                             cost cuttingVariables                        Innovació              Servei                Cost               Cost
Competitives                       Flexibilitat            Qualitat               Servei
Fonamentals                                         Flexibilitat
Decisions d’Estratègia de Producció
   Estructurals                 Infraestructurals
a)  Capacitat                f)  Recursos Humans
   Quantitat i tipus d’inputs i         Nivell i programes de formació,
   programació de l’adquisició          sistemes de promoció i remuneració
b)  Instal·lacions              g)  Planificació i Control de la
   Traducció de la capacitat en unitats     Producció
   Operatives                  Grau de centralització i tipus de
c)  Tecnologia de Producció /           sistemes de planificació i control
   Processos         h)         Control de Qualitat
   Tipus de maquinària, estructura i       Política de qualitat, control o
   automatització del procés           generació de qualitat
d)  Desenvolupament de            i)  Organització
   Productes / Processos             Tipus d’estructura organitzativa,
   Política líder / seguidor en R + D + I    nombre de nivells i grau de
                          centralització
e)  Integració Vertical
   Quina part del procés fer i quina
   comprar
Excel·lència en Producció
• Etapes de desenvolupament i millora en
 Producció respecte l’estratègia de negoci:

 – Etapa 1: Internament Neutral
 – Etapa 2: Externament Neutral
 – Etapa 3: Suport Intern
 – Etapa 4: Suport Extern
Etapa 1: Internament Neutral
• Els directius no esperen cap contribució de
 Producció a l’avantatge competitiu, per tant
 proven de minimitzar els seus efectes negatius
• L’objectiu es produir allò que es demana sense
 cap sorpresa
Etapa 2: Externament Neutral
• Consisteix a aconseguir la paritat amb els
 competidors mitjançant:
 – Evitar grans canvis en els productes i els processos
 – Invertir en nous equips, més ràpids i automàtics
  per aconseguir avantatges competitius temporals
 – Veure les economies d’escala com la variable
  definitòria de l’eficiència en producció
• Es una etapa pròpia de mercats amb pocs
 competidors que segueixen el ritme d’un líder
Etapa 3: Suport Intern
• La fabricació dóna suport intern a l’estratègia
 de negoci. No ajuda a definir l’estratègia però
 aquesta es converteix en requeriments que
 producció porta a la pràctica de manera fiable
• Es prenen decisions a l’àmbit de producció
 que no contradiguin l’estratègia competitiva
 de l’empresa
Etapa 4: Suport Extern
• Totes les funcions treballen conjuntament per
 aconseguir l’objectiu del negoci i decideixen
 l’estratègia de negoci de manera coordinada
• El concepte de fabricació es una distinció per
 als clients de l’empresa
• L’empresa assoleix un lideratge tecnològic i
 treballa en la millora continua dels processos
 actuals i anticipant-se a les tecnologies futures
Empreses Excel·lents en Producció
1.  Tenen estratègies de negoci clares i els treballadors s’hi
   identifiquen
2.  Tenen una gran disciplina i gestionen tots els aspectes del
   negoci
3.  Integren les funcions i treballen en paral·lel
4.  Els directius de producció veuen la seva tasca com un
   treball conjunt amb Marketing i R+D+I
5.  Contínuament es fan millores incrementals en tecnologia
6.  Treuen millor rendiment a les màquines per què tenen
   millor enginyeria
7.  La Qualitat forma part de les seves variables competitives,
   oferint una qualitat superior a la competència

More Related Content

Viewers also liked

Convivencia: Difícil por momentos, pero encantadora la mayor parte del tiempo
Convivencia: Difícil por momentos, pero encantadora la mayor parte del tiempoConvivencia: Difícil por momentos, pero encantadora la mayor parte del tiempo
Convivencia: Difícil por momentos, pero encantadora la mayor parte del tiempoThomas Namer
 
Recursos multimedia2013.pps
Recursos multimedia2013.ppsRecursos multimedia2013.pps
Recursos multimedia2013.ppsSEEG
 
Las Perspectivas De Uso E Impactos De Las
Las Perspectivas De Uso E Impactos De LasLas Perspectivas De Uso E Impactos De Las
Las Perspectivas De Uso E Impactos De LasEnmanuel Rosario
 
Ap5 wn estudio de capacidad del proceso
Ap5 wn estudio de capacidad del procesoAp5 wn estudio de capacidad del proceso
Ap5 wn estudio de capacidad del procesoFIGUEROA1
 
Conceptos BáSicos Curso Online
Conceptos BáSicos         Curso OnlineConceptos BáSicos         Curso Online
Conceptos BáSicos Curso OnlineEdgar
 
Zanly Cibernetica
Zanly CiberneticaZanly Cibernetica
Zanly Ciberneticazrodriguezs
 
Tema 7 ordenar datos
Tema 7 ordenar datosTema 7 ordenar datos
Tema 7 ordenar datosceboga
 
Historia Del Ordenador-Marcos.y.Andrea
Historia Del Ordenador-Marcos.y.AndreaHistoria Del Ordenador-Marcos.y.Andrea
Historia Del Ordenador-Marcos.y.Andreamarcoslegi38
 
Preguntasparapreguntarse
PreguntasparapreguntarsePreguntasparapreguntarse
Preguntasparapreguntarseguest7ff7ea
 
Muda: despilfarros en desarrollos de software
Muda: despilfarros en desarrollos de softwareMuda: despilfarros en desarrollos de software
Muda: despilfarros en desarrollos de softwareOrlando Garcia
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1ceboga
 

Viewers also liked (20)

Convivencia: Difícil por momentos, pero encantadora la mayor parte del tiempo
Convivencia: Difícil por momentos, pero encantadora la mayor parte del tiempoConvivencia: Difícil por momentos, pero encantadora la mayor parte del tiempo
Convivencia: Difícil por momentos, pero encantadora la mayor parte del tiempo
 
Recursos multimedia2013.pps
Recursos multimedia2013.ppsRecursos multimedia2013.pps
Recursos multimedia2013.pps
 
Planificación
PlanificaciónPlanificación
Planificación
 
Unesco estandares docentes-tics
Unesco estandares docentes-ticsUnesco estandares docentes-tics
Unesco estandares docentes-tics
 
Las Perspectivas De Uso E Impactos De Las
Las Perspectivas De Uso E Impactos De LasLas Perspectivas De Uso E Impactos De Las
Las Perspectivas De Uso E Impactos De Las
 
Ap5 wn estudio de capacidad del proceso
Ap5 wn estudio de capacidad del procesoAp5 wn estudio de capacidad del proceso
Ap5 wn estudio de capacidad del proceso
 
Panel 11 Guillermo Carbó Ronderos
Panel 11 Guillermo Carbó RonderosPanel 11 Guillermo Carbó Ronderos
Panel 11 Guillermo Carbó Ronderos
 
Eatoma De Decisiones
Eatoma De DecisionesEatoma De Decisiones
Eatoma De Decisiones
 
Conceptos BáSicos Curso Online
Conceptos BáSicos         Curso OnlineConceptos BáSicos         Curso Online
Conceptos BáSicos Curso Online
 
UNIDAD #2
UNIDAD #2UNIDAD #2
UNIDAD #2
 
Zanly Cibernetica
Zanly CiberneticaZanly Cibernetica
Zanly Cibernetica
 
Tema 7 ordenar datos
Tema 7 ordenar datosTema 7 ordenar datos
Tema 7 ordenar datos
 
Historia Del Ordenador-Marcos.y.Andrea
Historia Del Ordenador-Marcos.y.AndreaHistoria Del Ordenador-Marcos.y.Andrea
Historia Del Ordenador-Marcos.y.Andrea
 
Preguntasparapreguntarse
PreguntasparapreguntarsePreguntasparapreguntarse
Preguntasparapreguntarse
 
Introducción a Arduino r2
Introducción a Arduino r2Introducción a Arduino r2
Introducción a Arduino r2
 
U L T I M O
U L T I M OU L T I M O
U L T I M O
 
Becas
BecasBecas
Becas
 
Muda: despilfarros en desarrollos de software
Muda: despilfarros en desarrollos de softwareMuda: despilfarros en desarrollos de software
Muda: despilfarros en desarrollos de software
 
Noooo
NooooNoooo
Noooo
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 

Similar to Direcció De Producció I Operacions I Tema I

Treball cicle vida 1
Treball cicle vida 1Treball cicle vida 1
Treball cicle vida 1Niubó
 
La gestió del talent i la transició de rols cap el cloud
La gestió del talent i la transició de rols cap el cloudLa gestió del talent i la transició de rols cap el cloud
La gestió del talent i la transició de rols cap el cloudSolutions DAT
 
Presentació de Nubelo
Presentació de NubeloPresentació de Nubelo
Presentació de NubeloXarxa Punt TIC
 
Com realitzar una acció comercial efectiva
Com realitzar una acció comercial efectivaCom realitzar una acció comercial efectiva
Com realitzar una acció comercial efectivacedemmanresa
 
Taller 30 idees 10 eines per innovar 2012
Taller 30 idees 10 eines per innovar 2012Taller 30 idees 10 eines per innovar 2012
Taller 30 idees 10 eines per innovar 2012@gafa't
 
Cip Uei Urll Comunicacions Eficients Cat 1
Cip Uei Urll Comunicacions Eficients Cat 1Cip Uei Urll Comunicacions Eficients Cat 1
Cip Uei Urll Comunicacions Eficients Cat 1Ramon Costa i Pujol
 
ESTRATÈGIA EMPRESARIAL - 2011 05-03 UFP - barcelona 00-genis roca
ESTRATÈGIA EMPRESARIAL - 2011 05-03 UFP - barcelona 00-genis roca ESTRATÈGIA EMPRESARIAL - 2011 05-03 UFP - barcelona 00-genis roca
ESTRATÈGIA EMPRESARIAL - 2011 05-03 UFP - barcelona 00-genis roca Emprèn UPF
 
Low Cost Productivity - Presentació
Low Cost Productivity - PresentacióLow Cost Productivity - Presentació
Low Cost Productivity - PresentacióDigital Granollers
 
Programa curso 2013 rentabilidad del punto de venta cambra comertia
Programa curso 2013 rentabilidad del punto de venta cambra comertiaPrograma curso 2013 rentabilidad del punto de venta cambra comertia
Programa curso 2013 rentabilidad del punto de venta cambra comertiaEstebanYubero
 
PresentacioBI-JaumeBalcells-Praktics
PresentacioBI-JaumeBalcells-PrakticsPresentacioBI-JaumeBalcells-Praktics
PresentacioBI-JaumeBalcells-PrakticsFundació CATIC
 
Plans empresa - Claus exit - Tarragona
Plans empresa - Claus exit - TarragonaPlans empresa - Claus exit - Tarragona
Plans empresa - Claus exit - TarragonaDavid Coloma Guerrero
 

Similar to Direcció De Producció I Operacions I Tema I (20)

Treball cicle vida 1
Treball cicle vida 1Treball cicle vida 1
Treball cicle vida 1
 
Coolhunting per a enginyers
Coolhunting per a enginyersCoolhunting per a enginyers
Coolhunting per a enginyers
 
La gestió del talent i la transició de rols cap el cloud
La gestió del talent i la transició de rols cap el cloudLa gestió del talent i la transició de rols cap el cloud
La gestió del talent i la transició de rols cap el cloud
 
Presentació de Nubelo
Presentació de NubeloPresentació de Nubelo
Presentació de Nubelo
 
Com realitzar una acció comercial efectiva
Com realitzar una acció comercial efectivaCom realitzar una acció comercial efectiva
Com realitzar una acció comercial efectiva
 
Coolhunting per a enginyers
Coolhunting per a enginyersCoolhunting per a enginyers
Coolhunting per a enginyers
 
Coolhunting per a enginyers
Coolhunting per a enginyersCoolhunting per a enginyers
Coolhunting per a enginyers
 
Taller 30 idees 10 eines per innovar 2012
Taller 30 idees 10 eines per innovar 2012Taller 30 idees 10 eines per innovar 2012
Taller 30 idees 10 eines per innovar 2012
 
El model de negoci: com aplicar-ho a la meva empresa?
El model de negoci: com aplicar-ho a la meva empresa?El model de negoci: com aplicar-ho a la meva empresa?
El model de negoci: com aplicar-ho a la meva empresa?
 
El model de negoci: com aplicar-ho a la meva empresa?
El model de negoci: com aplicar-ho a la meva empresa?El model de negoci: com aplicar-ho a la meva empresa?
El model de negoci: com aplicar-ho a la meva empresa?
 
Cip Uei Urll Comunicacions Eficients Cat 1
Cip Uei Urll Comunicacions Eficients Cat 1Cip Uei Urll Comunicacions Eficients Cat 1
Cip Uei Urll Comunicacions Eficients Cat 1
 
Procesos2010 1
Procesos2010 1Procesos2010 1
Procesos2010 1
 
ESTRATÈGIA EMPRESARIAL - 2011 05-03 UFP - barcelona 00-genis roca
ESTRATÈGIA EMPRESARIAL - 2011 05-03 UFP - barcelona 00-genis roca ESTRATÈGIA EMPRESARIAL - 2011 05-03 UFP - barcelona 00-genis roca
ESTRATÈGIA EMPRESARIAL - 2011 05-03 UFP - barcelona 00-genis roca
 
Low Cost Productivity - Presentació
Low Cost Productivity - PresentacióLow Cost Productivity - Presentació
Low Cost Productivity - Presentació
 
Low Cost Productivity
Low Cost ProductivityLow Cost Productivity
Low Cost Productivity
 
Programa curso 2013 rentabilidad del punto de venta cambra comertia
Programa curso 2013 rentabilidad del punto de venta cambra comertiaPrograma curso 2013 rentabilidad del punto de venta cambra comertia
Programa curso 2013 rentabilidad del punto de venta cambra comertia
 
Com dissenyar i innovar el teu model de negoci
Com dissenyar i innovar el teu model de negociCom dissenyar i innovar el teu model de negoci
Com dissenyar i innovar el teu model de negoci
 
Les cartes de servei 2011
Les cartes de servei 2011 Les cartes de servei 2011
Les cartes de servei 2011
 
PresentacioBI-JaumeBalcells-Praktics
PresentacioBI-JaumeBalcells-PrakticsPresentacioBI-JaumeBalcells-Praktics
PresentacioBI-JaumeBalcells-Praktics
 
Plans empresa - Claus exit - Tarragona
Plans empresa - Claus exit - TarragonaPlans empresa - Claus exit - Tarragona
Plans empresa - Claus exit - Tarragona
 

More from Joanmaines

Video Case 3 2
Video Case 3 2Video Case 3 2
Video Case 3 2Joanmaines
 
Video Case 6 2
Video Case 6 2Video Case 6 2
Video Case 6 2Joanmaines
 
Inventory Management And Mrp Erp
Inventory Management And Mrp  ErpInventory Management And Mrp  Erp
Inventory Management And Mrp ErpJoanmaines
 
Quality Management
Quality ManagementQuality Management
Quality ManagementJoanmaines
 
Location Strategy
Location StrategyLocation Strategy
Location StrategyJoanmaines
 
Process And Layout Strategies
Process And Layout StrategiesProcess And Layout Strategies
Process And Layout StrategiesJoanmaines
 
Forecasting And Aggregate Planning
Forecasting And Aggregate PlanningForecasting And Aggregate Planning
Forecasting And Aggregate PlanningJoanmaines
 
Operations Strategy
Operations StrategyOperations Strategy
Operations StrategyJoanmaines
 
Operations And Productivity
Operations And ProductivityOperations And Productivity
Operations And ProductivityJoanmaines
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Ii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiDirecció De Producció I Operacions I Tema Ii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiJoanmaines
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Iii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiiDirecció De Producció I Operacions I Tema Iii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiiJoanmaines
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema V
Direcció De Producció I Operacions I Tema VDirecció De Producció I Operacions I Tema V
Direcció De Producció I Operacions I Tema VJoanmaines
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Vi
Direcció De Producció I Operacions I Tema ViDirecció De Producció I Operacions I Tema Vi
Direcció De Producció I Operacions I Tema ViJoanmaines
 

More from Joanmaines (15)

Video Case 3 2
Video Case 3 2Video Case 3 2
Video Case 3 2
 
Video Case 4
Video Case 4Video Case 4
Video Case 4
 
Video Case 6 2
Video Case 6 2Video Case 6 2
Video Case 6 2
 
Jit And Lean
Jit And LeanJit And Lean
Jit And Lean
 
Inventory Management And Mrp Erp
Inventory Management And Mrp  ErpInventory Management And Mrp  Erp
Inventory Management And Mrp Erp
 
Quality Management
Quality ManagementQuality Management
Quality Management
 
Location Strategy
Location StrategyLocation Strategy
Location Strategy
 
Process And Layout Strategies
Process And Layout StrategiesProcess And Layout Strategies
Process And Layout Strategies
 
Forecasting And Aggregate Planning
Forecasting And Aggregate PlanningForecasting And Aggregate Planning
Forecasting And Aggregate Planning
 
Operations Strategy
Operations StrategyOperations Strategy
Operations Strategy
 
Operations And Productivity
Operations And ProductivityOperations And Productivity
Operations And Productivity
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Ii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiDirecció De Producció I Operacions I Tema Ii
Direcció De Producció I Operacions I Tema Ii
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Iii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiiDirecció De Producció I Operacions I Tema Iii
Direcció De Producció I Operacions I Tema Iii
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema V
Direcció De Producció I Operacions I Tema VDirecció De Producció I Operacions I Tema V
Direcció De Producció I Operacions I Tema V
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Vi
Direcció De Producció I Operacions I Tema ViDirecció De Producció I Operacions I Tema Vi
Direcció De Producció I Operacions I Tema Vi
 

Recently uploaded

II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)nfulgenc
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfErnest Lluch
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxcarleslucmeta
 

Recently uploaded (9)

II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
 

Direcció De Producció I Operacions I Tema I

 • 1. Direcció de Producció i Operacions I Tema I: Introducció a la Direcció d’Operacions
 • 2. Definicions • Producció: Qualsevol procés que transforma un grup de inputs (materials, ma d’obra i capital) en els outputs desitjats (bens i serveis) • Direcció implica: 1. Definir uns objectius 2. Planificar els recursos necessaris per assolir-los 3. Controlar l’execució dels plans mesurant els resultats i actuant en conseqüència
 • 3. La Funció de Producció Inputs Transformació Productes • Material • Diferents processos • Bens • Ma d’Obra • Continus • Serveis • Capital • Intermitents Sistema d’Informació i Control
 • 4. Dicotomia entre bens i serveis Concepte Empreses Empreses Manufactureres de Serveis 1) Output Tangible Menys tangible 2) Gestió Generalitzable Més Difícil de generalitzar 3) Contacte amb Indirecte: Tendència a Directe i personalitzat Clients directe 4) Estocs Es poden No es poden emmagatzemar emmagatzemar
 • 5. Àrea Funcional de Producció i Operacions Proveïdors Planta de Producció Majoristes Detallistes Clients D1.1 P1 M1 Procés producció D1.1 P2 D1.1 M2 D1.1 Procés producció P3 Estoc M.P. Estoc P. A. I Aux. D1.1 Mn Pn Procés producció D1.1
 • 6. Perspectiva Històrica de la Funció de Producció • Anys 50 i 60: Producció dominant – mercat de venedors • Anys 70: Marketing dominant – mercat equilibrat • Anys 80: Finances dominant – mercat en recessió • En general, la funció dominant determina la Estratègia sense influència de les altres.
 • 7. Situació actual entorn empresarial • Mercats de compradors altament saturats • Cicles de vida dels productes reduïts • Tendència a la personalització del producte • Exigència de qualitat superior • Retrocés de la lleialtat a les marques • Consumidors amb superabundància d’informació • Facilitat per comparar productes
 • 8. Nivells d’Estratègia • Social: Valors, principis i actituds que regulen l’actuació de l’empresa • Corporativa: Negocis en els que l’empresa vol estar i amb quins recursos • De Negoci: Base de l’avantatge competitiu del negoci i segments del mercat objectiu • Funcional: Com suporta cada funció l’avantatge competitiu i com es coordinen per assolir l’objectiu de negoci
 • 9. Fonts d’avantatge competitiu • Cost: Producció amb sistemes especialitzats i altament productius. Normalment en massa. • Qualitat: Productes fiables i sense defectes. Adaptats a l’ús del client • Servei: Assegurant els compromisos en quantitat, data i preu. Assistència postvenda • Flexibilitat: Màxima adaptació a les variacions de la demanda modificant els productes • Innovació: Focus en el desenvolupament de nous productes, tecnologies i sistemes de gestió
 • 10. Cicle de Vida i variables competitives Introducción Introducció Crecimiento Creixement Madurez Maduresa Declive Declivi Millor periode per a Mejor periodo para Bon moment perpara Buen momento a canviar moment per canviar la Mal momento para cambiar la Es vital controlar el Es vital controlar companyia / qüestions Estrategia de la compañía / cuestiones augmentar la quota de aumentar la cuota de el preu o el precio o la cambiar la imatge de imagen, el preu o la la calidad. imatge, el precio o qualitat. cost. el coste mercat. mercado. qualitat. de calidad. imagen Los costos competitius son Els costes competitivos son Es vital planejarla I+D D. Es vital planear la I + Enfortir el segment de Fortalecer el segmento ara molt importants. ahora muy importantes. mercat. del mercado. Defender la posición enel Defendre posició en el mercat. Faxes CD-ROM mercado. Discos Internet CD-ROM Restaurantes para a color Impressores blandos 3 comer en el coche. Faxos. 1/2” Ventas Vendes DVD Internet Furgoneta Impresoras de Furgoneta Estratègia color HD-DVD DVD La planificació i el Molt importantela previsió. Estandardització. Poca singularització del Muy important la previsión. Standardization Little product La planificación y desarrollo del desenvolupament del Fiabilitat del producte i y Canvis de producte menys producte. Less rapid product differentiation Estratègia OP cuestiones Fiabilidad del producto producto son vitals. vitales. Estrategia de OM // qüestions producte procés. ràpids; menys canvis anuals Minimització de costos. proceso. changes - more minor Cost minimization Cambios frecuentes en Canvis frequents en la Possibilitats i y mejoras del de model. Sobrecapacitat a la Posibilidades millores del changes Overcapacity in the planificación del producto y planificació de producte i producte competitives. Capacitat òptima. indústria. producto competitivas. Optimum capacity industry proceso. procés. Augment de la capacitat. Estabilitat creixent del procés Eliminació de productes Aumento de la capacidad. Increasing stability of Prune line to eliminate Lotes de producción pequeños. Lots de producció petits. Canvi dede tendencia para de producció. que no proporcionen un Cambio tendència per process items not returning good Altos costes de producción. Alts costos de producció. centrar-seen el producto. Grans lots de producció. marge acceptable. centrarse en el producte. Long production runs margin Número de modelos limitado. Nombre models limitat. Atenció a a la distribución. Millor del producte i reducció Reducció de capacitat. Atención la distribució. Product improvement and Reduce capacity Atención a la calidad. Atenció a la qualitat. de costos. cost cutting Variables Innovació Servei Cost Cost Competitives Flexibilitat Qualitat Servei Fonamentals Flexibilitat
 • 11. Decisions d’Estratègia de Producció Estructurals Infraestructurals a) Capacitat f) Recursos Humans Quantitat i tipus d’inputs i Nivell i programes de formació, programació de l’adquisició sistemes de promoció i remuneració b) Instal·lacions g) Planificació i Control de la Traducció de la capacitat en unitats Producció Operatives Grau de centralització i tipus de c) Tecnologia de Producció / sistemes de planificació i control Processos h) Control de Qualitat Tipus de maquinària, estructura i Política de qualitat, control o automatització del procés generació de qualitat d) Desenvolupament de i) Organització Productes / Processos Tipus d’estructura organitzativa, Política líder / seguidor en R + D + I nombre de nivells i grau de centralització e) Integració Vertical Quina part del procés fer i quina comprar
 • 12. Excel·lència en Producció • Etapes de desenvolupament i millora en Producció respecte l’estratègia de negoci: – Etapa 1: Internament Neutral – Etapa 2: Externament Neutral – Etapa 3: Suport Intern – Etapa 4: Suport Extern
 • 13. Etapa 1: Internament Neutral • Els directius no esperen cap contribució de Producció a l’avantatge competitiu, per tant proven de minimitzar els seus efectes negatius • L’objectiu es produir allò que es demana sense cap sorpresa
 • 14. Etapa 2: Externament Neutral • Consisteix a aconseguir la paritat amb els competidors mitjançant: – Evitar grans canvis en els productes i els processos – Invertir en nous equips, més ràpids i automàtics per aconseguir avantatges competitius temporals – Veure les economies d’escala com la variable definitòria de l’eficiència en producció • Es una etapa pròpia de mercats amb pocs competidors que segueixen el ritme d’un líder
 • 15. Etapa 3: Suport Intern • La fabricació dóna suport intern a l’estratègia de negoci. No ajuda a definir l’estratègia però aquesta es converteix en requeriments que producció porta a la pràctica de manera fiable • Es prenen decisions a l’àmbit de producció que no contradiguin l’estratègia competitiva de l’empresa
 • 16. Etapa 4: Suport Extern • Totes les funcions treballen conjuntament per aconseguir l’objectiu del negoci i decideixen l’estratègia de negoci de manera coordinada • El concepte de fabricació es una distinció per als clients de l’empresa • L’empresa assoleix un lideratge tecnològic i treballa en la millora continua dels processos actuals i anticipant-se a les tecnologies futures
 • 17. Empreses Excel·lents en Producció 1. Tenen estratègies de negoci clares i els treballadors s’hi identifiquen 2. Tenen una gran disciplina i gestionen tots els aspectes del negoci 3. Integren les funcions i treballen en paral·lel 4. Els directius de producció veuen la seva tasca com un treball conjunt amb Marketing i R+D+I 5. Contínuament es fan millores incrementals en tecnologia 6. Treuen millor rendiment a les màquines per què tenen millor enginyeria 7. La Qualitat forma part de les seves variables competitives, oferint una qualitat superior a la competència