SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
Direcció de Producció i
   Operacions I
Tema V: La Planificació de les
 Necessitats de Materials
MRP dins el Sistema de Planificació
               MPS
   BOM          MRP         IA
        Ordres de      Ordres de
        Producció       Compra
       Planificades     Planificades

• M’ha de dir què tinc de produir i comprar, en
 quina quantitat i en quin moment
Orígens de l’MRP
• A finals dels 60, IBM llença a EUA un Software que
 contemplava conceptes organitzatius com l’MPS, el
 BOM i els Lead Times
• Per primer cop es podia generar llistats del què havien
 de comprar i produir les empreses i en quin moment
• Fins aquell moment es feien servir els mateixos
 sistemes de gestió d’estocs (P i Q) pels productes amb
 demanda independent (amb els que funcionen molt be
 i son molt útils) i pels productes amb demanda
 dependent (amb els que generen inventaris
 excessivament alts i paradoxalment moltes ruptures
 d’estocs)
Sistemes MRP de Bucle Tancat
• En augmentar la potència dels ordinadors els
 anys 70, els sistemes comencen a permetre el
 llançament d’ordres de producció i de compra,
 a més de generar els llistats
• Quan l’ordre s’havia acabat de produir, o
 s’havia rebut l’ordre de compra, s’informava al
 sistema per què pogués actualitzar tots els
 registres d’estocs (increment dels productes i
 reducció dels seus components)
Sistemes MRP II
• A mitjans dels anys 80, apareix l’MRP II
 (Manufacturing Resources Planning)
• A més dels materials inclou tota la resta de
 recursos: persones, màquines, vendes, etc
• Engloba totes les àrees de l’empresa de manera
 que tothom treballi sobre la mateixa Base de Dades
• La diferència fonamental és la introducció de
 l’anàlisi de capacitat (Si tinc els recursos per fer el
 que vull fer)
Moure la comanda a
                MPS
una altre setmana
   BOM            MRP            IA


      O.P. Planificades     O.C. Planificades


              Pla de
             Capacitat Fi           Informar l’IA i l’MRP
                             de la finalització de
         NO      Capa            les ordres per
                citat?           actualitzar el sistema
                    SI


       Llançament         Llançament
       O.Producció         O.Compra               Control
              Execució
              OP i OC
Sistemes ERP
• Als 90 els sistemes MRPII evolucionen a sistemes
 ERP (Enterprise Resources Planning)
• El software comercial (SAP, Oracle, JD Edwards,
 Manugistics, Baan, I2 i altres) desplaça el
 desenvolupament propi d’aplicacions
• Els sistemes ERP malgrat un cost i temps
 d’implementació força elevats, redueixen els estocs
 i les necessitats de personal de planificació
• D’altre banda, aquests sistemes milloren la Qualitat
 de Servei al donar més garantia a les dates de
 lliurament promeses
Conceptes MRP
• Necessitats brutes: Total de producció
 necessària per el període. Pels articles amb
 demanda independent s’obté a partir de
 l’MPS, pels components a partir dels
 llançaments d’ordres de producció dels
 articles de nivell superior (pares)
• Recepcions programades: Material que ja s’ha
 demanat (per O.F. o per O.C.) i que s’espera
 que arribi en el període
Conceptes MRP (2)
• Estoc disponible: Quantitat que s’espera tenir en inventari a
 final de període i que podem fer servir per la demanda del
 següent període. En cas de tenir estocs de seguretat o
 quantitats ja reservades, aquestes no formen part del
 disponible, excepte en el moment de llençar la planificació
          EDt=EDt-1 + RPt+ROPt - NBt (-ESt -Rt)

• Necessitats netes: S’obtenen restant a les necessitats brutes
 les recepcions programades al període i l’estoc disponible del
 període anterior. És la quantitat neta que cal subministrar per
 satisfer les necessitats dels articles de nivell superior
            NNt = NBt - RPt - EDt-1
Conceptes MRP (3)
• Recepció d’ordres planificades: Indica la grandària
 de l’ordre planificada i el moment en que és
 necessària. Apareix a la vegada que la Necessitat
 neta, però la grandària és modificada per la política
 de lotificació (sempre serà més gran o igual que la
 necessitat neta)
• Llançament d’ordres planificades: Indica en quin
 moment cal llençar (iniciar) la producció de l’ordre
 planificada per què arribi quan la necessitem. Son
 les mateixes quantitats que les ROP, però
 avançades en el temps per efecte del Lead Time
Polítiques de Lotificació
• Lot 1: En aquest cas, OP = NN
• Lot mínim (Lm): En aquest cas, com a mínim hem
 de produir (o comprar) una certa quantitat, per
 tant:
 – Si NN <= Lm OP = Lm
 – Si NN >= Lm OP = NN
• Lot múltiple (LM): Degut a la grandària
 predeterminada d’algun contenidor. En aquest cas:
 – Si NN <= LM OP = LM
 – Si NN >= LM OP = (S(NN/LM) + 1) x LM
           Part Sencera
Funcionament de l’MRP
• L’MRP planifica per nivells, començant pel nivell 0
• El nivell d’un article es el nivell més baix en que apareix a
 alguna estructura
• Per cada nivell, segueixo un procediment:
  – Calculo les NBt per tots els articles del nivell i tots els períodes t
  – Per tots els períodes t:
    • Calculo les NNt=NBt - RPt - EDt-1 (si NNt<0 ; NNt = 0)
    • Calculo les ROPt, lotificant les NNt
    • Calculo l’EDt = EDt-1 + RPt + ROPt - NBt
  – Decalo les ROP dels articles del nivell per establir els LOP
  – Si hi ha més nivell, explosiono els LOP multiplicant pel nombre
   d’unitats de nivell inferior necessàries per fer una unitat de nivell
   superior per generar les NB dels articles de nivell inferior i passo a
   planificar el nivell següent
Full per fer càlculs MRP
                  TL: Tamany del Lot
                   LT: Lead Time
                 EDT: Estoc disponible
                 ES: Estoc de seguretat
TL LT EDT ES  R  N  A       R: Reservat                 Període
                  N: Nivell més baix     PA  1  2  3  4   5    6  7  8  9  10
                  A: Codi de l'article
                 PA: Període anterior
              Necessitats brutes
              Recepcions programades
              Estoc disponible = EDT-ES-R
              Necessitats netes
              Recepció d'ordres planificades
              Llançament d'ordres planificades
TL: Tamany del Lot
                        LT: Lead Time
                      EDT: Estoc disponible
                      ES: Estoc de seguretat
TL  LT  EDT  ES  R  N  A          R: Reservat               Període
                       N: Nivell més baix   PA  1  2  3  4   5  6  7  8  9  10
                       A: Codi de l'article
                      PA: Període anterior
                Necessitats brutes
                Recepcions programades
                Estoc disponible = EDT-ES-R
                Necessitats netes
                Recepció d'ordres planificades
                Llançament d'ordres planificades

                Necessitats brutes
                Recepcions programades
                Estoc disponible = EDT-ES-R
                Necessitats netes
                Recepció d'ordres planificades
                Llançament d'ordres planificades

                Necessitats brutes
                Recepcions programades
                Estoc disponible = EDT-ES-R
                Necessitats netes
                Recepció d'ordres planificades
                Llançament d'ordres planificades

                Necessitats brutes
                Recepcions programades
                Estoc disponible = EDT-ES-R
                Necessitats netes
                Recepció d'ordres planificades
                Llançament d'ordres planificades

                Necessitats brutes
                Recepcions programades
                Estoc disponible = EDT-ES-R
                Necessitats netes
                Recepció d'ordres planificades
                Llançament d'ordres planificades

                Necessitats brutes
                Recepcions programades
                Estoc disponible = EDT-ES-R
                Necessitats netes
                Recepció d'ordres planificades
                Llançament d'ordres planificades
Exemple MRP I
• L’empresa XXX, SA produeix dos articles, A i Q,
 amb les següents llistes de materials (entre
 parèntesis els Lead Times d’aprovisionament o
 producció):
 A (4)         Q (2)
  1 B (3)           1 C (2)
  2 C (2)               1 D (1)
       1 D (1)          2 E (1)
       2 E (1)      1 E (1)
Exemple MRP I
• El Pla Mestre de Producció que compren 10
 setmanes, estableix la fabricació de 103 unitats d’A
 per la setmana 8 i 200 unitats de Q per la setmana
 7
• No existeixen ordres pendents de rebre per cap
 dels articles ni dels seus components
• La grandària de lot mínima és d’una unitat pels
 productes acabats A i Q i pels components B i C. Les
 referències D i E, que venen de l’exterior, es reben
 en lots de 200 i 500 unitats respectivament
Exemple MRP I
• En el moment de llençar l’MRP, els estocs físics son
 els següents:
  – 18 unitats d’A i 6 de Q pels productes acabats
  – 10 unitats de B, 20 de C i 30 d’E pels components
• L’empresa manté estocs de seguretat només pels
 productes acabats, i son de 15 unitats per A i 6 per
 Q
• Indiqui els llançaments d’ordres planificades que
 suggerirà l’MRP per tots els productes acabats i
 components, indicant també els estocs previstos al
 final de les 10 setmanes planificades
Exemple MRP I: Solució
  Taula de planificació del producte A (Nivell 0)
                   TL: Tamany del Lot
                     LT: Lead Time
                   EDT: Estoc disponible
                  ES: Estoc de seguretat
TL LT EDT ES   R  N  A        R: Reservat                 Període
                   N: Nivell més baix     PA  1  2  3  4   5    6  7  8   9  10
                   A: Codi de l'article
                   PA: Període anterior
               Necessitats brutes (Pel MPS)                       103
               Recepcions programades
               Estoc disp. = EDT-ES-R (18-15-0)  3  3  3  3  3   3    3  3  0   0  0
1   4  18 15  0  0  A
               Necessitats netes (NB – EDt-1)                      100
               Recepció d'ordres planificades                      100
               Llançament d'ordres planificades          100
Exemple MRP I: Solució
  Taula de planificació del producte Q (Nivell 0)
                   TL: Tamany del Lot
                     LT: Lead Time
                   EDT: Estoc disponible
                  ES: Estoc de seguretat
TL LT EDT ES   R  N  A        R: Reservat                  Període
                   N: Nivell més baix      PA  1  2  3  4   5    6  7  8  9  10
                   A: Codi de l'article
                   PA: Període anterior
               Necessitats brutes (Pel MPS)                       200
               Recepcions programades
               Estoc disponible = EDT-ES-R (6-6-0)  0  0  0  0  0   0    0  0  0  0  0
1   2  6  6  0  0  Q
               Necessitats netes (NB – EDt-1)                      200
               Recepció d'ordres planificades                      200
               Llançament d'ordres planificades              200
Exemple MRP I: Solució
• He acabat els productes de nivell 0, i per tant
 explosiono les necessitats brutes que generen pels
 productes de nivell 1:
  – Tinc un llançament planificat del producte A de 100
   unitats la setmana 4, que genera la necessitat de:
   • 100 unitats de B la setmana 4
   • 200 unitats de C la setmana 4
  – Tinc un llançament planificat del producte Q de 200
   unitats la setmana 5, que genera:
   • 200 unitats de C la setmana 5
   • 200 unitats d’E la setmana 5
Exemple MRP I: Solució
  Taula de planificació del producte B (Nivell 1)
                    TL: Tamany del Lot
                     LT: Lead Time
                   EDT: Estoc disponible
                   ES: Estoc de seguretat
TL LT EDT ES    R  N  A        R: Reservat                  Període
                    N: Nivell més baix     PA  1  2  3  4   5    6  7  8  9  10
                    A: Codi de l'article
                   PA: Període anterior
                Necessitats brutes (Pel nivell 0)           100
                Recepcions programades
                Estoc disp.= EDT-ES-R (10-0-0)   10 10 10 10    0   0    0  0  0  0  0
1   3  10  0  0  1  B
                Necessitats netes (NB – EDt-1)            90
                Recepció d'ordres planificades            90
                Llançament d'ordres planificades     90
Exemple MRP I: Solució
  Taula de planificació del producte C (Nivell 1)
                    TL: Tamany del Lot
                     LT: Lead Time
                   EDT: Estoc disponible
                   ES: Estoc de seguretat
TL LT EDT ES    R  N  A        R: Reservat                   Període
                    N: Nivell més baix     PA  1  2  3   4   5    6  7  8  9  10
                    A: Codi de l'article
                   PA: Període anterior
                Necessitats brutes (Pel nivell 0)           200 200
                Recepcions programades
                Estoc disp. = EDT-ES-R (20-0-0)   20 20 20 20     0   0    0  0  0  0  0
1   2  20  0  0  1  C
                Necessitats netes (NB – EDt-1)             180 200
                Recepció d'ordres planificades             180 200
                Llançament d'ordres planificades       180 200
Exemple MRP I: Solució
• He acabat els productes de nivell 1, i per tant
 explosiono les necessitats brutes que generen pels
 productes de nivell 2:
  – Tinc un llançament planificat del producte B de 90
   unitats la setmana 4, que no genera cap necessitat
  – Tinc dos llançaments planificats del producte C de 180
   unitats la setmana 2 i 200 la setmana 3, que genera:
   • 180 unitats de D la setmana 2 i 200 la setmana 3
   • 360 unitats d’E la setmana 2 i 400 la setmana 3 (recordem
    que el llançament de Q generava una NB de 200 la set. 5)
Exemple MRP I: Solució
 Taula de planificació del producte D (Nivell 2)
                  TL: Tamany del Lot
                    LT: Lead Time
                  EDT: Estoc disponible
                 ES: Estoc de seguretat
TL LT EDT ES  R  N  A        R: Reservat                    Període
                   N: Nivell més baix      PA  1  2  3  4   5    6  7  8  9  10
                  A: Codi de l'article
                  PA: Període anterior
              Necessitats brutes (Pel nivell 1)        180 200
              Recepcions programades
              Estoc disponible = EDT-ES-R (0-0-0)  0   0  20 20 20 20 20 20 20 20 20
200 1  0  0  0  2  D
              Necessitats netes (NB – EDt-1)         180 180
              Recepció d'ordres planif. (LOT)         200 200
              Llançament d'ordres planificades      200 200
Exemple MRP I: Solució
 Taula de planificació del producte E (Nivell 1 i 2, el més baix es 2)
                   TL: Tamany del Lot
                    LT: Lead Time
                  EDT: Estoc disponible
                  ES: Estoc de seguretat
TL LT EDT ES   R  N  A        R: Reservat                     Període
                   N: Nivell més baix       PA  1  2  3  4   5    6  7  8  9  10
                   A: Codi de l'article
                  PA: Període anterior
               Necessitats brutes (per nivells 0 i 1)       360 400    200
               Recepcions programades
               Estoc disp. = EDT-ES-R (30-0-0)     30 30 170 270 270 70 70 70 70 70 70
500 1  30  0  0  2  E
               Necessitats netes (NB – SDt-1)           330 230     0
               Recepció d'ordres planifi. (LOT)          500 500
               Llançament d'ordres planificades       500 500
Informe de Planificació
Codi Article  Descripció  Tipus     Quantitat  Període de  Període de
               d’Ordre          Llançament  Recepció
   A       .......  O. Producció    100     4       8
   Q       .......  O. Producció    200     5       7
   B       .......  O. Compra     90     1       4
   C       .......  O. Producció    180     2       4
   C       .......  O. Producció    200     3       5
   D       .......  O. Compra     200     1       2
   D       .......  O. Compra     200     2       3
   E       .......  O. Compra     500     1       2
   E       .......  O. Compra     500     2       3
Exemple 2 MRP I
• El Pla Mestre (MPS) per les properes 10 setmanes indica que
 les necessitats brutes a produir dels dos productes acabats U i
 V, son de 100 unitats d’U per la setmana 9 i 200 per la
 setmana 10, i 50 unitats de V per la setmana 7 i 100 unitats
 per la setmana 8
• Les llistes de materials respectives son (amb el Lead Time
 entre parèntesis:
  U(3)               V(2)
   1A (1)              2A (1)
   3B (2)              1B (2)
    1C(1)               1C(1)
    2D(2)               2D(2)
                   1D(2)
Exemple 2 MRP I
• Els estocs disponibles en el moment de llençar l’MRP,
 els estocs de seguretat i els estocs reservats per cada
 referència son, en unitats, juntament amb la política de
 lotificació:
Referència     U    V     A     B     C     D
Estoc Disponible  60
Estoc Seguretat   30
Estoc Reservat   10
Política de    Lot 1  Lot 1   50    Lot 1   20     60
Lotificació            (Múltiple)      (Múltiple) (Múltiple)

• No hi ha ordres pendents de rebre per cap referència i
 volem saber quins seran els llançaments d’ordres
 planificades per l’MRP per totes les referències
Exemple 2 MRP I: Solució
  Taula de planificació del producte U (Nivell 0)
                   TL: Tamany del Lot
                    LT: Lead Time
                  EDT: Estoc disponible
                  ES: Estoc de seguretat
TL LT EDT ES   R  N  A        R: Reservat                 Període
                   N: Nivell més baix     PA  1  2  3  4   5    6  7  8  9  10
                   A: Codi de l'article
                  PA: Període anterior
               Necessitats brutes (Pel MPS)                          100 200
               Recepcions programades
               Estoc disp. = EDT-ES-R (60-30-10)  20 20 20 20 20 20 20 20 20         0  0
1   3  60 30 10  0  U
               Necessitats netes (NB – EDt-1)                         80 200
               Recepció d'ordres planificades                         80 200
               Llançament d'ordres planificades                80 200
Exemple 2 MRP I: Solució
  Taula de planificació del producte V (Nivell 0)
                   TL: Tamany del Lot
                    LT: Lead Time
                  EDT: Estoc disponible
                  ES: Estoc de seguretat
TL LT EDT ES   R  N  A        R: Reservat                 Període
                   N: Nivell més baix     PA  1  2  3  4   5    6  7  8  9  10
                   A: Codi de l'article
                  PA: Període anterior
               Necessitats brutes (Pel MPS)                      50 100
               Recepcions programades
               Estoc disp. = EDT-ES-R (40-20-15)  5  5  5  5  5   5    5  0  0  0  0
1   2  40 20 15  0  V
               Necessitats netes (NB – EDt-1)                     45 100
               Recepció d'ordres planificades                     45 100
               Llançament d'ordres planificades              45 100
Exemple 2 MRP I: Solució
• He acabat els productes de nivell 0, i per tant
 explosiono les necessitats brutes que generen pels
 productes de nivell 1:
  – Tinc llançaments planificats del producte U de 80 unitats la
   setmana 6 i 200 la setmana 7, que genera la necessitat de:
   • 80 unitats d’A la setmana 6 i 200 la setmana 7
   • 240 unitats de B la setmana 6 i 600 la setmana 7
  – Tinc llançaments planificats del producte V de 45 unitats la
   setmana 5 i 100 la setmana 6, que genera:
   • 90 unitats d’A la setmana 5 i 200 la setmana 6
   • 45 unitats de B la setmana 5 i 100 la setmana 6
   • 45 unitats de D la setmana 5 i 100 la setmana 6
Exemple 2 MRP I: Solució
 Taula de planificació del producte A (Nivell 1)
                   TL: Tamany del Lot
                     LT: Lead Time
                   EDT: Estoc disponible
                  ES: Estoc de seguretat
TL LT EDT ES   R  N  A        R: Reservat                  Període
                    N: Nivell més baix     PA  1  2  3  4   5    6  7  8  9  10
                   A: Codi de l'article
                   PA: Període anterior
               Necessitats brutes (Pel nivell 0)              90 280 200
               Recepcions programades
 *              Estoc disp.= EDT-ES-R (15-0-0)   15 15 15 15 15 25 45 45 45 45 45
   1  15  0  0  1  A
50
               Necessitats netes (NB – EDt-1)               75 255 155
               Recepció d'ordres planificades               100 300 200
               Llançament d'ordres planificades           100 300 200
Exemple 2 MRP I: Solució
  Taula de planificació del producte B (Nivell 1)
                    TL: Tamany del Lot
                     LT: Lead Time
                   EDT: Estoc disponible
                   ES: Estoc de seguretat
TL LT EDT ES    R  N  A        R: Reservat                 Període
                    N: Nivell més baix     PA  1  2  3  4   5    6  7  8  9  10
                    A: Codi de l'article
                   PA: Període anterior
                Necessitats brutes (Pel nivell 0)             45 340 600
                Recepcions programades
                Estoc disp. = EDT-ES-R (10-0-0)   10 10 10 10 10     0    0  0  0  0  0
1   2  10  0  0  1  B
                Necessitats netes (NB – EDt-1)               35 340 600
                Recepció d'ordres planificades               35 340 600
                Llançament d'ordres planificades         35 340 600
Exemple 2 MRP I: Solució
• He acabat els productes de nivell 1, i per tant
 explosiono les necessitats brutes que generen pels
 productes de nivell 2:
  – Tinc llançaments planificats del producte A de 100
   unitats la setmana 4, 300 la setmana 5 i 200 la
   setmana 6 que no generen cap altre necessitat
  – Tinc llançaments planificats del producte B de 35
   unitats la setmana 3, 340 la setmana 4 i 600 la
   setmana 5, que genera:
   • 35 unitats de C la setmana 3, 340 la 4 i 600 la setmana 5
   • 70 unitats de D la setmana 3, 680 la 4 i 1200 la setmana 5
    (recordem que el llançament de V generava una NB de 45 la
    set. 5 i 100 la setmana 6)
Exemple 2 MRP I: Solució
 Taula de planificació del producte C (Nivell 2)
                   TL: Tamany del Lot
                    LT: Lead Time
                  EDT: Estoc disponible
                  ES: Estoc de seguretat
TL LT EDT ES   R  N  A        R: Reservat                  Període
                   N: Nivell més baix      PA  1  2  3  4   5    6  7  8  9  10
                   A: Codi de l'article
                  PA: Període anterior
               Necessitats brutes (Pel nivell 1)         35 340 600
               Recepcions programades
 *              Estoc disponible = EDT-ES-R (6-0-0)  6  6  6  11 11 11 11 11 11 11 11
   1  6  0  0  2  C
20
               Necessitats netes (NB – EDt-1)           29 329 589
               Recepció d'ordres planif. (LOT)          40 340 600
               Llançament d'ordres planificades        40 340 600
Exemple 2 MRP I: Solució
   Taula de planificació del producte D (Nivell 1 i 2, el més baix es 2)
                    TL: Tamany del Lot
                     LT: Lead Time
                   EDT: Estoc disponible
                   ES: Estoc de seguretat
TL LT EDT ES   R  N  A        R: Reservat                     Període
                    N: Nivell més baix       PA  1  2  3  4   5   6  7  8  9  10
                    A: Codi de l'article
                   PA: Període anterior
                Necessitats brutes (per nivells 0 i 1)         70 680 1245 100
                Recepcions programades
 *               Estoc disp. = EDT-ES-R (9-0-0)      9   9  9  59  39  54   14 14 14 14 14
   2  9  0  0  2  D
60
                Necessitats netes (NB – SDt-1)             61 621 1206 46
                Recepció d'ordres planifi. (LOT)            120 660 1260 60
                Llançament d'ordres planificades       120 660 1260 60
Informe de Planificació (O.P.)
Codi Article  Descripció  Tipus     Quantitat  Període de  Període de
               d’Ordre          Llançament  Recepció
   U       .......  O. Producció    80     6       9
   U       .......  O. Producció    200     7      10
   V       .......  O. Producció    45     5       7
   V       .......  O. Producció    100     6       8
   B       .......  O. Producció    35     3       5
   B       .......  O. Producció    340     4       6
   B       .......  O. Producció    600     5       7
Informe de Planificació (O.C.)
Codi Article  Descripció  Tipus    Quantitat  Període de  Període de
               d’Ordre         Llançament  Recepció
   A       .......  O. Compra    100     4       5
   A       .......  O. Compra    300     5       6
   A       .......  O. Compra    200     6       7
   C       .......  O. Compra    40     2       3
   C       .......  O. Compra    340     3       4
   C       .......  O. Compra    600     4       5
   D       .......  O. Compra    120     1       3
   D       .......  O. Compra    660     2       4
   D       .......  O. Compra   1260     3       5
   D       .......  O. Compra    60     4       6

More Related Content

More from Joanmaines

Inventory Management And Mrp Erp
Inventory Management And Mrp  ErpInventory Management And Mrp  Erp
Inventory Management And Mrp ErpJoanmaines
 
Quality Management
Quality ManagementQuality Management
Quality ManagementJoanmaines
 
Location Strategy
Location StrategyLocation Strategy
Location StrategyJoanmaines
 
Process And Layout Strategies
Process And Layout StrategiesProcess And Layout Strategies
Process And Layout StrategiesJoanmaines
 
Forecasting And Aggregate Planning
Forecasting And Aggregate PlanningForecasting And Aggregate Planning
Forecasting And Aggregate PlanningJoanmaines
 
Operations Strategy
Operations StrategyOperations Strategy
Operations StrategyJoanmaines
 
Operations And Productivity
Operations And ProductivityOperations And Productivity
Operations And ProductivityJoanmaines
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema I
Direcció De Producció I Operacions I Tema IDirecció De Producció I Operacions I Tema I
Direcció De Producció I Operacions I Tema IJoanmaines
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Ii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiDirecció De Producció I Operacions I Tema Ii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiJoanmaines
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Iii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiiDirecció De Producció I Operacions I Tema Iii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiiJoanmaines
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Iv
Direcció De Producció I Operacions I Tema IvDirecció De Producció I Operacions I Tema Iv
Direcció De Producció I Operacions I Tema IvJoanmaines
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Vi
Direcció De Producció I Operacions I Tema ViDirecció De Producció I Operacions I Tema Vi
Direcció De Producció I Operacions I Tema ViJoanmaines
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Viii
Direcció De Producció I Operacions I Tema ViiiDirecció De Producció I Operacions I Tema Viii
Direcció De Producció I Operacions I Tema ViiiJoanmaines
 

More from Joanmaines (13)

Inventory Management And Mrp Erp
Inventory Management And Mrp  ErpInventory Management And Mrp  Erp
Inventory Management And Mrp Erp
 
Quality Management
Quality ManagementQuality Management
Quality Management
 
Location Strategy
Location StrategyLocation Strategy
Location Strategy
 
Process And Layout Strategies
Process And Layout StrategiesProcess And Layout Strategies
Process And Layout Strategies
 
Forecasting And Aggregate Planning
Forecasting And Aggregate PlanningForecasting And Aggregate Planning
Forecasting And Aggregate Planning
 
Operations Strategy
Operations StrategyOperations Strategy
Operations Strategy
 
Operations And Productivity
Operations And ProductivityOperations And Productivity
Operations And Productivity
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema I
Direcció De Producció I Operacions I Tema IDirecció De Producció I Operacions I Tema I
Direcció De Producció I Operacions I Tema I
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Ii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiDirecció De Producció I Operacions I Tema Ii
Direcció De Producció I Operacions I Tema Ii
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Iii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiiDirecció De Producció I Operacions I Tema Iii
Direcció De Producció I Operacions I Tema Iii
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Iv
Direcció De Producció I Operacions I Tema IvDirecció De Producció I Operacions I Tema Iv
Direcció De Producció I Operacions I Tema Iv
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Vi
Direcció De Producció I Operacions I Tema ViDirecció De Producció I Operacions I Tema Vi
Direcció De Producció I Operacions I Tema Vi
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Viii
Direcció De Producció I Operacions I Tema ViiiDirecció De Producció I Operacions I Tema Viii
Direcció De Producció I Operacions I Tema Viii
 

Recently uploaded

JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestreignasi23
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 

Recently uploaded (6)

JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
 

Direcció De Producció I Operacions I Tema V

 • 1. Direcció de Producció i Operacions I Tema V: La Planificació de les Necessitats de Materials
 • 2. MRP dins el Sistema de Planificació MPS BOM MRP IA Ordres de Ordres de Producció Compra Planificades Planificades • M’ha de dir què tinc de produir i comprar, en quina quantitat i en quin moment
 • 3. Orígens de l’MRP • A finals dels 60, IBM llença a EUA un Software que contemplava conceptes organitzatius com l’MPS, el BOM i els Lead Times • Per primer cop es podia generar llistats del què havien de comprar i produir les empreses i en quin moment • Fins aquell moment es feien servir els mateixos sistemes de gestió d’estocs (P i Q) pels productes amb demanda independent (amb els que funcionen molt be i son molt útils) i pels productes amb demanda dependent (amb els que generen inventaris excessivament alts i paradoxalment moltes ruptures d’estocs)
 • 4. Sistemes MRP de Bucle Tancat • En augmentar la potència dels ordinadors els anys 70, els sistemes comencen a permetre el llançament d’ordres de producció i de compra, a més de generar els llistats • Quan l’ordre s’havia acabat de produir, o s’havia rebut l’ordre de compra, s’informava al sistema per què pogués actualitzar tots els registres d’estocs (increment dels productes i reducció dels seus components)
 • 5. Sistemes MRP II • A mitjans dels anys 80, apareix l’MRP II (Manufacturing Resources Planning) • A més dels materials inclou tota la resta de recursos: persones, màquines, vendes, etc • Engloba totes les àrees de l’empresa de manera que tothom treballi sobre la mateixa Base de Dades • La diferència fonamental és la introducció de l’anàlisi de capacitat (Si tinc els recursos per fer el que vull fer)
 • 6. Moure la comanda a MPS una altre setmana BOM MRP IA O.P. Planificades O.C. Planificades Pla de Capacitat Fi Informar l’IA i l’MRP de la finalització de NO Capa les ordres per citat? actualitzar el sistema SI Llançament Llançament O.Producció O.Compra Control Execució OP i OC
 • 7. Sistemes ERP • Als 90 els sistemes MRPII evolucionen a sistemes ERP (Enterprise Resources Planning) • El software comercial (SAP, Oracle, JD Edwards, Manugistics, Baan, I2 i altres) desplaça el desenvolupament propi d’aplicacions • Els sistemes ERP malgrat un cost i temps d’implementació força elevats, redueixen els estocs i les necessitats de personal de planificació • D’altre banda, aquests sistemes milloren la Qualitat de Servei al donar més garantia a les dates de lliurament promeses
 • 8. Conceptes MRP • Necessitats brutes: Total de producció necessària per el període. Pels articles amb demanda independent s’obté a partir de l’MPS, pels components a partir dels llançaments d’ordres de producció dels articles de nivell superior (pares) • Recepcions programades: Material que ja s’ha demanat (per O.F. o per O.C.) i que s’espera que arribi en el període
 • 9. Conceptes MRP (2) • Estoc disponible: Quantitat que s’espera tenir en inventari a final de període i que podem fer servir per la demanda del següent període. En cas de tenir estocs de seguretat o quantitats ja reservades, aquestes no formen part del disponible, excepte en el moment de llençar la planificació EDt=EDt-1 + RPt+ROPt - NBt (-ESt -Rt) • Necessitats netes: S’obtenen restant a les necessitats brutes les recepcions programades al període i l’estoc disponible del període anterior. És la quantitat neta que cal subministrar per satisfer les necessitats dels articles de nivell superior NNt = NBt - RPt - EDt-1
 • 10. Conceptes MRP (3) • Recepció d’ordres planificades: Indica la grandària de l’ordre planificada i el moment en que és necessària. Apareix a la vegada que la Necessitat neta, però la grandària és modificada per la política de lotificació (sempre serà més gran o igual que la necessitat neta) • Llançament d’ordres planificades: Indica en quin moment cal llençar (iniciar) la producció de l’ordre planificada per què arribi quan la necessitem. Son les mateixes quantitats que les ROP, però avançades en el temps per efecte del Lead Time
 • 11. Polítiques de Lotificació • Lot 1: En aquest cas, OP = NN • Lot mínim (Lm): En aquest cas, com a mínim hem de produir (o comprar) una certa quantitat, per tant: – Si NN <= Lm OP = Lm – Si NN >= Lm OP = NN • Lot múltiple (LM): Degut a la grandària predeterminada d’algun contenidor. En aquest cas: – Si NN <= LM OP = LM – Si NN >= LM OP = (S(NN/LM) + 1) x LM Part Sencera
 • 12. Funcionament de l’MRP • L’MRP planifica per nivells, començant pel nivell 0 • El nivell d’un article es el nivell més baix en que apareix a alguna estructura • Per cada nivell, segueixo un procediment: – Calculo les NBt per tots els articles del nivell i tots els períodes t – Per tots els períodes t: • Calculo les NNt=NBt - RPt - EDt-1 (si NNt<0 ; NNt = 0) • Calculo les ROPt, lotificant les NNt • Calculo l’EDt = EDt-1 + RPt + ROPt - NBt – Decalo les ROP dels articles del nivell per establir els LOP – Si hi ha més nivell, explosiono els LOP multiplicant pel nombre d’unitats de nivell inferior necessàries per fer una unitat de nivell superior per generar les NB dels articles de nivell inferior i passo a planificar el nivell següent
 • 13. Full per fer càlculs MRP TL: Tamany del Lot LT: Lead Time EDT: Estoc disponible ES: Estoc de seguretat TL LT EDT ES R N A R: Reservat Període N: Nivell més baix PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A: Codi de l'article PA: Període anterior Necessitats brutes Recepcions programades Estoc disponible = EDT-ES-R Necessitats netes Recepció d'ordres planificades Llançament d'ordres planificades
 • 14. TL: Tamany del Lot LT: Lead Time EDT: Estoc disponible ES: Estoc de seguretat TL LT EDT ES R N A R: Reservat Període N: Nivell més baix PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A: Codi de l'article PA: Període anterior Necessitats brutes Recepcions programades Estoc disponible = EDT-ES-R Necessitats netes Recepció d'ordres planificades Llançament d'ordres planificades Necessitats brutes Recepcions programades Estoc disponible = EDT-ES-R Necessitats netes Recepció d'ordres planificades Llançament d'ordres planificades Necessitats brutes Recepcions programades Estoc disponible = EDT-ES-R Necessitats netes Recepció d'ordres planificades Llançament d'ordres planificades Necessitats brutes Recepcions programades Estoc disponible = EDT-ES-R Necessitats netes Recepció d'ordres planificades Llançament d'ordres planificades Necessitats brutes Recepcions programades Estoc disponible = EDT-ES-R Necessitats netes Recepció d'ordres planificades Llançament d'ordres planificades Necessitats brutes Recepcions programades Estoc disponible = EDT-ES-R Necessitats netes Recepció d'ordres planificades Llançament d'ordres planificades
 • 15. Exemple MRP I • L’empresa XXX, SA produeix dos articles, A i Q, amb les següents llistes de materials (entre parèntesis els Lead Times d’aprovisionament o producció): A (4) Q (2) 1 B (3) 1 C (2) 2 C (2) 1 D (1) 1 D (1) 2 E (1) 2 E (1) 1 E (1)
 • 16. Exemple MRP I • El Pla Mestre de Producció que compren 10 setmanes, estableix la fabricació de 103 unitats d’A per la setmana 8 i 200 unitats de Q per la setmana 7 • No existeixen ordres pendents de rebre per cap dels articles ni dels seus components • La grandària de lot mínima és d’una unitat pels productes acabats A i Q i pels components B i C. Les referències D i E, que venen de l’exterior, es reben en lots de 200 i 500 unitats respectivament
 • 17. Exemple MRP I • En el moment de llençar l’MRP, els estocs físics son els següents: – 18 unitats d’A i 6 de Q pels productes acabats – 10 unitats de B, 20 de C i 30 d’E pels components • L’empresa manté estocs de seguretat només pels productes acabats, i son de 15 unitats per A i 6 per Q • Indiqui els llançaments d’ordres planificades que suggerirà l’MRP per tots els productes acabats i components, indicant també els estocs previstos al final de les 10 setmanes planificades
 • 18. Exemple MRP I: Solució Taula de planificació del producte A (Nivell 0) TL: Tamany del Lot LT: Lead Time EDT: Estoc disponible ES: Estoc de seguretat TL LT EDT ES R N A R: Reservat Període N: Nivell més baix PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A: Codi de l'article PA: Període anterior Necessitats brutes (Pel MPS) 103 Recepcions programades Estoc disp. = EDT-ES-R (18-15-0) 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 1 4 18 15 0 0 A Necessitats netes (NB – EDt-1) 100 Recepció d'ordres planificades 100 Llançament d'ordres planificades 100
 • 19. Exemple MRP I: Solució Taula de planificació del producte Q (Nivell 0) TL: Tamany del Lot LT: Lead Time EDT: Estoc disponible ES: Estoc de seguretat TL LT EDT ES R N A R: Reservat Període N: Nivell més baix PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A: Codi de l'article PA: Període anterior Necessitats brutes (Pel MPS) 200 Recepcions programades Estoc disponible = EDT-ES-R (6-6-0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 6 0 0 Q Necessitats netes (NB – EDt-1) 200 Recepció d'ordres planificades 200 Llançament d'ordres planificades 200
 • 20. Exemple MRP I: Solució • He acabat els productes de nivell 0, i per tant explosiono les necessitats brutes que generen pels productes de nivell 1: – Tinc un llançament planificat del producte A de 100 unitats la setmana 4, que genera la necessitat de: • 100 unitats de B la setmana 4 • 200 unitats de C la setmana 4 – Tinc un llançament planificat del producte Q de 200 unitats la setmana 5, que genera: • 200 unitats de C la setmana 5 • 200 unitats d’E la setmana 5
 • 21. Exemple MRP I: Solució Taula de planificació del producte B (Nivell 1) TL: Tamany del Lot LT: Lead Time EDT: Estoc disponible ES: Estoc de seguretat TL LT EDT ES R N A R: Reservat Període N: Nivell més baix PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A: Codi de l'article PA: Període anterior Necessitats brutes (Pel nivell 0) 100 Recepcions programades Estoc disp.= EDT-ES-R (10-0-0) 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 0 0 1 B Necessitats netes (NB – EDt-1) 90 Recepció d'ordres planificades 90 Llançament d'ordres planificades 90
 • 22. Exemple MRP I: Solució Taula de planificació del producte C (Nivell 1) TL: Tamany del Lot LT: Lead Time EDT: Estoc disponible ES: Estoc de seguretat TL LT EDT ES R N A R: Reservat Període N: Nivell més baix PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A: Codi de l'article PA: Període anterior Necessitats brutes (Pel nivell 0) 200 200 Recepcions programades Estoc disp. = EDT-ES-R (20-0-0) 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 0 0 1 C Necessitats netes (NB – EDt-1) 180 200 Recepció d'ordres planificades 180 200 Llançament d'ordres planificades 180 200
 • 23. Exemple MRP I: Solució • He acabat els productes de nivell 1, i per tant explosiono les necessitats brutes que generen pels productes de nivell 2: – Tinc un llançament planificat del producte B de 90 unitats la setmana 4, que no genera cap necessitat – Tinc dos llançaments planificats del producte C de 180 unitats la setmana 2 i 200 la setmana 3, que genera: • 180 unitats de D la setmana 2 i 200 la setmana 3 • 360 unitats d’E la setmana 2 i 400 la setmana 3 (recordem que el llançament de Q generava una NB de 200 la set. 5)
 • 24. Exemple MRP I: Solució Taula de planificació del producte D (Nivell 2) TL: Tamany del Lot LT: Lead Time EDT: Estoc disponible ES: Estoc de seguretat TL LT EDT ES R N A R: Reservat Període N: Nivell més baix PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A: Codi de l'article PA: Període anterior Necessitats brutes (Pel nivell 1) 180 200 Recepcions programades Estoc disponible = EDT-ES-R (0-0-0) 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 1 0 0 0 2 D Necessitats netes (NB – EDt-1) 180 180 Recepció d'ordres planif. (LOT) 200 200 Llançament d'ordres planificades 200 200
 • 25. Exemple MRP I: Solució Taula de planificació del producte E (Nivell 1 i 2, el més baix es 2) TL: Tamany del Lot LT: Lead Time EDT: Estoc disponible ES: Estoc de seguretat TL LT EDT ES R N A R: Reservat Període N: Nivell més baix PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A: Codi de l'article PA: Període anterior Necessitats brutes (per nivells 0 i 1) 360 400 200 Recepcions programades Estoc disp. = EDT-ES-R (30-0-0) 30 30 170 270 270 70 70 70 70 70 70 500 1 30 0 0 2 E Necessitats netes (NB – SDt-1) 330 230 0 Recepció d'ordres planifi. (LOT) 500 500 Llançament d'ordres planificades 500 500
 • 26. Informe de Planificació Codi Article Descripció Tipus Quantitat Període de Període de d’Ordre Llançament Recepció A ....... O. Producció 100 4 8 Q ....... O. Producció 200 5 7 B ....... O. Compra 90 1 4 C ....... O. Producció 180 2 4 C ....... O. Producció 200 3 5 D ....... O. Compra 200 1 2 D ....... O. Compra 200 2 3 E ....... O. Compra 500 1 2 E ....... O. Compra 500 2 3
 • 27. Exemple 2 MRP I • El Pla Mestre (MPS) per les properes 10 setmanes indica que les necessitats brutes a produir dels dos productes acabats U i V, son de 100 unitats d’U per la setmana 9 i 200 per la setmana 10, i 50 unitats de V per la setmana 7 i 100 unitats per la setmana 8 • Les llistes de materials respectives son (amb el Lead Time entre parèntesis: U(3) V(2) 1A (1) 2A (1) 3B (2) 1B (2) 1C(1) 1C(1) 2D(2) 2D(2) 1D(2)
 • 28. Exemple 2 MRP I • Els estocs disponibles en el moment de llençar l’MRP, els estocs de seguretat i els estocs reservats per cada referència son, en unitats, juntament amb la política de lotificació: Referència U V A B C D Estoc Disponible 60 Estoc Seguretat 30 Estoc Reservat 10 Política de Lot 1 Lot 1 50 Lot 1 20 60 Lotificació (Múltiple) (Múltiple) (Múltiple) • No hi ha ordres pendents de rebre per cap referència i volem saber quins seran els llançaments d’ordres planificades per l’MRP per totes les referències
 • 29. Exemple 2 MRP I: Solució Taula de planificació del producte U (Nivell 0) TL: Tamany del Lot LT: Lead Time EDT: Estoc disponible ES: Estoc de seguretat TL LT EDT ES R N A R: Reservat Període N: Nivell més baix PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A: Codi de l'article PA: Període anterior Necessitats brutes (Pel MPS) 100 200 Recepcions programades Estoc disp. = EDT-ES-R (60-30-10) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 1 3 60 30 10 0 U Necessitats netes (NB – EDt-1) 80 200 Recepció d'ordres planificades 80 200 Llançament d'ordres planificades 80 200
 • 30. Exemple 2 MRP I: Solució Taula de planificació del producte V (Nivell 0) TL: Tamany del Lot LT: Lead Time EDT: Estoc disponible ES: Estoc de seguretat TL LT EDT ES R N A R: Reservat Període N: Nivell més baix PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A: Codi de l'article PA: Període anterior Necessitats brutes (Pel MPS) 50 100 Recepcions programades Estoc disp. = EDT-ES-R (40-20-15) 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 1 2 40 20 15 0 V Necessitats netes (NB – EDt-1) 45 100 Recepció d'ordres planificades 45 100 Llançament d'ordres planificades 45 100
 • 31. Exemple 2 MRP I: Solució • He acabat els productes de nivell 0, i per tant explosiono les necessitats brutes que generen pels productes de nivell 1: – Tinc llançaments planificats del producte U de 80 unitats la setmana 6 i 200 la setmana 7, que genera la necessitat de: • 80 unitats d’A la setmana 6 i 200 la setmana 7 • 240 unitats de B la setmana 6 i 600 la setmana 7 – Tinc llançaments planificats del producte V de 45 unitats la setmana 5 i 100 la setmana 6, que genera: • 90 unitats d’A la setmana 5 i 200 la setmana 6 • 45 unitats de B la setmana 5 i 100 la setmana 6 • 45 unitats de D la setmana 5 i 100 la setmana 6
 • 32. Exemple 2 MRP I: Solució Taula de planificació del producte A (Nivell 1) TL: Tamany del Lot LT: Lead Time EDT: Estoc disponible ES: Estoc de seguretat TL LT EDT ES R N A R: Reservat Període N: Nivell més baix PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A: Codi de l'article PA: Període anterior Necessitats brutes (Pel nivell 0) 90 280 200 Recepcions programades * Estoc disp.= EDT-ES-R (15-0-0) 15 15 15 15 15 25 45 45 45 45 45 1 15 0 0 1 A 50 Necessitats netes (NB – EDt-1) 75 255 155 Recepció d'ordres planificades 100 300 200 Llançament d'ordres planificades 100 300 200
 • 33. Exemple 2 MRP I: Solució Taula de planificació del producte B (Nivell 1) TL: Tamany del Lot LT: Lead Time EDT: Estoc disponible ES: Estoc de seguretat TL LT EDT ES R N A R: Reservat Període N: Nivell més baix PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A: Codi de l'article PA: Període anterior Necessitats brutes (Pel nivell 0) 45 340 600 Recepcions programades Estoc disp. = EDT-ES-R (10-0-0) 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 1 B Necessitats netes (NB – EDt-1) 35 340 600 Recepció d'ordres planificades 35 340 600 Llançament d'ordres planificades 35 340 600
 • 34. Exemple 2 MRP I: Solució • He acabat els productes de nivell 1, i per tant explosiono les necessitats brutes que generen pels productes de nivell 2: – Tinc llançaments planificats del producte A de 100 unitats la setmana 4, 300 la setmana 5 i 200 la setmana 6 que no generen cap altre necessitat – Tinc llançaments planificats del producte B de 35 unitats la setmana 3, 340 la setmana 4 i 600 la setmana 5, que genera: • 35 unitats de C la setmana 3, 340 la 4 i 600 la setmana 5 • 70 unitats de D la setmana 3, 680 la 4 i 1200 la setmana 5 (recordem que el llançament de V generava una NB de 45 la set. 5 i 100 la setmana 6)
 • 35. Exemple 2 MRP I: Solució Taula de planificació del producte C (Nivell 2) TL: Tamany del Lot LT: Lead Time EDT: Estoc disponible ES: Estoc de seguretat TL LT EDT ES R N A R: Reservat Període N: Nivell més baix PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A: Codi de l'article PA: Període anterior Necessitats brutes (Pel nivell 1) 35 340 600 Recepcions programades * Estoc disponible = EDT-ES-R (6-0-0) 6 6 6 11 11 11 11 11 11 11 11 1 6 0 0 2 C 20 Necessitats netes (NB – EDt-1) 29 329 589 Recepció d'ordres planif. (LOT) 40 340 600 Llançament d'ordres planificades 40 340 600
 • 36. Exemple 2 MRP I: Solució Taula de planificació del producte D (Nivell 1 i 2, el més baix es 2) TL: Tamany del Lot LT: Lead Time EDT: Estoc disponible ES: Estoc de seguretat TL LT EDT ES R N A R: Reservat Període N: Nivell més baix PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A: Codi de l'article PA: Període anterior Necessitats brutes (per nivells 0 i 1) 70 680 1245 100 Recepcions programades * Estoc disp. = EDT-ES-R (9-0-0) 9 9 9 59 39 54 14 14 14 14 14 2 9 0 0 2 D 60 Necessitats netes (NB – SDt-1) 61 621 1206 46 Recepció d'ordres planifi. (LOT) 120 660 1260 60 Llançament d'ordres planificades 120 660 1260 60
 • 37. Informe de Planificació (O.P.) Codi Article Descripció Tipus Quantitat Període de Període de d’Ordre Llançament Recepció U ....... O. Producció 80 6 9 U ....... O. Producció 200 7 10 V ....... O. Producció 45 5 7 V ....... O. Producció 100 6 8 B ....... O. Producció 35 3 5 B ....... O. Producció 340 4 6 B ....... O. Producció 600 5 7
 • 38. Informe de Planificació (O.C.) Codi Article Descripció Tipus Quantitat Període de Període de d’Ordre Llançament Recepció A ....... O. Compra 100 4 5 A ....... O. Compra 300 5 6 A ....... O. Compra 200 6 7 C ....... O. Compra 40 2 3 C ....... O. Compra 340 3 4 C ....... O. Compra 600 4 5 D ....... O. Compra 120 1 3 D ....... O. Compra 660 2 4 D ....... O. Compra 1260 3 5 D ....... O. Compra 60 4 6