SlideShare a Scribd company logo
1 of 133
Direcció de Producció i
   Operacions I
Tema III: Disseny i Planificació de
      Processos
Disseny i anàlisi de Processos
1. Hem de definir el Producte
2. Hem d’analitzar el Producte
 •  Diagrama Gozinto
 •  Estructura del Producte
3. Prendre decisions de procés (com fer-lo)
 •  En funció de les característiques tant del
    producte com de la demanda
Diagrama Gozinto d’un Tricicle
Tipus de Producció
 Característiques      Per Projecte        “Taller”          Línia
                          Molt variat. Lots o    Poc variat i sèries
   Producte          Únic
                            unitari      llargues o molt llargues
            Complex, amb inici i   Molt variat. Diferent   Definit i estable per
   Procés
               final        per cada producte     cada producte
            La seva localització és  Localització per grups Localitzats i organitzats
 Llocs de treball
                variable         funcionals     segons el procés
                          Llarg. Hi ha esperes
Termini de Producció      Llarg                    Relativament curt
                            entre llocs
               Basada en la
                        Control d’avançament
            coordinació i orientada             Basada en compliment
   Gestió                  del treball. Fixació de
            al control de costos i              d’uns Programes
                           prioritats.
                terminis
                         Fabricar motores de
                                      Cadena de muntatge
   Exemple        Construir un iot     neteja vidres de
                                      d’electrodomèstics
                            vehicles
Tipus de producció (casos i exemples)
Producció contínua
Cas particular de la Producció en línia:
•El flux de producció es continu (grans quantitats de pocs articles)
•La gestió de la Producció es basa en assegurar el funcionament sense
aturades del “flux” del Procés, mitjançant un correcte Manteniment (alta
automatització)
•Exemple: Fabricació de galetes, fabricació de paviment ceràmic, fabricació de
paper, planta d'embotellar,...

Producció per projecte (unitat singular feta a mida)

                       E  I    K    N     a   A    B    C      F    G    L    W


                                   Final
                       D  H    J    M

        Activitat/Tasca a realitzar
Producció tipus taller (Job Shop)   PROGRAMA DE TREBALL
                                     DATES

           Lloc de treball   3  4    5       6    7      8  9  10  11

                M                N


                H

                Q


                R


                S


                              Termini Fabricació = 12
Els llocs “funcionalment” iguals s’agrupen.
Distribució en planta d’un taller funcional.     M        N        R

                             J        Q        K

                          H       S        L
Producció en línia
              PROGRAMA DE TREBALL

                     DATES

Lloc de treball  3  4  5  6  7    8  9  10  11

     E     F


     G


     E


     H


     G
Tipus de producció segons demanda
Tendència actual
• Producció en línia. El flux de treball no
 retrocedeix
• Terminis de fabricació el més curt possible per
 apropar-se el més possible a la producció sota
 comanda
• Reduir els estocs de tot tipus
Reenginyeria de processos
Diagrames de Procés
• Representacions gràfiques que descriuen un
 procés productiu. Fan servir uns símbols
 estàndard:
     Operació: Modificació de les característiques físiques o químiques
     del producte (inclús un muntatge o desmuntatge)
     Transport: Moviment d’un objecte d’un lloc a un altre (intra o inter
     seccions productives)
     Magatzematge: Guardar o protegir un objecte contra el seu trasllat
     no autoritzat
     Inspecció: Examen d’un objecte per la seva identificació o control
     d’alguna de les seves característiques o propietats
     Demora o espera: Quan les condicions que envolten un objecte
     impedeixen la següent acció prevista a fer amb ell
Exercici de Millora de Processos 1
Exercici de Millora de processos 2
RECERCA D’OPORTUNITATS

  Observar

 Analitzar

 Simplificar

 Estandarditzar
EL VÍDEO COM EINA DE TREBALL

• Per la OBSERVACIÓ del treball

• Per l'Anàlisi CRÍTICA I CREATIVA dels mètodes

• Per l'Apreciació DE LA ACTIVITAT i la VALORACIÓ
 dels temps

• Pel REGISTRE formal del mode operatiu
DISTRIBUCIÓ EN PLANTA
DISTRIBUCIÓ EN PLANTA                                    DATA:
SECTOR DE ANÀLISI:____________________________________________ ANALISTA:_______________   _____________

ARTICLE:  _________________________________________________________ FASE:_______________  FULL:_______
OPERACIÓ:_______________________________________________________________________________  DE:  _______
LA SUBDIVISIÓ EN PLUSVÀLUA I
        MALBARATAMENT
• Els treballs amb plusvàlua només ocupen una
 petita part del procés de treball
                      Procés de treball:
                                      Treball
 Treball amb plusvàlua: (afegeixen valor)      Treball amb       amb
                          malbaratament     plusvàlua
 “Activitats mitjançant les quals el          a la vista
 producte obté un valor addicional”

 “La part d’una activitat per la qual
 el client està disposat a pagar”                Treball amb
                              malbaratament ocult
LA SUBDIVISIÓ EN PLUSVÀLUA I
       MALBARATAMENT
• Alguns malbarataments estan a la vista . . .
                   Procés de treball:
Malbaratament:                 Treball amb
                       Malbaratament         Treball
                         a la vista         amb
“Part del treball que no es                        plusvàlua
necessari per agregar una plusvàlua
(augment del valor) a un producte”
                                Treball amb
                              malbaratament ocult
LA SUBDIVISIÓ EN PLUSVÀLUA I
    MALBARATAMENT
... I altres tipus de malbarataments estan més
aviat ocults       Procés de treball:
               Treball amb     Treball
              Malbaratament     amb
                a la vista    plusvàlua
                   Treball amb
                 malbaratament ocult
REDUCCIÓ DEL TEMPS QUE NO
       PRODUEIX PLUSVÀLUA
• La reducció de la part del temps en que no es
 produeix plusvàlua, redueix el temps del procés
  Exemple
Abans : Temps de procés total = 180 min.           Després : Temps de procés total = 90 min.
    Amb plusvàlua  Sense plusvàlua             Amb plusvàlua    Sense plusvàlua
   Soldar femella    aixecar material
             col·locar la peça a l' utillatge

 Puntejar, col·locar
             Treure peces (60 unitats) de la cinta de
massilla de segellat   Transport i col·locar peça a l' utillatge

     puntejar

             Treure peces (60 unitats) de la cinta de
             Transport i col·locar peça a l' utillatge  soldar presoner

             pulmó de material
BUSCAR EL MALBARATAMENT A LES
      OPERACIONS
Visita al lloc de treball i detectar “Oportunitats”:
  –  Complexitat i dificultat
  –  Estandardització i Industrialització
  –  Desplaçaments
  –  Moviments del cos
  –  Càrregues físiques
  –  Mètode i mitjans: eines i útils
  –  Ordre i neteja
  –  Peces en procés i manutencions
  –  Aturades, esperes, inactivitats

Comparar amb altres llocs.
RECERCA D’OPORTUNITATS


 Observar

  Analitzar

 Simplificar

 Estandarditzar
LA MILLORA D’OPERACIONS PER SEPARAT NO SEMPRE CONDUEIX A LA MILLORA DEL
            PROCÉS EN EL SEU CONJUNT
LA MILLORA DEL PROCÉS EN EL SEU CONJUNT REQUEREIX DE LA ANÀLISI DE LES
               OPERACIONS
DIVIDIR EN ELEMENTS
ANÀLISI DEL PROCÉS
           BALANÇ             D    Dist.  Temps
               ACTUAL
        MÈTODE
               PROPOSAT
          ECONOMIES
Magatzem
Transport
Inspecció
Operació


Demora   Dist.
                DESCRIPCIÓ AMB DETALL           IDEES
                            A On?
                            Quàn?
           Temps
                            Com?
       m
                            Què?
                            Qui?
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
ACTITUD INTERROGATIVA
Què?   De què es tracta? Quina es la fi o l’objecte? Per què?
     - Resultats al treball
     - utilitat de l’element de treball
Qui?   Qui ho fa? Per què?
     - qualificació de l’executant (normal, insuficient), superior?
     - càrrega de treball (normal, insuficient) ¿elevada?
     - A part de les tasques (disperses, molta especialització)
Quan?   Quan es fa?
     - ordre dels elements del treball
     - instant en que l’element és executat
A On?   A on es fa? (d’acord amb T.P.) per què?
     - precol·locació dels materials
     Cóm és realitzat? per què?
Cóm?   - matèria primera (naturalesa – forma - dimensions) convenients?
     - màquines útils, eines (màquina adaptada, eina, convenients o
       suficients?

              ¿Per què?
ANÀLISI DE CICLES ACOPLATS
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS                              FECHA:


        persones i màquines
SECTOR DE ANÁLISIS:___________________________________________ ANALISTA:_______________
ARTÍCULO: _________________________________________________________ FASE:_______________
OPERACIÓN:______________________________________________________________________________
                                               _____________

                                               HOJA:_______
                                               DE:  _______

1       Càrrega % .......2      Càrrega % .......3      Càrrega % .......4          Càrrega % .......
RECERCA D’OPORTUNITATS


 Observar

 Analitzar

  Simplificar

 Estandarditzar
PREVENCIÓ DEL MALBARATAMENT
• Per detectar malbaratament, al procés de
 producció, es fan algunes preguntes crítiques
 CATÀLEG DE PREGUNTES


• “Quantes tasques de les realitzades son necessàries
 imprescindiblement per la producció?”

• “Quantes tasques son necessàries per augmentar el valor
                              “Tot el que no incrementa el
 i no només incrementen els costos?”
                               valor es malbaratament”
• “Quantes tasques realment tenen a veure amb el que el
 client veu i que és important per ell?"
FACETES QU’ASSENYALEN PUNTS
       DE MILLORA
La complexitat
  – Es fa difícil "memoritzar" el mètode
  – La observació en el "vídeo" requereix rebobinar moltes
   vegades
  – El procés rarament es repeteix.

L’artesania, tocs i retocs
  – Només un operari expert pot fer la tasca.
  – L’acabat requereix un "toc“
  – Per avançar en el procés s’ha de "retocar"
    • Sistemàticament la peça
    • Periòdicament l’útil
FACETES QU’ASSENYALEN PUNTS
       DE MILLORA
Lo pesat i incòmode
 – Es valoren coeficients de majoració superiors al 15%
 – Es requereixen esforços "estàtics“
 – Es produeixen moviments de
   • Girar tronc
   • Avançar tronc
   • Ajupir-se
 – Es treballa amb distàncies que surten de les taules de
  temps predeterminats
 – Els desplaçaments
 – Carregar caixes, omplir caixes, moure caixes
FACETES QU’ASSENYALEN PUNTS
       DE MILLORA
Eines / Útils Antiproductius
 – APRETADORS AMB CARGOL
 – CARGOLS
 – POLIPASTOS
 – MARTELLS, MACES
 – LLIMAS
 – MOLES
 – L’HOME (EN CERTS CASOS)
ELS MOVIMENTS QUE AFEGEIXEN
     DESPESA
 AFEGEIXEN  NO AFEGEIXEN   PODEN    NO FER
  VALOR     VALOR   SUPRIMIR-SE   RES

 MUNTAR            BUSCAR   ATURADA

 COL·LOCAR           TROBAR   DESCANS

 UTILITZAR         SELECCIONAR
       DESMONTAR
               SOSTENIR
       CONTROLAR

        AGAFAR

       TRANSPORTAR
        CÀRREGA

       TRANSPORTAR
        EN BUIT

       POSICIONAR

        DEIXAR
RECERCA D’OPORTUNITATS

 Observar

 Analitzar

 Simplificar

  Estandarditzar
TREBALLAR AMB ESTÀNDARDS
Els estàndards es presenten de formes diferents

                    Exigència de
                    Qualitat
              Directriu
                            Prescripció
          Manual


          Guia        Estàndards      Regla


                              Especificació
          Mètode de treball
                            Norma
                       Escala
           Instrucció de treball
OBSERVAR ELS ESTÀNDARDS
• A l’empresa existeixen molts exemples
 d’estàndards
Descripció de l’estàndard:  Actualitat:  Grau de coneixement?  Compliment de l’estàndard?
ELS ESTÀNDARDS SON LA BASE PER
      MESURES DE MILLORA

CATÀLEG DE PREGUNTES


                   si  no

 1 Existeix un estàndard?             Només en el cas que
                        totes les preguntes s’hagin
                          respost amb “si”, es
 2 Està actualitzat l’estàndard?
                          pot valorar el procés.

 3 Coneix el personal l’estàndard?
                        Sense estàndards no hi
 4 Es treballa segons l’estàndard?         ha MILLORES!
ELS ESTÀNDARDS ASSEGUREN LES
         MILLORES
Sense estandardització tota millora se'n va en fum

ESTANDARDITZACIO COM ASSEGURANÇA
                           Millora
    Estandardització

             “Cunya estàndard”
                       Temps
ESTANDARDITZAR
FULL D’ANÀLISI D’OPERACIONS                                             DATA:
SECTOR D’ANÀLISI:_____________________________________________ ANALISTA:_______________               _____________

ARTICLE:    _________________________________________________________ FASE:_______________           FULL:_______
OPERACIÓ:_______________________________________________________________________________              DE:  _______
          ELEMENTS DE LA OPERACIÓ                                CROQUIS
 Nº       DESCRIPCIÓ          T  FREC  TT  K(%)  TE
___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____
___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____
___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____
___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____
___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____
___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____
___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____
___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____
___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____
___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____
___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____
___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____
___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____

    TOTAL OPERACIÓ                 _____ _____ _____

           EIENES / ÚTILS / MITJANS                            MATERIALS / PECES
_____  ________________________________________________________________  _____  ________________________________________________________________
_____  ________________________________________________________________  _____  ________________________________________________________________
_____  ________________________________________________________________  _____  ________________________________________________________________
_____  ________________________________________________________________  _____  ________________________________________________________________
_____  ________________________________________________________________  _____  ________________________________________________________________
_____  ________________________________________________________________  _____  ________________________________________________________________
_____  ________________________________________________________________  _____  ________________________________________________________________
_____  ________________________________________________________________  _____  ________________________________________________________________
Exercici de Millora de processos 3
Exercici de Millora de processos 4
Mesura del Treball
• Es disseny d’una operació es composa de:
            Disseny
            Operació        Mesura     Estudi de
        del Treball   Mètodes

 1.  Per cada activitat determinem el millor mètode
 2.  A continuació mesurem el temps real
Estudi de Mètodes
• Una Operació es pot descompondre en diferents
 Elements i aquests es poden descompondre en
 Micromoviments.
• Per dissenyar i analitzar Operacions es fan servir
 diferents tipus de Diagrames d’Activitats
 Simultànies:
  – Diagrames Home – Màquines (Per analitzar el treball
   d’un home amb una o vàries màquines)
  – Diagrames Bimanuals (per analitzar els
   Micromoviments)
Diagrames Home - Màquina
Diagrames Bimanuals
      Ma esquerra              Ma dreta
Mètode actual      Símbol    Símbol     Mètode actual
1 Arribar al cargol    D   D       Inactiva

2 Agafar el cargol     D   D       Inactiva

3 Subjectar el cargol   D   D       Agafar l’anella

4 Subjectar el cargol   D   D 
                          Col·locar l’anella al
                          cargol
  = operació;  = transport;  = inspecció; D = demora;  = magatzematge
Diagrames Home – Màquina (1ª Etapa)
1. Observar l’operació i descompondre en
  elements
2. Determinar el temps que correspon a cada
  element
3. Situar ordenadament, i a escala de temps els
  elements que corresponen a cada Home o
  Màquina en el Diagrama, cuidant de
  començar el cicle del treball en el mateix
  punt per a totes les activitats.
Diagrames Home – Màquina (2ª Etapa)
1.  Classificar tots els elements en:
   1.  Elements de màquina
   2.  Elements manuals a màquina parada
   3.  Elements manuals amb màquina en marxa
2.  Fer-se preguntes sobre cada element per:
   1.  Eliminar tots els elements innecessaris
   2.  Reordenar elements, mirant de passar elements amb
     màquina parada a fer-se amb màquina en marxa
   3.  Combinar elements
   4.  Simplificar elements
   5.  Incrementar la velocitat de la màquina fins el seu óptim
Exemple 5
• Un operador d’un forn pot carregar-lo en dos
 minuts i descarregar-lo en un minut.
• Existeixen dos forns disponibles i el seu temps de
 funcionament automàtic és de 4 minuts.
• Volem construir un Diagrama Home-Màquina on es
 representi l’activitat conjunta del començament
 fins el minut 23.
• Volem conèixer el Temps de Cicle en situació
 estable, així com el temps mort de l’operari i de la
 màquina.
Exemple 5: Solució
Temps en dècimes             Cicle Arrancada
de minut en aquest            No es repeteix
cas


 Estabilització
 al minut 9
                     Primer Cicle Estable
                     Dura 7 minuts i
                     s’anirà repetint

                     Segon Cicle Estable
                     Igual que el primer
Destaco els temps
morts de l’operari
i les parades de
màquina
Exemple 5: Solució
• L’estabilitat del Sistema arriba el minut 9
• El temps de cicle estable dura 7 minuts:
 – Temps de descàrrega Forn 1:  1 minut
 – Temps de càrrega Forn 1:    2 minuts
 – Temps mort de l’operari:    1 minut
 – Temps de descàrrega Forn 1:  1 minut
 – Temps de càrrega Forn 1:    2 minuts
• El temps mort de l’Operari es un minut per
 cicle i el de la màquina es zero.
Estudi de Temps
• Objectius:
 – Conèixer el temps necessari per fer cada unitat.
 – Determinar les necessitats de ma d’obra per fer
  una producció objectiu
 – Planificar els terminis de lliurament possible per
  una comanda
• Sempre s’ha de fer primer l’anàlisi dels
 mètodes de treball
Sistemes d’Estudi de Temps
1. El cronometratge
2. El mostreig del treball
3. Els sistemes de temps predeterminats
 •  Sistema M.T.M.
 •  Work Factor
Cronometratge
• Està pensat per operacions de cicle curt i
 repetitives
• L’analista observa de manera continuada i
 directament la operació i la descompon en
 elements
• Amb un cronòmetre mesura el temps i pren
 nota del ritme amb el que es realitza l’activitat
• Quan l’analista te suficients lectures es
 defineix el temps destinat a la operació
Elements d’una operació
• Un element es una part essencial y definida
 d’una operació que te un principi i un final
 definits i pot està compost de diversos
 micromoviments
• Els elements poden ser:
 – Regulars: Apareixen sempre que fem la operació
 – Freqüencials: Apareixen 1 vegada cada n vegades
  que fem la operació
Tipus d’elements
• Els elements també es poden classificar en:
 – Màquina: Els que realitza una màquina sense que
  l’operari l’atengui
 – Manuals: Els que realitza l’operari. Poden ser
   • A màquina parada: La màquina no fa cap feina útil
    mentre l’operari realitza l’element
   • A màquina en marxa: L’operari realitza l’element
    mentre la màquina fa un treball útil
• Un cop identificats els elements i classificats
 es mesura el temps i l’activitat
Mesura del Temps
• Assumim que el temps emprat depèn de
 l’activitat (ritme de treball), de manera que
 – T x A = constant
 – To1Ao1 = To2Ao2 = To3Ao3 = Tn An
• El temps es mesura en:
 – Segons (Cronòmetres sexagesimals)
 – Deumil·lèsimes d’hora (Cronòmetres d’hora
  decimal)
 – 1 segon equival a 2,7oo (deumil·lèsimes d’hora)
Escales d’activitat
• Es fan servir tres escales d’activitat, per les
 que es defineix el ritme d’activitat màxima,
 normal i d’inactivitat:
  – Escala Centesimal Americana (0 - 100 – 140)
  – Escala de Bedaux (0 - 60 – 80)
  – Escala Centesimal Europea (0 - 100-133)
Activitat normal
• L’activitat normal es defineix per l’OIT com la
 que pot fer un operari mig a ritme ni ràpid ni
 lent segons les característiques de la tasca
• L’OIT dona també exemples i tècniques per
 mesurar-la:
 – Caminar en terreny pla : 4,8 Km/h
 – Repartir 52 cartes en 4 piles : 30 segons
• A la pràctica les activitats mesurades per
 cronometradors experts varien ±4%
Càlcul del temps normal
• Tenim N observacions de cada element,
 cadascuna amb un temps observat Toj i una
 activitat observada Aoj
• Sabem que s’hauria de complir que To1Ao1 =
 To2Ao2 = ··· = TojAoj = TnAn
• Fem la mitjana dels productes dels temps i les
 activitats observades i tindrem
Suplements
• Per a cada element hem d’afegir uns
 suplements (K) sobre els temps normals per
 preveure el cansament, les necessitats
 personals, la penositat de la feina, etc
• L’OIT publica unes bases de dades que ajuden
 a fixar aquests suplements a afegir als temps
 normals, per exemple
      Suplement        Homes  Dones
      Fatiga base       4%   4%
      Necessitats Personals  5%   7%
      Treballar dret      2%   2%
Temps Tipus i Temps de Cicle
• El Temps Tipus per cada element i serà:
 – Tti = Tni (1+Ki)
• Per calcular el temps que afegeix cada
 element al temps total de la operació (Temps
 de Cicle de l’Element) hem de multiplicar el
 Temps Tipus per la freqüència d’aparició de
 l’element:
 – Ci = Tti Fi
Producció Horària Normal
• El Tems de Cicle de l’Operació n serà la suma
 dels Temps de Cicle dels m diferents elements:• La Producció Horària Normal seria l’inversa del
 temps de cicle
Producció Horària Òptima
• Seria si treballés a l’activitat màxima (escala
 centesimal EUA : 140)
• Si tots els elements fossin manuals, l’únic
 canvi és al càlcul del Temps Normal (Tn). Per
 comptes de Dividir per 100 (An) dividiria per
 140. Per tant Topt=Tn/1,4, Ttopt = Tt/1,4 i Copt =
 Cn / 1,4
• La Producció Horària Òptima seria:
Exemple d’Estudi de Temps 1
• Col·locar una dotzena de llapis a un estoig de cartró
• Cada estoig s’embolica en paper manila ja tallat a mida
 i es fica a una caixa d’embalatge
• Cada caixa d’embalatge conté dues dotzenes d’estoigs
• Per fer un estudi de temps es va descompondre el
 treball en els elements de la propera taula, per els que
 es varen calcular els temps normals en deumil·lèsimes
 d’hora i als que corresponen uns suplements de 5% per
 necessitats personals, 4% per fatiga base i 2% per
 treballar de peu
• Volem determinar la producció horària normal i la
 òptima
Exemple d’Estudi de Temps 1
• Taula de Activitats i temps
Nº Element  Descripció                      Tnºº
  1    Portar del magatzem A 1.000 llapis              96
  2    Portar del magatzem B 600 estoigs buits         108
  3    Agafar de la prestatgeria 200 fulls de paper Manila     95
  4    Omplir l’estoig amb dotze llapis               35
  5    Embolicar l’estoig amb paper Manila             26
  6    Ficar dues dotzenes d’estoigs a la caixa           48
  7    Portar cinc caixes a expedició              230
Exemple d’Estudi de Temps 1 (Solució)
• Hem de triar la unitat en que treballarem per
 poder homogeneïtzar les dades i calcular les
 freqüències
• Podríem triar llapis, estoigs o caixes, depenent
 de quina unitat sigui més significativa per
 nosaltres
• Triarem l’estoig, per exemple
Exemple d’Estudi de Temps 1 (Solució)
Nº Element   Tni    (1+Ki)   Tti=Tni x (1+Ki)   Fi    Ci=Tti x Fi
   1     96    1,11       106,6    12/1000     1,3
   2     108    1,11       119,9     1/600      0,2
   3     95    1,11       105,5     1/200      0,5
   4     35    1,11        38,9     1/1     38,9
   5     26    1,11        28,9     1/1     28,9
   6     48    1,11        53,3    1/24      2,2
   7     230    1,11       255,3     1/120      2,1
                                 Cn= 74ºº Hh
Fent servir l’escala centesimal americana, PHO = 1,4 x PHN = 189,2 Estoigs / Hh.
Copt = Cn / 1,4 = 52,9ºº Hh
Exemple d’Estudi de Temps 2
• S’ha de produir una peça amb un torn
• L’operari col·loca la peça al plat, engega el torn,
 apropa el carro, començar a mecanitzar
 manualment fins que posa l’automàtic i mentre el
 torn mecanitza la peça, l’operari verifica les peces
 anteriors (una de cada deu), deixa la peça acabada i
 agafa una altre nova. Finalment treu la peça del
 plat un cop mecanitzada
• A la taula trobarem les operacions elementals, amb
 els seus temps normals i suplements
• Volem determinar la producció normal i la òptima
Exemple d’Estudi de Temps 2
  Nº  Descripció                 Tn    1+K
Element
  1   Col·locar la peça al plat         55   1,13
  2   Posar en marxa el torn             6  1,13
  3   Apropar el carro              20   1,11
  4   Començar manualment i posar l’automàtic  44   1,12
  5   Verificar la peça             31   1,11
  6   Deixar la peça acabada i agafar la nova  18   1,11
  7   Mecanitzat                 93   1,05
  8   Treure la peça del plat          30   1,13
Exemple d’Estudi de Temps 2 Solució
• Hi ha elements manuals (M) i de màquina (TM)
• Hem de determinar quins elements manuals es fan
 amb màquina parada (MP) i quins amb la màquina
 en marxa (MM)
• Calcularem CMP, CMM i TM
          CMP    CMM
                  TM
             Cn

• En principi CMM ha de ser menor que TM. Si es el
 cas, Cn = CMP + TM, si no Cn = CMP + CMM i la màquina
 s’hauria d’esperar
Exemple d’Estudi de Temps 2 Solució
                         Per tots Ci = Tti x Fi
  Nº   Tni    1+ Ki   Tti    Fi    MP      MM    TM
Element
 1    55     1,13   62,2    1/1   62,2
 2     6    1,13    6,8    1/1    6,8
 3    20     1,11   22,2    1/1   22,2
 4    44     1,12   49,3    1/1   49,3
 5    31     1,11   34,4   1/10          3,44
 6    18     1,11    20    1/1          20,0
 7    93     1,05   97,7    1/1               97,7
 8    30     1,13   33,9    1/1   33,9
                         174,4     23,4   97,7

        Cn = CMP + TM = 174,4 + 97,7 = 272,1oo Hh/peça
          PHN = 10.000 / 272,1 = 36,8 peces / Hh
Exemple d’Estudi de Temps 2 Solució
• Per calcular el Cicle Òptim, només podem
 accelerar l’activitat dels temps manuals. Com
 que CMM és inferior a TM la seva acceleració és
 irrellevant, ja que no afecta al temps de Cicle
 Total
• Copt = CMP /1,4 + TM = 222,27oo Hh/peça
• Ara Copt no es igual a Cn/1,4, per haver-hi
 elements no manuals
• PHO = 10.000 / Copt = 45 peces / Hh
Exemple d’Estudi de Temps 2 Solució
• Tornant als temps normals, ens podem
 preguntar quina es la Saturació de la Persona,
 es a dir, quin percentatge dels temps està
 treballant i quin esperant a la màquina
• Calculem la Saturació sumant tots els temps
 manuals i dividint per el Temps de Cicle
 Normal
Exemple d’Estudi de Temps 2 Solució
  • Hem de decidir quantes màquines li assignem
   al treballador:
    – Nº Màquines = 1 / Saturació = 1 / 0,7269 = 1,376
  • Com que 1,376 no es sencer, hem de decidir si
   es millor una o dues màquines. Si li donem
   dues la màquina s’haurà d’esperar.
       CMP1  CMM1     CMP2     CMM2     CMP1  CMM1
Operari
              TM1                      TM1
Màquina 1
                          TM2
Màquina 2

                 Aquesta part s’anirà repetint
Exemple d’Estudi de Temps 2 Solució
• Veiem que els temps de màquina no condicionen
 (Les màquines s’esperen) la duració del Cicle
 estable, que produeix dues peces i tenim
  – Cn= 2 x (CMP + CMM) = 2 x (174,4 + 23,4) = 395,6 ºº Hh /
   2 peces
  – PHN = 2 x 10000 / 395,6 = 50,5 peces / Hh (amb una
   màquina era 38,6 peces / Hh)
• Produïm més, però no el doble, ja que la màquina
 s’espera. Si necessitem produir més, assignarem
 dues màquines, si necessitem reduir el cost per
 peça hauríem d’analitzar els costos de cada solució
Exemple d’Estudi de Temps 3
• Per quantificar el treball necessari en l’operació d’una certa
 màquina s’han definit els següents elements de treball:
  Element                            Tipus
  1.  Treure la peça anterior i posar la següent        MP
  2.  Verificar peça anterior                  MM
  3.  Portar material per processar del magatzem        MM
  4.  Retirar cistell amb 20 peces i portar-ne un altre buit  MM
  5.  Temps de màquina                     TM
•   El suplement de necessitats personals és del 7% i el de
   fatiga base del 4%. A més, en l’element 2 hi ha un altre 2%
   per la precisió del treball, mentre que els elements 3 i 4
   tenen un suplement del 5% per l’esforç físic requerit.
Exemple d’Estudi de Temps 3
• La quantitat de material portada en cada
 viatge (element 3) és variable, però segons
 una estadística feta, en la fabricació de 15.622
 peces s’han fet 730 viatges
• El cost de l’operari és de 24 Euros per hora i el
 de la màquina de 90 Euros per hora
• El temps de màquina és de 429oo
Exemple d’Estudi de Temps 3
• Per a estimar els temps manuals s’han pres, mitjançant
 cronometratge, les mesures de la taula de la pàgina
 següent (en sistema centesimal)
1. Determinar la producció exigible i la producció
  òptima amb un operari per màquina. Quina saturació
  te l’operari?
2. S’ha pactat amb els treballadors que es poden fer els
  càlculs amb una activitat 120, quantes màquines
  convé assignar a cada operari, tenint en compte que
  es vol obtenir un cost unitari mínim? Quants operaris
  i quantes màquines calen per fer una producció de
  2000 peces / hora?
Exemple d’Estudi de Temps 3
   --- E1 ---      --- E2 ---      --- E3 ---
 T        A  T        A  T        A
 45     125    20     110    419     105
 48      90   22      90   447     100
 48      95   18     125    420     125
 45     125    15     135
 47      95   24      90      --- E4 ---
 53      85   26      85    T        A
 42      80   18     105    295     110
 48      90   26      95   324     100
 40     120    25     100    298     110
 46      95   22      95
Exemple d’Estudi de Temps 3: Solució
• Primer, resolem els cronometratges per trobar
 els temps normals (Exemple per E1):• Després multipliquem per (1+K) per trobar el
 temps tipus i per la freqüència per trobar el
 cicle normal
• Tt1= 45,95 x 1,11 = 51ºº Hh C1= 51 x 1 =51ººHh
Exemple d’Estudi de Temps 3: Solució
Element    Tni    (1+ki)    Tti     Fi     Ci    Tipus
  E1     45,95    11    51,00    1/1    51,00    MP
  E2     21,78    13    24,61    1/1    24,61    MM
  E3    470,65     16    545,95   730 /    25,51    MM
                        15622
  E4    325,43     16    377,50    1/20    18,88    MM
                              120,00
120,00ºº És el Cicle Manual, composat de CMM=69 i CMP=51, però el Cicle
Normal de Producció Cn=CMP+TM=51+429=480ºº. Per tant, la producció
horària normal (i exigible) serà:
PHN = 10000 / 480 = 20,83 peces/Hh
El Cicle Òptim i la producció corresponent serà, doncs (Fent servir l’escala
centesimal europea 100 - 133):
Copt=CMPopt + TM = 51/1,33 + 429 = 467,34ºº
PHO = 10000 / 467,34 = 21,40 peces/Hh
Exemple d’Estudi de Temps 3: Solució
• A activitat 120, els temps manuals, temps de
 cicle, producció horària i saturació serien:
 – CM120 = CMP120 + CMM120 = 51/1,2+69/1,2=100ººHh
 – C120 = CMP120 + TM = 51/1,2 + 429 = 471,5ººHh
 – PH120 = 10000 / 471,5 = 21,21 peces / Hh
 – Sat120 = CM120 / C120 = 100 / 471,5 = 21,21%
 – Nº Màquines120 = 1/Sat120 = 4,7 (Es a dir, 4 o 5)
• Per decidir entre 4 o 5 màquines calculem els
 costos de cada solució.
Exemple d’Estudi de Temps 3: Solució
a) L’operari s’espera: N=4
 •    Cicle condicionat per la màquina = CMP + TM, ja
     l’hem calculat C120 = 471,5 ººHh
 •    Com que tenim 4 màquines, la PH120 = 4 x 21,21
     peces / Hh = 84,84 peces / Hh
 •    El cost per unitat serà:
   •   Cost/u = (24 + 4 x 90) / 84,84 = 4,53 Euros / peça
Exemple d’Estudi de Temps 3: Solució
b) Les màquines s’esperen: N=5
 •    Cicle condicionat per l’operari. Quan s’estabilitzi,
     produirà cinc peces amb un temps de cicle de 5
     vegades el Cicle Manual d’una peça
   •   Cicle = 5 x 100ºº = 500ºº
   •   PH120 = 5 x 10000 / 500 = 100 peces / Hh
   •   Cost = (24 + 5 x 90) / 100 = 4,74 Euros / peça
Exemple d’Estudi de Temps 3: Solució
•    El cost és superior al que teníem amb 4
     màquines, per tant és millor assignar 4 màquines
     per operari, amb una Saturació de:
   –   Sat4120 = (4 x CM120) / C120 = (4 x 100) / 471,5 =
      84,84%
• Per produir 2000 peces / Hora hem de calcular
 quants conjunts d’un operari i 4 màquines calen.
 Com que cada conjunt produeix 84,84 peces / Hh
 tenim que necessitem:
   – 2000 / 84,84 = 23,57, és a dir, 24 conjunts, per tant 24
    operaris i 96 màquines
Exemple d’Estudi de Temps 3: Solució
             Un operari i 4 màquines, s’espera l’operari
CMM4     CMP1 CMM1 CMP2 CMM2 CMP3 CMM3 CMP4 CMM4          CMP1 CMM1 CMP2 CMM2
 TM1                   TM1                   TM1
    TM2                     TM2
       TM3                         TM3
          TM4                          TM4


           Un operari i 5 màquines, s’esperen les màquines
  CMP5 CMM5 CMP1 CMM1 CMP2 CMM2 CMP3 CMM3 CMP4 CMM4 CMP5 CMM5 CMP1 CMM1 CMP2

 TM1                   TM1                     TM1
    TM2                      TM2                  TM2
       TM3                         TM3
          TM4                          TM4
                TM5                        TM5
Mostreig del Treball
• El treball també s’observa de manera directa, però, a
 diferència del cronometratge, no s’observa de manera
 continua. Així es redueix la sensació de l’empleat de sentir-se
 observat
• Es mesuren un conjunt d’observacions del treball de manera
 instantània, separades en el temps d’una manera aleatòria
• L’analista simplement passa pel lloc i anota si treballa
 l’operari, si treballa la màquina i com a màxim l’activitat
• Si el nombre d’observacions (es a dir, el tamany de la mostra)
 és suficient per el nivell de confiança desitjat, les conclusions
 de l’estudi de la mostra seran vàlides per tot l’univers del que
 estem observant
Observació del treball (mostreig)

                         Observació          Op./Màq.                       Op./Màq
           treballa                      no treballa
                Pot interessar         Causes


                                Màq    Manca
Activitat  Treball A    Treball B    Treball C                 Inactiu
                               Avariada   M.P.
Usos del Mostreig
1. Determinar el % d’utilització de la maquinària
2. Determinar el % de temps que una persona
  dedica a cada activitat (ex. Empleat Banca)
3. Determinar quins suplements s’han de donar per
  causes no controlades, com avaries o manca de
  Matèries primeres (afecta als temps obtinguts
  per cronometratge)
4. Determinar el temps de cicle d’operacions poc
  repetitives o que sent repetitives son llargues i,
  per tant, variables (Ej. Preparació de comandes)
Intervals de confiança
• Intervals de confiança: Si la distribució es Normal, tindrem:
  – Z=1. Entre μ – σ i μ + σ trobarem el 68,3% de les dades
  – Z=2. Entre μ – 2σ i μ + 2σ trobarem el 95,5% de les dades
  – Z=3, Entre μ – 3σ i μ + 3σ trobarem el 99,7% de les dades
Precisió
• És l’error que admeto a la meva conclusió
 – P = ± 3% o P = ± 5%
• Si un Temps de preparació es 7 Min/Comanda
 amb Z = 3 i P = 5% vol dir que el 99,7% de les
 vegades el temps de preparació estarà entre
 (0,95 x 7) i (1,05 x 7) minuts
• Si la Freqüència d’aparició del que volem
 mesurar es F, el nombre d’observacions a
 realitzar serà:
Observació aleatòria
• Necessitaré generar nombres aleatoris
 mitjançant un experiment o fent servir una
 taula de nombres aleatoris
• Un cop tinc una seqüència, l’ordeno d’acord
 amb els nombres que necessito
• Després multiplico cada nombre per la duració
 de l’observació a fer i el resultat em donarà
 l’instant en que he d’iniciar l’observació
Exemple de generació d’observacions
• Seqüència de nombres aleatoris
  – 113845876520211649051415
• Si necessito nombres de dues xifres seran
  – 11, 38, 45, 87, 65, 20, 21, 16, 49, 05, 14, 15
• Els ordeno
  – 05, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 38, 45, 49, 65, 87
• Si l’observació dura 10 minuts i la jornada és de 8
 del matí a 8 de la tarda, els instants d’inici serien:
  – 8h 0min + 05 x 10 min = 8h 50 minuts
  – 8h 0min + 11 x 10 min = 9h 50 minuts
  – 8h 0min + 14 x 10 min = 10h 20 minuts
Exemple d’Estudi de Temps 4
• A un Departament d’expedicions i durant 24 hores
 s’ha observat que s’han preparat 320 comandes i
 s’han fet 1000 observacions d’aquestes
• El nombre d’observacions treballant han estat 850 i
 l’activitat mitjana anotada ha estat de 105
• Els suplements per el lloc de treball suposen un
 11%
  1.  Quin és el temps normal (en minuts) a concedir per
     preparar una comanda?
  2.  Ens podem refiar d’aquest temps el 95,5% de les
     vegades amb una precisió de ±3%?
Exemple d’Estudi de Temps 4: Solució
• Duració del mostreig: 24h = 1.440 minuts
• Temps treballat: 1.440 x 850/1000 = 1.224 minuts
• Temps per comanda observat: 1.224/320 = 3,825
 min/comanda
• Com que era a activitat 105, el temps observat a
 activitat normal seria: 3,825 x 105/100 = 4,01
 min/comanda
• El temps a concedir el calcularem afegint els
 suplements del lloc de treball: Cn = 4,01 x (1,11) =
 4,45 min/comanda
Exemple d’Estudi de Temps 4: Solució
• El nombre d’observacions necessari és :• Com que hem fet 1.000 observacions, la
 conclusió es correcta i ens en podem refiar en
 el 95,5% de les vegades amb un 3% d’error
Sistemes de Temps Predeterminats
• Hi ha dos mètodes:
  – MTM (Mesures de Mètodes i Temps)
  – Work Factor
• Es fan servir per determinar temps per operacions que
 es realitzen d’una manera molt repetitiva (milers i
 milers de vegades)
• Aquests sistemes descomponen els elements de
 l’operació en Micromoviments, mitjançant l’observació
 molt detallada o si l’operació és nova, mitjançant el
 coneixement
• Les taules ens donen el temps necessari per cada
 Micromoviment en Tmu (= 0,0006 minuts)
Exemple de Taula MTM (3)
Línies de Producció
• Una línia de producció està pensada per
 fabricar grans quantitats d’unitats d’un mateix
 tipus de producte
• A mesura que el producte avança per la línia
 va agafant forma, seguint la mateixa sèrie
 d’operacions sempre:
    Estació de  Estació de  Estació de  Estació de
    treball 1  treball 2  treball 3  treball 4
Temps de Cicle
• A una línia de producció, el temps de cicle es
 diferent que a una operació manual:
  – Tc= temps que transcorre entre la sortida de dues
   unitats consecutives
• Quan es dissenya una línia de producció s’ha de
 definir el producte a fabricar i l’objectiu de
 producció. Aquest objectiu ens donarà el temps de
 cicle requerit i, a partir d’aquest, podrem
 determinar quantes estacions de treball ha de tenir
 la línia, quants operaris i quines operacions farem a
 cada lloc.
Exemple de línia de muntatge
• Muntatge de forns microones. Els elements i els seus
 tems de Cicle son:
  –  E 1 → C1
  –  E 2 → C2
  –  ........
  –  Eq → Cq
  –  El sumatori dels Temps de Cicle (calculats per qualsevol
    mètode, cronometratge, MTM, etc) suposem que és de 12
    minuts
• Si l’objectiu de producció per torn (de 8 hores) és de
 160 unitats, el Temps de Cicle de la línia haurà de ser
 de 480 minuts / 160 unitats = 3 minuts / unitat
Nombre Teòric d’Estacions de Treball
• El nombre teòric d’estacions de treball serà:

• Haurem de repartir els n elements entre les
 quatre estacions de treball. Aquest procés
 s’anomena Equilibrat de Línies
• Quan equilibrem una línia busquem
 minimitzar el temps improductiu total i
 respectar el temps de cicle desitjat
Eficiència teòrica
• L’eficiència mesura lo be o malament
 equilibrada que està una línia:

• A l’exemple:
• No sempre serà del 100%. Si la suma dels
 temps de cicle fos 13, per comptes de 12:
Precedències tecnològiques
• La realitat és encara més complexa, per què
 existeixen elements que no es poden fer
 abans d’haver-ne fet altres i així, al encaixar
 els elements puc necessitar encara més
 Estacions de Treball
• Hi ha diferents mètodes per encaixar els
 elements. Explicarem un mètode heurístic, el
 mètode de les ponderacions
Mètode de les Ponderacions
• Tenim una planta de producció que treballa 8
 hores al dia i 5 dies a la setmana, per la que
 volem equilibrar una línia de producció. Està
 previst que la línia treballi 7 hores al dia per
 permetre descansos.
• Els elements necessaris per produir una
 unitat, amb indicació dels temps d’execució
 (en segons) i de les relacions de precedència,
 els tenim a la següent taula
Taula d’elements, temps i
    precedències
Element    Temps (segons)  Precedències
     A     14        -
     B     10        A
     C     30        B
     D      3        -
     E      5        D
     F     13        E
     G     14        E
     H     14        E
     I      6      C, F, G, H
     J      7        I
     K      3        J
     L      4        K
   M        7        L
Preguntes Equilibrat
• Es vol equilibrar la línia per una producció
 setmanal de 8.400 unitats
• Determinar el valor monetari anual de la
 pèrdua per equilibrat, sabent que el personal
 directe treballa 8 hores al dia i 1.800 hores a
 l’any, que la línia para un 3% del temps per
 manca de materials i un 1% per averia de
 màquines i que la tarifa per hora és de 20
 euros
Càlcul del temps de cicle
• Si de 8 hores treballo 7, significa que K= 1 hora
 (14,3%). El temps de cicle serà:

• El nombre teòric d’estacions de treball serà:
 – ∑Ci=130 Seg.
 – Nº Teòric d’Estacions= ∑Ci/tc=130 / 15 = 8,7 Ξ 9


 = 130 / 9x15= 0,962 = 96,2%
Càlcul dels pesos (1)
1. Comprovem si algun element te un Ci > tc
  En aquest cas, si l’element no es pot
  subdividir en elements més petits, el que
  farem es duplicar-lo
 •  A l’exemple, Cc = 30 segons. Suposarem que es
   pot dividir en dos elements C1 i C2, cadascun
   amb un temps de 15 segons. A la taula C2 tindrà
   com a precedència C1 i l’element I tindrà com a
   precedència C2
Càlcul dels pesos (2)
2. Construirem el Graf de precedències dels
  elements
 A   B   C1  C2
 14  10   15  15

 D  E    F    I  J   K  L   M
 3  5   13    6  7   3  4   7

       G
       14

       H
       14
Càlcul dels pesos (3)
3. Per cada element calculem el seu pes:
 •  Pes ei = Ci + ∑Cj (per tot j descendent d’i al Graf)
 •  El càlcul el comencem per el darrer element
 •  Pes em = Cm = 7 (No te descendents)
 •  Pes el = Cl + Pes em = 4 + 7 = 11
 •  Pes ek = Ck + Pes el = 3 + 11 = 14
 •  Pes ej = Cj + Pes ek = 7 + 14 = 21
 •  Pes ei = Ci + Pes ej = 6 + 21 = 27
 •  Pes ee = Ce + Cf + Cg + Ch + Pes ei = 5 + 13 + 14 + 14 +
   27 = 73
Càlcul dels pesos (4)
Element  Temps  Precedències  Descendents     Pes
  A    14     -     B,C1,C2,I,J,K,L,M     81
  B    10     A     C1,C2,I,J,K,L,M     67
 C1    15     B      C2,I,J,K,L,M      57
 C2    15     C1       I,J,K,L,M       42
  D     3     -     E,F,G,H,I,J,K,L,M     76
  E     5     D     F,G,H,I,J,K,L,M     73
  F    13     E       I,J,K,L,M       40
  G    14     E       I,J,K,L,M       41
  H    14     E       I,J,K,L,M       41
  I    6   C, F, G, H    J,K,L,M        27
  J    7     I       K,L,M        21
  K     3     J        L,M         14
  L     4     K        M         11
  M     7     L         -         7
Càlcul dels pesos (5)
• El criteri heurístic diu que, en general,
 l’element que te més pes tindrà al darrera més
 elements i per tant, l’hauríem d’assignar
 primer a l’estació de treball més propera al
 inici possible.
• Per això, ordenem la taula per pesos
Càlcul dels pesos (6)
Element  Temps  Precedències  Descendents     Pes
  A    14     -     B,C1,C2,I,J,K,L,M     81
  D     3     -     E,F,G,H,I,J,K,L,M     76
  E     5     D     F,G,H,I,J,K,L,M     73
  B    10     A     C1,C2,I,J,K,L,M     67
 C1    15     B      C2,I,J,K,L,M      57
 C2    15     C1       I,J,K,L,M       42
  G    14     E       I,J,K,L,M       41
  H    14     E       I,J,K,L,M       41
  F    13     E       I,J,K,L,M       40
  I    6   C, F, G, H    J,K,L,M        27
  J    7     I       K,L,M        21
  K     3     J        L,M         14
  L     4     K        M         11
  M     7     L         -         7
Assignació d’elements
• Ara assignaré els elements a les estacions de treball
 respectant el temps de cicle i les precedències,
 seguint l’ordre de pesos. A cada element no li puc
 assignar més temps que el temps de cicle.
• Estació 1: A (14) Tecnològicament podria assignar
 qualsevol element que només tingués l’A com a
 precedent (B) o que no en tingués cap (D), però em
 passaria del Temps de cicle (15 segons)
Assignació d’elements (2)
• Estació 2: D(3), E(5), podria B, F, G, H però no hi
 caben
• Estació 3: B(10), podria C1, F, G, H però no hi caben
• Estació 4: C1(15), no hi cap res més
• Estació 5: C2(15)
• Estació 6: G(14)
• Estació 7: H(14)
• Estació 8: F(13)
• Estació 9: I(6), J(7)
• Estació 10: K(3), L(4), M(7)
Eficiència real
• Finalment, no he tingut prou amb 9 estacions
 (mínim teòric), n’he utilitzat 10• L’eficiència màxima teòrica era del 96,2%, però
 la real és de 86,7%, es a dir, paguem un 13,3%
 d’operaris i màquines que no utilitzem
Pèrdua per Equilibrat
• El nombre de dies de treball a l’any serà
  – 1800 / 8 = 225 dies de treball a l’any
• Les Hores teòriques de treball a l’any seran
  – 225 x 7 = 1.575 hores de treball a l’any
• Com que les hores de funcionament de la línia son del
 96%, (per les avaries i manteniment) les hores reals de
 treball a l’any seran
  – 1.575 x 0,96 = 1.512 hores de treball a l’any
• Com que l’eficiència real és del 86,7% un 13,3% de les
 hores que paguem els operaris no fan res
  – Pèrdua/any = 1512 h/any x 10 operaris x 0,133 x 20 €/h =
   40.219 €/any
Pressupostos Industrials
• El pressupost anual inclou les necessitats de personal,
 màquines, escandall de costos, organització de la
 producció, etc.
• Es fa un pressupost per producte. Suposem un sol
 producte A.
• Objectiu de Producció 100 x 103 unitats
• Cn = 1Hh/unitat
• Activitat pactada = 120
• Objectiu de reduir a un 7% les aturades de línia
• Funcionament de la planta: 2000 Hores/any
• Cost per persona = 20.000 €/any
Pressupostos industrials (2)
• Preguntes a respondre:
 1.  Quines necessitats de Ma d’Obra tinc?
 2.  Quin es el cost de Ma d’Obra per Unitat?
1. Si Cn es 1Hh/u (a activitat 100) i l’activitat
  pactada es 120, el temps necessari seria de:
    1x100/120 = 0,833 Hh/u
 Si haig de produir 100.000 u i tinc 2000 H de
    funcionament amb un 7% d’aturades:
    (100.000u x 0,833Hh/u) / (2000 Hh/persona i any x
    (1-0,07))= 44,8 persones necessàries
Pressupostos industrials (3)
2. Com ja hem vist, per tenir 1 Hh de producció
  neta he de pagar 1/(1-0,07) hores (1,075
  hores) degut a que mentre les línies estan
  aturades he de pagar igualment als
  treballadors.
 Per fer una unitat necessito 0,833 Hh, però hauré de
    pagar 0,833 x 1,075 = 0,895 Hh
 El cost per hora serà 20.000 € / 2000 H = 10 €/H, per
    tant el cost de Ma d’obra per unitat serà 0,895 x
    10 = 8,95 € per unitat
Manteniment
• La funció de manteniment te per objectiu tenir en
 estat operatiu el sistema productiu de l’empresa
 (incloent màquines i instal·lacions)
• La primera decisió a prendre es com organitzar el
 manteniment. Dues opcions:
 – Organització centralitzada: Una seu única per tota la
  planta amb tots els serveis, recanvis i personal.
  L’avantatge es reduir les necessitats de personal i
  material
 – Organització descentralitzada: Cada secció te el seu
  propi personal de manteniment. L’avantatge es el
  menor temps de resposta
Manteniment
• La segona decisió es com organitzar el
 manteniment de cada actiu:
 – Manteniment correctiu: No actuo fins que es
  produeix l’avaria
 – Manteniment preventiu: Actuo abans de que es
  produeixin les avaries per endarrerir-les o
  disminuir la seva gravetat
• He d’avaluar el cost d’una avaria (i no el de la
 reparació) per prendre la decisió
Manteniment Preventiu
• Quan opto per el preventiu he de decidir quan
 faig la intervenció buscant el cost mínim entre
 el cost de l’avaria i el cost del Manteniment
 preventiu
             Punt òptim
Exemple de Manteniment Preventiu
• Una empresa te 30 petits forns de tractament
 tèrmic. Una avaria del forn costa en promig
 900€ (inclou el temps de producció perdut)
• El manteniment preventiu consisteix a canviar
 el material refractari del forn i costa 200
 €/forn
• Les probabilitats d’avaria dels forn son les
 següents:
 Edat material refractari  1   2   3   4   5   6   7   Total
 Probabilitat Avaria    0,10  0,05  0,10  0,20  0,25  0,15  0,15  1
Exemple de Manteniment Preventiu
• Suposem Manteniment Correctiu (MC):
 – El temps que transcorre fins una avaria serà, en
  promig, l’esperança matemàtica:
   • 1 mes x 0,10 + 2 mesos x 0,05 + .... + 7 mesos x 0,15 =
    4,5 mesos
 – Si tenim N=30 forns, el nombre d’avaries
  esperades per mes serà:
   • 30 x (1/4,5) = 6,67 forns avariats per mes
 – Si el cost per avaria és de 900 €:
   • Cost MC/mes = 6,67 x 900 = 6003 €/mes
Exemple de Manteniment Preventiu
• Si el Manteniment es Preventiu (MP), el cost
 dependrà de la periodicitat. Suposem n=1 mes:
    MP  MP  MP  MP  MP  MP  MP

     Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

  – El cost mensual de MP: 200 € x 30 forns = 6.000 €
  – El nombre d’avaries esperat serà : 30 forns x 0,1 = 3 avaries
   i el seu cost serà: 3 avaries x 900 € = 2.700 €/mes
  – El Cost Total serà Cost MP + Cost Avaries = 6.000 + 2.700 =
   8.700 €/mes
Exemple de Manteniment Preventiu
• Suposem ara n=2mesos
    MP     MP      MP     MP

     Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
• El Cost de MP mensual serà : 200 x 30 /2 = 3.000 € / mes
• El nombre d’avaries previst per mes serà:
  – Avaries de forns el primer mes: 30 x 0,10 = 3
  – Avaries de forns el segon mes: 30 x 0,05 = 1,5
  – Avaries el segon mes de forns mantinguts el primer mes: 3 x
   0,10 = 0,3
  – Avaries totals (en dos mesos) = 3 + 1,5 + 0,3 = 4,8
  – Avaries per mes = 4,8 /2 = 2,4
• El Cost per Avaries serà: 2,4 x 900 € = 2.160 €/mes i el
 Cost Total serà: 3.000 € + 2.160 € = 5.160 € / mes
Arbres d’avaries
        n=2                    n=3
       30 Forns                 30 Forns

   0,1                    0,1
     3                     3
  0,1          0,05        0,1    0,05

   0,3       1,5           0,3      1,5
                                    0,1
                       0,1  0,05 0,1
Total d’avaries: 4,8 / 2 mesos
                        0,03 0,15 0,15     3

                       Total d’avaries: 8,13 / 3 mesos

       Genèricament, El nombre d’avaries per un n donat, An, serà:
       An= N(P1+P2+···+Pn) + A1Pn-1 + A2Pn-2 + ··· + An-1P1
       Exemple:
       A3= 30x(0,1+0,05+0,1) + 3x0,05 + 4,8x0,1 = 8,13
Taula de càlcul del Punt Òptim
n   An     An/n    CA = Ca x An/n  CMP=NxCmp/n  Cost Total
1      3      3    2.700      6.000    8.700
2      4,8   2,4     2.160      3.000    5.160
3     8,13   2,71     2.439      2.000    4.439
4   14,85    3,71     3.339      1.500    4.839


Quan el Cost Total comença a pujar, l’anterior es el Punt
Òptim, en aquest cas, el Punt Òptim de Manteniment
Preventiu és de 3 mesos amb un cost total amb MP de
4.439 €/mes. Com que el cost amb MC era de 6.003
€/mes, la millor opció es fer Manteniment Preventiu,
€
intervenint cada tres mesos

More Related Content

Viewers also liked (18)

¿Qué es la web 2.0?
¿Qué es la web 2.0?¿Qué es la web 2.0?
¿Qué es la web 2.0?
 
El Sentimiento Amoroso Hipermoderno
El Sentimiento Amoroso HipermodernoEl Sentimiento Amoroso Hipermoderno
El Sentimiento Amoroso Hipermoderno
 
Ch05 e
Ch05 eCh05 e
Ch05 e
 
Funciones del tutor virtual
Funciones del tutor virtualFunciones del tutor virtual
Funciones del tutor virtual
 
Anatomía del Tubo Digestivo - 1ª parte
Anatomía del Tubo Digestivo - 1ª parteAnatomía del Tubo Digestivo - 1ª parte
Anatomía del Tubo Digestivo - 1ª parte
 
Escuela Y Contexto Paola
Escuela Y Contexto PaolaEscuela Y Contexto Paola
Escuela Y Contexto Paola
 
Iago Santalla_Jornada Superacion
Iago Santalla_Jornada SuperacionIago Santalla_Jornada Superacion
Iago Santalla_Jornada Superacion
 
Records climaticos
Records climaticosRecords climaticos
Records climaticos
 
Los interdictos o acciones posesorias portal juridico legal
Los interdictos o acciones posesorias  portal juridico legalLos interdictos o acciones posesorias  portal juridico legal
Los interdictos o acciones posesorias portal juridico legal
 
Monográficos Trinity College London - Eurolog Formación
Monográficos Trinity College London - Eurolog FormaciónMonográficos Trinity College London - Eurolog Formación
Monográficos Trinity College London - Eurolog Formación
 
actividad 6
actividad 6actividad 6
actividad 6
 
Cluetrain manifiesto Texto visionario filosofía Web2.0.
Cluetrain manifiesto Texto visionario filosofía Web2.0. Cluetrain manifiesto Texto visionario filosofía Web2.0.
Cluetrain manifiesto Texto visionario filosofía Web2.0.
 
Klkjl
KlkjlKlkjl
Klkjl
 
Servicios de Internet
Servicios de InternetServicios de Internet
Servicios de Internet
 
Cancer De Mama 001
Cancer De Mama 001Cancer De Mama 001
Cancer De Mama 001
 
Cibercultura Ultimo
Cibercultura UltimoCibercultura Ultimo
Cibercultura Ultimo
 
Ciruito elèctrico (1)
Ciruito elèctrico (1)Ciruito elèctrico (1)
Ciruito elèctrico (1)
 
Liverpool
LiverpoolLiverpool
Liverpool
 

Similar to Direcció De Producció I Operacions I Tema Iii

3.àrees funcionals produccio
3.àrees funcionals  produccio3.àrees funcionals  produccio
3.àrees funcionals produccioddaude
 
Tecnologías para la productividad: Caso de éxito Vilana
Tecnologías para la productividad: Caso de éxito VilanaTecnologías para la productividad: Caso de éxito Vilana
Tecnologías para la productividad: Caso de éxito VilanaMICProductivity
 
Low Cost Productivity - Presentació
Low Cost Productivity - PresentacióLow Cost Productivity - Presentació
Low Cost Productivity - PresentacióDigital Granollers
 
Tema 7 la funció productiva.ppt
Tema 7 la funció productiva.pptTema 7 la funció productiva.ppt
Tema 7 la funció productiva.pptmvictmice
 
Les Claus per Gestionar Projectes de Sistemes d'Informació
Les Claus per Gestionar Projectes de Sistemes d'InformacióLes Claus per Gestionar Projectes de Sistemes d'Informació
Les Claus per Gestionar Projectes de Sistemes d'InformacióSolutions DAT
 
Empresa constructora diapositives5
Empresa constructora diapositives5Empresa constructora diapositives5
Empresa constructora diapositives5mbuscato
 
Tecniques de gestio
Tecniques de gestioTecniques de gestio
Tecniques de gestioflorentgp
 
Empresa constructora diapositives2
Empresa constructora diapositives2Empresa constructora diapositives2
Empresa constructora diapositives2mbuscato
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Iv
Direcció De Producció I Operacions I Tema IvDirecció De Producció I Operacions I Tema Iv
Direcció De Producció I Operacions I Tema IvJoanmaines
 
Presentació de Nubelo
Presentació de NubeloPresentació de Nubelo
Presentació de NubeloXarxa Punt TIC
 
Cs 10 fbg - sistema operatiu
Cs 10  fbg - sistema operatiuCs 10  fbg - sistema operatiu
Cs 10 fbg - sistema operatiuCesc Alcaraz
 
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 2
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 2Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 2
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 2Marcos Baldovi
 
9 raons per a aplicar la metodologia TCQ/TCQi en la digitalització del procés...
9 raons per a aplicar la metodologia TCQ/TCQi en la digitalització del procés...9 raons per a aplicar la metodologia TCQ/TCQi en la digitalització del procés...
9 raons per a aplicar la metodologia TCQ/TCQi en la digitalització del procés...ITeC Instituto Tecnología Construcción
 
Itworldedu Docus
Itworldedu DocusItworldedu Docus
Itworldedu DocusNexica
 

Similar to Direcció De Producció I Operacions I Tema Iii (20)

3.àrees funcionals produccio
3.àrees funcionals  produccio3.àrees funcionals  produccio
3.àrees funcionals produccio
 
Procesos2010 1
Procesos2010 1Procesos2010 1
Procesos2010 1
 
Rational Unified Process
Rational Unified ProcessRational Unified Process
Rational Unified Process
 
Tecnologías para la productividad: Caso de éxito Vilana
Tecnologías para la productividad: Caso de éxito VilanaTecnologías para la productividad: Caso de éxito Vilana
Tecnologías para la productividad: Caso de éxito Vilana
 
Low Cost Productivity - Presentació
Low Cost Productivity - PresentacióLow Cost Productivity - Presentació
Low Cost Productivity - Presentació
 
Low Cost Productivity
Low Cost ProductivityLow Cost Productivity
Low Cost Productivity
 
Tema 7 la funció productiva.ppt
Tema 7 la funció productiva.pptTema 7 la funció productiva.ppt
Tema 7 la funció productiva.ppt
 
Les Claus per Gestionar Projectes de Sistemes d'Informació
Les Claus per Gestionar Projectes de Sistemes d'InformacióLes Claus per Gestionar Projectes de Sistemes d'Informació
Les Claus per Gestionar Projectes de Sistemes d'Informació
 
Empresa constructora diapositives5
Empresa constructora diapositives5Empresa constructora diapositives5
Empresa constructora diapositives5
 
Tecniques de gestio
Tecniques de gestioTecniques de gestio
Tecniques de gestio
 
Empresa constructora diapositives2
Empresa constructora diapositives2Empresa constructora diapositives2
Empresa constructora diapositives2
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Iv
Direcció De Producció I Operacions I Tema IvDirecció De Producció I Operacions I Tema Iv
Direcció De Producció I Operacions I Tema Iv
 
Presentació de Nubelo
Presentació de NubeloPresentació de Nubelo
Presentació de Nubelo
 
Cs 10 fbg - sistema operatiu
Cs 10  fbg - sistema operatiuCs 10  fbg - sistema operatiu
Cs 10 fbg - sistema operatiu
 
Ubiquat ubitask
Ubiquat  ubitaskUbiquat  ubitask
Ubiquat ubitask
 
Presentacio
PresentacioPresentacio
Presentacio
 
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 2
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 2Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 2
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 2
 
9 raons per a aplicar la metodologia TCQ/TCQi en la digitalització del procés...
9 raons per a aplicar la metodologia TCQ/TCQi en la digitalització del procés...9 raons per a aplicar la metodologia TCQ/TCQi en la digitalització del procés...
9 raons per a aplicar la metodologia TCQ/TCQi en la digitalització del procés...
 
Itworldedu Docus
Itworldedu DocusItworldedu Docus
Itworldedu Docus
 
Itworldedu nexica
Itworldedu nexicaItworldedu nexica
Itworldedu nexica
 

More from Joanmaines

Video Case 3 2
Video Case 3 2Video Case 3 2
Video Case 3 2Joanmaines
 
Video Case 6 2
Video Case 6 2Video Case 6 2
Video Case 6 2Joanmaines
 
Inventory Management And Mrp Erp
Inventory Management And Mrp  ErpInventory Management And Mrp  Erp
Inventory Management And Mrp ErpJoanmaines
 
Quality Management
Quality ManagementQuality Management
Quality ManagementJoanmaines
 
Location Strategy
Location StrategyLocation Strategy
Location StrategyJoanmaines
 
Process And Layout Strategies
Process And Layout StrategiesProcess And Layout Strategies
Process And Layout StrategiesJoanmaines
 
Forecasting And Aggregate Planning
Forecasting And Aggregate PlanningForecasting And Aggregate Planning
Forecasting And Aggregate PlanningJoanmaines
 
Operations Strategy
Operations StrategyOperations Strategy
Operations StrategyJoanmaines
 
Operations And Productivity
Operations And ProductivityOperations And Productivity
Operations And ProductivityJoanmaines
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema I
Direcció De Producció I Operacions I Tema IDirecció De Producció I Operacions I Tema I
Direcció De Producció I Operacions I Tema IJoanmaines
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Ii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiDirecció De Producció I Operacions I Tema Ii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiJoanmaines
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema V
Direcció De Producció I Operacions I Tema VDirecció De Producció I Operacions I Tema V
Direcció De Producció I Operacions I Tema VJoanmaines
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Vi
Direcció De Producció I Operacions I Tema ViDirecció De Producció I Operacions I Tema Vi
Direcció De Producció I Operacions I Tema ViJoanmaines
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Viii
Direcció De Producció I Operacions I Tema ViiiDirecció De Producció I Operacions I Tema Viii
Direcció De Producció I Operacions I Tema ViiiJoanmaines
 

More from Joanmaines (16)

Video Case 3 2
Video Case 3 2Video Case 3 2
Video Case 3 2
 
Video Case 4
Video Case 4Video Case 4
Video Case 4
 
Video Case 6 2
Video Case 6 2Video Case 6 2
Video Case 6 2
 
Jit And Lean
Jit And LeanJit And Lean
Jit And Lean
 
Inventory Management And Mrp Erp
Inventory Management And Mrp  ErpInventory Management And Mrp  Erp
Inventory Management And Mrp Erp
 
Quality Management
Quality ManagementQuality Management
Quality Management
 
Location Strategy
Location StrategyLocation Strategy
Location Strategy
 
Process And Layout Strategies
Process And Layout StrategiesProcess And Layout Strategies
Process And Layout Strategies
 
Forecasting And Aggregate Planning
Forecasting And Aggregate PlanningForecasting And Aggregate Planning
Forecasting And Aggregate Planning
 
Operations Strategy
Operations StrategyOperations Strategy
Operations Strategy
 
Operations And Productivity
Operations And ProductivityOperations And Productivity
Operations And Productivity
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema I
Direcció De Producció I Operacions I Tema IDirecció De Producció I Operacions I Tema I
Direcció De Producció I Operacions I Tema I
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Ii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiDirecció De Producció I Operacions I Tema Ii
Direcció De Producció I Operacions I Tema Ii
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema V
Direcció De Producció I Operacions I Tema VDirecció De Producció I Operacions I Tema V
Direcció De Producció I Operacions I Tema V
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Vi
Direcció De Producció I Operacions I Tema ViDirecció De Producció I Operacions I Tema Vi
Direcció De Producció I Operacions I Tema Vi
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Viii
Direcció De Producció I Operacions I Tema ViiiDirecció De Producció I Operacions I Tema Viii
Direcció De Producció I Operacions I Tema Viii
 

Direcció De Producció I Operacions I Tema Iii

 • 1. Direcció de Producció i Operacions I Tema III: Disseny i Planificació de Processos
 • 2. Disseny i anàlisi de Processos 1. Hem de definir el Producte 2. Hem d’analitzar el Producte • Diagrama Gozinto • Estructura del Producte 3. Prendre decisions de procés (com fer-lo) • En funció de les característiques tant del producte com de la demanda
 • 4. Tipus de Producció Característiques Per Projecte “Taller” Línia Molt variat. Lots o Poc variat i sèries Producte Únic unitari llargues o molt llargues Complex, amb inici i Molt variat. Diferent Definit i estable per Procés final per cada producte cada producte La seva localització és Localització per grups Localitzats i organitzats Llocs de treball variable funcionals segons el procés Llarg. Hi ha esperes Termini de Producció Llarg Relativament curt entre llocs Basada en la Control d’avançament coordinació i orientada Basada en compliment Gestió del treball. Fixació de al control de costos i d’uns Programes prioritats. terminis Fabricar motores de Cadena de muntatge Exemple Construir un iot neteja vidres de d’electrodomèstics vehicles
 • 5. Tipus de producció (casos i exemples) Producció contínua Cas particular de la Producció en línia: •El flux de producció es continu (grans quantitats de pocs articles) •La gestió de la Producció es basa en assegurar el funcionament sense aturades del “flux” del Procés, mitjançant un correcte Manteniment (alta automatització) •Exemple: Fabricació de galetes, fabricació de paviment ceràmic, fabricació de paper, planta d'embotellar,... Producció per projecte (unitat singular feta a mida) E I K N a A B C F G L W Final D H J M Activitat/Tasca a realitzar
 • 6. Producció tipus taller (Job Shop) PROGRAMA DE TREBALL DATES Lloc de treball 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M N H Q R S Termini Fabricació = 12 Els llocs “funcionalment” iguals s’agrupen. Distribució en planta d’un taller funcional. M N R J Q K H S L
 • 7. Producció en línia PROGRAMA DE TREBALL DATES Lloc de treball 3 4 5 6 7 8 9 10 11 E F G E H G
 • 8. Tipus de producció segons demanda
 • 9. Tendència actual • Producció en línia. El flux de treball no retrocedeix • Terminis de fabricació el més curt possible per apropar-se el més possible a la producció sota comanda • Reduir els estocs de tot tipus
 • 11. Diagrames de Procés • Representacions gràfiques que descriuen un procés productiu. Fan servir uns símbols estàndard: Operació: Modificació de les característiques físiques o químiques del producte (inclús un muntatge o desmuntatge) Transport: Moviment d’un objecte d’un lloc a un altre (intra o inter seccions productives) Magatzematge: Guardar o protegir un objecte contra el seu trasllat no autoritzat Inspecció: Examen d’un objecte per la seva identificació o control d’alguna de les seves característiques o propietats Demora o espera: Quan les condicions que envolten un objecte impedeixen la següent acció prevista a fer amb ell
 • 12. Exercici de Millora de Processos 1
 • 13. Exercici de Millora de processos 2
 • 14. RECERCA D’OPORTUNITATS  Observar Analitzar Simplificar Estandarditzar
 • 15. EL VÍDEO COM EINA DE TREBALL • Per la OBSERVACIÓ del treball • Per l'Anàlisi CRÍTICA I CREATIVA dels mètodes • Per l'Apreciació DE LA ACTIVITAT i la VALORACIÓ dels temps • Pel REGISTRE formal del mode operatiu
 • 16. DISTRIBUCIÓ EN PLANTA DISTRIBUCIÓ EN PLANTA DATA: SECTOR DE ANÀLISI:____________________________________________ ANALISTA:_______________ _____________ ARTICLE: _________________________________________________________ FASE:_______________ FULL:_______ OPERACIÓ:_______________________________________________________________________________ DE: _______
 • 17. LA SUBDIVISIÓ EN PLUSVÀLUA I MALBARATAMENT • Els treballs amb plusvàlua només ocupen una petita part del procés de treball Procés de treball: Treball Treball amb plusvàlua: (afegeixen valor) Treball amb amb malbaratament plusvàlua “Activitats mitjançant les quals el a la vista producte obté un valor addicional” “La part d’una activitat per la qual el client està disposat a pagar” Treball amb malbaratament ocult
 • 18. LA SUBDIVISIÓ EN PLUSVÀLUA I MALBARATAMENT • Alguns malbarataments estan a la vista . . . Procés de treball: Malbaratament: Treball amb Malbaratament Treball a la vista amb “Part del treball que no es plusvàlua necessari per agregar una plusvàlua (augment del valor) a un producte” Treball amb malbaratament ocult
 • 19. LA SUBDIVISIÓ EN PLUSVÀLUA I MALBARATAMENT ... I altres tipus de malbarataments estan més aviat ocults Procés de treball: Treball amb Treball Malbaratament amb a la vista plusvàlua Treball amb malbaratament ocult
 • 20. REDUCCIÓ DEL TEMPS QUE NO PRODUEIX PLUSVÀLUA • La reducció de la part del temps en que no es produeix plusvàlua, redueix el temps del procés Exemple Abans : Temps de procés total = 180 min. Després : Temps de procés total = 90 min. Amb plusvàlua Sense plusvàlua Amb plusvàlua Sense plusvàlua Soldar femella aixecar material col·locar la peça a l' utillatge Puntejar, col·locar Treure peces (60 unitats) de la cinta de massilla de segellat Transport i col·locar peça a l' utillatge puntejar Treure peces (60 unitats) de la cinta de Transport i col·locar peça a l' utillatge soldar presoner pulmó de material
 • 21. BUSCAR EL MALBARATAMENT A LES OPERACIONS Visita al lloc de treball i detectar “Oportunitats”: – Complexitat i dificultat – Estandardització i Industrialització – Desplaçaments – Moviments del cos – Càrregues físiques – Mètode i mitjans: eines i útils – Ordre i neteja – Peces en procés i manutencions – Aturades, esperes, inactivitats Comparar amb altres llocs.
 • 22. RECERCA D’OPORTUNITATS Observar  Analitzar Simplificar Estandarditzar
 • 23. LA MILLORA D’OPERACIONS PER SEPARAT NO SEMPRE CONDUEIX A LA MILLORA DEL PROCÉS EN EL SEU CONJUNT
 • 24. LA MILLORA DEL PROCÉS EN EL SEU CONJUNT REQUEREIX DE LA ANÀLISI DE LES OPERACIONS
 • 26. ANÀLISI DEL PROCÉS BALANÇ    D  Dist. Temps ACTUAL MÈTODE PROPOSAT ECONOMIES Magatzem Transport Inspecció Operació Demora Dist. DESCRIPCIÓ AMB DETALL IDEES A On? Quàn? Temps Com? m Què? Qui? D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
 • 27. ACTITUD INTERROGATIVA Què? De què es tracta? Quina es la fi o l’objecte? Per què? - Resultats al treball - utilitat de l’element de treball Qui? Qui ho fa? Per què? - qualificació de l’executant (normal, insuficient), superior? - càrrega de treball (normal, insuficient) ¿elevada? - A part de les tasques (disperses, molta especialització) Quan? Quan es fa? - ordre dels elements del treball - instant en que l’element és executat A On? A on es fa? (d’acord amb T.P.) per què? - precol·locació dels materials Cóm és realitzat? per què? Cóm? - matèria primera (naturalesa – forma - dimensions) convenients? - màquines útils, eines (màquina adaptada, eina, convenients o suficients? ¿Per què?
 • 28. ANÀLISI DE CICLES ACOPLATS DIAGRAMA DE ACTIVIDADES SIMULTANEAS FECHA: persones i màquines SECTOR DE ANÁLISIS:___________________________________________ ANALISTA:_______________ ARTÍCULO: _________________________________________________________ FASE:_______________ OPERACIÓN:______________________________________________________________________________ _____________ HOJA:_______ DE: _______ 1 Càrrega % .......2 Càrrega % .......3 Càrrega % .......4 Càrrega % .......
 • 29. RECERCA D’OPORTUNITATS Observar Analitzar  Simplificar Estandarditzar
 • 30. PREVENCIÓ DEL MALBARATAMENT • Per detectar malbaratament, al procés de producció, es fan algunes preguntes crítiques CATÀLEG DE PREGUNTES • “Quantes tasques de les realitzades son necessàries imprescindiblement per la producció?” • “Quantes tasques son necessàries per augmentar el valor “Tot el que no incrementa el i no només incrementen els costos?” valor es malbaratament” • “Quantes tasques realment tenen a veure amb el que el client veu i que és important per ell?"
 • 31. FACETES QU’ASSENYALEN PUNTS DE MILLORA La complexitat – Es fa difícil "memoritzar" el mètode – La observació en el "vídeo" requereix rebobinar moltes vegades – El procés rarament es repeteix. L’artesania, tocs i retocs – Només un operari expert pot fer la tasca. – L’acabat requereix un "toc“ – Per avançar en el procés s’ha de "retocar" • Sistemàticament la peça • Periòdicament l’útil
 • 32. FACETES QU’ASSENYALEN PUNTS DE MILLORA Lo pesat i incòmode – Es valoren coeficients de majoració superiors al 15% – Es requereixen esforços "estàtics“ – Es produeixen moviments de • Girar tronc • Avançar tronc • Ajupir-se – Es treballa amb distàncies que surten de les taules de temps predeterminats – Els desplaçaments – Carregar caixes, omplir caixes, moure caixes
 • 33. FACETES QU’ASSENYALEN PUNTS DE MILLORA Eines / Útils Antiproductius – APRETADORS AMB CARGOL – CARGOLS – POLIPASTOS – MARTELLS, MACES – LLIMAS – MOLES – L’HOME (EN CERTS CASOS)
 • 34. ELS MOVIMENTS QUE AFEGEIXEN DESPESA AFEGEIXEN NO AFEGEIXEN PODEN NO FER VALOR VALOR SUPRIMIR-SE RES MUNTAR BUSCAR ATURADA COL·LOCAR TROBAR DESCANS UTILITZAR SELECCIONAR DESMONTAR SOSTENIR CONTROLAR AGAFAR TRANSPORTAR CÀRREGA TRANSPORTAR EN BUIT POSICIONAR DEIXAR
 • 35. RECERCA D’OPORTUNITATS Observar Analitzar Simplificar  Estandarditzar
 • 36. TREBALLAR AMB ESTÀNDARDS Els estàndards es presenten de formes diferents Exigència de Qualitat Directriu Prescripció Manual Guia Estàndards Regla Especificació Mètode de treball Norma Escala Instrucció de treball
 • 37. OBSERVAR ELS ESTÀNDARDS • A l’empresa existeixen molts exemples d’estàndards Descripció de l’estàndard: Actualitat: Grau de coneixement? Compliment de l’estàndard?
 • 38. ELS ESTÀNDARDS SON LA BASE PER MESURES DE MILLORA CATÀLEG DE PREGUNTES si no 1 Existeix un estàndard? Només en el cas que totes les preguntes s’hagin respost amb “si”, es 2 Està actualitzat l’estàndard? pot valorar el procés. 3 Coneix el personal l’estàndard? Sense estàndards no hi 4 Es treballa segons l’estàndard? ha MILLORES!
 • 39. ELS ESTÀNDARDS ASSEGUREN LES MILLORES Sense estandardització tota millora se'n va en fum ESTANDARDITZACIO COM ASSEGURANÇA Millora Estandardització “Cunya estàndard” Temps
 • 40. ESTANDARDITZAR FULL D’ANÀLISI D’OPERACIONS DATA: SECTOR D’ANÀLISI:_____________________________________________ ANALISTA:_______________ _____________ ARTICLE: _________________________________________________________ FASE:_______________ FULL:_______ OPERACIÓ:_______________________________________________________________________________ DE: _______ ELEMENTS DE LA OPERACIÓ CROQUIS Nº DESCRIPCIÓ T FREC TT K(%) TE ___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ ___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ ___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ ___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ ___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ ___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ ___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ ___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ ___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ ___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ ___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ ___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ ___ _____________________________________ _____ _____ _____ _____ _____ TOTAL OPERACIÓ _____ _____ _____ EIENES / ÚTILS / MITJANS MATERIALS / PECES _____ ________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________
 • 41. Exercici de Millora de processos 3
 • 42. Exercici de Millora de processos 4
 • 43. Mesura del Treball • Es disseny d’una operació es composa de: Disseny Operació Mesura Estudi de del Treball Mètodes 1. Per cada activitat determinem el millor mètode 2. A continuació mesurem el temps real
 • 44. Estudi de Mètodes • Una Operació es pot descompondre en diferents Elements i aquests es poden descompondre en Micromoviments. • Per dissenyar i analitzar Operacions es fan servir diferents tipus de Diagrames d’Activitats Simultànies: – Diagrames Home – Màquines (Per analitzar el treball d’un home amb una o vàries màquines) – Diagrames Bimanuals (per analitzar els Micromoviments)
 • 45. Diagrames Home - Màquina
 • 46. Diagrames Bimanuals Ma esquerra Ma dreta Mètode actual Símbol Símbol Mètode actual 1 Arribar al cargol  D   D  Inactiva 2 Agafar el cargol  D   D  Inactiva 3 Subjectar el cargol  D   D  Agafar l’anella 4 Subjectar el cargol  D   D  Col·locar l’anella al cargol  = operació;  = transport;  = inspecció; D = demora;  = magatzematge
 • 47. Diagrames Home – Màquina (1ª Etapa) 1. Observar l’operació i descompondre en elements 2. Determinar el temps que correspon a cada element 3. Situar ordenadament, i a escala de temps els elements que corresponen a cada Home o Màquina en el Diagrama, cuidant de començar el cicle del treball en el mateix punt per a totes les activitats.
 • 48. Diagrames Home – Màquina (2ª Etapa) 1. Classificar tots els elements en: 1. Elements de màquina 2. Elements manuals a màquina parada 3. Elements manuals amb màquina en marxa 2. Fer-se preguntes sobre cada element per: 1. Eliminar tots els elements innecessaris 2. Reordenar elements, mirant de passar elements amb màquina parada a fer-se amb màquina en marxa 3. Combinar elements 4. Simplificar elements 5. Incrementar la velocitat de la màquina fins el seu óptim
 • 49. Exemple 5 • Un operador d’un forn pot carregar-lo en dos minuts i descarregar-lo en un minut. • Existeixen dos forns disponibles i el seu temps de funcionament automàtic és de 4 minuts. • Volem construir un Diagrama Home-Màquina on es representi l’activitat conjunta del començament fins el minut 23. • Volem conèixer el Temps de Cicle en situació estable, així com el temps mort de l’operari i de la màquina.
 • 50. Exemple 5: Solució Temps en dècimes Cicle Arrancada de minut en aquest No es repeteix cas Estabilització al minut 9 Primer Cicle Estable Dura 7 minuts i s’anirà repetint Segon Cicle Estable Igual que el primer Destaco els temps morts de l’operari i les parades de màquina
 • 51. Exemple 5: Solució • L’estabilitat del Sistema arriba el minut 9 • El temps de cicle estable dura 7 minuts: – Temps de descàrrega Forn 1: 1 minut – Temps de càrrega Forn 1: 2 minuts – Temps mort de l’operari: 1 minut – Temps de descàrrega Forn 1: 1 minut – Temps de càrrega Forn 1: 2 minuts • El temps mort de l’Operari es un minut per cicle i el de la màquina es zero.
 • 52. Estudi de Temps • Objectius: – Conèixer el temps necessari per fer cada unitat. – Determinar les necessitats de ma d’obra per fer una producció objectiu – Planificar els terminis de lliurament possible per una comanda • Sempre s’ha de fer primer l’anàlisi dels mètodes de treball
 • 53. Sistemes d’Estudi de Temps 1. El cronometratge 2. El mostreig del treball 3. Els sistemes de temps predeterminats • Sistema M.T.M. • Work Factor
 • 54. Cronometratge • Està pensat per operacions de cicle curt i repetitives • L’analista observa de manera continuada i directament la operació i la descompon en elements • Amb un cronòmetre mesura el temps i pren nota del ritme amb el que es realitza l’activitat • Quan l’analista te suficients lectures es defineix el temps destinat a la operació
 • 55. Elements d’una operació • Un element es una part essencial y definida d’una operació que te un principi i un final definits i pot està compost de diversos micromoviments • Els elements poden ser: – Regulars: Apareixen sempre que fem la operació – Freqüencials: Apareixen 1 vegada cada n vegades que fem la operació
 • 56. Tipus d’elements • Els elements també es poden classificar en: – Màquina: Els que realitza una màquina sense que l’operari l’atengui – Manuals: Els que realitza l’operari. Poden ser • A màquina parada: La màquina no fa cap feina útil mentre l’operari realitza l’element • A màquina en marxa: L’operari realitza l’element mentre la màquina fa un treball útil • Un cop identificats els elements i classificats es mesura el temps i l’activitat
 • 57. Mesura del Temps • Assumim que el temps emprat depèn de l’activitat (ritme de treball), de manera que – T x A = constant – To1Ao1 = To2Ao2 = To3Ao3 = Tn An • El temps es mesura en: – Segons (Cronòmetres sexagesimals) – Deumil·lèsimes d’hora (Cronòmetres d’hora decimal) – 1 segon equival a 2,7oo (deumil·lèsimes d’hora)
 • 58. Escales d’activitat • Es fan servir tres escales d’activitat, per les que es defineix el ritme d’activitat màxima, normal i d’inactivitat: – Escala Centesimal Americana (0 - 100 – 140) – Escala de Bedaux (0 - 60 – 80) – Escala Centesimal Europea (0 - 100-133)
 • 59. Activitat normal • L’activitat normal es defineix per l’OIT com la que pot fer un operari mig a ritme ni ràpid ni lent segons les característiques de la tasca • L’OIT dona també exemples i tècniques per mesurar-la: – Caminar en terreny pla : 4,8 Km/h – Repartir 52 cartes en 4 piles : 30 segons • A la pràctica les activitats mesurades per cronometradors experts varien ±4%
 • 60. Càlcul del temps normal • Tenim N observacions de cada element, cadascuna amb un temps observat Toj i una activitat observada Aoj • Sabem que s’hauria de complir que To1Ao1 = To2Ao2 = ··· = TojAoj = TnAn • Fem la mitjana dels productes dels temps i les activitats observades i tindrem
 • 61. Suplements • Per a cada element hem d’afegir uns suplements (K) sobre els temps normals per preveure el cansament, les necessitats personals, la penositat de la feina, etc • L’OIT publica unes bases de dades que ajuden a fixar aquests suplements a afegir als temps normals, per exemple Suplement Homes Dones Fatiga base 4% 4% Necessitats Personals 5% 7% Treballar dret 2% 2%
 • 62. Temps Tipus i Temps de Cicle • El Temps Tipus per cada element i serà: – Tti = Tni (1+Ki) • Per calcular el temps que afegeix cada element al temps total de la operació (Temps de Cicle de l’Element) hem de multiplicar el Temps Tipus per la freqüència d’aparició de l’element: – Ci = Tti Fi
 • 63. Producció Horària Normal • El Tems de Cicle de l’Operació n serà la suma dels Temps de Cicle dels m diferents elements: • La Producció Horària Normal seria l’inversa del temps de cicle
 • 64. Producció Horària Òptima • Seria si treballés a l’activitat màxima (escala centesimal EUA : 140) • Si tots els elements fossin manuals, l’únic canvi és al càlcul del Temps Normal (Tn). Per comptes de Dividir per 100 (An) dividiria per 140. Per tant Topt=Tn/1,4, Ttopt = Tt/1,4 i Copt = Cn / 1,4 • La Producció Horària Òptima seria:
 • 65. Exemple d’Estudi de Temps 1 • Col·locar una dotzena de llapis a un estoig de cartró • Cada estoig s’embolica en paper manila ja tallat a mida i es fica a una caixa d’embalatge • Cada caixa d’embalatge conté dues dotzenes d’estoigs • Per fer un estudi de temps es va descompondre el treball en els elements de la propera taula, per els que es varen calcular els temps normals en deumil·lèsimes d’hora i als que corresponen uns suplements de 5% per necessitats personals, 4% per fatiga base i 2% per treballar de peu • Volem determinar la producció horària normal i la òptima
 • 66. Exemple d’Estudi de Temps 1 • Taula de Activitats i temps Nº Element Descripció Tnºº 1 Portar del magatzem A 1.000 llapis 96 2 Portar del magatzem B 600 estoigs buits 108 3 Agafar de la prestatgeria 200 fulls de paper Manila 95 4 Omplir l’estoig amb dotze llapis 35 5 Embolicar l’estoig amb paper Manila 26 6 Ficar dues dotzenes d’estoigs a la caixa 48 7 Portar cinc caixes a expedició 230
 • 67. Exemple d’Estudi de Temps 1 (Solució) • Hem de triar la unitat en que treballarem per poder homogeneïtzar les dades i calcular les freqüències • Podríem triar llapis, estoigs o caixes, depenent de quina unitat sigui més significativa per nosaltres • Triarem l’estoig, per exemple
 • 68. Exemple d’Estudi de Temps 1 (Solució) Nº Element Tni (1+Ki) Tti=Tni x (1+Ki) Fi Ci=Tti x Fi 1 96 1,11 106,6 12/1000 1,3 2 108 1,11 119,9 1/600 0,2 3 95 1,11 105,5 1/200 0,5 4 35 1,11 38,9 1/1 38,9 5 26 1,11 28,9 1/1 28,9 6 48 1,11 53,3 1/24 2,2 7 230 1,11 255,3 1/120 2,1 Cn= 74ºº Hh Fent servir l’escala centesimal americana, PHO = 1,4 x PHN = 189,2 Estoigs / Hh. Copt = Cn / 1,4 = 52,9ºº Hh
 • 69. Exemple d’Estudi de Temps 2 • S’ha de produir una peça amb un torn • L’operari col·loca la peça al plat, engega el torn, apropa el carro, començar a mecanitzar manualment fins que posa l’automàtic i mentre el torn mecanitza la peça, l’operari verifica les peces anteriors (una de cada deu), deixa la peça acabada i agafa una altre nova. Finalment treu la peça del plat un cop mecanitzada • A la taula trobarem les operacions elementals, amb els seus temps normals i suplements • Volem determinar la producció normal i la òptima
 • 70. Exemple d’Estudi de Temps 2 Nº Descripció Tn 1+K Element 1 Col·locar la peça al plat 55 1,13 2 Posar en marxa el torn 6 1,13 3 Apropar el carro 20 1,11 4 Començar manualment i posar l’automàtic 44 1,12 5 Verificar la peça 31 1,11 6 Deixar la peça acabada i agafar la nova 18 1,11 7 Mecanitzat 93 1,05 8 Treure la peça del plat 30 1,13
 • 71. Exemple d’Estudi de Temps 2 Solució • Hi ha elements manuals (M) i de màquina (TM) • Hem de determinar quins elements manuals es fan amb màquina parada (MP) i quins amb la màquina en marxa (MM) • Calcularem CMP, CMM i TM CMP CMM TM Cn • En principi CMM ha de ser menor que TM. Si es el cas, Cn = CMP + TM, si no Cn = CMP + CMM i la màquina s’hauria d’esperar
 • 72. Exemple d’Estudi de Temps 2 Solució Per tots Ci = Tti x Fi Nº Tni 1+ Ki Tti Fi MP MM TM Element 1 55 1,13 62,2 1/1 62,2 2 6 1,13 6,8 1/1 6,8 3 20 1,11 22,2 1/1 22,2 4 44 1,12 49,3 1/1 49,3 5 31 1,11 34,4 1/10 3,44 6 18 1,11 20 1/1 20,0 7 93 1,05 97,7 1/1 97,7 8 30 1,13 33,9 1/1 33,9 174,4 23,4 97,7 Cn = CMP + TM = 174,4 + 97,7 = 272,1oo Hh/peça PHN = 10.000 / 272,1 = 36,8 peces / Hh
 • 73. Exemple d’Estudi de Temps 2 Solució • Per calcular el Cicle Òptim, només podem accelerar l’activitat dels temps manuals. Com que CMM és inferior a TM la seva acceleració és irrellevant, ja que no afecta al temps de Cicle Total • Copt = CMP /1,4 + TM = 222,27oo Hh/peça • Ara Copt no es igual a Cn/1,4, per haver-hi elements no manuals • PHO = 10.000 / Copt = 45 peces / Hh
 • 74. Exemple d’Estudi de Temps 2 Solució • Tornant als temps normals, ens podem preguntar quina es la Saturació de la Persona, es a dir, quin percentatge dels temps està treballant i quin esperant a la màquina • Calculem la Saturació sumant tots els temps manuals i dividint per el Temps de Cicle Normal
 • 75. Exemple d’Estudi de Temps 2 Solució • Hem de decidir quantes màquines li assignem al treballador: – Nº Màquines = 1 / Saturació = 1 / 0,7269 = 1,376 • Com que 1,376 no es sencer, hem de decidir si es millor una o dues màquines. Si li donem dues la màquina s’haurà d’esperar. CMP1 CMM1 CMP2 CMM2 CMP1 CMM1 Operari TM1 TM1 Màquina 1 TM2 Màquina 2 Aquesta part s’anirà repetint
 • 76. Exemple d’Estudi de Temps 2 Solució • Veiem que els temps de màquina no condicionen (Les màquines s’esperen) la duració del Cicle estable, que produeix dues peces i tenim – Cn= 2 x (CMP + CMM) = 2 x (174,4 + 23,4) = 395,6 ºº Hh / 2 peces – PHN = 2 x 10000 / 395,6 = 50,5 peces / Hh (amb una màquina era 38,6 peces / Hh) • Produïm més, però no el doble, ja que la màquina s’espera. Si necessitem produir més, assignarem dues màquines, si necessitem reduir el cost per peça hauríem d’analitzar els costos de cada solució
 • 77. Exemple d’Estudi de Temps 3 • Per quantificar el treball necessari en l’operació d’una certa màquina s’han definit els següents elements de treball: Element Tipus 1. Treure la peça anterior i posar la següent MP 2. Verificar peça anterior MM 3. Portar material per processar del magatzem MM 4. Retirar cistell amb 20 peces i portar-ne un altre buit MM 5. Temps de màquina TM • El suplement de necessitats personals és del 7% i el de fatiga base del 4%. A més, en l’element 2 hi ha un altre 2% per la precisió del treball, mentre que els elements 3 i 4 tenen un suplement del 5% per l’esforç físic requerit.
 • 78. Exemple d’Estudi de Temps 3 • La quantitat de material portada en cada viatge (element 3) és variable, però segons una estadística feta, en la fabricació de 15.622 peces s’han fet 730 viatges • El cost de l’operari és de 24 Euros per hora i el de la màquina de 90 Euros per hora • El temps de màquina és de 429oo
 • 79. Exemple d’Estudi de Temps 3 • Per a estimar els temps manuals s’han pres, mitjançant cronometratge, les mesures de la taula de la pàgina següent (en sistema centesimal) 1. Determinar la producció exigible i la producció òptima amb un operari per màquina. Quina saturació te l’operari? 2. S’ha pactat amb els treballadors que es poden fer els càlculs amb una activitat 120, quantes màquines convé assignar a cada operari, tenint en compte que es vol obtenir un cost unitari mínim? Quants operaris i quantes màquines calen per fer una producció de 2000 peces / hora?
 • 80. Exemple d’Estudi de Temps 3 --- E1 --- --- E2 --- --- E3 --- T A T A T A 45 125 20 110 419 105 48 90 22 90 447 100 48 95 18 125 420 125 45 125 15 135 47 95 24 90 --- E4 --- 53 85 26 85 T A 42 80 18 105 295 110 48 90 26 95 324 100 40 120 25 100 298 110 46 95 22 95
 • 81. Exemple d’Estudi de Temps 3: Solució • Primer, resolem els cronometratges per trobar els temps normals (Exemple per E1): • Després multipliquem per (1+K) per trobar el temps tipus i per la freqüència per trobar el cicle normal • Tt1= 45,95 x 1,11 = 51ºº Hh C1= 51 x 1 =51ººHh
 • 82. Exemple d’Estudi de Temps 3: Solució Element Tni (1+ki) Tti Fi Ci Tipus E1 45,95 11 51,00 1/1 51,00 MP E2 21,78 13 24,61 1/1 24,61 MM E3 470,65 16 545,95 730 / 25,51 MM 15622 E4 325,43 16 377,50 1/20 18,88 MM 120,00 120,00ºº És el Cicle Manual, composat de CMM=69 i CMP=51, però el Cicle Normal de Producció Cn=CMP+TM=51+429=480ºº. Per tant, la producció horària normal (i exigible) serà: PHN = 10000 / 480 = 20,83 peces/Hh El Cicle Òptim i la producció corresponent serà, doncs (Fent servir l’escala centesimal europea 100 - 133): Copt=CMPopt + TM = 51/1,33 + 429 = 467,34ºº PHO = 10000 / 467,34 = 21,40 peces/Hh
 • 83. Exemple d’Estudi de Temps 3: Solució • A activitat 120, els temps manuals, temps de cicle, producció horària i saturació serien: – CM120 = CMP120 + CMM120 = 51/1,2+69/1,2=100ººHh – C120 = CMP120 + TM = 51/1,2 + 429 = 471,5ººHh – PH120 = 10000 / 471,5 = 21,21 peces / Hh – Sat120 = CM120 / C120 = 100 / 471,5 = 21,21% – Nº Màquines120 = 1/Sat120 = 4,7 (Es a dir, 4 o 5) • Per decidir entre 4 o 5 màquines calculem els costos de cada solució.
 • 84. Exemple d’Estudi de Temps 3: Solució a) L’operari s’espera: N=4 • Cicle condicionat per la màquina = CMP + TM, ja l’hem calculat C120 = 471,5 ººHh • Com que tenim 4 màquines, la PH120 = 4 x 21,21 peces / Hh = 84,84 peces / Hh • El cost per unitat serà: • Cost/u = (24 + 4 x 90) / 84,84 = 4,53 Euros / peça
 • 85. Exemple d’Estudi de Temps 3: Solució b) Les màquines s’esperen: N=5 • Cicle condicionat per l’operari. Quan s’estabilitzi, produirà cinc peces amb un temps de cicle de 5 vegades el Cicle Manual d’una peça • Cicle = 5 x 100ºº = 500ºº • PH120 = 5 x 10000 / 500 = 100 peces / Hh • Cost = (24 + 5 x 90) / 100 = 4,74 Euros / peça
 • 86. Exemple d’Estudi de Temps 3: Solució • El cost és superior al que teníem amb 4 màquines, per tant és millor assignar 4 màquines per operari, amb una Saturació de: – Sat4120 = (4 x CM120) / C120 = (4 x 100) / 471,5 = 84,84% • Per produir 2000 peces / Hora hem de calcular quants conjunts d’un operari i 4 màquines calen. Com que cada conjunt produeix 84,84 peces / Hh tenim que necessitem: – 2000 / 84,84 = 23,57, és a dir, 24 conjunts, per tant 24 operaris i 96 màquines
 • 87. Exemple d’Estudi de Temps 3: Solució Un operari i 4 màquines, s’espera l’operari CMM4 CMP1 CMM1 CMP2 CMM2 CMP3 CMM3 CMP4 CMM4 CMP1 CMM1 CMP2 CMM2 TM1 TM1 TM1 TM2 TM2 TM3 TM3 TM4 TM4 Un operari i 5 màquines, s’esperen les màquines CMP5 CMM5 CMP1 CMM1 CMP2 CMM2 CMP3 CMM3 CMP4 CMM4 CMP5 CMM5 CMP1 CMM1 CMP2 TM1 TM1 TM1 TM2 TM2 TM2 TM3 TM3 TM4 TM4 TM5 TM5
 • 88. Mostreig del Treball • El treball també s’observa de manera directa, però, a diferència del cronometratge, no s’observa de manera continua. Així es redueix la sensació de l’empleat de sentir-se observat • Es mesuren un conjunt d’observacions del treball de manera instantània, separades en el temps d’una manera aleatòria • L’analista simplement passa pel lloc i anota si treballa l’operari, si treballa la màquina i com a màxim l’activitat • Si el nombre d’observacions (es a dir, el tamany de la mostra) és suficient per el nivell de confiança desitjat, les conclusions de l’estudi de la mostra seran vàlides per tot l’univers del que estem observant
 • 89. Observació del treball (mostreig) Observació Op./Màq. Op./Màq treballa no treballa Pot interessar Causes Màq Manca Activitat Treball A Treball B Treball C Inactiu Avariada M.P.
 • 90. Usos del Mostreig 1. Determinar el % d’utilització de la maquinària 2. Determinar el % de temps que una persona dedica a cada activitat (ex. Empleat Banca) 3. Determinar quins suplements s’han de donar per causes no controlades, com avaries o manca de Matèries primeres (afecta als temps obtinguts per cronometratge) 4. Determinar el temps de cicle d’operacions poc repetitives o que sent repetitives son llargues i, per tant, variables (Ej. Preparació de comandes)
 • 91. Intervals de confiança • Intervals de confiança: Si la distribució es Normal, tindrem: – Z=1. Entre μ – σ i μ + σ trobarem el 68,3% de les dades – Z=2. Entre μ – 2σ i μ + 2σ trobarem el 95,5% de les dades – Z=3, Entre μ – 3σ i μ + 3σ trobarem el 99,7% de les dades
 • 92. Precisió • És l’error que admeto a la meva conclusió – P = ± 3% o P = ± 5% • Si un Temps de preparació es 7 Min/Comanda amb Z = 3 i P = 5% vol dir que el 99,7% de les vegades el temps de preparació estarà entre (0,95 x 7) i (1,05 x 7) minuts • Si la Freqüència d’aparició del que volem mesurar es F, el nombre d’observacions a realitzar serà:
 • 93. Observació aleatòria • Necessitaré generar nombres aleatoris mitjançant un experiment o fent servir una taula de nombres aleatoris • Un cop tinc una seqüència, l’ordeno d’acord amb els nombres que necessito • Després multiplico cada nombre per la duració de l’observació a fer i el resultat em donarà l’instant en que he d’iniciar l’observació
 • 94. Exemple de generació d’observacions • Seqüència de nombres aleatoris – 113845876520211649051415 • Si necessito nombres de dues xifres seran – 11, 38, 45, 87, 65, 20, 21, 16, 49, 05, 14, 15 • Els ordeno – 05, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 38, 45, 49, 65, 87 • Si l’observació dura 10 minuts i la jornada és de 8 del matí a 8 de la tarda, els instants d’inici serien: – 8h 0min + 05 x 10 min = 8h 50 minuts – 8h 0min + 11 x 10 min = 9h 50 minuts – 8h 0min + 14 x 10 min = 10h 20 minuts
 • 95. Exemple d’Estudi de Temps 4 • A un Departament d’expedicions i durant 24 hores s’ha observat que s’han preparat 320 comandes i s’han fet 1000 observacions d’aquestes • El nombre d’observacions treballant han estat 850 i l’activitat mitjana anotada ha estat de 105 • Els suplements per el lloc de treball suposen un 11% 1. Quin és el temps normal (en minuts) a concedir per preparar una comanda? 2. Ens podem refiar d’aquest temps el 95,5% de les vegades amb una precisió de ±3%?
 • 96. Exemple d’Estudi de Temps 4: Solució • Duració del mostreig: 24h = 1.440 minuts • Temps treballat: 1.440 x 850/1000 = 1.224 minuts • Temps per comanda observat: 1.224/320 = 3,825 min/comanda • Com que era a activitat 105, el temps observat a activitat normal seria: 3,825 x 105/100 = 4,01 min/comanda • El temps a concedir el calcularem afegint els suplements del lloc de treball: Cn = 4,01 x (1,11) = 4,45 min/comanda
 • 97. Exemple d’Estudi de Temps 4: Solució • El nombre d’observacions necessari és : • Com que hem fet 1.000 observacions, la conclusió es correcta i ens en podem refiar en el 95,5% de les vegades amb un 3% d’error
 • 98. Sistemes de Temps Predeterminats • Hi ha dos mètodes: – MTM (Mesures de Mètodes i Temps) – Work Factor • Es fan servir per determinar temps per operacions que es realitzen d’una manera molt repetitiva (milers i milers de vegades) • Aquests sistemes descomponen els elements de l’operació en Micromoviments, mitjançant l’observació molt detallada o si l’operació és nova, mitjançant el coneixement • Les taules ens donen el temps necessari per cada Micromoviment en Tmu (= 0,0006 minuts)
 • 99.
 • 100.
 • 101. Exemple de Taula MTM (3)
 • 102. Línies de Producció • Una línia de producció està pensada per fabricar grans quantitats d’unitats d’un mateix tipus de producte • A mesura que el producte avança per la línia va agafant forma, seguint la mateixa sèrie d’operacions sempre: Estació de Estació de Estació de Estació de treball 1 treball 2 treball 3 treball 4
 • 103. Temps de Cicle • A una línia de producció, el temps de cicle es diferent que a una operació manual: – Tc= temps que transcorre entre la sortida de dues unitats consecutives • Quan es dissenya una línia de producció s’ha de definir el producte a fabricar i l’objectiu de producció. Aquest objectiu ens donarà el temps de cicle requerit i, a partir d’aquest, podrem determinar quantes estacions de treball ha de tenir la línia, quants operaris i quines operacions farem a cada lloc.
 • 104. Exemple de línia de muntatge • Muntatge de forns microones. Els elements i els seus tems de Cicle son: – E 1 → C1 – E 2 → C2 – ........ – Eq → Cq – El sumatori dels Temps de Cicle (calculats per qualsevol mètode, cronometratge, MTM, etc) suposem que és de 12 minuts • Si l’objectiu de producció per torn (de 8 hores) és de 160 unitats, el Temps de Cicle de la línia haurà de ser de 480 minuts / 160 unitats = 3 minuts / unitat
 • 105. Nombre Teòric d’Estacions de Treball • El nombre teòric d’estacions de treball serà: • Haurem de repartir els n elements entre les quatre estacions de treball. Aquest procés s’anomena Equilibrat de Línies • Quan equilibrem una línia busquem minimitzar el temps improductiu total i respectar el temps de cicle desitjat
 • 106. Eficiència teòrica • L’eficiència mesura lo be o malament equilibrada que està una línia: • A l’exemple: • No sempre serà del 100%. Si la suma dels temps de cicle fos 13, per comptes de 12:
 • 107. Precedències tecnològiques • La realitat és encara més complexa, per què existeixen elements que no es poden fer abans d’haver-ne fet altres i així, al encaixar els elements puc necessitar encara més Estacions de Treball • Hi ha diferents mètodes per encaixar els elements. Explicarem un mètode heurístic, el mètode de les ponderacions
 • 108. Mètode de les Ponderacions • Tenim una planta de producció que treballa 8 hores al dia i 5 dies a la setmana, per la que volem equilibrar una línia de producció. Està previst que la línia treballi 7 hores al dia per permetre descansos. • Els elements necessaris per produir una unitat, amb indicació dels temps d’execució (en segons) i de les relacions de precedència, els tenim a la següent taula
 • 109. Taula d’elements, temps i precedències Element Temps (segons) Precedències A 14 - B 10 A C 30 B D 3 - E 5 D F 13 E G 14 E H 14 E I 6 C, F, G, H J 7 I K 3 J L 4 K M 7 L
 • 110. Preguntes Equilibrat • Es vol equilibrar la línia per una producció setmanal de 8.400 unitats • Determinar el valor monetari anual de la pèrdua per equilibrat, sabent que el personal directe treballa 8 hores al dia i 1.800 hores a l’any, que la línia para un 3% del temps per manca de materials i un 1% per averia de màquines i que la tarifa per hora és de 20 euros
 • 111. Càlcul del temps de cicle • Si de 8 hores treballo 7, significa que K= 1 hora (14,3%). El temps de cicle serà: • El nombre teòric d’estacions de treball serà: – ∑Ci=130 Seg. – Nº Teòric d’Estacions= ∑Ci/tc=130 / 15 = 8,7 Ξ 9 = 130 / 9x15= 0,962 = 96,2%
 • 112. Càlcul dels pesos (1) 1. Comprovem si algun element te un Ci > tc En aquest cas, si l’element no es pot subdividir en elements més petits, el que farem es duplicar-lo • A l’exemple, Cc = 30 segons. Suposarem que es pot dividir en dos elements C1 i C2, cadascun amb un temps de 15 segons. A la taula C2 tindrà com a precedència C1 i l’element I tindrà com a precedència C2
 • 113. Càlcul dels pesos (2) 2. Construirem el Graf de precedències dels elements A B C1 C2 14 10 15 15 D E F I J K L M 3 5 13 6 7 3 4 7 G 14 H 14
 • 114. Càlcul dels pesos (3) 3. Per cada element calculem el seu pes: • Pes ei = Ci + ∑Cj (per tot j descendent d’i al Graf) • El càlcul el comencem per el darrer element • Pes em = Cm = 7 (No te descendents) • Pes el = Cl + Pes em = 4 + 7 = 11 • Pes ek = Ck + Pes el = 3 + 11 = 14 • Pes ej = Cj + Pes ek = 7 + 14 = 21 • Pes ei = Ci + Pes ej = 6 + 21 = 27 • Pes ee = Ce + Cf + Cg + Ch + Pes ei = 5 + 13 + 14 + 14 + 27 = 73
 • 115. Càlcul dels pesos (4) Element Temps Precedències Descendents Pes A 14 - B,C1,C2,I,J,K,L,M 81 B 10 A C1,C2,I,J,K,L,M 67 C1 15 B C2,I,J,K,L,M 57 C2 15 C1 I,J,K,L,M 42 D 3 - E,F,G,H,I,J,K,L,M 76 E 5 D F,G,H,I,J,K,L,M 73 F 13 E I,J,K,L,M 40 G 14 E I,J,K,L,M 41 H 14 E I,J,K,L,M 41 I 6 C, F, G, H J,K,L,M 27 J 7 I K,L,M 21 K 3 J L,M 14 L 4 K M 11 M 7 L - 7
 • 116. Càlcul dels pesos (5) • El criteri heurístic diu que, en general, l’element que te més pes tindrà al darrera més elements i per tant, l’hauríem d’assignar primer a l’estació de treball més propera al inici possible. • Per això, ordenem la taula per pesos
 • 117. Càlcul dels pesos (6) Element Temps Precedències Descendents Pes A 14 - B,C1,C2,I,J,K,L,M 81 D 3 - E,F,G,H,I,J,K,L,M 76 E 5 D F,G,H,I,J,K,L,M 73 B 10 A C1,C2,I,J,K,L,M 67 C1 15 B C2,I,J,K,L,M 57 C2 15 C1 I,J,K,L,M 42 G 14 E I,J,K,L,M 41 H 14 E I,J,K,L,M 41 F 13 E I,J,K,L,M 40 I 6 C, F, G, H J,K,L,M 27 J 7 I K,L,M 21 K 3 J L,M 14 L 4 K M 11 M 7 L - 7
 • 118. Assignació d’elements • Ara assignaré els elements a les estacions de treball respectant el temps de cicle i les precedències, seguint l’ordre de pesos. A cada element no li puc assignar més temps que el temps de cicle. • Estació 1: A (14) Tecnològicament podria assignar qualsevol element que només tingués l’A com a precedent (B) o que no en tingués cap (D), però em passaria del Temps de cicle (15 segons)
 • 119. Assignació d’elements (2) • Estació 2: D(3), E(5), podria B, F, G, H però no hi caben • Estació 3: B(10), podria C1, F, G, H però no hi caben • Estació 4: C1(15), no hi cap res més • Estació 5: C2(15) • Estació 6: G(14) • Estació 7: H(14) • Estació 8: F(13) • Estació 9: I(6), J(7) • Estació 10: K(3), L(4), M(7)
 • 120. Eficiència real • Finalment, no he tingut prou amb 9 estacions (mínim teòric), n’he utilitzat 10 • L’eficiència màxima teòrica era del 96,2%, però la real és de 86,7%, es a dir, paguem un 13,3% d’operaris i màquines que no utilitzem
 • 121. Pèrdua per Equilibrat • El nombre de dies de treball a l’any serà – 1800 / 8 = 225 dies de treball a l’any • Les Hores teòriques de treball a l’any seran – 225 x 7 = 1.575 hores de treball a l’any • Com que les hores de funcionament de la línia son del 96%, (per les avaries i manteniment) les hores reals de treball a l’any seran – 1.575 x 0,96 = 1.512 hores de treball a l’any • Com que l’eficiència real és del 86,7% un 13,3% de les hores que paguem els operaris no fan res – Pèrdua/any = 1512 h/any x 10 operaris x 0,133 x 20 €/h = 40.219 €/any
 • 122. Pressupostos Industrials • El pressupost anual inclou les necessitats de personal, màquines, escandall de costos, organització de la producció, etc. • Es fa un pressupost per producte. Suposem un sol producte A. • Objectiu de Producció 100 x 103 unitats • Cn = 1Hh/unitat • Activitat pactada = 120 • Objectiu de reduir a un 7% les aturades de línia • Funcionament de la planta: 2000 Hores/any • Cost per persona = 20.000 €/any
 • 123. Pressupostos industrials (2) • Preguntes a respondre: 1. Quines necessitats de Ma d’Obra tinc? 2. Quin es el cost de Ma d’Obra per Unitat? 1. Si Cn es 1Hh/u (a activitat 100) i l’activitat pactada es 120, el temps necessari seria de: 1x100/120 = 0,833 Hh/u Si haig de produir 100.000 u i tinc 2000 H de funcionament amb un 7% d’aturades: (100.000u x 0,833Hh/u) / (2000 Hh/persona i any x (1-0,07))= 44,8 persones necessàries
 • 124. Pressupostos industrials (3) 2. Com ja hem vist, per tenir 1 Hh de producció neta he de pagar 1/(1-0,07) hores (1,075 hores) degut a que mentre les línies estan aturades he de pagar igualment als treballadors. Per fer una unitat necessito 0,833 Hh, però hauré de pagar 0,833 x 1,075 = 0,895 Hh El cost per hora serà 20.000 € / 2000 H = 10 €/H, per tant el cost de Ma d’obra per unitat serà 0,895 x 10 = 8,95 € per unitat
 • 125. Manteniment • La funció de manteniment te per objectiu tenir en estat operatiu el sistema productiu de l’empresa (incloent màquines i instal·lacions) • La primera decisió a prendre es com organitzar el manteniment. Dues opcions: – Organització centralitzada: Una seu única per tota la planta amb tots els serveis, recanvis i personal. L’avantatge es reduir les necessitats de personal i material – Organització descentralitzada: Cada secció te el seu propi personal de manteniment. L’avantatge es el menor temps de resposta
 • 126. Manteniment • La segona decisió es com organitzar el manteniment de cada actiu: – Manteniment correctiu: No actuo fins que es produeix l’avaria – Manteniment preventiu: Actuo abans de que es produeixin les avaries per endarrerir-les o disminuir la seva gravetat • He d’avaluar el cost d’una avaria (i no el de la reparació) per prendre la decisió
 • 127. Manteniment Preventiu • Quan opto per el preventiu he de decidir quan faig la intervenció buscant el cost mínim entre el cost de l’avaria i el cost del Manteniment preventiu Punt òptim
 • 128. Exemple de Manteniment Preventiu • Una empresa te 30 petits forns de tractament tèrmic. Una avaria del forn costa en promig 900€ (inclou el temps de producció perdut) • El manteniment preventiu consisteix a canviar el material refractari del forn i costa 200 €/forn • Les probabilitats d’avaria dels forn son les següents: Edat material refractari 1 2 3 4 5 6 7 Total Probabilitat Avaria 0,10 0,05 0,10 0,20 0,25 0,15 0,15 1
 • 129. Exemple de Manteniment Preventiu • Suposem Manteniment Correctiu (MC): – El temps que transcorre fins una avaria serà, en promig, l’esperança matemàtica: • 1 mes x 0,10 + 2 mesos x 0,05 + .... + 7 mesos x 0,15 = 4,5 mesos – Si tenim N=30 forns, el nombre d’avaries esperades per mes serà: • 30 x (1/4,5) = 6,67 forns avariats per mes – Si el cost per avaria és de 900 €: • Cost MC/mes = 6,67 x 900 = 6003 €/mes
 • 130. Exemple de Manteniment Preventiu • Si el Manteniment es Preventiu (MP), el cost dependrà de la periodicitat. Suposem n=1 mes: MP MP MP MP MP MP MP Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 – El cost mensual de MP: 200 € x 30 forns = 6.000 € – El nombre d’avaries esperat serà : 30 forns x 0,1 = 3 avaries i el seu cost serà: 3 avaries x 900 € = 2.700 €/mes – El Cost Total serà Cost MP + Cost Avaries = 6.000 + 2.700 = 8.700 €/mes
 • 131. Exemple de Manteniment Preventiu • Suposem ara n=2mesos MP MP MP MP Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 • El Cost de MP mensual serà : 200 x 30 /2 = 3.000 € / mes • El nombre d’avaries previst per mes serà: – Avaries de forns el primer mes: 30 x 0,10 = 3 – Avaries de forns el segon mes: 30 x 0,05 = 1,5 – Avaries el segon mes de forns mantinguts el primer mes: 3 x 0,10 = 0,3 – Avaries totals (en dos mesos) = 3 + 1,5 + 0,3 = 4,8 – Avaries per mes = 4,8 /2 = 2,4 • El Cost per Avaries serà: 2,4 x 900 € = 2.160 €/mes i el Cost Total serà: 3.000 € + 2.160 € = 5.160 € / mes
 • 132. Arbres d’avaries n=2 n=3 30 Forns 30 Forns 0,1 0,1 3 3 0,1 0,05 0,1 0,05 0,3 1,5 0,3 1,5 0,1 0,1 0,05 0,1 Total d’avaries: 4,8 / 2 mesos 0,03 0,15 0,15 3 Total d’avaries: 8,13 / 3 mesos Genèricament, El nombre d’avaries per un n donat, An, serà: An= N(P1+P2+···+Pn) + A1Pn-1 + A2Pn-2 + ··· + An-1P1 Exemple: A3= 30x(0,1+0,05+0,1) + 3x0,05 + 4,8x0,1 = 8,13
 • 133. Taula de càlcul del Punt Òptim n An An/n CA = Ca x An/n CMP=NxCmp/n Cost Total 1 3 3 2.700 6.000 8.700 2 4,8 2,4 2.160 3.000 5.160 3 8,13 2,71 2.439 2.000 4.439 4 14,85 3,71 3.339 1.500 4.839 Quan el Cost Total comença a pujar, l’anterior es el Punt Òptim, en aquest cas, el Punt Òptim de Manteniment Preventiu és de 3 mesos amb un cost total amb MP de 4.439 €/mes. Com que el cost amb MC era de 6.003 €/mes, la millor opció es fer Manteniment Preventiu, € intervenint cada tres mesos