La direcció de la producció

6,341 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

La direcció de la producció

 1. 1. LA DIRECCIÓ DE LA PRODUCCIÓ
 2. 2. 8.4 La qualitat a l’empresa La qualitat és el conjunt de característiques i especificacions tècniques que defineixen un producte.
 3. 3. 8.1 La direcció de la producció Producció: obtenció de béns o serveis a partir de la combinació d’una sèrie de factors productius, segons una tecnologia específica.  Funció de producció: objectius i elements és la funció productora o transformadora de béns, serveis o productes dins l’empresa
 4. 4. 8.1 La direcció de la producció Objectiu: -organització -Gestió De les operacions de transformació de -Control Factors Procés de Productes productius producció Màxima eficiència productiva Direcció de la Factors determinants producció Capacitat productiva Gestió dels objectius Demanda del producte Planificació/programació Disseny del sistema productiu Control Entorn econòmic
 5. 5. 8.1 La direcció de la producció  Factors limitadors  Capacitat productiva: Producció màxima que està en funció del número de màquines o la mà d’obra.  Demanda del producte: marca la quantitat de producte que ven l’empresa.  Disseny del sistema productiu: Estructura dels processos que integren el sistema productiu  Entorn econòmic: Situacions externes (Oportunitats i amenaces)
 6. 6. 8.1 La direcció de la producció  La planificació de la producció Direcció de la producció sota criteris de: EFICÀCIA: Sistema de producció ha d’assolir els objectius pel que fa a la quantitat, qualitat, i terminis de realització EFICIÈNCIA: Màxim producte amb el mínim cost.
 7. 7. 8.1 La direcció de la producció Fases de planificació:  Pla estratègic: previsió a llarg termini sobre objectius, capacitat productiva, inversions.  Previsió de vendes: Relació de vendes potencials  Pla magistral de producció:estructura de les necessitats de mà d’obra , ordenació de la producció  Programa de producció: ordenació de la producció a curt termini.
 8. 8. 8.1 La direcció de la producció Sistemes de control:  Control operatiu de producció. Regulació de la programació per si s’ha d’adaptar a canvis  Control econòmic de la producció. Vigilància i estudi dels costos de la producció i de la seva desviació.
 9. 9. 8.1 La direcció de la producció  La planificació de les necessitats materials: el sistema MRP (Planificació de les necessitats materials) Es determinen les necessitats i disponibilitats de matèries primeres per la producció. S’ha de conéixer la informació següent:  Programa de producció: què s’ha de produir i quan  Llistes de materials: components materials que formen el producte  Disponibilitats d’inventaris: existències de materials al magatzem  Ordres de compres pendents  Terminis : temps necessaris per aconseguir cada material
 10. 10. 8.2 Mètodes i tècniques de planificació de la producció  Mètode PERT-CPM S’esquematitza la realització d’un projecte en diferents situacions i activitats És un moment en el temps, l’inici o el Situació final d’una activitat Activitat És una tasca o treball en unitats de temps.
 11. 11. 8.2 Mètodes i tècniques de planificació de la producció Abans d’iniciar la representació s’ha de considerar:  Cal definir les situacions i les activitats que suposen l’inici i el final del projecte  Hi ha d’haver un ordre de relació entre les activitats. S’ha de saber quines tenen que acabar per a que en puguin començar d’altres.  Les activitats han de ser independents entre elles.
 12. 12. 8.2 Mètodes i tècniques de planificació de la producció Activitat Descripció Durada(dies) Precedents Instal·lació de components interns A 2 - Modificar sostre i terra B 3 - Construir xemeneia C 2 A Instal·lar estructura D 4 B Instal·lar sistema de control E 2 C Instal·lar dispositiu de control F 5 D Inspecció i control G 2 E,F
 13. 13. 8.2 Mètodes i tècniques de planificació de la producció  Temps early d’una situació (E). Temps mínim que es necessita per arribar a aquesta situació.  Temps last d’una situació (L). Temps màxim que es necessita per arribar a aquesta situació.  Temps total d’execució d’un projecte(T). El temps early o el temps last de la situació final que sempre són iguals.  Camí crític: és el camí més llarg entre la situació inicial i la situació final, i coincideix amb la durada mínima d’execució del projecte.
 14. 14. 8.2 Mètodes i tècniques de planificació de la producció  graf PERT-CPM C 2 4 A 2 E G 2 2 1 6 7 B F 2 3 D 5 3 5 4
 15. 15. 8.2 Mètodes i tècniques de planificació de la producció E L E L 2 8 4 10 E L E L E L T C 0 0 2 4 12 12 14 14 14 A 2 E G 2 2 1 6 7 B F 2 3 D 5 3 5 4 3 3 7 7 E L E L
 16. 16. 8.2 Mètodes i tècniques de planificació de la producció  Les gràfiques GANTT Activitats A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- Temps(dies) 2 3 4 6 7 12 14
 17. 17. 8.3 Logística integral Aquella activitat de l’empresa que gestiona, planifica i controla els fluxos de materials i el seu emmagatzemament de manera eficient i eficaç amb l’objectiu final de satisfer les necessitats dels clients.
 18. 18. 8.3 Logística integral Elements fonamentals:  Integració total de la planificació de tots els departaments, per ser molt eficaços i així conjuntar els fluxos d’informació  Crear vincles que relacionin l’empresa amb els clients i els proveïdors  Minimització dels costos de producció
 19. 19. 8.3 Logística integral Es tracta de millorar la interrelació entre els diferents elements que formen el valor dels productes Compres Previsió Emmagatzematge Desenvolupament CLIENTde nous productes De I CLIENT Planificació Fabricació distribució vendes Aprovisio- nament
 20. 20. 8.4 La qualitat a l’empresa La qualitat és el conjunt de característiques i especificacions tècniques que defineixen un producte. La qualitat d’un producte en una empresa:  Determina la competitivitat de l’empresa  Marca l’estructura de costos  Pot influir en la rendibilitat de les inversions
 21. 21. 8.4 La qualitat a l’empresa Si volem produir un producte amb la qualitat justa primer què haurem de fer?  Adaptar i millorar màquines i instal·lacions Reenginyeria de processos Millora la qualitat del producte Millora la competitivitat de l’empresa
 22. 22. 8.4 La qualitat a l’empresa Per una empresa és molt important invertir en :  Millora de la producció  Prevenció d’errades L’empresa ha d’arribar a un equilibri entre MANCA DE QUALITAT EXCÉS DE QUALITAT GESTIÓ DE LA QUALITAT
 23. 23. 8.4 La qualitat a l’empresa Com es pot realitzar la gestió de qualitat?  Tècniques d’inspecció. Assegurar que s’obté la qualitat prevista  Control de processos. Dissenyar adequadament els sistemes de producció per evitar problemes  Gestió integral de la qualitat. Participació de totes les àrees en la qualitat del producte Qualitat total. S’intenta aconseguir la qualitat de l’organització en general
 24. 24. 8.4 La qualitat a l’empresa  El sistema de gestió de qualitat Fases del procés d’implantació de la qualitat dins de l’empresa:  Identificar els elements rellevants que caracteritzen la qualitat d’un producte concret.  Assignar un sistema objectiu de mesurament de la qualitat  Determinar quina és la qualitat justa dels productes  Implantar sistemes de control de qualitat  Controlar i identificar les causes que provoquen una qualitat inadequada
 25. 25. 8.4 La qualitat a l’empresa MÉS QUALITAT MÉS COSTOS MENYS QUALITAT COSTOS De manca de qualitat COSTOS DE QUALITAT < COSTOS DE MANCA DE QUALITAT
 26. 26. 8.4 La qualitat a l’empresa Costos de qualtitat:  Costos de prevenció:  planificació de la qualitat  determinació dels costos de qualitat  costos de formació i motivació  Costos d’avaluació: Observació i anàlisi de les característiques que determinen la qualitat.  Costos d’errades:  costos interns deguts a la ressolució de problemes interns de qualitat.  Costos externs deguts a devolucions de clients
 27. 27. 8.4 La qualitat a l’empresa  La certificació de la qualitat Per tal d’assegurar la qualitat dels productes, el sistema de qualitat de l’empresa ha d’estar regulat i reconegut. ISO (International Standard Organitation) AENOR (Associació Espanyola de Normalització)
 28. 28. 8.5 La producció i el medi ambient  Externalitats i cost social de la producció L’activitat productiva genera uns costos no inclosos en l’estructura de l’empresa. S’anomenen costos externs o socials de la producció causats per externalitats negatives de la producció. Ex: contaminació d’un riu per part d’una empresa, és un cost extern que el paga tota la societat. Això ha de canviar i aquests costos els ha d’assumir l’empresa .
 29. 29. 8.5 La producció i el medi ambient L’empresa i la protecció del medi ambient Hi ha un intercanvi entre MEDI AMBIENT i EMPRESA PROPORCIONA RECURSOS PREN ELS RECURSOS ASSIMILA RESIDUS I ELS TRANSFORMA És important que aquest intercanvi estigui regulat i promogui el sosteniment de l’activitat productiva i el manteniment dels recursos
 30. 30. 8.5 La producció i el medi ambient És important que l’empresa integri de manera sistemàtica la gestió del medi ambient en la seva estratègia. Factors que impulsen la incorporació de la gestió medioambiental:  La normativa. Legislació cada vegada més restrictiva i responsabilitats civils, penals i administratives per l’incompliment de la normativa  La societat. Afecta a la imatge de l’empresa i per tant implica perjudicis econòmics  Economia. Pot ser una avantatge competitiu per l’empresa  Ètica empresarial
 31. 31. 8.5 La producció i el medi ambient  La indústria del medi ambient: oportunitats empresarials El medi ambient i la seva protecció està de moda. L’empresa incorpora objectius medioambientals en la seva gestió per ser més competitiva ja que:  Eficiència productiva  Estalvi energètic i de matèries primeres  Bona imatge d’empresa i producte  Prestigi davant dels competidors  Millora de la posició de mercat  Major credibilitat social
 32. 32. 8.5 La producció i el medi ambient Per una banda més compromisos mediambientals impliquen grans esforços en recursos, tècniques, investigació etc. Per una altra banda obra la porta a noves oportunitats de negoci. S’ha generat un mercat nou, amb noves activitats econòmiques que s’agrupem en dos vies:  Reducció de l’impacte ecològic:Equipaments que permeten el tractament i control de la contaminació.  Protecció del medi ambient: transformació del procés productiu. Canvi de les tecnologies per a que tinguin menys impacte ambiental

×