Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La gestió del talent i la transició de rols cap el cloud

536 views

Published on

Els diferents factors que componen i afecten la gestió del talent a les companyies, l'evolució dels rols del sector TIC fins al Cloud.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La gestió del talent i la transició de rols cap el cloud

 1. 1. La gestió del talent i latransició de rols cap el cloudPresentació Miquel Àngel Navarro
 2. 2. Miquel Àngel Navarro Director de RRHH, Afirma Group i MSEmploy Espanya Director de Projectes, Microsoft PDC EspanyaAmb mes de 12 anys dexperiència en la gestió d’empreses TIC i projectes d’implantació desolucions a client final.Direcció de Projectes per el sector TIC en diferents CCAA e iniciatives des de l’any 2007.Creador d’una part de la metodologia afirmative, adquirida per Microsoft al 2009.Es ponent en Seminaris i Tallers de gestió de Projectes, a mes de Tallers de RRHH i GestióInterna des de l’any 2005.Coautor del llibre “Microsoft Dynamics NAV 2009”.Autor del llibre “Les Claus per Gestionar Projectes de Sistemes d’Informació”
 3. 3. Quines coses afecten a la Gestió del Talent a lesempreses?Estat de la tecnologia- Coneixement de la tecnologia.- Experiència.- Certificacions.Tipus o grandària de la companyia- Familiar, S.A., Nacional, Multinacional...- De 5 , de 50 o de 1000 treballadors...- Amb 1 oficina, 5 oficines, o oficines a 10 països...Metodologia de gestió del Talent- Tenir o no els processos definits- Manual de benvinguda, Pla de incorporació- Plans de carrera o Polítiques d’incentius- Plans de comunicació i Tutorització
 4. 4. Canvis i evolució tecnològica1ª Generació: entre 1940 i 1952.- Ordenadors que funcionaven a vàlvules- Us exclusiu científic/militar.- La programació modificar directament els valors dels circuits.2ª Generació: entre 1952 i 1964.- Vàlvula per transistor.- Apareix ordinador comercial- Tenen una programació prèvia (S.O.)3ª Generació: entre 1964 i 1971.- Circuits integrats- Abaratir costos i augmentar la capacitat- Millora notable en els llenguatges de programació- Aparició programes utilitaris.
 5. 5. Canvis i evolució tecnològica 4ª Generació: entre 1971 i 1981. - Integració dels components electrònics - Aparició del microprocessador. 5ª Generació: des de 1981 - Sorgeix el PC, tal com se’l coneix actualment. 6ª Generació … - Data Center - Virtualització - Cloud - Ordinadors terminals
 6. 6. Canvis i evolució dels rols y perfils dels empleats1ª, 2ª i 3ª 3ª i 4ª Generació 4ª i 5ª Generació Generació- Serveis de Centre - Sistemes propis - Solucions ERP, de dades - Operadors CRM, Entorns- Perforistes - Programadors Col·laboratius- Operadors Analistes - Consultors- Dispatching - Caps de - Programadors- Programadors Projectes Analistes Analistes - Comercials - Caps de- Caps de grans i mitjanes Projectes Projectes contes - Comercials- Comercials Granger, grans contes Caçador - Màrqueting
 7. 7. Canvis i evolució dels rols y perfils dels empleats 6ª Generació - Solucions ERP, CRM, Entorns Col·laboratius en Cloud - Consultors - Programadors Analistes - Caps de Projectes - Televendes Granger i Caçador - e-Màrqueting - Màrqueting
 8. 8. Impacte del Cloud en el TalentVENDES ARQUITECTES CONSULTORS MARQUETING DEVELOPERS• S+S (vendes + • Habilitats • Proposta de treball • Centrat en la web • Centrats en els serveis) comercials de preu fitxa • Mitjans socials serveis més que en• Velocitat en el • Arquitectures • En les tarifes de • Clients nous i les aplicacions tancament noves subscripció s’inclou existents • Centrats en el• Basat en • Models de gestió la implementació disseny subscripcions • Compensació • Eines i serveis• Centrades en les • Implementació nous solucions ràpida i barata • Nous models• Compensacions operatius
 9. 9. Cloud Computing www.afirma.biz Es pot lluitar contra un exèrcit, contra la competència, però no contra una cultura
 10. 10. Fases de Creixement de les Companyies Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 LlegendaGrandària de l’Organització Gran Etapes de l’evolució Etapes de Revolució COL.LABORACIO Estil de direcció COORDINACIÓ Crisi de Direcció DELEGACIÓ DIRECCIÓ BUROCRÀCIA CREATIVITAT CONTROL AUTONOMÍA Petita LIDERATGE Jove Madur Edat de lorganització Basado en «Evolución y Revolución conforme crecen las organizaciones» de Larry Greiner.
 11. 11. Graella Generacional. Característiques del Lloc de Treball Veteranos Del Baby Boom Generación X Generación Y (1922-1945) (1946-1964) (1965-1980) (1981-2000)Ética de Trabajo yValores Trabajo duro Adictos al trabajo Eliminar la tarea Qué es lo siguiente Respeto a la autoridad Eficiencia en el trabajo Autoconfianza Multitarea Sacrificio Realización personal Estructura y dirección deseadas Tenacidad El deber antes que la diversión Deseo de calidad Escépticos Emprendedor Cumplir las normas Cuestionan la autoridad Tolerante Orientado al objetivoEl Trabajo es… Una obligación Una aventura excitante Un reto difícil Un medio para un fin Un contrato RealizaciónEstilo interactivo Individual Traajo en equipo Emprendedor Participativo Les gustan las reunionesComunicaciones Formal En persona Directo E-mail Memorándums Inmediato Correo de vozCríticas y Ninguna noticia son buenas Siento interrumpir, pero ¿cómo lo Cuando lo quiero, pullsando unRecompensas noticias No las aprecian hago? botón. Satisfacción por el trabajo bien hecho Dinero Reconocimiento de los títulos La libertad es la mejor recompensaTrabajo con sentidoMensajes que motivan Se respeta su experiencia Se les valora Hazlo a tu manera Trabajará con otras personas Se les necesita Olvida las normas brillantes y creativasTrabajo y vida familiar No deben mezclarse nunca Desequilibrio Equilibrio Equilibrio Trabajan para vivir
 12. 12. Importància de la Comunicació“No importa la quantitat dexperiència en els negociso de coneixements tècnics i del producte que vostètingui. Si no pot comunicar, no importen.” Insigna, Microsoft Dynamics Partners Study
 13. 13. Canals de Comunicació DescendentsEstratègies i objectius Resultats, estratègia i objectius Assemblea anual de l’empresade l’empresa. operatius de l’empresa. (inici); dia de l’empresa. Canvis organitzatius.Informació sobre Com son: Intranetprocessos interns. La Metodologia de Projectes [Els processos dinterès general han La gestió de les vacances de sintetitzar-se en el Manual de La gestió dels viatges i els Benvinguda] despeses Els procediments d’obtencióOrganització. Funcions i competències de cada Intranet rol. [La informació clau també deu Polítiques de remuneració i sintetitzar-se en el Manual de carreres. Benvinguda] Hores de treball. Polítiques relacionades amb la utilització dels locals de l’empresa.Noticies. Tauló d’anuncis. Intranet. E-mail.Gestió de tasques. Tasques diàries. Interacció verbal o escrita. Software de seguiment de tasques (Microsoft Outlook).
 14. 14. Canals de Comunicació AscendentsPropostes de millora Debats sobre les idees Groove o SharePoint. dels empleats per millorarReacción Preocupacions, Política de despatx obert aclariments, queixes.
 15. 15. Talent: Les Realitats• L’actiu més important d’una empresa.• La seva major inversió financera.• Un dels principals factors que determinen el seu avantatge competitiu en la indústria.• Una necessitat constant quan l’empresa està creixent.
 16. 16. Talent: La Realitat ActualSegons un estudi dun any de durada conduït perMcKinsey Co, el recurs corporatiu més important enels propers 20 anys serà el talent, especialment en laindústria dalta tecnologia. Ara mateix, també és elrecurs més escàs.
 17. 17. L’Empresa es Atractiva? Què ho fa Atractiu?Alguns avantatges competitives que pot presentar lempresa per atrauretalent per a un lloc de treball determinat:• Remuneració competitiva• Oportunitats de superació de reptes• Creixement professional• Entorn de treball• Equilibri treball / vida privada• Cultura dEmpresa
 18. 18. Motivació• Prestigi i Reconeixement• Diners• Desig destablir relacions• Desig daprendre• Passió per una activitat determinada• Desig de crear• Satisfacció amb una feina ben feta• Desig de desenvolupar noves capacitats i competències ...
 19. 19. Objectius SMART (Intel·ligents)• Els objectius fixats per a un empleat no només estan relacionats amb la productivitat.• També són clau els objectius relacionats amb el desenvolupament de la carrera.• Tots els objectius estan integrats en el Pla dacció anual.Per definir bé un objectiu és necessari complir les normes SMART:Específic: ha dexistir una clara definició de làmbit.Mesurable: ha de ser possible determinar clarament si ja sha aconseguit.Assolible: lempleat ha de poder assolir-lo.Rellevant: dafegir valor útil a lempresa o lindividu.Vinculat al Temps: shan despecificar les dates de venciment.
 20. 20. Gestió del Rendiment: Pla dacció anual • Objectius de Fixació Rendiment Revisió a • Consecució dels • Mesurament del • Competències Objectius Revisió a Rendiment dObjectius meitat Interpersonals • Desenvolupament Final d’Any • Realització de Anual • Desenvolupament i d’Any i Formació lAvaluació Final Formació Han destar alineats amb els Assegureu-vos dajustar els El rendiment ha de complirindicadors clau del rendiment fixats objectius als canvis els resultats de lempresa. per a lany. destratègia. ALINEAT AMB LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LEMPRESA
 21. 21. Què és la Tutoria? La Tutoria és el procés en el qual un professional experimentat ofereix informació i guia per ajudar un col·lega en el seu desenvolupament professional. Els Beneficis de la Tutoria• Transmet coneixements experts de negoci dempleats de nivell sènior a empleats de nivell júnior i a l’inrevés.• Incrementa la motivació i la responsabilitat de lempleat.• Transmet els valors i la cultura de lempresa.• Incrementa la retenció dempleats en lempresa.• Millora el lideratge i la gestió de lempresa.
 22. 22. Més informaciówww.lasclavesparagestionar.es Moltes Gràcies Miquel Àngel Navarro

×