Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Com dissenyar i innovar el teu model de negoci

2,928 views

Published on

Com dissenyar i innovar el teu model de negoci

 1. 1. DISSENYA EL TEU MODEL DE NEGOCIbizbarcelonaBarcelona, 16 de juny de 2011
 2. 2. GUIÓ DE LA JORNADA1. Què és un model de negoci? Estratègia vs. Model de negoci Model de Negoci: CANVAS2. Exemples de models de negoci Lliçons apreses i recomanacions3. Dissenya el teu propi model de negoci
 3. 3. QUÈ ÉS UNMODEL DE NEGOCI
 4. 4. DEFINICIÓ DEL MODEL DE NEGOCI Model de negociÉs la lògica o el relat que explica com treballa una empresa.La “forma de fer negocis” que l’empresa tria. És el sistemaque utilitza per crear i oferir valor al client i obtenir beneficisde l’activitat, tant per l’empresa com per la resta d’agentsrelacionats.• Ens explica com treballa una empresa.• Conjunt d’eleccions que realitza una organització per portar a terme el seunegoci i per generar ingressos en el sentit ampli• És la lògica de funcionament del negoci
 5. 5. ESTRATÈGIA EMPRESARIAL I MODEL DE NEGOCI Models de Negoci, la plasmació de l’Estratègia si on c isi Reflexar i de e dr ons concretar n p re cci aquestes s a ele eleccions po tzarSu ali Com ho farem? re Quins productes i serveis oferirem? A quin mercat? Quina serà la nostra AC? En base a què competim? Quins recursos necessitem desenvolupar? Estratègia Model de Negoci
 6. 6. ESTRATÈGIA EMPRESARIAL I MODEL DE NEGOCI Models de Negoci, la plasmació de l’Estratègia si on c isi Reflexar i de e dr ons concretar n re cci p le aquestes a EL e os ar MODEL DE NEGOCI ÉS UNA PROJECCIÓ DE p tz eleccionsSu ali re L’ESTRATÈGIA, ATRAVÉS D’UN ENFOC INTUÏTIU, Com ho farem? Quins productes i serveis oferirem? A quin mercat? PRÀCTIC. Quina serà la nostra AC? En base a què competim? Quins recursos necessitem desenvolupar? Estratègia Model de Negoci
 7. 7. MODEL DE NEGOCIS CANVAS Activitats clau Proposta de valor Relacions amb els (producció,innovació, (producte, servei, clients disseny, compra solucions, (personal, MPrimera...) experiència...) automatitzada,...)Socis clau Segments de(Aliances clientstecnològiques, (particulars,comercials, professionals,proveïdors governs ..)prals....) Fluxos dingressos Costos (vendes, Recursos claus Canals de subscripcions, estructurals (humans, (instal·lacions, R+D...) distribució distribució assessorament, financers, (web, telèfon, botigues publicitat...) intel·lectuals o pròpies,distribuïdors,...) físics...) Business Model Generation Book. Osterwalder (2004)
 8. 8. ELEMENTS D’UN MODEL DE NEGOCI II DIAGRAMA CANVASAliats Activitats clau Proposta de Relació amb Segments de Valor clients clients È? QU Recursos Clau Canals ? M CO UI ? Q Estructura de costos Principals fonts d’ingressos N T? QUA Business Model Generation Book. Osterwalder (2004)
 9. 9. ELEMENTS D’UN MODEL DE NEGOCI IIIAliats Activitats clau Proposta de Relació amb Segments de Valor clients clients N GU N AL A RE OV A INN TS Recursos Clau OS N TO Canals SUP E O CI LS O EG ÒDU D EN M S E LS EST OD AQU EN M D’ V ARIN NO Estructura de costos Principals fonts d’ingressos
 10. 10. ELEMENTS I CONCEPTES D’UN MDN1. INNOVAR EN EL NOSTRE PROPI MdN: evolucionar i millorar el nostre MdN2. CREACIÓ D’UN MdN INNOVADOR: crear/dissenyar nous MdN A partir de l’oferta- que? • A partir del client- qui? A partir dels recursos- com? A partir de les finances- quant?
 11. 11. Innovar ELEMENTS I CONCEPTES D’UN MDN Element del MdN Conceptes a ressaltar → Aportant solucions integrals PROPOSTA DEVALOR (OFERTA, QUE) → Generant experiències → Incorporant serveis → Apostant per la sostenibilitat → Altres,...
 12. 12. Element del MdN Conceptes a ressaltarCLIENTS I CANALS →Detectant nínxols no coberts (QUI) →Integrant canals →Aprofitant les xarxes socials →Altres,...
 13. 13. ELEMENTS I CONCEPTES D’UN MDNElement del MdN Conceptes a ressaltar → Teixint aliances RECURSOS (COM) →Aprofitant l’ús de les TIC →Co-creant valor →Altres,....
 14. 14. Element del MdN Conceptes a ressaltar FINANCES (QUANT) →Dissenyant noves lògiques financeres →Rentabilitzant el concepte “gratuït” →Altres,...
 15. 15. QUE PODEM EXTREURE D’UN MODEL DE NEGOCI?Que en podem extreure dels MdN... →Ens mostra com estan connectats els diferents elements que formen part de l’estratègia (recursos, capacitats,...). →Permet visualitzar on estan les fortaleses del nostre MdN (en el QUÈ?, en el QUI?, en el COM? en el QUANT?). →Ens ofereix una visió estàtica de la nostra estratègia, una “fotografia fixa”. →Ens aporta també una connexió natural entre la formulació i la implantació de lestratègia, ja que és una projecció de l’estratègia. →Permet tenir més nocions sobre la visió de l’empresa i la seva lògica de funcionament
 16. 16. En definitiva....És una eina que promou la comprensió, ladiscussió, la creativitat i l’anàlisi.Ens ha d’ajudar a comprendre i saber comajustar cada peça per evolucionar i ser méscompetitiu
 17. 17. EXEMPLES DE MODELS DE NEGOCIS
 18. 18. PROPOSTA DE VALOR- QUÈAportant solucions integrals: integrals:Més enllà del producte o del servei, plantejar als clientsolucions integrals o “clau en mà” adaptades a les seves clau mà”necessitats.En lloc d’enfocar-nos a superar la competència, ens enfoquema profunditzar en la relació amb els clients, oferint-les un méconjunt mé s complert de productes/serveis o solucionsque incrementin el valor que perceben
 19. 19. PROPOSTA DE VALOR- QUÉ Aportant solucions integrals ELTÈ ELTÈXTIL EXPRESS Disseny i fabricació de peces de vestir de moda jove dirigida al públic femení 20 treballadors (40% dedicats al disseny) Client: empreses líders de distribució de peces de vestir Seu a Mataró (disseny i patronatge). Planta productiva a Marroc (compartida amb altres empreses)“Hallotex s’ha transformat per passar de ser un dissenyador i fabricant tèxtil per convertir-se en un proveïdor de solucions integrals” Gestió integral del disseny i la producció dels seus clients. Excel·lent gestió amb clients (interacció amb els clients per compartir propostes de disseny, dibuixos, informació tendències mercat,...) Termini de lliurament curts (entrega en 4-5 setmanes)
 20. 20. PROPOSTA DE VALOR- QUÉ Aportant solucions integrals Recursos Aliats Proposta de Relació amb Segments de clau Valor clients clients •Empreses tèxtils•Software (competidores) per compartir • Servei integral, •Relació estreta i planta al Marrocseguiment personalitzada •Proveïdors (fidelitza) que compren totes • Grans empreses dedisseny i amb el mínim temps •Empreses de logística i les activitats del distribució tèxtilproducció i preu possible) distribució (externalitzada) client (disseny, europees,•Capacitats i eines • Clúster Maresme especialment Grup compres iavançades en el •Cetemmsa, aliat tecnològic Inditex fabricació) complintdisseny i •patronatge els criteris que Activitats clau Canals exigeixen (eficiència,•Capacitat • Equip de disseny i creació • Comparticióproductiva en peces de vestir rapidesa i preu d’informació ambpaïsos de baix cost • Identificació tendències competitiu) clients a través del(Marroc) •Gestionar activitats subcontractades (procés de software fabricació, logística,... • Xarxa comercial Estructura de costos Principals fonts d’ingressos•Costos estructurals reduïts (alta subcontractació) • Els ingressos provenen de la provisió de servei integral al seus clients•Estalvi en costos de producció
 21. 21. PROPOSTA DE VALOR- QUÈ Lliçons apreses d’aquest model de negoci “Plantegeu solucions claus en mà que sadaptin a les necessitat dels vostre clients”. “Doneu importància a les activitats que el client valora i intenteu eliminar o externalitzar la resta”. “Satisfer de forma integral les necessitats del client afecta a tota l’organització i pot suposar un canvi organitzatiu de la vostra estructura”Si els vostres clients treballen a la gran distribució, sapigueuque cada cop demanen més solucions integrals que incorporincriteris d’eficiència i rapidesa. → Quines activitats de la cadena de valor del vostre client podeu realitzar? → Quines activitats de les que realitzeu aporten valor al client i quines no?
 22. 22. PROPOSTA DE VALOR- QUÈ Sostenibilitat:Apostant per la Sostenibilitat:Entenent la sostenibilitat com “satisfer les necessitats del satisferpresent sense comprometre les possibilitats de lesgeneracions del futur; a nivell ambiental, social ieconòmic”econòmic”
 23. 23. PROPOSTA DE VALOR- QUÈ Apostant per la sostenibilitat INDÚ LA INDÚSTRIA RESPECTUOSA AMB EL MEDI AMBIENT Empresa dedicada a l’estampació i embotició metàl·lica en fred i a la construcció de matrius(subcontractat) Principal mercat és el sector de l’automoció, juntament amb el sector d’electrodomèstics i electrònica deconsum Seu a Granollers, uns 60 treballadors“Pàver des dels seus orígens ha tingut una constant preocupació per les persones, el medi ambient i les condicions de treball, seguretat i higiene” ”Actitud proactiva, tractant d’anticipar-se i anar més enllà de la normativaPosició de lideratge i excel·lència, element competitiu diferencial respecte altres fabricantsImportants certificacions de qualitat i medi ambient
 24. 24. PROPOSTA DE VALOR- QUÈ Apostant per la sostenibilitatRecursos clau Aliats Proposta de Relació amb Segments de•Excel·lència en Valor clients clientsgestió, amb •Prals. siderúrgiques europees •Transmissió dels • Productescertificacions de Q. com a proveïdores de matèries valors de primes d’estampació,i Medi Ambient sostenibilitat , embotició metàl·lica • Líders mundials en• Principis i valors de referent a qualitat i en fred i construcció fabricació d’equipsostenibilitat (MA, bones pràctiques Activitats clau d’automocióètica, compromís de matriu a través social i •Fabricació en base a criteris • Empreses nacionals iamb les persones,...) de la configuració mediambientals de bones pràctiques en la internacionals en el•Know how en gestió mediambiental i qualitat, d’un model sector delproducció i lligat a bones pràctiques d’empresa Canals electrodomèstics i en socials. sostenible (qualitat,desenvolupament de •Xarxa comercial • Gestió dels residus electrònica de consumpeces medi ambient, •Compartició (emissions atmosfèriques,• Instal·lacions i residus,...) gestió dels d’informació ambmedis productius •Avalua i revisa periòdicament RRHH,...) clients a través del(tecnologia, els indicadors dexcel·lència. softwaremaquinària, etc) •Actua internament i externament de forma responsable Estructura de costos Principals fonts d’ingressos•Matèries primeres •El flux dingressos principal prové de les seves vendes en el mercat nacional i internacional•Inversions i manteniment dinstal·lacions, tecnologia i maquinària
 25. 25. PROPOSTA DE VALOR- QUÈ Lliçons apreses d’aquest model de negoci “Plantegeu-vos la possibilitat doferir un valor diferencial incorporant “conceptes verds” als productes, processos, tecnologies,... Sent més eficients, generant menys residus o consumint menys recursos”. “Amb la configuració d’un MdN sostenible s‘aconsegueix una major fidelització de tots els grups d’interès (clients, proveïdors, treballadors,...) amb que l’empresa té relació”Cada cop més les normatives a nivell Europeu i Estatal, aixícom el mercat, son més exigents amb que les empreses siguinmés sostenibles; → La vostra empresa és eco eficient?
 26. 26. INFRAESTRUCTURES I CAPACITATS- COM l’ú ’úsAprofitant l’ús de les TIC:Incorporant les tecnologies de la informació i la comunicació, com eines:→ per arribar a nous clients i coneixe’ls millor,→ interactuar amb ells de manera més continuada, ràpida i precís→ personalitzar els nostres missatges i serveis,→ respondre immediatament a les demandes i suggeriments,→ simplificar l’operativa comercial i de distribució, i→Etc,....
 27. 27. INFRAESTRUCTURES I CAPACITATS- COM Aprofitant l’ús de les TIC EL TAXI DE LUXE Solucions de lloguer de cotxe amb conductor (viatges de negocis a nivell internacional) 14 treballadors (2.000 xofers) Centre operatiu a St. Cugat. Gestiona les reserves i fa el seguiment de tots els serveis Suport tecnològic avançat “Drivania gràcies al desenvolupament d’eines de software avançat escapaç de crear pressupostos i confirmar serveis en dècimes de segon” Permet a dissenyar una ruta a mida per l’usuari qualsevol lloc del món en < 2 minuts Obtenint un import exacte i pagant el servei virtualment. Servei a més de 450 ciutats Sistema de seguiment online en temps real del servei Cotxes de luxe 24x365
 28. 28. INFRAESTRUCTURES I CAPACITATS- COM Aprofitant l’ús de les TIC Recursos Aliats Proposta de Relació amb clients Segments de clau •Xarxa de conductors Valor • Flexibilitat per canvis i clientsPilars: professionals autònoms •Serveis reserves d’última hora • Persones que amb vehicle d’alta gama, necessiten d’un-RootOne: discrecional de •Servei 24x7 discrets, de confiança iseguiment reserves transport privat amb •Disponibilitat immediata a servei de transport parlen idiomes.i serves des de xofer professional més de 450 ciutats ràpid, d’alta gamma,Sant Cugat amb elevades que el permeti Activitats clau •Provisió de serveis presentacions optimitzar al màxim-Software Route • Desenvolupament de auxiliars: guies, intèrprets,.. (puntualitat, el seu temps:Box: càlcul del preu noves eines informàtiques •Programa Drivania Time;del servei en base a per optimitzar la prestació fiabilitat, qualitat i Empreses i recompensa als clients amb del servei confidencialitat) professionalsuna sèrie de punts intercanviables per • Gestionar la plataformavariables. regals d’oci. Particulars online (peticions, canvis,...)•Capacitat de •Seleccionar, monitoritzar, •Els conductors són Col·lectiuscoordinació, coordinar rutes. interlocutors directesflexibilitat, agilitat i •Seguiment permanent del client. Canalseficiència des del •Contractació de servei acentre operatiu través dInternet, mail o telèfon Estructura de costos Principals fonts d’ingressos•Inversions en software/tecnologia •Ingressos per la prestació del servei: preus tancats a tots els•Manteniment de la xarxa de conductors a nivell internacional destins
 29. 29. Lliçons apreses d’aquest Model de Negoci “El desenvolupament de les TIC ha provocat importants canvis amb grans efectes sobre la competitivitat en les empreses de serveis. No només a nivell de canal sinó també com un recurs clau en el desenvolupament diari de l’empresa” “Els sectors tradicionals de serveis es virtualitzen”Analitzeu, identifiqueu, descobriu les capacitats presents en lavostra empresa, poden ser una font d’innovació, sovintdesaprofitada. →Quins són els recursos tecnològics que disposa la vostra empresa? →Esteu alerta dels avenços tecnològics? →Sabeu que podeu aprofitar noves eines i aplicacions per millorar la seva gestió interna?
 30. 30. DISSENYA ELTEU MODEL DE NEGOCI
 31. 31. TENIM UNA EINA..., COM LA UTILITZEM? Recursos clau Aliats Proposta de Relació amb Segments de Valor clients clientsQuins recursos clau Qui forma part de la È? Com em relacionodisposo per crear i meva xarxa d’aliats? amb els meusoferir valor? QU clients? Qui son els meus clients? Quina relació és millor? A qui volem crear ? Quin valor desitjo valor? M Activitats clau crear i oferir als Canals CO meus clients? A través de quines A través de quins ? UI Per què em triaran? activitats genero canals de valor? distribució fem Q Per què el mercat arribar la nostra els percebrà com a proposta de valor? diferents? Quins funcionen millor? Estructura de costos ? Principals fonts d’ingressos NT Quins costos QUA Com genero suposen la meva ingressos? Com financem la activitat? meva activitat?
 32. 32. DISSENYA EL TEU MODEL DE NEGOCI1. Dibuixeu el vostre MdN (dibuixeu el gràfic amb les 9 caixes, rotulador gruixut, post-it i formeu un grup heterogeni de persones) – Feu-ho pel nou negoci que voleu emprendre (diferents opcions) – Per cada proposta de valor que la vostra empresa traslladarà al mercat – Un MdN per cada unitat de negoci
 33. 33. DISSENYA EL TEU MODEL DE NEGOCI2. Analitzeu el MdN – Encaixen les peces del vostre model de negoci? – En falta alguna?3. Comprengueu el vostre MdN (adopteu diferents punts de vista, per exemple, de la pròpia empresa i des del client) 3.1 Què diuen els nostres clients? Què veuen, que pensen i que senten sobre nosaltres? 3.2 Realitzi un DAFO del MdN: quins són els meus punt forts i dèbils?
 34. 34. DISSENYA EL TEU MODEL DE NEGOCI4. Compareu el MdN en el temps – Com ha evolucionat el vostre MdN? – S’ha ressentit la coherència del MdN amb les decisions preses? – Quin seria el MdN desitjat?5. Compartiu el MdN (llenguatge comú)6. Experimenteu i jugueu amb el MdN. –Jugueu posant o traient determinats elements del MdN, així veiem l’impacte global de modificar un o altre element!! –Quina combinació s’ajustaria millor als nostres objectius com empresa? –Quins costos i riscos s’assumiran amb aquesta combinació? –Quina combinació té més barreres per ser copiada?
 35. 35. DISSENYA EL TEU MODEL DE NEGOCI7. Ajusteu el MdN –Un cop sabeu el vostre MdN, pregunteu-vos “I si...?” . D’aquesta manera obtindreu preguntes provocadores de difícil resposta o altres que només necessiten un nou MdN per fer-se realitat. => Generem noves idees8. Competiu amb el vostre MdN – Resultaria fàcil que algun imités el vostre MdN? – Quines peces he d’ajustar per blindar el meu MdN? – On són els punts dèbils dels meus competidors?
 36. 36. DISSENYA EL TEU MODEL DE NEGOCI9. Reforceu el MdN. Mercat. – Identifiqueu quines peces del MdN són les més sensibles a possibles canvis que es puguin produir en l’entorn (mercat, competència, consumidor,...).10. Aprengueu d’altres MdN – Que fa que aquesta empresa sigui una organització d’èxit o referència? – Encaixen les peces de forma coherent? – Aprengueu quelcom del seu MdN
 37. 37. saber- méPer saber-ne més.... www.businessmodelgeneration.com www.businessmodelhub.com www.businessmodelalchemist.com www.bmdesigner.com www.xplane.com Generació de Models de Negoci. A Osterwalder. Deusto
 38. 38. Pau Virtudes Gestor de Projectes d’Estratègia T. 93 567 49 12 pvirtudes@acc10.cat ACC1Ó A CATALUNYA TarragonaACC1Ó A BARCELONA Tel. 977 251 717 Comarques Centrals tarragona@ acc10.catPasseig de Gràcia, 129 Tel. 938 777 37908008 Barcelona Terres de l’Ebre bages@ acc10.cat Tel. 977 449 333Servei d’orientació a l’empresa terresebre@ acc10.cat Girona902 62 77 88 Tel. 972 940 120 Lleidainfo@acc10.cat girona@ acc10.cat Tel. 973 728 000 lleida@acc10.cat www.acc10.cat

×