SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
SY 2022-2023
Pang-Araw-
araw na
Tala sa
Pagtuturo
Paaralan: GENERAL SANTOS CITY NHS Baitang/Antas: 10 Markahan: IKATLO Petsa: APRIL 18-21
Guro: JOCELYN S. DELPOSO Asignatura: AP & ESP Linggo: 8 Oras:
G10- OLANO-2:10-3:00
G10- DELPOSO- 5:40-6:30
ARALING PANLIPUNAN 9 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 9
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga epekto ng mga isyu at hamon na may
kaugnayan sa kasarian at lipunan upang maging aktibong tagapagtaguyod ng
pagkakapantay-pantay at paggalang sa kapwa bilang kasapi ng pamayanan
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pangangalaga sa
kalikasan.
B. Pamantayan sa
Pagganap
Ang mga mag- aaral ay nakagagawa ng mga malikhaing hakbang na nagsusulong ng
pagtanggap at paggalang sa iba’t ibang kasarian upang maitayugod ang
pagkakapantay – pantay ng tao bilang kasapi ng pamayanan.
Nakagagawa ang mag-aaral ng angkop na kilos upang maipamalas
ang pangangalaga sa kalikasan.
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
Isulat ang code sa bawat
kasanayan
Nasusukat ang
kaalaman ng mga mag-
aaral hinggil sa
nilalaman ng CEDAW.
Naisasabuhay ang mga aral
na natutunan hinggil sa
pagbibugay kahalagahan sa
mga kababaihan saan mang
parte ng mundo.
Natutukoy ang mga isyu tungkol
sa paggamit ng kapangyarihan at
pangangalaga sa kalikasan.
(EsP 10PB-IIIg-12.1)
Nasusuri ang mga isyu tungkol sa
paggamit ng kapangyarihan at
pangangalaga sa kalikasan.
(EsP 10PB-IIIg-12.2)
Magakaroon ng Lagumang
Pagsubok
D. Layunin (Sub-task)
II. NILALAMAN
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Gabay ng Guro
2. Kagamitang Pang-
Mag-aaral
3. Teksbuk TG 295-296 , LM 318 TG 295-296 , LM 318
4. Karagdagang
Kagamitan mula sa
Laptop, LCD projector,
video na may
Laptop, LCD projector,
video na may kaugnayan
Portal ng Learning
Resource
kaugnayan sa paksa,
pantulong biswal
sa paksa, pantulong
biswal
B. Iba pang Kagamitang
Panturo
III. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa Nakaraang
Aralin o Pagsisimula
ng Bagong Aralin
Paano nakakatutulong
ang CEDAW na wakasan
ang diskriminasyon sa
mga kababaihan?
Paano pinoprotektahan ng
Anti-Violence Against
Women ang karapatan ng
mga kababaihan na
mamuhay ng tahimik at
mapayapa
Gawain1. Basahin at unawain
ang panataIniibig ko ang
Pilipinas,
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi;
kinukupkop ako at
tinutulungang
maging malakas, masipag, at
marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo
ng aking magulang,
susundin ko ang tuntunin ng
paaralan,
tutuparin ko ang tungkulin
ng mamamayang makabayan:
naglilingkod, nag-aaral at
nananalangin
nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay,
pangarap, pagsisikap
sa bansang Pilipinas.
Pangatwiranan na may
pagpapahalaga ang mga
natatanging katanungan.
1.Ano ang kahulugan ng
panata sa bawat isa?
2. May bahagi ba na panata
na hindi katanggap-tanggap
sa iyo? Ano ito at bakit?
B. Paghahabi sa Layunin
ng Aralin
Sino sa inyo ang
nakaranas o my kakilala
na nakaranas ng di
tamang pagtrato sa mga
kababaihan?
Maaring magsagawa ng
isang headline –suri
tungkol sa mga pangyayari
na nagpapakita ng
karahasan sa mga
kababaihan.
Gawain 2. Larawan-suri
1. Ano ang pagkakaiba ng
unang larawan sa ikalawang
larawan?
2. Ipaliwanag ang maging
implekasyon nito sa ating mga
tao at sa lahat ng may buhay.
Rubrik para sa pananalita na
pagpapahayag.
C. Pag-uugnay ng
Halimbawa sa Bagong
Aralin
Pagbibigay halimbawa sa
mga hindi mabuting
pagtrato sa mga
kababaihan sa iba’t ibang
panig ng mundo.
Pagbibigay reaksiyon ng
mga mag-aaral hinggil sa
mga headline na may
kaugnayan sa karahasan sa
mga kababaihan.
Magbigay ng ilang paalala na
may kinalaman sa
pangangalaga sa kalikasan na
makikita sa paligid?
Bakit kailangang pangalagaan
ang kalikasan?
Paano ito pangangalagaan?
D. Pagtalakay ng Bagong
Konsepto at
Paglalahad ng Bagong
Kasanayan #1
Gawain 29: Triple Burger
Organizer
babae at lalaki sa
kasyasayan ng Pilipinas.
Genesis kabanata 1, talata 27-
31
27 Nilalang nga ng Diyos ang
tao ayon sa kanyang larawan.
Sila'y kanyang nilalang na
isang lalaki at isang
babae, 28 at sila'y pinagpala
niya. Sinabi niya,
“Magpakarami kayo at punuin
ninyo ng inyong mga anak ang
buong daigdig, at kayo ang
mamahala nito. Binibigyan ko
kayo ng kapangyarihan sa
mga isda sa tubig, sa mga
ibon sa himpapawid, at sa
lahat ng mga hayop na nasa
ibabaw ng lupa. 29 Ibinibigay ko
rin sa inyo ang lahat ng uri ng
halamang nagkakabinhi at
mga bungangkahoy bilang
pagkain ninyo. 30 Ang lahat ng
halamang luntian ay ibinibigay
ko naman sa lahat ng hayop
sa ibabaw ng lupa at sa lahat
ng mga ibon.” At ito nga ang
nangyari. 31 Pinagmasdan ng
Diyos ang lahat niyang
ginawa, at lubos siyang
nasiyahan. Lumipas ang gabi,
at sumapit ang umaga—iyon
ang ikaanim na araw.
Ang kalikasan ay tumutukoy
sa lahat ng nakapaligid sa atin
na maaaring may buhay o
wala.
E. Pagtalakay ng Bagong
Konsepto at
Paglalahad ng Bagong
Kasanayan #2
Pagtalakay sa Anti-
Violence Against Woman
ACT.
ESP 10 Modyul 11
Pangangalaga sa Kalikasan
F. Paglinang sa
Kabihasaan
(Tungo sa Formative
Assessment)
Mga bunga ng pag-aabuso na
nagawa ng tao sa kalikasan.
Mga maling pagtrato sa
kalikasan.
Halimbawa.
1. Maling pagtatapon ng
basura
2. Iligal na pagputol ng mga
puno
3. Polusyon sa hangin, tubig,
at lupa.
G. Paglalapat ng Aralin sa
Pang-Araw-araw na
Buhay
Pagsagot sa
Pamprosesong Tanong:
1. Tungkol saan ang
Anti-Violence
Against Women
Act?
2. Sinu-sino ang
binibigyang
proteksyon ng mga
batas na ito?
Upang mapalawak ang
kamalayan ng mga mag-
aaral hinggil sa mga batas
na nangangalaga sa
karapatan ng mga
kababaihan maaring
ipagawa sa mga mag-aaral
ang isang advocacy
campaign.
Maari itong ipost sa social
media.
Ang tao bilang tagapangalaga
ng kalikasan.
Pangalagaan at ipakita ang
paggalang sa kalikasan dahil
ito ang nais ng Diyos , para sa
kabutihang panlahat.
H. Paglalahat ng Aralin1. Ang Anti-Violence
Against Women Act ay
batas na nagbibigay
proteksyon sa mga
kababaihan.
Ang mga kababaihan ay isa
sa pinakamahalagang
bahagi ng ating lipunan.
I. Pagtataya ng Aralin Bilang mag-aaral, paano
ka makatutulong na
maipaabataid at mapairal
ang mga batas na ito sa
ating bansa?
Maikling pagsusulit.
Maaring pangkatin ang mga
mag-aaral at magsagawa ng
isang drama skit na
nagpapakita ng sitwasyon
sa pagpapahalga sa ating
mga kababaihan
J. Karagdagang Gawain
para sa Takdang-Aralin
at Remediation
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya
Pangkat
1
Pangkat 2 Pangkat 3 Pangkat 4 Pangkat 5 Pangkat 6 Pangkat 7
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga estratehiya ng
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na masosolusyunan
sa tulong ng aking punongguro
at supervisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?
Inihanda ni : Iwinasto at Ipinagtibay ni:
JOCELYN S. DELPOSO RUSTICO S. PELONIO JR.
MT-I /Ratee
Principal III / Rater

More Related Content

Similar to WDLP w8Kalikasan.docx

DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdhDLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdhRosendaMohana
 
ap10_q3_mod4_pagtanggapatpaggalangsakasariantungosapagkapantaypantay_finalcop...
ap10_q3_mod4_pagtanggapatpaggalangsakasariantungosapagkapantaypantay_finalcop...ap10_q3_mod4_pagtanggapatpaggalangsakasariantungosapagkapantaypantay_finalcop...
ap10_q3_mod4_pagtanggapatpaggalangsakasariantungosapagkapantaypantay_finalcop...RyanVincentSugay
 
MUM-COT-1-MARCH-21-2023.docx
MUM-COT-1-MARCH-21-2023.docxMUM-COT-1-MARCH-21-2023.docx
MUM-COT-1-MARCH-21-2023.docxrichardvaldez45
 
This is detailed lesso plan in aralin p.
This is detailed lesso plan in aralin p.This is detailed lesso plan in aralin p.
This is detailed lesso plan in aralin p.anaroseringor1
 
apyunitivaralin6-180212011118 (2).pdf
apyunitivaralin6-180212011118 (2).pdfapyunitivaralin6-180212011118 (2).pdf
apyunitivaralin6-180212011118 (2).pdfAngelle Pantig
 
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxErwinPantujan2
 
Araling Panlipunan-q2- WEEK4- DAY1.powerpoint
Araling Panlipunan-q2- WEEK4- DAY1.powerpointAraling Panlipunan-q2- WEEK4- DAY1.powerpoint
Araling Panlipunan-q2- WEEK4- DAY1.powerpointMariaTheresaSolis
 
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdfAP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdfjosefadrilan2
 
power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2JonilynUbaldo1
 
AP-Q3-DLL-March-11-13.docxcccccccccccccc
AP-Q3-DLL-March-11-13.docxccccccccccccccAP-Q3-DLL-March-11-13.docxcccccccccccccc
AP-Q3-DLL-March-11-13.docxccccccccccccccJennelyn20
 
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner ModuleK to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner ModuleNico Granada
 
Edukasyon Sa Pagpapakatao - Grade 8
Edukasyon Sa Pagpapakatao - Grade 8Edukasyon Sa Pagpapakatao - Grade 8
Edukasyon Sa Pagpapakatao - Grade 8dan_maribao
 

Similar to WDLP w8Kalikasan.docx (20)

DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdhDLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
 
Lesson plan sa Hekasi
Lesson plan sa HekasiLesson plan sa Hekasi
Lesson plan sa Hekasi
 
DLL_ESP 1_Q1_W2.docx
DLL_ESP 1_Q1_W2.docxDLL_ESP 1_Q1_W2.docx
DLL_ESP 1_Q1_W2.docx
 
week 6.docx
week 6.docxweek 6.docx
week 6.docx
 
ap10_q3_mod4_pagtanggapatpaggalangsakasariantungosapagkapantaypantay_finalcop...
ap10_q3_mod4_pagtanggapatpaggalangsakasariantungosapagkapantaypantay_finalcop...ap10_q3_mod4_pagtanggapatpaggalangsakasariantungosapagkapantaypantay_finalcop...
ap10_q3_mod4_pagtanggapatpaggalangsakasariantungosapagkapantaypantay_finalcop...
 
MUM-COT-1-MARCH-21-2023.docx
MUM-COT-1-MARCH-21-2023.docxMUM-COT-1-MARCH-21-2023.docx
MUM-COT-1-MARCH-21-2023.docx
 
This is detailed lesso plan in aralin p.
This is detailed lesso plan in aralin p.This is detailed lesso plan in aralin p.
This is detailed lesso plan in aralin p.
 
apyunitivaralin6-180212011118 (2).pdf
apyunitivaralin6-180212011118 (2).pdfapyunitivaralin6-180212011118 (2).pdf
apyunitivaralin6-180212011118 (2).pdf
 
AP YUNIT IV ARALIN 6
AP YUNIT IV ARALIN 6AP YUNIT IV ARALIN 6
AP YUNIT IV ARALIN 6
 
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
 
Araling Panlipunan-q2- WEEK4- DAY1.powerpoint
Araling Panlipunan-q2- WEEK4- DAY1.powerpointAraling Panlipunan-q2- WEEK4- DAY1.powerpoint
Araling Panlipunan-q2- WEEK4- DAY1.powerpoint
 
DLL_ESP 1_Q3_W2.docx
DLL_ESP 1_Q3_W2.docxDLL_ESP 1_Q3_W2.docx
DLL_ESP 1_Q3_W2.docx
 
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdfAP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
 
power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2
 
AP-Q3-DLL-March-11-13.docxcccccccccccccc
AP-Q3-DLL-March-11-13.docxccccccccccccccAP-Q3-DLL-March-11-13.docxcccccccccccccc
AP-Q3-DLL-March-11-13.docxcccccccccccccc
 
DLL_ESP 4_Q3_W1.docx
DLL_ESP 4_Q3_W1.docxDLL_ESP 4_Q3_W1.docx
DLL_ESP 4_Q3_W1.docx
 
Gr8 es p learners manual
Gr8 es p learners manualGr8 es p learners manual
Gr8 es p learners manual
 
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner ModuleK to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
 
esp_learners_module.pdf
esp_learners_module.pdfesp_learners_module.pdf
esp_learners_module.pdf
 
Edukasyon Sa Pagpapakatao - Grade 8
Edukasyon Sa Pagpapakatao - Grade 8Edukasyon Sa Pagpapakatao - Grade 8
Edukasyon Sa Pagpapakatao - Grade 8
 

Recently uploaded

Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyojovienatividad1
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwentolyzaamper93
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxKimberlyValdez19
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)JEANELLEBRUZA
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanMedizaTheresseTagana1
 
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docxChristineIgnas2
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangeregeronimopaulyn69
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANJullianeOrtiz
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay pptpacnisjezreel
 
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxFINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxMaricrisLanga1
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanJoannaJoyMercado
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvcharlyn050618
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxLAWRENCEJEREMYBRIONE
 
ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttJulietDianeBallonBot
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxMohminGumampo
 

Recently uploaded (20)

Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
 
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
 
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxFINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
 
ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
 

WDLP w8Kalikasan.docx

 • 1. SY 2022-2023 Pang-Araw- araw na Tala sa Pagtuturo Paaralan: GENERAL SANTOS CITY NHS Baitang/Antas: 10 Markahan: IKATLO Petsa: APRIL 18-21 Guro: JOCELYN S. DELPOSO Asignatura: AP & ESP Linggo: 8 Oras: G10- OLANO-2:10-3:00 G10- DELPOSO- 5:40-6:30 ARALING PANLIPUNAN 9 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 9 LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga epekto ng mga isyu at hamon na may kaugnayan sa kasarian at lipunan upang maging aktibong tagapagtaguyod ng pagkakapantay-pantay at paggalang sa kapwa bilang kasapi ng pamayanan Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pangangalaga sa kalikasan. B. Pamantayan sa Pagganap Ang mga mag- aaral ay nakagagawa ng mga malikhaing hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa iba’t ibang kasarian upang maitayugod ang pagkakapantay – pantay ng tao bilang kasapi ng pamayanan. Nakagagawa ang mag-aaral ng angkop na kilos upang maipamalas ang pangangalaga sa kalikasan. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code sa bawat kasanayan Nasusukat ang kaalaman ng mga mag- aaral hinggil sa nilalaman ng CEDAW. Naisasabuhay ang mga aral na natutunan hinggil sa pagbibugay kahalagahan sa mga kababaihan saan mang parte ng mundo. Natutukoy ang mga isyu tungkol sa paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan. (EsP 10PB-IIIg-12.1) Nasusuri ang mga isyu tungkol sa paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan. (EsP 10PB-IIIg-12.2) Magakaroon ng Lagumang Pagsubok D. Layunin (Sub-task) II. NILALAMAN KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Gabay ng Guro 2. Kagamitang Pang- Mag-aaral 3. Teksbuk TG 295-296 , LM 318 TG 295-296 , LM 318 4. Karagdagang Kagamitan mula sa Laptop, LCD projector, video na may Laptop, LCD projector, video na may kaugnayan
 • 2. Portal ng Learning Resource kaugnayan sa paksa, pantulong biswal sa paksa, pantulong biswal B. Iba pang Kagamitang Panturo III. PAMAMARAAN A. Balik-aral sa Nakaraang Aralin o Pagsisimula ng Bagong Aralin Paano nakakatutulong ang CEDAW na wakasan ang diskriminasyon sa mga kababaihan? Paano pinoprotektahan ng Anti-Violence Against Women ang karapatan ng mga kababaihan na mamuhay ng tahimik at mapayapa Gawain1. Basahin at unawain ang panataIniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi; kinukupkop ako at tinutulungang maging malakas, masipag, at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang, susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan: naglilingkod, nag-aaral at nananalangin nang buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Pangatwiranan na may pagpapahalaga ang mga natatanging katanungan. 1.Ano ang kahulugan ng panata sa bawat isa?
 • 3. 2. May bahagi ba na panata na hindi katanggap-tanggap sa iyo? Ano ito at bakit? B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Sino sa inyo ang nakaranas o my kakilala na nakaranas ng di tamang pagtrato sa mga kababaihan? Maaring magsagawa ng isang headline –suri tungkol sa mga pangyayari na nagpapakita ng karahasan sa mga kababaihan. Gawain 2. Larawan-suri 1. Ano ang pagkakaiba ng unang larawan sa ikalawang larawan? 2. Ipaliwanag ang maging implekasyon nito sa ating mga tao at sa lahat ng may buhay. Rubrik para sa pananalita na pagpapahayag. C. Pag-uugnay ng Halimbawa sa Bagong Aralin Pagbibigay halimbawa sa mga hindi mabuting pagtrato sa mga kababaihan sa iba’t ibang panig ng mundo. Pagbibigay reaksiyon ng mga mag-aaral hinggil sa mga headline na may kaugnayan sa karahasan sa mga kababaihan. Magbigay ng ilang paalala na may kinalaman sa pangangalaga sa kalikasan na makikita sa paligid? Bakit kailangang pangalagaan ang kalikasan? Paano ito pangangalagaan? D. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at Paglalahad ng Bagong Kasanayan #1 Gawain 29: Triple Burger Organizer babae at lalaki sa kasyasayan ng Pilipinas. Genesis kabanata 1, talata 27- 31 27 Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, 28 at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, “Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa
 • 4. ibabaw ng lupa. 29 Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungangkahoy bilang pagkain ninyo. 30 Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon.” At ito nga ang nangyari. 31 Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikaanim na araw. Ang kalikasan ay tumutukoy sa lahat ng nakapaligid sa atin na maaaring may buhay o wala. E. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at Paglalahad ng Bagong Kasanayan #2 Pagtalakay sa Anti- Violence Against Woman ACT. ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Mga bunga ng pag-aabuso na nagawa ng tao sa kalikasan. Mga maling pagtrato sa kalikasan. Halimbawa. 1. Maling pagtatapon ng basura 2. Iligal na pagputol ng mga puno 3. Polusyon sa hangin, tubig, at lupa.
 • 5. G. Paglalapat ng Aralin sa Pang-Araw-araw na Buhay Pagsagot sa Pamprosesong Tanong: 1. Tungkol saan ang Anti-Violence Against Women Act? 2. Sinu-sino ang binibigyang proteksyon ng mga batas na ito? Upang mapalawak ang kamalayan ng mga mag- aaral hinggil sa mga batas na nangangalaga sa karapatan ng mga kababaihan maaring ipagawa sa mga mag-aaral ang isang advocacy campaign. Maari itong ipost sa social media. Ang tao bilang tagapangalaga ng kalikasan. Pangalagaan at ipakita ang paggalang sa kalikasan dahil ito ang nais ng Diyos , para sa kabutihang panlahat. H. Paglalahat ng Aralin1. Ang Anti-Violence Against Women Act ay batas na nagbibigay proteksyon sa mga kababaihan. Ang mga kababaihan ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating lipunan. I. Pagtataya ng Aralin Bilang mag-aaral, paano ka makatutulong na maipaabataid at mapairal ang mga batas na ito sa ating bansa? Maikling pagsusulit. Maaring pangkatin ang mga mag-aaral at magsagawa ng isang drama skit na nagpapakita ng sitwasyon sa pagpapahalga sa ating mga kababaihan J. Karagdagang Gawain para sa Takdang-Aralin at Remediation IV. MGA TALA V. PAGNINILAY
 • 6. A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya Pangkat 1 Pangkat 2 Pangkat 3 Pangkat 4 Pangkat 5 Pangkat 6 Pangkat 7 B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga estratehiya ng pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na masosolusyunan sa tulong ng aking punongguro at supervisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Inihanda ni : Iwinasto at Ipinagtibay ni: JOCELYN S. DELPOSO RUSTICO S. PELONIO JR. MT-I /Ratee Principal III / Rater