Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הסכמי סחר בילטרליים של ישראל 12.7.2016 - נטע בר-אל

313 views

Published on

הסכמי סחר בילטרליים של ישראל 12.7.2016 - נטע בר-אל - כנס מתקדמים ליצוא

Published in: Sales
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הסכמי סחר בילטרליים של ישראל 12.7.2016 - נטע בר-אל

 1. 1. ‫למדיניות‬ ‫האגף‬ ‫סחר‬ ‫והסכמי‬ ‫בר‬ ‫נטע‬-‫אל‬,‫הסכמי‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהלת‬ ‫בילטראליים‬ ‫סחר‬,‫חוץ‬ ‫סחר‬ ‫מינהל‬
 2. 2. 2 ‫וגיוון‬ ‫הגדלת‬‫הייצוא‬(‫וגיאוגרפי‬ ‫סקטוריאלי‬) ‫מספר‬ ‫הגדלת‬‫החברות‬‫היצואניות‬ ‫הייצוא‬ ‫בתחום‬ ‫הממשלה‬ ‫יעדי‬
 3. 3. ‫יזומות‬ ‫פעילויות‬ ‫וליווי‬ ‫בפניות‬ ‫וטיפול‬ ‫ישראליות‬ ‫חברות‬ ‫ידע‬,‫דלתות‬ ‫פתיחת‬, ‫ותהליכים‬ ‫זמן‬ ‫קיצור‬, ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬,‫איתור‬ ‫הזדמנויות‬ ‫וזיהוי‬ ‫מקומית‬ ‫נציגות‬ ‫נספחות‬ ‫מפעיל‬ ‫חוץ‬ ‫סחר‬ ‫מינהל‬44‫מסחריים‬ ‫נספחים‬
 4. 4. 4 ‫בליווי‬ ‫מומחה‬ ‫הנספחים‬ ‫מערך‬ ‫באמצעות‬ ‫היעד‬ ‫בשוק‬ ‫חברה‬: •‫מפיצים‬ ‫איתור‬,‫קניינים‬,‫סוכנים‬ ‫ועוד‬ •‫מקצועי‬ ‫מידע‬ ‫אספקת‬ •‫נכנסות‬ ‫משלחות‬ •‫יוצאות‬ ‫משלחות‬ •‫בתערוכות‬ ‫וליווי‬ ‫פגישות‬ ‫תאום‬ ‫דגל‬ •‫זרים‬ ‫למשקיעים‬ ‫חיבור‬ •‫ממשלתיים‬ ‫לגורמים‬ ‫חיבור‬ ‫המסחריים‬ ‫הנספחים‬-‫לדרך‬ ‫שלכם‬ ‫השותפים‬
 5. 5. 5 ‫נספחות‬:‫סיאול‬ ‫הסיוע‬ ‫תמצית‬:‫לישראל‬ ‫משקיעים‬ ‫משלחת‬ ‫לאחר‬,‫את‬ ‫חיברה‬ ‫הנספחות‬‫את‬‫חברת‬Modelity‫לארגון‬‫גופי‬ ‫של‬ ‫הקוריאני‬ ‫ההשקעה‬‫מועיל‬ ‫קשר‬ ‫יצר‬ ‫בתורו‬ ‫אשר‬ ‫המוסדיים‬‫לאינטגרטור‬‫פיננסיות‬ ‫תוכנות‬ ‫בתחום‬.‫תהליך‬ ‫של‬ ‫בסופו‬,‫החברה‬ ‫שת‬ ‫על‬ ‫חתמה‬ ‫הישראלית‬"‫בקוריאה‬ ‫ראשוניות‬ ‫בהתקנות‬ ‫והחלו‬ ‫קוריאני‬ ‫שותף‬ ‫עם‬ ‫אסטרטגי‬ ‫פ‬.‫זאת‬ ‫לצד‬,‫בסך‬ ‫מימון‬ ‫אושר‬ 100‫המו‬ ‫קרן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ימומן‬ ‫אשר‬ ‫משותף‬ ‫לפרויקט‬ ‫דולר‬ ‫אלף‬"‫ישראל‬ ‫פ‬-‫קוריאה‬. ‫נספחות‬:‫דה‬ ‫ריו‬-‫ז‬'‫נרו‬ ‫הסיוע‬ ‫תמצית‬:‫בברזיל‬ ‫בזן‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫פעילותה‬ ‫במסגרת‬,‫המס‬ ‫שלטונות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫רגולטורי‬ ‫במחסום‬ ‫נתקלה‬ ‫החברה‬ ‫במדינה‬(‫הסחר‬ ‫הסכם‬ ‫למרות‬,‫העברת‬ ‫התבצעה‬‫הירוק‬ ‫במסלול‬ ‫במקום‬ ‫צהוב‬ ‫במסלול‬ ‫מוצרים‬.)‫הנספחות‬ ‫בהתערבות‬, ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫מהפסד‬ ‫ניצלה‬ ‫והחברה‬ ‫הוסר‬ ‫הרגולטורי‬ ‫המחסום‬10‫דולר‬ ‫מיליון‬. ‫נספחות‬:‫מילאנו‬ ‫הסיוע‬ ‫תמצית‬:‫הישראלית‬ ‫התה‬ ‫לחברת‬ ‫סייעה‬ ‫הנספחות‬,Ceremonie,‫למפיץ‬ ‫לחבור‬/‫מוניטין‬ ‫בכל‬ ‫איטלקי‬ ‫יבואן‬.‫בשילוב‬ ‫היבואן‬ ‫ושל‬ ‫הנספחות‬ ‫של‬ ‫כוחות‬,‫באיטליה‬ ‫הגדולה‬ ‫המרכולים‬ ‫רשת‬ ‫עם‬ ‫פגישה‬ ‫אורגנה‬,Esselunga,‫קצין‬ ‫גם‬ ‫נכח‬ ‫בה‬ ‫בנספחות‬ ‫הסחר‬.‫הנספחות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫האיטלקית‬ ‫הרשת‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫ליווי‬ ‫ולאחר‬ ‫המוצלחת‬ ‫הפגישה‬ ‫בעקבות‬ ‫התהליך‬ ‫שלבי‬ ‫בכל‬,‫חברת‬Ceremonie‫הרשת‬ ‫בסניפי‬ ‫נמכר‬ ‫אשר‬ ‫לאיטליה‬ ‫תה‬ ‫מוצרי‬ ‫לייצא‬ ‫החלה‬Esselunga. ‫הצלחה‬ ‫לסיפורי‬ ‫דוגמאות‬
 6. 6. 6 ‫מו‬ ‫וניהול‬ ‫יזום‬"‫הסכמי‬ ‫על‬ ‫מ‬ ‫סחר‬ ‫תחזוק‬‫סחר‬ ‫הסכמי‬ ‫ועדכון‬ ‫טיפול‬‫בחסמים‬‫לייצוא‬ ‫שיפור‬‫ייבוא‬ ‫תהליכי‬‫ושקיפותם‬ ‫הסחר‬ ‫בארגון‬ ‫ישראל‬ ‫ייצוג‬ ‫העולמי‬ ‫פעילות‬‫ב‬ ‫רחבה‬-OECD ‫ניהול‬‫עם‬ ‫כלכליות‬ ‫ועדות‬ ‫שותפי‬‫סחר‬ ‫שירותים‬ ‫בייצוא‬ ‫סיוע‬ ‫האגף‬‫סחר‬ ‫והסכמי‬ ‫למדיניות‬
 7. 7. •‫הבאים‬ ‫בנושאים‬ ‫לייצואן‬ ‫לסייע‬ ‫יכול‬ ‫סחר‬ ‫והסכמי‬ ‫למדיניות‬ ‫האגף‬: •‫הסכמים‬ ‫לגבי‬ ‫מידע‬ •‫מו‬ ‫במסגרת‬ ‫הישראלית‬ ‫התעשייה‬ ‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫על‬ ‫שמירה‬"‫סחר‬ ‫להסכמי‬ ‫מ‬ •‫שונות‬ ‫ממשלות‬ ‫מול‬ ‫עבודה‬ ‫דרכי‬ •‫טיפול‬‫סחר‬ ‫בחסמי‬ ‫דוגמאות‬: •‫סחר‬ ‫בחסם‬ ‫טיפול‬-‫ייצוא‬scrap metal‫להודו‬ •‫האירופאי‬ ‫באיחוד‬ ‫כימיקלים‬ ‫רגולציית‬-‫בנושא‬ ‫החקיקה‬ ‫להגמיש‬ ‫כדי‬ ‫מדינות‬ ‫לקואליציית‬ ‫הצטרפות‬ 7 ‫לסייע‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫במה‬?
 8. 8. ‫הסכמים‬‫בילטרליים‬1 ‫פרל‬ ‫אלון‬ ‫יפעת‬–‫המחלקה‬ ‫מנהלת‬ ‫קובו‬ ‫אסתי‬-‫איילון‬ ‫סלע‬ ‫אדם‬ ‫ניר‬ ‫אירופי‬ ‫איחוד‬,EFTA,‫אמריקה‬ ‫ומרכז‬ ‫דרום‬ (‫כולל‬‫מרקוסור‬),‫טורקיה‬ ‫הירשלר‬ ‫רחל‬ ‫סגנית‬‫המינהל‬ ‫מנהל‬ ‫מדיניות‬‫והסכמים‬ ‫סחר‬ OECD‫נאותה‬ ‫עסקית‬ ‫והתנהלות‬ ‫אקרמן‬ ‫יוסי‬–‫המחלקה‬ ‫מנהל‬ ‫ליבוביץ‬ ‫איה‬' ‫והב‬ ‫ורד‬–‫מזכירה‬ 02-666-2678 ‫בשירותים‬ ‫וסחר‬ ‫סחר‬ ‫הקשרי‬ ‫זייגר‬ ‫לנה‬–‫המחלקה‬ ‫מנהלת‬ ‫ברנגה‬ ‫ניר‬ ‫רויטל‬‫סלע‬ WTO ‫שרטר‬ ‫ירון‬–‫המחלקה‬ ‫מנהל‬ ‫גולדברג‬ ‫יניב‬ ‫הסכמים‬‫בילטרליים‬2 ‫נטע‬‫אל‬ ‫בר‬–‫ממונה‬ ‫יוספי‬ ‫אופיר‬ ‫שרה‬-‫מאדי‬ ‫אן‬ ‫אסיה‬,‫רוסיה‬,‫אוקראינה‬,‫קנדה‬,‫אפריקה‬ 8 ‫הסכמים‬‫בילטרליים‬3 ‫ילמרוט‬ ‫קרולין‬–‫המחלקה‬ ‫מנהלת‬ ‫בהקמה‬ ‫מבנה‬‫סחר‬ ‫והסכמי‬ ‫למדיניות‬ ‫האגף‬
 9. 9. ‫של‬ ‫הסחר‬ ‫הסכמי‬ ‫מערך‬ ‫ישראל‬ 9
 10. 10. 11 ‫הברית‬ ‫ארצות‬(1985) ‫אפט‬"‫א‬(1992, 2016) *‫החקלאי‬ ‫ההסכם‬ ‫עדכון‬ ‫סיום‬ ‫קנדה‬(1997, 2015) *‫שודרג‬-‫אושרר‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫טורקיה‬(1997) ‫האיחוד‬‫האירופי‬(1975,1995) ‫מקסיקו‬(1999) ‫מרקוסור‬(2007) ‫קולומביה‬(2013) *‫בקולומביה‬ ‫אשרור‬ ‫בתהליך‬ ‫פנמה‬(2016) *‫המו‬"‫הסתיים‬ ‫מ‬ ITA 2(2015) •‫החל‬ ‫מכסים‬ ‫הפחתות‬‫מ‬-7/2016 ‫הסכמי‬‫הסחר‬‫הקיימים‬
 11. 11. 12 ‫הודו‬ *‫ומתן‬ ‫במשא‬ ‫וייטנאם‬ *‫ומתן‬ ‫במשא‬ ‫רוסיה‬ ‫של‬ ‫המכסים‬ ‫איחוד‬,‫בלרוס‬, ‫קזחסטן‬,‫קירגיסטן‬,‫ארמניה‬ *‫מו‬ ‫לתחילת‬ ‫צפי‬"‫מ‬–‫נובמבר‬/‫דצמבר‬2016 ‫סין‬ *‫מו‬ ‫לתחילת‬ ‫צפי‬"‫מ‬–‫ספטמבר‬2016 ‫מקסיקו‬ *‫ל‬ ‫האפשרות‬ ‫בחינת‬‫שדרוג‬ ‫קוריאה‬ ‫דרום‬ *‫ומתן‬ ‫במשא‬ ‫אוקראינה‬ *‫ומתן‬ ‫במשא‬ EGA *‫ומתן‬ ‫במשא‬ TiSATiSA *‫במשא‬‫ומתן‬ ‫בהתהוות‬ ‫סחר‬ ‫הסכמי‬
 12. 12. ‫ע‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫הסחר‬ ‫הגדלת‬ ‫מטרתו‬ ‫אשר‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫מדינות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫הסכם‬"‫י‬ ‫סחר‬ ‫חסמי‬ ‫הסרת‬: •‫ביטול‬/‫מכסות‬ ‫או‬ ‫מכסים‬ ‫הפחתת‬. •‫מקור‬ ‫כללי‬ ‫קביעת‬. •‫לא‬ ‫חסמים‬ ‫הסרת‬‫מכסיים‬,‫סניטריים‬ ‫ואמצעים‬ ‫תקינה‬ ‫כגון‬‫ופיטוסניטריים‬. ‫בסחורות‬ ‫בסחר‬ ‫בעיקר‬ ‫עסק‬ ‫ההסכמים‬ ‫של‬ ‫הקודם‬ ‫הדור‬. ‫כיום‬‫אס‬"‫חים‬‫נוספים‬ ‫לנושאים‬ ‫מתייחסים‬,‫כגון‬: •‫בשירותים‬ ‫סחר‬,‫עובדים‬ ‫תנועת‬,‫והשקעות‬ ‫ממשלתי‬ ‫רכש‬. ‫כ‬ ‫מכסים‬ ‫סחר‬ ‫הסכמי‬-60%‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫מהסחר‬ ‫חופשי‬ ‫סחר‬ ‫אזור‬ ‫הסכמי‬(‫אס‬"‫ח‬)
 13. 13. •‫הישראלי‬ ‫היצוא‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬ ‫לגידול‬ ‫פוטנציאל‬. •‫הישראלים‬ ‫ליצואנים‬ ‫חדשים‬ ‫שווקים‬ ‫פתיחת‬–‫מיצוא‬ ‫מעבר‬ ‫של‬ ‫גלובלית‬ ‫מגמה‬ ‫ה‬ ‫לשווקים‬'‫מסורתיים‬'(‫אמריקה‬ ‫וצפון‬ ‫אירופה‬)‫מתפתחים‬ ‫לשווקים‬(‫אסיה‬‫ואמל‬"‫ט‬.) •‫מתחרה‬ ‫יצוא‬ ‫לעומת‬ ‫הישראלי‬ ‫ליצוא‬ ‫יחסי‬ ‫יתרון‬. •‫היצוא‬ ‫במדינת‬ ‫הפועלים‬ ‫ישראלים‬ ‫עסקים‬ ‫לאנשי‬ ‫להקלה‬ ‫אפשרות‬(‫עסקים‬ ‫ויזות‬ ‫וכו‬'.) •‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫והגברת‬ ‫סחר‬ ‫בעיות‬ ‫לפתרון‬ ‫פלטפורמה‬. •‫הכלכליים‬ ‫להיבטים‬ ‫מעבר‬ ‫אסטרטגית‬ ‫חשיבות‬-‫מסחריים‬. ‫הסכם‬ ‫מיתרונות‬‫אס‬"‫ח‬
 14. 14. ‫לשווקים‬ ‫גישה‬–Market Access ‫מקור‬ ‫כללי‬–Rules of Origin ‫לסחר‬ ‫טכניים‬ ‫מחסומים‬-TBT ‫סניטריים‬ ‫אמצעים‬‫ופיטוסניטריים‬-SPS ‫בשירותים‬ ‫סחר‬–Trade in Services ‫ממשלתי‬ ‫רכש‬–Government Procurement ‫השקעות‬–Investments ‫רוחני‬ ‫קניין‬–Intellectual property ‫וסביבה‬ ‫סחר‬–Trade and Environment ‫ועבודה‬ ‫סחר‬-Trade and Labor ‫בהסכם‬ ‫פרקים‬‫אס‬"‫ח‬
 15. 15. •‫גישה‬‫לשווקים‬‫עבור‬‫מוצרים‬‫פירושה‬‫התנאים‬,‫תעריפי‬‫המכס‬‫והאמצעים‬‫שאינם‬‫מכסיים‬, ‫שנקבעו‬‫על‬‫ידי‬‫הצדדים‬‫להסכם‬‫בנוגע‬‫לכניסת‬‫סחורות‬‫לשווקים‬‫שלהם‬.‫התחייבויות‬ ‫לביטול‬‫והורדת‬‫התעריפים‬‫עבור‬‫הטובין‬‫מפורטות‬‫בלוחות‬‫זמנים‬‫של‬‫כל‬‫אחד‬‫מהצדדים‬ ‫להסכם‬.‫אמצעים‬‫שאינם‬‫מכס‬‫גם‬‫הם‬‫חלק‬‫מההסכם‬.‫הצדדים‬‫מבקשים‬‫לשפר‬‫את‬‫הגישה‬ ‫לשווקים‬‫ולקבל‬‫יתרון‬‫תחרותי‬‫באמצעות‬‫ההסכם‬. •‫הבדל‬‫בין‬‫מוצרים‬‫חקלאיים‬‫ומוצרים‬‫תעשייתיים‬. Market Access ‫בסחורות‬ ‫סחר‬-
 16. 16. •‫חוקים‬,‫תקנות‬‫והליכים‬‫אדמיניסטרטיביים‬‫הקובעים‬‫את‬‫מדינת‬‫המקור‬‫של‬‫המוצר‬,‫על‬‫בסיס‬ ‫הכמות‬‫מן‬‫המוצר‬‫שיוצר‬‫במדינות‬‫השותפות‬‫להסכם‬.‫במסגרת‬‫הסכמי‬‫אס‬"‫ח‬‫נקבעים‬‫כללי‬ ‫מקור‬‫נוחים‬‫וגמישים‬‫עבור‬‫הצדדים‬‫להסכם‬. ‫כל‬‫הסכם‬‫סחר‬‫חופשי‬‫קובע‬‫כללי‬‫מקור‬‫שונים‬. ‫דוגמאות‬: 1.‫ההסכם‬‫עם‬‫האיחוד‬‫האירופאי‬-‫כללי‬‫המקור‬‫בנויים‬‫לפי‬‫פרט‬‫מכס‬‫עם‬‫דרישה‬‫לאחוז‬ ‫מסוים‬‫של‬‫ערך‬‫מוסף‬‫או‬‫רכיבים‬‫שיהיו‬‫מתוצרת‬‫מקומית‬. 2.‫ההסכם‬‫עם‬‫ארה‬"‫ב‬-35%‫תוכן‬‫מקומי‬,‫מאפשר‬‫עיבוד‬‫משמעותי‬. ‫אחריות‬‫היצואן‬‫לבחון‬‫את‬‫כללי‬‫המקור‬‫של‬‫ההסכם‬‫תחתיו‬‫הוא‬‫רוצה‬‫לייצא‬. ‫מקור‬ ‫כללי‬
 17. 17. ‫מחסומים‬‫טכניים‬‫לסחר‬Technical Barriers to Trade -(TBT) ‫תקנות‬,‫תקנים‬,‫בדיקות‬‫והליכי‬‫הסמכה‬,‫אשר‬‫יכולים‬‫לפגוע‬‫בסחר‬‫בין‬‫מדינות‬. ‫הסכם‬‫על‬TBT‫מבטיח‬‫כי‬‫לא‬‫ייווצרו‬‫מכשולים‬‫מיותרים‬‫ומנטרל‬‫במידת‬‫האפשר‬ ‫את‬‫המכשולים‬‫הקיימים‬. ‫אמצעים‬‫סניטריים‬‫ופיטוסניטריים‬-Sanitary and Phytosanitary Measures(SPS) ‫אמצעים‬‫להתמודדות‬‫עם‬‫בטיחות‬‫מזון‬‫ובריאות‬‫בעלי‬‫חיים‬‫וצמחים‬. ‫סניטריים‬:‫לבריאות‬‫בני‬‫אדם‬‫ובעלי‬‫חיים‬. ‫פיטוסניטריים‬:‫לצמחים‬‫ומוצרי‬‫צמחים‬. TBT & SPS
 18. 18. •‫שירותים‬-‫ההסכם‬‫ממסד‬‫את‬‫המסגרת‬‫המשפטית‬‫למדינות‬‫החתומות‬‫עליו‬‫לסחור‬‫ביניהן‬ ‫בשירותים‬(‫מכירה‬‫ואספקה‬‫של‬‫מוצר‬‫בלתי‬‫מוחשי‬,‫הנקרא‬"‫שירות‬",‫בין‬‫יצרן‬(‫ספק‬) ‫לצרכן‬).‫מטרת‬‫ההסכם‬‫היא‬‫למנוע‬‫אפליה‬‫לגבי‬‫שירותים‬‫הנמכרים‬‫על‬‫ידי‬‫ארץ‬‫אחת‬ ‫לתושבי‬‫ארץ‬‫שנייה‬.‫הסחר‬‫בשירותים‬‫מהווה‬‫כ‬-20%‫מכלל‬‫הסחר‬‫העולמי‬‫וכ‬-70% ‫מהתוצר‬‫העסקי‬‫בישראל‬. •‫השקעות‬-‫מטרת‬‫פרק‬‫השקעות‬‫בהסכמי‬‫אס‬"‫ח‬‫היא‬‫להעמיק‬‫את‬‫הליברליזציה‬‫בכל‬‫סוגי‬ ‫ההשקעות‬‫ולספק‬‫תשתית‬‫הסכמית‬‫הבאה‬‫להגן‬‫על‬‫משקיעים‬‫זרים‬‫והשקעותיהם‬ ‫בהתייחס‬‫להעברות‬‫הון‬,‫הפקעות‬,‫פיצוי‬,‫יחס‬‫הוגן‬‫ושוויוני‬‫ומנגנון‬‫ישוב‬‫סכסוכים‬‫בין‬ ‫משקיע‬‫למדינה‬. ‫והשקעות‬ ‫בשירותים‬ ‫סחר‬
 19. 19. 20 ‫תנועת‬‫עובדים‬‫מיומנים‬-‫המלצה‬‫מומחים‬ ‫ועובדים‬ ‫מנהלים‬ ‫של‬ ‫הכניסה‬ ‫אישורי‬ ‫על‬‫לארץ‬, ‫מחו‬ ‫מומחים‬ ‫של‬ ‫לידע‬ ‫הזקוקה‬ ‫המקומית‬ ‫התעשייה‬ ‫לטובת‬"‫ל‬. ‫השפעות‬‫בתחום‬ ‫אסדרה‬ ‫של‬‫הסביבה‬ ‫איכות‬‫סחר‬ ‫על‬‫בינלאומי‬-‫בחינת‬‫של‬ ‫ההשפעות‬ ‫בינלאומיים‬ ‫הסכמים‬,‫מדינתיים‬ ‫פנים‬ ‫תהליכים‬ ‫של‬ ‫גם‬ ‫כמו‬,‫ועל‬ ‫המקומי‬ ‫התעסוקה‬ ‫שוק‬ ‫על‬ ‫אותנו‬ ‫הסובבים‬ ‫הטבע‬ ‫ומקורות‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬. ‫השפעות‬‫אסדרה‬ ‫של‬‫התעסוקה‬ ‫בתחום‬‫סחר‬ ‫על‬‫בינלאומי‬–‫ההשפעות‬ ‫בחינת‬‫הסכמים‬ ‫של‬ ‫בינלאומיים‬,‫מדינתיים‬ ‫פנים‬ ‫תהליכים‬ ‫של‬ ‫גם‬ ‫כמו‬,‫על‬‫וזכויות‬ ‫המקומי‬ ‫התעסוקה‬ ‫שוק‬ ‫העובדים‬. ‫סחר‬ ‫הקשרי‬
 20. 20. Government Procurement-‫מכסה‬‫את‬‫הרכש‬‫של‬‫סחורות‬,‫שירותים‬ ‫ותשתיות‬‫הון‬‫על‬‫ידי‬‫ממשלות‬‫ורשויות‬‫ציבוריות‬‫אחרות‬. ‫ישראל‬‫מתבססת‬‫בעיקר‬‫על‬‫הסכם‬‫ה‬-GPA‫של‬‫ארגון‬‫הסחר‬‫העולמי‬WTO. ‫הסכם‬‫זה‬‫מעניק‬‫ליצואנים‬‫הישראליים‬‫גישה‬‫שוויונית‬‫למכרזים‬‫של‬‫הרשויות‬ ‫הציבוריות‬‫הזרות‬. ‫במספר‬‫הסכמים‬‫בילטראלים‬‫של‬‫ישראל‬‫יש‬‫הפניה‬‫מיוחדת‬‫ל‬-GP:‫ארה‬"‫ב‬, ‫מקסיקו‬‫וקולומביה‬. GP ‫ממשלתי‬ ‫רכש‬-
 21. 21. 22 ‫במישור‬ ‫פעילות‬ ‫המולטילאטראלי‬
 22. 22. •‫סחר‬ ‫כללי‬ ‫הסדרת‬ ‫לנושא‬ ‫כיום‬ ‫גדול‬ ‫הכי‬ ‫הארגון‬,‫מעל‬ ‫בו‬ ‫חברות‬160‫מדינות‬. •‫סכסוכים‬ ‫יישוב‬ ‫פורום‬-‫כלליה‬ ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫שעליה‬ ‫מדינה‬ ‫עבור‬ ‫קובע‬. •‫מו‬ ‫סבבי‬ ‫על‬ ‫בנוי‬"‫מ‬-‫הדרגתית‬ ‫בצורה‬ ‫מכסים‬ ‫מורידה‬ ‫מדינה‬ ‫כל‬. •‫ישראל‬ ‫עבור‬ ‫היתרון‬–‫שלנו‬ ‫האינטרסים‬ ‫בקידום‬ ‫מסייע‬ ‫הארגון‬. •‫מרכזיים‬ ‫תהליכים‬: •‫דוחא‬ ‫סבב‬ •‫הסכם‬ITA •‫הסכם‬EGA •‫הסכם‬GPA 23 ‫העולמי‬ ‫הסחר‬ ‫ארגון‬ ‫מול‬ ‫עבודה‬(WTO)
 23. 23. 24 ‫הבסיסי‬ ‫האינטרס‬-‫המולטילטרלי‬ ‫למאמץ‬ ‫ולתרום‬ ‫אקטיבי‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬‫והפלורילטרלי‬‫בשני‬ ‫הרבדים‬-‫והמו‬ ‫הקיימים‬ ‫ההסכמים‬ ‫על‬ ‫העבודה‬ ‫במסגרת‬"‫חדשים‬ ‫הסכמים‬ ‫על‬ ‫מ‬.‫תפקידנו‬ ‫הוא‬: .1‫הישראלית‬ ‫לתעשייה‬ ‫קונקרטית‬ ‫לסייע‬ ‫ניתן‬ ‫שבהם‬ ‫מקומות‬ ‫זיהוי‬ .2‫והשקיפות‬ ‫הדיווח‬ ‫במחויבויות‬ ‫ישראל‬ ‫עמידת‬ ‫לוודא‬ .3‫בנושאים‬ ‫וייעוץ‬ ‫תשובה‬ ‫מתן‬ ‫המאפשר‬ ‫המולטילטרלית‬ ‫הסחר‬ ‫למערכת‬ ‫ידע‬ ‫מרכז‬ ‫להוות‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫לעבודה‬ ‫חשיבות‬ ‫בעלי‬(‫הארץ‬ ‫תוצרת‬-GP,LC‫הגז‬ ‫לחברות‬, ‫היצף‬,‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫חקיקה‬,TBT) .4‫במו‬ ‫הישראלי‬ ‫האינטרס‬ ‫גיבוש‬"‫חדשים‬ ‫הסכמים‬ ‫על‬ ‫מ‬ ‫העולמי‬ ‫הסחר‬ ‫ארגון‬ ‫מול‬ ‫עבודה‬(WTO)
 24. 24. 25 o‫ה‬-OECD‫בין‬ ‫ארגון‬ ‫הנו‬-‫מידע‬ ‫לחילופי‬ ‫מקצועי‬ ‫פורום‬ ‫המהווה‬ ‫ממשלתי‬,‫מדיניות‬ ‫וגיבוש‬ ‫השוואתי‬ ‫ניתוח‬ ‫שונים‬ ‫בתחומים‬. o‫ב‬ ‫הוקם‬-1961‫מונה‬ ‫כשהוא‬18‫מדינות‬,‫הארגון‬ ‫מונה‬ ‫כיום‬34‫חברות‬.‫בספטמבר‬ ‫רשמית‬ ‫הצטרפה‬ ‫ישראל‬ 2010‫אחרי‬3‫מעמיקות‬ ‫רגולציה‬ ‫בדיקות‬ ‫של‬ ‫שנים‬. ‫ה‬ ‫יעדי‬-OECD: o‫ויעילותו‬ ‫השוק‬ ‫כלכלת‬ ‫וביסוס‬ ‫והחברתית‬ ‫הכלכלית‬ ‫הרווחה‬ ‫הגברת‬. o‫תעסוקה‬ ‫עידוד‬. o‫החיים‬ ‫רמת‬ ‫העלאת‬. o‫פיננסית‬ ‫יציבות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬. o‫מתפתחות‬ ‫מדינות‬ ‫של‬ ‫כלכלי‬ ‫בפיתוח‬ ‫סיוע‬. o‫מפלה‬ ‫ושאינו‬ ‫צדדי‬ ‫רב‬ ‫גלובאלי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫בינלאומי‬ ‫מסחר‬ ‫עידוד‬. ‫ה‬ ‫ארגון‬ ‫מול‬ ‫עבודה‬-OECD
 25. 25. 26 ‫וה‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬-OECD o‫בממשלה‬ ‫רחב‬ ‫הכי‬ ‫הפעילות‬ ‫נפח‬ ‫בעל‬ o‫ה‬ ‫מחלקת‬-OECD‫במנהל‬‫חוץ‬ ‫סחר‬+‫מסחרית‬ ‫נספחות‬ ‫החיבור‬‫לתעשייה‬ o‫סחר‬ ‫חסמי‬ ‫הסרת‬ o‫דרישות‬ ‫של‬ ‫הרמוניזציה‬ o‫השקעות‬ ‫משיכת‬ o‫תאגידית‬ ‫אחריות‬ o‫השקעות‬ ‫הצהרת‬ o‫לאומית‬ ‫קשר‬ ‫נקודת‬–NCP o‫האספקה‬ ‫בשרשרת‬ ‫נאותה‬ ‫עסקית‬ ‫התנהגות‬:‫הסביבה‬ ‫איכות‬,‫עבודה‬ ‫חוקי‬, ‫וכדומה‬ ‫שחיתות‬ o‫כלכלית‬ ‫לגיטימציה‬ ‫דה‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫אישית‬ ‫ותפורים‬ ‫כלליים‬ ‫כלים‬ ‫ה‬ ‫ארגון‬ ‫מול‬ ‫עבודה‬-OECD
 26. 26. 27 ‫קיימים‬ ‫מדריכים‬: o‫בסין‬ ‫קוסמטיקה‬ ‫מוצרי‬ ‫רישום‬ o‫בסין‬ ‫רפואי‬ ‫ציוד‬ ‫רישום‬ o‫סחר‬‫מקוון‬‫בסין‬ ‫בהכנה‬ ‫מדריכים‬: o‫בהודו‬ ‫רפואי‬ ‫ציוד‬ ‫רישום‬ o‫קוריאה‬ ‫בדרום‬ ‫רפואי‬ ‫ציוד‬ ‫רישום‬ o‫לברזיל‬ ‫לייצואן‬ ‫מדריך‬ ‫רגולטוריים‬ ‫מדריכים‬
 27. 27. •‫קשר‬ ‫ליצירת‬ ‫מייל‬IsraelFTAs@moital.gov.il •‫יצואנים‬ ‫פניות‬ ‫מערכת‬(ERM)economy.gov.il/ERMhttp:// •‫בלוג‬‫המינהל‬trade.net-israelhttp:// •‫המקומיים‬ ‫הבלוגים‬ •Newsletter‫שבועי‬ •‫חברתיות‬ ‫רשתות‬(Facebook, LinkedIn) •‫התעשייה‬ ‫עם‬ ‫ההתייעצות‬ ‫פלטפורמת‬ •‫מקצועיים‬ ‫וכנסים‬ ‫ועידות‬ 28 ‫הקשר‬ ‫לשמירת‬ ‫כלים‬
 28. 28. ‫תודה‬‫רבה‬ Netta.Bar-El@economy.gov.il http://israel-trade.net/

×