Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת המכון - שאולי

523 views

Published on

כנס אמצעי סיוע 2/12/2015 – שאולי כצנלסון

Published in: Business
 • Be the first to comment

מצגת המכון - שאולי

 1. 1. ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫ליצואן‬ ‫הסיוע‬ ‫ושרותי‬ ‫כלים‬ ‫דצמבר‬2015 - " ,‫ל‬ ‫סמנכ‬ ‫כצנלסון‬ ‫שאולי‬ ,‫מקצועיים‬ ‫ושירותים‬ ‫כלכלה‬ ‫היצוא‬ ‫מכון‬
 2. 2. , –‫כדאיות‬ ‫התכנות‬ ‫ליצוא‬ ‫מוכנות‬ ‫בדיקת‬ .‫ללקוח‬ ‫הערך‬ ‫מקור‬ ‫והבנת‬ . /‫שוק‬ ‫מחקרי‬ ‫מידע‬ ‫ואיסוף‬ ‫מקורות‬ ‫איתור‬ .‫ליצוא‬ ‫יעד‬ ‫שוקי‬ ‫בחירת‬ ‫של‬ ‫המוצרים‬ ‫סל‬ ‫מתוך‬ ‫ליצוא‬ ‫מוצרים‬ ‫בחירת‬ .‫העסק‬ , , , " –‫תקינה‬ ‫יצור‬ ‫יכולות‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫פנימית‬ ‫הערכות‬ .'‫וכו‬ ‫תקציבים‬  ?‫ליצוא‬ ‫ניגשים‬ ‫כיצד‬?‫ליצוא‬ ‫ניגשים‬ ‫כיצד‬
 3. 3.  - , "‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫הפועל‬ ‫ר‬ ‫מלכ‬50,‫הוקם‬ ‫שנה‬ ‫בשנת‬1958 ‫משמש‬‫ביצועית‬ ‫כזרוע‬‫בסיוע‬ ‫לממשלה‬ ‫היצוא‬ ‫לתעשיות‬ ‫משותף‬ ‫גוף‬‫ולמגזר‬ ‫הממשלתי‬ ‫למגזר‬ ‫העסקי‬ ‫נעזר‬ ‫המכון‬‫ציבוריות‬ ‫בהנהלות‬ ‫מכון‬‫היצוא‬
 4. 4. - ‫גומלין‬ ‫וקשרי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬"‫ל‬ ‫בחו‬ ‫פיתוח‬ ‫חברות‬ ‫עסקי‬ ‫ם‬‫י‬‫ח‬‫פ‬‫ס‬‫נ‬ ‫ם‬‫י‬‫י‬‫ר‬‫ח‬‫ס‬‫מ‬ ‫ת‬‫ו‬‫י‬‫ו‬‫ר‬‫י‬‫ר‬‫ג‬‫ש‬‫ל‬‫א‬‫ר‬‫ש‬‫י‬‫ם‬‫ל‬‫ו‬‫ע‬‫ב‬
 5. 5. ‫מישורי‬ ‫שני‬ ‫פעילות‬ ‫פעילות‬ ‫ענפית‬
 6. 6. ‫ענפים‬‫טכנולוגיי‬ ‫ם‬ ‫מוצרי‬‫צריכ‬ ‫ה‬ ‫חלוקה‬ ‫סקטוריאלית‬ ‫ומשקאות‬ ‫מזון‬ ‫לבית‬ ‫מוצרים‬ ‫ולמשפחה‬ ‫קוסמטיקה‬ ‫וטואלטיקה‬ ‫אריזה‬ ‫ופלסטיקה‬ ‫תכשיטים‬ ‫ואופנה‬ ‫החיים‬ ‫מדעי‬ HLS+ ‫סייבר‬ ‫רכב‬ ‫תעשיות‬ ‫משנה‬ ‫וקבלנות‬ ‫בינלאומיים‬ ‫פרויקטים‬ ‫מים‬ ‫קלינטק‬ ‫אגרוטכנולוגיה‬ ‫תקשורת‬ ,‫טלוויזיה‬ ‫קולנוע‬ ‫מדיה‬ ‫ניו‬
 7. 7. ‫ליצואן‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬ ‫שירות‬ ‫יחידות‬ ‫תערוכות‬ ‫ומשלחות‬ ‫חוץ‬ ‫קשרי‬ ‫מקצועי‬ ‫ומידע‬ ‫שרותים‬ ‫ליצואנים‬ ‫המרכז‬ ‫ומתחילים‬ ‫קטנים‬ ‫בנלאומי‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫חברות‬ ‫הכלכלית‬ ‫היחידה‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫יצוא‬ ‫ללימודי‬ ‫המרכז‬ -‫לאומי‬ ‫בין‬ ‫וסחר‬ ‫הבינלאומי‬ ‫בסחר‬ ‫ייעוץ‬ ‫שרותי‬
 8. 8. ‫כלכלי‬ ‫מידע‬ ‫מדינות‬ ‫על‬ ‫כלכלי‬ ‫מידע‬‫מדינות‬ ‫על‬ ‫כלכלי‬ ‫מידע‬ Country Snap Shot ‫ישראל‬ ‫על‬ ‫כלכלית‬ ‫סקירה‬‫ישראל‬ ‫על‬ ‫כלכלית‬ ‫סקירה‬ ISRAEL ECONOMYISRAEL ECONOMY :‫ומענקים‬ ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫ומידע‬ ‫חיפוש‬ ‫מנוע‬:‫ומענקים‬ ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫ומידע‬ ‫חיפוש‬ ‫מנוע‬ .‫וקרנות‬ ‫מדינה‬ ‫קרנות‬.‫וקרנות‬ ‫מדינה‬ ‫קרנות‬ ‫הכלכלית‬ ‫היחידה‬ ‫מנהלת‬ ‫יחזקאל‬ ‫בן‬ ‫אפרת‬‫הכלכלית‬ ‫היחידה‬ ‫מנהלת‬ ‫יחזקאל‬ ‫בן‬ ‫אפרת‬03-514282003-5142820efrat@export.gov.ilefrat@export.gov.il
 9. 9. ‫ונתונים‬ ‫סקירות‬ ‫כלכליים‬
 10. 10. ‫עסקיים‬ ‫מידע‬ ‫שרותי‬ . –‫התחרותית‬ ‫הסביבה‬ ‫לבחינת‬ ‫שוק‬ ‫ודוחות‬ ‫מחקרי‬ – "‫ל‬ ‫בחו‬ ‫ומפיצים‬ ‫חברות‬ ‫איתור‬5‫שונים‬ ‫מסלולים‬ ( )‫שלך‬ ‫המתחרים‬ ‫של‬ ‫מפיצים‬ ‫לאיתור‬ ‫מסלול‬ ‫כולל‬ . " " "‫ב‬ ‫לארה‬ ‫מטען‬ ‫שטרי‬ ‫י‬ ‫עפ‬ ‫ב‬ ‫בארה‬ ‫יבואנים‬ ‫איתור‬ . "‫לסין‬ ‫יבוא‬ ‫רשימוני‬ ‫י‬ ‫עפ‬ ‫בסין‬ ‫יבואנים‬ ‫איתור‬ .‫העסקי‬ ‫הסיכון‬ ‫לבחינת‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫פיננסיים‬ ‫דוחות‬ .‫למחשב‬ ‫אלייך‬ ‫ופרויקטים‬ ‫מכרזים‬ ‫להזרמת‬ ‫תכנית‬ . "‫ל‬ ‫לחו‬ ‫היוצאים‬ ‫עסקים‬ ‫לאנשי‬ ‫מידע‬ ‫חבילת‬ . "‫ל‬ ‫בחו‬ ‫לחברות‬ ‫ואנליסטים‬ ‫מומחים‬ ‫עם‬ ‫שיחות‬ ‫לצרכי‬ ‫מותאמות‬ ‫מידע‬ ‫ועבודות‬ ‫אנליסטים‬ ‫סקירות‬ ‫בצוע‬ .‫הלקוח‬ . :‫מקור‬ ‫תעודות‬ ‫והחתמת‬ ‫הנפקת‬ ‫וגם‬ ‫פורטנוי‬ ‫אבנר‬ ‫עסקי‬ ‫ומודיעין‬ ‫מידע‬
 11. 11. –‫כ‬ ‫מידע‬ ‫שרותי‬30‫מידע‬ ‫מאגרי‬ EUROMONITOR–.‫מדינות‬‫תחומי‬ ‫מרבית‬ ‫על‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬ KOMPASS–...‫ועוד‬‫חב‬ ‫מאגר‬ GARTNER– ‫ה‬‫בתחומי‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬ICT-, ‫ומדינות‬‫טכנולוגיות‬ ‫לפי‬ ‫הייטק‬ FROST & SULLIVAN–.‫ומדינות‬‫מוצר‬ ‫בתחום‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬ DOSIER–...‫ועוד‬‫חברות‬ ‫מאגר‬ RETAIL DIRECTORY–.‫אנגליה‬‫עם‬ ‫באירופה‬ ‫שיווק‬ ‫רשתות‬ ‫מאגר‬ . – "‫מטען‬ ‫שטרי‬ ‫על‬ ‫המתבסס‬ ‫ב‬ ‫בארה‬ ‫יבואנים‬ ‫מאגר‬ JBT– ‫של‬‫מאגר‬30,000, , , – " ...‫ועוד‬ ‫סוכנים‬ ‫יצרנים‬ ‫רשתות‬ ‫מפיצים‬ ‫ב‬ ‫בארה‬ ‫התכשיטים‬ ‫בתחום‬ ‫חברות‬ CHAIN STORE directory–" .‫ב‬‫בארה‬ ‫תכשיטים‬ ‫וחנויות‬ ‫רשתות‬ ‫מאגר‬ MANA- ‫מאגר‬SALE REP’" .‫ב‬‫בארה‬ CHINA PRO TOOLS–.‫הסיני‬‫בסין‬ ‫יבואנים‬ ‫מאגר‬ BMI– -‫כ‬ ‫של‬ ‫מאגר‬20,000.‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫באפריקה‬ ‫חברות‬ : '‫לדוגמא‬ ‫מאגרים‬ ‫מס‬
 12. 12. ‫סחר‬ ‫זירות‬ ‫זירות‬B2B. ‫זירות‬B2C. .‫אלקטרוני‬ ‫לסחר‬ ‫בכניסה‬ ‫ייעוץ‬ ‫המידע‬ ‫יחידת‬ ‫מנהל‬ ‫פורטנוי‬ ‫אבנר‬‫המידע‬ ‫יחידת‬ ‫מנהל‬ ‫פורטנוי‬ ‫אבנר‬03-514287403-5142874portnoy@export.gov.ilportnoy@export.gov.il
 13. 13. ‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬ ‫השיווק‬ ‫בתחומי‬‫השיווק‬ ‫בתחומי‬ ‫הבינלאומי‬ ‫והסחר‬‫הבינלאומי‬ ‫והסחר‬ ‫ליצוא‬ ‫החברה‬ ‫מוכנות‬ ‫בדיקת‬ "‫ל‬ ‫למנכ‬ ‫עסקי‬ ‫ליווי‬ ‫בינלאומית‬ ‫שיווק‬ ‫תוכנית‬ ‫חלקית‬ ‫במשרה‬ ‫שיווק‬ ‫מנהל‬ ‫ורגולציה‬ ‫תקינה‬ ‫שונים‬ ‫קבוצתיים‬ ‫יעוץ‬ ‫מפגשי‬ ‫של‬ ‫מערך‬ ‫הפעלת‬85 ‫יועצים‬‫מומחים‬ ‫מקצועיים‬ ‫מילשטיי‬ ‫בועז‬ ‫ייעוץ‬ ‫ולוגיסטיקה‬ ‫תובלה‬ ‫ייעוץ‬ ‫שרותי‬ ‫יחידת‬ ‫מנהל‬ ‫מילשטיין‬ ‫בועז‬‫ולוגיסטיקה‬ ‫תובלה‬ ‫ייעוץ‬ ‫שרותי‬ ‫יחידת‬ ‫מנהל‬ ‫מילשטיין‬ ‫בועז‬03-514280603-5142806experts@export.gov.ilexperts@export.gov.il
 14. 14. – ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫תכנית‬– ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫תכנית‬ ‫דלתות‬ ‫פתיחת‬‫דלתות‬ ‫פתיחת‬ :‫לפחות‬ ‫קביעת‬ ‫התכנית‬ ‫מטרת‬3‫פגישות‬ ,‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫עם‬ ‫יעד‬ ‫במדינת‬ ‫איכותיות‬ . " ,‫היצואן‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫שהוגדרו‬ ‫כפי‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫נבנה‬ ‫העבודה‬ ‫מודל‬ .‫היצואן‬ ‫לצרכי‬ ‫ממוקד‬ ‫באופן‬ ‫ומותאם‬ , , "‫בעל‬ ‫למכון‬ ‫חיצוני‬ ‫פרוייקטור‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫מבוצע‬ ,‫את‬ ‫המכיר‬ ‫ומכירות‬ ‫שיווק‬ ‫בתהליכי‬ ‫ניסיון‬ .‫היעד‬ ‫במדינת‬ ‫והשפה‬ ‫העסקית‬ ‫התרבות‬ ‫קול‬ ‫רנה‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫לאיתור‬ ‫היחידה‬‫שותפים‬ ‫לאיתור‬ ‫היחידה‬ ‫עסקיים‬‫עסקיים‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫יחידה‬ ‫מנהלת‬ ‫קול‬ ‫רנה‬‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫יחידה‬ ‫מנהלת‬ ‫קול‬ ‫רנה‬03-514293303-5142933reneek@export.gov.ilreneek@export.gov.il
 15. 15. ‫חדשים‬ ‫בשווקים‬ ‫ותמיכה‬ ‫ליווי‬‫חדשים‬ ‫בשווקים‬ ‫ותמיכה‬ ‫ליווי‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫חברות‬ ‫באמצעות‬‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫חברות‬ ‫באמצעות‬ ‫בינלאומי‬‫בינלאומי‬ : ‫התכנית‬ ‫מטרת‬ , -‫שוק‬ ‫מסקר‬ ‫החל‬ ‫חדש‬ ‫לשוק‬ ‫בכניסה‬ ‫סיוע‬ ,‫מציאת‬ ‫לשוק‬ ‫כניסה‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫בניית‬ ‫דרך‬ ‫ועד‬ ‫היצואן‬ ‫לצרכי‬ ‫מתאימים‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ .‫בפועל‬ ‫עסקאות‬ ‫מימוש‬ : ‫מבצעת‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫לחברת‬ ‫קריטריונים‬ -‫ישראליות‬ ‫לחברות‬ ‫בסיוע‬ ‫מוכח‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלת‬ -/‫יעד‬ ‫מדינות‬ ‫במדינת‬ ‫קבוע‬ ‫שותף‬ ‫בעלת‬ -‫ועדה‬ ‫אישור‬ ‫עברה‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫יחידה‬ ‫מנהלת‬ ‫קול‬ ‫רנה‬‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫יחידה‬ ‫מנהלת‬ ‫קול‬ ‫רנה‬03-514293303-5142933reneek@export.gov.ilreneek@export.gov.il
 16. 16. ‫חדשים‬ ‫בשווקים‬ ‫ותמיכה‬ ‫ליווי‬‫חדשים‬ ‫בשווקים‬ ‫ותמיכה‬ ‫ליווי‬ - -‫המשך‬- -‫המשך‬ -‫כ‬35,‫העונות‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫חברות‬ ,‫להשתתף‬ ‫מאושרות‬ ‫לקריטריונים‬ ‫בתכנית‬ "‫מכון‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫שנבנה‬ ‫במתווה‬ ‫התכנית‬ ‫תחילת‬ ,‫בסיסי‬ ‫שוק‬ ‫סקר‬ ‫על‬ ‫מענה‬ ‫הנותן‬ ‫היצוא‬ ‫נמוכה‬ ‫בעלות‬ ‫חדירה‬ ‫אסטרטגית‬ ‫ובניית‬ -‫כ‬ ‫של‬ ‫ובהחזר‬70%.‫היצוא‬ ‫ממכון‬ ‫חברת‬ ‫בין‬ ‫הנקבע‬ ‫במודל‬ ‫התכנית‬ ‫המשך‬ ,‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫כאשר‬ ‫ליצואן‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫ליצואן‬ ‫כספיים‬ ‫החזרים‬ ‫במתן‬ ‫תומך‬‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫יחידה‬ ‫מנהלת‬ ‫קול‬ ‫רנה‬‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫יחידה‬ ‫מנהלת‬ ‫קול‬ ‫רנה‬03-514293303-5142933reneek@export.gov.ilreneek@export.gov.il
 17. 17. , :‫ליצוא‬ ‫מתקדמים‬ ‫הבא‬ ‫הצעד‬, :‫ליצוא‬ ‫מתקדמים‬ ‫הבא‬ ‫הצעד‬ .‫לעולם‬ ‫שער‬ ‫לך‬ ‫פותחים‬.‫לעולם‬ ‫שער‬ ‫לך‬ ‫פותחים‬ ‫קטנים‬ ‫יצואנים‬ ‫מרכז‬‫קטנים‬ ‫יצואנים‬ ‫מרכז‬ . /‫ביצוא‬ ‫ראשונים‬ ‫לצעדים‬ ‫הכוונה‬ ‫מפגשים‬ .‫ליצואן‬ ‫אינטרנטי‬ ‫מדריך‬ .‫החרדי‬ ‫למגזר‬ ‫ייצוא‬ ‫קידום‬ ‫תכנית‬ ." "‫ומייצאים‬ ‫מעצבים‬ GETAPP.‫אפליקציות‬‫ה‬ .‫יצור‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫בענף‬ ‫לחברות‬ ‫היצוא‬ ‫קידום‬ ‫קטנים‬ ‫ליצואנים‬ ‫סיוע‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬ ‫לייב‬ ‫מנחם‬‫קטנים‬ ‫ליצואנים‬ ‫סיוע‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬ ‫לייב‬ ‫מנחם‬03-514282403-5142824leib@export.gov.illeib@export.gov.il ‫לייב‬ ‫מנחם‬ ‫קטנים‬ ‫יצואנים‬
 18. 18. ‫ושיווק‬ ‫חוץ‬ ‫סחר‬ ‫בתחומי‬ ‫והעשרה‬ ‫הכשרה‬ -‫לאומי‬ ‫בין‬ ,‫במגוון‬ ‫וסדנאות‬ ‫קורסים‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ‫עשרות‬ :‫תחומים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ , ,‫עשיית‬ ‫אלקטרוני‬ ‫וסחר‬ ‫מידע‬ ‫בינלאומי‬ ‫שיווק‬ , ,‫בינלאומית‬ ‫וכלכלה‬ ‫פיננסים‬ ‫יעד‬ ‫במדינות‬ ‫עסקים‬ ,‫בינלאומי‬ ‫אינטרנטי‬ ‫שיווק‬ ‫ולוגיסטיקה‬ ‫תובלה‬ "‫ב‬ ‫וכיו‬ ‫הכשרות‬‫הכשרות‬‫מפעליות‬ ‫פנים‬ ‫הפעלת‬‫מקוונת‬ ‫למידה‬ ‫פלטפורמת‬)E-learning,(
 19. 19. ‫לסייע‬ ‫לנו‬ ‫תנו‬ ‫אז‬...‫לכם‬ ‫כצנלסון‬ ‫שאולי‬ ‫החטיבה‬ ‫ומנהל‬ ‫סמנכ"ל‬ ‫קול‬ ‫רנה‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫פורטנוי‬ ‫אבנר‬ ‫עסקי‬ ‫ומודיעין‬ ‫מידע‬ ‫כהן‬ ‫אפרת‬ ‫כלכלית‬ ‫יחידה‬ ‫מילשטיין‬ ‫בועז‬ ‫ייעוץ‬ ‫לייב‬ ‫מנחם‬ ‫קטנים‬ ‫יצואנים‬

×