Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת שאולי כצנלסון במפגש מתקדמים ליצוא 25.12.2014

427 views

Published on

מצגת

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת שאולי כצנלסון במפגש מתקדמים ליצוא 25.12.2014

 1. 1. ‫ליצוא‬ ‫מתקדמים‬ ‫לעולם‬ ‫שער‬ ‫לך‬ ‫פותחים‬ 25‫בדצמבר‬2014 " ,‫מכון‬ ‫ל‬ ‫סמנכ‬ ‫כצנלסון‬ ‫שאולי‬ ‫היצוא‬ ‫ושירותים‬ ‫כלכלה‬ ‫חטיבת‬ ‫ומנהל‬ ‫מקצועיים‬
 2. 2. ‫היצוא‬ ‫וקידום‬ ‫עידוד‬ ,‫באמצעות‬ ‫הישראלי‬ ‫לחברות‬ ‫סיוע‬ ‫הישראליות‬ ‫בהשתלבותן‬ -‫הבין‬ ‫בשווקים‬ ‫מכון‬‫הייצוא‬‫הישראלי‬‫לשירותכם‬ ‫מטרת‬‫העל‬
 3. 3.  - , "‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫הפועל‬ ‫ר‬ ‫מלכ‬50,‫הוקם‬ ‫שנה‬ ‫בשנת‬1958 ‫משמש‬‫ביצועית‬ ‫כזרוע‬‫בסיוע‬ ‫לממשלה‬ ‫היצוא‬ ‫לתעשיות‬ ‫משותף‬ ‫גוף‬‫ולמגזר‬ ‫הממשלתי‬ ‫למגזר‬ ‫העסקי‬ ‫נעזר‬ ‫המכון‬‫ציבוריות‬ ‫בהנהלות‬ ‫מי‬‫אנחנו‬
 4. 4. ‫ביתנים‬ ‫לאומיים‬ ‫בתערוכות‬ -‫בין‬ ‫לאומיות‬‫ביתנים‬ ‫במגוון‬ ‫לאומיים‬ -‫בין‬ ‫תערוכות‬ ‫לאומיות‬
 5. 5. ‫משלחות‬ ‫והבאת‬ ‫ארגון‬ ‫יוצאות‬ ‫משלחות‬ ‫ונכנסות‬
 6. 6. ‫עסקיים‬ ‫ביקורים‬ ‫לארץ‬ ‫וקניינים‬ ‫מפיצים‬ ‫הבאת‬
 7. 7. ‫ייזום‬ ‫אירועים‬ -‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫בארץ‬MEDinISRAEL ‫הבינלאומי‬ ‫הכנס‬ ‫ומחשוב‬ ‫למכשור‬ ‫רפואי‬ ‫כנס‬HLS ‫הבינלאומי‬ ‫הכנס‬
 8. 8. -‫בין‬ ‫וסחר‬ ‫יצוא‬ ‫ללימודי‬ ‫המרכז‬ ‫לאומי‬-‫בין‬ ‫ושיווק‬ ‫חוץ‬ ‫סחר‬ ‫בתחומי‬ ‫והעשרה‬ ‫הכשרה‬ , ,‫הדרכות‬ ‫קורסים‬ ‫של‬ ‫עשיר‬ ‫מגוון‬ ‫באמצעות‬ ‫לאומי‬
 9. 9. ‫מקצועיים‬ ‫שרותים‬ ,‫מערך‬ ‫והפעלת‬ ‫מקצועי‬ ‫ליווי‬ ‫ממוקדים‬ ‫מידע‬ ‫שירותי‬ -‫לאומי‬ ‫הבין‬ ‫הסחר‬ ‫בתחומי‬ ‫ומומחים‬ ‫יעוץ‬
 10. 10. ‫ענפים‬‫טכנולוגיי‬ ‫ם‬ ‫מוצרי‬‫צריכ‬ ‫ה‬ ‫סקטוריאלית‬ ‫חלוקה‬ ‫ומשקאות‬ ‫מזון‬ ‫לבית‬ ‫מוצרים‬ ‫ולמשפחה‬ ‫קוסמטיקה‬ ‫וטואלטיקה‬ ‫אריזה‬ ‫ופלסטיקה‬ ‫תכשיטים‬ ‫ואופנה‬ ‫ביטחוניות‬ ‫תעשיות‬ ‫החיים‬ ‫ומדעי‬ ‫החיים‬ ‫מדעי‬ HLS+ ‫וחלל‬ ‫תעופה‬ ‫רכב‬ ‫תעשיות‬ ‫משנה‬ ‫וקבלנות‬ ‫בינלאומיים‬ ‫פרויקטים‬ ‫פרויקטים‬ ‫מים‬ ‫קלינטק‬ ‫חקלאות‬ ‫אגרוטכנולוגיה‬ ‫הייטק‬ ‫תקשורת‬ ,‫טלוויזיה‬ ‫קולנוע‬ ‫ומוסיקה‬ ‫מדיה‬ ‫ניו‬ ‫תוכנה‬ ‫מידע‬ ‫וטכנולוגיות‬
 11. 11. ‫מקצועיים‬ ‫ושירותים‬ ‫כלכלה‬ ‫חטיבת‬ ...‫עבורך‬ ‫כאן‬ ‫אנחנו‬ ‫כצנלסון‬ ‫שאולי‬ ‫החטיבה‬ ‫ומנהל‬ ‫סמנכ"ל‬ ‫קול‬ ‫רנה‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫פורטנוי‬ ‫אבנר‬ ‫עסקי‬ ‫ומודיעין‬ ‫מידע‬ ‫כהן‬ ‫אפרת‬ ‫כלכלית‬ ‫יחידה‬ ‫מילשטיין‬ ‫בועז‬ ‫ייעוץ‬ ‫לייב‬ ‫מנחם‬ ‫קטנים‬ ‫יצואנים‬
 12. 12. ‫הצריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫לתחומי‬ ‫מידע‬ ‫שרותי‬ .‫התחרותית‬ ‫הסביבה‬ ‫לבחינת‬ – ‫שוק‬ ‫ודוחות‬ ‫מחקרי‬ .‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫לפי‬ ‫חברות‬ ‫איתור‬ .‫העסקי‬ ‫הסיכון‬ ‫לבחינת‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫פיננסיים‬ ‫דוחות‬ -‫בחו"ל‬ ‫מפיצים‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫אתור‬5.‫שונים‬ ‫מסלולים‬ .‫מומחים‬ ‫אנליסטים‬ ‫עם‬ ‫שיחות‬ .‫בינלאומיים‬ ‫מכרזים‬ .‫הלקוח‬ ‫לצרכי‬ ‫מותאמות‬ ‫מידע‬ ‫עבודות‬ ‫בצוע‬
 13. 13. ‫הצריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫לתחומי‬ ‫מידע‬ ‫שרותי‬ EUROMONITOR– ‫מדינות‬ ‫-לפי‬ ‫הצריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫תחומי‬ ‫מרבית‬ ‫על‬ ‫שוק‬ ‫.מחקרי‬ KOMPASS– ‫ועוד‬ ‫סוכנים‬ ,‫ארגונים‬ ,‫קניינים‬ ,‫רשתות‬ ,‫יצרנים‬ ,‫מפיצים‬ :‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫חברות‬ ‫...מאגר‬ DOSIER– ‫ועוד‬ ‫סוכנים‬ ,‫ארגונים‬ ,‫קניינים‬ ,‫רשתות‬ ,‫יצרנים‬ ,‫מפיצים‬ :‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫חברות‬ ‫...מאגר‬ RETAIL DIRECTORY– ‫אנגליה‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫עם‬ ‫באירופה‬ ‫שיווק‬ ‫רשתות‬ ‫.מאגר‬ ‫בארה"ב‬ ‫יבואנים‬ ‫מאגר‬.‫מטען‬ ‫שטרי‬ ‫על‬ ‫המתבסס‬ – JBT– ‫של‬ ‫מאגר‬30,000‫ועוד‬ ‫סוכנים‬ ,‫יצרנים‬ ,‫רשתות‬ ,‫מפיצים‬ – ‫בארה"ב‬ ‫התכשיטים‬ ‫בתחום‬ ‫חברות‬ ... CHAIN STORE TOOLS– ‫בארה"ב‬ ‫תכשיטים‬ ‫וחנויות‬ ‫רשתות‬ ‫.מאגר‬ MANA- ‫מאגר‬SALE REP’ ‫.בארה"ב‬ CHINA PRO TOOLS– ‫הסיני‬ ‫המכס‬ ‫של‬ ‫יבוא‬ ‫רשימוני‬ ‫על‬ ‫המתבסס‬ ‫בסין‬ ‫יבואנים‬ ‫.מאגר‬ BMI– -‫כ‬ ‫של‬ ‫מאגר‬20,000‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫באפריקה‬ ‫חברות‬ .
 14. 14. ‫מכון‬ ‫לחברי‬ ‫מיוחדות‬ ‫הטבות‬ /‫מידע‬ ‫/מאגרי‬ ‫שוק‬ ‫סקרי‬ ‫על‬ ‫מופחתות‬ ‫מידע‬ ‫עלויות‬ .‫יבואנים‬ ‫מפיצים‬ ‫רשימות‬ .‫אפריקה‬ ,‫סין‬ ,‫הודו‬ :‫יעד‬ ‫מדינות‬ ‫מסלול‬ .‫חדשים‬ ‫למצטרפים‬ ‫מיוחדות‬ ‫הטבות‬
 15. 15. ‫סחר‬ ‫זירות‬ ‫זירות‬B2B. ‫זירות‬B2C. .‫אלקטרוני‬ ‫לסחר‬ ‫בכניסה‬ ‫ייעוץ‬ ‫המידע‬ ‫יחידת‬ ‫מנהל‬ ‫פורטנוי‬ ‫אבנר‬‫המידע‬ ‫יחידת‬ ‫מנהל‬ ‫פורטנוי‬ ‫אבנר‬03-514287403-5142874portnoy@export.gov.ilportnoy@export.gov.il
 16. 16. ‫כלכליים‬ ‫ונתונים‬ ‫סקירות‬
 17. 17. ‫מדינות‬ ‫על‬ ‫כלכלי‬ ‫מידע‬‫מדינות‬ ‫על‬ ‫כלכלי‬ ‫מידע‬ Country Snap Shot ‫ישראל‬ ‫על‬ ‫כלכלית‬ ‫סקירה‬‫ישראל‬ ‫על‬ ‫כלכלית‬ ‫סקירה‬ ISRAEL ECONOMY :‫ומענקים‬ ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫ומידע‬ ‫חיפוש‬ ‫מנוע‬:‫ומענקים‬ ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫ומידע‬ ‫חיפוש‬ ‫מנוע‬ .‫פינלנטרופיות‬ ‫וקרנות‬ ‫מדינה‬ ‫קרנות‬.‫פינלנטרופיות‬ ‫וקרנות‬ ‫מדינה‬ ‫קרנות‬ ‫הכלכלית‬ ‫היחידה‬ ‫מנהלת‬ ‫יחזקאל‬ ‫בן‬ ‫אפרת‬‫הכלכלית‬ ‫היחידה‬ ‫מנהלת‬ ‫יחזקאל‬ ‫בן‬ ‫אפרת‬03-514282003-5142820efrat@export.gov.ilefrat@export.gov.il
 18. 18. ‫והסחר‬ ‫השיווק‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬‫והסחר‬ ‫השיווק‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬ ‫הבינלאומי‬‫הבינלאומי‬ •.‫בינלאומי‬ ‫שיווק‬.‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ •.‫סחר‬ ‫הסכמי‬ • .‫לוגיסטיקה‬ •.‫ייצוא‬ •.‫חוזים‬ • .‫מכס‬ •.‫מסמכים‬ •.‫רוחני‬ ‫קניין‬ • .‫מכס‬ ‫שעורי‬ •...‫ועוד‬ • ‫מפיצים‬ ‫עם‬ ‫הסכמים‬ • :‫מכון‬ ‫לחברי‬:‫מכון‬ ‫לחברי‬ ‫עד‬ ‫הייעוץ‬ ‫עלות‬ ‫של‬ ‫חלקי‬ ‫החזר‬‫עד‬ ‫הייעוץ‬ ‫עלות‬ ‫של‬ ‫חלקי‬ ‫החזר‬1,0001,000.‫מע"מ‬ + ₪.‫מע"מ‬ + ₪
 19. 19. ‫ורגולציה‬ ‫תקינה‬‫ורגולציה‬ ‫תקינה‬ .‫מוצר‬ ‫ממוקד‬ ‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬ .‫צורך‬ ‫לפי‬ ‫במפעל‬ ‫ביקור‬ .‫מכון‬ ‫לחברי‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬
 20. 20. ‫קבוצתיים‬ ‫ייעוץ‬ ‫מפגשי‬‫קבוצתיים‬ ‫ייעוץ‬ ‫מפגשי‬ :‫דוגמאות‬:‫דוגמאות‬ ‫המוצר‬ ‫חבות‬ ‫ביטוח‬ ‫רוחני‬ ‫קניין‬ ‫ליצוא‬ ‫מוצר‬ ‫תמחור‬ ‫סודיות‬ ‫הסכמי‬ ‫המזון‬ ‫בענף‬ ‫ורגולציה‬ ‫סימון‬
 21. 21. ) ‫חונך‬) ‫חונך‬MentorMentor(‫ליצוא‬ (‫ליצוא‬ ‫בלבד‬ ‫מכון‬ ‫לחברי‬‫בלבד‬ ‫מכון‬ ‫לחברי‬ .‫יצוא‬ ‫מוטות‬ ‫בחברות‬ ‫עשיר‬ ‫ניהולי‬ ‫נסיון‬ ‫בעל‬ ‫חונך‬ ‫ליווי‬ ‫הפעילות‬ ‫בהרחבת‬ ‫בינ"ל‬ ‫שיווק‬ ‫סמנכ"ל‬ /‫מנכ"ל‬ ‫העצמת‬ .‫הבינ"ל‬ ‫בשווקים‬ .‫בהתנדבות‬ ‫נעשית‬ ‫החניכה‬
 22. 22. •- ‫קלדרון‬ ‫מיכל‬- ‫קלדרון‬ ‫מיכל‬‫קלדרון‬ ,‫מנכ"לית‬MD‫עיצוב‬ ‫אמנות‬ ‫המאפשר‬ ‫חכם‬ ‫רעיון‬ ‫הינו‬ ‫החונך‬ ‫"רעיון‬ - ‫בע"מ‬ ‫זכוכית‬ ‫ש"כבר‬ ‫באדם‬ ‫להיעזר‬ ‫ביצוא‬ ‫מועט‬ ‫ניסיון‬ ‫חסרות‬ ‫לחברות‬ "..."‫שם‬ ‫היה‬ •‫רדלר‬ ‫ישעיהו‬‫רדלר‬ ‫ישעיהו‬--‫בינינו‬ ‫"הקשר‬ - ‫מחשבים‬ ‫רדלר‬ ‫מנכ"ל‬ ‫והתחושה‬ ‫הקודם‬ ‫נסיונו‬ .‫מוצלח‬ ‫מאוד‬ ‫היה‬ ‫להמן‬ ‫ליוסי‬ ‫ידו‬ ‫על‬ ‫טופלה‬ ‫כבר‬ ‫בדיונים‬ ‫שהעלנו‬ ‫בעיה‬ ‫שכל‬ ,(‫)שלנו‬ ‫פתרון‬ ‫לבעיות‬ ‫למצוא‬ ‫ואפשרה‬ ‫מפתיעה‬ ‫הייתה‬ ,‫בעבר‬ "....‫אופטימלי‬
 23. 23. •- ‫לוי‬ ‫ארז‬- ‫לוי‬ ‫ארז‬) ‫תעשיות‬ ‫אורים‬ ‫נועם‬ ,‫מנכ"ל‬1993( ‫ושימוש‬ ‫עידודו‬ ,‫החונך‬ ‫של‬ ‫תמיכתו‬ ‫"בעזרת‬ – ‫בע"מ‬ ‫גידול‬ ‫שעיקרה‬ ‫תכנית‬ ‫להגיש‬ ‫העזנו‬ ‫העשיר‬ ‫בניסיוני‬ ‫מעל‬ ‫של‬1,‫קשה‬ ‫כל-כך‬ ‫בתקופה‬ ‫גם‬ $ ‫מיליון‬ .‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫מבוצעת‬ ‫והתכנית‬ -‫בכ‬ ‫לגדול‬ ‫נצליח‬1.2‫לשנת‬ ‫ביצוא‬ $ ‫מיליון‬2013"...
 24. 24. / "‫יצוא‬ ‫מנהל‬ ‫ל‬ ‫בינ‬ ‫שיווק‬ ‫מנהל‬/ "‫יצוא‬ ‫מנהל‬ ‫ל‬ ‫בינ‬ ‫שיווק‬ ‫מנהל‬ ‫בלבד‬ ‫מכון‬ ‫לחברי‬‫בלבד‬ ‫מכון‬ ‫לחברי‬ :‫החברה‬ ‫של‬ ‫יצוא‬ ‫ובניהול‬ ‫עסקי‬ ‫בפיתוח‬ ‫סיוע‬ .‫שנה‬ ‫למשך‬ ‫חלקי‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬ - .‫והיצואן‬ ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫של‬ ‫משותף‬ ‫במימון‬ - .‫והלוגיסטיים‬ ‫השיווקיים‬ ‫בהיבטים‬ ‫טיפול‬ - .‫בינלאומית‬ ‫שיווק‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬ -
 25. 25. " "‫חכם‬ ‫כסף‬ ‫תכנית‬" "‫חכם‬ ‫כסף‬ ‫תכנית‬ ‫היקף‬ ‫להגדלת‬ ‫חוץ‬ ‫סחר‬ ‫הכלכלה/מנהל‬ ‫משרד‬ ‫תכנית‬ .‫חו"ל‬ ‫בשווקי‬ ‫המכירות‬ ‫שיווק‬ ‫תכנית‬ ‫בהכנת‬ ‫סיוע‬ ‫היצואנים‬ ‫לרשות‬ ‫מעמיד‬ ‫המכון‬ .‫התכנית‬ ‫בעלות‬ ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫השתתפות‬ ‫תוך‬ ‫מקצועית‬ ‫ולוגיסטיקה‬ ‫תובלה‬ ‫ייעוץ‬ ‫שרותי‬ ‫יחידת‬ ‫מנהל‬ ‫מילשטיין‬ ‫בועז‬‫ולוגיסטיקה‬ ‫תובלה‬ ‫ייעוץ‬ ‫שרותי‬ ‫יחידת‬ ‫מנהל‬ ‫מילשטיין‬ ‫בועז‬03-514280603-5142806experts@export.gov.ilexperts@export.gov.il
 26. 26. ‫שער‬ ‫לך‬ ‫פותחים‬ ‫ליצוא‬ ‫מתקדמים‬‫שער‬ ‫לך‬ ‫פותחים‬ ‫ליצוא‬ ‫מתקדמים‬ ‫לעולם‬‫לעולם‬ ‫קטנים‬ ‫יצואנים‬ ‫מרכז‬‫קטנים‬ ‫יצואנים‬ ‫מרכז‬ .‫ביצוא‬ ‫ראשונים‬ ‫צעדים‬ ‫סדרת‬ .‫הערבי‬ ‫למגזר‬ "‫"תבל‬ ‫תכנית‬ .‫החרדי‬ ‫למגזר‬ ‫ייצוא‬ ‫קידום‬ ‫תכנית‬ ."‫ומייצאים‬ ‫"מעצבים‬‫קטנים‬ ‫ליצואנים‬ ‫סיוע‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬ ‫לייב‬ ‫מנחם‬‫קטנים‬ ‫ליצואנים‬ ‫סיוע‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬ ‫לייב‬ ‫מנחם‬03-514282403-5142824leib@export.gov.illeib@export.gov.il
 27. 27. ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ .‫היצואן‬ ‫לאישור‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫הפוטנציאלי‬ ‫השותף‬ ‫אישור‬ ‫וקבלת‬ "‫דלתות‬ ‫"פתיחת‬ .‫בחו"ל‬ ‫קביעת‬3.‫היעד‬ ‫במדינת‬ ‫לפחות‬ ‫פגישות‬
 28. 28. ‫בליווי‬ ‫חדשים‬ ‫לשווקים‬ ‫חדירה‬‫בליווי‬ ‫חדשים‬ ‫לשווקים‬ ‫חדירה‬ ‫בינלאומי‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫חברות‬‫בינלאומי‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫חברות‬ .‫היצואן‬ ‫הכרת‬ .‫בסיסית‬ ‫שוק‬ ‫סקירת‬ .‫לשוק‬ ‫החדירה‬ ‫ערוצי‬ ‫הגדרת‬ ‫כחלק‬ ,‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫ע"י‬ ‫ומתומחרים‬ ‫מוגדרים‬ ‫שלבים‬ .‫הבינלאומי‬ ‫העסקי‬ ‫הפיתוח‬ ‫חברת‬ ‫עם‬ ‫כולל‬ ‫מהסכם‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫יחידה‬ ‫מנהלת‬ ‫קול‬ ‫רנה‬‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫יחידה‬ ‫מנהלת‬ ‫קול‬ ‫רנה‬03-514293303-5142933 reneek@export.gov.ireneek@export.gov.i
 29. 29. ...‫במכון‬ ‫להתראות‬ ‫כצנלסון‬ ‫שאולי‬ ‫החטיבה‬ ‫ומנהל‬ ‫סמנכ"ל‬ ‫קול‬ ‫רנה‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫פורטנוי‬ ‫אבנר‬ ‫עסקי‬ ‫ומודיעין‬ ‫מידע‬ ‫כהן‬ ‫אפרת‬ ‫כלכלית‬ ‫יחידה‬ ‫מילשטיין‬ ‫בועז‬ ‫ייעוץ‬ ‫לייב‬ ‫מנחם‬ ‫קטנים‬ ‫יצואנים‬

×