Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yaniv cohen5.9

174 views

Published on

Yaniv cohen5.9

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yaniv cohen5.9

 1. 1. ‫הריבית‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫מי‬ ‫מסגרת‬ ‫על‬ ‫משלם‬ ‫שהוא‬ ‫בבנק‬ ‫שלו‬ ‫האשראי‬
 2. 2. ‫על‬ ‫שמע‬ ‫או‬ ‫מכיר‬ ‫מי‬ ‫לעסקים‬ ‫הסיוע‬ ‫קרנות‬
 3. 3. ‫מעל‬ ‫קיימות‬50‫קרנות‬ ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫לעסקים‬ ‫סיוע‬, ‫לך‬ ‫מתאימה‬ ‫קרן‬ ‫איזו‬?
 4. 4. ‫דוגמאות‬:‫המדינה‬ ‫בערבות‬ ‫קרנות‬ .1‫בהקמה‬ ‫עסקים‬ ‫מסלול‬ .2‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫מסלול‬ .3‫בינוניים‬ ‫לעסקים‬ ‫מסלול‬ .4‫בתעשייה‬ ‫השקעות‬ ‫מסלול‬
 5. 5. ‫דוגמאות‬:‫קורת‬ ‫קרנות‬ .1‫הנגב‬ ‫לפיתוח‬ ‫מסלול‬ .2‫הגליל‬ ‫לפיתוח‬ ‫מסלול‬ .3‫המושבים‬ ‫תנועת‬ ‫בשיתוף‬ ‫מסלול‬ .4‫שמש‬ ‫קרן‬
 6. 6. ‫דוגמאות‬:‫אחרות‬ ‫קרנות‬ .1‫פועלים‬ ‫קרן‬ .2‫נתן‬ ‫קרן‬ .3‫ירוקות‬ ‫הלוואות‬ .4‫סולם‬ ‫קרן‬ .5‫דרומה‬ ‫צפונה‬ ‫קרן‬ .6‫ריבית‬ ‫ללא‬ ‫להלוואות‬ ‫קרן‬
 7. 7. ‫סיוע‬ ‫מקרנות‬ ‫כסף‬ ‫לגייס‬ ‫כדאי‬ ‫למה‬? •‫יש‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫הלוואה‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬‫שש‬"‫כ‬ •‫עד‬ ‫לפרוע‬ ‫ניתן‬50%‫אחר‬ ‫בבנק‬ ‫הקיימות‬ ‫מההלוואות‬ •‫שלך‬ ‫בבנק‬ ‫שלא‬ ‫אובליגו‬ •‫בביטחונות‬ ‫משמעותית‬ ‫הקלה‬ •‫בעלות‬ ‫אותה‬ ‫תחת‬ ‫חברות‬ ‫לכמה‬ ‫הלוואה‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ •‫נמוכים‬ ‫ריבית‬ ‫שיעורי‬ •‫גרייס‬ ‫תקופת‬ ‫כולל‬ ‫ארוכה‬ ‫החזר‬ ‫תקופת‬ •‫לבנק‬ ‫קלה‬ ‫אשראי‬ ‫החלטת‬
 8. 8. ‫הצפוי‬ ‫החיסכון‬–‫דוגמא‬: ‫א‬ ‫אפשרות‬'–‫מהבנק‬ ‫רגילה‬ ‫הלוואה‬ ‫הלוואה‬=500,000₪ ‫פריים‬ ‫ריבית‬)1.6%+ (5%‫שנתי‬=6.6% ‫החזר‬ ‫תקופת‬60‫חודשים‬ ‫קרן‬ ‫חודשי‬ ‫החזר‬+‫ריבית‬=9,806₪ ‫סה‬"‫התקופה‬ ‫בכל‬ ‫ריבית‬ ‫כ‬=83,875₪ ‫א‬ ‫אפשרות‬'–‫מהבנק‬ ‫רגילה‬ ‫הלוואה‬ ‫הלוואה‬=500,000₪ ‫פריים‬ ‫ריבית‬)1.6%+ (2%‫שנתי‬=3.6% ‫החזר‬ ‫תקופת‬60‫חודשים‬ ‫קרן‬ ‫חודשי‬ ‫החזר‬+‫ריבית‬=9,118₪ ‫סה‬"‫התקופה‬ ‫בכל‬ ‫ריבית‬ ‫כ‬=45,750₪ ‫ההפרש‬:38,125₪
 9. 9. ‫עדיף‬ ‫מה‬? ‫הלוואה‬‫אשראי‬ ‫מסגרת‬‫ניכיונות‬ ‫אשראי‬200,000200,000200,000 ‫ריבית‬4,25217,20015,768 ‫שונות‬ ‫עמלת‬2,000350012,000 ‫סה‬"‫עלות‬ ‫כ‬6,25220,70027,768 ‫העלויות‬ ‫הפרשי‬14,44821,516
 10. 10. ‫המדינה‬ ‫בערבות‬ ‫קרן‬–‫בהקמה‬ ‫עסקים‬ ‫ההלוואות‬ ‫סכום‬‫עד‬500,000₪ ‫החזר‬ ‫תקופת‬‫עד‬5‫שנים‬ ‫תקופת‬‫גרייס‬‫עד‬6‫חודשים‬ ‫ריבית‬‫עד‬‫פריים‬+3.5% ‫בטחונות‬‫עד‬300,000₪‫כנגד‬10%‫בטחונות‬ ‫ו‬25%‫מעל‬300,000₪ ‫יעד‬ ‫קהל‬-‫לפעול‬ ‫החל‬ ‫טרם‬ ‫אשר‬ ‫עסק‬ -‫בע‬ ‫חברה‬ ‫או‬ ‫מורשה‬ ‫לעוסק‬ ‫לעבור‬ ‫לו‬ ‫שתגרום‬ ‫נרחבת‬ ‫השקעה‬ ‫ומתכנן‬ ‫פטור‬ ‫עוסק‬ ‫שהיה‬ ‫עסק‬"‫מ‬ -‫על‬ ‫עולה‬ ‫לא‬ ‫ושמחזורו‬ ‫כלל‬ ‫אשראי‬ ‫במסגרות‬ ‫שימוש‬ ‫עשה‬ ‫שלא‬ ‫עסק‬500‫א‬'₪‫הקמתו‬ ‫מיום‬ -‫שמחזורו‬ ‫ובלבד‬ ‫ייעודי‬ ‫למקום‬ ‫להעבירו‬ ‫ומחליט‬ ‫מגוריו‬ ‫ממקום‬ ‫שירותים‬ ‫שהפעיל‬ ‫עסק‬ ‫בעל‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬ ‫המצטבר‬500‫א‬'₪‫הקמתו‬ ‫מיום‬
 11. 11. ‫המדינה‬ ‫בערבות‬ ‫קרן‬–‫קטנים‬ ‫עסקים‬ ‫מסלול‬ ‫ההלוואות‬ ‫סכום‬‫עד‬500,000₪ ‫החזר‬ ‫תקופת‬‫עד‬5‫שנים‬ ‫תקופת‬‫גרייס‬‫עד‬6‫חודשים‬ ‫ריבית‬‫עד‬‫פריים‬+3.5% ‫בטחונות‬25%‫בטחונות‬‫מטריאליים‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬-‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬ ‫שלהם‬ ‫השנתי‬ ‫ההכנסות‬ ‫שהיקף‬ ‫עסקים‬6.25‫מיליון‬₪
 12. 12. ‫המדינה‬ ‫בערבות‬ ‫קרן‬–‫בינוניים‬ ‫עסקים‬ ‫מסלול‬ ‫ההלוואות‬ ‫סכום‬‫עד‬8,000,000₪ ‫החזר‬ ‫תקופת‬‫עד‬5‫שנים‬ ‫תקופת‬‫גרייס‬‫עד‬6‫חודשים‬ ‫ריבית‬‫עד‬‫פריים‬+3.5% ‫בטחונות‬25%‫בטחונות‬‫מטריאליים‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬-‫ש‬ ‫שנתי‬ ‫הכנסות‬ ‫מחזור‬‫מסך‬ ‫נמוך‬ ‫אינו‬400,000₪‫מסך‬ ‫גבוה‬ ‫ואינו‬22‫מיליון‬₪ -‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המוערכים‬ ‫הנכסים‬ ‫כל‬ ‫סך‬60,000,000₪ -‫עד‬300‫עובדים‬
 13. 13. ‫המדינה‬ ‫בערבות‬ ‫קרן‬–‫בתעשייה‬ ‫השקעות‬ ‫מסלול‬ ‫ההלוואות‬ ‫סכום‬‫עד‬12,000,000₪ ‫החזר‬ ‫תקופת‬‫עד‬12‫שנים‬ ‫תקופת‬‫גרייס‬‫עד‬6‫חודשים‬ ‫ריבית‬‫עד‬‫פריים‬+3.5% ‫בטחונות‬‫שעבוד‬‫הקרן‬ ‫החלטת‬ ‫לפי‬ ‫אחרים‬ ‫בטחונות‬ ‫או‬ ‫נכס‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬-‫ומעלה‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫ותק‬ ‫בעל‬ ‫בינוני‬ ‫עסק‬. -‫ההלוואה‬ ‫מטרות‬:‫יצרניים‬ ‫נכסים‬ ‫רכישת‬,‫במו‬ ‫השקעה‬"‫תעשייתי‬ ‫פ‬. -‫על‬ ‫עולה‬ ‫שלו‬ ‫השנתי‬ ‫היצוא‬ ‫שהיקף‬ ‫יצואן‬ ‫עסק‬250,000$
 14. 14. ‫פועלים‬ ‫קרן‬ ‫ההלוואות‬ ‫סכום‬‫קטנים‬ ‫לעסקים‬:‫עד‬500,000₪ ‫בינוניים‬ ‫לעסקים‬:‫עד‬2,000,000₪ ‫החזר‬ ‫תקופת‬‫עד‬6‫שנים‬ ‫תקופת‬‫גרייס‬‫עד‬‫שנה‬ ‫ריבית‬‫עד‬‫פריים‬+3.5% ‫בטחונות‬25%‫אחד‬ ‫ערב‬ ‫או‬ ‫מטריאליים‬ ‫בטחונות‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬-‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬ ‫שלהם‬ ‫השנתי‬ ‫ההכנסות‬ ‫שהיקף‬ ‫עסקים‬25‫מיליון‬₪
 15. 15. ‫קורת‬ ‫קרן‬–‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫לפיתוח‬ ‫מסלול‬ ‫ההלוואות‬ ‫סכום‬‫עד‬750,000₪ ‫החזר‬ ‫תקופת‬‫עד‬5‫שנים‬ ‫תקופת‬‫גרייס‬‫עד‬6‫חודשים‬ ‫ריבית‬‫פריים‬+1.5% ‫בטחונות‬25%‫בטחונות‬‫מטריאליים‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬-‫בין‬ ‫הוא‬ ‫שלהם‬ ‫השנתי‬ ‫ההכנסות‬ ‫שהיקף‬ ‫עסקים‬6.25‫עד‬100‫מיליון‬₪
 16. 16. ‫היהודית‬ ‫הסוכנות‬ ‫קרנות‬ ‫ההלוואות‬ ‫סכום‬‫עד‬350,000₪ ‫החזר‬ ‫תקופת‬‫עד‬6‫שנים‬ ‫תקופת‬‫גרייס‬‫עד‬‫שנה‬ ‫ריבית‬‫פריים‬+1.5% ‫בטחונות‬2‫עד‬ ‫או‬ ‫ערבים‬30%‫בטחונות‬‫מטריאליים‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬‫ישובים‬ ‫רשימת‬ ‫לפי‬ ‫קטנים‬ ‫עסקים‬
 17. 17. ‫אשראי‬ ‫בגיוס‬ ‫טיפים‬ •‫בתחום‬ ‫מקצועי‬ ‫ניסיון‬ •‫והסדרתן‬ ‫האשראי‬ ‫במסגרות‬ ‫היערכות‬ •‫בנקים‬ ‫לשני‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫פיצול‬ •‫בנקאיים‬ ‫חוץ‬ ‫מקורות‬ ‫ניצול‬ •‫לצ‬ ‫מחכים‬ ‫לא‬'‫שיחזרו‬ ‫קבע‬ ‫והוראות‬ ‫קים‬–‫פיננסי‬ ‫ביועץ‬ ‫היעזרו‬ •‫מזומנים‬ ‫תזרים‬ ‫וניהול‬ ‫נכונה‬ ‫פיננסית‬ ‫התנהלות‬
 18. 18. ‫יתרונות‬ ■‫אחד‬ ‫במקום‬ ‫שלך‬ ‫הבנק‬ ‫חשבונות‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ ■‫בהתקנה‬ ‫צורך‬ ‫וללא‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬ ‫נגישות‬ ■‫הלקוח‬ ‫לנוחות‬ ‫ומותאמים‬ ‫אינטראקטיביים‬ ‫עבודה‬ ‫מסכי‬ ■‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫הבנקים‬ ‫ממערכות‬ ‫נתונים‬ ‫ועדכון‬ ‫הורדה‬ ■‫בדוא‬ ‫התראות‬ ‫קבלת‬"‫ל‬ ■‫במכשירי‬ ‫גם‬ ‫לצפייה‬ ‫ניתנים‬ ‫הנתונים‬‫הסמארטפון‬‫והאייפון‬ ■‫וניהוליות‬ ‫עסקיות‬ ‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫דוחות‬ ‫מערכת‬ ■‫חשבונות‬ ‫הנהלת‬ ‫ממערכות‬ ‫נתונים‬ ‫ייבוא‬-‫אופציונלי‬ ■‫ויעדים‬ ‫תקציב‬ ‫ניהול‬

×