SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
Operační program Podnikání a inovace –
 Podpora pro rozvoj Vašeho podnikání

  Seminář „Jak najít správnou cestu k dotacím z EU fondů?"
         Praha, 14. června 2011
           Ing. Petr Očko, PhD.
      ředitel Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje
Agenda Představení Operačního programu Podnikání a inovace
 Čerpání
 Výzvy OPPI (souhrn, aktuální, plánované)
 Ukázkové projekty
 Pilotní projekty
 Příprava na programovací období 2014+
Operační program Podnikání a inovaceOperační program Podnikání a inovace 2007 – 2013 je základním
programovým dokumentem resortu průmyslu a obchodu pro čerpání
finančních prostředků ze strukturálních fondů EU 2007 – 2013.


                 Alokace:
       3 578 014 760 EUR = cca 86 mld. CZK
 OPPI je financován
 - z Evropského fondu pro regionální rozvoj – 85%
 - ze státního rozpočtu – 15%
Schéma OPPI

Program podpory
                    Alokace výzev
                    (mil. Kč)
                            Alokace výzev
                            (mil. EUR)
                                     OPPI pro podnikatele a firmy
START
1. Vznik firem
                         252
                         252
                                  10
                                 10
                                     Finanční prostředky lze čerpat z
PROGRES                     2 750       114    15 programů podpory (12
ZÁRUKA                     4 350       180
ICT v podnicích                 2 103       87   dotačních titulů a 3 bankovní
ICT a strategické služby
ROZVOJ
                        5 500
                        7 900
                                 228
                                 327
                                          programy).
2. Rozvoj firem                22 603       937
EKO-ENERGIE                  11 200       464    K 31. 5. 2011 byly otevřeny
3. Eko-energie
INOVACE - Inovační projekt
                       11 200
                        12 740
                                 464
                                 528
                                      výzvy v celkové výši 83,5 mld.
INOVACE - Patent                 110        5          Kč
POTENCIÁL                    6 687       277
4. Inovace                  19 537       810
                                         (3,5 mld. EUR).
PROSPERITA                   12 000       497
KLASTRY                     1 750       73   Dosud bylo vyhlášeno celkem
TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY              200        8
ŠKOLICÍ STŘEDISKA                4 000       166
                                     50 výzev k předkládání žádostí,
NEMOVITOSTI                  10 000       415    z toho 41 dotačních a 9
5. Prostředí pro podnikání a inovace     27 950      1 159
PORADENSTVÍ                    100        4       bankovních.
Podpora transferu znalostí             14        1
Czech Accelerator                 61        3
MARKETING                    1 800       75
6. Služby pro rozvoj podnikání         1 975       82
Zájem o OPPI 2007 - 2011DOTAČNÍ PROGRAMY k 31. 5. 2011
 Počet podaných registračních žádostí o podporu: 13 998 projektů
 Hodnota podaných registračních žádostí o podporu: 166,5 mld. Kč


 Počet podaných plných žádostí o podporu: 9 960 projektů
 Hodnota podaných plných žádostí o podporu: 100,1 mld. Kč


 Počet vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 5 139 projektů
 Hodnota podpory v Rozhodnutích o poskytnutí dotace: 42,8 mld. Kč
Podané registrační žádosti 2007 - 2011

6 000
                   5 317
5 000

         CELKEM: 13 998
4 000

    3 140       3 092
3 000


        1 926
2 0001 000
                          523

  0
    2007  2008    2009    2010   31.5.2011
1 000
                                 1 500
                                               2 000
                                                   2 500
               0
                    500
       Eko-energie
                                                   2 380


          Rozvoj

     ICT v podnicích
                                           1881 1798
Inovace - inovační projekt
                                      1680
       Nemovitosti
                                   1422
        Marketing
                               1216
     Školicí střediska
                          760
 ICT a strategické služby
                        685
        Potenciál
                        706
       Poradenství
                       587
     Inovace - patent
                       644
        Prosperita
                 152
                                      CELKEM: 13 998
                 51
   Spolupráce - Klastry
                 36
     Spolupráce - TP
                                                       Podané registrační žádosti dle programů/počet
Podané registrační žádosti         dle
                                                 programů/objem (v tis. Kč)

45 000
     40 060
40 000
             34 198
35 000

30 000
                                                                            CELKEM: 166 512 mil. Kč
25 000                    23 602

20 000
                               15 246
15 000                                    13 273 14 230
                                                  11 838
10 000                                                         6 801
                                                                       4 214
 5 000                                                                             1 742     872     186      174        76
  0
                                                                                              Poradenství
                                                                                Spolupráce -
                        Nemovitosti
                                                             Školící střediska
      Eko-energie
                                                                       ICT v podnicích
                                        Rozvoj
                                                                                                     Spolupráce - TP
             Inovace - Inovační
                                Prosperita
                                            Potenciál
                                                                                        Marketing
                                                  ICT a strategické
                                                                                                              Inovace - patent
                                                                                 Klastry
                                                     služby
               projekt
Operační program Podnikání a inovaceProplacená podpora k 31. 5. 2011


  proplacená podpora: 19,5 mld. Kč


  Dotace:         12,3 mld. Kč
  Úvěry a záruky:     6 mld. Kč
  Technická asistence:   1,2 mld. Kč
Čerpání OPPI CELKEM: 19,5 mld. Kč           7,0 mld. Kč              5,1 mld. Kč

                            3,9 mld. Kč       2,2 mld. Kč

1,3 mld. Kč
  2007     2008     2009     2010    31.5.2011
OPPI v roce 2011
       Cíl pro rok 2011:
10 miliard korun na účty českých podnikatelů
Aktuálně otevřené programy OPPI

                  Potenciál
                  • Příjem žádostí do 30. 9. 2011


                     Projekt CzechAccelerator
                     • Příjem žádostí do 30. 4. 2014


                       Prosperita

Aktuálně otevřené programy (možný      • Příjem žádostí do 31. 7. 2011

příjem RŽ)
                       Marketing
                       • Příjem žádostí:1. 7. 2011 – 15. 10. 2011


                     Školicí střediska
                     • Příjem žádostí: 1. 6. 2011 – 15. 3. 2012


                  Poradenství
                  • Příjem žádostí: 1. 7. 2011 – 14. 10. 2011
Výzvy OPPI v roce 2011


Předběžný kalendář vyhlašování výzev pro 2. pololetí
roku 2011

  ICT a strategické služby       srpen
  Inovace - Patent           září
  ICT v podnicích            listopad
  Spolupráce - Klastry         listopad


O vyhlášení dalších programů se rozhodne dle aktuální situace.
Úspěšné projekty OPPI


FAVEA s.r.o. - Výstavba inovačního centra pro
výzkum a vývoj léčiv
Aktuální stav projektu: Společnosti realizuje závěrečnou
etapu projektu; doposud proplacena jedna žádost o platbu.
Předmětem projektu je výstavba nového inovačního centra
pro výzkum a vývoj léčiv, které bude sousedit a navazovat na
budovy společnosti Favea, ve kterých je provozována
stávající výroba.
Cílem projektu je rozšíření výzkumných kapacit společnosti
a s nimi spojené zvýšení četnosti   a objemu realizace
výzkumu a vývoje léčiv.


Celkové způsobilé výdaje:   65 848 000 Kč (2 729 564 €)
Celková dotace – požadovaná: 32 923 000 Kč (1 364 741 €)
Proplaceno k 25. 5. 2011:   10 816 000 Kč (448 350 €)
Úspěšné projekty OPPI


ELLA-CS, s.r.o. - Strojová výroba stentů ze speciálních
slitin s tvarovou pamětí
Aktuální stav projektu: Projekt je v realizaci; doposud nebyla podána
žádost o platbu.
Stenty jsou implantáty trubicovitého tvaru, které se umísťují do cév či jiných
tělesných orgánů za účelem udržení volného průchodu tohoto orgánu.

Předmětem projektu je pořízení stroje na pletení stentů. Bude
umožněno upravovat zakončení stentu dle požadavku odběratelů a
potahovat požadovaným potahem. Inovace procesu spočívá v tom, že
tyto operace byly prováděny dosud výhradně ručně a nyní budou
prováděny strojově.
Tím dojde k zásadnímu zefektivnění procesů z pohledu dodržení
a konstantnosti nastavených parametrů mechanických vlastností,
zejména expanzní síly, která zajišťuje stabilitu implantátu v těle
a splnění jeho funkce. Konstantnost parametrů nelze při ruční výrobě
vždy zaručit.
Celkové způsobilé výdaje:        13 000 000 Kč (538 882 €)
Celková dotace – požadovaná:       6 500 000 Kč (269 441 €)
Realizace pilotních projektů v OPPIPilotní projekt Knowledge Transfer Partnership
Cíl:
Pochopení způsobu, jakým lze efektivně podporovat inovační
procesy
• vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a univerzitou za
účelem transferu znalostí, technologií a dovedností, ke kterým podnik
nemá přístup
• projekt realizovaný se spolupráci se
Salfordskou univerzitou (UK)
• rozdíl mezi vědou a výzkumem a
znalostními transfery – pochopení
role vědomostí a know-how
Realizace pilotních projektů v OPPI
Příprava pilotního projektu na vytvoření
nového finančního nástroje pro inovační
start-upy:
• podpora kapitálového vstupu do nově
vznikajících inovačních firem (v ČR dosud tento
nástroj podpory neexistuje)
• uvažovaná  částka:  1,4     mld.    Kč
z dodatečných zdrojů EU
• nutný podíl soukromého kapitálu
Realizace pilotních projektů v OPPIPříprava pilotního projektu na vytvoření nového finančního nástroje
pro inovační start-upy – 3 fáze:
1. fáze: Opatření ke stimulaci     inovačního   prostředí   (odborné
poradenství, koučing, mentoring)
- záruky za kapitálové vstupy soukromých investorů a mezzaninové úvěry
- záruky za úvěry na realizaci inovačních projektů
2. fáze: Příprava a prosazení legislativních změn nezbytných pro širší
uplatnění podpory - zejména formou kapitálového vstupu z veřejných
prostředků
3. fáze: Vytvoření holdingového fondu – transfer prostředků do
jednotlivých fondů rizikového kapitálu (kapitálové vstupy do MSP)
Příprava na programovací období 2014+
                     Východiska Evropské komise

Evropská komise odstartovala diskuse o budoucnosti kohezní
politiky po roce 2013 Pátou zprávou o hospodářské, sociální
a teritoriální soudržnosti z 9. 11. 2010 (předběžná verze)
   Opírá se o Strategii Evropa 2020, jejíž základní prioritou je
    inteligentní (smart) růst ekonomiky (založené na znalostech
   a inovacích)
    udržitelný (sustainable) růst spočívající v podpoře
   konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné
   na zdrojích)
    růst podporující začlenění (inclusive) založený na podpoře
   ekonomiky s vysokou zaměstnaností, která se bude vyznačovat
   sociální a územní soudržností)
Dopady dokumentů EU       na
                       podporu podnikání v ČR
Pátá kohezní zpráva
  vychází z posílení strategického plánování a provázanosti
  politik EU s národními programy reforem
  systém strategického plánování bude založen na:
    Společném strategickém rámci (přijatém Komisí)
    Smlouvě o partnerství pro rozvoj a investice (určující
   investiční priority, přidělování vnitrostátních prostředků a
   prostředků EU na prioritní oblasti a programy, jakož i dohodnuté
   podmínky a cíle, jakých má být dosaženo)
    Operačních programech (jako hlavním nástroji řízení a
   převádění strategických dokumentů na konkrétní investiční
   priority)
Dopady dokumentů EU       na
                       podporu podnikání v ČR

Pátá kohezní zpráva směřuje k:
  zvýšení tematické koncentrace (tj. k soustředění unijních
  a vnitrostátních prostředků na malý počet priorit, které
  odpovídají specifickým problémům členských zemí)
    ČR říká ano, ale ne povinné priority z úrovně EU
  zvýšení výkonnosti pomocí podmíněnosti (finančních
  intervencí naplněním předem stanovených růstových
  indikátorů) a pobídek
    ČR říká kondicionalitě NE v případech, kdy by měla narušovat
   vazbu na kohezní politiku a NE výkonnostní rezervě na úrovni EU
   (k přerozdělení bohatším zemím)
  posílení územní soudržnosti (zvýraznění role měst,
  funkčních zeměpisných celků se specifickými problémy)
Přístup MPO


Čeho chceme pro podnikatele dosáhnout
 Finančně dostatečně pokrytého operačního programu na
 podporu podnikání, koncentrujícího se na:
   znalostní ekonomiku a inovace (dotační podpory)
    Podporovat zejména projekty založené na technologickém
    rozvoji, inovacích, uplatnění principů znalostní ekonomiky,
    transferu technologií apod.
   vylepšení podnikatelského prostředí a individuální podpory
   (s využitím zejména finančních nástrojů)
    Posílit úlohu nových finančních nástrojů v rámci strukturálních
    podpor.
Přístup MPO k přípravě na programovací období 2014+
                          Důraz na znalostní
                          ekonomiku,
           Důraz na    inovační
                          transfery technologií
           podpory
                          a spolupráci VaV s
           + podpora VaV ve       inovačními firmami
Důraz na rozvojové
           firmách (Potenciál),
podpory
           spolupráce mezi
+ počátek inovační  terciární sférou a
podpory        průmyslem
Priority MPO pro novou kohezní politiku


Návrh sektorových priorit MPO (1)
Národní rozvojová priorita:
  Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená
  na znalostech a inovacích
Sektorové priority MPO:
1. Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje
  a inovací
2. Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve
  znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání
3. Udržitelné hospodaření    s  energií  a  rozvoj  inovací
  v energetice
Priority MPO pro novou kohezní politiku


Návrh sektorových priorit MPO (2)
 připraveno pro MMR (únor 2011) – východiskem pro MPO
 – studie Berman Group, dokumenty EU - Strategie Evropa
 2020 a Integrované hlavní směry
 navržené priority budou dále upřesňovány a rozpracovány
 v červenci 2011 hodlá MMR předložit vládě souhrnný
 dokument ke KP ČR na období 2014-2020 – bude
 obsahovat návrh národních rozvojových priorit ČR
 a strukturu příštích operačních programů.
Příprava MPO na novou kohezní politiku


Harmonogram *
Vytýčení prioritních oblastí podpory MPO ze
                                 nyní
SF EU
Zahájení přípravných prací na novém OP            2. pol. 2011
Rozpracování jednotlivých programů podpory           r. 2012
Vyjednání a schválení nového OP (vláda ČR,
Evropská komise)                        r. 2013

Zahájení implementace nového OP                 1/2014


*Termíny budou upřesňovány v závislosti na postupu      přípravy  nového
programovacího období na úrovni EU i na národní úrovni ČR.
Zdroje informací
  www.mpo-oppi.cz
   www.mpo.cz
 www.czechinvest.org


Zelená linka: 800 800 777

More Related Content

Similar to MPO - Program Podnikání a inovace - Petr Óčko

CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Ru...
CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Ru...CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Ru...
CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Ru...
Innovation Tank
 
Martin Škarka: Přístup k rizikovému financování (Horizont 2020)
Martin Škarka: Přístup k rizikovému financování (Horizont 2020)Martin Škarka: Přístup k rizikovému financování (Horizont 2020)
Martin Škarka: Přístup k rizikovému financování (Horizont 2020)
JIC
 
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
JIC
 
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVOprezentace
 
VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101
VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101
VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101
pavelborek
 
Inovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporámInovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporám
eNovation s.r.o.
 
Klunovafinal 090506131852 Phpapp02
Klunovafinal 090506131852 Phpapp02Klunovafinal 090506131852 Phpapp02
Klunovafinal 090506131852 Phpapp02
guesta54d48
 

Similar to MPO - Program Podnikání a inovace - Petr Óčko (19)

Dotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ZlínDotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
 
MPO na VS AVO 2015
MPO na VS AVO 2015MPO na VS AVO 2015
MPO na VS AVO 2015
 
CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Ru...
CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Ru...CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Ru...
CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Ru...
 
AVO - MPO
AVO - MPOAVO - MPO
AVO - MPO
 
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
 
Martin Škarka: Přístup k rizikovému financování (Horizont 2020)
Martin Škarka: Přístup k rizikovému financování (Horizont 2020)Martin Škarka: Přístup k rizikovému financování (Horizont 2020)
Martin Škarka: Přístup k rizikovému financování (Horizont 2020)
 
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
 
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
 
AVO - TA ČR
AVO - TA ČRAVO - TA ČR
AVO - TA ČR
 
TA ČR na VS AVO 2015
TA ČR na VS AVO 2015TA ČR na VS AVO 2015
TA ČR na VS AVO 2015
 
VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101
VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101
VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101
 
AVO - MPO 2
AVO - MPO 2AVO - MPO 2
AVO - MPO 2
 
Hladik
HladikHladik
Hladik
 
Inovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporámInovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporám
 
Vedeckotechnicky park Brno
Vedeckotechnicky park BrnoVedeckotechnicky park Brno
Vedeckotechnicky park Brno
 
AVO - CzechInvest
AVO - CzechInvestAVO - CzechInvest
AVO - CzechInvest
 
SME Instrument: Přímá cesta k inovacím pro malé a střední podniky
SME Instrument: Přímá cesta k inovacím pro malé a střední podnikySME Instrument: Přímá cesta k inovacím pro malé a střední podniky
SME Instrument: Přímá cesta k inovacím pro malé a střední podniky
 
Klunovafinal 090506131852 Phpapp02
Klunovafinal 090506131852 Phpapp02Klunovafinal 090506131852 Phpapp02
Klunovafinal 090506131852 Phpapp02
 
Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)
Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)
Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)
 

More from Innovation Tank

The Governance of Social Enterprises - Managing Your Organization for Success
The Governance of Social Enterprises - Managing Your Organization for SuccessThe Governance of Social Enterprises - Managing Your Organization for Success
The Governance of Social Enterprises - Managing Your Organization for Success
Innovation Tank
 
Culture and creative industries in Germany 2009
Culture and creative industries in Germany 2009Culture and creative industries in Germany 2009
Culture and creative industries in Germany 2009
Innovation Tank
 
Venture Acceleration Networks Report Oct11
Venture Acceleration Networks Report Oct11Venture Acceleration Networks Report Oct11
Venture Acceleration Networks Report Oct11
Innovation Tank
 
Forbes magazine about Hub Prague
Forbes magazine about Hub PragueForbes magazine about Hub Prague
Forbes magazine about Hub Prague
Innovation Tank
 
Financial Times article on Social entrepreneurship in LatAM
Financial Times article on Social entrepreneurship in LatAMFinancial Times article on Social entrepreneurship in LatAM
Financial Times article on Social entrepreneurship in LatAM
Innovation Tank
 
Report on Cultural industries in Latin America 2007
Report on Cultural industries in Latin America 2007Report on Cultural industries in Latin America 2007
Report on Cultural industries in Latin America 2007
Innovation Tank
 
Šťastný jako zaměstnanec - respekt.cz
Šťastný jako zaměstnanec - respekt.czŠťastný jako zaměstnanec - respekt.cz
Šťastný jako zaměstnanec - respekt.cz
Innovation Tank
 
EU Report on Innovation 2011
EU Report on Innovation 2011EU Report on Innovation 2011
EU Report on Innovation 2011
Innovation Tank
 
Zpravodaj TESSEA - léto 2011
Zpravodaj TESSEA - léto 2011Zpravodaj TESSEA - léto 2011
Zpravodaj TESSEA - léto 2011
Innovation Tank
 
Women and early stage investing 2011
Women and early stage investing 2011Women and early stage investing 2011
Women and early stage investing 2011
Innovation Tank
 
Igenius Prague - STARTUP project - June 11
Igenius Prague - STARTUP project - June 11Igenius Prague - STARTUP project - June 11
Igenius Prague - STARTUP project - June 11
Innovation Tank
 
Direct People o inovacích pro projekt STARTUP
Direct People o inovacích pro projekt STARTUPDirect People o inovacích pro projekt STARTUP
Direct People o inovacích pro projekt STARTUP
Innovation Tank
 
Analyses of czech legislative environment for Social entrepreneurship
Analyses of czech legislative environment for Social entrepreneurshipAnalyses of czech legislative environment for Social entrepreneurship
Analyses of czech legislative environment for Social entrepreneurship
Innovation Tank
 
Průzkum společensky prospěšného podnikání v ČR 2010
Průzkum společensky prospěšného podnikání v ČR 2010Průzkum společensky prospěšného podnikání v ČR 2010
Průzkum společensky prospěšného podnikání v ČR 2010
Innovation Tank
 
Prehled firem a investic v CR - 2010
Prehled firem a investic v CR - 2010Prehled firem a investic v CR - 2010
Prehled firem a investic v CR - 2010
Innovation Tank
 
Prehled firem a investic v CR - 2010
Prehled firem a investic v CR - 2010Prehled firem a investic v CR - 2010
Prehled firem a investic v CR - 2010
Innovation Tank
 
Průzkum freelance podnikaní
Průzkum freelance podnikaníPrůzkum freelance podnikaní
Průzkum freelance podnikaní
Innovation Tank
 
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomikuZeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Innovation Tank
 
Social economy - Conference Brussels 2010
Social economy - Conference Brussels 2010Social economy - Conference Brussels 2010
Social economy - Conference Brussels 2010
Innovation Tank
 

More from Innovation Tank (20)

The Governance of Social Enterprises - Managing Your Organization for Success
The Governance of Social Enterprises - Managing Your Organization for SuccessThe Governance of Social Enterprises - Managing Your Organization for Success
The Governance of Social Enterprises - Managing Your Organization for Success
 
Culture and creative industries in Germany 2009
Culture and creative industries in Germany 2009Culture and creative industries in Germany 2009
Culture and creative industries in Germany 2009
 
The enabling city
The enabling cityThe enabling city
The enabling city
 
Venture Acceleration Networks Report Oct11
Venture Acceleration Networks Report Oct11Venture Acceleration Networks Report Oct11
Venture Acceleration Networks Report Oct11
 
Forbes magazine about Hub Prague
Forbes magazine about Hub PragueForbes magazine about Hub Prague
Forbes magazine about Hub Prague
 
Financial Times article on Social entrepreneurship in LatAM
Financial Times article on Social entrepreneurship in LatAMFinancial Times article on Social entrepreneurship in LatAM
Financial Times article on Social entrepreneurship in LatAM
 
Report on Cultural industries in Latin America 2007
Report on Cultural industries in Latin America 2007Report on Cultural industries in Latin America 2007
Report on Cultural industries in Latin America 2007
 
Šťastný jako zaměstnanec - respekt.cz
Šťastný jako zaměstnanec - respekt.czŠťastný jako zaměstnanec - respekt.cz
Šťastný jako zaměstnanec - respekt.cz
 
EU Report on Innovation 2011
EU Report on Innovation 2011EU Report on Innovation 2011
EU Report on Innovation 2011
 
Zpravodaj TESSEA - léto 2011
Zpravodaj TESSEA - léto 2011Zpravodaj TESSEA - léto 2011
Zpravodaj TESSEA - léto 2011
 
Women and early stage investing 2011
Women and early stage investing 2011Women and early stage investing 2011
Women and early stage investing 2011
 
Igenius Prague - STARTUP project - June 11
Igenius Prague - STARTUP project - June 11Igenius Prague - STARTUP project - June 11
Igenius Prague - STARTUP project - June 11
 
Direct People o inovacích pro projekt STARTUP
Direct People o inovacích pro projekt STARTUPDirect People o inovacích pro projekt STARTUP
Direct People o inovacích pro projekt STARTUP
 
Analyses of czech legislative environment for Social entrepreneurship
Analyses of czech legislative environment for Social entrepreneurshipAnalyses of czech legislative environment for Social entrepreneurship
Analyses of czech legislative environment for Social entrepreneurship
 
Průzkum společensky prospěšného podnikání v ČR 2010
Průzkum společensky prospěšného podnikání v ČR 2010Průzkum společensky prospěšného podnikání v ČR 2010
Průzkum společensky prospěšného podnikání v ČR 2010
 
Prehled firem a investic v CR - 2010
Prehled firem a investic v CR - 2010Prehled firem a investic v CR - 2010
Prehled firem a investic v CR - 2010
 
Prehled firem a investic v CR - 2010
Prehled firem a investic v CR - 2010Prehled firem a investic v CR - 2010
Prehled firem a investic v CR - 2010
 
Průzkum freelance podnikaní
Průzkum freelance podnikaníPrůzkum freelance podnikaní
Průzkum freelance podnikaní
 
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomikuZeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
 
Social economy - Conference Brussels 2010
Social economy - Conference Brussels 2010Social economy - Conference Brussels 2010
Social economy - Conference Brussels 2010
 

MPO - Program Podnikání a inovace - Petr Óčko

 • 1. Operační program Podnikání a inovace – Podpora pro rozvoj Vašeho podnikání Seminář „Jak najít správnou cestu k dotacím z EU fondů?" Praha, 14. června 2011 Ing. Petr Očko, PhD. ředitel Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje
 • 2. Agenda  Představení Operačního programu Podnikání a inovace  Čerpání  Výzvy OPPI (souhrn, aktuální, plánované)  Ukázkové projekty  Pilotní projekty  Příprava na programovací období 2014+
 • 3. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace 2007 – 2013 je základním programovým dokumentem resortu průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU 2007 – 2013. Alokace: 3 578 014 760 EUR = cca 86 mld. CZK OPPI je financován - z Evropského fondu pro regionální rozvoj – 85% - ze státního rozpočtu – 15%
 • 4. Schéma OPPI Program podpory Alokace výzev (mil. Kč) Alokace výzev (mil. EUR) OPPI pro podnikatele a firmy START 1. Vznik firem 252 252 10 10  Finanční prostředky lze čerpat z PROGRES 2 750 114 15 programů podpory (12 ZÁRUKA 4 350 180 ICT v podnicích 2 103 87 dotačních titulů a 3 bankovní ICT a strategické služby ROZVOJ 5 500 7 900 228 327 programy). 2. Rozvoj firem 22 603 937 EKO-ENERGIE 11 200 464  K 31. 5. 2011 byly otevřeny 3. Eko-energie INOVACE - Inovační projekt 11 200 12 740 464 528 výzvy v celkové výši 83,5 mld. INOVACE - Patent 110 5 Kč POTENCIÁL 6 687 277 4. Inovace 19 537 810 (3,5 mld. EUR). PROSPERITA 12 000 497 KLASTRY 1 750 73  Dosud bylo vyhlášeno celkem TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY 200 8 ŠKOLICÍ STŘEDISKA 4 000 166 50 výzev k předkládání žádostí, NEMOVITOSTI 10 000 415 z toho 41 dotačních a 9 5. Prostředí pro podnikání a inovace 27 950 1 159 PORADENSTVÍ 100 4 bankovních. Podpora transferu znalostí 14 1 Czech Accelerator 61 3 MARKETING 1 800 75 6. Služby pro rozvoj podnikání 1 975 82
 • 5. Zájem o OPPI 2007 - 2011 DOTAČNÍ PROGRAMY k 31. 5. 2011  Počet podaných registračních žádostí o podporu: 13 998 projektů  Hodnota podaných registračních žádostí o podporu: 166,5 mld. Kč  Počet podaných plných žádostí o podporu: 9 960 projektů  Hodnota podaných plných žádostí o podporu: 100,1 mld. Kč  Počet vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 5 139 projektů  Hodnota podpory v Rozhodnutích o poskytnutí dotace: 42,8 mld. Kč
 • 6. Podané registrační žádosti 2007 - 2011 6 000 5 317 5 000 CELKEM: 13 998 4 000 3 140 3 092 3 000 1 926 2 000 1 000 523 0 2007 2008 2009 2010 31.5.2011
 • 7. 1 000 1 500 2 000 2 500 0 500 Eko-energie 2 380 Rozvoj ICT v podnicích 1881 1798 Inovace - inovační projekt 1680 Nemovitosti 1422 Marketing 1216 Školicí střediska 760 ICT a strategické služby 685 Potenciál 706 Poradenství 587 Inovace - patent 644 Prosperita 152 CELKEM: 13 998 51 Spolupráce - Klastry 36 Spolupráce - TP Podané registrační žádosti dle programů/počet
 • 8. Podané registrační žádosti dle programů/objem (v tis. Kč) 45 000 40 060 40 000 34 198 35 000 30 000 CELKEM: 166 512 mil. Kč 25 000 23 602 20 000 15 246 15 000 13 273 14 230 11 838 10 000 6 801 4 214 5 000 1 742 872 186 174 76 0 Poradenství Spolupráce - Nemovitosti Školící střediska Eko-energie ICT v podnicích Rozvoj Spolupráce - TP Inovace - Inovační Prosperita Potenciál Marketing ICT a strategické Inovace - patent Klastry služby projekt
 • 9. Operační program Podnikání a inovace Proplacená podpora k 31. 5. 2011  proplacená podpora: 19,5 mld. Kč  Dotace: 12,3 mld. Kč  Úvěry a záruky: 6 mld. Kč  Technická asistence: 1,2 mld. Kč
 • 10. Čerpání OPPI CELKEM: 19,5 mld. Kč 7,0 mld. Kč 5,1 mld. Kč 3,9 mld. Kč 2,2 mld. Kč 1,3 mld. Kč 2007 2008 2009 2010 31.5.2011
 • 11. OPPI v roce 2011 Cíl pro rok 2011: 10 miliard korun na účty českých podnikatelů
 • 12. Aktuálně otevřené programy OPPI Potenciál • Příjem žádostí do 30. 9. 2011 Projekt CzechAccelerator • Příjem žádostí do 30. 4. 2014 Prosperita Aktuálně otevřené programy (možný • Příjem žádostí do 31. 7. 2011 příjem RŽ) Marketing • Příjem žádostí:1. 7. 2011 – 15. 10. 2011 Školicí střediska • Příjem žádostí: 1. 6. 2011 – 15. 3. 2012 Poradenství • Příjem žádostí: 1. 7. 2011 – 14. 10. 2011
 • 13. Výzvy OPPI v roce 2011 Předběžný kalendář vyhlašování výzev pro 2. pololetí roku 2011 ICT a strategické služby srpen Inovace - Patent září ICT v podnicích listopad Spolupráce - Klastry listopad O vyhlášení dalších programů se rozhodne dle aktuální situace.
 • 14. Úspěšné projekty OPPI FAVEA s.r.o. - Výstavba inovačního centra pro výzkum a vývoj léčiv Aktuální stav projektu: Společnosti realizuje závěrečnou etapu projektu; doposud proplacena jedna žádost o platbu. Předmětem projektu je výstavba nového inovačního centra pro výzkum a vývoj léčiv, které bude sousedit a navazovat na budovy společnosti Favea, ve kterých je provozována stávající výroba. Cílem projektu je rozšíření výzkumných kapacit společnosti a s nimi spojené zvýšení četnosti a objemu realizace výzkumu a vývoje léčiv. Celkové způsobilé výdaje: 65 848 000 Kč (2 729 564 €) Celková dotace – požadovaná: 32 923 000 Kč (1 364 741 €) Proplaceno k 25. 5. 2011: 10 816 000 Kč (448 350 €)
 • 15. Úspěšné projekty OPPI ELLA-CS, s.r.o. - Strojová výroba stentů ze speciálních slitin s tvarovou pamětí Aktuální stav projektu: Projekt je v realizaci; doposud nebyla podána žádost o platbu. Stenty jsou implantáty trubicovitého tvaru, které se umísťují do cév či jiných tělesných orgánů za účelem udržení volného průchodu tohoto orgánu. Předmětem projektu je pořízení stroje na pletení stentů. Bude umožněno upravovat zakončení stentu dle požadavku odběratelů a potahovat požadovaným potahem. Inovace procesu spočívá v tom, že tyto operace byly prováděny dosud výhradně ručně a nyní budou prováděny strojově. Tím dojde k zásadnímu zefektivnění procesů z pohledu dodržení a konstantnosti nastavených parametrů mechanických vlastností, zejména expanzní síly, která zajišťuje stabilitu implantátu v těle a splnění jeho funkce. Konstantnost parametrů nelze při ruční výrobě vždy zaručit. Celkové způsobilé výdaje: 13 000 000 Kč (538 882 €) Celková dotace – požadovaná: 6 500 000 Kč (269 441 €)
 • 16. Realizace pilotních projektů v OPPI Pilotní projekt Knowledge Transfer Partnership Cíl: Pochopení způsobu, jakým lze efektivně podporovat inovační procesy • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a univerzitou za účelem transferu znalostí, technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup • projekt realizovaný se spolupráci se Salfordskou univerzitou (UK) • rozdíl mezi vědou a výzkumem a znalostními transfery – pochopení role vědomostí a know-how
 • 17. Realizace pilotních projektů v OPPI Příprava pilotního projektu na vytvoření nového finančního nástroje pro inovační start-upy: • podpora kapitálového vstupu do nově vznikajících inovačních firem (v ČR dosud tento nástroj podpory neexistuje) • uvažovaná částka: 1,4 mld. Kč z dodatečných zdrojů EU • nutný podíl soukromého kapitálu
 • 18. Realizace pilotních projektů v OPPI Příprava pilotního projektu na vytvoření nového finančního nástroje pro inovační start-upy – 3 fáze: 1. fáze: Opatření ke stimulaci inovačního prostředí (odborné poradenství, koučing, mentoring) - záruky za kapitálové vstupy soukromých investorů a mezzaninové úvěry - záruky za úvěry na realizaci inovačních projektů 2. fáze: Příprava a prosazení legislativních změn nezbytných pro širší uplatnění podpory - zejména formou kapitálového vstupu z veřejných prostředků 3. fáze: Vytvoření holdingového fondu – transfer prostředků do jednotlivých fondů rizikového kapitálu (kapitálové vstupy do MSP)
 • 19. Příprava na programovací období 2014+ Východiska Evropské komise Evropská komise odstartovala diskuse o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013 Pátou zprávou o hospodářské, sociální a teritoriální soudržnosti z 9. 11. 2010 (předběžná verze)  Opírá se o Strategii Evropa 2020, jejíž základní prioritou je  inteligentní (smart) růst ekonomiky (založené na znalostech a inovacích)  udržitelný (sustainable) růst spočívající v podpoře konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdrojích)  růst podporující začlenění (inclusive) založený na podpoře ekonomiky s vysokou zaměstnaností, která se bude vyznačovat sociální a územní soudržností)
 • 20. Dopady dokumentů EU na podporu podnikání v ČR Pátá kohezní zpráva vychází z posílení strategického plánování a provázanosti politik EU s národními programy reforem systém strategického plánování bude založen na:  Společném strategickém rámci (přijatém Komisí)  Smlouvě o partnerství pro rozvoj a investice (určující investiční priority, přidělování vnitrostátních prostředků a prostředků EU na prioritní oblasti a programy, jakož i dohodnuté podmínky a cíle, jakých má být dosaženo)  Operačních programech (jako hlavním nástroji řízení a převádění strategických dokumentů na konkrétní investiční priority)
 • 21. Dopady dokumentů EU na podporu podnikání v ČR Pátá kohezní zpráva směřuje k: zvýšení tematické koncentrace (tj. k soustředění unijních a vnitrostátních prostředků na malý počet priorit, které odpovídají specifickým problémům členských zemí)  ČR říká ano, ale ne povinné priority z úrovně EU zvýšení výkonnosti pomocí podmíněnosti (finančních intervencí naplněním předem stanovených růstových indikátorů) a pobídek  ČR říká kondicionalitě NE v případech, kdy by měla narušovat vazbu na kohezní politiku a NE výkonnostní rezervě na úrovni EU (k přerozdělení bohatším zemím) posílení územní soudržnosti (zvýraznění role měst, funkčních zeměpisných celků se specifickými problémy)
 • 22. Přístup MPO Čeho chceme pro podnikatele dosáhnout  Finančně dostatečně pokrytého operačního programu na podporu podnikání, koncentrujícího se na:  znalostní ekonomiku a inovace (dotační podpory) Podporovat zejména projekty založené na technologickém rozvoji, inovacích, uplatnění principů znalostní ekonomiky, transferu technologií apod.  vylepšení podnikatelského prostředí a individuální podpory (s využitím zejména finančních nástrojů) Posílit úlohu nových finančních nástrojů v rámci strukturálních podpor.
 • 23. Přístup MPO k přípravě na programovací období 2014+ Důraz na znalostní ekonomiku, Důraz na inovační transfery technologií podpory a spolupráci VaV s + podpora VaV ve inovačními firmami Důraz na rozvojové firmách (Potenciál), podpory spolupráce mezi + počátek inovační terciární sférou a podpory průmyslem
 • 24. Priority MPO pro novou kohezní politiku Návrh sektorových priorit MPO (1) Národní rozvojová priorita: Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacích Sektorové priority MPO: 1. Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací 2. Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání 3. Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
 • 25. Priority MPO pro novou kohezní politiku Návrh sektorových priorit MPO (2)  připraveno pro MMR (únor 2011) – východiskem pro MPO – studie Berman Group, dokumenty EU - Strategie Evropa 2020 a Integrované hlavní směry  navržené priority budou dále upřesňovány a rozpracovány  v červenci 2011 hodlá MMR předložit vládě souhrnný dokument ke KP ČR na období 2014-2020 – bude obsahovat návrh národních rozvojových priorit ČR a strukturu příštích operačních programů.
 • 26. Příprava MPO na novou kohezní politiku Harmonogram * Vytýčení prioritních oblastí podpory MPO ze nyní SF EU Zahájení přípravných prací na novém OP 2. pol. 2011 Rozpracování jednotlivých programů podpory r. 2012 Vyjednání a schválení nového OP (vláda ČR, Evropská komise) r. 2013 Zahájení implementace nového OP 1/2014 *Termíny budou upřesňovány v závislosti na postupu přípravy nového programovacího období na úrovni EU i na národní úrovni ČR.
 • 27. Zdroje informací www.mpo-oppi.cz www.mpo.cz www.czechinvest.org Zelená linka: 800 800 777