CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Rudyšarová

1,593 views

Published on

Zdroj: www.elaiprague.cz

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,593
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Rudyšarová

 1. 1. CZECHINVESTAgentura pro podporu podnikání a investic Podpora podnikání z Operačního programu Podnikání a inovace červen 2011 Mgr. Alexandra Rudyšarová Statutární náměstkyně generálního ředitele
 2. 2. OsnovaFondy EUOperační program Podnikání a inovaceAktuální a plánované VýzvyStatistiky OPPIeAccountNejčastější chyby ţadatelů
 3. 3. Fondy Evropské unieStrukturální fondy:Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)Evropský sociální fond (ESF)Fond soudrţnosti (FS)
 4. 4. Programovací období2007 - 2013Cíle politiky soudrţnosti Finanční nástroje ERDFCíl 1: Konvergence ESF Fond soudrţnostiCíl 2: Regionální konkurenceschopnost a ERDFzaměstnanost (vč. Evropské strategie ESFzaměstnanosti)Cíl 3: Evropská územní spolupráce ERDF Alokace pro ČR: 26,7 mld. EUR
 5. 5. Cíle politiky soudrţnosti1. Konvergence podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podpora ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech3. Evropská územní spolupráce podpora přeshraniční,mezinárodní a meziregionální spolupráce
 6. 6. Struktura programovýchdokumentů Národní rozvojový plán  Národní strategický referenční rámec  Operační programy  Prioritní osy  Oblasti podpory  Programy podpory  Výzvy
 7. 7. Struktura cílů a prioritNRP 2007 - 2013 Strategické cíle Priority Konkurenceschopný podnikatelský sektor Globální cíl Konkurenceschopná Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu česká ekonomika Podpora kapacit VaV, inovací Zvyšování zaměstnanosti Otevřená, flexibilní a Rozvoj lidských zdrojů Udrţitelný rozvojzaloţený na posilování soudrţná společnost Posilování sociální soudrţnostikonkurenceschopnosti Kvalitní fyzické Ochrana a zlepšení kvality ţivotní prostředí prostředí Zlepšení dostupnosti dopravy, informačních a komunikačních technologií Rozvoj městských a venkovských oblastí Vyváţený rozvoj území Vyváţený rozvoj regionů
 8. 8. Řídící orgány a operačníprogramy
 9. 9. Alokace v Cíli KonvergencePodíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy proobdobí 2007 - 2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):Operační program mil EUR (odhad) %OP Podnikání a inovace (OPPI) 3 041,20 11,75OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) 2 070,60 8OP LZ a Zaměstnanost (OP LZZ) 2 588,20 10OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP 1 811,80 7VpK)OP Ţivotní prostředí (OP ŢP) 5 176,50 20OP Doprava (OP Dopr.) 5 564,70 21,5Integrovaný operační program (IOP) 1 941,20 7,5Regionální operační programy (ROP) 3 429,40 13,25OP Technická pomoc (TP) 258,8 1Celkem 25 882,30 100
 10. 10. Podíly OP na celkovýchzdrojích SF v ČRPodíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy proobdobí 2007 - 2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování): IOP ROP 8% 13% TP 1% OP Doprava OPPI 21% 12% OP VaVpI 8% OP ŢP OP LZZ OP VpK 10% 20% 7%
 11. 11. SF 2007 – 2013 a VaV OP Podnikání a inovace (ERDF) -- cca 11,75 % alokace SF pro ČR MPO -- Orientace na inovativní podnikání, VaV v podnicích CzechInvest a spolupráci 12 dotačních -- POTENCIÁL, PROSPERITA, INOVACE, SPOLUPRÁCE programů OP Výzkum, vývoj pro inovace (ERDF) cca 8 % alokace SF pro ČR MŠMT -- Podpora spolupráce mezi výzkumnými/VŠ institucemi a podniky
 12. 12. OP PI a OP VaVpIOperační program Podnikání a inovace-- celková alokace: 3041,20 mil. € (3. největší OP) -- schválen Evropskou komisí: 3. 12. 2007 -- podpora rozvoje podnikatelského prostředí a podpora přenosu výsledkůvýzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvojstávajících firem, jejich inovační potenciál a vyuţívání moderních technologií aobnovitelných zdrojů energie. -- 7 prioritních osOperační program Výzkum a vývoj pro inovace -- celková alokace: 2070,68 mil. € (4. největší OP) -- schválen Evropskou komisí: 1. 10. 2008 -- posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a topředevším prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spoluprácese soukromým sektorem -- 5 prioritních os
 13. 13. Statistika čerpáníOP PI a OP VaVpI OPPI OP VaVpI počet 10 423 220 Ţádosti o dotaci částka 110 mld. Kč 97,9 mld. Kč % z cel. alokace programu 126, 5 % 166,5 % počet 5 785 59 částka 52,4 mld. Kč. 23 mld. Kč Rozhodnutí % z cel. alokace programu 60,3 % 39,2 % částka 17,6 mld. Kč 3,9 mld. Kč Proplaceno % z cel. alokace programu 20,3% 6,6 % částka 10,2 mld. Kč 39,1 mil. Kč Certifikováno % z cel. alokace programu 11,8 % 0,1 %Zdroj: Měsíční monitorovací zpráva MMR, duben 2011 (údaje aktuální ke 4. květnu 2011)
 14. 14. Operační programPodnikání a inovace
 15. 15. Charakteristika-- navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) 2004 – 2006-- hlavní programový dokument realizace politiky hospodářské a sociální soudrţnosti v sektoru průmyslu-- významný nástroj realizace Koncepce rozvoje MSP na období 2007 – 2013 -- spolufinancování aktivit ve zpracovatelském průmyslu,výzkumu a vývoji, technologických centrech a strategickýchsluţbách-- 15 programů podpory
 16. 16. CharakteristikaZdroj spolufinancování: -- Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)Celková alokace: -- 90 mld. Kč -- tj. 11,75 % z celkové sumy ze SF EU pro ČRŘídicí orgán: -- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 17. 17. Priority, programy, alokacePrioritní osa Oblast podpory Program Alokace1. Vznik firem 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům START 0,4 % 1.2 Vyuţití nových finančních nástrojů Jeremie2. Rozvoj firem 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP PROGRES ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií ROZVOJ 25,7% a ICT v podnicích ICT a strategické sluţby ICT v podnicích3. Efektivní energie 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje EKO-ENERGIE 11,7%4. Inovace 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků INOVACE 25,8 % 4.2 Kapacita pro průmyslový V a V POTENCIÁL5. Prostředí pro 5.1 Platformy spolupráce SPOLUPRÁCEpodnikání a PROSPERITAinovace 30,2 % 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů ŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikání NEMOVITOSTI6. Sluţby pro 6.1 Podpora poradenských sluţeb PORADENSTVÍrozvoj podnikání 3,3 % 6.2 Podpora marketingových sluţeb MARKETING
 18. 18. Společné charakteristiky programů podporyPodporované oblasti-- Zpracovatelský průmysl (vymezení dle CZ NACE a ANNEX 1) + výjimky(Nelze podpořit: zemědělství, ocelářství, doprava, lodě, uhelný průmysl, syntetická vlákna)Regionální mapa intenzity veřejné podpory-- Dle velikosti Malý/Střední/Velký podnik – 60/50/40-- Sníţená míra podpory pro region Jihozápad (– 10%)-- Realizace projektu na území ČR mimo hl. města Prahy-- Platba dotací probíhá zpětně, po úspěšné realizaci-- Min. 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období ( u některýchprogramů lze doloţit za mateřskou společnost)-- Finanční rating C+-- Udrţitelnost projektu po dobu 3/5 let dle velikosti podniku
 19. 19. Aktuální výzvy
 20. 20. Vyhlášené výzvyProgram Příjem RŢ Ukončení příjmu Příjem PŢ Ukončení příjmu RŢ PŢPotenciál 26.2.2010 30.9.2011 27.4.2010 30.11.2011Prosperita 1.4.2011 31.7.2011 1.6.2011 15.3.2012Školicí střediska 1.6.2011 15.3.2012 1.7.2011 15.6.2012Marketing 10.6.2011 26.9.2011 1.7.2011 31.10.2011Poradenství 1.7.2011 14.10.2011 1.8.2011 9.12.2011
 21. 21. PotenciálCíl programu-- podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizacivýzkumných, vývojových a inovačních aktivitForma podpory-- dotace (1 aţ 100/200* mil. Kč), míra podpory 30 – 60%Příjemce dotace-- podnikatelé (MSP i VP)-- dvouletá podnikatelská historie, moţné doloţit za mateřskou společnost-- výstupy ve vybraných odvětví dle CZ - NACEPodporované aktivity-- zaloţení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací-- pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytnéhopro zajištění aktivit tohoto centra Příjem RŽ do III. Výzvy do 30. 9. 2011
 22. 22. ProsperitaCíl programu-- zakládání a rozvoj VTP, center pro transfer technologií, podnikatelských inkubátorů-- provozování jiţ existujících VTP/center pro transfer technologií-- zakládání a rozvoj sítí Business AngelsForma podpory-- dotace (1 aţ 300/400* mil. Kč), projekty neobsahující stavební práce 1 - 30 mil. KčPříjemce podpory-- MSP i VP-- podnikatelské subjekty, územně samosprávné celky, VŠ, VVI, stávajícíprovozovatelé VTP, PI a center pro transfer technologií (pro VTP, PI, centra)-- podnikatelské subjekty (pro BA)Výzva rozdělena na dvě části-- I. část – neveřejná podpora – zaměřena na podporu VŠ, VVI, územníchsamosprávných celků (výše dotace aţ 75%)-- II. část – veřejná podpora – zaměřená na podporu podnikatelských subjektů (dotacedle Regionální mapy intenzity veřejné podpory) Příjem RŽ do Výzvy II - pokračování do 30. 9. 2011
 23. 23. Školicí střediskaCíl programu-- podpořit budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidskýchzdrojů podnikatelských subjektůForma podpory-- dotace (0,5 aţ 100 mil. Kč), míra podpory 30 – 60%Příjemce podpory-- MSP i VP (podnikatelskou historii lze doloţit za mateřskou společnost)-- podnikatelé, neziskové nestátní organizace, sdruţení podnikatelů vpodporovaných CZ – NACE-- ostatní vzdělávání (CZ – NACE 85.59)Podporované aktivity-- výstavba, rekonstrukce a vybavení prostor pro vzdělávání zaměstnanců zpodporovaných CZ – NACEOstatní podmínky-- ve ŠS budou vzděláváni především zaměstnanci z podporovaných NACE Příjem RŽ do Výzvy II - prodloužení od 1. 6. 2011 do 15. 3. 2012
 24. 24. PoradenstvíCíl programu-- zlepšení kvality a dostupnosti poradenských, informačních a vzdělávacích sluţeb pro MSP a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti-- zvýšení odborné znalosti zaměstnanců a prohlubování jejich dalších dovednostíForma podpory-- dotace (0,1 aţ 0,5 mil. Kč)Příjemce podpory-- MSP, dvouletá podnikatelská historiePodporované aktivity-- náklady na poradenské sluţby související se zaváděním inovací pro MSP aposkytované externími poradci, které nemají charakter stálé nebo pravidelné činnostiani nesouvisejí s obvyklými provozními náklady podniku-- poradenské sluţby se musí vztahovat na oblast: inovace produktu, inovaceprocesu, organizační inovace, marketingová inovace Příjem RŽ do Výzvy I – 2. prodloužení od 1. 7. 2011 do 14. 10. 2011
 25. 25. MarketingCíl programu-- posílení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP se sídlem v ČR podporou účastí na zahraničních veletrzích a výstaváchForma podpory-- dotace (min. 0,3 mil. Kč na projekt); 50% podpora-- doprava max. 0,3 mil. Kč; propagace 0,2 mil. Kč na jednu výstavuPříjemce podpory-- MSP, dvouletá podnikatelská historie-- jeden projekt na ţadatele v rámci kaţdého vyhlášení VýzvyPodporované aktivity-- účast podnikatelů na veletrzích v zahraničí, doprava exponátů (deminimis)-- cizojazyčné propagační materiály související s veletrhy (de minimis) Příjem RŽ do Výzvy II - pokračování od 10. 6. 2011 do 26. 9. 2011
 26. 26. Plánované výzvy v roce 2011
 27. 27. Plánované výzvyICT a strategické sluţby-- předpokládaný termín vyhlášení srpen 2011-- vývoj SW, centra sdílených sluţeb s výrazným mezinárodním zaměřením, centra oprav high-tech výrobků a technologiíInovace – inovační projekt-- předpokládaný termín vyhlášení září 2011-- pomáhá uvádět do výroby a na trh inovované produkty, které vznikly na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologieInovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví-- předpokládaný termín vyhlášení září 2011-- zvýšení úrovně ochrany průmyslového vlastnictví v ČR
 28. 28. Plánované výzvyICT v podnicích-- předpokládaný termín vyhlášení listopad 2011-- pořízení či rozšíření informačních systémů za účelem zefektivnění vnitřního chodu či vnějších vztahů podniku (HW, SW, ostatní stroje a zařízení, práva duševního vlastnictví)Spolupráce - Klastry-- předpokládaný termín vyhlášení listopad 2011-- podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení klastrů
 29. 29. Proces podání ţádosti
 30. 30. Postup podání ţádostiA B C D E 5 dnů 15 dnů x dnů dle konkrétní výzvy a Proces hodnocení programu projektuA zaloţení Master účtu, ELEKTRONICKÝ PODPIS!!!B podání Registrační ţádosti (finanční výkazy, rating)C schválení Registrační ţádosti – datum je rozhodující pro vznikzpůsobilých výdajů pro tento projekt!!! Do tohoto data lze pouze provést výběrovéřízení, bez podpisu smlouvy!D podání Plné ţádosti (studie proveditelnosti, finanční realizovatelnostprojektu, specifické přílohy dle programu)E podpis Podmínek poskytnutí dotace
 31. 31. Náhled aplikace eAccount Kontextová nápověda
 32. 32. Detail projektu Nástěnka projektu určená pro komunikaci mezi ţadatelem a projektovým manaţerem CI
 33. 33. 1. Krok – Registrační ţádost Ţadateli zpřístupněná záloţka „Registrační žádost„ (zpřístupnění po uloţení údajů v záloţce) „Projekt“)
 34. 34. 2. krok - Plná ţádost Jednotlivé záloţky Plné ţádosti, které je třeba vyplnit. Ţadateli zpřístupněná záloţka „Plná žádost„ (zpřístupnění po schválení Registrační ţádosti).
 35. 35. Ţádost o platbu Zpřístupněná záloţka „Výběrová řízení“ Nástěnka Ţádosti o platbu Hlavní záloţky ŢOPL Zpřístupněná záloţka „Žádost o platbu“
 36. 36. Statistiky OPPI
 37. 37. Počet projektů za jednotlivéprogramy Přijaté PŽ Rozhodnuto Program Počet projektů Objem (Kč) Počet projektů Objem (Kč)ICT V PODNICÍCH 1446 3 303 865 000 678 1 482 663 000ICT A STARTEGICKÉ SLUŽBY 478 8 018 907 000 234 3 336 838 000ROZVOJ 1661 11 694 629 000 1000 7 031 580 000EKO-ENERGIE 1 460 20 287 332 000 469 5 776 137 000INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT 1192 23 546 196 000 530 9 737 481 000INOVACE – PATENT 352 75 999 000 270 54 860 000POTENCIÁL 437 8 219 878 000 212 3 222 450 000PROSPERITA 78 7 582 791 000 35 3 003 796 000KALSTRY 45 1 525 622 000 28 921 178 000TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY 26 120 231 000 19 89 061 000ŠKOLICÍ STŘEDISKA 522 4 589 724 000 330 2 340 332 000NEMOVITOSTI 712 10 252 041 000 419 5 297 276 000PORADENSTVÍ 473 148 780 000 168 50 679 000MARKETING 1078 774 423 789 759 572 653 789CELKEM 9960 100 140 418 789 5151 42 916 984 7892.6.2011
 38. 38. Zájem o programy OPPI45 000 000 000 Alokace programu40 000 000 000 Podané RŢ - částka v Kč35 000 000 000 Podané PŢ - částka v Kč Rozhodnuto - částka v Kč30 000 000 00025 000 000 00020 000 000 00015 000 000 00010 000 000 000 5 000 000 000 0
 39. 39. Nejčastější chyby ţadatelů
 40. 40. Chyby při podáváníRegistrační ţádosti-- Údaje nejsou v souladu s platným výpisem z OR, ARES - název společnosti, sídlo, způsob jednání za společnost, CZ – NACE atd.-- Špatný odhad způsobilých výdajů a výše poţadované dotace-- Špatně vyplněný formulář FV k výpočtu ratingu ţadatele-- Chybí povinné přílohy (Rozvaha, Výpis zisku a ztrát, atd.)-- Chybný nebo ţádný elektronický podpis-- Podnikatelský záměr není v souladu s výzvou-- Chybějící historie ţadatele - některé programy umoţňují převzít rating mateřské společnosti-- Nezpůsobilost ţadatele - program je např. určen jen pro MSP-- Datum pro vznik způsobilých výdajů = předběţná přijatelnost (schválení RŢ) - před tímto datem nelze projekt začít realizovat tj. podepisovat smlouvy, zadávat objednávky, platit faktury, zahájit stavební práce
 41. 41. Chyby při podáváníPlné ţádost-- Špatně vyplněný detail ţadatele-- Chybně uvedená adresa místa realizace-- Přesný rozpočet - následná tolerance max. 20% bez změny Podmínek-- Studie proveditelnosti/podnikatelský záměr - dodrţet předepsanou osnovu-- Chybí povinné přílohy - FRP, studie proveditelnosti + další podle typu programu-- Špatné nastavení závazných ukazatelů - nutno dodrţet, nenastavovat příliš vysoké-- Dodrţet termín pro odeslání PŢ
 42. 42. Realizace projektu-- Povinnost vést účetnictví dle 563/1991 Sb. o účetnictví-- Nedodrţení stanovených termínů-- Nedodrţení Podmínek poskytnutí dotace-- Nedodrţení Pravidel pro výběr dodavatelů - nevyhlášení VŘ u zakázek nad 500 tis. Kč či špatné vyhlášení - princip nediskriminace, transparentnosti, účelu-- Nedodrţení Pravidel pro povinnou publicitu - chybějící či nesprávně uvedená publicita projektu
 43. 43. Realizace projektu-- Povinnost vést účetnictví dle 563/1991 Sb. o účetnictví-- Nedodrţení stanovených termínů-- Nedodrţení Podmínek poskytnutí dotace-- Nedodrţení Pravidel pro výběr dodavatelů - nevyhlášení VŘ u zakázek nad 500 tis. Kč či špatné vyhlášení - princip nediskriminace, transparentnosti, účelu-- Nedodrţení Pravidel pro povinnou publicitu - chybějící či nesprávně uvedená publicita projektu
 44. 44. Ţádost o platbu-- Nedodání povinných příloh (viz. Pokyny pro ţadatele k danému programu)-- Chybí fotodokumentace prokazující splnění povinné publicity-- Chybné zařazení pořizovaného majetku do rozpočtových poloţek-- Nárokování nezpůsobilých výdajů - Pořizovaný majetek není v souladu s podnikatelským záměrem - Pořízení majetku před datem přijatelnosti-- Nedodání Monitorovacích zpráv-- Dokládání úhrad-- Chybný podpis dokumentu Ţopl (musí být v souladu s postupemuvedeným v OR nebo je nutné doloţit plnou moc)-- Formální chyby v ţádosti o platbu (chybné číslo účtu)Povinnost podat Ţopl po ukončení projektu do 6 měsíců (odstranit všechny nedostatky do 3 měsíců od doručení výzvy)
 45. 45. Zdroje informací www.czechinvest.org www.mpo.cz www.mpo-oppi.cz programy@czechinvest.org Zelená linka: 800 800 777 Dotazy týkající se konkrétního projektu na nástěnku vaplikaci eAccount (komunikace s projektovým manaţerem)
 46. 46. Děkuji za pozornost.© Copyright, CzechInvest 2008. Všechna práva vyhrazena.

×