Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klunovafinal 090506131852 Phpapp02

741 views

Published on

sdssd

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klunovafinal 090506131852 Phpapp02

 1. 1. Seminář Tuesday Business Network Evropské fondy trochu jinak aneb jak se k nim opravdu dostat Fondy EU – jak dotaci získat a udržet? Petra Klůnová, Evropské kompetenční centrum Praha, 5.5. 2009
 2. 2. Obsah NA CO LZE CO JSOU CO OBNÁŠÍ INFORMACE: INFORMACE PODPORU FONDY EU? PROJEKT KDE HLEDAT ZÍSKAT? ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ: DOTAČNÍ PŘÍPRAVA REALIZACE REALIZACE DOTACE PROJEKTOVÝ ŽÁDOSTI PROJEKTU ANO ČI NE? CYKLUS EXTERNÍ FINANCOVÁNÍ ZÁVĚR DISKUSE PARTNEŘI PORADCI 2
 3. 3. Co jsou fondy Evropské unie? DOTAČNÍ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ FONDY PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE Společná Společná rybářská Komunitární a Strukturální fondy zemědělská politika politika ostatní programy Tematické operační programy Regionální Fondy EU představují z hlediska objemu operační programy v období 2007 – 2013 hlavní zdroj ů dotačních prostředků v České republice Programy pro hl. = celkem cca 700 mld. CZK m. Prahu Evropská územní spolupráce 3
 4. 4. Co jsou dotace? CO ? Dotace je finanční podpora z veřejných zdrojů českým subjektům na předem schválený projekt a za smluvně zakotvených podmínek. JAK ? Peníze jsou rozdělovány prostřednictvím tzv. operačních programů pro období 2007 – 2013. O podporu je možné žádat vždy jen na základě zpracovaného projektu, předkládá se do aktuálně otevřené výzvy v příslušném programu. FORMA ? Dotace Zvýhodněné úvěry Zvýhodněné záruky Vyplácené Musí být Lze nově zpravidla ex-post kombinovány s kombinovat s …potřeba komerčními min. dotacemi předfinancování 1:1 KOLIK ? 40 % pro velké firmy (nad 250 zaměstnanců) 50 % pro střední firmy (50 – 250 zaměstnanců) 60 % pro malé firmy (do 50 zaměstnanců) … v některých případech i více, pak omezeno 200 tis. EUR/3 roky 4
 5. 5. Co lze z fondů EU (a jiných) financovat I. TYP INVESTICE Kdy jsou přijímány žádosti? Technologie Výrobní technologie (bez inovací) od 16.3. resp. 15.4. 2009 Inovativní technologie (vč. patentů) od 15.4. 2009 Technologie pro výzkum a vývoj do 30.9. 2009 Informační a komunikační technologie během 2. pol. 2009 Vývoj software od 2.3. 2009 Technologie pro potravináře červen 2009 Velké investice do výroby nad 100 mil. CZK kontinuální příjem Nemovitosti během r. 2009 Rekonstrukce (včetně pořízení) nemovitosti od 16.3. 2009 Průmyslová zóna během r. 2009 Školící středisko do 31.8. 2009 Energetické úspory během r. 2009 Železniční vlečky předpokl. červen 2009 Marketing Analýzy zahraničních trhů předpoklad září 2009 Propagační materiály v cizím jazyce (vč. webu) předpoklad září 2009 Veletrhy a výstavy v zahraničí předpoklad září 2009 5
 6. 6. Co lze z fondů EU financovat II. Životní prostředí Třídění a recyklace odpadů srpen - září 2009 Průmyslové čistírny odpadních vod zatím není známo Omezování emisí zatím není známo Zemědělství Technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu zatím není známo Nemovitosti pro zemědělce zatím není známo Vzdělávání Vzdělávání, školení zaměstnanců od 23.3. 2009 Cestovní ruch Infrastruktura (ubytovací+stravovací zařízení) různě dle regionu Revitalizace památek pro CR různě dle regionu Marketing CR různě dle regionu Cestovní ruch na venkově červen 2009 Investice v Praze Inovativní projekty malých a středních podniků začátek roku 2010 6
 7. 7. Kvalitní projekt – předpoklad úspěchu MÁM KVALITNÍ PROJEKT? HODÍ SE PROJEKT DO NĚKTERÉHO Z PROGRAMŮ? Podpora je vždy poskytována na konkrétní projekt, vize nestačí Základní checklist: Je projekt v souladu se strategií Příjemce (malý/velký podnik, historie, firmy? odvětví...) Čeho chci projektem dosáhnout? Region (Praha vs ostatní regiony, specifické vymezení...) Mám – umím udělat kvalitní business Aktivita (výzkum a vývoj, rekonstrukce plán? nemovitosti, vzdělávání...) Jsou zajištěny kapacity pro přípravu a Výstupy (úspora energie, nový produkt, realizaci? zvýšení obratu...) Mám zajištěno financování? Náklady (způsobilé vs nezpůsobilé, omezení...) Dotace pro projekt, nikoli projekt pro dotaci! 7
 8. 8. Informace – kde hledat INTERNET www.strukturalni-fondy.cz stránky ministerstev a implementačních agentur PARTNEŘI Implementační agentury Banky (některé) poradenské agentury Obchodní partneři, jiné firmy s relevantní zkušeností Dodavatelé Média? S rezervou… 8
 9. 9. Informace – co hledat INFORMACE ZDROJ Kdy bude vyhlášena výzva? partneři, internet Příjemce – jsem přijatelný (CZ-NACE, text Výzvy historie, rating, region…)? Předmět podpory – na co mohu žádat text Výzvy, Způsobilé výdaje dotaci? Jaká je výše dotace a jak je vyplácena? Text Výzvy Na základě čeho bude můj projekt Výběrová kritéria hodnocen? Co budu potřebovat k předložení text Výzvy, Pokyny pro žadatele žádosti? K čemu a na jak dlouho se budu vzor Podmínek/Smlouvy o poskytnutí zavazovat? dotace, Pokyny pro žadatele/příjemce Cenným zdrojem informací jsou často seznamy již schválených žádostí 9
 10. 10. Kvalifikované rozhodnutí Čeho a jak chci s pomocí dotace dosáhnout? Je můj záměr podporovatelný, tj. splňuji kritéria kladená na projekt a na žadatele? Dokáži vyhovět všem požadavkům spojeným s dotačním financováním v dané chvíli i do budoucna? Dokáži kvalifikovaně určit rozsah nákladů svého projektu? Mám zajištěny zdroje na realizaci projektu? Je personální kapacita firmy dostatečná pro realizaci projektu? Zvládnu realizaci projektu sám nebo budu potřebovat externí výpomoc? 10
 11. 11. DOTACE – PROJEKTOVÝ CYKLUS ě Idea, myšlenka, záměr ě Výběr programu Žádost ECC UCB pomůže zhodnotit investiční záměry a jejich ECC UCB pomůže zhodnotit investiční záměry a jejich potenciál zzpohledu spolufinancování zzveřejných zdrojů. potenciál pohledu spolufinancování veřejných zdrojů. •• ECC UCB pomůže nalézt vhodný program podpory a ECC UCB pomůže nalézt vhodný program podpory a výběr rozhodnutí napomůže učinit kvalifikované rozhodnutí ucházet se napomůže učinit kvalifikované rozhodnutí ucházet se vhodného o o podporu či nikoli. programu registraci o podporu či nikoli. •• Doporučíme postup při přípravě žádosti a napomůžeme Doporučíme postup při přípravě žádosti a napomůžeme ssvýběrem externího zpracovatele projektu. výběrem externího zpracovatele projektu. idea podání podání •• Zajištění financování projektu myšlenka registrační plné Zajištění financování projektu vize žádosti žádosti Registrace POZOR na ZP SOBILÉ VÝDAJE Ů Zajišt ní ě projektu (zahájení realizace) financování projektu Hodnocení přijatelnosti A) u n kterých program (v tšina MPO) je ě ě ů (krátké, ve dnech) ž č č mo né za ít realizovat projekt počínaje „dnem rozhodnutí o registraci“ B) u n kterých program lze za ít ě ů č realizovat projekt po ínaje „dnem podání č Výb r programu ě žádosti“ C) u n kterých program je mo né za ít ě ů ž č realizovat projekt po ínaje „dnem č Rozmyšlení zám ru ě rozhodnutí o podpo e“ ř
 12. 12. DOTACE – PROJEKTOVÝ CYKLUS ě Rozhodnutí Idea, myšlenka, záměr ě Smlouva Výběr programu Kontrola Žádost Realizace výběr rozhodnutí Podpis podmínek ukončení vhodného o poskytnutí podpory projektu programu registraci idea podání podání Rozhodnutí o myšlenka registrační plné poskytnutí vize žádosti žádosti podpory • ve většině případů musí být projekt ukončen do 2 – 3 let ode dne vydání Rozhodnutí o podpoře • po ukončení projektu následuje tzv. monitorovací období, které může trvat 3 až 10 let • po tuto dobu musí být výsledky projektu udrženy
 13. 13. DOTACE – PROJEKTOVÝ CYKLUS ě Idea, myšlenka, záměr Rozhodnutí Žádost o platbu ě Výběr programu Smlouva Kontrola Žádost Realizace Reportování výběr rozhodnutí ukončení Podpis podmínek ukončení výplata vhodného o uchovávání poskytnutí podpory projektu dotace programu registraci dokladů žádost idea podání podání Rozhodnutí ukončení myšlenka registrační plné o poskytnutí monitor. o platbu vize žádosti žádosti podpory období • po ukončení projektu následuje tzv. • účetní doklady monitorovací období, jsou uchovávány které může trvat 3, 5 až po dobu cca 5ti let 10 let od ukončení • po tuto dobu musí být monitorovacího výsledky projektu období udrženy
 14. 14. Příprava žádosti PRAVIDLA DOPORUČENÍ Žádosti se předkládají na základě tzv. Příprava – začíná několik měsíců před výzev – kontinuální, kolové vyhlášením výzvy Různé programy = různý systém – Nároky na čas a kapacity – dle náročnosti jednostupňový, dvoustupňový… programu (třeba alokovat na dobu Předkládání zpravidla elektronicky několika měsíců před předložením žádosti, lze částečně eliminovat Projekt je možné začít realizovat až po angažováním externího poradce) předložení/registraci/schválení žádosti! Realistické nastavení harmonogramu a Zpravidla je vyžadována určitá rozpočtu, rezervy připravenost projektu a dokumentace Pozor na stanovování závazných Přílohy k žádosti: studie ukazatelů – promítají se sice do bodového proveditelnosti, územní rozhodnutí, hodnocení, ale i do Podmínek! stavební povolení, úvěrový příslib, energetický audit, projektová Pozor na formální správnost dokumentace, EIA… dokumentace! 14
 15. 15. Realizace projektu Povinnosti příjemce: Výběrová řízení (dle zákona a pravidel poskytovatele dotace) Dodržování harmonogramu (zahájení a ukončení, předkládání dokumentace) Dodržování rozpočtu (s určitou tolerancí) Analytické účetnictví Plnění závazných ukazatelů Etapizace Publicita (logo EU) Průběžný monitoring (i 3 – 5 let po ukončení projektu) Každá změna nad rámec předem definované míry tolerance znamená v lepším případě administrativní „kolečko“, v horším případě sankci Nároky na kapacity, čas a finance v průběhu: 2 – 3 let během realizace projektu 3 – 5 let po jeho dokončení 15
 16. 16. Spolupráce s externí poradenskou společností + napomáhá předejití možných komplikací, se kterými se žadatel nemusel v předchozí praxi setkat + pomáhá připravit kvalitní a životaschopný projekt, se kterým nebude při výběru, ale zejména při realizaci a závěrečném uzavření, komplikace + snižuje riziko možného vracení prostředků (chyby v dotačním managementu, atd.) - dodatečné náklady (různé dle typů projektů) - komunikace s externím subjektem o interních procesech - neznamená nikdy 100 % úsporu času a kapacit Toto řešení nepředstavuje automatické a samozřejmé schválení projektu. 16
 17. 17. Poradenská společnost – kritéria výběru Doporučujeme nejdříve hodnotit věcnou část nabídky a následně cenu. Možná kritéria a jejich váhy – věcná část (vzájemně porovnávejte nabídky): rozsah služeb a způsob spolupráce: 40 % představení standardů kvality: 10 % profil expertů: 20 % reference: 20 % ostatní/různé/návrh smlouvy/jiné.subjektivní: 10 % Cenovou nabídku porovnejte s výsledky věcného hodnocení. Porovnejte vzájemně nabídky z pohledu „výkon : cena“. Vždy by měly převážit kvalitativní prvky nabídky nad kvantitativními. Cena za zpracování žádosti? Korektní je model založený na motivaci: paušál – zahrnuje náklady na zpracování žádosti succcess fee v % – odměna v případě schválení žádosti 17
 18. 18. Financování I. – vliv dotace na cash-flow příjemce Dotace redukuje náklady projektu a umožňuje tak realizaci jinak málo rentabilních investic či investic přesahující finanční možnosti žadatele o dotaci Dotace však redukuje náklady zpětně (tj. výplata dotace po ukončení projektu či jeho etapy), je tedy nutné dotační zdroje předfinancovat (z vlastních zdrojů či úvěrem) Nemá-li žadatel zajištěno předfinancování dotace, riskuje při použití vlastních prostředků jejich umrtvení (viz ex-post výplata dotace) 18
 19. 19. Financování II. – principy Závazný příslib financování – banka posuzuje rizika úplně stejně jako u samotného financování „Dotační audit“ ze strany banky na základě: předložení dokumentace dotovaného projektu prokázání zkušenosti s čerpáním dotací prokázání vlastních zdrojů prokázání své finanční stability (zejména v případě trvání úvěrového vztahu i po výplatě dotace) přiměřeného zajištění (zpravidla směnky) Banka bude mimo podkladů od příjemce dotace analyzovat operační program, dotační podmínky a případně poskytovatele dotace Nastrukturování financování dle skutečných podmínek schválené dotace Schválená dotace neznamená automaticky poskytnutí úvěru 19
 20. 20. Financování III. – předfinancování Překlenutí období od zahájení realizace projektu po obdržení prostředků z dotace Krátkodobé / střednědobé Úvěr plně splacen z prostředků dotace – banka nefinancuje podíl vlastních zdrojů klienta v projektu Banka nefinancuje DPH Banka přistupuje k rizikům stejně jako u klasického financování Rizika platební – je pokryto příslibem dotace performační = jestli klient splní podmínky dotace Banka zkoumá bonitu klienta i kvalitu projektu Zdroje splácení – primární = dotace 20
 21. 21. Financování IV. – spolufinancování Střednědobé / dlouhodobé Platí předešlé podmínky Vzhledem k časovému faktoru přísnější posuzování Zdrojem splácení nejsou dotace –> podrobněji se posuzuje projekt -> primární zdroj splátek = cash flow firmy Vždy požadavek na podíl vlastních zdrojů klienta ! Budete potřebovat, aby banka „jen“ předfinancovala dotační část investice, nebo potřebujete její podíl na financování celého projektu? 21
 22. 22. Závěr Dotace nejsou „peníze zadarmo“ a nejsou to „peníze pro chudé” Nahlížejte na dotaci jako na kontrakt Odpovědnost za projekt nese vždy žadatel Komunikujte s finanční institucí již v počátečních fázích plánování a přípravy projektu Zajistěte včas prostředky na spolufinancování a předfinancování projektu Aktivně ovlivňujte vlastní ratingové hodnocení Buďte realisté: záměry je možné přizpůsobovat, ale nepřebudovávat Pravidlo 2+1: kde bylo použito, tam se 100% vyplatilo Poraďte se o investici, hledejte oponenta, kritický pohled Když „to nevyjde“, může to být banka, kdo vám pomůže záměr realizovat 22
 23. 23. Co by Vám měla nabídnout Vaše banka? Informační podpora Dotační analýza Vedení při přípravě projektu Plánování finančních toků a zajištění zdrojů financování Spolupráce se specializovanými poradenskými společnostmi Řízení a monitoring projektů Mezinárodní know-how UCB: výplata dotací – distributor evropských fondů pro Ministerstvo financí až do roku 2010 – proplaceno již 50 mld. CZK Kontaktujte finanční instituci ještě před zahájením příprav 23
 24. 24. Evropské kompetenční centrum UCB 24
 25. 25. UniCredit je první opravdu evropská banka … Bankovní aktivity celkem Globální uvažování ve 22 zemích a podnikání na multilokální bázi 40 milionů klientů Vytváření dlouhodobě udržitelné hodnoty Více než 10 280 poboček 177 000 zaměstnanců Využívání komplementárních vlastností nejlepších metod v rámci skupiny Ceny 2009: Best Bank for Payments & Collections a Best Trade Finance Rozvoj toho nejlepšího Provider v regionu CEE z místních kultur a již zavedených a osvědčených značek mezi 20-ti největšími bankami na světě podle kapitalizace1 25 Zdroj: interní údaje k 3Q 2008 1 Umístění k listopadu 2008
 26. 26. Země kde skupina operuje skrz vlastní pobočky, rep. kanceláře, bankovní dceřiné společnosti či investiční centra (Pioneer) Země kde skupina operuje skrz lokální banky ve kterých má významný kapitálový podíl Země kde skupina má zřízena Evropská kompetenční centra 26
 27. 27. Děkuji za pozornost! Petra Klůnová, senior konzultant Evropské kompetenční centrum UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Naměstí Republiky 3a 110 05 Praha 1 petra.klunova@unicreditgroup.cz ecc@unicreditgroup.cz + 420 221 112 977 + 420 602 145 708 27

×