استارتاپ‌ها و متدولوژی استارتاپ ناب

Nasser Ghanemzadeh
Nasser GhanemzadehFounding Partner at Opatan Capital
‫متدولوژی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫استارتاپ‬Lean Startup
‫‌زاده‬‫م‬‫غان‬ ‫ناصر‬
. .www BusinessOfSoftware ir
@ghanemzadeh
‫کارآفرینی‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬‫ه‬‫گون‬
‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫باید‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫رویکرد‬ ‫چرا‬ ‫و‬
@ghanemzadeh
‫کوچک‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫کارآفرینی‬
‫تراشکاری‬ ،‫جوشکاری‬ ،‫خشکشویی‬ ،‫کوچک‬ ‫گاوداری‬ ،‫نانوایی‬ ،‫سوپر‬
@ghanemzadeh
‫‌پذیر‬‫ش‬‫گستر‬ ‫‌های‬‫پ‬‫استارتا‬
‫بال‬ ‫رشد‬ ،‫پذیر‬ ‫‌خطر‬‫ه‬‫سرمای‬ ،‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫مدل‬ ‫جستجوی‬
‫بنگلور‬ ‫و‬ ‫نیویورک‬ ،‫‌های‬‫گ‬‫شان‬ ،‫ولی‬ ‫سیلیکون‬ ‫فناوری‬ ‫مراکز‬
@ghanemzadeh
‫خریدنی‬ ‫‌های‬‫پ‬‫استارتا‬
‫ساخت‬ ‫پایین‬ ‫هزینه‬App‫وب‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫های‬
‫نیروها‬ ‫و‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫برای‬ ‫‌تر‬‫گ‬‫بزر‬ ‫‌های‬‫ت‬‫شرک‬ ‫به‬ ‫فروش‬
@ghanemzadeh
‫بزرگ‬ ‫‌های‬‫ت‬‫شرک‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬
‫محدود‬ ‫عمر‬ ‫چرخه‬
‫اصلی‬ ‫محصولت‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫‌های‬‫ه‬‫نمون‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫محصولت‬ ‫با‬ ‫رشد‬
‫‌پذیر‬‫ش‬‫گستر‬ ‫استارتاپ‬ - ‫جدید‬ ‫بازارهای‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫محصول‬ - ‫توفنده‬ ‫نوآوری‬< <
@ghanemzadeh
‫اجتماعی‬ ‫کارآفرینان‬
‫جهان‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫نوآورانه‬ ‫غیرانتفاعی‬ ‫‌های‬‫ن‬‫سازما‬ ‫ساخت‬
‫سود‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫‌کار‬‫ه‬‫را‬
‫و‬ ‫وام‬ ‫خرده‬ ،‫سلمت‬ ،‫کشاورزی‬ ،‫آب‬…
@ghanemzadeh
‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫کارآفرین‬ ‫را‬ ‫کارآفرینان‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
‫‌ها‬‫پ‬‫استارتا‬ ‫‌گذارن‬‫ه‬‫پای‬ ‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
‫گراهام‬ ‫پاول‬
‫ساخته‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫شرکتی‬ ‫استارتاپ‬
‫کند‬ ‫رشد‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شده‬
@ghanemzadeh
‫ریس‬ ‫اریک‬
‫انسانی‬ ‫است‬ ‫نهادی‬ ‫استارتاپ‬
‫خلق‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫که‬
‫در‬ ‫نو‬ ‫خدمتی‬ ‫یا‬ ‫محصول‬
.‫بسیار‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫شرایط‬
@ghanemzadeh
‫بلنک‬ ‫استیو‬
‫موقتی‬ ‫است‬ ‫سازمانی‬ ‫استارتاپ‬
‫مدل‬ ‫جستجوی‬ ‫در‬ ‫که‬
،‫‌پذیر‬‫ش‬‫گستر‬ ‫‌وکاری‬‫ب‬‫کس‬
‫است‬ ‫ده‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫تکرارپذیر‬
@ghanemzadeh
‫استروالدر‬ ‫الکساندر‬
‫منطق‬ ،‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫مدل‬
‫و‬ ‫ارایه‬ ،‫آفرینش‬ ‫چگونگی‬
‫را‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫ارزش‬ ‫کسب‬
‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫توصیف‬
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
‫که‬ ‫کسی‬ ‫هر‬
‫یا‬ ‫وب‬ ‫روی‬
‫جستجو‬ ‫موبایل‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬
‫که‬ ‫کسی‬ ‫هر‬
‫یا‬ ‫وب‬ ‫روی‬
‫جستجو‬ ‫موبایل‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬
[Blank][Blank]
‫ساخت‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫ساخت‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫خودکار‬‫خودکار‬‫جستجو‬ ‫نوار‬
‫رایگان‬
‫جستجو‬ ‫نوار‬
‫رایگان‬
‫و‬ ‫سرعت‬
‫گسترش‬
‫مرکزداده‬
‫و‬ ‫سرعت‬
‫گسترش‬
‫مرکزداده‬
‫رایگان‬‫رایگان‬‫داده‬ ‫مراکز‬‫داده‬ ‫مراکز‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫کاربران‬ ‫پایگاه‬‫کاربران‬ ‫پایگاه‬
‫‌سازان‬‫ه‬‫برنام‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫‌سازان‬‫ه‬‫برنام‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫که‬ ‫کسی‬ ‫هر‬
‫یا‬ ‫وب‬ ‫روی‬
‫جستجو‬ ‫موبایل‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬
‫که‬ ‫کسی‬ ‫هر‬
‫یا‬ ‫وب‬ ‫روی‬
‫جستجو‬ ‫موبایل‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬
‫ساخت‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫ساخت‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫خودکار‬‫خودکار‬‫جستجو‬ ‫نوار‬
‫رایگان‬
‫جستجو‬ ‫نوار‬
‫رایگان‬
‫و‬ ‫سرعت‬
‫گسترش‬
‫مرکزداده‬
‫و‬ ‫سرعت‬
‫گسترش‬
‫مرکزداده‬
‫رایگان‬‫رایگان‬‫داده‬ ‫مراکز‬‫داده‬ ‫مراکز‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫کاربران‬ ‫پایگاه‬‫کاربران‬ ‫پایگاه‬
‫‌سازان‬‫ه‬‫برنام‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫‌سازان‬‫ه‬‫برنام‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫کاربرها‬
‫که‬ ‫کسی‬ ‫هر‬
‫یا‬ ‫وب‬ ‫روی‬
‫جستجو‬ ‫موبایل‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬
‫که‬ ‫کسی‬ ‫هر‬
‫یا‬ ‫وب‬ ‫روی‬
‫جستجو‬ ‫موبایل‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬
‫ساخت‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫ساخت‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫خودکار‬‫خودکار‬
‫جستجو‬ ‫نوار‬
‫رایگان‬
‫جستجو‬ ‫نوار‬
‫رایگان‬
‫و‬ ‫سرعت‬
‫گسترش‬
‫مرکزداده‬
‫و‬ ‫سرعت‬
‫گسترش‬
‫مرکزداده‬
‫رایگان‬‫رایگان‬‫داده‬ ‫مراکز‬‫داده‬ ‫مراکز‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫کاربران‬ ‫پایگاه‬‫کاربران‬ ‫پایگاه‬
‫‌سازان‬‫ه‬‫برنام‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫‌سازان‬‫ه‬‫برنام‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫کنندگان‬ ‫تبلیغ‬‫کنندگان‬ ‫تبلیغ‬
‫مارکتینگ‬ ‫تله‬
‫مستقیم‬ ‫فروش‬
‫مارکتینگ‬ ‫تله‬
‫مستقیم‬ ‫فروش‬
Google
Adwords
Google
Adwords
‫ساخت‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫ساخت‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫سرویس‬ ‫سلف‬
‫مستقیم‬ ‫فروش‬
‫سرویس‬ ‫سلف‬
‫مستقیم‬ ‫فروش‬
‫حراج‬
‫‌ازای‬‫ه‬‫ب‬ ‫پرداخت‬
‫کلیک‬ ‫هر‬
‫حراج‬
‫‌ازای‬‫ه‬‫ب‬ ‫پرداخت‬
‫کلیک‬ ‫هر‬
‫که‬ ‫کسی‬ ‫هر‬
‫یا‬ ‫وب‬ ‫روی‬
‫جستجو‬ ‫موبایل‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬
‫که‬ ‫کسی‬ ‫هر‬
‫یا‬ ‫وب‬ ‫روی‬
‫جستجو‬ ‫موبایل‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬
‫ساخت‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫ساخت‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫خودکار‬‫خودکار‬
‫جستجو‬ ‫نوار‬
‫رایگان‬
‫جستجو‬ ‫نوار‬
‫رایگان‬
‫و‬ ‫سرعت‬
‫گسترش‬
‫مرکزداده‬
‫و‬ ‫سرعت‬
‫گسترش‬
‫مرکزداده‬
‫رایگان‬‫رایگان‬‫داده‬ ‫مراکز‬‫داده‬ ‫مراکز‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫کاربران‬ ‫پایگاه‬‫کاربران‬ ‫پایگاه‬
‫‌سازان‬‫ه‬‫برنام‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫‌سازان‬‫ه‬‫برنام‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫کنندگان‬ ‫تبلیغ‬‫کنندگان‬ ‫تبلیغ‬
‫مارکتینگ‬ ‫تله‬
‫مستقیم‬ ‫فروش‬
‫مارکتینگ‬ ‫تله‬
‫مستقیم‬ ‫فروش‬
Google
Adwords
Google
Adwords
‫ساخت‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫ساخت‬
‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬
‫سرویس‬ ‫سلف‬
‫مستقیم‬ ‫فروش‬
‫سرویس‬ ‫سلف‬
‫مستقیم‬ ‫فروش‬
‫حراج‬
‫‌ازای‬‫ه‬‫ب‬ ‫پرداخت‬
‫کلیک‬ ‫هر‬
‫حراج‬
‫‌ازای‬‫ه‬‫ب‬ ‫پرداخت‬
‫کلیک‬ ‫هر‬
‫پرداخت‬
‫کنندگان‬
‫نیستند‬ ‫پذیر‬ ‫گسترش‬ ‫ها‬ ‫استارتاپ‬ ‫همه‬
‫کوچک‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫برابرکس‬ ‫در‬ ‫پذیر‬ ‫گسترش‬ ‫استارتاپ‬
‫کارآفرینان‬ ‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫گستر‬
‫‌گذارن‬‫ه‬‫پای‬ ‫شخصی‬ ‫هدف‬
‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫اندازه‬
‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫مدل‬ ‫یافت‬ ‫برای‬ ‫چابک‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫‌سازی‬‫ی‬‫مشتر‬
‫جهانی‬ ‫کل س‬ ‫در‬ ‫کارمندان‬ ‫و‬ ‫‌گذار‬‫ه‬‫پای‬ ‫تیم‬
‫واقعی‬ ‫میدانی‬ ‫اثبات‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫پرشور‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫اعتقاد‬
@ghanemzadeh
‫نیست‬ ‫بزرگ‬ ‫شرکت‬ ‫کوچکتر‬ ‫نسخه‬ ‫استارتاپ‬
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
‫نوجویان‬‫فناوری‬ ‫به‬ ‫محض‬ ‫علقه‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ،‫جدید‬ ‫فناوری‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫پرتکاپو‬ :
‫آغازین‬ ‫پذیرندگان‬‫که‬ ‫خوبی‬ ‫مزایای‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فناوری‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کسانی‬ ‫نخستین‬ :
.‫‌پذیرند‬‫ی‬‫م‬ ‫دارد‬
‫پیشگام‬ ‫اکثریت‬‫دیگر‬ ‫تا‬ ‫‌مانند‬‫ی‬‫م‬ ‫منتظر‬ ‫ولی‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫اعتماد‬ ‫نو‬ ‫فناوری‬ ‫مزایای‬ ‫به‬ :
.‫کنند‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫مسایل‬
‫پیرو‬ ‫اکثریت‬‫رهبر‬ ‫تا‬ ‫‌مانند‬‫ی‬‫م‬ ‫منتظر‬ ،‫ندارند‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫علق‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫خودی‬ ‫به‬ :
.‫‌خرند‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫افتاده‬ ‫جا‬ ‫استانداردهای‬ ،‫شود‬ ‫نمایان‬ ‫شده‬ ‫تثبیت‬
‫پذیران‬ ‫دیر‬‫را‬ ‫فناوری‬ ،‫‌خواهند‬‫ی‬‫نم‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫ربطی‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ :
.‫شده‬ ‫بایسته‬ ‫فناوری‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫زیست‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫نم‬ ‫آن‬ ‫بدون‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫‌برند‬‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫زمانی‬
@ghanemzadeh
‫‌ها‬‫پ‬‫استارتا‬ ‫برای‬ ‫آغازین‬ ‫پذیرندگان‬ ‫اهمیت‬
‫نه‬ ،‫کنند‬ ‫حل‬ ‫را‬ (‫شرکتشان‬ ‫)یا‬ ‫خود‬ ‫مساله‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫جدید‬ ‫فناوری‬ ‫دنبال‬ ‫به‬
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫فناوری‬ ‫جدیدترین‬ ‫اینکه‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫تنها‬
‫ل‬ً ‫ا‬ ‫معمو‬ ‫اینکه‬ ‫وجود‬ ‫با‬ .‫‌کنند‬‫ی‬‫نم‬ ‫اتکا‬ ‫دیگران‬ ‫سخنان‬ ‫به‬ ‫خرید‬ ‫‌گیری‬‫م‬‫تصمی‬ ‫در‬
‫‌ای‬‫ه‬‫مسال‬ ‫حل‬ ‫‌شان‬‫ی‬‫اصل‬ ‫توجه‬ ،‫‌پذیرند‬‫ی‬‫م‬ ‫تأثیر‬ ‫آغازین‬ ‫پذیرندگان‬ ‫دیر‬ ‫از‬
.‫است‬ ‫مشخص‬
(‫همه‬ ‫از‬ ‫)بهتر‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫‌خواهند‬‫ی‬‫م‬ ‫آغازین‬ ‫پذیرندگان‬ -
‫اجازه‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫فرص‬ ‫از‬ ‫آغازین‬ ‫پذیرندگان‬ .‫باشید‬ ‫موفق‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫‌خواهند‬‫ی‬‫م‬
.‫‌برند‬‫ی‬‫م‬ ‫لذت‬ ‫شوند‬ ‫قهرمان‬ ‫واقعی‬ ‫مسایل‬ ‫حل‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬
@ghanemzadeh
Problem Solution Process
? ? ?
@ghanemzadeh
Problem Solution Process
Known Known Waterfall or Agile
@ghanemzadeh
Problem Solution Process
Known Known Waterfall or Agile
Known Unknown Agile
@ghanemzadeh
Problem Solution Process
Known Known Waterfall or Agile
Known Unknown Agile
Unknown Unknown Lean Startup
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
The Lean Startup
‫‌ها‬‫ه‬‫ریش‬
@ghanemzadeh
.‫‌خورند‬‫ی‬‫م‬ ‫شکست‬ ‫خوب‬ ‫‌های‬‫ه‬‫اید‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
@ghanemzadeh
۳۰٪‫از‬ ‫بیش‬ ‫‌وکارها‬‫ب‬‫کس‬۵.‫‌مانند‬‫ی‬‫م‬ ‫سال‬
۱‫از‬۵۸‫ایده‬.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬
۸۰٪‫‌ها‬‫پ‬‫استارتا‬.‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬ ‫برآورد‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫‌سرمایه‬‫ت‬‫بازگش‬
@ghanemzadeh
.‫کند‬ ‫برخورد‬ ‫صورتشان‬ ‫به‬ ‫مشتی‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ ،‫دارند‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫برنام‬ ‫همه‬
‫تایسون‬ ‫مایک‬
@ghanemzadeh
‫احتمال‬ ‫آماری‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫خورد‬ ‫شکست‬ ‫‌بار‬‫ک‬‫ی‬ ‫که‬ ‫کارآفرینانی‬
.‫دارند‬ ‫اول‬ ‫دست‬ ‫کارآفرینان‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫موفقیت‬
) ‫هاروارد‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫مجل‬HBR(
@ghanemzadeh
‫دو-سوم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬ ‫موفق‬ ‫که‬ ‫‌وکارهایی‬‫ب‬‫کس‬ ‫میان‬ ‫از‬
.‫‌اند‬‫ه‬‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫استراتژی‬
) ‫هاروارد‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫مجل‬HBR(
@ghanemzadeh
.‫شود‬ ‫مهندسی‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬‫پ‬‫استارتا‬ ‫موفقیت‬
@ghanemzadeh@ghanemzadeh
‫نامشخص‬ :‫مساله‬ ‫نامشخص‬ :‫‌حل‬‫ه‬‫را‬
،‫فرضیات‬
،‫‌ها‬‫ش‬‫آزمای‬
‫‌ها‬‫ه‬‫یافت‬
،‫‌ها‬‫ه‬‫داد‬
،‫بازخورد‬
‫‌ها‬‫ه‬‫یافت‬
‫محصول‬ ‫چابک‬ ‫ساخت‬‫چرخش‬
‫کشف‬
‫مشتری‬
‫اعتبارسنجی‬
‫مشتری‬
‫خلق‬
‫مشتری‬
‫ساخت‬
‫شرکت‬
‫سازی‬ ‫مشتری‬
‫همخوانی‬
/‫مساله‬
‫‌حل‬‫ه‬‫را‬
‫همخوانی‬
/‫محصول‬
‫بازار‬
‫گسترش‬
Credit:Claudio Perrone, @agilesensei
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
‫نامشخص‬ :‫مساله‬ ‫نامشخص‬ :‫‌حل‬‫ه‬‫را‬
،‫فرضیات‬
،‫‌ها‬‫ش‬‫آزمای‬
‫‌ها‬‫ه‬‫یافت‬
،‫‌ها‬‫ه‬‫داد‬
،‫بازخورد‬
‫‌ها‬‫ه‬‫یافت‬
‫محصول‬ ‫چابک‬ ‫ساخت‬‫چرخش‬
‫کشف‬
‫مشتری‬
‫اعتبارسنجی‬
‫مشتری‬
‫خلق‬
‫مشتری‬
‫ساخت‬
‫شرکت‬
‫سازی‬ ‫مشتری‬
‫همخوانی‬
/‫مساله‬
‫‌حل‬‫ه‬‫را‬
‫همخوانی‬
/‫محصول‬
‫بازار‬
‫گسترش‬
Credit:Claudio Perrone, @agilesensei
‫زمان‬
‫ریسک‬
‫بررسی‬
‫ساختن‬
‫ساختن‬
‫ساختن‬
‫انتشار‬
‫انتشار‬
‫انتشار‬
Credit: Janice Fraser, @clevergirl
Credit: Janice Fraser, @clevergirl
‫بساز‬
‫بسنج‬
‫بیاموز‬
Credit: Janice Fraser, @clevergirl
The Lean StartupThe Lean Startup
‫پایه‬ ‫مفاهیم‬
@ghanemzadeh
‫ناب‬ ‫استارتاپ‬ ‫اصول‬
‫هستند‬ ‫‌جا‬‫ه‬‫هم‬ ‫کارآفرینان‬
‫است‬ ‫مدیریت‬ ‫کارآفرینی‬
‫معتبر‬ ‫یادگیری‬
‫بیاموز‬ -‫بسنج‬ -‫بساز‬
‫نوآوری‬ ‫حسابداری‬
@ghanemzadeh
‫ناب‬ ‫استارتاپ‬ ‫اصول‬
‫هستند‬ ‫‌جا‬‫ه‬‫هم‬ ‫کارآفرینان‬
@ghanemzadeh
‫چیست؟‬ ‫استارتاپ‬
‫انسانی‬ ‫نهادی‬‫تا‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫که‬‫نو‬ ‫خدمتی‬ ‫و‬ ‫محصول‬
‫شرایط‬ ‫در‬ ‫را‬‫بسیار‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬.‫کند‬ ‫خلق‬
‫از‬ ‫خاصی‬ ‫بخش‬ ‫یا‬ ‫صنعت‬ ‫نوع‬ ،‫شرکت‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫ربطی‬
.‫ندارد‬ ‫اقتصاد‬
@ghanemzadeh
‫چیست؟‬ ‫استارتاپ‬
‫استارتاپ‬
=
‫آزمایش‬
@ghanemzadeh
‫آموزه‬۱‫‌گذاران‬‫ه‬‫پای‬ ‫برای‬
‫کارآفرینان‬ ‫پیشرفت‬ ‫واحد‬
‫اجرا‬ ‫نه‬ ،‫است‬ ‫یادگیری‬
@ghanemzadeh
‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وقت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ه‬‫کوتا‬ ‫زندگی‬
.‫کنیم‬ ‫تلف‬ ‫‌خواهد‬‫ی‬‫نم‬ ‫کسی‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫ساختن‬
@ghanemzadeh
(‫)مودا‬ ‫اتل ف‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬ ‫ایجاد‬ ‫ارزشی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫منابع‬ ‫کننده‬ ‫مصر ف‬ ‫که‬ ‫فعالیتی‬ ‫هر‬
@ghanemzadeh
‫آموزه‬۲‫‌گذاران‬‫ه‬‫پای‬ ‫برای‬
‫اتل ف‬ ‫حذ ف‬
‫است‬ ‫اتل ف‬ ‫گونه‬ ‫بدترین‬ ‫‌خواهد‬‫ی‬‫نم‬ ‫کسی‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫ساخت‬
@ghanemzadeh
‫چیست؟‬ ‫استارتاپ‬
‫کردن‬ ‫تلف‬
‫وقت‬
‫مردم‬‫را‬
‫کنید‬ ‫متوقف‬
@ghanemzadeh
‫‌خورند‬‫ی‬‫م‬ ‫شکست‬ ‫‌ها‬‫پ‬‫استارتا‬ ‫بیشتر‬
@ghanemzadeh
‫‌خورند‬‫ی‬‫م‬ ‫شکست‬ ‫‌ها‬‫پ‬‫استارتا‬ ‫بیشتر‬
@ghanemzadeh
‫‌خورند‬‫ی‬‫م‬ ‫شکست‬ ‫‌ها‬‫پ‬‫استارتا‬ ‫بیشتر‬
@ghanemzadeh
‫ناب‬ ‫استارتاپ‬ ‫اصول‬
‫هستند‬ ‫‌جا‬‫ه‬‫هم‬ ‫کارآفرینان‬
‫است‬ ‫مدیریت‬ ‫کارآفرینی‬
@ghanemzadeh
‫است‬ ‫مدیریت‬ ‫کارآفرینی‬
‫محصول‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ،‫است‬ ‫نهاد‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫ما‬ ‫هدف‬
‫‌خورند‬‫ی‬‫م‬ ‫شکست‬ ‫سنتی‬ ‫مدیریت‬ ‫‌های‬‫ش‬‫رو‬
‫دوره‬ ‫در‬ ‫آنچه‬ ‫همانند‬ «‫عمومی‬ ‫»مدیریت‬ -MBA.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫تدریس‬
‫ماهیت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ش‬‫رو‬ ‫به‬‫فراوان‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬.‫باشند‬ ‫عجین‬ ‫‌ها‬‫پ‬‫استارتا‬
‫نیست‬ «‫گاراژ‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫»دو‬ ‫فقط‬ ،‫استارتاپ‬
@ghanemzadeh
‫چرخش‬
.‫است‬ ‫استارتاپ‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫بدون‬ ‫استراتژی‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫چرخش‬
@ghanemzadeh
‫چرخش‬
@ghanemzadeh
‫چرخش‬
‫دارند؟‬ ‫مشترکی‬ ‫چیز‬ ‫چه‬ ‫موفق‬ ‫‌های‬‫پ‬‫استارتا‬
‫برای‬ ‫پول‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ -PDA‫آنلین‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫ولی‬ ،‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬ ‫شروع‬ ‫ها‬eBay.‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬ ‫تبدیل‬
‫مفسر‬ ‫ساخت‬ ‫با‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ -BASIC‫سیستم‬ ‫انحصار‬ ‫دارای‬ ‫جهانی‬ ‫شرکت‬ ‫بزرگترین‬ ‫به‬ ‫ولی‬ ،‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬ ‫شروع‬
.‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬ ‫تبدیل‬ ‫عامل‬
‫عکس‬ ‫‌گذاری‬‫ک‬‫اشترا‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫آنلین‬ ‫‌های‬‫ی‬‫باز‬ ‫شرکت‬ ‫دریافتند‬ ‫وقتی‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬ ‫شوکه‬ -
.‫است‬
.‫شده‬ ‫آموخته‬ ‫تاکنون‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫وفادار‬ ‫ولی‬ ‫مسیر‬ ‫تغییر‬ :‫چرخش‬
@ghanemzadeh
‫برنده‬‫سرعت‬‫است‬
‫کنیم‬ ‫کم‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ش‬‫چرخ‬ ‫میان‬ ‫زمان‬ ‫بتوانیم‬ ‫اگر‬
‫ببریم‬ ‫بال‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬ ‫شانس‬ ‫‌توانیم‬‫ی‬‫م‬
‫بکشد‬ ‫ته‬ ‫‌مان‬‫ل‬‫پو‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پیش‬
@ghanemzadeh
‫ناب‬ ‫استارتاپ‬ ‫اصول‬
‫هستند‬ ‫‌جا‬‫ه‬‫هم‬ ‫کارآفرینان‬
‫است‬ ‫مدیریت‬ ‫کارآفرینی‬
‫معتبر‬ ‫یادگیری‬
@ghanemzadeh
‫شکست‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬
:‫برسیم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫ویژگ‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫دارد‬ ‫سودی‬ ‫چه‬ ،‫‌خواهد‬‫ی‬‫نم‬ ‫هیچکس‬ ‫که‬ ‫‌سازیم‬‫ی‬‫م‬ ‫چیزی‬ ‫اگر‬
‫مقرر؟‬ ‫زمان‬ ‫در‬
‫مقرر؟‬ ‫بودجه‬ ‫با‬
‫بال؟‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬
‫زیبا؟‬ ‫طراحی‬ ‫با‬
‫بد‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫برنام‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ :‫شکست‬ ‫به‬ ‫‌یافتن‬‫ت‬‫دس‬
@ghanemzadeh
«‫»ناب‬ ‫انقلب‬
‫دمینگ‬ ‫ادوارد‬ - «‫است‬ ‫تولید‬ ‫خط‬ ‫بخش‬ ‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬ ‫»مشتری‬
@ghanemzadeh
‫خود‬ ‫مساله‬ ‫نگران‬ ‫آنها‬ .‫‌دهند‬‫ی‬‫نم‬ ‫اهمیت‬ ‫شما‬ ‫‌حل‬‫ه‬‫را‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬
.‫هستند‬
‫‌کلور‬‫ک‬‫م‬ ‫دیو‬
@ghanemzadeh
.(‫)عادی‬ ‫اصلی‬ ‫مشتری‬ ‫نه‬ ،‫است‬ ‫آغازین‬ ‫پذیرنده‬ ‫یافتن‬ ‫شما‬ ‫هد ف‬
‫مریا‬ ‫اش‬
@ghanemzadeh
«.‫‌خواهند‬‫ی‬‫م‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫‌دانند‬‫ی‬‫نم‬ ‫»مشتریان‬
‫ناب‬ ‫‌سازی‬‫ه‬‫پیاد‬ ‫کتاب‬
@ghanemzadeh
‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ،‫‌خواهند‬‫ی‬‫م‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫بودم‬ ‫پرسیده‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫اگر‬
.‫‌تر‬‫ع‬‫سری‬ ‫‌هایی‬‫ب‬‫اس‬ ‫بودند‬
‫فورد‬ ‫هنری‬
@ghanemzadeh
.‫‌خواهد‬‫ی‬‫م‬ ‫چه‬ ‫بداند‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‌‫ی‬‫مشتر‬ ‫کار‬
‫جابز‬ ‫استیو‬
@ghanemzadeh
‫شما‬ ‫که‬‫ک‬ ‫کد‬‫‌کنن‬‫ی‬‫م‬ ‫فرض‬ ‫کا‬‫‌ه‬‫ی‬‫خواه‬ ‫کر‬‫نظ‬
‫را‬ ‫شدن‬ ‫پرسیده‬ ‫برای‬ ‫ت‬ ‫درس‬ ‫‌های‬‫ش‬ ‫پرس‬
.‫‌دانید‬‫ی‬‫م‬
‫موریا‬ ‫اش‬
@ghanemzadeh
) .‫بزنید‬ ‫بیرون‬ ‫ساختمان‬ ‫از‬GOOB(
‫بلنک‬ ‫استیو‬
@ghanemzadeh
‫اتل ف‬
‫وقت‬
‫مردم‬‫را‬
‫کنید‬ ‫متوقف‬
@ghanemzadeh
‫ناب‬ ‫استارتاپ‬ ‫اصول‬
‫هستند‬ ‫‌جا‬‫ه‬‫هم‬ ‫کارآفرینان‬
‫است‬ ‫مدیریت‬ ‫کارآفرینی‬
‫معتبر‬ ‫یادگیری‬
‫بیاموز‬ -‫بسنج‬ -‫بساز‬
@ghanemzadeh
‫کنید‬ ‫حداقل‬ ‫را‬ ‫حلقه‬ ‫درون‬ ‫چرخش‬ ‫کلی‬ ‫زمان‬
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
‫ناب‬ ‫استارتاپ‬ ‫اصول‬
‫هستند‬ ‫‌جا‬‫ه‬‫هم‬ ‫کارآفرینان‬
‫است‬ ‫مدیریت‬ ‫کارآفرینی‬
‫معتبر‬ ‫یادگیری‬
‫بیاموز‬ -‫بسنج‬ -‫بساز‬
‫نوآوری‬ ‫حسابداری‬
@ghanemzadeh
‫نوآوری‬ ‫حسابداری‬
‫یادگیری‬ ‫گام‬ ‫سه‬
۱‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پایه‬ .
) ‫بسازید‬ ‫پذیرفتنی‬ ‫محصول‬ ‫کمینه‬ -MVP(
‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫رفتار‬ ‫چگونه‬ ‫اکنون‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫بسنجید‬ -
۲‫کنید‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫موتور‬ .
.‫بخشیم‬ ‫بهبود‬ ‫‌آل‬‫ه‬‫اید‬ ‫به‬ ‫پایه‬ ‫از‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫سنج‬ ‫‌توانیم‬‫ی‬‫م‬ ‫آیا‬ ‫ببینید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫آزمایش‬ -
۳.‫بمانید‬ ‫قدم‬ ‫ثابت‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫چرخش‬ .
.‫است‬ ‫چرخش‬ ‫زمان‬ ،‫‌رسند‬‫ی‬‫م‬ ‫نزول‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ش‬‫آزمای‬ ‫وقتیکه‬ -
@ghanemzadeh
‫نوآوری‬ ‫حسابداری‬
‫یادگیری‬ ‫گام‬ ‫سه‬
۱‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پایه‬ .
) ‫بسازید‬ ‫پذیرفتنی‬ ‫محصول‬ ‫کمینه‬ -MVP(
‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫رفتار‬ ‫چگونه‬ ‫اکنون‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫بسنجید‬ -
۲‫کنید‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫موتور‬ .
.‫بخشیم‬ ‫بهبود‬ ‫‌آل‬‫ه‬‫اید‬ ‫به‬ ‫پایه‬ ‫از‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫سنج‬ ‫‌توانیم‬‫ی‬‫م‬ ‫آیا‬ ‫ببینید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫آزمایش‬ -
۳.‫بمانید‬ ‫قدم‬ ‫ثابت‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫چرخش‬ .
.‫است‬ ‫چرخش‬ ‫زمان‬ ،‫‌رسند‬‫ی‬‫م‬ ‫نزول‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ش‬‫آزمای‬ ‫وقتیکه‬ -
@ghanemzadeh
‫وقت‬
‫مردم‬‫را‬
‫نکنید‬ ‫تلف‬
@ghanemzadeh
‫نادرست‬ ‫باور‬۱
‫باور‬
‫ارزان‬ ‫یعنی‬ ‫ناب‬.‫کنند‬ ‫خرج‬ ‫کمتری‬ ‫پول‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫تا‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫تل ش‬ ‫ناب‬ ‫‌های‬‫پ‬‫استارتا‬ ،
‫واقعیت‬
،‫ندارد‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫ربطی‬ ‫ناب‬ ‫استارتاپ‬ ‫رو ش‬
.‫است‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
@ghanemzadeh
‫نادرست‬ ‫باور‬۲
‫باور‬
.‫است‬ ‫‌افزاری‬‫م‬‫نر‬ ‫‌های‬‫ت‬‫شرک‬ ‫برای‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫ناب‬ ‫استارتاپ‬
‫واقعیت‬
‫استارتاپ‬‫که‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫شرک‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫هم‬ ‫روی‬ ‫ناب‬
‫هستند‬ ‫روبرو‬ ‫آتی‬ ‫خواسته‬ ‫درباره‬ ‫‌قطعیت‬‫م‬‫عد‬ ‫با‬
.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫اعمال‬
@ghanemzadeh
‫نادرست‬ ‫باور‬۳
‫باور‬
‫‌های‬‫پ‬‫استارتا‬.‫هستند‬ ‫شخصی‬ ‫سرمایه‬ ‫با‬ ‫کوچک‬ ‫‌های‬‫ت‬‫شرک‬ ‫ناب‬
‫واقعیت‬
‌‫پ‬‫استارتا‬‫هستند‬ ‫‌طلب‬‫ه‬‫جا‬ ‫ناب‬ ‫های‬
.‫آورند‬ ‫‌دست‬‫ه‬‫ب‬ ‫سرمایه‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‌‫ن‬‫توا‬ ‫و‬
‫نادرست‬ ‫باور‬۴
‫باور‬
‌‫پ‬‫استارتا‬‫ناب‬ ‫های‬‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫جایگزین‬ ‫داده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫بازخورد‬ ‫با‬ ‫یا‬ ،
.‫مشتری‬
‫واقعیت‬
‫ناب‬ ‫‌های‬‫پ‬‫استارتا‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ ‫هدایت‬ ‫‌کننده‬‫ع‬‫قان‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫یک‬ ‫با‬
.‫هستند‬ ‫جدی‬ ‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬ ‫این‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫آزمودن‬ ‫درمورد‬ ‫ولی‬
@ghanemzadeh
‫پذیرفتنی‬ ‫محصول‬ ‫کمینه‬
.‫گرفت‬ ‫یاد‬ ‫آغازین‬ ‫پذیرندگان‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫ویژگ‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫مجموع‬ ‫کمینه‬
.‫کنید‬ ‫پرهیز‬ ‫‌خواهد‬‫ی‬‫نم‬ ‫کسی‬ ‫که‬ ‫محصولتی‬ ‫ساخت‬ ‫از‬ -
.‫کنید‬ ‫بیشینه‬ ‫را‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫تومانی‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ -
‫تر‬ ‫کمینه‬ ‫خیلی‬ ‫‌کنید‬‫ی‬‫م‬ ‫فکر‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫معمول‬
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
‫آموزه‬۳‫‌گذاران‬‫ه‬‫پای‬ ‫برای‬
‫نسازید‬ ‫قصر‬ ‫درختان‬ ‫بالی‬
.‫کنید‬ ‫آغاز‬ ‫نردبان‬ ‫و‬ ‫پالت‬ ‫تکه‬ ‫چند‬ ‫از‬
‫سال‬ ،‫فورد‬ ‫هنری‬ ‫پذیرفتنی‬ ‫ماشین‬ ‫کمینه‬۱۸۹۶‫سرعت‬ ‫با‬۳۲‫ترمز‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫ک.ب.س‬
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
‫انواع‬ ‫برخی‬MVP
Landing Page
Videos
Concierge
Wizard of OZ
@ghanemzadeh
‫انواع‬ ‫برخی‬MVP
Landing Page
Videos
Concierge
Wizard of OZ
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
‫انواع‬ ‫برخی‬MVP
Landing Page
Videos
Concierge
Wizard of OZ
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
‫انواع‬ ‫برخی‬MVP
Landing Page
Videos
Concierge
Wizard of OZ
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
Big Plans
• Top chains in 50
states
• Every store per
chain
• All Sale items per
store
MVP
• Only care about 1
store
• Made sure that our
first 10 users
shopped at that
store
• Protein drives
dinner decision
35,000 Stores
Over 1.5M Sale Items
1 Store
5 Sale Items
13,000+ Stores
Over 400K Sale Items
W
R
O
N
G
@ghanemzadeh
‫انواع‬ ‫برخی‬MVP
Landing Page
Videos
Concierge
Wizard of OZ
@ghanemzadeh
‫از‬ُ‫ز‬ ‫شهر‬ ‫جادوگر‬
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
‫آموزه‬۴‫‌گذاران‬‫ه‬‫پای‬ ‫برای‬
‫است‬ ‫مهم‬ ‫محصول‬ ‫ساخت‬ ‫که‬ ‫همانقدر‬
‫است‬ ‫مهم‬ ‫هم‬ ‫مشتریان‬ ‫ساخت‬
@ghanemzadeh@ghanemzadeh
‫ناب‬ ‫استارتاپ‬ ‫وعده‬
‫نادرست‬ ‫باورهای‬ ‫برپایه‬ ‫خود‬ ‫‌های‬‫پ‬‫استارتا‬ ‫ساخت‬ ‫جای‬ ‫به‬
.‫کنیم‬ ‫‌دهی‬‫ت‬‫جه‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫واقعی‬ ‫با‬ ‫‌توانیم‬‫ی‬‫م‬
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
‫محصول‬ ‫شما‬ «‫»محصول‬ ‫‌ها‬‫پ‬‫استارتا‬‫نیست‬
@ghanemzadeh
‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫مدل‬‫است‬ ‫محصول‬ ‫شما‬
@ghanemzadeh
‫‌آپ‬‫ت‬‫استار‬ ‫یک‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬
@ghanemzadeh
‫بازار‬ /‫محصول‬ ‫همخوانی‬
‫خود‬ ‫از‬ ‫مشتاق‬ ‫مشتریانی‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫قوی‬ ‫تقاضای‬ ‫محصول‬ ‫هنگامیکه‬
.‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫بازاری‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬
@ghanemzadeh
‫‌آپ‬‫ت‬‫استار‬ ‫یک‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬
‫دارم؟‬ ،‫دارد‬ ‫حل‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫مسال‬ ‫آیا‬
@ghanemzadeh
‫‌آپ‬‫ت‬‫استار‬ ‫یک‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬
‫‌ام؟‬‫ه‬‫ساخت‬ ‫‌خواهند‬‫ی‬‫م‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫آیا‬
@ghanemzadeh
‫‌آپ‬‫ت‬‫استار‬ ‫یک‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬
‫دهم؟‬ ‫شتاب‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫چگونه‬
@ghanemzadeh
‫محصول/بازار‬ ‫همخوانی‬ ‫از‬ ‫پیش‬
@ghanemzadeh
‫محصول/بازار‬ ‫همخوانی‬ ‫از‬ ‫پس‬
@ghanemzadeh@ghanemzadeh
@ghanemzadeh@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh@ghanemzadeh
@ghanemzadeh@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
@ghanemzadeh
‫ناب‬ ‫نوپای‬ ‫بوم‬
۳
۹
۵۸
۴۲ ۱
۶۷
@ghanemzadeh
‫مشتریان‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫مساله‬
۱‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ .
۲‫کنید‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫آغازین‬ ‫پذیرندگان‬ .
۳.‫کنید‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫‌تر‬‫م‬‫مه‬ ‫مساله‬ ‫سه‬ ‫تا‬ ‫یک‬ .
۳.‫کنید‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫‌های‬‫ن‬‫جایگزی‬ .
@ghanemzadeh
‫یکتا‬ ‫پیشنهادی‬ ‫ارزش‬
‫شما‬ ‫چرا‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫بیان‬ ‫که‬ ‫گیرا‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ،‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫پیام‬‫متفاوت‬‫و‬ ‫هستید‬‫ارزش‬
.‫دارید‬ ‫را‬ ‫توجه‬
@ghanemzadeh
‫‌حل‬‫ه‬‫را‬
۱‫نگذارید‬ ‫وقت‬ ‫زیاد‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫فعل‬ .
۲‫کنید‬ ‫بیان‬ ‫ممکن‬ ‫‌حل‬‫ه‬‫را‬ ‫یک‬ ‫مساله‬ ‫هر‬ ‫برای‬ .
@ghanemzadeh
‫‌ها‬‫ل‬‫کانا‬
‫از‬‫نخست‬ ‫روز‬‫تست‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫شروع‬‫مسیری‬.‫کنید‬ ‫مشتریان‬ ‫‌سوی‬‫ه‬‫ب‬
@ghanemzadeh
‫‌ها‬‫ه‬‫هزین‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫جریان‬
‫را‬ ‫‌گذاری‬‫ت‬‫قیم‬‫زود‬.‫کنید‬ ‫تست‬
@ghanemzadeh
‫است‬ ‫اعتبارسنجی‬ ‫گونه‬ ‫نخستین‬ ‫گرفتن‬ ‫پول‬
@ghanemzadeh
‫آموزه‬۵‫‌گذاران‬‫ه‬‫پای‬ ‫برای‬
‫دربیاورید‬ ‫پول‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ،‫شوید‬ ‫موفق‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬
‫است‬ ‫نشده‬ ‫معتبر‬ ‫شما‬ ‫ایده‬ ،‫ندهند‬ ‫پول‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬
@ghanemzadeh
‫کلیدی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫سنج‬
‫عددهای‬.‫‌رود‬‫ی‬‫م‬ ‫پیش‬ ‫چگونه‬ ‫شما‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کلیدی‬
@ghanemzadeh
‫کلیدی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫سنج‬
‫‌یابند؟‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫چگونه‬ ‫کاربران‬
‫دارند؟‬ ‫عالی‬ ‫اول‬ ‫تجربه‬ ‫کاربران‬ ‫آیا‬
‫‌گردند؟‬‫ی‬‫م‬ ‫باز‬ ‫کاربران‬ ‫آیا‬
‫‌آورید؟‬‫ی‬‫م‬ ‫در‬ ‫پول‬ ‫چگونه‬
‫‌گویند؟‬‫ی‬‫م‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫آیا‬
@ghanemzadeh
‫مطلق‬ ‫برتری‬
‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫واقعی‬ ‫مطلق‬ ‫برتری‬‫خریداری‬ ‫یا‬ ‫کپی‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫نم‬ ‫‌سادگی‬‫ه‬‫ب‬.‫شود‬
@ghanemzadeh
‫مطلق‬ ‫برتری‬
۱‫داخلی‬ ‫اطلعات‬ .
۲(‫)آتوریته‬ ‫شخصی‬ ‫نفوذ‬ .
۳‫رویایی‬ ‫تیم‬ .
۴‫کنونی‬ ‫مشتریان‬ .
۵‫مشهور‬ ‫‌های‬‫م‬‫آد‬ ‫استفاده‬ .
۶‫زیاد‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫شبک‬ ‫اثر‬ .
۷‫کاربری‬ ‫جامعه‬ .
۸) ‫ذاتی‬ ‫جستجوی‬ ‫رتبه‬ .SEO(
۹(‫)گاهی‬ ‫پتنت‬ .
۱۰‫اصلی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫ارز‬ .
@ghanemzadeh
‫زاده‬ ‫غانم‬ ‫ناصر‬
. .www BusinessOfSoftware ir
@ghanemzadeh
1 of 162

Recommended

Lean startup-hbr by
Lean startup-hbrLean startup-hbr
Lean startup-hbrNasser Ghanemzadeh
1.2K views12 slides
درآمدی بر Lean Startup by
درآمدی بر Lean Startupدرآمدی بر Lean Startup
درآمدی بر Lean StartupNasser Ghanemzadeh
3.3K views41 slides
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri) by
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
4.3K views148 slides
استارتاپ چیست ؟ by
استارتاپ چیست ؟استارتاپ چیست ؟
استارتاپ چیست ؟Nasser Ghanemzadeh
6.1K views36 slides
از ایده تا اجرا by
از ایده تا اجرااز ایده تا اجرا
از ایده تا اجراNasser Ghanemzadeh
13.1K views121 slides
درآمدی بر استارتاپ ناب - دانشکده کارآفرینی by
درآمدی بر استارتاپ ناب - دانشکده کارآفرینیدرآمدی بر استارتاپ ناب - دانشکده کارآفرینی
درآمدی بر استارتاپ ناب - دانشکده کارآفرینیNasser Ghanemzadeh
4.9K views105 slides

More Related Content

What's hot

استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup by
استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startupاستارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup
استارتاپ ها و متدولوژی Lean StartupNasser Ghanemzadeh
7K views132 slides
آشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهان by
آشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهانآشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهان
آشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهانNasser Ghanemzadeh
4.5K views99 slides
کسب و کار نرم افزارهای آزاد / بازمتن by
کسب و کار نرم افزارهای آزاد / بازمتنکسب و کار نرم افزارهای آزاد / بازمتن
کسب و کار نرم افزارهای آزاد / بازمتنNasser Ghanemzadeh
5.3K views47 slides
مدل های کسب و کار by
مدل های کسب و کارمدل های کسب و کار
مدل های کسب و کارNasser Ghanemzadeh
33.1K views60 slides
IOT-Startup-Business-Model-Canvas by
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-CanvasMahdi Nasseri
3.2K views76 slides
بوم مدل کسب و کار by
بوم مدل کسب و کاربوم مدل کسب و کار
بوم مدل کسب و کارSamaneh Nasihatkon
1.3K views54 slides

What's hot(20)

استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup by Nasser Ghanemzadeh
استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startupاستارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup
استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup
آشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهان by Nasser Ghanemzadeh
آشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهانآشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهان
آشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهان
Nasser Ghanemzadeh4.5K views
کسب و کار نرم افزارهای آزاد / بازمتن by Nasser Ghanemzadeh
کسب و کار نرم افزارهای آزاد / بازمتنکسب و کار نرم افزارهای آزاد / بازمتن
کسب و کار نرم افزارهای آزاد / بازمتن
Nasser Ghanemzadeh5.3K views
IOT-Startup-Business-Model-Canvas by Mahdi Nasseri
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
Mahdi Nasseri3.2K views
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار by Nasser Ghanemzadeh
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کاردرآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار
Nasser Ghanemzadeh5.5K views
Fargosha data analysis services by Mahdi Nasseri
Fargosha data analysis servicesFargosha data analysis services
Fargosha data analysis services
Mahdi Nasseri650 views
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri by Mahdi Nasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseriLean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Mahdi Nasseri2.7K views
Startup growth metrics - by @mahdinasseri by Mahdi Nasseri
Startup growth metrics - by @mahdinasseriStartup growth metrics - by @mahdinasseri
Startup growth metrics - by @mahdinasseri
Mahdi Nasseri1.8K views
Startup and Teamwork - استارتاپ ها و کار تیمی by Hamed Takmil
Startup and Teamwork - استارتاپ ها و کار تیمیStartup and Teamwork - استارتاپ ها و کار تیمی
Startup and Teamwork - استارتاپ ها و کار تیمی
Hamed Takmil1.3K views
الفبای استارتاپ‌ها by Amin Ghasemi
الفبای استارتاپ‌هاالفبای استارتاپ‌ها
الفبای استارتاپ‌ها
Amin Ghasemi210 views
ابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کار by Modirinfo
ابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کارابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کار
ابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کار
Modirinfo15.4K views
کسب‌وکار نرم‌افزارهای آزاد/بازمتن by Nasser Ghanemzadeh
کسب‌وکار نرم‌افزارهای آزاد/بازمتنکسب‌وکار نرم‌افزارهای آزاد/بازمتن
کسب‌وکار نرم‌افزارهای آزاد/بازمتن
فایل سمینار الفبای استارتاپ by Seyed Reza Alavi
فایل سمینار الفبای استارتاپ فایل سمینار الفبای استارتاپ
فایل سمینار الفبای استارتاپ
Seyed Reza Alavi261 views
Business model generation - خلق مدل کسب و کار by pouyafani
Business model generation - خلق مدل کسب و کارBusiness model generation - خلق مدل کسب و کار
Business model generation - خلق مدل کسب و کار
pouyafani2.4K views
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvas by Araz Ostadi
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvasبوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvas
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvas
Araz Ostadi997 views

Similar to استارتاپ‌ها و متدولوژی استارتاپ ناب

استارتاپهای برتر سال 2018 by
استارتاپهای برتر سال 2018استارتاپهای برتر سال 2018
استارتاپهای برتر سال 2018aliaalistartup
7 views51 slides
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان by
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانروش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانAmir Mansoori
74 views21 slides
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت by
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
167 views40 slides
آموزش سئو و بهینه سازی سایت آموزش سئو سایت by
آموزش سئو و بهینه سازی سایت آموزش سئو سایتآموزش سئو و بهینه سازی سایت آموزش سئو سایت
آموزش سئو و بهینه سازی سایت آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
188 views40 slides
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور by
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محورData driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محورHosseinieh Ershad Public Library
98 views21 slides
کسب درآمد توسعه دهندگان و تجاری سازی نرم افزارهای آزاد و متن باز by
کسب درآمد توسعه دهندگان و تجاری سازی نرم افزارهای آزاد و متن بازکسب درآمد توسعه دهندگان و تجاری سازی نرم افزارهای آزاد و متن باز
کسب درآمد توسعه دهندگان و تجاری سازی نرم افزارهای آزاد و متن بازAlireza Hosseinnejad
672 views18 slides

Similar to استارتاپ‌ها و متدولوژی استارتاپ ناب(20)

استارتاپهای برتر سال 2018 by aliaalistartup
استارتاپهای برتر سال 2018استارتاپهای برتر سال 2018
استارتاپهای برتر سال 2018
aliaalistartup7 views
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان by Amir Mansoori
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانروش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
Amir Mansoori74 views
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت by Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani167 views
آموزش سئو و بهینه سازی سایت آموزش سئو سایت by Hanieh Ghofrani
آموزش سئو و بهینه سازی سایت آموزش سئو سایتآموزش سئو و بهینه سازی سایت آموزش سئو سایت
آموزش سئو و بهینه سازی سایت آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani188 views
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور by Hosseinieh Ershad Public Library
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محورData driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
کسب درآمد توسعه دهندگان و تجاری سازی نرم افزارهای آزاد و متن باز by Alireza Hosseinnejad
کسب درآمد توسعه دهندگان و تجاری سازی نرم افزارهای آزاد و متن بازکسب درآمد توسعه دهندگان و تجاری سازی نرم افزارهای آزاد و متن باز
کسب درآمد توسعه دهندگان و تجاری سازی نرم افزارهای آزاد و متن باز
Customer Interview - MOM test by Ali Jahedi
Customer Interview - MOM testCustomer Interview - MOM test
Customer Interview - MOM test
Ali Jahedi262 views
دلایل شکست استارتاپها by aliaalistartup
دلایل شکست استارتاپهادلایل شکست استارتاپها
دلایل شکست استارتاپها
aliaalistartup32 views
ترندهای مهم استارتاپی 2018 by aliaalistartup
ترندهای مهم استارتاپی 2018ترندهای مهم استارتاپی 2018
ترندهای مهم استارتاپی 2018
aliaalistartup7 views
استارتاپهای برتر سال 2018 by aliaalistartup
استارتاپهای برتر سال 2018استارتاپهای برتر سال 2018
استارتاپهای برتر سال 2018
aliaalistartup21 views
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی. by Hossein Zeinivand
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
Hossein Zeinivand127 views
کارگاه نهم تامزآپ98- ارائه به سرمایه‌گذار by TUMSup
کارگاه نهم تامزآپ98- ارائه به سرمایه‌گذارکارگاه نهم تامزآپ98- ارائه به سرمایه‌گذار
کارگاه نهم تامزآپ98- ارائه به سرمایه‌گذار
TUMSup145 views
راهکارهایی برای ایجاد مزیت رقابتی در کسب‌و‌کار by Modirinfo
راهکارهایی برای ایجاد مزیت رقابتی در کسب‌و‌کارراهکارهایی برای ایجاد مزیت رقابتی در کسب‌و‌کار
راهکارهایی برای ایجاد مزیت رقابتی در کسب‌و‌کار
Modirinfo63 views
Power of Mentoring in Startups by Ali Jahedi
Power of Mentoring in StartupsPower of Mentoring in Startups
Power of Mentoring in Startups
Ali Jahedi186 views
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم- by کسب و کار شما
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-
بروشور گروه مشاوران مشاهده by Saeed Samadi
بروشور گروه مشاوران مشاهدهبروشور گروه مشاوران مشاهده
بروشور گروه مشاوران مشاهده
Saeed Samadi643 views

More from Nasser Ghanemzadeh

جذب سرمايه: آمادگی تا ارایه by
جذب سرمايه: آمادگی تا ارایهجذب سرمايه: آمادگی تا ارایه
جذب سرمايه: آمادگی تا ارایهNasser Ghanemzadeh
608 views38 slides
آموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانی by
آموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانیآموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانی
آموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانیNasser Ghanemzadeh
1.7K views15 slides
رویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپی by
رویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپیرویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپی
رویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپیNasser Ghanemzadeh
13.3K views20 slides
آینده سرمایه گذاری جسورانه by
آینده سرمایه گذاری جسورانهآینده سرمایه گذاری جسورانه
آینده سرمایه گذاری جسورانهNasser Ghanemzadeh
3.6K views25 slides
Fund raising 101 by
Fund raising 101Fund raising 101
Fund raising 101Nasser Ghanemzadeh
4K views22 slides
بوم ارزش پیشنهادی by
بوم ارزش پیشنهادی بوم ارزش پیشنهادی
بوم ارزش پیشنهادی Nasser Ghanemzadeh
2.2K views1 slide

More from Nasser Ghanemzadeh(17)

جذب سرمايه: آمادگی تا ارایه by Nasser Ghanemzadeh
جذب سرمايه: آمادگی تا ارایهجذب سرمايه: آمادگی تا ارایه
جذب سرمايه: آمادگی تا ارایه
Nasser Ghanemzadeh608 views
آموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانی by Nasser Ghanemzadeh
آموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانیآموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانی
آموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانی
Nasser Ghanemzadeh1.7K views
رویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپی by Nasser Ghanemzadeh
رویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپیرویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپی
رویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپی
Nasser Ghanemzadeh13.3K views
آینده سرمایه گذاری جسورانه by Nasser Ghanemzadeh
آینده سرمایه گذاری جسورانهآینده سرمایه گذاری جسورانه
آینده سرمایه گذاری جسورانه
Nasser Ghanemzadeh3.6K views
3fs Tehran Lean Startup Machine - Andraž Logar by Nasser Ghanemzadeh
3fs Tehran Lean Startup Machine - Andraž Logar3fs Tehran Lean Startup Machine - Andraž Logar
3fs Tehran Lean Startup Machine - Andraž Logar
Nasser Ghanemzadeh1.8K views
ابر باز و آینده رایانش ابری by Nasser Ghanemzadeh
ابر باز و آینده  رایانش ابریابر باز و آینده  رایانش ابری
ابر باز و آینده رایانش ابری
Nasser Ghanemzadeh4.6K views
رایانش ابری و کارآفرینی اینترنتی by Nasser Ghanemzadeh
رایانش ابری و کارآفرینی اینترنتیرایانش ابری و کارآفرینی اینترنتی
رایانش ابری و کارآفرینی اینترنتی
Nasser Ghanemzadeh1.5K views
بالاخره این بوم مدل کسب و کار چیست by Nasser Ghanemzadeh
بالاخره این بوم مدل کسب و کار چیستبالاخره این بوم مدل کسب و کار چیست
بالاخره این بوم مدل کسب و کار چیست
Nasser Ghanemzadeh13.7K views
نرم‌افزارهای بازمتن، الزامات و راه‌کارهای مهاجرت by Nasser Ghanemzadeh
نرم‌افزارهای بازمتن، الزامات و راه‌کارهای مهاجرتنرم‌افزارهای بازمتن، الزامات و راه‌کارهای مهاجرت
نرم‌افزارهای بازمتن، الزامات و راه‌کارهای مهاجرت
Nasser Ghanemzadeh661 views

استارتاپ‌ها و متدولوژی استارتاپ ناب