Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Докторантска научна сесия

907 views

Published on

Анализ на конкурентоспособността на търговските вериги в България // Годишен алманах научни изследвания на докторанти, Книга 1, АИ „Ценов”, Свищов, 2008, с. 134-159

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Докторантска научна сесия

 1. 1. АНАЛИЗНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТАНА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИВ БЪЛГАРИЯ докт. Марияна Н. Кътева Катедра “Търговски бизнес”
 2. 2. Обект на изследването е търговска верига„Пикадили”, която възниква като българска „веригамагазини” за бързооборотни стоки. Предмет на изследването e нейноторазвитие и конкуренти предимства. Целта на настоящата разработка е да сепроследи жизнения цикъл на търговска верига„Пикадили” АД, като се направи структурен анализна финансовите показатели и SWOT-анализ надейността, чрез които да се разкрият тенденциите вразвитието й.
 3. 3. Анализ на макросредата на търговска верига „Пикадили” „Пикадили” АД осъществява дейността си на територията наРепублика България. Нейното пазарно поведение до голяма степензависи от общата макроикономическа среда. PEST-анализът (Political,Economic, Sociological, Technological) отчита основните типове факторина макросредата, които оказват влияние върху дейността натърговската верига. Политически и правни условияЗаконодателство, регламентиращо отношенията с контрагентите иконкурентите; интересите на потребителите и на държавата;Членство на страната ни в Европейския Съюз;Политически баланс;Въвеждане на електронен търговски регистър;Значително облекчаване на процедурите по стартиране на бизнес. Икономически условияЗаетост и безработица, зависещи от състоянието на икономиката,иновациите, структурните и демографски промени;Стабилна финансова система в България;Високи темпове на икономически растеж;Благоприятен бизнес климат.
 4. 4. Фиг. 1. Отношение на факторите икономическа активност,безработица, заетост, инфлация и престъпност за периода 2003-2007 г.
 5. 5. Таблица 1. Демографски особености на населението в градовете и общо за периода 2005-2007 г. 2005 2006 2007 Показатели Общо Градове Общо Градове Общо ГрадовеГъстота на населението (кв. км) 69,5 69,3 68,9Естествен прираст (на 1000 души) -5,4 -2,4 -5,1 -2,1 -5,0 -1,9Структура на населението по местоживеене (%) 100,0 70,2 100,0 70,6 100,0 70,7Коеф. възрастова зависимост (%) 44,5 37,5 44,3 37,5 44,3 37,8Раждаемост (на 1000 души) 9,2 9,6 9,6 10,1 9,8 10,4Смъртност (на 1000 души) 14,6 12,0 14,7 12,2 14,8 12,3Средна продължителност на живота (в години) 72,6 72,9 72,6 73,0 72,7 73,0Средна възраст на населението 41,2 39,5 41,4 39,7 41,5 39,9Брачност (на 1000 души) 4,3 4,9 4,3 4,8 3,9 4,3Бракоразводност (на 1000 души) 1,9 2,2 1,9 2,2 2,1 2,5 Социални условия Делът на възрастните групи от населението, миграционните процесимежду града и селото, измененията във възрастовата и половата структура нанаселението, редица решения на науката и техниката оказват влияние върхупотребителското търсене, предпочитанията към различни стоки и услуги,решението за покупка, оценка полезността на стоките. Научно-технически условия Използването на компютъризирани системи за следене на доставките,връзка между складовете и магазините от веригата, както и осъществяването наиндиректни продажби придобиват „критическа значимост като конкурентносредство”.
 6. 6. Анализ на микросредатана търговска верига „Пикадили”
 7. 7. Местоположение и брой на магазините на търговска верига „Пикадили” АД на територията на България Изборът на местоположение на магазините от веригата даваотражение върху растежа й. Стратегията за позициониране, която „Пикадили”следва, е разполагане на магазините си в самостоятелни сгради (ПикадилиЧаталджа, Младост, Център, Владиславово, Запад, Пикадили-Парк, Палах въвВарна, Изгрев в Бургас) , в mall-ове (Mall of Sofia, City Center Sofia, Central Mall– Велико Търново, Mall Varna, City Centre - Ловеч, Park Mall – Стара Загора),както и откриване на магазини във формат „corner-shop” (Пикадили Експрес).
 8. 8. Правилното сегментиране на пазара и диференциране на продуктите епредимство пред конкурентите, следователно информацията запотребителското поведение води до повишаване на конкурентоспособността натърговската верига. Тъй като средата, в която функционира „Пикадили” е силноконкурентна, то потребителите, ако не са доволни от обслужването илисъотношението цена/качество на стоките, „могат да го намерят на друго място”като се отдръпнат и отидат при конкурентна верига за бързооборотни стоки. Зада бъде конкурентоспособна на българския пазар „Пикадили” трябва постояннода инвестира средства в подобряване на обслужването, чрез квалификация ипреквалификация на персонала; да следи за качеството на предлаганите стоки,като изисква от доставчиците и производителите те да отговарят насъвременните стандарти за безопасност; да влага средства и новаторскиподходи в подобряване на атмосферата в търговските обекти и т.н. При изследването на пазара задължително трябва да бъдат проучении конкурентите, опериращи на неговата територия. Необходима еинформация за броя и физическите характеристики на техните магазини,търговската им площ, равнището на предлаганите услуги и продажбената имполитика.
 9. 9. Редица търговски вериги насочват вниманието си към привличанетона онези клиенти на малките квартални магазини, които още не са сеориентирали към някоя от присъстващите на пазара вериги. Затова истратегията на „Пикадили” за развитие в сегмента на „удобните магазини” еправилна и навременна. Плановете на веригата са да изгради 40-50 такиваобекта на територията на страната. Целта на мениджърското ръководство е дапокрият тази пазарна ниша, като направят марката „Пикадили” все по-популярна и достъпна. Контактните аудитории са обществени групи, които проявяватреален или потенциален интерес към търговска верига „Пикадили” и оказватвлияние върху нейната способност за постигане на поставените цели. Среджеланите контактни аудитории са печата, радиото и телевизията, чрез коитоверигата предава своите рекламни послания до крайните потребители. Доставчиците на „Пикадили” са местни или чуждестранниюридически лица, които осигуряват стоките, обект на покупко-продажба втърговската верига.
 10. 10. Финансов анализ на търговска верига „Пикадили” Финансовият анализ на „Пикадили” има за задача да изследва всичкиосновни и най-значими характеристики на нейното финансово състояние.Основната цел е да се осигури аналитична информация за търговската верига.Информацията, получена от този анализ може да бъде използвана отмениджърския екип при вземане на решения и разработването на стратегии ипланове за развитие на търговската верига. Основната дейност на „Пикадили” АД от учредяването й до сега есвързана с изграждане и развиване на търговска дейност в неспециализиранимагазини за продажби на дребно на хранителни и нехранителни стоки. При оценяване на финансовото състояние изчисляваме финансовитесъотношения и коефициенти, които изразяват функционалната връзка междуразличните финансови показатели. Такива съотношения са: за ликвидност,ефективност на активите, задлъжнялост, измерване на риска, финансоваустойчивост и др.
 11. 11. Изводи за финансовото състояние на “Пикадили” За да оцелява в конкурентната среда, „Пикадили” трябва постоянно данаблюдава своето финансово състояние и да реагира своевременно привъзникнали кризи; „Пикадили” трябва да повиши собствения си капитал, за да бъде гъвкава испособна да се адаптира към променящата се пазарна среда, задоволявайки по-пълно предпочитанията на потребителите, техните променящи се вкусове ижелания; Необходимо е да се ускори обращаемостта на стоковите запаси и да сенамали обема на задълженията; Влошените основни показатели на „Пикадили” и реализираната до сегазагуба са вследствие на направените инвестиции за разширяване на дейността.Основните приходи на търговската верига са реализирани от продажбата набързооборотни стоки в магазините й; Необходимо е търговската верига да развие възможностите си за реализиранена печалба и да изгради стратегия по отношение на основните си конкуренти.
 12. 12. Конкурентни предимства на търговска верига “Пикадили” Магазините са разположени в централната градска част или в жилищнитеквартали, което ги прави удобни и лесно достъпни с градски транспорт; Към всеки от тях има голям и удобен безплатен паркинг; Търговските обекти от веригата са на самообслужване; Има „топли щандове”; Богат стоков асортимент от над 30 000 артикула; Специфична и уютна атмосфера; Унифицираност на цените; Предлагат се сравнително ниски цени поради факта, че мащабите са по-големи и разходите са оптимизирани (икономия от мащаба); На всеки 3 седмици веригата издава промоционална брошура, коятосъдържа стоки с намалени цени; Инициатива на веригата е представяне на световните национални кухни стехните традиции, продукти и влияние върху кулинарното изкуство, катопотребителите могат да се запознаят със специфични за дадена кухня ястия; Организират се дегустации, демонстрации, томболи, потребителски игри,съвместно със служители на организацията-производител или дистрибутор;
 13. 13. 300 вида хранителни и нехранителни продукти под собствената марка„Мистър Пикс”; програма за лоялност “Пикадили клуб” и „Пикадили Кидс”; Възможност за разплащане с международни и национални дебитни икредитни карти; покупка на стоки по интернет, на сайта на търговската веригаhttp://www.piccadilly.bg/; Работното време на магазините е съобразно с нуждите на потребителите; Богато разнообразие от допълнителни услуги: аптека, оптика, офиси набанки и мобилни оператори, застраховки, химическо чистене, приемна навестник, магазин за цветя, ключарско ателие, агенции за недвижими имоти,видеотека, кафене, фризьорски салон, фото студио, продажби на билети затеатър и концерти, EasyPay (плащане на битови сметки на едно гише /ток,вода, телефон, GSM, Интернет/ към всички доставчици на тези услуги;плащане на данъци; изплащане на болнични; други платежни услуги); Веригата притежава сертификати БДС EN ISO 9001:2000 и БДС EN ISO22000:2005; Инвестиране в оборудване и съвременни технологии; Единна система за управление на бизнеса - SAP for Retail; Център за обучение и преквалификация на персонала.
 14. 14. Перспективи за развитие Търговска верига „Пикадили” трябва да разгледа инвестиционните сипланове за отваряне на други магазини, тъй като все още има свободни пазарниниши. Освен реализиране на проекти по изграждане на типичните за веригатамагазини в молове в по-големите градове, правилна стъпка на търговскатаверига е инвестирането в откриване и на по-малки магазини, от типа „corner-shop”, които да задоволят потребителските нужди и предпочитания със стоки отпърва необходимост, предлагайки увеличен асортимент от собствени марки. Потози начин веригата има „конкурентно предимство” и възможност да сепротивопостави на дискаунтърите, които обявяват намеренията си да сепозиционират в България, поради привлекателността на бизнес климата й. Препоръчително е „Пикадили” да изградят собствен централен логистиченсклад. Това ще даде на веригата още едно конкурентно предимство, което щедоведе до подобряване бързината на доставките и повишаване организацията натърговската й дейност. Към момента стоките се съхраняват в складовитепомещения на всеки един от изградените магазини, а доставките сеосъществяват директно от производителите или дистрибуторите на стоките.
 15. 15. Благодаря за вниманието!

×