Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
โค้ชกลุ่ม (Group Coaching) อย่างไรให้ได้ใจทั้งทีม
โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ วิทยากร และโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ช...
2
 กระตุ้นให้โค้ชชี่ร่วมสังเคราะห์ภาพที่จินตนาการออกมาเป็นเป้ าหมาย 1-2 ข้อที่เห็นชอบ
ร่วมกัน และเป็นเป้ าหมายที่สอดคล้อง...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โค้ชกลุ่มอย่างไรให้ได้ใจทั้งทีม โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

293 views

Published on

การโค้ชกลุ่มนั้นท้าทาย เพราะโค้ชต้องรับมือกับความคาดหวังและ Background ที่แตกต่างกันของโค้ชชี่ ลองมาดูว่าจะมีวิธีการจัดการอย่างไร จึงจะทำให้โค้ชชี่เดินทางร่วมกันไปสู่เป้าหมายได้ด้วยใจมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จ

Published in: Education
  • Be the first to comment

โค้ชกลุ่มอย่างไรให้ได้ใจทั้งทีม โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

  1. 1. 1 โค้ชกลุ่ม (Group Coaching) อย่างไรให้ได้ใจทั้งทีม โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ วิทยากร และโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (Associate Certified Coach) www.bewinning.biz sirirat@bewinning.biz ____________________________________________________________________________________ การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) เป็นประสบการณ์ที่สุดแสนท้าทายสาหรับโค้ชหลายท่าน เพราะ ธรรมชาติของการโค้ชเปรียบเสมือนการเต้นราระหว่างโค้ชกับโค้ชชี่ โดยโค้ชเต้นตามจังหวะของโค้ชชี่ ผ่านการสนทนา วิธีการสื่อสารพูดจาที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับคุณลักษณะของโค้ชชื่ บรรยากาศ และ สถานการณ์ในการโค้ช ทั้งนี้ โค้ชจะใช้กระบวนการเป็นตัวควบคุมการสนทนาโดยมีจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้  ช่วยให้โค้ชชี่เกิดการตระหนักรู้จากภายในตนเอง (Create Self-Awareness) และเข้าใจความ จริงในปัจจุบัน (Understand Current Reality) ทั้งในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง และสิ่งที่โค้ชชี่ปรุง แต่งขึ้นในรูปแบบของความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมา  ช่วยให้โค้ชชี่เล็งเห็นภาพเป้ าหมายที่ตนต้องการบรรลุ (Define Picture of Goal)  ช่วยให้โค้ชชี่สามารถคิดค้นทางเลือกต่างๆและพัฒนาแผนดาเนินการที่เป็นรูปธรรม (Develop Action Plan) การเต้นรากับโค้ชชี่เพียงคนเดียวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้ว โค้ชต้องแม่นยาในกระบวนการ มีสติอย่าง สมบูรณ์ ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับตนเอง จึงจะสามารถปรับตนยืดหยุ่นและสนทนาได้อย่างลื่นไหลในการโค้ช การเต้นรากับโค้ชชี่หลายท่านยิ่งท้าทาย เพราะพื้นฐานและความคาดหวังของโค้ชชี่ต่อการโค้ชมีความ แตกต่างกัน แม้ว่าการโค้ชจะอยู่ภายใต้หัวข้อหรือประเด็นเดียวกันก็ตาม ในการโค้ชกลุ่ม จุดมุ่งเน้นที่สาคัญที่สุดคือการทาให้โค้ชชี่ทุกคนเดินทางมุ่งไปสู่เป้ าหมายเดียวกันด้วย ความเต็มใจและร่วมแรงร่วมใจ ภายใต้บรรยากาศของความหวัง มีแรงบันดาลใจ และมุ่งมั่น แนวทาง ปฏิบัติที่ผู้เขียนใช้ในการโค้ชกลุ่มและประสบความสาเร็จมีดังต่อไปนี้  ชี้แจงให้โค้ชชี่ทราบว่าองค์กรส่วนใหญ่จะลงทุนเรื่องการโค้ชกับบุคลากรที่เป็นความหวัง เป็น ผู้นาการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้รับการโค้ชเป็นบุคคลที่ องค์กรเชื่อมั่นว่าสามารถพัฒนาได้  กระตุ้นให้โค้ชชี่ทุกคนจินตนาการถึงภาพเป้ าหมายที่ตนต้องการบรรลุ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ ชีวิตพวกตนหากเป้ าหมายนั้นกลายเป็นความจริง
  2. 2. 2  กระตุ้นให้โค้ชชี่ร่วมสังเคราะห์ภาพที่จินตนาการออกมาเป็นเป้ าหมาย 1-2 ข้อที่เห็นชอบ ร่วมกัน และเป็นเป้ าหมายที่สอดคล้องกับหัวข้อในการพัฒนา  ทาให้แน่ใจว่าเป้ าหมายที่กาหนดขึ้นอยู่ภายใต้เกณฑ์ 4 ข้อ คือเป็นเป้ าหมายที่สร้างแรงบันดาล ใจ ท้าทาย เป็นจริงได้ และวัดผลได้  ทาให้แน่ใจว่าโค้ชชี่ทุกคนมีความรู้สึกตื่นเต้น พึงพอใจ และกระตือรือร้นอยากจะทาให้เป้ าหมาย บรรลุผล  กระตุ้นให้โค้ชชี่ร่วมกันวางกลยุทธ์หรือเส้นทาง (Road Map) ที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมายนั้น  กระตุ้นให้โค้ชชี่ร่วมกันกาหนดวิธีดาเนินการ (Action Plan) สาหรับกลยุทธ์แต่ละข้อ เพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายนั้น  แต่งตั้งหัวหน้าทีมใหญ่และทีมย่อยเพื่อรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการเดินทางสู่ความสาเร็จ ของทีม โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสมาชิกในทีมให้มีโอกาสรับบทบาทหัวหน้าทีมเพื่อการเรียนรู้ การเป็นผู้นา  โค้ชต่อเนื่องเพื่อติดตามผลความคืบหน้าของทีม และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการนา วิธีดาเนินการไปปฏิบัติ  โค้ชหมั่นแสดงความชื่นชมความสาเร็จของทีม และให้กาลังใจทีมเป็นระยะ รวมถึงสะท้อนจุด แข็งของทีมให้ได้รับรู้ด้วย การชมและการสะท้อนจุดแข็งช่วยให้โค้ชชี่เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริม ความเคารพ และมั่นใจในตนเอง  นาการให้คาปรึกษาแนะนา (Mentoring) มาใช้ผสมผสานกับการโค้ชด้วยคาถามตามความ เหมาะสม ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การโค้ชกลุ่มประสบความสาเร็จคือ ความสามารถของโค้ชในการสร้างบรรยากาศ ที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ความฮึกเหิม ทาให้บุคคลเห็นคุณค่าในตนเอง โค้ชต้องมีเป้ าหมายที่ชัดเจนใน การโค้ชแต่ละครั้ง ขณะที่มีความสามารถในการปรับตนยืดหยุ่นในการสนทนา ไม่ยึดติดกับรูปแบบการ โค้ชด้วยคาถามเพียงอย่างเดียว แต่สามารนาการให้คาปรึกษาแนะนา (Mentoring) มาใช้อย่าง เหมาะสมในจังหวะต่างๆ เพื่อทาให้การโค้ชดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ขั้น สูงสุดโดยแท้จริง

×