Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coaching in action 2

141 views

Published on

Coaching is one of many people development tools. There are something to consider about using coaching

Published in: Education
  • Be the first to comment

Coaching in action 2

  1. 1. 1 ‘Coaching in Action / ข้อคิด’ โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ (โค้ชบี) วิทยากรด้านการพัฒนาผู้นาและการสื่อสาร และโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (Professional Certified Coach / PCC) บริษัท บี วินนิ่ง เทรน แอนด์ โค้ช จากัด sirirat@bewinning.biz, www.bewinning.biz _________________________________________________________________________________________ Coaching in Action / ข้อคิด - การโค้ชไม่ใช่ยาวิเศษเพียงขนานเดียวที่รักษาโรคได้ การโค้ชเป็นเครื่องมือและวิธีการหนึ่งในการ พัฒนาคนโดยเน้นการสร้างการเรียนรู้จากภายในตนเอง (Self-Directive Learning) - การโค้ชใช้ได้กับคนที่พร้อมรับการโค้ช อยากรับการโค้ชเท่านั้น - การจะเลือกใช้วิธีการพัฒนารูปแบบใด ให้พิจารณาสถานการณ์และจุดประสงค์ของการพัฒนา รวมถึง คุณลักษณะของบุคคลที่จะรับการพัฒนาด้วย - การโค้ชสามารถใช้ผสมผสานกับวิธีการพัฒนาอื่นๆได้ แต่ต้องประเมินให้ถูกต้องว่าวิธีใดเป็นวิธีหลัก ถ้าจะเปลี่ยนวิธีการแจ้งคู่สนทนาก่อน ว่าเราจะขอถอดหมวกใบใดออก และสวมหมวกใบใดต่อไป - ใช้ความจริงใจ ซื่อสัตย์ ไม่มีอคติ และมีความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ในการสนทนา

×