Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โค้ชชีวิต...ปลดล็อกจิต พิชิตความสำเร็จ โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

415 views

Published on

'จิต' คือต้นตอของทุกสิ่ง
ปลดล็อกจิต ปลดล็อกความคิด ปลดล็อกชีวิต

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โค้ชชีวิต...ปลดล็อกจิต พิชิตความสำเร็จ โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

  1. 1. 1 โค้ชชีวิต…ปลดล็อกจิต พิชิตความสาเร็จ โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ วิทยากร และโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ www.bewinning.biz, sirirat@bewinning.biz ทุกอย่างตั้งต้นที่ ‘จิต’ จากประสบการณ์การเป็นโค้ชให้แก่ผู้บริหารหลายองค์กรทั้งแบบตัวต่อตัว (One-on-One Coaching) และโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความสามารถ หลายท่านเป็นดาวเด่น (Talent) ขององค์กร องค์กรจึงจัดให้มีโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถ และเตรียมความพร้อมพวกเขา สาหรับการขึ้นมารับตาแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงสามารถปลดปล่อยศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่าง เต็มที่ และหลายครั้งผู้เขียนค้นพบว่า สาเหตุที่ทาให้พวกเขาไม่สามารถปลดปล่อยศักยภาพหรือแสดง ความสามารถได้อย่างเต็มที่มาจาก 'วิธีคิด' และ 'สภาวะอารมณ์' ของพวกเขาที่มีต่อตนเอง ผู้อื่น และ สถานการณ์ อย่างไรก็ตาม หากลองมองให้ลึกลงไป ประเด็นเรื่องของ 'วิธีคิด' และ 'อารมณ์' เป็นเพียงปลายเหตุ เท่านั้น รากเหง้าที่เป็นต้นตอของปัญหาที่แท้จริงที่คนมักละเลยที่จะพูดถึงคือ 'จิต'
  2. 2. 2 'จิต' เป็นแหล่งกาเนิดของทุกสิ่ง เวลาจิตไม่สงบ จิตฟุ้ งซ่าน เรามักทางานได้ไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพ คิด ได้ไม่กระจ่างชัด เกิดอคติในการมองสถานการณ์ต่างๆ เวลาจิตไม่สงบ เราจะมองเรื่องเล็กๆให้กลายเป็น เรื่องใหญ่ และอาจเพิกเฉยการให้ความสาคัญกับเรื่องที่มีความสาคัญจริงๆ เมื่อจิตไม่สงบ ไม่นิ่ง ไม่ว่างเปรียบเสมือนน้าทะเลที่มีคลื่นลมแปรปรวน สภาวะอารมณ์ไม่นิ่ง ขึ้นลงไป ตามกระแส ดุลยพินิจในการตัดสินใจหรือมุมมองที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆย่อมไม่ชัดเจน คนรอบข้าง คาดเดาได้ยาก ผู้บริหารหลายท่านประสบปัญหาในการทางานร่วมกับทีมงาน ลูกน้องไม่กล้าเข้าหา เพราะไม่รู้ว่าหัวหน้าอยู่ในสภาวะอารมณ์ใด หากต้องการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน องค์กรต่างๆรวมถึงตัวบุคคลควรให้ความสาคัญ อย่างสูงสุดต่อการปลดล็อกจิต โค้ชจิตให้อยู่ในสภาวะที่สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด เพราะที่จริงแล้ว จิตสามารถทางานได้โดยตัวของมันเอง สังเกตว่า เวลาจิตสงบ เราจะ มีสติ มีปัญญา รู้ว่าอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา ความคิดดีๆบางอย่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาในจิตของเรา เวลาจิตเราว่างและสงบ เราจะรู้ว่าควรแก้ไขสถานการณ์ต่างๆอย่างไร เราจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ของเรา ขึ้นๆลงๆไปตามสิ่งเร้า สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่ผันแปร ถึงเวลาหรือยังที่เราจะหันมาดูแลจิตของเรา โค้ชจิตของเราให้อยู่สภาวะที่ว่าง สงบ นิ่ง เปรียบเสมือนน้า ใส สะอาด บริสุทธิ์ ดังคากล่าวที่ว่า 'น้าใสไหลเย็นเห็นตัวปลา' น้าใส ย่อมมองเห็นปลาชัดเจน จับปลา ง่าย แต่ถ้าน้าขุ่น มองเห็นปลาได้ไม่ชัด จับปลาไม่ถูก วิธีการโค้ชจิตของเรามีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิ เดินจงกลม การตามลม หายใจ หรือวิธีที่ง่ายที่สุดที่ผู้เขียนใช้คือ 'การหยุดคิด' เพราะเมื่อหยุดคิด ความฟุ้ งซ่าน การปรุงแต่งทาง จิตจะยุติลง จิตเริ่มว่าง และจิตที่ว่างจะเป็นผู้นาทาง (Guide) เราว่า เราควรจัดการเรื่องต่างๆอย่างไร ถ้าต้องคิด จิตว่างก็จะนาทางเราว่าควรคิดเรื่องอะไร เพราะอะไร และคิดอย่างไร จิตที่ได้รับการฝึกฝน ได้รับการโค้ชจะช่วยให้เราเกิดสภาวะการตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness) ทั้งในด้านความคิดและอารมณ์ การบริหารจัดการ การควบคุมอารมณ์จะทาได้ดีขึ้น เราจะปฏิบัติต่อ ตนเอง และคนรอบข้างแตกต่างไปจากเดิม และผลลัพธ์ที่ออกมาย่อมแตกต่างออกไป การทางานมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ราบรื่นขึ้น มีบารมีและได้รับความไว้วางใจมากขึ้น และ ผลงานดีขึ้น ถึงเวลาหรือยังที่จะหันมาโค้ชจิตของเรา ปลดล็อกจิตก่อน จึงจะปลดล็อกความคิด ปลดล็อกชีวิตได้ แล้ว ชีวิตจะเปลี่ยนไปในทุกๆทาง ความสุขสงบ ความสาเร็จ และความรุ่งเรืองจะตามมา

×