Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

พลังของการตั้งคำถามว่ามีอะไรอีกไหม โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

290 views

Published on

"มีอะไรอีกไหม?" คำถามธรรมดาที่ทรงพลัง ที่ทำให้โค้ชชี่ดึงสิ่งที่ดีที่สุดจากตนเองออกมา

Published in: Education
  • Be the first to comment

พลังของการตั้งคำถามว่ามีอะไรอีกไหม โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

  1. 1. 1 พลังของการตั้งคาถามว่า “มีอะไรอีกไหม? ในการโค้ช โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ วิทยากร และโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (Associate Certified Coach) www.bewinning.biz sirirat@bewinning.biz ____________________________________________________________________________________ คาถามว่า “มีอะไรอีกไหม?” ฟังดูเหมือนเป็นคาถามธรรมดาๆใช่ไหมคะ? แต่หารู้ไหม คาถามนี้ เป็น คาถามสาคัญที่ทาให้โค้ชชี่ปลดปล่อยศักยภาพของตนเองอย่างเต็มกาลัง เพราะท่านผู้อ่านคงทราบกัน แล้วว่าในกระบวนการสนทนาการโค้ช โค้ชจะตั้งคาถามกระตุ้นให้โค้ชชี่คิดค้นทางเลือก (Option) และ วิธีดาเนินการต่างๆ (Action) ด้วยตนเอง เช่น โค้ชตั้งคาถามว่า “คุณคิดว่ามีทางเลือกอะไรบ้างในการ กระตุ้นให้การประชุมมีบรรยากาศฮีกเหิมอย่างที่คุณต้องการ” โค้ชชี่จะเป็นผู้คิดหาคาตอบเกี่ยวกับ ทางเลือกที่เป็นไปได้ต่างๆ โดยยังไม่ต้องลงรายละเอียดของแต่ละทางเลือกนั้น ประเด็นสาคัญคือ โค้ช ต้องไม่หยุด หรือพอใจอะไรง่ายๆ เมื่อโค้ชชี่คิดทางเลือกได้ 1 ทางเลือกแล้ว โค้ชต้องชม และกระตุ้นด้วย การตั้งคาถามต่อไปเรื่อยๆว่า “มีอะไรอีกไหม?” ถามไปเรื่อยๆจนโค้ชชี่คิดไม่ออกแล้ว จึงค่อยหยุด อย่าลืมว่าการโค้ชมีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาวิธีคิดของโค้ชชี่ และช่วยให้โค้ชชี่ดึงสิ่งที่ดีที่สุดจากตนเอง ออกมา โค้ชที่มีคุณภาพจะใช้ปัญญาญาณ (Intuition) นาทางว่า เขาควรขยาย (Stretch)ความคิดของ โค้ชชี่ไปถึงจุดใด สาหรับโค้ชแล้วมันคือความรู้สึกว่ายังมีบางอย่างดีๆที่โค้ชชี่สามารถดึงออกมาจาก ตนเองได้อีก เมื่อโค้ชเชื่อมั่นในศักยภาพของโค้ชชี่และบรรยากาศการสนทนาเต็มไปด้วยความไว้วางใจ หลังจาก ตระหนักรู้ความจริง เล็งเห็นภาพเป้ าหมายที่ตนต้องการบรรลุ โค้ชชี่มีแนวโน้มที่จะตื่นตัว และ กระตือรือร้นในการคิดค้นทางเลือกต่างๆอยู่แล้ว คุณประโยชน์ที่โค้ชชี่จะได้รับคือการได้ค้นพบทางเลือก
  2. 2. 2 ที่เป็นไปได้หลายๆทาง และมีโอกาสเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในสภาพการณ์ของตน มากที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่ตามมาคือ โค้ชชี่ได้ค้นพบว่าตนเองมีความสามารถแสวงหาคาตอบหรือ ทางออกที่จะนามาจัดการกับสถานการณ์ของตนได้ หลายคนค้นพบว่า ตนเองมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ น้อยเลย จากเดิมที่ไม่เคยตระหนักถึงความสามารถด้านนี้ ของตนเองมาก่อน ที่สาคัญที่สุดคือ การ เติบโตทางความคิดและอารมณ์ของโค้ชชี่ โค้ชชี่จะรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และมีความเคารพตนเอง มากขึ้น ทั้งนี้ ทั้งนั้น โค้ชต้องไม่ลืมชมและให้กาลังใจโค้ชชี่เป็นระยะ เพราะเขาต้องใช้สมองไม่น้อยเลย และสะท้อนจุดแข็งให้เขารับรู้ด้วย เขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในตนเอง เพิ่มขึ้น

×