Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
โค้ชเจ้านายแบบเนียนๆทาอย่างไร ให้ได้ใจเจ้านาย
โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ วิทยากร และโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานา...
2
 แสดงความเข้าอกเข้าใจ (Acknowledge) มุมมอง ความคิดเห็น อารมณ์ ความรู้สึกของเจ้านาย
ด้วยความจริงใจเป็นระยะ อย่าตัดสินเจ้...
3
คาดหวังที่ชัดเจน แสดงออกซึ่งความเป็นมืออาชีพ ชี้แจงให้เจ้านายรู้ว่าการที่เราต้องตั้งคาถามต่างๆก็
เพื่อที่จะได้ตอบสนองควา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โค้ชเจ้านายแบบเนียนๆทำอย่างไรให้ได้ใจเจ้านาย โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

404 views

Published on

โค้ชเจ้านายต้องใช้ศิลปะ ให้อากาศบริสุทธิ์เจ้านายก่อน แล้วทุกอย่างจะเป็นเรื่องง่าย!

Published in: Education
 • Yes you are right. There are many research paper writing services available now. But almost services are fake and illegal. Only a genuine service will treat their customer with quality research papers. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

โค้ชเจ้านายแบบเนียนๆทำอย่างไรให้ได้ใจเจ้านาย โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

 1. 1. 1 โค้ชเจ้านายแบบเนียนๆทาอย่างไร ให้ได้ใจเจ้านาย โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ วิทยากร และโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (Associate Certified Coach) บริษัท บี วินนิ่ง เทรน แอนด์ โค้ช จากัด (www.bewinning.biz) sirirat@bewinning.biz ในระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรการโค้ช ผู้เข้าอบรมจากหลายองค์กรมักตั้งคาถามผู้เขียนว่า “จะ สามารถนา Coaching ไปใช้ในการโค้ชเจ้านายได้หรือไม่?” ผู้เขียนตอบเลยว่า“ได้ แต่อย่าให้เจ้านายรู้ ว่าเรากาลังจะโค้ชเขาก็แล้วกัน เพราะเขาอาจจะเริ่มสร้างกาแพงปกป้ องตนเอง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ คุณลักษณะ อุปนิสัยของเจ้านายแต่ละคน รวมถึง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับเจ้านายด้วย” ที่จริง การโค้ชสามารถนามาใช้ในหลากหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นโค้ชคนในครอบครัว โค้ชตนเอง โค้ชลูกค้า หรือโค้ชผู้บังคับบัญชา อย่างไรก็ตาม การโค้ชคนที่เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมอาจ เป็นเรื่องท้าทายมากกว่าการโค้ชคนที่เราไม่รู้จักหรือลูกค้า เพราะเราอาจมีความคาดหวังหรือมีวาระ ซ่อนเร้นที่อยากให้คนใกล้ชิดเราคิดหรือเป็นอย่างที่เราต้องการ ขณะที่ผู้รับการโค้ชเองก็อาจรู้สึกแปลกๆ ที่ต้องรับการโค้ชจากคนที่ตนเองรู้จักดีเป็นการส่วนตัว ในกรณีการโค้ชเจ้านาย ลูกน้องที่คิดจะโค้ชเจ้านายต้องทาการบ้านมากเป็นพิเศษ ต้องวางแผนการ พูดจาสื่อสารที่จะทาให้เจ้านายไม่รู้สึกว่ากาลังจะถูกโค้ชหรือเสียหน้า อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาถึง ลักษณะและระดับของความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิม และความคุ้นเคยที่เจ้านายมีต่อการโค้ช ในองค์กรที่มี การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้เกิดขึ้น บุคลากรในองค์กรทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับบริหาร อาจมีความคุ้นเคยกับการพูดจาภาษาโค้ชเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้ว และมีการสื่อสารเพื่อสร้างความชัดเจน ตั้งแต่ต้นว่า ให้พนักงานทุกระดับใช้การโค้ชเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างกัน เมื่อเผชิญ สถานการณ์ท้าทายต่างๆให้ตั้งคาถามซึ่งกันและกันได้ ไม่จาเป็นว่าเจ้านายจะต้องเป็นผู้ตั้งคาถามฝ่าย เดียวเท่านั้น แต่ตัวลูกน้องสามารถตั้งคาถามต่างๆกับเจ้านายเช่นกัน เพียงแต่ให้กระทาบนพื้นฐาน ของความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การโค้ชเจ้านายดาเนินไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ธารงรักษาไว้ซึ่ง ความสัมพันธ์อันดี การโค้ชเจ้านายควรกระทาอย่างศิลปะ ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้  ฟังมุมมองของเจ้านายที่มีต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ฟังอย่างลึกซึ้งและกล่าวสร้างความ กระจ่างแจ้ง (Clarify) เป็นระยะ เช่น “ดูเหมือนว่า คุณเก่งอยากจะให้ผมโฟกัสไปที่ลูกค้าก่อน” “ดูเหมือนคุณเก่งอยากให้ทีมของเราใช้เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษา”
 2. 2. 2  แสดงความเข้าอกเข้าใจ (Acknowledge) มุมมอง ความคิดเห็น อารมณ์ ความรู้สึกของเจ้านาย ด้วยความจริงใจเป็นระยะ อย่าตัดสินเจ้านาย และพิจารณาประเด็นที่เป็นประโยชน์ที่สามารถ นามาใช้ได้จริง เช่น “ผมเข้าใจว่าทาไมคุณเก่งถึงให้ความสาคัญกับเรื่องวินัยในการทางานมาก” “ผมคิดว่าคุณเก่งนาพวกเราถูกทางแล้วนะครับ”  แสดงความชื่นชมแนวความคิด และพฤติกรรมของเจ้านายด้วยความจริงใจและเฉพาะเจาะจง เช่น “ความเห็นของคุณเก่งเรื่องแผนการตลาดทาให้ผมเห็นทางออกชัดเจนเลยทีเดียว” “การที่ คุณเก่งช่วยให้ Feedback ผมเรื่องผลการวิเคราะห์ยอดขาย ช่วยให้ผมทางานได้คม ชัด ลึก ขึ้นมาก” จากสิ่งที่เจ้านายพูดออกมา หากลูกน้องคิดหรือรู้สึกว่าเจ้านายอาจมองสถานการณ์ไม่รอบด้าน หรือวิธี แก้ปัญหาของเจ้านาย อาจส่งผลกระทบบางอย่าง หรืออาจไม่ตอบสนองต่อเป้ าหมายหรือความคาดหวัง ที่ได้พูดคุยกันไว้ตั้งแต่ต้น เมื่อบรรยากาศการสนทนาดาเนินไปด้วยดี เจ้านายรู้สึกไว้วางใจ ให้ขอ อนุญาตเจ้านายเพื่อสอบถามเพิ่มเติมบางประเด็น (กาลังเริ่มโค้ชเจ้านาย) เช่น สอบถามความ คาดหวัง “คุณเก่งคาดหวังผลลัพธ์อย่างไรครับ?” หรือสอบถามให้เจ้านายคิดให้กว้างขึ้น เช่น “ผมเห็น ด้วยครับเรื่องการนาแคมเปญ 3 แถม 1 มาใช้กับตัวแทนจาหน่ายใหม่ ผมขอนุญาตเรียนสอบถาม เพิ่มเติมครับ เพราะคุณเก่งบอกผมว่า ต้องการบรรลุเป้ าการขาย 100% คุณเก่งคิดว่าการนาแคมเปญนี้ มาใช้กับตัวแทนใหม่จะตอบโจทย์ของเราหรือไม่ครับ?” “คุณเก่งคาดหวังผลลัพธ์จากแคมเปญไว้อย่างไร ครับเมื่อเทียบกับเป้ าหมาย?” เมื่อเจ้านายตอบ ให้กล่าวสร้างความกระจ่างแจ้งเป็นระยะ การกล่าว สร้างความกระจ่างแจ้งเป็นทักษะสาคัญในการสร้างการตระหนักรู้ได้ดี แทนที่จะบอกหรือพูดสิ่งที่คิด ออกไปตรงๆ เช่น “ดูเหมือนว่า ยังมีบางสิ่งในจิ๊กซอว์ที่เราต้องเติมให้เต็ม”  เมื่อบรรยากาศการสนทนาดาเนินไปด้วยดีเต็มไปด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ให้ขออนุญาต แสดงความคิดเห็นของตนเอง ชี้ให้เห็นคุณประโยชน์ของความคิดเห็นหรือข้อเสนอ และ สอบถามความคิดเห็นของเจ้านายว่าเขาคิดอย่างไร ฟังเจ้านายอย่างลึกซึ้ง  สรุปผลการพูดคุย สิ่งที่จะต้องดาเนินการ และสอบถามเจ้านายว่าที่สรุปมาครอบคลุมทุก ประเด็นหรือไม่ และเจ้านายมีคาแนะนาเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่  แสดงความขอบคุณและซาบซึ้งที่เจ้านายช่วยให้สามารถหาทางออกที่ลงตัวได้ในที่สุด บอก เจ้านายด้วยว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากเจ้านายไปบ้าง? การโค้ชเป็นศิลปะ การโค้ชเจ้านายยิ่งต้องใช้ศิลปะมากขึ้น ตัวอย่างการโค้ชข้างต้นเป็นแนวทางที่ท่าน ผู้อ่านสามารถนาไปใช้ ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การโค้ชเจ้านายประสบความสาเร็จคือการสร้าง บรรยากาศของความไว้วางใจ การให้เกียรติ และความเคารพ การไม่ตัดสินเจ้านาย แต่ดึงสิ่งที่มี ประโยชน์มาใช้ ให้อากาศบริสุทธิ์แก่เจ้านายด้วยการชม การแสดงความเข้าอกเข้าใจ สอบถามความ
 3. 3. 3 คาดหวังที่ชัดเจน แสดงออกซึ่งความเป็นมืออาชีพ ชี้แจงให้เจ้านายรู้ว่าการที่เราต้องตั้งคาถามต่างๆก็ เพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด แสดงความคิดเห็นของตนได้ ขณะที่ใจเปิดกว้างพร้อมรับ ฟังความคิดเห็นของเจ้านายเช่นกัน เจ้านายทุกคนมีทั้งข้อดี ข้อเสีย มีธรรมชาติและกิเลสในแบบที่ มนุษย์ทุกคนมี เราในฐานะลูกน้องหากเข้าใจความเป็นมนุษย์ของเจ้านายและตอบสนองได้อย่าง เหมาะสม สอดคล้อง ลื่นไหล บรรยากาศการสนทนาย่อมดาเนินไปในลักษณะร่วมแรงร่วมใจและ ไว้วางใจ หากเราไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางและทาตนให้เหมือนน้าที่ปรับตนไปตามภาชนะที่บรรจุ แต่ มันยังคงเป็นน้าที่บริสุทธิ์เหมือนเดิม การโค้ชคือการทาตนให้เหมือนน้า โค้ชปรับตน ปรับการสนทนา พูดจาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ และสถานการณ์ในการโค้ช แต่ยังคงคุมกระบวนการอยู่ พึงทาตน เป็นน้า แล้วจะสามารถเป็นโค้ชที่ดีให้แก่ทุกคนได้

×