Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
‘6 ข้อคิด การทาให้ชีวิตมีความหมายในทุกวัน’
โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ (โค้ชบี) วิทยากรด้านการพัฒนาผู้นาและการสื่อสาร
และโค้ช...
2
4. มีความกรุณาและเข้าอกเข้าใจผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนใกล้ตัวของเรา จงเป็นแหล่งพลังงานที่ดี
ให้แก่พวกเขา
5. เป็นตัวขอ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

6 ข้อคิดการทำให้ชีวิตมีความหมายในทุกวัน โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

103 views

Published on

6 ข้อคิด เพื่อการมีชีวิตที่เบิกบานและเปี่ยมไปด้วยพลัง

Published in: Education
  • Be the first to comment

6 ข้อคิดการทำให้ชีวิตมีความหมายในทุกวัน โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

  1. 1. 1 ‘6 ข้อคิด การทาให้ชีวิตมีความหมายในทุกวัน’ โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ (โค้ชบี) วิทยากรด้านการพัฒนาผู้นาและการสื่อสาร และโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (Professional Certified Coach / PCC) บริษัท บี วินนิ่ง เทรน แอนด์ โค้ช จากัด sirirat@bewinning.biz, www.bewinning.biz _________________________________________________________________________________________ 1. ไม่ปล่อยให้อารมณ์เชิงลบต่างๆมามีอิทธิพลเหนือเรา เฝ้ าระวังอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น รับรู้อารมณ์ เหล่านั้น และละมันไป 2. เป็นผู้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่คาดหวังผลตอบแทน ความคาดหวังนั้นจะทาให้เราไม่มีความสุข การให้จะ มิใช่การให้ที่แท้จริง เราสามารถให้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ให้ด้วยการมอบรอยยิ้ม แบ่งปันความรู้ มอบคาชม ให้กาลังใจ บริจาคทาน 3. ค้นหาว่าเรารักที่จะทาอะไรและเดินหน้าทาสิ่งนั้น ถ้าเรายังไม่รู้ เราสามารถรับการโค้ชหรือขอรับ คาปรึกษาแนะนา การได้ทาสิ่งที่รักถือเป็นโชค มันทาให้เรามีชีวิตชีวา และมีความสุข ถึงล้ม เราก็จะลุก ขึ้นมาได้ ถ้าเราทาสิ่งที่เราไม่รัก เราจะเบื่่อและท้อถอยได้ง่าย
  2. 2. 2 4. มีความกรุณาและเข้าอกเข้าใจผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนใกล้ตัวของเรา จงเป็นแหล่งพลังงานที่ดี ให้แก่พวกเขา 5. เป็นตัวของตัวเองโดยแท้จริง อย่าทรมานตนเองด้วยการเป็นคนอื่น แต่เป็นตัวของตัวเองที่มีความ ยืดหยุ่น และพร้อมปรับตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 6. อย่าปล่อยให้ความกลัวครอบงาเรา หมั่นทาจิตให้ว่าง ใช้จิตว่างนั้นนาทางตนว่าควรดาเนินชีวิตต่อไป อย่างไร จงเชื่อมั่นในตนเอง เคารพตนเอง และมีศรัทธาต่อชีวิต ขอให้ทุกคนมีวันที่งดงามและเปี่ยมไปด้วยพลังค่ะ

×