ิขอเชญร่วมงานสาธยายพระไตรปิ ฎกเนืองในอากาสเฉลิมฉลองปี  ่ ั“สมพุทธชย ันตี 2600 ปี ”แห่งการตร ัสรูธรรม       ้วันเส...
พุทธชย ัญตีคออะไร      ื         ัพุทธชย ันตี หรือ สมพุทธชยันตี (Sambuddha jayanthi)    ั        ...
ในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 ประการ• การระลึกถึงพระพุทธ - โดยการร่วมเป็ นเจ ้าภาพทอดผ ้าป่ าสร ้าง พระพุทธรูปปางประสูต ิ• ก...
ในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 ประการ โอกาสทีจะบาเพ็ญ      ่บุญได ้อย่างครบถ ้วนนันหาได ้โดยยากและ ้  มีอานิสงค์มาก  ...
กาหนดการ
ความหมายของการทาบุญ
ความเปนมาของพระพุทธรูปปางประสูตร   ็•        ั       ิ  พระบรมโพธิสตว์จตจากดุสตเทวโลก เสด็จปฏิสนธิในพร...
พระไตรปิ ฎกคืออะไร             ้ ิ้• พระไตรปิ ฎกมีเนือหารวมทังสน 84,000 ธรรมขันธ์         ้ ฉบับพิม...
ั สงฆทานคืออะไร          ึ                  ั• พจนานุกรมเพือการศกษาพุทธศาสน์ ชุดคาวัด ให ้ความห...
อานิสงค์ของการทาบุญ
์1. อานิสงสการสร้างถวายพระพุทธรูปโบราณจารย์กล่าวไว้วา บุคคลผูใดได้สร้างถวายพระพุทธปฏิมากรไว้ในบวร          ่  ...
์2. อานิสงสการสาธยายพระไตรปิ ฎก(1)               ่                    ่      ิ่๑.พ...
์2. อานิสงสการสาธยายพระไตรปิ ฎก (2)๕.พระไตรปิ ฎกเป็ นกายทีวเศษอันยิง เมือบุคคลได ้สาธยายแล ้วทาให ้มีสภาพทีผองใสทัง    ...
์2. อานิสงสการสาธยายพระไตรปิ ฎก (3)๙.พระไตรปิ ฎกเป็ นมิตรและเข็มทิศทีวเศษอันยิง เมือบุคคลได ้สาธยายก็จะมีแต่มตรนาทาง   ...
์      ั3. อานิสงสการสร้างถวายสงฆทานการถวายอาหารบิณฑบาตแก่ภกษุ สงฆ์ให ้แก่บรรดาท่าน                ิพ...
เจตนาบริสทธิทง ๓ ระยะ     ุ ์ ั้• ก่อนให ้ทาน ก็มความดีใจ         ี• ขณะให ้ทาน ก็มความเลือมใส        ...
การแต่งกาย
ข้อพึงสารวมในการร่วมงาน         ีแต่งกายชุดสุภาพสขาวหรือชุดปฏิบตธรรม      ั ิสุภาพสตรี งด ใสกางเกง      ...
แผนทีไปวัด   ่       GPS location       14.36439,100.595731
ร่วมโมทนาบุญ
ิอนุโมทนาบุญและขออโหสกรรมขออนุโมทนา ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ทกท่านทุกรูปทุกนาม หากการกระทาใดๆ            ...
อธิษฐานจิต                              ั  ั"ข ้าพเจ ้าทังหลาย ขอน ้อมจิตระลึกถึงบารมีแห่ง...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555

993 views

Published on

Wat Mahaeyong - Buddha Jayanti
May 5, 2012

สาธยายพระไตรปิฎก เนื่องในโอกาส
พุทธชยันตี 2600 ปี

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
993
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555

 1. 1. ิขอเชญร่วมงานสาธยายพระไตรปิ ฎกเนืองในอากาสเฉลิมฉลองปี ่ ั“สมพุทธชย ันตี 2600 ปี ”แห่งการตร ัสรูธรรม ้วันเสาร์ท ี่ 5-5-55ณ วัดมเหยงคณ์อ.หันตราจ. พระนครศรีอยุธยา
 2. 2. พุทธชย ัญตีคออะไร ื ัพุทธชย ันตี หรือ สมพุทธชยันตี (Sambuddha jayanthi) ั ัโดยรากศพท์ของคาว่า ชยันตี มาจากคาว่า “ชย” คือชยชนะ ั ั ัอันหมายถึงชยชนะของพระสมมาสมพุทธเจ ้าทีมตอหมูมาร และ ่ ี ่ ่ ิ้ ิ ั ักิเลสทังปวงอย่างสนเชง อันทาให ้พระสมมาสมพุทธเจ ้าได ้บังเกิด ้ขึนในโลก ้
 3. 3. ในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 ประการ• การระลึกถึงพระพุทธ - โดยการร่วมเป็ นเจ ้าภาพทอดผ ้าป่ าสร ้าง พระพุทธรูปปางประสูต ิ• การระลึกถึงพระธรรมและการทาความเห็นให ้ตรง – โดยการร่วม เป็ นเจ ้าภาพงานสาธยายพระไตรปิ ฎก (พระวินัยปิ ฎก, พระ สุตตันตปิ ฎก, พระอภิธรรมปิ ฎก)• การระลึกถึงพระสงฆ์และการทาบุญเพือทานุบารุงพระพุทธศาสนา ่ ั – โดยร่วมถวายภัตตาหาร สงฆทานและบริวารทังหลาย ้
 4. 4. ในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 ประการ โอกาสทีจะบาเพ็ญ ่บุญได ้อย่างครบถ ้วนนันหาได ้โดยยากและ ้ มีอานิสงค์มาก ประมาณมิได ้
 5. 5. กาหนดการ
 6. 6. ความหมายของการทาบุญ
 7. 7. ความเปนมาของพระพุทธรูปปางประสูตร ็• ั ิ พระบรมโพธิสตว์จตจากดุสตเทวโลก เสด็จปฏิสนธิในพระ ุ ิ ิ ิ ี ครรภ์พระนางสรมหามายา อัครมเหสของพระเจ ้าสุทโธทนะ ั แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ แคว ้นสกกะ• เมือพระนางทรงพระครรภ์แก่ได ้เสด็จกลับไปคลอดทีกรุงเท ่ ่ ่ึ วหะ ซงเป็ นบ ้านเกิดตามธรรมเนียม ครันเสด็จถึงลุมพินวน ้ ี ั ึ่ ซงอยูระหว่างกรุงกบิลพัสดุและกรุงเทวหะ ในวันเพ็ญเดือน ่ ์ วิสาขะ (วันศุกร์ขน ๑๕ คา เดือน ๖) ในเวลาใกล ้เทียง พระ ึ้ ่ ่ นางก็ประสูตพระราชโอรส ณ โคนต ้นสาละ ในพระอิรยาบถ ิ ิ ยืน พระหัตถ์ขวาเหนียวกิงสาละ ่ ่• เมือประสูตพระราชกุมารก็อยูในอิรยาบถยืนหันพระพักตร์ไป ่ ิ ่ ิ ทางทิศเหนือ เสด็จย่างพระบาทไป ๗ ก ้าว มีดอกบัวผุด ขึนมารองรับ ๗ ดอก แล ้วทรงกล่าววาจาอันองอาจว่า "เรา ้ เป็ นผู ้เลิศในโลก เราเป็ นผู ้เจริญทีสดในโลก เราเป็ นผู ้ ่ ุ ประเสริฐทีสดในโลก ชาตินเป็ นชาติสดท ้าย บัดนีการเกิด ่ ุ ี้ ุ ้ ใหม่มได ้มี" ิ
 8. 8. พระไตรปิ ฎกคืออะไร ้ ิ้• พระไตรปิ ฎกมีเนือหารวมทังสน 84,000 ธรรมขันธ์ ้ ฉบับพิมพ์ภาษาไทยนิยมจัดแยกเป็ น 45 เล่ม เพือ ่ หมายถึงระยะเวลา 45 พรรษาแห่งพุทธกิจ• พระวิน ัยปิ ฎก หรือ พระวินัย ได ้แก่ประมวลระเบียบ ิ ่ ข ้อบังคับของบรรพชตทีพระพุทธเจ ้าทรงบัญญัตไว ้ิ สาหรับภิกษุ และภิกษุ ณี• พระสุตต ันตปิ ฎก หรือ พระสูตร ได ้แก่ประมวลพระ พุทธพจน์ทพระพุทธเจ ้าทรงแสดงยังทีตางๆ ให ้เหมาะ ี่ ่ ่ กับบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ มีเรืองราวประกอบ ่• พระอภิธรรมปิ ฎก หรือ พระอภิธรรม ได ้แก่ประมวล คาสอนทีเป็ นหลักวิชาการล ้วนๆ ไม่เกียวด ้วยบุคคล ่ ่ หรือ
 9. 9. ั สงฆทานคืออะไร ึ ั• พจนานุกรมเพือการศกษาพุทธศาสน์ ชุดคาวัด ให ้ความหมาย “สงฆทาน” ่ ไว ้ดังนี้ ั• “สงฆทาน” คือ ทานทีตงใจถวายแก่สงฆ์หรือผู ้แทนของสงฆ์ ไม่จาเพาะ ่ ั้ เจาะจงรูปใดรูปหนึง หากถวายโดยเจาะจง เรียกว่า ‘บุคลิกทาน’ ดังนัน ่ ้ ั ์ สงฆทานมีอานิสงสมากกว่าบุคลิกทาน เพราะผู ้ถวายมีจตใจทีกว ้างขวาง ิ ่ ไม่เจาะจงว่าจะเป็ นภิกษุ รปใด เป็ นการแสดงถึงความตังใจจะถวายด ้วย ู ้ ศรัทธาอันเป็ นสาธารณะ• ดังนั น การทาบุญเลียงพระในงานต่างๆ การไปทาบุญตักบาตรทีวด การใส่ ้ ้ ่ ั บาตรพระทีเดินบิณฑบาต หากไม่จาเพาะเจาะจงพระรูปใดรูปหนึง นับเป็ น ่ ่ ั สงฆทานทังสน้ ิ้ ่ ่ ั• มีทานอีกรูปแบบหนึงทีคล ้ายๆ สงฆทาน เป็ นทานทีมอาณาเขตกว ้างขวาง ่ ี กว่าคือ ทานทีให ้แก่หมูพวกทีไม่เฉพาะกลุมบุคคลใดบุคคลหนึงเรียก สา ่ ่ ่ ่ ่ ธารณทาน เป็ นทานทีไม่จากัดเฉพาะในรัววัด เป็ นการให ้ทีไม่มขอบเขต ่ ้ ่ ี ั ่ สงฆทานเป็ นสวนหนึงของสาธารณทานเชนนั น ่ ่ ้Ref:www.thaidhammajak.com/webboard/detail.php?question_id=11898 ไม่จาเป็ นต ้องเป็ นถังเหลืองเสมอไป
 10. 10. อานิสงค์ของการทาบุญ
 11. 11. ์1. อานิสงสการสร้างถวายพระพุทธรูปโบราณจารย์กล่าวไว้วา บุคคลผูใดได้สร้างถวายพระพุทธปฏิมากรไว้ในบวร ่ ้ ้พระพุทธศาสนาเบืองหน้าตายไป แล้วจะได้ไปเสวยทิพยสมบ ัติในโลกสวรรค์เมือมาเกิดเปนมนุษย์จะเปนเศรษฐีมทร ัพย์มาก ็ ็ ี"การสร้างพระพุทธรูป นีเปน พุทธบูชาเปน พุทธานุสสติ ในกรรมฐาน 40 กอง ่ ็ ็ท่านบอกว่ากาลัง พุทธานุสสติ เป็ นเหตุให ้เข ้าถึงพระนิพพานได ้ง่ายทีสด ง่ายกว่า ่ ุกองอืน ทีนถ ้าเราต ้องการสร ้างให ้สวยตามทีเราชอบ เห็นแล ้วก็ทาให ้จิตใจสดชน ่ ี้ ่ ื่จิตมันก็นกถึงพระอยูเสมอ ถ ้าจิตนึกถึงพระพุทธรูปองค์นันอยูเสมอก็จัดเป็ น พุทธา ึ ่ ้ ่นุสสติกรรมฐานถ ้าใจเราเกาะพระพุทธเจ ้าเป็ นปกติ ตายแล ้วลงนรกไม่เป็ น
 12. 12. ์2. อานิสงสการสาธยายพระไตรปิ ฎก(1) ่ ่ ิ่๑.พระไตรปิ ฎกเป็ นตาวิเศษอันยิงบุคคลใดสาธยายพระไตรปิ ฎกแล ้ว สามารถทีจะรู ้ได ้ว่าสงใด ิ่ ั ่ควรทา สงใดไม่ควรทา ทาให ้เป็ นสมมาทิฎฐิ นาไปสูความสาเร็จและเข ้าถึงความเป็ น ่ ิอริยบุคคล คือตังแต่โสดาบัน สกทาคามี อนาคามีและอรหันต์เข ้าสูนพพาน ้ ี่ ิ ่ ั ั๒.พระไตรปิ ฎกเป็ นหูทวเศษอันยิงฟั งธรรมของพระสมมาสมพุทธเจ ้า ทีสอนให ้บุคคลนัน ่ ้ ี ิ ั ิ่ดารงชวตด ้วยความถูกต ้อง ทีเป็ นสมมาทิฎฐิ อย่างน ้อยไม่ทาบาปทาแต่กศล ได ้ฟั งแต่สงที่ ่ ุเป็ นมงคล การพูดก็ด ี สุขภาพจิตก็ด ี มีจตใจทีผองใส เมือจิตใจผ่องใสความคิดก็ดความจาก็ด ี ิ ่ ่ ่ ีขึนมีสติไม่ทาให ้เกิดอกุศลหน ้าตาผ่องใสเป็ นต ้น ้๓.พระไตรปิ ฎกเป็ นจมูกทีวเศษอันยิง กลินหอมทีวาหอมแม ้จะลอยตามลมไปได ้ ๑,๐๐๐ ่ ิ ่ ่ ่ ่โยชน์ แต่ไม่สามารถทีจะทวนลมได ้ แต่กลินของความดี กุศลนันสามารถจะทวนลมและ ่ ่ ้กระจายออกไปได ้ทุกทิศ จะเป็ นมีจมูกทีได ้กลินของกุศลทีกระจอนไปทุกทิศ และไม่หลงติด ่ ่ ่อยูกบกลินหอมอย่างอืน ่ ั ่ ่ ้ ่ ิ ่ ้ ้๔.พระไตรปิ ฎกเป็ นลินทีวเศษอันยิง ลินคนเราแม ้จะจารสต่าง ๆ ได ้ ไม่ชาก็ลมมีความสุข ื ั่ชวคราวทาให ้คนขาดสติ แต่ลนทีลมรสของพระธรรมนัน ไม่มความอิมในรสของพระธรรม เมือ ิ้ ่ ิ้ ้ ี ่ ่คนเราได ้รับลิมรสของพระธรรมแล ้ว จะทาให ้ร่างกายผ่องใสทังภายในและภายนอกและจะ ้ ้ ่ชวยรักษาโรคได ้ทุกชนิด
 13. 13. ์2. อานิสงสการสาธยายพระไตรปิ ฎก (2)๕.พระไตรปิ ฎกเป็ นกายทีวเศษอันยิง เมือบุคคลได ้สาธยายแล ้วทาให ้มีสภาพทีผองใสทัง ่ ิ ่ ่ ่ ่ ้ ่ ่ื ้ภายในและภายนอก มีกายทีเบาไม่เชองชาเลือดลมในตัวเราทีเรียกว่าธาตุ๔นันก็สมบูรณ์ทา ่ ้ให ้มีอายุยงยืนนานสามารถหายจากโรคทีเกิดแต่กรรมได ้ ิ่ ่๖.พระไตรปิ ฎก เป็ นใจทีวเศษอันยิง ใจดี ใจผ่องใส ใจเป็ นหัวหน ้า เมือใจเบิกบาน จิตใจเป็ น ่ ิ ่ ่กุศลก็สามารถเข ้าถึงความเป็ น โสดาบันสกทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์ในทีสด ่ ุ๗.พระไตรปิ ฎกเป็ นครู-อาจารย์ทวเศษอันยิง สามารถทีจะสอนให ้เรารู ้ว่าอะไรเป็ นกุศลอะไร ี่ ิ ่ ่เป็ นอกุศล เมือรู ้อย่างนีแล ้วสอนให ้เรานาเอาหลักธรรมไปประพฤติปฏิบตอนเป็ นทางทีม ี ่ ้ ั ิ ั ่ ี ิความสาเร็จในชวตนาทางไปเพือเข ้าถึงพระนิพพาน ่๘.พระไตรปิ ฎก เป็ นพ่อ-แม่ทวเศษอันยิง พ่อแม่ไม่ได ้หวังค่าตอบแทนจากลูกฉั นใด ี่ ิ ่พระไตรปิ ฎกเป็ นผู ้ทีสอนให ้เรารู ้ทุกอย่างทีเรายังไม่เคยรู ้ นาทางให ้เราเข ้าถึงความเป็ นผู ้ที่ ่ ่ ี ิยิงใหญ่ แล ้วแต่ทางดาเนินชวตอันทาให ้ถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพาน ่
 14. 14. ์2. อานิสงสการสาธยายพระไตรปิ ฎก (3)๙.พระไตรปิ ฎกเป็ นมิตรและเข็มทิศทีวเศษอันยิง เมือบุคคลได ้สาธยายก็จะมีแต่มตรนาทาง ่ ิ ่ ่ ิ ่ ี่ ี ี ิ ่ ้ ั ่ ี ่ไปสูทดนาชวตไปสูความสุขทังตัวเอง ครอบครัวและสงคมทีดนาทางไปสูความเจริญรุงเรือง ่ทังในทุกสถานในกาลทุกเมือ ้ ่ ่ื๑๐.สมัยพระพุทธเจ ้าชอว่ากัสสปะ พระสงฆ์สาธยายอภิธรรมในถ้า ค ้างคาว ๕๐๐ ตัวได ้ฟั ง ิ ี่ ั ้ ์ ิเมือถึงคราวตายแล ้วไปจุตทชนดาวดึงสชาติสดท ้ายมาเกิดเป็ นลูกศษย์พระสารีบตรและเป็ น ่ ุ ุอรหันต์เป็ นทีสด ่ ุ ่ ่ ี ั ่๑๑.การสาธยายพระไตรปิ ฎกทีวา “กรรมเก่าไม่มใครลบล ้างได ้ กรรมปั จจุบนจะชวยได ้ จงจา ่ ่ ั่ ้ ิ้ไว ้ กรรมทีทาด ้วยเจตนาไม่วาดีหรือชว ย่อมมีผลต่อผู ้กระทาทังสน ไม่มพรหมเทพองค์ใดจะ ี ่ ่ชวยลบล ้างกรรมนันได ้ เธอจงชวยตนเอง ด ้วยการสวดมนต์ ภาวนาแผ่เมตตาผลแห่งบุญอัน ้ ั ่เป็ นกรรมปั จจุบนจะชวยเธอได ้”ตอนหนึงทีกล่าวกับนางโรหิณี ่ ่๑๒.การสาธยายหรือการสวดมนต์ ย่อมจะก่อให ้เกิดประโยชน์แก่จตของตนและประโยชน์แก่ ิจิตอืน และสามารถทีจะทาให ้ผู ้ทีสวดมนต์สาธยายมีความสาเร็จเป็ นพระอรหันต์ได ้ ่ ่ ่
 15. 15. ์ ั3. อานิสงสการสร้างถวายสงฆทานการถวายอาหารบิณฑบาตแก่ภกษุ สงฆ์ให ้แก่บรรดาท่าน ิพุทธศาสนิกชนทังหลายทีได ้พร ้อมในกันนาอาหารบิณฑบาต ้ ่พร ้อมด ้วยเครืองบริวารทังหลายมาถวายในท่ามกลางสงฆ์มได้ ่ ้ ิจาเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุ รปใดรูปหนึงก็หามิได ้อย่างนี้ ู ่ ัเรียกว่า “สงฆทาน” ่ ่ ั่เพราะเหตุวา ผู ้ทีเคยสงสมบุญด ้วยการทาทานไว ้ดีแล ้ว ไม่วาจะ ่เกิดภพชาติใดๆ ย่อมอุดม สมบูรณ์ด ้วยโภคทรัพย์สมบัต ิ ไม่ต ้อง ่ ้ ี ่ ่กังวลในการแสวงหาทรัพย์เพือเลียงชพ เมือเป็ นเชนนี้ จิตใจ ีของผู ้นันจึงมีความสุข สบาย จะรักษาศลก็เป็ นไปได ้โดยง่าย ้แม ้จะน ้อมใจไปเพือการ เจริญภาวนา ก็ทาได ้อย่างสะดวกสบาย ่และสามารถบรรลุผลของการปฎิบัตธรรมนันได ้เป็ น อย่างดี ิ ้องค์แห่งการให ้ (ทีทาให ้ได ้อานิสงสมาก) ่ ์ ุ ิ่๑. วัตถุบริสทธิ์ (สงของทีจะบริจาคทานต ้องได ้มาโดยสุจริต) ่๒. เจตนาบริสทธิ์ (ผู ้ให ้มีความบริสทธิใจ มุงให ้เกิดความดี) ุ ุ ์ ่ ี๓. บุคคลบริสทธิ์ (ผู ้ให ้และผู ้รับ ต ้องมีศล มีธรรม) ุ
 16. 16. เจตนาบริสทธิทง ๓ ระยะ ุ ์ ั้• ก่อนให ้ทาน ก็มความดีใจ ี• ขณะให ้ทาน ก็มความเลือมใส ี ่ ี• หลังจากให ้ทาน ก็มความเบิกบานใจ ไม่เสยดายใน ี ภายหลังเมือผู ้ใดมีเจตนาบริสทธิครบทัง ๓ ระยะอย่างนี้ ย่อม ่ ุ ์ ้ ์ได ้บุญมาก มีอานิสงสใหญ่
 17. 17. การแต่งกาย
 18. 18. ข้อพึงสารวมในการร่วมงาน ีแต่งกายชุดสุภาพสขาวหรือชุดปฏิบตธรรม ั ิสุภาพสตรี งด ใสกางเกง ่
 19. 19. แผนทีไปวัด ่ GPS location 14.36439,100.595731
 20. 20. ร่วมโมทนาบุญ
 21. 21. ิอนุโมทนาบุญและขออโหสกรรมขออนุโมทนา ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ทกท่านทุกรูปทุกนาม หากการกระทาใดๆ ุของข ้าพเจ ้าล่วงเกินท่านทังหลายไม่วาจะเป็ นวจีกรรม, มโนกรรม หรือกายกรรมก็ด ี ข ้าพเจ ้าขอ ้ ่ ิอโหสกรรมมา ณ ทีนี้ ่ ั่ ี ข ้าพเจ ้าขอปฏิญาณตนเป็ นคนดี ละเว ้นการกระทาชว ถือศล มีธรรมะประจาใจ มีพระนิพพานเป็ นอารมณ์ ้ ิ ่ จะขอมีสติทกลมหายใจเข ้า-ออก ระลึกถึงความตายไว ้เสมอ และละลึกไว ้เสมอว่าตัวเรานีมใชของ ุ ้ ิ ่เรา กายเรานีก็มใชของเรา จะขอยึดมั่นเคารพในครูบาอาจารย์ และหมั่นปฏิบัตมให ้ขาด ตังจิตตังใจเพือ ิ ิ ้ ้ ่ขอให ้ไม่เกิดใหม่อก ขอให ้ถึงพระนิพพานในชาตินี้ ี ิ ่ ่ ั้ข ้าพเจ ้าขออุทศสวนบุญสวนกุศลนีไปให ้ทุกรูปทุกนามทัง 20 ชนพรหมโลก 6 ชน ้ ้ ั้ ิ ั้ ัเทวะโลก มนุษย์โลก 1 อบายภูมทง 4 มี สตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย นรก และในหมืนโลกธาตุกบอีก ่ ั ้ ่ ัแสนจักรวาลพิภพ ทังทีเป็ นมนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณและสรรพสตว์ทงหลาย ทังทีเป็ น ั้ ้ ่ ัมิตรและศตรู ตลอดจนเจ ้ากรรมนายเวรของข ้าพเจ ้า ึ่.........ขอให ้ทุกรูปทุกนาม จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได ้มีเวรซงกันและกันเลย ่ึอย่าได ้เบียดเบียนซงกันและกันเลย ขอให ้ทุกรูปทุกนาม จงโมทนาในสวนกุศลนี้ ่ ่พึงได ้รับประโยชน์ความสุขเชนเดียวกัน ข ้าพเจ ้าจะพึงได ้รับ ณ กาลบัดนีด ้วยเทอญ ......... ้พร ้อมกันนี้ ขออนุโมทนา บุญกุศลกับทุกท่านด ้วยเทอญ
 22. 22. อธิษฐานจิต ั ั"ข ้าพเจ ้าทังหลาย ขอน ้อมจิตระลึกถึงบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ ้าทุกๆพระองค์ อันมีองค์สมเด็จองค์ปฐมทรงเป็ น ้ ั้ ัประธาน พระปั จเจกพุทธเจ ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทงหลาย เทพพรหมเทวา สมมาทิฐทงหลายทัวทุกๆจักรวาล ได ้ ิ ั้ ่โปรดมาเป็ นพยานในการทางานถวายพระพุทธศาสนา รักษาชาติและค้าชูสถาบันพระมหากษั ตริย ์ ของเหล่าข ้าพเจ ้าทังหลาย้ขอให ้เหล่าข ้าพเจ ้าทังหลาย ได ้ระลึกรู ้จดจาคาอธิษฐานและหน ้าทีทได ้อธิษฐานมาก่อนลงมาเกิดในชาตินได ้อย่างกระจ่างแจ ้ง ้ ่ ี่ ี้ ่ ื่ ึ ่ ึ่หากเพือนพรรคทีลงมายังไม่ตน ยังไม่รู ้สกตัวถึงหน ้าที่ ขอทวยเทพเทวา มาดลจิตดลใจพวกเขาให ้ตืนรู ้ซงหน ้าทีด ้วยเถิด ่ ่ ั ั ั ัขอให ้ดวงจิตของข ้าพเจ ้าทังหลายตังมันอยูในสมมาทิฐ ิ สมมาสมาธิ สมมาปั ญญา สมมาปฏิบต ิ มีองค์พระพุทธองค์ทรงคุ ้มครอง ้ ้ ่ ่ ั ่ ัปกป้ องดวงจิตของข ้าพเจ ้าไว ้ไม่วายามหลับก็ด ี ยามตืนก็ด ี ยามมีสติก็ด ี คลาดจากสติก็ด ี ขอทวยเทพเทวาชวยชกนาจิตข ้าพเจ ้า ่ ่ ่ ุ ่ ักลับเข ้าสูกศลไว ้เสมอตลอด แม ้เพือนพรรคผู ้เป็ นมิจฉาทิฐ ิ ก็ขอให ้พลิกจิตฟื้ นกลับคืนสูความเป็ นสมมาทิฐด ้วยเถิด ทุกคนทุก ่ ิท่าน ่ ้ ิ ่ ้ขอให ้วาสนาบารมีเก่าทีได ้บาเพ็ญมา ทังสามสบทัศน์จงได ้กลับคืนเพือนามาใชในการสร ้างบุญบารมีในชาตินี้ ขอสายกุศลสมบัต ิทังปวงจงกลับมาเพือการทานุบารุงพระพุทธศาสนา ขอกรรมฐานเก่า อภิญญาจงกลับมาเพือความก ้าวหน ้าแห่งการปฏิบต ิ ้ ่ ่ ัและขอให ้เหล่าข ้าพเจ ้าทังหลายจงมีกาลังใจ จงมีบารมีทเต็มเปี่ ยมในการทางานเพือการรักษาบวรพระพุทธศาสนาของสมเด็จ ้ ี่ ่ ั ั ีพระสมมาสมพุทธเจ ้าให ้รุงเรืองประดุจครังพระพุทธองค์ทรงดารงพระชนม์ชพอยูตราบจนห ้าพันวัสสากาลแห่งพุทธศาสนาด ้วย ่ ้ ่เทอญ.." ิ่ ั ์ ิ ์ ั ิ ั้ ่ ้ ้ ่"ขอให ้สงศกดิสทธิเทพพรหมเทวาสมมาทิฐทงหลาย ได ้โมทนาในบุญทีพวกเราทังหลายได ้ตังใจไว ้ดีแล ้ว ขอให ้ชวยเมตตาปก ้ ่ ่ปั กรักษาคุ ้มครอง กาย วาจา ใจ ของพวกเรานีรวมไว ้เป็ นหนึงเดียว สามัคคี มั่นคง เห็นประโยชน์ของสวนรวมเป็ นทีตง ด ้วย ่ ั้เทอญ" ่ ั ัขอให ้ทุกท่านจงสาเร็จในความปรารถนาทุกประการไม่วาเพือสมมาสมโพธิญาณก็ด ี หรือเพือพระนิพพานก็ด ี ขอให ้บารมีของทุก ่ ่ท่านจงสาเร็จสมหวังร ้อยเท่าพันทวีด ้วยเทอญ

×