SlideShare a Scribd company logo

ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ

niralai
niralai

ความรู้เรื่องศาสนา โดย นิราลัย

ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ

1 of 2
Download to read offline
                                      
 ศาสนา คือ ที่รวมแหงความเคารพนับถืออัน            ศาสนา เป น บ อ เกิ ด ของสั น ติ สุ ข และ  1. ศาสนาคริ ส ต คื อ การได ชี วิ ต นิ รั น ดร ได
 สูงสุดของมนุษย                        สันติภาพสากล                  รวมอยูบนสวรรคในอาณาจักรของพระผูเปน
 ศาสนา คือ ที่พึ่งทางใจ                    ศาสนา เป น บ อ เกิ ด ของขนบธรรมเนี ย ม    เจา (GOD)
                                 ประเพณีอันดีงาม               2. ศาสนาฮินดู คือ การไดไปอยูรวมกับวิญญาณ
 ศาสนา คือ สิ่งที่ชวยแกปญหาความทุกขทางใจ
                                ศาสนา เป น บ อ เกิ ด ของศิ ล ปวิ ท ยาการ   ใหมของพระพรหมผูสรางโลก (ปรมาตมัน)
 ศาสนา คือ คําสั่งสอน
                                 แขนงตาง ๆ                 3. ศาสนาอิสลาม คือ การไดไปอยูกับอัลเลาะห
    คําสั่ง = วินัย คําสอน = ธรรมะ
                                ศาสนา เปนบอเกิดของความสามัคคี       4. ศาสนาพุ ท ธ คื อ การเข า ถึ ง นิ พ พาน คื อ ถึ ง
 ศาสนา คือ ระบบความรู แ ละการปฏิ บั ติ ที่
                                ศาสนา เปนบอเกิดของจริยธรรมคุณงาม       ความสุขสงบเย็นพนจากทุกขทั้งปวง
 ถู ก ต อ งเพื่ อ ความดั บ ทุ ก ข โ ดยสิ้ น เชิ ง ในทุ ก
 ขั้ น ตอนแห ง วิ วั ฒ นาการของชี วิ ต มนุ ษ ย        ความดีทั้งปวง                    
                                ศาสนา เปนฯศูนยรวมของสังคม         1. ศาสนสถาน     ได แ ก สถานที่ ป ระกอบ
 เ กิ ด ผ ล คื อ ค ว า ม ส ง บ สุ ข ต า ม อั ต ภ า พ
                                ศาสนา เปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ       พิธีกรรมทางศาสนา
 ปราศจากการเบี ยดเบียนซึ่งกันและกัน ทั้ ง
                                ศาสนา เปนเครื่องมือชวยใหคนพนทุกข    2. ศาสนวัตถุ ไดแก วัตถุที่สรางขึ้นเพื่อบูชาใน
 โดยตรงและโดยออม
                                 แกปญหาชีวิตได                ศาสนา
      
                                ศาสนา เปนเครื่องแสดงถึงความกาวหนา     3. ศาสนบุคคล     ไดแก บุคคลผูทําหนาทีสืบ
1.  เกิดจากความไมรูในเรื่องกฎเกณฑของธรรมชาติ
                                 อันยิ่งใหญของมนุษยทางดานจิตใจ        ทอดศาสนา
2.  เกิดจากความกลัวปรากฏการณธรรมชาติ
                                ศาสนา เปนเครื่องพัฒนาคนพนจากสัตว     4. ศาสนพิธี ไดแก พิธีกรรมทางศาสนา
3.  เกิดจากความจงรักภักดี
                                 เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งกายและจิตใจ     5. ศาสนธรรม     ไดแก ธรรมคําสั่งสอนของ
4.  เกิดจากอิทธิพลของบุคคลสําคัญ
                                ศาสนา เกี่ยวของกับชีวิตคนตั้งแตเกิดจน     พระศาสดา
5.  เกิดจากลัทธิการเมือง
6.  เกิดจากความตองการความรูที่แทจริง           กระทั่งตาย
    ⌫           ⌫    ⌫⌫
                            ผูตื่น คือ ตื่นจากความงมงาย               
1. ศาสนสถาน     ไดแก วัด                           พุทธศาสตร คือ ศาสตรของคนตื่น
                                                                     
2. ศาสนวัตถุ ไดแก พระพุทธรูป, โบสถ,วิหาร,                    ไสยศาสตร คือ ศาสตรของคนหลับ
  เจดียฯ                                     ผูเบิกบาน คือ ไมเศราหมองอยูดวยกิเลส
3. ศาสนบุคคล     ไดแก พุทธบริษัท 4 (ภิกษุ               ไมมีทุกข เขาถึงนิพพาน
  ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา)                             นิพพาน คือ จิตที่เขาถึงความสะอาด สงบ
4. ศาสนพิธี ไดแก พิธีกรรมทางศาสนา, คํา                  สวาง
  อาราธนาตาง ๆ                                 
5. ศาสนธรรม     ไดแก ธรรมคําสั่งสอนของ
  พระพุทธเจา
            
พุทธศาสนา คือ          ศาสนาของผู รู ผู ตื่ น ผู
เบิกบาน                                   1. สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง-ใหเวนจากการทํา
                                      บาปทั้งปวง
                                          กรรมดํา = กรรมชั่ว
                                      2. กุสะลัสสูปะสัมปะทา-การทําความดีใหถึง
                                      พรอม
    ผูรู คือ รู อ ริ ย สั จ สี่ คื อ รู ทุ ก ข ,เหตุ ใ ห เ กิ ด     กรรมขาว = กรรมดี                    
ทุกข,ความดับทุกข,รูวิธีดับทุกข, รูแจงโลก คือ             3. สะจิตตะปะริโยทะปะนัง-การทําจิตใหขาวรอบ     
ขันธ 5 ที่เปนทุกข                                กรรมไมดําไมขาว = อยูเหนือกรรม      

                       ⌫       
Ad

Recommended

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาPadvee Academy
 
พุทธศาสนานิกายมหายาน
พุทธศาสนานิกายมหายานพุทธศาสนานิกายมหายาน
พุทธศาสนานิกายมหายานChainarong Maharak
 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพ็ญลักษณ์ สุวรรณาโชติ
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
 
ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์Padvee Academy
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามPadvee Academy
 

More Related Content

What's hot

หลักฐานทางประวัติศาสตร์1
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1หลักฐานทางประวัติศาสตร์1
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1montira
 
การออมและการลงทุน ม.2
การออมและการลงทุน ม.2การออมและการลงทุน ม.2
การออมและการลงทุน ม.2พัน พัน
 
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานPadvee Academy
 
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์sw110
 
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาPadvee Academy
 
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3O'Orh ChatmaNee
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามพัน พัน
 
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย Bom Anuchit
 
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญาประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญาPadvee Academy
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูPadvee Academy
 
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
 
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhismพระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana BuddhismPadvee Academy
 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์Pannaray Kaewmarueang
 
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
การบริหารจิตและเจริญปัญญาการบริหารจิตและเจริญปัญญา
การบริหารจิตและเจริญปัญญาพัน พัน
 
เล่มที่ 6 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
เล่มที่ 6 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเล่มที่ 6 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
เล่มที่ 6 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถChoengchai Rattanachai
 
วิเคราะห์หลักสูตรสังคม
วิเคราะห์หลักสูตรสังคมวิเคราะห์หลักสูตรสังคม
วิเคราะห์หลักสูตรสังคมkrusuparat01
 

What's hot (20)

หลักฐานทางประวัติศาสตร์1
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1หลักฐานทางประวัติศาสตร์1
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1
 
การออมและการลงทุน ม.2
การออมและการลงทุน ม.2การออมและการลงทุน ม.2
การออมและการลงทุน ม.2
 
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
 
ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์
 
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
 
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
 
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
 
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญาประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhismพระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
 
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
การบริหารจิตและเจริญปัญญาการบริหารจิตและเจริญปัญญา
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
 
ศาสนาซิกส์
ศาสนาซิกส์ศาสนาซิกส์
ศาสนาซิกส์
 
เล่มที่ 6 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
เล่มที่ 6 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเล่มที่ 6 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
เล่มที่ 6 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 
วิเคราะห์หลักสูตรสังคม
วิเคราะห์หลักสูตรสังคมวิเคราะห์หลักสูตรสังคม
วิเคราะห์หลักสูตรสังคม
 
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
 

Viewers also liked

แผ่นพับวันมาฆบูชา
แผ่นพับวันมาฆบูชาแผ่นพับวันมาฆบูชา
แผ่นพับวันมาฆบูชาthanaetch
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาutumporn charoensuk
 
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4pageใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4pagePrachoom Rangkasikorn
 
แผ่นพับ
แผ่นพับแผ่นพับ
แผ่นพับkulpikul
 
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4pageสไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4pagePrachoom Rangkasikorn
 
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆAnchalee BuddhaBucha
 
ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1thnaporn999
 
กำหนดการสอนอนุบาล1
กำหนดการสอนอนุบาล1กำหนดการสอนอนุบาล1
กำหนดการสอนอนุบาล1kruuni
 

Viewers also liked (18)

แผ่นพับวันมาฆบูชา
แผ่นพับวันมาฆบูชาแผ่นพับวันมาฆบูชา
แผ่นพับวันมาฆบูชา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
 
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4pageใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
 
อาชีพ
อาชีพอาชีพ
อาชีพ
 
เมืองหลวง
เมืองหลวงเมืองหลวง
เมืองหลวง
 
ศาสนา
ศาสนาศาสนา
ศาสนา
 
การแต่งกาย
การแต่งกายการแต่งกาย
การแต่งกาย
 
ดอกไม้
ดอกไม้ดอกไม้
ดอกไม้
 
อาหาร
อาหารอาหาร
อาหาร
 
ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์
 
ภาษา
ภาษาภาษา
ภาษา
 
แผ่นพับ
แผ่นพับแผ่นพับ
แผ่นพับ
 
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4pageสไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-4page
 
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
 
ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1
 
กำหนดการสอนอนุบาล1
กำหนดการสอนอนุบาล1กำหนดการสอนอนุบาล1
กำหนดการสอนอนุบาล1
 

Similar to ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ

ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล        โดย ครูอัมพรศาสนาสากล        โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพรampy48
 
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 00703ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007Dream'Es W.c.
 
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่งพัน พัน
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55Kwandjit Boonmak
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55Kwandjit Boonmak
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูJani Kp
 
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555Carzanova
 
หลักธรรมพุทธศาสนา
หลักธรรมพุทธศาสนาหลักธรรมพุทธศาสนา
หลักธรรมพุทธศาสนาkruudompcccr
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูJani Kp
 
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไรบทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไรPadvee Academy
 
อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์sangworn
 
วิจารณ์การศึกษาไทย
วิจารณ์การศึกษาไทยวิจารณ์การศึกษาไทย
วิจารณ์การศึกษาไทยTongsamut vorasan
 
หลักธรรม นิโรธ มรรค
หลักธรรม นิโรธ มรรคหลักธรรม นิโรธ มรรค
หลักธรรม นิโรธ มรรคssuser214242
 

Similar to ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ (20)

ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล        โดย ครูอัมพรศาสนาสากล        โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
 
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 00703ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
 
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555
 
หลักธรรมพุทธศาสนา
หลักธรรมพุทธศาสนาหลักธรรมพุทธศาสนา
หลักธรรมพุทธศาสนา
 
Onet social
Onet socialOnet social
Onet social
 
Onet social
Onet socialOnet social
Onet social
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
111
111111
111
 
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไรบทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
 
อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์
 
งานสังคม
งานสังคมงานสังคม
งานสังคม
 
วิจารณ์การศึกษาไทย
วิจารณ์การศึกษาไทยวิจารณ์การศึกษาไทย
วิจารณ์การศึกษาไทย
 
หลักธรรม นิโรธ มรรค
หลักธรรม นิโรธ มรรคหลักธรรม นิโรธ มรรค
หลักธรรม นิโรธ มรรค
 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.2 ภาคเรียนที่ 1
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.2 ภาคเรียนที่ 1 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.2 ภาคเรียนที่ 1
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.2 ภาคเรียนที่ 1
 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.๒
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.๒
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.๒
 

More from niralai

334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10niralai
 
332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
 
331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
 
338มารยาทไทย
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
 
337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
 
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
 
336เบญจศีล
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีลniralai
 
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธniralai
 
339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!niralai
 
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทยniralai
 
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศniralai
 
343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูดniralai
 
342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5niralai
 
341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษาniralai
 
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษาniralai
 
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดีniralai
 
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12niralai
 
350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6niralai
 
349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4niralai
 
351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3niralai
 

More from niralai (20)

334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
 
332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
 
331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
 
338มารยาทไทย
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
 
337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
 
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
 
336เบญจศีล
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
 
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
 
339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
 
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
 
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
 
343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
 
342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
 
341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
 
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
 
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
 
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
 
350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
 
349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
 
351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
 

ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ

 • 1.     ศาสนา คือ ที่รวมแหงความเคารพนับถืออัน  ศาสนา เป น บ อ เกิ ด ของสั น ติ สุ ข และ 1. ศาสนาคริ ส ต คื อ การได ชี วิ ต นิ รั น ดร ได สูงสุดของมนุษย สันติภาพสากล รวมอยูบนสวรรคในอาณาจักรของพระผูเปน  ศาสนา คือ ที่พึ่งทางใจ  ศาสนา เป น บ อ เกิ ด ของขนบธรรมเนี ย ม เจา (GOD) ประเพณีอันดีงาม 2. ศาสนาฮินดู คือ การไดไปอยูรวมกับวิญญาณ  ศาสนา คือ สิ่งที่ชวยแกปญหาความทุกขทางใจ  ศาสนา เป น บ อ เกิ ด ของศิ ล ปวิ ท ยาการ ใหมของพระพรหมผูสรางโลก (ปรมาตมัน)  ศาสนา คือ คําสั่งสอน แขนงตาง ๆ 3. ศาสนาอิสลาม คือ การไดไปอยูกับอัลเลาะห คําสั่ง = วินัย คําสอน = ธรรมะ  ศาสนา เปนบอเกิดของความสามัคคี 4. ศาสนาพุ ท ธ คื อ การเข า ถึ ง นิ พ พาน คื อ ถึ ง  ศาสนา คือ ระบบความรู แ ละการปฏิ บั ติ ที่  ศาสนา เปนบอเกิดของจริยธรรมคุณงาม ความสุขสงบเย็นพนจากทุกขทั้งปวง ถู ก ต อ งเพื่ อ ความดั บ ทุ ก ข โ ดยสิ้ น เชิ ง ในทุ ก ขั้ น ตอนแห ง วิ วั ฒ นาการของชี วิ ต มนุ ษ ย ความดีทั้งปวง   ศาสนา เปนฯศูนยรวมของสังคม 1. ศาสนสถาน ได แ ก สถานที่ ป ระกอบ เ กิ ด ผ ล คื อ ค ว า ม ส ง บ สุ ข ต า ม อั ต ภ า พ  ศาสนา เปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ พิธีกรรมทางศาสนา ปราศจากการเบี ยดเบียนซึ่งกันและกัน ทั้ ง  ศาสนา เปนเครื่องมือชวยใหคนพนทุกข 2. ศาสนวัตถุ ไดแก วัตถุที่สรางขึ้นเพื่อบูชาใน โดยตรงและโดยออม แกปญหาชีวิตได ศาสนา   ศาสนา เปนเครื่องแสดงถึงความกาวหนา 3. ศาสนบุคคล ไดแก บุคคลผูทําหนาทีสืบ 1. เกิดจากความไมรูในเรื่องกฎเกณฑของธรรมชาติ อันยิ่งใหญของมนุษยทางดานจิตใจ ทอดศาสนา 2. เกิดจากความกลัวปรากฏการณธรรมชาติ  ศาสนา เปนเครื่องพัฒนาคนพนจากสัตว 4. ศาสนพิธี ไดแก พิธีกรรมทางศาสนา 3. เกิดจากความจงรักภักดี เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งกายและจิตใจ 5. ศาสนธรรม ไดแก ธรรมคําสั่งสอนของ 4. เกิดจากอิทธิพลของบุคคลสําคัญ  ศาสนา เกี่ยวของกับชีวิตคนตั้งแตเกิดจน พระศาสดา 5. เกิดจากลัทธิการเมือง 6. เกิดจากความตองการความรูที่แทจริง กระทั่งตาย ⌫   ⌫  ⌫⌫
 • 2.  ผูตื่น คือ ตื่นจากความงมงาย  1. ศาสนสถาน ไดแก วัด พุทธศาสตร คือ ศาสตรของคนตื่น  2. ศาสนวัตถุ ไดแก พระพุทธรูป, โบสถ,วิหาร, ไสยศาสตร คือ ศาสตรของคนหลับ เจดียฯ ผูเบิกบาน คือ ไมเศราหมองอยูดวยกิเลส 3. ศาสนบุคคล ไดแก พุทธบริษัท 4 (ภิกษุ ไมมีทุกข เขาถึงนิพพาน ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา) นิพพาน คือ จิตที่เขาถึงความสะอาด สงบ 4. ศาสนพิธี ไดแก พิธีกรรมทางศาสนา, คํา สวาง อาราธนาตาง ๆ  5. ศาสนธรรม ไดแก ธรรมคําสั่งสอนของ พระพุทธเจา  พุทธศาสนา คือ ศาสนาของผู รู ผู ตื่ น ผู เบิกบาน 1. สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง-ใหเวนจากการทํา บาปทั้งปวง กรรมดํา = กรรมชั่ว 2. กุสะลัสสูปะสัมปะทา-การทําความดีใหถึง พรอม ผูรู คือ รู อ ริ ย สั จ สี่ คื อ รู ทุ ก ข ,เหตุ ใ ห เ กิ ด กรรมขาว = กรรมดี  ทุกข,ความดับทุกข,รูวิธีดับทุกข, รูแจงโลก คือ 3. สะจิตตะปะริโยทะปะนัง-การทําจิตใหขาวรอบ  ขันธ 5 ที่เปนทุกข กรรมไมดําไมขาว = อยูเหนือกรรม      ⌫     