Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู

3,357 views

Published on

 • Be the first to comment

ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู

 1. 1. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ในปัจุบนศาสนาฮินดูเป็ นศาสนาประจาชาติชอง ั ประเทศ อินเดีย มีศาสนิกชนนับถือประมาณ461 ล้านคน โดยศาสนาฮินดูมีวิวฒนาการสื บทอดจาก ั ศาสนาพราหมณ์ เนื่องจากวัฒนธรรมไทยของเราส่ วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
 2. 2. 1. ศาสนาพราหมณ์ ความเป็ นมา ศาสนาพราหมณ์เป็ นศาสนาดั้งเดิมของเผ่าอารยันซึ่งได้อพยพจากตอนกลางของทวีปเอเชียมายังลุ่มแม่น้ าสิ นธุชาวอารยันมีความเชื่อในเรื่ องความลี้ลบของปรากฎการณ์ทาง ั ่ ธรรมชาติวาสิ่ งเหล่านี้มีอานาจน่าเกรงกลัว
 3. 3. ความเชื่อเรื่องเทพเจ้ า• ความเชื่อเรื่ องเทพเจ้าของชาวอารยันได้พฒนาการเรื่ อยมา ั• เดิมเชื่อว่ามีเทพเจ้าหลายองค์ แบ่งเป็ น ๓ กลุ่ม คือ• - เทพบนพื้นโลก• - เทพบนอากาศ• - เทพบนสวรรค์•
 4. 4. หน้ าที่ของเทพเจ้ าแต่ ละองค์ พระวรุ ณ เป็ นเทพเจ้าแห่งฝน พระสูรยะ เป็ นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ พระวายุ เป็ นเทพเจ้าแห่งลม พระอินทร์ เป็ นเทพเจ้าแห่งสงคราม
 5. 5. คัมภีร์พระเวทเป็ นคัมภีร์ที่พวกพราหมณ์ - ฮินดูเอาไว้เป็ นบทสวด อ้อนวอนเทพเจ้าชาวอารยันต้อง เซ่นสรวงบูชา และอ้อนวอนเทพเจ้า ตาม คัมภีร์พระเวท
 6. 6. ความเชื่อใหม่ ต่อมาระบบความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าได้เปลี่ยนไปจากที่เชื่อว่าเทพเจ้าแต่ละองค์ต่างมีฤทธานุภาพไม่แพ้กน ั กลายเป็ นความเชื่อว่ามีเทพเจ้าเพียง องค์เดียวเท่านั้น ที่ใหญ่ที่สุด
 7. 7. คือ พระพรหม เป็ นผูสร้างโลกและจักรวาล ้ พระวิษณุ (พระนารายณ์) เป็ นผูบริ หารคุมครองโลก ้ ้พระศิวะ (พระอิศวร) เป็ นผูทาลายโลกและสร้างโลกขึ้นมา ้
 8. 8. 1.2 คัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ โดยดั้งเดิมเรี ยกว่า พระเวท มีอยู่ ๓ คัมภีร์ ต่อมาเรี ยกว่า ไตรเวท มี ๔ คัมภีร์
 9. 9. คือ (1) คัมภีร์ฤคเวท (2) คัมภีร์ยชุรเวท (3) คัมภีร์สามเวท(4)คัมภีร์อาถรรพเวท
 10. 10. ศาสนาฮินดู วิวฒนาการของศาสนาฮินดู ั (1) การนับถือเทพเจ้า เปลี่ยนจากการนับถือเทพเจ้า องค์เดียวเป็ นนับถือบางองค์ (1) เชื่อว่าดวงวิญญาณเป็ นอนันตะ (3) กรรมกาหนดชะตาชีวต เชื่อว่าจะเป็ นไปตามกรรมซึ่งเกิด ิจากการกระทาในชาติปางก่อน (4) สังสารวัฏ การหลุดพ้นออกจากสังสารวัฏ (การสละความสุ ข)
 11. 11. ฮินดูสมัยอวตาร คัมภีร์ที่แสดงถึงลัทธิอวตาร(1) คัมภีร์ อิติหาสะ -มหากาพย์รามายณะ หรื อ รามเกียติ์(2) คัมภีร์ปราณะ
 12. 12. นิกายสาคัญในศาสนาฮินดู (1) นิกายพรหม (2) นิกายไวษณพ (3) นิกายไศวะ
 13. 13. หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู 1. หลักธรรม 10 ประการ คือ 1.1 ธฤติ แปลว่า ความมันคง ความกล้า ่ ความพากเพียร 1.2 กษมา แปลว่า ความอดกลั้น หรื อ ความอดทน 
 14. 14. หลักธรรม ( ต่อ )1.3 ทมะ แปลว่า การรู้จกข่มใจ ั1.4 อัสเตยะ แปลว่า การไม่ลกขโมย ั1.5 เศาจะ แปลว่า การทาตนให้บริ สุทธิ์ ทั้งจิตใจและร่ างกาย
 15. 15. หลักธรรม (ต่อ)• 1.6 อินทรี ยนิครหะ แปลว่า การระงับอินทรี ย ์• 1.7 ธี แปลว่า การมีปัญญา• 1.8 วิทยา แปลว่า ความรู้ทางปรัชญา• 1.9 สัตยะ แปลว่า การแสดงความซื่อสัตย์ต่อกัน• 1.10 อโกธะ แปลว่า การรู้จกข่มใจให้สงบ ั
 16. 16. นิกายของศาสนาพราหมณ์ 1. นิกายพรหม 1.1 นับถือพระพรหมเป็ นผูสร้าง้สรรพสิ่ งต่างๆ 1.2 เป็ นนิกายที่เก่าแก่กว่านิกายอื่นๆ
 17. 17. นิกายของศาสนาพราหมณ์ (ต่อ) 2. นิกายไศวะ 2.1 เป็ นนิกายใหญ่และเป็ นนิกายที่สาคัญ นิกายหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 2.2นับถือพระศิวะหรื อพระอิศวรเป็ นเทพ เจ้าสูงสุ ด เป็ นผูสร้างสรรพสิ่ งในโลก ้
 18. 18. นิกาย (ต่อ)3. นิกายไวษณพ 3.1 เป็ นนิกายที่บูชาพระวิษณุหรื อพระนารายณ์เป็ นพระเจ้าสูงสุ ด 3.2 ถือว่าพระนารายณ์เป็ นผูสร้าง ้ผูพิทกษ์ และผูทาลายสากลโลก ้ ั ้
 19. 19. นิกาย (ต่อ) 4. นิกายศากตะ หรือ นิกายศักติ เป็ นลัทธิบูชาเทพเจ้าฝ่ ายหญิง หรื อเทวี ซึ่งเป็ นชายาของเทพเจ้า ได้แก่ - พระสุ รัสวดี - พระอุมาเทวี - พระลักษมี ฯลฯ
 20. 20. ศาสนาคริ สต์ • ศาสนาคริ สต์กาเนิดขึ้น ในดินแดนของทวีป เอเชียได้รับการเผยแพร่ ่ ตั้งอยูในทวีปยุโรป อเมริ กาแอฟริ กา
 21. 21. นิกายของศาสนาคริสต์• 1 นิกายโรมาคาทอลิก• 2 นิกายออร์ ทอด็อกซ์• 3 นิกายโปรเตสแตนท์
 22. 22. คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ 1. พันธสั ญญาเดิม ( Old Testament ) ภาคนี้เป็ นภาคของยิว ชาวคริ สต์ยอมรับว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของคัมภีร์ในศาสนาของตนด้วย เนื้อหาว่าด้วยความเป็ นมาของชนชาติยว เริ่ มตั้งแต่พระเจ้า ิสร้างสพรรสิ่ งจนถึงสมัยก่อนที่พระเยซูประสูติ
 23. 23. คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ • 2 พันธสัญญาใหม่ • เนื้อหาเริ่ มตั้งแต่พระเยซู ประสูติ พูดถึงชีวตและิ คาสอนของพระองค์
 24. 24. หลักธรรมที่สาคัญของศาสนาคริสต์• 1 บาปกาเนิด • 4 อาณาจักรพระเจ้า• 2 หลักตรี เอกานุภาพ • 5 บัญญัติ 10• 3 ความรัก ประการ
 25. 25. จงรักเพือนบ้ านเหมือนรัก ่ ตัวเอง
 26. 26. ประวัติศาสนาอิสลาม • ศาสดาของศาสนา อิสลาม คือ ท่านบีมุฮมั มัดเป็ นชาวอาหรับ • เกิดที่ประเทศซาอุดี- อาระเบีย ( พ.ศ.๑๑๑๓)
 27. 27. นิกายของศาสนาอิสลาม• 1 นิกายซุนนี หรือ ซุนนะห์• 2 นิกายชีอะห์• 3 นิกายคอวาริจญ์
 28. 28. คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม เรี ยกว่าอัล-กุรอาน ถือเป็ นพระวจนะของพระเจ้าคือ พระอัลลอฮฺ ซึ่งเป็ นผูประกาศคา ้สอนของศาสนาอิสลาม
 29. 29. คาสอนส่ วนหนึ่งในพระคัมภีร์อล-กุรอาน ัซึ่งเป็ นคัมภีร์ที่สาคัญที่สุดของศาสนาอิสลามบันทึกเป็ นภาษาอาหรับ
 30. 30. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม1. หลักการศรัทธา 6 ประการ2. หลักการปฏิบัติ 5 ประการ
 31. 31. หลักการศรัทธา ๖ ปร ะการ• ศรัทธาในอัลลอฮฺ• ศรัทธาในบรรดามลาอีกะห์• ศรัทธาในคัมภีร์• ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต• ศรัทธาในวันพิพากษา• ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้า
 32. 32. หลักปฏิบัติ ๕ ประการ• การปฏิญาณตน• การละหมาด• การถือศีลอด• การบริ จาคซะกาต• การประกอบพิธีฮจญ์ ั
 33. 33. ในวันศุกร์ ผูที่เป็ นมุสลิมไปประกอบพิธีละหมาด ้ร่ วมกันที่มสยิด หลังจากนั้นก็จะร่ วมฟังการ ับรรยายถึงหลักคาสอนในพระคัมภีร์อล-กุรอาน ัจากผูทรงคุณวุฒิ ้
 34. 34. ความหมายของปัญหาสั งคม นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของคาว่า ปัญหาสั งคม แตกต่างกันออกไปดังนี้
 35. 35. ประสาท หลักศิลา กล่าวว่า ปัญหาของสังคม หมายถึง ภาวะหรื อสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อคนจานวนหนึ่ง และเป็ นจานวนมากพอที่จะคิดว่า ่ไม่อาจทนอยูในสภาพเช่นนั้นได้ตลอดไป ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
 36. 36. อุทย หิรัญโต ั กล่าวว่า ปัญหาสังคม คือ สภาวะที่เกิดขึ้นในสังคม สภาวะนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อน ไม่เป็ นที่พึงประสงค์ของคนหมู่มาก ถ้าเกิดสภาวะเช่นนี้ต้องมีการแก้ไขร่ วมกันทางสังคม
 37. 37. ฮอร์ ตันและเลสลี อธิบายว่า ปัญหาสังคมเป็ นสภาวะที่มีผลกระทบต่อบุคคลที่มีจานวนมาก และไม่เป็ นที่พอใจของประชาชน ซึ่งต่างก็เห็นว่าควรจะร่ วมมือกันแก้ไขปัญหานั้นๆ
 38. 38. แรบและเซลซ์ นิค กล่าวว่า ปัญหาสังคม คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอยูร่วมกันของมนุษย์เนื่องจากว่าสังคมไม่ ่สามารถควบคุมบุคคลให้ปฏิบติตามกฎเกณฑ์ของ ัสังคมนั้นได้ ถ้าสังคมไม่จดให้ได้ ปัญหาก็จะ ัเกิดขึ้น
 39. 39. สรุปความหมาย “ปัญหาสั งคม” ่ สรุ ปได้วา ปัญหาสังคม เป็ นปัญหาที่มี ผลกระทบต่อคนส่ วนใหญ่เนื่องจากการ กระทาต่อกันในสังคม ทาให้มีความรู้สึก นึกคิดว่าจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งและ แก้ไข
 40. 40. ลักษณะของปัญหาสั งคม• มีการกระทาที่เป็ นการบ่อนทาลายความสงบเรี ยบร้อย ของสังคมเกิดขึ้น• หรื อ มีการกระทาที่ขดต่อการจัดระเบียบทางสังคมการ ั บ่อนทาลายความเรี ยบร้อยของสังคมนั้นที่เกิดขึ้นอยู่ บ่อยครั้งจนทาให้ผคนจานวนมากเกิดความเดือดร้อน ู้• มีการเรี ยกร้องหรื อร่ วมมือกันในอันที่จะทาให้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขขจัดปั ดเป่ าให้หมด สิ้ นไป
 41. 41. ประเภทของปัญหาสังคม• ปั ญหาสังคมที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน ได้แก่ พฤติกรรมทางเพศ สิ่ งเสพติด การทุจริ ต เป็ นต้น• ปั ญหาสังคมที่เกิดจากการเสี ยระเบียบทางสังคม ได้แก่ การย้ายถิ่น ชุมชนแออัด การบริ การสาธารณะ การศึกษา การจราจร และคุณภาพชีวต เป็ นต้น ิ
 42. 42. ปัญหาสั งคมไทย• ปั ญหาสังคมส่ วนมากเกิดจากข้อบกพร่ องของการจัด ระเบียบระบบสังคม ทาให้พฤติกรรมของผูคนส่ วน ้ ใหญ่ในสังคมเปลี่ยนไปจากกฎเกณฑ์ที่สงคมได้ ั กาหนดไว้ ปั ญหาสังคมเป็ นปั ญหาที่มีความรุ นแรง และควรที่จะต้องสนใจศึกษาร่ วมกัน
 43. 43. ปัญหาประชากร• ปั จจุบนประเทศไทยประสบปั ญหาประชากรเพิ่ม ั อย่างรวดเร็ ว และมีจานวนประชากรมากจนไม่อาจ จัดสรรทรัพยากรต่างๆให้พอเพียงได้

×