SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
Download to read offline
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
  ในปัจุบนศาสนาฮินดูเป็ นศาสนาประจาชาติชอง
      ั
   ประเทศ อินเดีย มีศาสนิกชนนับถือประมาณ
461 ล้านคน โดยศาสนาฮินดูมีวิวฒนาการสื บทอดจาก
               ั
  ศาสนาพราหมณ์ เนื่องจากวัฒนธรรมไทยของเรา
ส่ วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
1. ศาสนาพราหมณ์
         ความเป็ นมา
   ศาสนาพราหมณ์เป็ นศาสนาดั้งเดิมของเผ่าอารยัน
ซึ่งได้อพยพจากตอนกลางของทวีปเอเชียมายังลุ่มแม่น้ าสิ นธุ
ชาวอารยันมีความเชื่อในเรื่ องความลี้ลบของปรากฎการณ์ทาง
                   ั
          ่
     ธรรมชาติวาสิ่ งเหล่านี้มีอานาจน่าเกรงกลัว
ความเชื่อเรื่องเทพเจ้ า
• ความเชื่อเรื่ องเทพเจ้าของชาวอารยันได้พฒนาการเรื่ อยมา
                     ั
• เดิมเชื่อว่ามีเทพเจ้าหลายองค์ แบ่งเป็ น ๓ กลุ่ม คือ
•        - เทพบนพื้นโลก
•        - เทพบนอากาศ
•        - เทพบนสวรรค์
•
หน้ าที่ของเทพเจ้ าแต่ ละองค์
   พระวรุ ณ เป็ นเทพเจ้าแห่งฝน
  พระสูรยะ เป็ นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์
    พระวายุ เป็ นเทพเจ้าแห่งลม
  พระอินทร์ เป็ นเทพเจ้าแห่งสงคราม
คัมภีร์พระเวท
เป็ นคัมภีร์ที่พวกพราหมณ์ - ฮินดูเอาไว้เป็ นบทสวด
         อ้อนวอนเทพเจ้า
ชาวอารยันต้อง เซ่นสรวงบูชา และอ้อนวอนเทพเจ้า
         ตาม คัมภีร์พระเวท
ความเชื่อใหม่
  ต่อมาระบบความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าได้เปลี่ยนไป
จากที่เชื่อว่าเทพเจ้าแต่ละองค์ต่างมีฤทธานุภาพไม่แพ้กน  ั
 กลายเป็ นความเชื่อว่ามีเทพเจ้าเพียง องค์เดียวเท่านั้น
            ที่ใหญ่ที่สุด
คือ
   พระพรหม      เป็ นผูสร้างโลกและจักรวาล
                ้
  พระวิษณุ (พระนารายณ์) เป็ นผูบริ หารคุมครองโลก
                  ้   ้
พระศิวะ (พระอิศวร) เป็ นผูทาลายโลกและสร้างโลกขึ้นมา
              ้
1.2 คัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์
  โดยดั้งเดิมเรี ยกว่า พระเวท มีอยู่ ๓ คัมภีร์
    ต่อมาเรี ยกว่า ไตรเวท มี ๔ คัมภีร์
คือ
  (1) คัมภีร์ฤคเวท
 (2) คัมภีร์ยชุรเวท
 (3) คัมภีร์สามเวท
(4)คัมภีร์อาถรรพเวท
ศาสนาฮินดู
          วิวฒนาการของศาสนาฮินดู
           ั
 (1) การนับถือเทพเจ้า เปลี่ยนจากการนับถือเทพเจ้า
  องค์เดียวเป็ นนับถือบางองค์
 (1) เชื่อว่าดวงวิญญาณเป็ นอนันตะ
 (3) กรรมกาหนดชะตาชีวต เชื่อว่าจะเป็ นไปตามกรรมซึ่งเกิด
             ิ
จากการกระทาในชาติปางก่อน
 (4) สังสารวัฏ การหลุดพ้นออกจากสังสารวัฏ
   (การสละความสุ ข)
ฮินดูสมัยอวตาร
     คัมภีร์ที่แสดงถึงลัทธิอวตาร
(1) คัมภีร์ อิติหาสะ
  -มหากาพย์รามายณะ หรื อ รามเกียติ์
(2) คัมภีร์ปราณะ
นิกายสาคัญในศาสนาฮินดู
   (1) นิกายพรหม
   (2) นิกายไวษณพ
   (3) นิกายไศวะ
หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์
     ฮินดู
 1. หลักธรรม 10 ประการ  คือ
  1.1 ธฤติ แปลว่า ความมันคง ความกล้า
             ่
 ความพากเพียร
  1.2 กษมา แปลว่า ความอดกลั้น หรื อ
 ความอดทน   
หลักธรรม ( ต่อ )
1.3 ทมะ แปลว่า การรู้จกข่มใจ
             ั
1.4 อัสเตยะ แปลว่า การไม่ลกขโมย
              ั
1.5 เศาจะ แปลว่า การทาตนให้บริ สุทธิ์
  ทั้งจิตใจและร่ างกาย
หลักธรรม (ต่อ)
•  1.6 อินทรี ยนิครหะ แปลว่า การระงับอินทรี ย ์
•  1.7 ธี แปลว่า การมีปัญญา
•  1.8 วิทยา แปลว่า ความรู้ทางปรัชญา
•  1.9 สัตยะ แปลว่า การแสดงความซื่อสัตย์ต่อกัน
•  1.10 อโกธะ แปลว่า การรู้จกข่มใจให้สงบ
               ั
นิกายของศาสนาพราหมณ์
 1. นิกายพรหม
  1.1 นับถือพระพรหมเป็ นผูสร้าง้
สรรพสิ่ งต่างๆ
  1.2 เป็ นนิกายที่เก่าแก่กว่านิกายอื่นๆ
นิกายของศาสนาพราหมณ์ (ต่อ)
 2. นิกายไศวะ
   2.1 เป็ นนิกายใหญ่และเป็ นนิกายที่สาคัญ
 นิกายหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
   2.2นับถือพระศิวะหรื อพระอิศวรเป็ นเทพ
 เจ้าสูงสุ ด เป็ นผูสร้างสรรพสิ่ งในโลก
          ้
นิกาย (ต่อ)
3. นิกายไวษณพ
  3.1 เป็ นนิกายที่บูชาพระวิษณุหรื อ
พระนารายณ์เป็ นพระเจ้าสูงสุ ด
  3.2 ถือว่าพระนารายณ์เป็ นผูสร้าง
               ้
ผูพิทกษ์ และผูทาลายสากลโลก
 ้ ั     ้
นิกาย (ต่อ)
 4. นิกายศากตะ หรือ นิกายศักติ
   เป็ นลัทธิบูชาเทพเจ้าฝ่ ายหญิง หรื อ
เทวี ซึ่งเป็ นชายาของเทพเจ้า ได้แก่
   - พระสุ รัสวดี
   - พระอุมาเทวี
   - พระลักษมี ฯลฯ
ศาสนาคริ สต์
   • ศาสนาคริ สต์กาเนิดขึ้น
    ในดินแดนของทวีป
    เอเชียได้รับการเผยแพร่
        ่
    ตั้งอยูในทวีปยุโรป
    อเมริ กาแอฟริ กา
นิกายของศาสนาคริสต์
• 1 นิกายโรมาคาทอลิก
• 2 นิกายออร์ ทอด็อกซ์
• 3 นิกายโปรเตสแตนท์
คัมภีร์ของศาสนาคริสต์
 1. พันธสั ญญาเดิม ( Old Testament )
 ภาคนี้เป็ นภาคของยิว ชาวคริ สต์ยอมรับว่าเป็ น
ส่ วนหนึ่งของคัมภีร์ในศาสนาของตนด้วย เนื้อหา
ว่าด้วยความเป็ นมาของชนชาติยว เริ่ มตั้งแต่พระเจ้า
                ิ
สร้างสพรรสิ่ งจนถึงสมัยก่อนที่พระเยซูประสูติ
คัมภีร์ของศาสนาคริสต์
     • 2 พันธสัญญาใหม่
     • เนื้อหาเริ่ มตั้งแต่พระเยซู
      ประสูติ พูดถึงชีวตและิ
      คาสอนของพระองค์
หลักธรรมที่สาคัญของศาสนาคริสต์
• 1 บาปกาเนิด     • 4 อาณาจักรพระเจ้า
• 2 หลักตรี เอกานุภาพ • 5 บัญญัติ 10
• 3 ความรัก       ประการ
จงรักเพือนบ้ านเหมือนรัก
    ่
     ตัวเอง
ประวัติศาสนาอิสลาม
     • ศาสดาของศาสนา
      อิสลาม คือ ท่านบีมุฮมั
      มัดเป็ นชาวอาหรับ
     • เกิดที่ประเทศซาอุดี-
      อาระเบีย ( พ.ศ.๑๑๑๓)
นิกายของศาสนาอิสลาม
• 1 นิกายซุนนี หรือ ซุนนะห์
• 2 นิกายชีอะห์
• 3 นิกายคอวาริจญ์
คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม
  คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม เรี ยกว่า
อัล-กุรอาน ถือเป็ นพระวจนะของพระเจ้า
คือ พระอัลลอฮฺ ซึ่งเป็ นผูประกาศคา
             ้
สอนของศาสนาอิสลาม
คาสอนส่ วนหนึ่งในพระคัมภีร์อล-กุรอาน
                   ั
ซึ่งเป็ นคัมภีร์ที่สาคัญที่สุดของศาสนาอิสลาม
บันทึกเป็ นภาษาอาหรับ
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
1. หลักการศรัทธา 6 ประการ
2. หลักการปฏิบัติ 5 ประการ
หลักการศรัทธา ๖ ปร ะการ
•  ศรัทธาในอัลลอฮฺ
•  ศรัทธาในบรรดามลาอีกะห์
•  ศรัทธาในคัมภีร์
•  ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต
•  ศรัทธาในวันพิพากษา
•  ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้า
หลักปฏิบัติ ๕ ประการ
•  การปฏิญาณตน
•  การละหมาด
•  การถือศีลอด
•  การบริ จาคซะกาต
•  การประกอบพิธีฮจญ์
          ั
ในวันศุกร์ ผูที่เป็ นมุสลิมไปประกอบพิธีละหมาด
        ้
ร่ วมกันที่มสยิด หลังจากนั้นก็จะร่ วมฟังการ
      ั
บรรยายถึงหลักคาสอนในพระคัมภีร์อล-กุรอาน
                   ั
จากผูทรงคุณวุฒิ
   ้
ความหมายของปัญหาสั งคม
  นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ
คาว่า ปัญหาสั งคม แตกต่างกันออกไป
ดังนี้
ประสาท หลักศิลา
  กล่าวว่า ปัญหาของสังคม หมายถึง ภาวะหรื อ
สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อคนจานวน
หนึ่ง และเป็ นจานวนมากพอที่จะคิดว่า
       ่
ไม่อาจทนอยูในสภาพเช่นนั้นได้ตลอดไป ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
อุทย หิรัญโต
         ั
   กล่าวว่า ปัญหาสังคม คือ สภาวะที่เกิดขึ้นใน
สังคม สภาวะนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อน ไม่เป็ น
ที่พึงประสงค์ของคนหมู่มาก ถ้าเกิดสภาวะเช่นนี้
ต้องมีการแก้ไขร่ วมกันทางสังคม
ฮอร์ ตันและเลสลี
  อธิบายว่า ปัญหาสังคมเป็ นสภาวะที่มีผลกระทบ
ต่อบุคคลที่มีจานวนมาก และไม่เป็ นที่พอใจของประ
ชาชน ซึ่งต่างก็เห็นว่าควรจะร่ วมมือกันแก้ไขปัญหา
นั้นๆ
แรบและเซลซ์ นิค
  กล่าวว่า ปัญหาสังคม คือปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การอยูร่วมกันของมนุษย์เนื่องจากว่าสังคมไม่
    ่
สามารถควบคุมบุคคลให้ปฏิบติตามกฎเกณฑ์ของ
              ั
สังคมนั้นได้ ถ้าสังคมไม่จดให้ได้ ปัญหาก็จะ
             ั
เกิดขึ้น
สรุปความหมาย “ปัญหาสั งคม”
       ่
  สรุ ปได้วา ปัญหาสังคม เป็ นปัญหาที่มี
 ผลกระทบต่อคนส่ วนใหญ่เนื่องจากการ
 กระทาต่อกันในสังคม ทาให้มีความรู้สึก
 นึกคิดว่าจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งและ
 แก้ไข
ลักษณะของปัญหาสั งคม
• มีการกระทาที่เป็ นการบ่อนทาลายความสงบเรี ยบร้อย
 ของสังคมเกิดขึ้น
• หรื อ มีการกระทาที่ขดต่อการจัดระเบียบทางสังคมการ
             ั
 บ่อนทาลายความเรี ยบร้อยของสังคมนั้นที่เกิดขึ้นอยู่
 บ่อยครั้งจนทาให้ผคนจานวนมากเกิดความเดือดร้อน
           ู้
• มีการเรี ยกร้องหรื อร่ วมมือกันในอันที่จะทาให้
 สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขขจัดปั ดเป่ าให้หมด
 สิ้ นไป
ประเภทของปัญหาสังคม
• ปั ญหาสังคมที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน ได้แก่
 พฤติกรรมทางเพศ สิ่ งเสพติด การทุจริ ต เป็ นต้น
• ปั ญหาสังคมที่เกิดจากการเสี ยระเบียบทางสังคม
 ได้แก่ การย้ายถิ่น ชุมชนแออัด การบริ การสาธารณะ
 การศึกษา การจราจร และคุณภาพชีวต เป็ นต้น
                   ิ
ปัญหาสั งคมไทย
• ปั ญหาสังคมส่ วนมากเกิดจากข้อบกพร่ องของการจัด
 ระเบียบระบบสังคม ทาให้พฤติกรรมของผูคนส่ วน
                     ้
 ใหญ่ในสังคมเปลี่ยนไปจากกฎเกณฑ์ที่สงคมได้
                    ั
 กาหนดไว้ ปั ญหาสังคมเป็ นปั ญหาที่มีความรุ นแรง
 และควรที่จะต้องสนใจศึกษาร่ วมกัน
ปัญหาประชากร

• ปั จจุบนประเทศไทยประสบปั ญหาประชากรเพิ่ม
     ั
 อย่างรวดเร็ ว และมีจานวนประชากรมากจนไม่อาจ
 จัดสรรทรัพยากรต่างๆให้พอเพียงได้
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู

More Related Content

What's hot

ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์Padvee Academy
 
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทยการเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทยPadvee Academy
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามPadvee Academy
 
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายานแนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายานPadvee Academy
 
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาPadvee Academy
 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนาพระอภิชัช ธมฺมโชโต
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามพัน พัน
 
ศาสนาเชน
ศาสนาเชนศาสนาเชน
ศาสนาเชนPadvee Academy
 
ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1thnaporn999
 
บทที่ ๒ กรรมฐาน และบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐาน
บทที่ ๒ กรรมฐาน และบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐานบทที่ ๒ กรรมฐาน และบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐาน
บทที่ ๒ กรรมฐาน และบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐานpop Jaturong
 
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐานบทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐานpop Jaturong
 
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์CC Nakhon Pathom Rajabhat University
 
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆAnchalee BuddhaBucha
 
พุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
พุทธศาสนาในโลกปัจจุบันพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
พุทธศาสนาในโลกปัจจุบันPadvee Academy
 
พราหมณ์
พราหมณ์พราหมณ์
พราหมณ์thnaporn999
 

What's hot (20)

ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์
 
ศาสนาซิกส์
ศาสนาซิกส์ศาสนาซิกส์
ศาสนาซิกส์
 
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทยการเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
 
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายานแนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
 
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
 
ศาสนาเชน
ศาสนาเชนศาสนาเชน
ศาสนาเชน
 
ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1
 
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
 
บทที่ ๒ กรรมฐาน และบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐาน
บทที่ ๒ กรรมฐาน และบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐานบทที่ ๒ กรรมฐาน และบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐาน
บทที่ ๒ กรรมฐาน และบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐาน
 
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐานบทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน
 
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
 
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
 
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
 
กรรมฐาน (สื่อการสอน ๒) สัปดาห์ที่ ๒
กรรมฐาน (สื่อการสอน ๒) สัปดาห์ที่ ๒กรรมฐาน (สื่อการสอน ๒) สัปดาห์ที่ ๒
กรรมฐาน (สื่อการสอน ๒) สัปดาห์ที่ ๒
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
 
พุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
พุทธศาสนาในโลกปัจจุบันพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
พุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
 
พราหมณ์
พราหมณ์พราหมณ์
พราหมณ์
 

Similar to ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู

ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูJani Kp
 
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล        โดย ครูอัมพรศาสนาสากล        โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพรampy48
 
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 00703ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007Dream'Es W.c.
 
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับniralai
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
 
อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์sangworn
 
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไรบทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไรPadvee Academy
 
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่งพัน พัน
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55Kwandjit Boonmak
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55Kwandjit Boonmak
 
วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยbabyoam
 
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
 คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ Islamic Invitation
 
ปรัชญาพุทธศาสนา
ปรัชญาพุทธศาสนาปรัชญาพุทธศาสนา
ปรัชญาพุทธศาสนาYota Bhikkhu
 

Similar to ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู (20)

ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล        โดย ครูอัมพรศาสนาสากล        โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
 
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 00703ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
 
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
 
Chapter2
Chapter2Chapter2
Chapter2
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
 
อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์
 
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไรบทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
 
590802 บทที่-1-แก้ไขแล้ว
590802 บทที่-1-แก้ไขแล้ว590802 บทที่-1-แก้ไขแล้ว
590802 บทที่-1-แก้ไขแล้ว
 
ฮินดู
ฮินดูฮินดู
ฮินดู
 
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
 
วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
 
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
 คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
นวโกวาท
นวโกวาทนวโกวาท
นวโกวาท
 
งานสังคม
งานสังคมงานสังคม
งานสังคม
 
ปรัชญาพุทธศาสนา
ปรัชญาพุทธศาสนาปรัชญาพุทธศาสนา
ปรัชญาพุทธศาสนา
 

ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู

 • 1.
 • 2. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ในปัจุบนศาสนาฮินดูเป็ นศาสนาประจาชาติชอง ั ประเทศ อินเดีย มีศาสนิกชนนับถือประมาณ 461 ล้านคน โดยศาสนาฮินดูมีวิวฒนาการสื บทอดจาก ั ศาสนาพราหมณ์ เนื่องจากวัฒนธรรมไทยของเรา ส่ วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
 • 3. 1. ศาสนาพราหมณ์ ความเป็ นมา ศาสนาพราหมณ์เป็ นศาสนาดั้งเดิมของเผ่าอารยัน ซึ่งได้อพยพจากตอนกลางของทวีปเอเชียมายังลุ่มแม่น้ าสิ นธุ ชาวอารยันมีความเชื่อในเรื่ องความลี้ลบของปรากฎการณ์ทาง ั ่ ธรรมชาติวาสิ่ งเหล่านี้มีอานาจน่าเกรงกลัว
 • 4. ความเชื่อเรื่องเทพเจ้ า • ความเชื่อเรื่ องเทพเจ้าของชาวอารยันได้พฒนาการเรื่ อยมา ั • เดิมเชื่อว่ามีเทพเจ้าหลายองค์ แบ่งเป็ น ๓ กลุ่ม คือ • - เทพบนพื้นโลก • - เทพบนอากาศ • - เทพบนสวรรค์ •
 • 5. หน้ าที่ของเทพเจ้ าแต่ ละองค์ พระวรุ ณ เป็ นเทพเจ้าแห่งฝน พระสูรยะ เป็ นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ พระวายุ เป็ นเทพเจ้าแห่งลม พระอินทร์ เป็ นเทพเจ้าแห่งสงคราม
 • 6. คัมภีร์พระเวท เป็ นคัมภีร์ที่พวกพราหมณ์ - ฮินดูเอาไว้เป็ นบทสวด อ้อนวอนเทพเจ้า ชาวอารยันต้อง เซ่นสรวงบูชา และอ้อนวอนเทพเจ้า ตาม คัมภีร์พระเวท
 • 7. ความเชื่อใหม่ ต่อมาระบบความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าได้เปลี่ยนไป จากที่เชื่อว่าเทพเจ้าแต่ละองค์ต่างมีฤทธานุภาพไม่แพ้กน ั กลายเป็ นความเชื่อว่ามีเทพเจ้าเพียง องค์เดียวเท่านั้น ที่ใหญ่ที่สุด
 • 8. คือ พระพรหม เป็ นผูสร้างโลกและจักรวาล ้ พระวิษณุ (พระนารายณ์) เป็ นผูบริ หารคุมครองโลก ้ ้ พระศิวะ (พระอิศวร) เป็ นผูทาลายโลกและสร้างโลกขึ้นมา ้
 • 9. 1.2 คัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ โดยดั้งเดิมเรี ยกว่า พระเวท มีอยู่ ๓ คัมภีร์ ต่อมาเรี ยกว่า ไตรเวท มี ๔ คัมภีร์
 • 10. คือ (1) คัมภีร์ฤคเวท (2) คัมภีร์ยชุรเวท (3) คัมภีร์สามเวท (4)คัมภีร์อาถรรพเวท
 • 11. ศาสนาฮินดู วิวฒนาการของศาสนาฮินดู ั (1) การนับถือเทพเจ้า เปลี่ยนจากการนับถือเทพเจ้า องค์เดียวเป็ นนับถือบางองค์ (1) เชื่อว่าดวงวิญญาณเป็ นอนันตะ (3) กรรมกาหนดชะตาชีวต เชื่อว่าจะเป็ นไปตามกรรมซึ่งเกิด ิ จากการกระทาในชาติปางก่อน (4) สังสารวัฏ การหลุดพ้นออกจากสังสารวัฏ (การสละความสุ ข)
 • 12. ฮินดูสมัยอวตาร คัมภีร์ที่แสดงถึงลัทธิอวตาร (1) คัมภีร์ อิติหาสะ -มหากาพย์รามายณะ หรื อ รามเกียติ์ (2) คัมภีร์ปราณะ
 • 13. นิกายสาคัญในศาสนาฮินดู (1) นิกายพรหม (2) นิกายไวษณพ (3) นิกายไศวะ
 • 14. หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู 1. หลักธรรม 10 ประการ คือ 1.1 ธฤติ แปลว่า ความมันคง ความกล้า ่ ความพากเพียร 1.2 กษมา แปลว่า ความอดกลั้น หรื อ ความอดทน 
 • 15. หลักธรรม ( ต่อ ) 1.3 ทมะ แปลว่า การรู้จกข่มใจ ั 1.4 อัสเตยะ แปลว่า การไม่ลกขโมย ั 1.5 เศาจะ แปลว่า การทาตนให้บริ สุทธิ์ ทั้งจิตใจและร่ างกาย
 • 16. หลักธรรม (ต่อ) • 1.6 อินทรี ยนิครหะ แปลว่า การระงับอินทรี ย ์ • 1.7 ธี แปลว่า การมีปัญญา • 1.8 วิทยา แปลว่า ความรู้ทางปรัชญา • 1.9 สัตยะ แปลว่า การแสดงความซื่อสัตย์ต่อกัน • 1.10 อโกธะ แปลว่า การรู้จกข่มใจให้สงบ ั
 • 17. นิกายของศาสนาพราหมณ์ 1. นิกายพรหม 1.1 นับถือพระพรหมเป็ นผูสร้าง้ สรรพสิ่ งต่างๆ 1.2 เป็ นนิกายที่เก่าแก่กว่านิกายอื่นๆ
 • 18. นิกายของศาสนาพราหมณ์ (ต่อ) 2. นิกายไศวะ 2.1 เป็ นนิกายใหญ่และเป็ นนิกายที่สาคัญ นิกายหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 2.2นับถือพระศิวะหรื อพระอิศวรเป็ นเทพ เจ้าสูงสุ ด เป็ นผูสร้างสรรพสิ่ งในโลก ้
 • 19. นิกาย (ต่อ) 3. นิกายไวษณพ 3.1 เป็ นนิกายที่บูชาพระวิษณุหรื อ พระนารายณ์เป็ นพระเจ้าสูงสุ ด 3.2 ถือว่าพระนารายณ์เป็ นผูสร้าง ้ ผูพิทกษ์ และผูทาลายสากลโลก ้ ั ้
 • 20. นิกาย (ต่อ) 4. นิกายศากตะ หรือ นิกายศักติ เป็ นลัทธิบูชาเทพเจ้าฝ่ ายหญิง หรื อ เทวี ซึ่งเป็ นชายาของเทพเจ้า ได้แก่ - พระสุ รัสวดี - พระอุมาเทวี - พระลักษมี ฯลฯ
 • 21.
 • 22. ศาสนาคริ สต์ • ศาสนาคริ สต์กาเนิดขึ้น ในดินแดนของทวีป เอเชียได้รับการเผยแพร่ ่ ตั้งอยูในทวีปยุโรป อเมริ กาแอฟริ กา
 • 23. นิกายของศาสนาคริสต์ • 1 นิกายโรมาคาทอลิก • 2 นิกายออร์ ทอด็อกซ์ • 3 นิกายโปรเตสแตนท์
 • 24. คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ 1. พันธสั ญญาเดิม ( Old Testament ) ภาคนี้เป็ นภาคของยิว ชาวคริ สต์ยอมรับว่าเป็ น ส่ วนหนึ่งของคัมภีร์ในศาสนาของตนด้วย เนื้อหา ว่าด้วยความเป็ นมาของชนชาติยว เริ่ มตั้งแต่พระเจ้า ิ สร้างสพรรสิ่ งจนถึงสมัยก่อนที่พระเยซูประสูติ
 • 25. คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ • 2 พันธสัญญาใหม่ • เนื้อหาเริ่ มตั้งแต่พระเยซู ประสูติ พูดถึงชีวตและิ คาสอนของพระองค์
 • 26. หลักธรรมที่สาคัญของศาสนาคริสต์ • 1 บาปกาเนิด • 4 อาณาจักรพระเจ้า • 2 หลักตรี เอกานุภาพ • 5 บัญญัติ 10 • 3 ความรัก ประการ
 • 28.
 • 29. ประวัติศาสนาอิสลาม • ศาสดาของศาสนา อิสลาม คือ ท่านบีมุฮมั มัดเป็ นชาวอาหรับ • เกิดที่ประเทศซาอุดี- อาระเบีย ( พ.ศ.๑๑๑๓)
 • 30. นิกายของศาสนาอิสลาม • 1 นิกายซุนนี หรือ ซุนนะห์ • 2 นิกายชีอะห์ • 3 นิกายคอวาริจญ์
 • 31. คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม เรี ยกว่า อัล-กุรอาน ถือเป็ นพระวจนะของพระเจ้า คือ พระอัลลอฮฺ ซึ่งเป็ นผูประกาศคา ้ สอนของศาสนาอิสลาม
 • 32. คาสอนส่ วนหนึ่งในพระคัมภีร์อล-กุรอาน ั ซึ่งเป็ นคัมภีร์ที่สาคัญที่สุดของศาสนาอิสลาม บันทึกเป็ นภาษาอาหรับ
 • 33. หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม 1. หลักการศรัทธา 6 ประการ 2. หลักการปฏิบัติ 5 ประการ
 • 34. หลักการศรัทธา ๖ ปร ะการ • ศรัทธาในอัลลอฮฺ • ศรัทธาในบรรดามลาอีกะห์ • ศรัทธาในคัมภีร์ • ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต • ศรัทธาในวันพิพากษา • ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้า
 • 35. หลักปฏิบัติ ๕ ประการ • การปฏิญาณตน • การละหมาด • การถือศีลอด • การบริ จาคซะกาต • การประกอบพิธีฮจญ์ ั
 • 36. ในวันศุกร์ ผูที่เป็ นมุสลิมไปประกอบพิธีละหมาด ้ ร่ วมกันที่มสยิด หลังจากนั้นก็จะร่ วมฟังการ ั บรรยายถึงหลักคาสอนในพระคัมภีร์อล-กุรอาน ั จากผูทรงคุณวุฒิ ้
 • 37.
 • 38. ความหมายของปัญหาสั งคม นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ คาว่า ปัญหาสั งคม แตกต่างกันออกไป ดังนี้
 • 39. ประสาท หลักศิลา กล่าวว่า ปัญหาของสังคม หมายถึง ภาวะหรื อ สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อคนจานวน หนึ่ง และเป็ นจานวนมากพอที่จะคิดว่า ่ ไม่อาจทนอยูในสภาพเช่นนั้นได้ตลอดไป ต้องมี การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
 • 40. อุทย หิรัญโต ั กล่าวว่า ปัญหาสังคม คือ สภาวะที่เกิดขึ้นใน สังคม สภาวะนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อน ไม่เป็ น ที่พึงประสงค์ของคนหมู่มาก ถ้าเกิดสภาวะเช่นนี้ ต้องมีการแก้ไขร่ วมกันทางสังคม
 • 41. ฮอร์ ตันและเลสลี อธิบายว่า ปัญหาสังคมเป็ นสภาวะที่มีผลกระทบ ต่อบุคคลที่มีจานวนมาก และไม่เป็ นที่พอใจของประ ชาชน ซึ่งต่างก็เห็นว่าควรจะร่ วมมือกันแก้ไขปัญหา นั้นๆ
 • 42. แรบและเซลซ์ นิค กล่าวว่า ปัญหาสังคม คือปัญหาที่เกิดขึ้นจาก การอยูร่วมกันของมนุษย์เนื่องจากว่าสังคมไม่ ่ สามารถควบคุมบุคคลให้ปฏิบติตามกฎเกณฑ์ของ ั สังคมนั้นได้ ถ้าสังคมไม่จดให้ได้ ปัญหาก็จะ ั เกิดขึ้น
 • 43. สรุปความหมาย “ปัญหาสั งคม” ่ สรุ ปได้วา ปัญหาสังคม เป็ นปัญหาที่มี ผลกระทบต่อคนส่ วนใหญ่เนื่องจากการ กระทาต่อกันในสังคม ทาให้มีความรู้สึก นึกคิดว่าจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งและ แก้ไข
 • 44. ลักษณะของปัญหาสั งคม • มีการกระทาที่เป็ นการบ่อนทาลายความสงบเรี ยบร้อย ของสังคมเกิดขึ้น • หรื อ มีการกระทาที่ขดต่อการจัดระเบียบทางสังคมการ ั บ่อนทาลายความเรี ยบร้อยของสังคมนั้นที่เกิดขึ้นอยู่ บ่อยครั้งจนทาให้ผคนจานวนมากเกิดความเดือดร้อน ู้ • มีการเรี ยกร้องหรื อร่ วมมือกันในอันที่จะทาให้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขขจัดปั ดเป่ าให้หมด สิ้ นไป
 • 45. ประเภทของปัญหาสังคม • ปั ญหาสังคมที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน ได้แก่ พฤติกรรมทางเพศ สิ่ งเสพติด การทุจริ ต เป็ นต้น • ปั ญหาสังคมที่เกิดจากการเสี ยระเบียบทางสังคม ได้แก่ การย้ายถิ่น ชุมชนแออัด การบริ การสาธารณะ การศึกษา การจราจร และคุณภาพชีวต เป็ นต้น ิ
 • 46. ปัญหาสั งคมไทย • ปั ญหาสังคมส่ วนมากเกิดจากข้อบกพร่ องของการจัด ระเบียบระบบสังคม ทาให้พฤติกรรมของผูคนส่ วน ้ ใหญ่ในสังคมเปลี่ยนไปจากกฎเกณฑ์ที่สงคมได้ ั กาหนดไว้ ปั ญหาสังคมเป็ นปั ญหาที่มีความรุ นแรง และควรที่จะต้องสนใจศึกษาร่ วมกัน
 • 47. ปัญหาประชากร • ปั จจุบนประเทศไทยประสบปั ญหาประชากรเพิ่ม ั อย่างรวดเร็ ว และมีจานวนประชากรมากจนไม่อาจ จัดสรรทรัพยากรต่างๆให้พอเพียงได้