B360 2011528-gw-nieuwsbrief lonen mei 2011 nr9

189 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
189
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

B360 2011528-gw-nieuwsbrief lonen mei 2011 nr9

  1. 1. VakantiegeldIeder jaar weer kijkt iedere werk-nemer uit naar het ontvangen vanvakantiebijslag.Iedereen die in Nederland een dienstbetrekking heeft,heeft recht op vakantiebijslag. Dit is vastgelegd in deWet minimumloon en vakantiebijslag. De vakantiebijslagmoet minimaal 8% van het brutoloon zijn. Een werkgevermag afwijken van dit percentage mits dit in de CAO is af-gesproken. De CAO of arbeidsvoorwaarden kunnen bepa-len dat u geen vakantiegeld ontvangt. Meestal wordt dan eenall-in loon afgesproken, wat in de praktijk vooral bij oproepkrach-ten voorkomt.Vakantiebijslag wordt betaald over het brutoloon van de werknemerplus over aan de dienstbetrekking verbonden toeslagen, zoals bijv. onre-gelmatigheidstoeslag en provisie. Over bijzonder beloningen, zoals verdiensten uitoverwerk, winst- en eindejaarsuitkering wordt geen vakantiebijslag betaald. De loonheffing is doorgaans hoger dan overhet normale inkomen. De wet schrijft voor dat de werkgever in juni vakantiebijslag betaald. In de praktijk vindt de uitbetalingvaak in mei plaats. Gaat een werknemer uit dienst dan wordt direct het opgebouwde vakantiebijslag uitbetaald. Ookheeft de werknemer dan recht op uitbetaling van de nog niet opgenomen vakantiedagen. Over deze uitbetaling dienteveneens vakantiebijslag betaald te worden.– Vakantiegeld– Vakantiewerkregels voor dewerkgever– Nieuwe vakantiewet niet metterugwerkende kracht– Niet toepassen anoniementariefleidt tot naheffing loonheffingen– Hoge sectorpremie - geenschriftelijke contracten– AOW gaat in op verjaardag65-jarige / pensioenleeftijd66 jaar-pensioenopbouw40 jaar– Een stagiair op de werkvloerwat betekent dit voor de loon-administratie?– Documenten in de loon-administratieB360.NLNieuwsbriefPolluxweg 208938 AZ LeeuwardenPostbus 76608903 JR LeeuwardenTelefoon (058) 26 555 26Fax (058) 280 37 04E-mail lonen@b360.nlSALARISADMINISTRATIENummer9,mei/juni2011Vakantiewerkregels voor de werkgeverVeel bedrijven hebben in de zomer een vakantiekracht in dienst. Daarom ishet belangrijk voor werkgevers om de wetten en plichten voor vakantiekrachtente kennen. Voor elke leeftijdsgroep zijn er andere wetten en regels.Dertien en veertienjarige vakantiekrachtenScholieren van dertien en veertien jaar mogen alleen werken op dagen dat ergeen school is. Ze mogen tijdens schoolperiodes hooguit twee uur per dagwerken met een maximum van twaalf uur per week. Voor een zomerbaantjegeldt dat de jongeren zeven uur per dag mogen werken en maximaal 35 uurper week.Deze leeftijdsgroep mag maximaal 4 weken per jaar werken. Tussen de derdeen vierde week moet minimaal twee weken vrij zitten. Een veertienjarige die inde vakantie vijftien wordt, mag zes weken per jaar werken. Hiervan mogener 4 weken aaneengesloten zitten. Er bestaat geen minimumloon voor dezeleeftijdsgroep. Dertien en veertienjarige vakantiekrachten mogen alleen maarlicht niet-industrieel werk verrichten. Dus geen kassa- of lopende bandwerkmaar wel assisteren bij inpakwerk. De werktijden moeten liggen tussen 07.00en 19.00 uur.7077 Nieuwsbrief mei juni 2011 B360:Opmaak 1 25-05-11 15:54 Pagina 1
  2. 2. SALARISADMINISTRATIENummer9,mei/juni2011Zomerbaantje voor vijftienjarige scholierenEen vijftienjarige vakantiekracht mag al wat meer uren werken, maximaal 4,5 achter elkaar met een halfuur pauze, maximaalacht uur per dag en maximaal 40 uur per week. Vijftienjarigen mogen maximaal zes weken vakantiewerk verrichten waar-van vier weken aaneengesloten. Ook mag een vijftienjarige vakantiekracht wat meer werkzaamheden verrichten. Vanafvijftien jaar mag een kracht licht niet-industrieel werk doen, bijvoorbeeld werken in een winkel. Voor vijftienjarige werknemersis er wel een minimumloon, namelijk 98,60 euro bruto per week.Bijbaan voor zestien en zeventienjarige scholierenJongeren in deze leeftijdsgroep mogen bijna alle werkzaamheden verrichten. Ze mogen dus werken in een fabriek, achterde kassa of serveren op een terras. Voor gevaarlijke werkzaamheden moet er een oudere begeleider aanwezig zijn.Zestien en zeventienjarige vakantiekrachten mogen negen uur per dag werken met een maximum van 45 uur per week.Per vier weken mogen de jongeren maximaal 160 uur werken.Tussen 23.00 en 06.00 uur mag er niet gewerkt worden. Dekrachten moeten minimaal twaalf uur rust hebben tussen twee werkdagen. Ook mag er in het weekend gewerkt wordenmaar het is op zaterdag of zondag en niet op beide dagen. Het minimumloon voor een zestienjarige is 113,40 euro brutoper week. Voor een zeventienjarige bedraagt dit 129,85 euro bruto per week.Werken in de nachtVoor alle leeftijdsgroepen geldt dat er niet s nachts gewerkt mag worden. Ook mogen zij niet werken met gevaarlijke stoffen.(minimumlonen per 01-01-2011)Nieuwe vakantiewet niet met terugwerkende krachtHet wetsvoorstel vakantie- en verlofrechten wordt niet met terugwerkende kracht ingevoerd. Dat heeft de ministervan Sociale Zaken in een brief aan de Eerste Kamer aangegeven:Het wetsvoorstel heeft onmiddelijke werking. Dat betekent, dat met ingang van de datum van inwerkingtredingiedere werknemer ongeacht zijn gezondheidstoestand volledig de minimum vakantiedagen zal opbouwen. Alleenten aanzien van vakantieaanspraken die zijn opgebouwd voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel blijft dehuidige verjaringstermijn gelden. Invoering van de nieuwe wetgeving met terugwerkende kracht zou afbreuk doenaan de rechtszekerheid van werkgevers. Het zou immers betekenen dat een (voormalig) langdurig zieke werknemeralsnog jegens zijn (ex-)werkgever aanspraak zou kunnen maken op de volledige opbouw van de minimumvakantiedagen of de uitbetaling daarvan bij het einde van de arbeidsovereenkomst.Los van het rechtszekerheidsbeginsel is dit ook praktisch niet te realiseren. Werkgevers hebben mogelijk hun bedrijfverkocht aan een andere werkgever, hun dossier reeds vernietigd, zijn failliet of reeds gestopt. Ook is niet meer nate gaan of werknemers mogelijk vakantie hadden kunnen opnemen tijdens ziekte. Het bepalen van een datumvan de eventuele terugwerkende kracht zou eveneens problematisch zijn.”Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, treedt de wet 1 januari 2012 in werking.Niet toepassen anoniementarief leidt tot naheffing loonheffingenAls een werkgever niet voldoet aan zijn administratieve verplichtingenloopt hij het risico geconfronteerd te worden met naheffingsaanslagenloonheffingen. Daarbovenop volgen vaak een boete en toepassing vanhet anoniementarief, hetgeen aanmerkelijk hoger is dan het normaletarief.Een werknemer moet zijn gegevens loonheffingen vóór de eerste werk-dag doorgeven, gedag- en ondertekend. Ook moet er een kopie voor-handen zijn van een geldig identiteitsbewijs. Een werkgever moet hetanoniementarief (het hoogste belastingtarief) toepassen als hij niet aande administratieve verplichtingen voldoet.Het Hof Arnhem heeft een uitspraak gedaan of een inspecteur terecht7077 Nieuwsbrief mei juni 2011 B360:Opmaak 1 25-05-11 15:54 Pagina 2
  3. 3. Nummer9,mei/juni2011SALARISADMINISTRATIEaan een werkgever naheffingsaanslagen loonheffingen metboete heeft opgelegd.De betrokken werkgever kreeg een naheffingsaanslag naeen boekenonderzoek. De werkgever had ondermeer vaneen aantal werknemers geen ingevulde en ondertekendeloonbelastingverklaring voorhanden. Daarnaast had dewerkgever geen kopie van het identiteitsbewijs van eenaantal werknemers.De werkgever bracht eerder in de procedure naar vorendat zijn vorige administrateur wel degelijk een kopie voor-handen moest hebben gehad, omdat hij de lonen andersniet verwerkt had en ook niet had kunnen verwerken. Eigen-lijk stelt de werkgever hier dat als je ervan uitgaat dat desalarisadministrateurs hun werk goed doen, het anoniemen-tarief niet van toepassing kan zijn en dat hem niet kanworden aangerekend dat de kopieën inmiddels zijn zoek-geraakt bij de voormalige adviseur. De inspecteur spreektdit tegen, omdat bepalend is of de kopieën er zijn of niet.Het gerechtshof vindt dat de werkgever het zoekraken bijde voormalige adviseur met zijn enkele mededeling nietaannemelijk maakt. Ook vindt het gerechtshof het niet ge-loofwaardig dat de werkgever aan de boekhouder heeftgevraagd om beloningen onder inhouding van loonheffinguit te keren. De stelling van de werkgever dat was afgespro-ken met de werknemer dat deze de ontvangen beloningkeurig zou aangeven bij de aangifte inkomstenbelastinghelpt hem ook al niet. Ook maakt de werkgever niet duide-lijk dat hij de nageheven loonheffingen nog kon verhalenop de werknemer. Alleen een voornemen om dit te doen isonvoldoende.De werkgever krijgt een boete op het niet toepassen vanhet anoniementarief.Bij een pizzeria zijn werknemers in dienst die geen schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben. Bij een looncontrole legtde inspecteur naheffingsaanslagen op omdat ten onrechte het lage percentage sectorpremie zou zijn toegepast.De rechtbank is van mening dat de naheffingsaanslagen terecht zijn opgelegd. De werkgever had moeten weten datvoor de toepassing van het lage percentage schriftelijke arbeidsovereenkomsten noodzakelijk zijn. Een naheffing hadeenvoudig voorkomen kunnen worden door het opstellen van schriftelijke arbeidsovereenkomsten.Hoog en laag percentageIn de volgende sectoren geldt een hoog en een laag percentage sectorpremie:- agrarisch bedrijf - bouwbedrijf - culturele instellingen - horeca algemeen - schildersbedrijfHet verschil in premie kan oplopen tot 6,25 procent!Het lage percentage is van toepassing als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor tenminste één jaar of vooronbepaalde tijd is. De omvang van de arbeid moet eenduidig zijn vastgelegd. Aan die voorwaarde is niet voldaanals bij een oproepcontract de omvang niet is vastgelegd of bij een nulurencontract.Als de werknemer binnen een jaar na indiensttreding recht krijgt op een WW-uitkering is met terugwerkende krachtalsnog het hoge percentage van toepassing.Hoge sectorpremie – geen schriftelijke contractenHet ontbreken van schriftelijke arbeidsovereenkomsten verhindert toepassing van lage sectorpremie.AOW gaat in op verjaardag 65-jarigeDe dag waarop iemand voor het eerst AOW krijgt wordt verplaatst.Nu gaat de AOW in op de eerste dag van de maand waarin de pensioenleeftijd wordt bereikt. Vanaf 1 januari 2012wordt dit de dag waarop iemand zijn pensioenleeftijd daadwerkelijk bereikt.Deze maatregel is onderdeel van het pakket bezuinigingen dat in het regeerakkoord is afgesproken. Hiermee wordt eenbesparing van ongeveer 60 miljoen euro per jaar gerealiseerd.Pensioenleeftijd 66 jaar, pensioenopbouw 40 jaarDe AOW-leeftijd wordt in 2020 verhoogd van 65 naar 66 jaar. Mensen krijgen langer de tijd om pensioen op te bouwenen zo kunnen de opbouwpercentages van de pensioenpremies omlaag. De ministerraad heeft daarmee ingestemd opvoorstel van de minister van Sociale Zaken. Het kabinet verhoogt de AOW-leeftijd in 2020 om werkgevers en werknemersvoldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op langer doorwerken.Nieuw uitgangspunt is dat in 40 in plaats van 35 jaar een volledig pensioen kan worden opgebouwd. Langer doorwerkenzorgt ervoor dat mensen meer tijd hebben om pensioen op te bouwen waardoor de de opbouwpercentages omlaagkunnen. Vanaf 2013 bouwen mensen voor hun uiteindelijke pensioen jaarlijks 1,75 procent in plaats van 2 procent op vooreindloonregeling; voor middelloonregeling wordt dat 2 in plaats van 2,25 procent. Tot 2013 blijft de pensioenopbouw on-gewijzigd. De al opgebouwde pensioenrechten blijven intact.7077 Nieuwsbrief mei juni 2011 B360:Opmaak 1 25-05-11 15:54 Pagina 3
  4. 4. DezeNieuwsbrief–eenuitgavevanBuro360–ismetdegrootstmogelijkezorgsamengesteld.DesalniettemingeeftBuro360geengarantiemetbetrekkingtotdeaardendeinhoudvandeinformatievandezeuitgave.Buro360isnietaansprakelijkvoordeinhoudvandezeinformatieofvoordegevolgenvanhetgebruikdaarvan.Voortoelichtingkuntualtijdcontactmetonsopnemen.Hoe wordt de arbeidverhouding van een stagiair gekwalifi-ceerd? Als uw bedrijf te maken krijgt met stagiairs dan zijn erdrie situaties mogelijk.Er is sprake van: - een echte dienstbetrekking- een fictieve dienstbetrekking- geen (fictieve) dienstbetrekkingEen echte dienstbetrekkingVan een echte dienstbetrekking is sprake als de stagiair voorde aan de stage bestede uren een normaal te achten loonontvangt en de werkgever ook verplicht is dit loon te betalen.Daarnaast moet de stagiair onder gezag gedurende een be-paalde tijd arbeid verrichten.Is sprake van een echte dienstbetrekking dan moet de werk-gever als stageverlener loonheffingen inhouden. Het is echtermogelijk dat de werkgever in aanmerking komt voor af-drachtsverminderingen. In dat geval hoeft hij de ingehoudenloonheffing niet volledig af te dragen.Wanneer er sprake is van een echte arbeidsovereenkomstworden er premies werknemersverzekering ingehouden enafgedragen. De werkgever draagt dan premies WAO/WIA enWW af, terwijl de medewerker ook verzekerd zal zijn voor dezorgverzekeringswet. Is de medewerker ouder dan 18 jaardan dient er ook de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW af-gedragen te worden. Dit houdt tevens in dat, wanneer de me-dewerker ziek wordt, de werkgever het loon doorbetaaltgedurende de eerste twee ziektejaren.Een fictieve dienstbetrekkingIs er geen sprake van een echte dienstbetrekking, dan is destagiair mogelijk werkzaam in een fictieve dienstbetrekking.Een fictieve dienstbetrekking komt aan de orde in de situatie,dat de gezagsverhouding niet is toe te rekenen aan dedienstbetrekking maar aan de relatie tussen docent en leer-ling. Voor een fictieve dienstbetrekking is vereist, dat de stagiairbehalve onderwijs een beloning in geld of natura ontvangt.Daarnaast is een eis dat de stagiair arbeid verricht. Het werkdat de stagiair doet moet verder gaan dan het volgen vanonderwijs. Ook bij een fictieve dienstbetrekking moet loonhef-fing worden ingehouden. Bij een fictieve dienstbetrekking is destagiair verzekerd volgens de ziektewet. Hij komt onder be-paalde voorwaarden in aanmerking voor een ziektewetuit-kering als hij ziek wordt. Verder geldt dat zij zijn verzekerd opgrond van de Wet arbeidsongeschiktheid Jonggehandicap-ten, ook al ontvangen zij geen vergoeding waarop premiesworden inge- houden. De stagiair heeft geen recht op eenWIA-uitkering.Geen (fictieve) dienstbetrekkingEr is geen sprake van een echte dienstbetrekking en evenminvan een fictieve dienstbetrekking als de stagiair uitsluitend on-derwijs volgt of een vergoeding van door hem gemaakte kos-ten geniet. De inhoudingsplicht loonheffing geldt niet wanneerde stagiair of leerling niet zelf de vergoeding ontvangt, maarde werkgever deze overmaakt aan de instelling waar de-gene zijn opleiding volgt. Hiervoor moet aan de volgendevoorwaarden zijn voldaan:De stageverlener maakt de stagevergoeding rechtstreeks overaan het stagefonds van de school of de school zelf.Het stagefonds of de school geeft de stagevergoeding nietdirect of indirect aan de stagiair maar besteedt de stagever-goeding voor het volle bedrag ten behoeve van algemeneschoolse activiteiten die niet specifiek ten goede komen aanstagiairs.De stageverlener administreert binnen twee maanden na af-loop van ieder jaar, onder vermelding van datum en nummerbesluit (14 december 2010, nr. DGB2010/2202M) de naam,het adres en het burgerservicenummer of, bij het ontbrekendaarvan, het sociaal-fiscaalnummer van de stagiair, de naamen het adres van de school of het stagefonds waaraan destagevergoeding is overgemaakt en het bedrag van de sta-gevergoeding dat is overgemaakt.De school of het stagefonds administreert zowel de stagever-goedingen als de besteding daarvan.Een stagiair op de werkvloer – Wat betekent dit voor de salarisadministratie?Documenten in de loonadministratieZoals wellicht bekend is de werkgever verplicht bepaalde documenten betreffende de werknemer op te nemen inde loonadministratie. Het gaat hierbij o.a. om een kopie van het identiteitsbewijs en een volledig ingevulde enondertekende gegevensopgaaf loonheffingen (vroegere loonbelastingverklaring).U moet de identiteit van uw werknemer vaststellen vóór zijn 1e werkdag:- u vraagt de werknemer een origineel en geldig identiteitsbewijs te tonen (als de werknemer niet deNederlandse nationaliteit heeft, gaat u na of – en onder welke voor- waarden – u de werknemer inNederland mag laten werken).- u controleert het identiteitsbewijs.- u maakt een kopie van het identiteitsbewijs (ID-kaart voor- en achterzijde) en bewaart die in uw loon-administratie.Bij de gegevensopgaaf loonheffingen is het van belang dat deze volledig is ingevuld en ondertekend. Het komt nogal te vaak voor dat de vraag omtrent eventueel wel of niet toepassen van de loonheffingskorting niet wordtingevuld. In zon geval moet het anoniementarief worden toegepast (52%) !Bij afwezigheid of onjuistheid van genoemde documenten kunt u direct, zonder strafprocedure, een verzuimboetevan maximaal € 4.920 krijgen.7077 Nieuwsbrief mei juni 2011 B360:Opmaak 1 25-05-11 15:54 Pagina 4

×