Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wendbaar Werkbaar Werk - De Wet peeters uitgelicht

83 views

Published on

Wij begeleiden u om de belangrijkste maatregelen
te vertalen naar een gemoderniseerd arbeidsrecht
op maat van uw onderneming.

Published in: Law
  • Be the first to comment

Wendbaar Werkbaar Werk - De Wet peeters uitgelicht

  1. 1. DeWetPeeters:Werkbaar WendbaarWerk2017Algemene tevredenheid van werknemers in België Veranderingen in het arbeidsrooster 100uur/jaar Op eigen initiatief Schriftelijke toestemming werknemer om de 6 maanden Werknemers mogen overuren presteren Medewerkers kunnen vakantiedagen opsparen De verlofstelsels rond tijdskrediet worden aangepast Uitzendarbeid voor onbepaalde duur wordt uitgebreid Later tijdens hun loopbaan op te nemen of om vroeger op pensioen te gaan. Ook bepaalde premies kunnen omgezet worden in extra vakantiedagen. Kan verhoogd worden tot 360 uur Deze gepresteerde overuren worden onmiddellijk uitbetaald Vakantiedagen buiten het wettelijk verlof van 20 dagen kan je opsparen Het tijdskrediet zonder motief is afgeschaft. Schenking van verlof is enkel mogelijk voor de werknemer die de zorg op zich neemt van een kind jonger dan 21 jaar dat getroffen is door een ziekte, een handicap of dat slachtoffer is van een ongeval. De schenking is anoniem. Omvat • Opvoeding van kinderen tot 8 jaar; • Medische bijstand; • Palliatieve zorgen; • Zorg voor een zwaar gehandicapt kind tot 21 jaar; • Medische bijstand van een zwaar ziek kind. • Niet langer verplicht om alle uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement; • Zélf te bepalen op welke manier de werkroosters en variabele uurroosters gecommuniceerd worden; • Papieren registratie kan vervangen worden door een elektronisch registratiesysteem. Gemakkelijker deeltijdse arbeid Tijdskrediet met motief zorg wordt verlengd tot 51 maanden Voor werknemers die opeenvolgende opdrachten uitvoeren bij één of meer gebruikers. Op die manier heeft een uitzendkracht recht op een loonwaarborg voor de periodes tussen de verschillende uitzendopdrachten. Verlofdagen schenken aan andere collega’s
  2. 2. Extra maatregelen Vijf opleidingsdagen per jaar voor iedereen Wettelijk kader voor ‘occasioneel’ telewerk Investeringen in opleidingen worden groter Medewerkers kunnen thuiswerken Gemakkelijker toetreden tot een werkgeversgroepering Nachtarbeid in e-commerce uitgebreid naar alle sectoren Op ondernemingsvlak moet een kader worden voorzien (per cao of in het arbeids­reglement). Verschillende werkgevers verenigen zich rond een pool van werknemers Voor bedrijven die geen behoefte of geen financiële middelen hebben om werknemers voltijds tewerk te stellen. Medewerkers laten groeien en hun betrok- kenheid stimuleren. Nachtarbeid in het kader van e-commerce was slechts mogelijk binnen een aantal sectoren. Een aanvulling in de Arbeidswet bepaalt nu dat nachtarbeid in het kader van e-commerce mogelijk wordt voor alle sectoren. U kan variabele uurroosters opstellen U kan glijdende werkuren invoeren U kan gebruik maken van piek- en dalroosters Werknemers kunnen tijdelijk meer of minder werken Een plus minus conto regeling nu mogelijk in alle sectoren Mits opname in het arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst Via een sector-cao kunnen sectoren met een productie- en ontwikkelingscyclus van meerdere jaren, de berekening van de gemiddelde 38-urenweek over verschillende jaren spreiden, met een maximum van zes jaar. Volgens de nieuwe regeling bent u: • Verplicht een systeem van tijdsopvolging in te voeren; • Verplicht om elke werknemer het gewone loon voor de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur uit te betalen. De arbeidsduur moet gerespecteerd worden binnen een referteperiode van één jaar. Piek- en dalmomenten opvangen Opleiding OPLEIDING www.attentia.be - info@attentia.be - Tel. 02/706 78 99

×