Frank Fardal: Dette betyr den nye tilgjengelighetsloven for deg (Webdagene 2011)

1,528 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,528
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • NOU 2001:22 Fra bruker til borger ST.MLD 40 (2002-2003) NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet ST.MLD 17 (2006-2007) OT.PRP 44 (2007-2008)
 • Aktivitetsplikten omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Arbeidslivets organisasjoner har tilsvarende aktivitetsplikt innenfor sine virkefelt.
 • Nærmere om universell utforming – utdyping av definisjonen   - av produkter og omgivelser - Universell utforming har anvendelse for produkter og omgivelser og gjelder for alle sektorer og fagområder. Kravene til omgivelser omfatter de fysiske og tekniske omgivelsene som utformes av mennesker.   Produkter omfatter også produkter og programvare innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi og produkter som anvendes i tjenesteyting. Krav til universell utforming på tjenestesektoren knyttes til de fysiske og tekniske betingelsene for tilgang til eller bruk av den aktuelle tjenesten. Innen utdanning knyttes universell utforming til de fysiske og tekniske egenskapene ved læringsmiljøet.     - på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker - Formuleringen ”brukes av alle mennesker” gjelder i utgangspunktet uten unntak. Omgivelser og produkter utformes slik at de kan brukes av mennesker i alle aldersgrupper og med ulike ferdigheter, kapasitet og funksjonsevne. Forhold som angår bevegelse, syn, hørsel, forståelse og miljø (astma/allergi) er sentrale.     - i så stor utstrekning som mulig - En viktig egenskap ved strategien universell utforming er at den peker mot stadig bedre løsninger. Universell utforming er en innovativ strategi. Teknologi, kunnskap og holdninger er i rask utvikling. Den dynamiske tenkingen i universell utforming reflekterer behovet for kontinuerlig vurdering av nye muligheter for å redusere begrensningene.   Det kan ligge begrensninger i mulighetene for å utforme produkter og omgivelser slik at de kan brukes av alle. Begrensningene vil kunne ligge i foreliggende kunnskap, teknologiutvikling, tilgangen på produkter og løsninger, og praktiske og formelle betingelser.   Universell utforming kan møte motstridende interesser i lover. Det kan gjelde verne- og sikkerhetshensyn. I disse tilfellene vil det være aktuelt å finne løsninger som, så langt som mulig, tilfredsstiller kravet om universell utforming.     - uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Formuleringen presiserer at hovedløsningen som lages skal kunne brukes av alle. Det forutsettes at hovedløsningen tar hensyn til bruk av tekniske hjelpemidler til personlig bruk som rullestol, høreapparat mv.   Det skal derimot ikke være behov for etterarbeider for å gjøre løsningen brukbar for enkeltgrupper. Det skal heller ikke utformes separate løsninger for funksjonshemmede, og løsningen skal ikke signalisere at den er utformet spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne. Spesialløsninger som har til hensikt å kompensere for at de generelle løsningene ikke er utformet for alle, f. eks trappeheis, skal unngås.   Dersom spesialløsninger eller spesielle tekniske innretninger må anvendes for at løsningen skal kunne brukes av alle, må hovedløsningen utformes slik at den fungerer sammen med eller i samspill med spesialutstyret.   Samfunnsutviklingen går i retning av at funksjoner som betjenes av mennesker automatiseres. Der det brukes selvbetjente løsninger må universell utforming legges til grunn, uten at en utelukker personlig service og assistanse.
 • Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten
 • Web developers usually use authoring tools and evaluation tools to create Web content . People (" users ") use Web browsers, media players, assistive technologies, or other " user agents " to get and interact with the content .
 • Authoring Tool Accessibility Guidelines ( ATAG ) addresses authoring tools Web Content Accessibility Guidelines ( WCAG ) addresses Web content, and is used by developers, authoring tools, and accessibility evaluation tools User Agent Accessibility Guidelines ( UAAG ) addresses Web browsers and media players, including some aspects of assistive technologies
 • Frank Fardal: Dette betyr den nye tilgjengelighetsloven for deg (Webdagene 2011)

  1. 1. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven – hva betyr det i praksis? Frank Fardal
  2. 2. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) <ul><li>Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne </li></ul><ul><li>1. januar 2009 </li></ul>http://www.lovdata.no/all/hl-20080620-042.html
  3. 3. Lovens formål <ul><li>fremme likestilling og likeverd </li></ul><ul><li>sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle </li></ul><ul><li>hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne </li></ul><ul><li>bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. </li></ul>
  4. 4. http://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/3915515628/in/set-72157622354789320/
  5. 5. DTL – generell plikt <ul><li>Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. </li></ul>
  6. 6. DTL – aktivitetsplikt <ul><li>Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. </li></ul>
  7. 7. IKT-området <ul><li>§11 - Plikt til universell utforming av IKT </li></ul><ul><li>Med IKT menes teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar. </li></ul>
  8. 8. Nye IKT-løsninger <ul><li>som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner </li></ul><ul><li>som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten </li></ul><ul><li>skal være universelt utformet tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer </li></ul>
  9. 9. Unntak <ul><li>Plikten omfatter ikke IKT-løsninger der utformingen reguleres av annen lovgivning. </li></ul><ul><li>For eksisterende IKT-løsninger gjelder plikten fra 1. januar 2021. </li></ul>
  10. 10. http://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/3914729343/in/set-72157622354789320/
  11. 11. Universell utforming <ul><li>Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming </li></ul>
  12. 12. DTL
  13. 13. http://www.digi.no/876606/refser-partienes-flash-bruk
  14. 14. http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1010/subcat1010/thread177542/;layout=button_count/
  15. 15. http://kvalitet.difi.no/2011/09/vurdering-av-politiske-nettstader/
  16. 16. http://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/3914729909/in/set-72157622354789320/
  17. 17. http://www.ldo.no/no/Klagesaker/Arkiv/2011/Datovelger-pa-SAS-sin-nettside-er-ikke-universelt-utformet/
  18. 18. http://www.ldo.no/no/Klagesaker/Arkiv/2011/Norwegians-onlinebooking-er-ikke-universelt-utformet/
  19. 19. http://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/3915512282/in/photostream/
  20. 20. Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT http://www.ldo.no/no/Klagesaker/Arkiv/2011/Norwegian-kan-ikke-endre-onlinebooking-systemet-na/
  21. 23. http://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/3915514588/in/set-72157622354789320/
  22. 24. Kom i gang <ul><li>Deltasenteret sine veiledere for tilgjengelige nettsider: </li></ul><ul><li>http://www.bufetat.no/deltasenteret/ikt/internett/ </li></ul><ul><li>   </li></ul><ul><li>Verktøykasse for innkjøpere i offentlig sektor </li></ul><ul><li>http://www.universelleanskaffelser.no/ </li></ul><ul><li>   </li></ul><ul><li>Kognitiv tilgjengelighet av nettsider og nettsteder </li></ul><ul><li>http://iktforalle.no/ </li></ul>
  23. 25. Kom i gang II <ul><li>Norsk oversetting av WCAG 2.0: </li></ul><ul><li>http://wcag.difi.no </li></ul><ul><li>Konsekvensutredninger for §11-forskriften: </li></ul><ul><li>http://universellutforming.difi.no/Konsekvensutredninger </li></ul>

  ×