Innlegg 28. mai 2009

431 views

Published on

Sirius IT og Enonic inviterer til Frokostseminar "Kvalitet på nett"

http://siriusit.no/Nyheter/2009/Frokostseminar%20mai.aspx

Published in: Technology, Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innlegg 28. mai 2009

 1. 1. Krav til offentlege nettenester og portalar Frank Fardal
 2. 2. Agenda <ul><li>Difi og vår rolle innan offentleg forvaltning </li></ul><ul><li>Kvalitetsvurdering av offentlege nettstader </li></ul><ul><li>Bonus: Universell utforming </li></ul>
 3. 3. Difi <ul><li>Direktoratet for forvaltning og IKT </li></ul><ul><li>Oppretta 1. januar 2008 og består av tidlegare Statskonsult, Noreg.no og E-handelssekretariatet. </li></ul><ul><li>Skal medverke til å styrkje regjeringa sitt arbeid med å fornye offentleg sektor og gjere statsforvaltninga meir heilskapleg og slagkraftig. </li></ul>
 4. 4. Verdas beste offentlege sektor
 5. 5. Styringsdokument <ul><li>St.mld 17: Eit informasjonssamfunn for alle </li></ul><ul><li>e-Norge 2009 </li></ul><ul><li>e-Kommune 2012 </li></ul><ul><ul><ul><li>NOU 2009: Individ og integritet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Lov om offentlige anskaffelser </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Lov om offentlighet i forvaltningen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>St.mld 19: Ei forvaltning for demokrati og fellesskap </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Statens kommunikasjonspolitikk </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 6. 6. Skal medverke til å styrkje regjeringa sitt arbeid med å fornye offentleg sektor og gjere statsforvaltninga meir heilskapleg og slagkraftig.
 7. 7. Kriterium og krav <ul><li>Objektive </li></ul><ul><li>Etterprøvbare </li></ul><ul><li>F elles plattform og forståing </li></ul>
 8. 8. Kvalitet på nett <ul><li>” Offentlige nettsteder skal følge de internasjonale WAI-retningslinjene (Web Accessibility Initiative).” ( eNorge 2009 ) </li></ul><ul><li>” I løpet av 2007 skal 80 prosent av offentlige nettsteder oppfylle Norge.no’s kvalitetskriterier for tilgjengelighet.” (eNorge 2009) </li></ul>
 9. 9. Stjernedryss
 10. 10. Resultat frå 2008
 11. 11. Lenke direkte til innhald
 12. 12. WAI WCAG 2.0
 13. 13. Synleggjere leverandørane?
 14. 14. Graf: Linnea rådgivning Men…… Leverandøren er kun ansvarleg for nokon få kriterier som gjeld teknisk løysning!
 15. 15. Kvalitet 2009 <ul><li>Vurdering av nettstader i perioden 24/8 – 23/10 </li></ul><ul><li>Mellombels resultat til nettstadane 28/10 </li></ul><ul><li>Frist for tilbakemelding innan 5/11 </li></ul>
 16. 16. Konferanse 3. desember
 17. 17. Nyttige lenker Kriteriesett 2008 Verktøyliste Tilgjengelige nettsteder Resultat frå Kvalitet 2004 – 2008
 18. 18. Informasjonsarbeid § 11 http://www.helsedirektoratet.no/deltasenteret/ikt/internett/
 19. 19. [email_address]
 20. 20. [email_address]
 21. 21. [email_address]
 22. 22. Will Chen@flickr
 23. 23. Isola! [with SD14]@flickr
 24. 24. [email_address]
 25. 26. Kriterium og krav <ul><li>Krav er ingen garanti for gode resultat, dersom ein ikkje forstår eller ynskjer å oppfylle intensjonen for krava. </li></ul>
 26. 27. [email_address]
 27. 28. Universell utforming
 28. 29. § 11
 29. 30. Lov <ul><li>Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) </li></ul><ul><li>«Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål.» </li></ul><ul><li>«Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet.» </li></ul>
 30. 31. IKT-området <ul><li>§ 11. Plikt til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). </li></ul><ul><li>Med IKT menes teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar. </li></ul>
 31. 32. Lovens formål <ul><li>sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle </li></ul><ul><li>hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne </li></ul><ul><li>bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.» </li></ul>
 32. 33. Tidsfrist <ul><li>Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011 , men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten. </li></ul><ul><li>For eksisterende IKT-løsninger gjelder plikten fra 1. januar 2021 . </li></ul>
 33. 34. Tidslinje for UU av IKT
 34. 36. Denne presentasjonen ligg på Slideshare.net/frankfardal Kontakt: [email_address]

×