Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innlegg 10. februar 2010

409 views

Published on

eForvaltningskonferansen 2010

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innlegg 10. februar 2010

 1. 1. Forskrift om universell utforming av IKT Frank Fardal
 2. 2. Difi <ul><li>Direktoratet for forvaltning og IKT </li></ul><ul><li>Oppretta 1. januar 2008 og består av tidlegare Statskonsult, Noreg.no og E-handelssekretariatet. </li></ul><ul><li>Skal medverke til å styrkje regjeringa sitt arbeid med å fornye offentleg sektor og gjere statsforvaltninga meir heilskapleg og slagkraftig. </li></ul>
 3. 3. Lov <ul><li>Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) </li></ul><ul><li>«Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål.» </li></ul><ul><li>«Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet.» </li></ul>
 4. 4. Lovens formål <ul><li>sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle </li></ul><ul><li>hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne </li></ul><ul><li>bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.» </li></ul>
 5. 5. § 11
 6. 6. IKT-området <ul><li>§ 11. Plikt til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). </li></ul><ul><li>Med IKT menes teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar. </li></ul>
 7. 7. Virkeområde <ul><li>Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011 , men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten. </li></ul><ul><li>Plikten omfatter ikke IKT-løsninger der utformingen reguleres av annen lovgivning. </li></ul>
 8. 8. Tidslinje for UU av IKT
 9. 9. Uforholdsmessig byrde (§9) <ul><li>Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. </li></ul>
 10. 10. The Pageman@flickr
 11. 11. <ul><li>Web </li></ul><ul><li>Automat </li></ul>
 12. 13. Krav <ul><li>Krav er ingen garanti for gode resultat, dersom ein ikkje forstår eller ynskjer å oppfylle intensjonen for krava. </li></ul>
 13. 14. [email_address]
 14. 15. 1.10 Hovudspråk er angitt <ul><li>Kommunale </li></ul><ul><li>Statlege </li></ul>
 15. 16. Kvalitet 2009
 16. 17. <ul><li>Digitalt førsteval </li></ul>
 17. 18. [email_address]
 18. 19. Will Chen@flickr
 19. 21. Denne presentasjonen ligg på Slideshare.net/frankfardal Kontakt: [email_address]

×