สนอง วรอุไร สนทนาภาษาธรรม เล่ม 09

159 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
159
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สนอง วรอุไร สนทนาภาษาธรรม เล่ม 09

 1. 1.  π∑π“¿“…“∏√√¡ ‡≈à¡ ˘ ®“°‡«Á∫‰´¥å°—≈¬“≥∏√√¡ µÕ∫ªí≠À“‚¥¬ ∑à“πÕ“®“√¬å ¥√. πÕß «√Õÿ‰√
 2. 2. ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡ Àπ—ß ◊Õ¥’Õ—π¥—∫∑’Ë Ù¯ π∑π“¿“…“∏√√¡‡≈à¡ ˘ : ®“° website kanlayanatam.comµÕ∫§”∂“¡‚¥¬ : ∑à“πÕ“®“√¬å ¥√. πÕß «√Õÿ‰√ ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡®—¥æ‘¡æå∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“‚¥¬™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡ Ò ∂.ª√–‚§π™—¬ µ.ª“°πÈ” Õ.‡¡◊Õß ¢ÕπâÕ¡∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“ ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ‚∑√. Ú-˜Ú˘ˆÚÙÀ√◊Õ ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡ ¯˘/ˆ-˜ ´Õ¬»÷°…“«‘∑¬“ ∂. “∏√‡Àπ◊Õ ·≈–  ’≈¡ ∫“ß√—° °∑¡. ‚∑√. Ú-ˆÛıÛ˘˘¯¿“檰 : ¿“æ ’πÈ” °√“∫∫Ÿ™“Õ“®√‘¬§ÿ≥»‘≈ªîπ : §ÿ≥«‘ Ÿµ√ À√√…å¿‘≠‚≠¢âÕ∏√√¡ª√–°Õ∫‡≈à¡ : ®“°Àπ—ß ◊Õª√–∑’ª àÕß™’«‘µ ·¥à ‚¥¬ Õ√‘‚¬ ¿‘°¢ÿ√Ÿª‡≈à¡-®—¥æ‘¡æå : °âÕπ‡¡¶·Õπ¥å°—π¬å°√ÿäª ‚∑√. ¯˘ ÒÛ-Ûˆıæ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ò : ıı ‹‡≈à¡ ∑à“πÕ“®“√¬å ¥√. πÕß «√Õÿ‰√  —ææ∑“π—ß ∏—¡¡∑“π—ß ™‘𓵑 °“√„Àâ∏√√¡–‡ªìπ∑“π ¬àÕ¡™π–°“√„Àâ∑—Èߪ«ß www.kanlayanatam.com
 3. 3. §”π”„π°“√®—¥æ‘¡æå∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“ Õπÿ‚¡∑π“°∂“ ‡√‘Ë¡µâπ»—°√“™„À¡à ¥â«¬¢à“«§√“«∑’˵âÕßµ—Èß µ‘√∫À≈“¬ — ¡’¥  ‘Ë« ¢«“π®–§¡‰¥â µâÕß¡’À‘π ¡’Õÿª°√≥凪ìπ‡√◊ËÕß√“«„À⥔√ß µ‘¡—ËπÕ¬ŸàÕ¬à“ßæՇ撬߷≈–‰¡àª√–¡“∑ ‡¡◊ËÕ¡’ ‡§√◊ËÕß≈—∫ ºŸâµÕ∫ªí≠À“‰¥â√—∫§«“¡‡¡µµ“®“°§√ŸºŸâÕ“√’¬å  àß«‘°ƒµ‘ª≠À“‰¡à«à“¥â“π„¥ Ê ¡“°√–∑∫ ºŸâ∑’˧√Õß µ‘¡—Ëπ‡∑à“π—Èπ∑’Ë í ªí≠À“À≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫¡“„Àâ ‰¥â „™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ≈—∫ªí≠≠“®–‡ªìπºŸâ√Õ¥ „À⧡ ®÷ߢբÕ∫§ÿ≥¡“¥â«¬§«“¡®√‘ß„® ¢Õ∫§ÿ≥∑ÿ°∑à“π∑’ˇÀÁπ  π∑π“¿“…“∏√√¡¬◊πÀ¬—¥¡“∂÷߇≈à¡∑’Ë ˘ ·≈â« ·≈–®– §ÿ≥§à“·Ààß°“√„Àâªí≠≠“‡ªìπ∑“𠉥â ≈–·√ß°“¬ ·√ß„® ·√߇¥‘πÀπ⓵àÕ‰ª‰¡àÀ¬ÿ¥¬—ß ‡æ√“–æ«°‡√“‚™§¥’∑’Ë ‰¥â√∫§«“¡‡¡µµ“ È — ∑√—æ¬å √à«¡ √â“ߺ≈ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥§à“ ¡’æ≈—ß  “¡“√∂ª√—∫‡ª≈’ˬπ°√ÿ≥“®“°∑à“πÕ“®“√¬åºŸâ∑√ߪí≠≠“‡≈‘»∑“ß∏√√¡ °Õ√ª¥â«¬ «‘∂’™’«‘µ¢ÕߺŸâ¡’ªí≠À“ √«¡∂÷ß¡«≈™πºŸâ»√—∑∏“ π”µ—«‡¢â“¡“§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πº≈“π‘ ß å·Ààß∏√√¡–·≈–∏√√¡∑“π ·¡â®–µâÕß  —¡º— °—∫º≈ß“π∑“ߥâ“πªí≠≠“ ·≈–ª√—∫·°â ‰¢™’«‘µ „Àâ¡“Õ¬Ÿàæ∫°—∫ªí≠À“Õÿª √√§„¥Ê §≥–ºŸâ®—¥∑”∑ÿ°§π°Á ‰¡à‡§¬∑âÕ∂Õ¬ ·µà„π à«π∑’ˇªì𧫓¡®√‘ß·≈–ª≈Õ¥®“°¿—¬ ∑’Ë®–‡ªìπ‡Àµÿ∑”„Àâ·≈–À«—߇ªìπÕ¬à“߬‘Ëß«à“∑ÿ°∑à“π®–‰¥â√—∫ “√–ª√–‚¬™πå ·≈– ™’«‘µµ°À≈àπ‰ª Ÿà°√–· «π„πÕ∫“¬¿Ÿ¡‘™à«¬°—π‡º¬·æ√à®√√‚≈ß∏√√¡–„À⇪ìπ∑’Ëæ÷ËߢÕß √√æ —µ«å „π ¢â“懮â“Õâ“߇ՓՓπ‘ ß å·Ààß∑“ππ’È ®ß‡ªìπæ≈«ªí®®—¬ π”擬“¡«‘°ƒµ‘‡™àππ’È ™’«‘µ¢Õß∑ÿ°∑à“π Ÿà ÿ§µ‘ æ∫·µà§«“¡ ß∫ ÿ¢ ·≈–¡’®‘µ«‘≠≠“≥ Ω“°¢âÕ‡µ◊Õπ„®„Àâ∑ÿ°∑à“π√–≈÷°∂÷ßÀπâ“∑’ËÀ≈—°¢Õß°“√ æâπ‰ª®“° ‘ËßÕ—π‡ªìπ ¡¡ÿµ‘‡¢â“ Ÿà§«“¡«‘¡ÿµµ‘‰¥â‡ªìπ‡∫◊ÈÕß ÿ¥‡°‘¥¡“‡ªìπ¡πÿ…¬å §◊Õ°“√π”擵π„Àâæâπ∑ÿ°¢å æâ𧫓¡‡ªìπ∑“ °√ÿ≥“Õ¬à“‡ÀÁπÀπâ“∑’Ë√ÕßÕ◊Ëπ Ê  ”§—≠°«à“Àπâ“∑’ËÀ≈—°®π “¬‡°‘π‰ª. ¥√. πÕß «√Õÿ‰√ §≥–ºŸ®¥∑” â—
 4. 4. 6ˆ : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ˘ : 7 ˜ Ú˜. ·°â ‰¢∑’µ«‡Õß ............................................................................................ Ûˆ Ë — ∏√√¡ “√∫—≠ Àπâ“ Ú¯. ≈¡À“¬„®À“¬‰ª .......................................................................................... Û˜ Ú˘. ªØ‘∫µ∏√√¡º‘¥∑“ß .................................................................................... Û¯ — ‘Ò. ∏√√¡™“µ‘‡ ’¬ ¡¥ÿ≈ .................................................................................. ÒÙ Û. Õ¬“°‡ªìππ“ß«‘ “¢“ ................................................................................. Û¯Ú. »‘≈ª–°“√øíß∏√√¡ ..................................................................................... Òı ÛÒ.  √√树߇°‘¥·≈â«¥—∫ ................................................................................. Û˘ ËÛ. ºŸª√“√∂𓧫“¡ ÿ¢ ................................................................................... Òˆ â ÛÚ. ‡ÀÁπ·®âߥ⫬°Æ‰µ√≈—°…≥å ..................................................................... ÙÙ. §“∂“¥’ ........................................................................................................... Ò˜ ÛÛ. §«“¡ª√“√∂π“∑’‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â ................................................................. ÙÒ Ëı. π‘ææ“π¡’≈°…≥–Õ¬à“߉√ ..................................................................... Ò¯ — ÛÙ.  —°°“¬∑‘Ø∞‘∑≈–‰¥â ..................................................................................... ÙÚ ’ˈ. æ√–Õ√À—πµå ‰ªÕ¬Ÿ∑Ë’„¥ ............................................................................... Ò¯ à Ûı. ¶à“‡™◊Õ®ÿ≈π∑√’¬‡ªìπ∫“ª‰À¡ ................................................................... ÙÚ È ‘ å˜. ∑”∫ÿ≠·∑πæàÕ·¡à ........................................................................................ Ò˘ Ûˆ. ∏√√¡¢Õßæ√–Õ√‘¬–‰¡à∂¥∂Õ¬ .............................................................. ÙÛ¯. ºŸ∂“¡ªí≠À“∑”·∫∫‰Àπ ......................................................................... Ò˘ â Û˜. Õ“™’梓¬À¡Ÿ¬“ß ........................................................................................ ÙÙ à˘. °àÕ𵓬¡’æ√–π”∑“ß .............................................................................. Ú Û¯. æ◊π‡æπ‘ ¬‡ªìπ·∫∫‰Àπ ............................................................................. Ùı È —Ò. µÕ∫·∑π§ÿ≥¢ÕßæàÕ·¡à ......................................................................... ÚÒ Û˘. ‚™§¥’¡§√ŸÕ¬Ÿà„°≈â ......................................................................................... Ùˆ ’ÒÒ. ºŸ¡‡«≈“‡À≈◊ÕπâÕ¬ .................................................................................. ÚÚ â ’ Ù.  µ‘¬ßÕàÕπ .................................................................................................... Ù˜ —ÒÚ. ‡∑«¥“ª√–®”µ—« ....................................................................................... ÚÛ ÙÒ. ∑”Õ¬à“߉√‡¡◊Õµ—«À“¬‰ª .......................................................................... Ù¯ ËÒÛ. ∫ÿ≠πâÕ¬≈ßÀ√◊Õ‰¡à‹ .................................................................................. ÚÙ ÙÚ. ¡’∑ߪ√–‚¬™πå·≈–‚∑… ............................................................................. Ù¯ —ÈÒÙ. §«“¡ ”‡√Á®„π°“√Õÿ∑»∫ÿ≠ ..................................................................... Úı ‘ ÙÛ. ¥’∑ß ÕßÕ¬à“ß .............................................................................................. Ù˘ —ÈÒı. ‡Àµÿπ” —µ«åπ√°¡“‡°‘¥ .............................................................................. Úˆ ÙÙ. ∂Ÿ°-º‘¥ Õ¬Ÿ∑¡¡¡Õß ................................................................................. ı à ’Ë ÿÒˆ. µ“À“‡√◊Õß .................................................................................................... Ú˜ Ë Ùı. ®‘µ∑’‡¢â¡·¢Áß·≈–¡’æ≈—ß ............................................................................ ıÒ ËÒ˜. §√ŸÕ¬Ÿà ‰Àπ ................................................................................................. Ú¯ Ùˆ. ‰ª Ÿ §µ‘ .......................................................................................................... ıÚ à ÿÒ¯. ¬°Àπ’È„À⥉À¡ .............................................................................................. Û ’ Ù˜. §π∑’√µ“ß®“°§π∑’¡’ .................................................................................. ıÚ Ë Ÿâ à ËÒ˘. Õÿ∑»°ÿ»≈‡«≈“‰Àπ¥’ ................................................................................... ÛÒ ‘ Ù¯.  µ‘ ¡ª™—≠≠– ............................................................................................. ıÛ —Ú. §«“¡‡°’¬«æ—π .............................................................................................. ÛÚ Ë Ù˘. Ωñ°®‘µ Õß«‘∏’ ................................................................................................. ıÙÚÒ. º≈°√√¡¬—ß¡’Õ¬ŸÀ√◊Õ‰¡à .......................................................................... ÛÚ à ı. «π¥’À√◊Õ«π‰¡à¥’ ........................................................................................... ıÙÚÚ.  “¡“√∂ªØ‘∫µ∏√√¡‰¥â .......................................................................... ÛÛ — ‘ ıÒ. ¡’ ¡“∏‘·≈⫉¡àÀ≈—∫ ..................................................................................... ııÚÛ. π’·À≈–¡“√ .................................................................................................... ÛÛ Ë ıÚ. §«“¡‡À¡“– ¡‡ªìπ‡Àµÿ ............................................................................ ıˆÚÙ. ‡°‘¥®“°¡‘®©“ ¡“∏‘ .................................................................................. ÛÙ ıÛ. ‚≈°∏√√¡ ¯ °—∫ ¡√√§ ¯ .................................................................... ı˜Úı.  ¡“∏‘‡ªìπ‡Àµÿ ............................................................................................... ÛÙ ıÙ. §”∑’Ë ‰¡à‡§¬‡ÀÁπ .......................................................................................... ı¯Úˆ. ¢¬–„π„® ......................................................................................................... Ûı ıı. ®ÿµ®µ-ªØ‘ π∏‘®µ ........................................................................................ ı˘ ‘ ‘ ‘
 5. 5. 8 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m¯ ˘   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ˘ : 9ıˆ. ®‘µµ°¿«—ß§å ‰¡àΩπ ........................................................................................ ˆ í ¯ı. „™â “¡’∑”ß“π ............................................................................................... ¯Úı˜. ®‘µ‡°‘¥‰¥âÕ¬à“߉√ ........................................................................................ ˆÒ ¯ˆ. ¬—ß®”‡ªìπµâÕß∑”∫“ª ................................................................................ ¯Ûı¯. ªØ‘∫µ∏√√¡º‘¥∑“ß .................................................................................... ˆÚ — ‘ ¯˜. °√√¡∞“π∑’‡À¡“–°—∫‚¡À®√‘µ ................................................................ ¯Û Ëı˘. «‘∫“°¢Õß°√√¡™¥„™â ‰¡àÀ¡¥ .................................................................. ˆÚ ¯¯. „§√‰¥â∫≠¡“°°«à“ ...................................................................................... ¯Ù ÿˆ.  «¥¡πµåº‘¥ ............................................................................................. ˆÛ ¯˘. §π√Õ∫¢â“߉¡à¥’ ............................................................................................ ¯ıˆÒ. ®Õ߇«√¬“«π“π·§à ‰Àπ ............................................................................ ˆÙ ˘. °“√ «¥¡πµå∑’Ë ‰¥â∫≠¡“° ........................................................................ ¯ˆ ÿˆÚ.  √√æ —µ«å‡ªìπ‰ªµ“¡°Æ·Ààß°√√¡ ...................................................... ˆÙ ˘Ò. æ√–‡®â“¡’®√‘ßÀ√◊Õ ....................................................................................... ¯˜ˆÛ. °“√∑”∫ÿ≠¢Õ߇∑«¥“ ................................................................................ ˆı ˘Ú. Õ¬“°æ∫§«“¡ ÿ¢∑’·∑â®√‘ß ...................................................................... ¯˜ ˈÙ. π“¡‰ªÕ¬Ÿ∑’Ë ‰Àπ ............................................................................................ ˆˆ à ˘Û.  ¡¡ÿµ∑µ“ß°—π ............................................................................................. ¯¯ ‘ ’Ë àˆı. °“√πÕπ∑’»≈¢“¥ ........................................................................................ ˆ˜ Ë ’ ˘Ù. ªØ‘∫µ∫™“‰¥â∫≠¡“°°«à“ ........................................................................ ¯˘ — ‘ Ÿ ÿˆˆ. ‡ªìπ°ÿ»≈∑“πÀ√◊Õ‰¡à .................................................................................. ˆ˜ ˘ı. ·°â°√√¡∑’∑”·∑âß ........................................................................................ ˘ ˈ˜. ‡°‘¥ªïµ¥‰À¡ ............................................................................................. ˆ¯ ‘ ’ ˘ˆ.  ÿ≠≠µ ¡“∏‘ ................................................................................................. ˘ˆ¯. ∫ÿ≠∑’‡®◊ե⫬∫“ª ....................................................................................... ˆ˘ Ë ˘˜. √“§®√‘µ°—∫‚∑ ®√‘µ .................................................................................. ˘Òˆ˘. ‡¡◊Õ惵‘°√√¡‡ª≈’¬π ................................................................................ ˜ Ë Ë ˘¯. ¡’»≈§ÿ¡„®„Àâ ‰¥â°Õπ ................................................................................. ˘Ú ’ à˜.  Õπµ—«‡Õß„Àâ ‰¥â°Õπ ................................................................................. ˜Ò à ˘˘. ∫“ª‡æ√“–∑”ª“≥“µ‘∫“µ ....................................................................... ˘Û˜Ò.  ‘ß∑’‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â ........................................................................................... ˜Ú Ë Ë Ò. °“√∫«™∑’Ë ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å ................................................................................. ˘Û˜Ú.  ”π÷°º‘¥®“°°“√™—°¥“∫ .......................................................................... ˜Û ÒÒ. Õÿ∑»∫ÿ≠‡¡◊Õ„¥®÷ß®–¥’ ............................................................................ ˘Ù ‘ ˘Û. ®–‡À≈◊ÕÕ–‰√Õ’°≈à– .................................................................................... ˜Ù ÒÚ. ∫ÿ≠Õ¬Ÿ∑’Ë„®¢ÕߺŸ°√–∑” .......................................................................... ˘ı à â˜Ù. Õ“™’扡॒ ..................................................................................................... ˜ı ÒÛ. °“√Õÿ∑»∫ÿ≠·≈–°“√·ºà‡¡µµ“ ............................................................. ˘ˆ ‘˜ı. æ√–ÕÕ°®“°π‘‚√∏ ¡“∫—µ‘ ....................................................................... ˜ı ÒÙ. ¡’§«“¡À¡“¬µà“ß°—π .................................................................................. ˘˜˜ˆ. ¬—ßµâÕß∑”‡æ◊Õ √â“ß∫“√¡’ ........................................................................ ˜ˆ Ë Òı. º≈¢ÕßÕ‚À ‘°√√¡ ..................................................................................... ˘¯˜˜. ‰¡àÕ¬“°·µà∑”°Á¬ßº‘¥»’≈ ......................................................................... ˜˜ — Òˆ. ‡¥√—®©‹“π«‘™“ ................................................................................................ ˘¯˜¯. ‡ªìπ —¡¡“ µ‘‰À¡ ................................................................................... ˜˜ Ò˜. Õ¬“°æ∫°—πÕ’°„𙓵‘Àπâ“ ..................................................................... ˘˘˜˘. °“√‡¢â“∑’Ë ‰¡à‡À¡◊Õπ°—π ............................................................................. ˜¯ Ò¯. ‰¡àº¥»’≈ ”À√—∫¶√“«“  ........................................................................... ˘˘ ‘¯. ºŸâ ‰√â ®®– ................................................................................................... ˜˘ — Ò˘. °≈—«∑”∫“ª°—∫·¡ß¡ÿ¡ .............................................................................. Ò¯Ò. ¥Ÿµπ·∫∫·≈â«∑”µ“¡ ................................................................................. ˜˘ â ÒÒ. ∑”∫“ª‚¥¬‰¡à‡®µπ“ ................................................................................. ÒÒ¯Ú. ‡æ√“–‡ÀµÿÕ–‰√ ............................................................................................ ¯ ÒÒÒ. ª√÷°…“ºŸ¡ª√– ∫°“√≥å ........................................................................... ÒÚ â ’¯Û. ‡∑«¥“·≈–æ√À¡∑’∫√√≈ÿ∏√√¡¢—π Ÿß ................................................... ¯ Ë È ÒÒÚ. ∑”®‘µ„Àâ ß∫„π∑’∑”ß“π ........................................................................... ÒÚ Ë¯Ù. ∑”™—«‰¥âº≈™—« ............................................................................................... ¯Ò Ë Ë ÒÒÛ. π’·À≈–¡‘®©“Õ“™’«– ................................................................................... ÒÛ Ë
 6. 6. Ò10 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ˘ : 11 ÒÒÒÒÙ. √à«¡°—π∑”∫“ª .............................................................................................. ÒÙ ÒÙÛ. °∫®–ÕÕ°®“°°–≈“§√Õ∫ ..................................................................... ÒÙÚÒÒı. ‡™◊Õ„§√¥’≈– ................................................................................................... Òı Ë à ÒÙÙ. ‡ª≈’¬πµ—«‡Õß„À⇪ìπºŸ™π– ...................................................................... ÒÙÛ Ë âÒÒˆ. ¥Ÿ„Àâ ‰°≈°«à“µ“‡π◊Õµ“Àπ—ß ...................................................................... Òˆ È ÒÙı. µâÕߢբ¡“°√√¡ ........................................................................................ ÒÙˆÒÒ˜. ‡Õ“À≈“¬Õ¬à“ßµâÕß„™â‡«≈“π“π ............................................................ Òˆ ÒÙˆ. ∑”¥’∂°∑“ß·≈â«∑”µàÕ‰ª .......................................................................... ÒÙ¯ ŸÒÒ¯. °“√°√–∑” ”§—≠°«à“™◊Õ .......................................................................... Ò¯ Ë ÒÙ˜. ™à“ß¡—π‡∂Õ– .................................................................................................. ÒÙ˘ÒÒ˘. ∑”‡Àµÿ„Àâ∂°µâÕß ......................................................................................... Ò˘ Ÿ ÒÙ¯. Õ¬“°¥’µÕß¡’§√Ÿ¥’ ....................................................................................... Òı âÒÚ. Õπÿ≠“µ·≈⫉¡à‡ªìπ‚∑… ............................................................................ ÒÒÚ ÒÙ˘. ¥ŸÀ¡Õ™’«°‡ªìπµ—«Õ¬à“ß ............................................................................ ÒıÒÒÚÒ. ‡≈◊Õ°¿“«π“µ“¡®√‘µ∑’∂°°—π ................................................................. ÒÒÙ Ë Ÿ Òı. ¢Õ§”ª√÷°…“®“°À¡Õ ............................................................................ ÒıÛÒÚÚ. µ“¡¥Ÿ„Àâ‡ÀÁπ®√‘ß .......................................................................................... ÒÒˆ ÒıÒ. Ωñ°∑—ß ÕßÕ¬à“ß ........................................................................................... ÒıÙ ÈÒÚÛ. ∑”µ—«‡Õß„À⇢“»√—∑∏“ .............................................................................. ÒÒ˜ ÒıÚ. ‡™‘≠‡¢“¡“Õ¬Ÿ·≈⫉¡à¥·≈ ........................................................................ Òıˆ à ŸÒÚÙ. ∑”µ“¡ºŸ√∫Õ°°≈à“« ................................................................................. ÒÒ˘ â Ÿâ ÒıÛ. ªÆ‘∫µ∏√√¡‰¡à°“«Àπâ“ ............................................................................ Òı˜ — ‘ âÒÚı. µâÕß∑” Û ‡√◊Õß ......................................................................................... ÒÚ Ë ÒıÙ. °“√∫Ÿ™“∑’¥°«à“ ......................................................................................... Òı¯ Ë ’ÒÚˆ. ¡’‡®µπ“∫√‘ ∑∏‘Ï ............................................................................................ ÒÚÒ ÿ Òıı. «‘∏ √â“߇Àµÿ„Àâµ√ß ..................................................................................... Òˆ ’ÒÚ˜. ª“° µ“ „® ‰ª§π≈–∑“ß ...................................................................... ÒÚÚ Òıˆ. ‰¡à§Õ¬∂Ÿ°¬ÿß°—¥ ....................................................................................... ÒˆÚ àÒÚ¯. §∫À“∑ÿ°§π‡ªìπ‡æ◊Õπ .......................................................................... ÒÚÛ Ë Òı˜. ‡ªìπ ‘∑∏‘¢Õ߇¢“ ....................................................................................... ÒˆÛÒÚ˘. ‡À¡◊Õπ𑬓¬™’«µ ..................................................................................... ÒÚˆ ‘ Òı¯. µ“¡°Æ·Ààß°√√¡ ...................................................................................... ÒˆÙÒÛ. ¡“Õ¬Ÿ°∫¬“¬‰À¡ ...................................................................................... ÒÚ¯ à — Òı˘. Õ∏‘…∞“π‡™àπ‰√ ............................................................................................. ÒˆıÒÛÒ. §π¡’∏√√¡‰¡àÀπ’ª≠À“ .......................................................................... ÒÚ˘ í Òˆ. ¡‘®©“«“®“ ..................................................................................................... ÒˆˆÒÛÚ. Õ¬“°∑√“∫§”Õ∏‘…∞“π„πÕ¥’µ .............................................................. ÒÛ ÒˆÒ. ™¥„™â°√√¡·∫∫‰Àπ ................................................................................... Òˆ˜ÒÛÛ. ∑”¥’°«à“‰¡à∑” ................................................................................................ ÒÛÒ ÒˆÚ. Õ¬“°√Ÿ‡¢“Õ¬Ÿà ‰Àπ ..................................................................................... Òˆ˜ âÒÛÙ. ‡æ»∑’ “¡ ..................................................................................................... ÒÛÚ Ë ÒˆÛ. ‡Àµÿ‡æ√“–®‘µÀ≈ß ....................................................................................... Òˆ¯ÒÛı. øíß·≈⫇ߒ¬∫ .................................................................................................. ÒÛÛ ÒˆÙ. Õ∏‘…∞“π‡°‘¥‡ªìπºŸ™“¬ .......................................................................... Òˆ¯ âÒÛˆ. ‡¡≈Á¥æ◊™„ππ“¥’ ............................................................................................ ÒÛÙ Òˆı. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬å√Õπ ................................................................................ Òˆ˘ âÒÛ˜.  ”§—≠∑’Ë„® ◊Õ∂÷ß°—π‰¥â ......................................................................... ÒÛı Ë Òˆˆ. ‡¢â“¨“π·≈⫵“¡¥Ÿ ..................................................................................... Ò˜ÒÛ¯. π—∫µ—«‡≈¢·≈â«®‘µµ—ß¡—π ............................................................................ ÒÛˆ È Ë Òˆ˜. °√√¡Õ¬Ÿ∑‡®µπ“ ....................................................................................... Ò˜Ú à ’ËÒÛ˘. ¡“µ√«—¥ ¡“∏‘ .............................................................................................. ÒÛ˜ Òˆ¯. „Àâ„π ‘ß∑’Ë ‰¡à¡’ ................................................................................................ Ò˜Û ËÒÙ. ·°â∑µπ‡Àµÿ .................................................................................................... ÒÛ¯ ’Ë â Òˆ˘. °√√¡‡∫’¬¥‡∫’¬π ......................................................................................... Ò˜ÙÒÙÒ. ‡¡◊Õ‰ø‡√‘¡§ÿ .................................................................................................. ÒÛ˘ Ë Ë Ò˜. æ√∑’Ë„Àâ ............................................................................................................. Ò˜ÙÒÙÚ.  ∂“π∑’Ë ‰¡à‡À¡“– ¡ ................................................................................... ÒÙ Ò˜Ò. ‰¡à‡À¡◊Õπ°—π .................................................................................................. Ò˜ı
 7. 7. ÒÚ12 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ˘ : ÒÛ 13Ò˜Ú.Ò˜Û.  Ÿ§«“¡‡ªìπÕπ—µµ“ ..................................................................................... Ò˜ˆ à ∂Ÿ°·µà¬ß‰¡à∂°À¡¥ ..................................................................................... Ò˜˜ — Ÿ §µ‘∏√√¡ çπ‘ææ“πé ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Ò˜Ù. µ—« —πµ—«À¡ÿπ ............................................................................................. Ò˜¯ ËÒ˜ı. ∑”ß“π¥â«¬„® ................................................................................................ Ò˜˘ ∑’Ë ÿ¥¢Õ߇√“°Á‡∑à“π’È ‡ÀÁπ‡æ’¬ß¡’°“¬°—∫®‘µ ∂‘µÕ¬ŸàÒ˜ˆ. ™’∑“ߪؑ∫µ∏√√¡ ........................................................................................ Ò¯ È — ‘Ò˜˜. ∏√√¡∑’ ß∫‡¬Áπ ............................................................................................ Ò¯Ú Ë ®‘µ‡ªìππ“¬§Õ¬°”°—∫°“√√—∫√Ÿâ ºà“𵓠ÀŸ ®¡Ÿ° ≈‘Èπ ·≈–º‘«°“¬Ò˜¯. §π ÿ°-§π¥‘∫ ................................................................................................ Ò¯Û §«“¡√Ÿâ ÷° «¬ - ∑√“¡¬“¡µ“‡ÀÁπ ÀÕ¡À√◊Õ‡À¡Áπ°√–∑∫∂Ÿ°®¡Ÿ°À¡“¬Ò˜˘. §«√∫«™°’«π ................................................................................................. Ò¯Ù Ë— ‡æ√“– - ‰¡à‡æ√“– —¡º— ÀŸ¡‘√Ÿâ§≈“¬ ≈‘ÈππÈ”≈“¬√—∫√ ‚Õ™‚Õ™“Ò¯. ·¬°„™âÀ√◊Õ√à«¡„™â ....................................................................................... Ò¯ˆÒ¯Ò.  ”§—≠∑’°“√ ◊Õ “√ .................................................................................... Ò¯˜ Ë Ë °“¬°√–∑∫‡¬Áπ√âÕπÕàÕπÀ√◊Õ·¢Áß ≈â«πª√ÿß·µàß®“°®‘µ§‘¥ √√À“Ò¯Ú. §«“¡Õ¬“°‰¡à π ÿ¥ ................................................................................... Ò¯¯ ‘È ‡ªìπ√—° ‚≈¿ ‚°√∏ À≈ß ≈â«π¡“¬“ ®‘µ®÷ß擇«’¬π«à“¬„π∫à«ß¡“√Ò¯Û. ‡¡◊Õ‡®â“À𒵓¡∑—π ....................................................................................... Ò˘ Ë È „ÀâÀ≈ß„À≈„π√Ÿª √  °≈‘Ëπ ‡ ’¬ß §‘¥«à“‡∑’ˬß≈«ß„Àâ‡ÀÁπ‡ªìπ·°àπ “√Ò¯Ù. À≈“¬‡®â“¢Õß ............................................................................................ Ò˘ÚÒ¯ı.  ‘ß∑”„®„À⇻√â“À¡Õß ............................................................................... Ò˘Û Ë ™Õ∫°Á‡ “–· «ß‰«â§√Õß„Àâπ“π ™—ß°Áµâ“πº≈—°‰ ‰¡àÕ¬“°™‘¥Ò¯ˆ. ‡√’¬°«à“ªïµ‘ .................................................................................................. Ò˘Ù ®–¥—∫‡Àµÿ·Ààß∑ÿ°¢åÀ√◊Õ ÿ¢ ‘Èπ µâÕߥ—∫∂‘Ë𰔇𑥇°‘¥®“°®‘µÒ¯˜. π÷°·≈–§‘¥ ...................................................................................................... Ò˘ı ¡‘„ÀâøÿÑߪ√ÿß·µà߇ªìπ·√ßæ‘… §ÿ¡§«“¡§‘¥§«“¡‡ÀÁπ‰«â‡ªìπ°≈“ßÒ¯¯. À≈“°À≈“¬ªí≠À“ ...................................................................................... Ò˘ˆÒ¯˘. §π™à“ß ß —¬ .......................................................................................... Ò˘¯ ‡¡◊ËÕ®‘µπ‘ËߺàÕß„ „® ß∫ °Á®–æ∫§«“¡ –Õ“¥·≈–§«“¡«à“ßÒ˘. Õ¿‘≠≠“ ˆ .................................................................................................... ÚÒ ∑ÿ° ‘Ëß √√æåæ≈—π°√–∑∫°Áª≈àÕ¬«“ß ‡À¡◊ÕππÈ”§â“ß°≈‘ÈßÀ≈àπ∫π„∫∫—«Ò˘Ò. µâÕß∂“¡‡®â“¢Õß .......................................................................................... ÚÚ ®–∑”®‘µÕ‘ √–ª√–¿—  √ ≈–π‘«√≥å≈–°“¡≈–§«“¡™—Ë«Ò˘Ú. Õÿ∑»∫ÿ≠°ÿ»≈„™âÀπ’È ...................................................................................... ÚÙ ‘Ò˘Û. ¡’°√√¡‡ªìπ¢Õßµπ ..................................................................................... ÚÙ µâÕߧÿ¡®‘µ‡Õ“‰«â¿“¬„πµ—« Õ¬à“‡º≈Õ¡—«À≈ß„À≈„πÕ∫“¬ À¡—Ëπ§ÿ¡®‘µ‡Õ“‰«â „Àâ√«¡»Ÿπ¬å ‡æ’¬ß‡æ‘Ë¡æŸπ µ‘¡—Ë𠔧—≠À¡“¬ ‡®√‘≠»’≈  ¡“∏‘ ¡‘„Àâ§≈“¬ ¥«ßªí≠≠“°Á®–©“¬·««‡√◊Õß√Õß ®π‡°‘¥‡ªìπªí≠≠“®â“°√–®à“ß ®–æ∫∑“ß —®∏√√¡™’Èπ” àÕß ¥—∫§«“¡¡◊¥Õ«‘™™“∑’˧√à“§√Õß §«“¡∂Ÿ°µâÕßπ”®‘µ Ÿà∑‘»∑“ß ®‘µ®–≈–§«“¡‚≈¿§«“¡‚°√∏À≈ß ®–ª≈¥ª≈ß∑ÿ°¢å ÿ¢ ‘Èπ∑ÿ°Õ¬à“ß ¥—∫°‘‡≈ ¥—∫‡™◊ÈÕ∑’ˇ®◊Õ®“ß  Ÿà§«“¡«à“ߧ«“¡‡ªìπ∑‘æ¬å Ÿàπ‘ææ“π.
 8. 8. ÒÙ14 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ˘ : Òı 15Ò. ∏√√¡™“µ‘‡ ’¬ ¡¥ÿ≈ Ú. »‘≈ª–°“√øíß∏√√¡§”∂“¡ §”∂“¡ ‡§¬øíßÕ“®“√¬å查∂÷ß„π°“√µÕ∫ªí≠À“«‘∑¬ÿ —߶∑“π ™à«¬Õ∏‘∫“¬‡∑§π‘§°“√øíß∫√√¬“¬∏√√¡ÀπàÕ¬§√—∫∏√√¡ ‡°’ˬ«°—∫°“√„™âπÈ”¡—π°ä“´∏√√¡™“µ‘ ‰¡à‡¢â“„®«à“¡’º≈°√√¡®“° ‘Ëßπ’ÈÕ¬à“߉√ ‡æ√“–‡Àµÿ„¥ §”µÕ∫ °àÕπøíß∏√√¡ §«√√—∫ª√–∑“πÕ“À“√¬àÕ¬ßà“¬ √—∫§”µÕ∫ ª√–∑“πÕ“À“√æÕ·§à√à“ß°“¬∑√ßÕ¬Ÿà ‰¥â ‰¡à√—∫ª√–∑“π®πÕ‘Ë¡ °√√¡À¡“¬∂÷ ß °“√°√–∑” ¡πÿ … ¬å ° √–∑” ‘Ë ß ∑’Ë ∑âÕß∑”„À⇰‘¥‡ªì𧫓¡ßà«ß‡Àß“À“«πÕπ ¢≥–øíß∏√√¡µâÕ߇∫’¬¥‡∫’¬π∑”„Àâ∏√√¡™“µ‘‡ ’¬ ¡¥ÿ≈ ‡™àπ Ÿ∫πÈ”¡—π¥‘∫‰ª„™â  Ÿ∫ ‡Õ“„®®¥®àÕ ( µ‘) Õ¬Ÿà°—∫°“√øíß ®—∫ª√–‡¥Áπ„Àâ∂Ÿ°«à“ „π·µà≈–‡Õ“°ä“´ÕÕ°¡“®“°∏√√¡™“µ‘ ·≈â« àߺ≈„Àâ∏√√¡™“µ‘‡ ’¬ ¡¥ÿ≈ À—«¢âÕ∏√√¡ ºŸâ∫√√¬“¬¡’®ÿ¥ª√– ß§å„À⺟âøíßµâÕß°“√∑√“∫‡√◊ËÕ߇¡◊ËÕ∏√√¡™“µ‘®”‡ªìπµâÕߪ√—∫µ—«‡Õß„À⇢ⓠŸà ¿“«– ¡¥ÿ≈ À“° Õ–‰√ ¢≥–øíß∏√√¡µâÕßæ‘®“√≥“„Àâ‡ÀÁπ‡Àµÿ‡ÀÁπº≈ (‚¬π‘‚ °“√ª√—∫ ¡¥ÿ≈°√–∑∫§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õß¡πÿ…¬å‡™àπ ¢≥–ª√—∫ ¡π ‘°“√) «à“§«“¡®√‘ß∑’˺Ÿâ∫√√¬“¬æŸ¥ ¡—π‡°’Ë¬«¢âÕ߇ªìπ®√‘ß ¡¥ÿ≈∑”„À⇰‘¥·ºàπ¥‘π‰À« ‡°‘¥·ºàπ¥‘π·¬°  –æ“π ∂ππ∑’Ë„™â ·≈–¡’º≈°√–∑∫µàÕ™’«‘µ¢ÕߺŸâøíßÕ¬à“߉√ 惵‘°√√¡ (§‘¥ 查 —≠®√™”√ÿ¥‡ ’¬À“¬ ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬æ—ß∑≈“¬ ´÷Ëß àߺ≈°√–∑∫µàÕ ∑”) „¥ ª√–惵‘‰¥â∂Ÿ°µâÕß·≈–§«√¥”‡π‘πµàÕ‰ª 惵‘°√√¡„¥§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õß¡πÿ…¬å ¡πÿ…¬å®÷ßµâÕß√—∫º≈∑’ˇ°‘¥®“°°“√ ∑”·≈⫺‘¥æ≈“¥´÷Ëß®–‡ªìπº≈‡ ’¬°—∫™’«‘µ µâÕßÀ¬ÿ¥°√–∑”·≈â«°√–∑”π—πÈ ª√—∫·°â ‰¢ ºŸâ „¥∑”‰¥âÕ¬à“ßπ’È·≈â« °“√øíß∏√√¡®–¡’Õ‘∑∏‘æ≈ ∑”„À⇪≈’ˬπ«‘∂’™’«‘µ ¡“¥”‡π‘πÕ¬Ÿà„π∑“ß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡ ¡’ §«“¡ –¥«° √“∫√◊Ëπª≈Õ¥¿—¬ ¡’§«“¡ ß∫·≈–§«“¡‡ªìπ Õ‘ √–¢Õß™’«‘µ‡ªìπº≈‡ªÑ“À¡“¬ Õ¬“°„À⇢“∑”¥’°∫‡√“ ‡√“°ÁµâÕß∑”¥’°—∫‡¢“ —
 9. 9. Òˆ16 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ˘ : Ò˜ 17Û. ºŸâª√“√∂𓧫“¡ ÿ¢ Ù. §“∂“¥’§”∂“¡ §”∂“¡ ≈Ÿ° “«§∫§π∑’Ë¥‘©—π‰¡à™Õ∫ ®–∑”Õ¬à“߉√„Àâ™’«‘µ¡’ ÿ¢ º¡√Ÿâ«à“Õ«‘™™“¡—π‰¡à¥’·µà«à“¡—π¬—ßÕ¬“° ¬—ßµâÕß°“√Õ¬Ÿà‰¡à∑°¢å ÿ ®–¡’§“∂“¥’„À⺡æÕ‡Õ“‰ª„™â „π°“√¥”‡π‘π™’«‘µπ’È ‰¥â∫â“߉À¡§”µÕ∫ §”µÕ∫ Õ¥’µ¢Õßæ√À¡ §◊Õ¡πÿ…¬å∑’Ë¡’√Ÿªπ“¡‡À¡◊Õπ°—∫ºŸâ∂“¡ À“°¬—ß√—°·≈–ª√“√∂π“®–¡’Õ«‘™™“ ‰«â „π§√Õ∫§√Õߪí≠À“ æ√À¡‰¡à‡§¬‡°≈’¬¥™—ß„§√ ‡æ√“–æ√À¡¡’‡¡µµ“ °√ÿ≥“ ¢Õß„® ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë∑”‰¥â ‰¡à¬“° ¥â«¬°“√øíß Õà“𠧑¥ Õ¬Ÿà·µà¡ÿ∑‘µ“ ·≈–Õÿ‡∫°¢“ ‡ªìπ‡§√◊ËÕßÕ¬Ÿà¢Õß„® „π ¡—¬∑’ˇ¢“¬—߇ªìπ ‡√◊ËÕß∑’ˇªìπ ¡¡ÿµ‘¢Õß‚≈° π’˧◊Õ§“∂“∑’Ë®–∑”„ÀâÕ«‘™™“ßÕ°ß“¡¡πÿ…¬å ‡¢“¬°‡Õ“æ√À¡«‘À“√ Ù ¢÷Èπ¡“„™â‡ªìπÕߧå∫√‘°√√¡ ®π ´÷Ëß¡’º≈¥’µàÕ°“√𔉪„™â·°âªí≠À“¢Õß‚≈° ‡ªìπº≈¥’µàÕ°“√°√–∑—Ëß®‘µ¡’°”≈—ߢÕß µ‘°≈â“·¢Áß ®π®‘µµ—Èß¡—Ëπ‡¢â“ Ÿà ¡“∏‘  √â“ß«—µ∂ÿ‰«â°—∫‚≈° ·µàÀ“°π”Õ«‘™™“¡“„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß àÕß√–¥—∫¨“𠵓¬·≈â«®÷ß¡’‚Õ°“ ‰ª‡°‘¥‡ªìπæ√À¡ ∑’Ë¡’®‘µ„® π”∑“ß„Àâ°—∫™’«‘µ Õÿª √√§ ªí≠À“ ·≈–§«“¡∑ÿ°¢å¬àÕ¡‡ªìπº≈‡¬◊ Õ °‡¬Á π ¡’ § «“¡ ÿ ¢ ‰¡à ‡ °≈’ ¬ ¥™— ß „§√ ºŸâ ∂ “¡ªí ≠ À“¡’ ‡°‘¥µ“¡¡“ „π«—π¢â“ßÀπâ“∑‘Èߢ—π∏å≈“‚≈°‰ª·≈â«¡’Õ∫“¬¿Ÿ¡‘‡ªìπª√– ∫°“√≥åµ√ßÕ¬Ÿà·≈â««à“°“√‡°≈’¬¥™—ߺŸâÕ◊Ë𠇪ìπ‡Àµÿπ” ∑’À¡“¬ ©π—π§“∂“¥’ªÕß°—π‰¡à„À♫µµ°µË”µâÕß∑”„®„À⡇∫≠®»’≈ Ë È Ñ ’‘ ’∑ÿ°¢å¡“„Àâ ¡πÿ…¬å·≈– —µ«å∑°µ—«µπ √—° ÿ¢‡°≈’¬¥∑ÿ°¢å‡À¡◊Õπ ÿ ·≈–‡∫≠®∏√√¡ ‡ªìπÕ¬à“ßπâÕ¬°—π ©–π—ÈπºŸâ∂“¡ªí≠À“ª√“√∂π“®–¡’§«“¡ ÿ¢ µâÕßæ—≤π“®‘µ„®„Àâ¡’§ÿ≥∏√√¡ ‡À¡◊Õπ°—∫Õ¥’µ¡πÿ…¬å°àÕπ∑’Ë®–‰ª‡°‘¥‡ªìπæ√À¡ºŸâ¡‡À —°¢å ‡¢“‰¥â∑”„À⥟‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·≈â« §ÿ≥≈Õß∑”µ“¡¥Ÿ ‘ ·≈⫧«“¡ ÿ¢≈–‡Õ’¬¥ª√–≥’µ ¬◊𬓫 °Á®–°≈—∫¡“‡ªìπ¢Õߧÿ≥ ®ß¡’ —∑∏“„πæ√–æÿ∑∏ æ√–∏√√¡ ·≈–æ√– ß¶å
 10. 10. 18 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÒ¯   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ˘ : Ò˘ 19ı. π‘ææ“π¡’≈—°…≥–Õ¬à“߉√ ˜. ∑”∫ÿ≠·∑πæàÕ·¡à§”∂“¡ §”∂“¡ °“√‡¢â“π‘ææ“π‰¥â ¡’≈—°…≥–Õ¬à“߉√ ®–∑√“∫‰¥â °“√∑”∫ÿ≠∑”∑“π·∑π∫‘¥“¡“√¥“´÷Ë߉¡à§àÕ¬®–‰¥â∑”Õ¬à“߉√ ®–‰¥â ‰ªÕ¬Ÿà∑’Ë ‰Àπ ¡’º≈∂÷ßµ—«∑à“πÀ√◊Õ‰¡à§”µÕ∫ §”µÕ∫ µâÕߢÕÕ¿—¬ ºŸâµÕ∫ªí≠À“¬—ßπ”æ“™’«‘µ‰ª‰¡à∂÷ßæ√– ®–¡’º≈∂÷ßµ—«∑à“π µàÕ‡¡◊ËÕ∑à“π‰¥â√—∫√Ÿâ·≈â«Õπÿ‚¡∑π“„ππ‘ææ“π ¬—ß‰¡à¡’ª√– ∫°“√≥å®÷߉¡à “¡“√∂µÕ∫ªí≠À“„Àâ∂Ÿ° ∑“π∑’˺⇪ìπ≈Ÿ°∑”·∑π„Àâ ŸµâÕ߉¥âˆ. æ√–Õ√À—πµå ‰ªÕ¬Ÿà∑’Ë „¥ ¯. ºŸâ∂“¡ªí≠À“∑”·∫∫‰Àπ§”∂“¡ §”∂“¡ ºŸâ∑’ˇªìπÕ√À—πµå·≈â«®–‰ªÕ¬Ÿà∑’Ë„¥ ∑”∫ÿ≠∑ÿ°§√—Èß®–µâÕßÕÿ∑‘»„À⇮⓰√√¡π“¬‡«√À√◊Õ‰¡à§”µÕ∫ §”µÕ∫ æ√–Õ√À—πµå∑’ˬ—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ( Õÿª“∑‘‡  π‘ææ“π) ¬—ß ºŸâ „¥¡’‡¡µµ“·≈–√–≈÷°‰¥â«à“µπ‰¥â∑”∫ÿ≠·≈â« ‡¢“®–Õ¬Ÿà°—∫¿æ¡πÿ…¬å  à«πæ√–Õ√À—πµå∑’˵“¬‰ª·≈â« (Õπÿª“∑‘‡  π‘æ Õÿ∑‘»∫ÿ≠„Àâ°—∫‡®â“°√√¡π“¬‡«√·≈– √√æ —µ«å ºŸâ„¥‰¡à¡’‡¡µµ“æ“π) ‰¡à ∑ √“∫«à “ ‰ªÕ¬Ÿà ∑’Ë ‰ Àπ ‡æ√“–ºŸâ µ Õ∫ªí ≠ À“¬— ß ‰¡à ¡’ ·≈–¢“¥ µ‘ ‡¢“®–‰¡àÕÿ∑‘»∫ÿ≠„À⇮⓰√√¡π“¬‡«√·≈– √√æª√– ∫°“√≥å  —µ«å ªí≠À“Õ¬Ÿà∑’Ë«à“ºŸâ∂“¡ªí≠À“π‘¬¡ªØ‘∫—µ‘·∫∫‰Àπ
 11. 11. 20 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÚ   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ˘ : ÚÒ 21˘. °àÕ𵓬¡’æ√–π”∑“ß Ò. µÕ∫·∑π§ÿ≥¢ÕßæàÕ·¡à§”∂“¡ §”∂“¡ °àÕπ ‘Èπ„®∂â“¡’æ√–π”®–‰ª Ÿà ÿ§µ‘®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à ·µà∂â“∑” ®–¡’«∏Õ¬à“߉√∫â“ߧ–∑’®–µÕ∫·∑πæàÕ·¡à ‰¥â¥∑ ¥ ·≈– ‘’ Ë ’ ’Ë ÿ™—«¡“µ≈Õ¥·µà¡æ√–π” µÕπ ‘π„®®–‰ª Ÿ §µ‘‡À¡◊Õπ°—πÀ√◊Õ‰¡à Ë ’ È àÿ „Àâ∑à“π¡’§«“¡ ÿ¢∑’Ë ÿ¥§”µÕ∫ §”µÕ∫ ∑”°√√¡¥’∑”°√√¡™—Ë«¬—߉¡à ”§—≠‡∑à“°—∫ °àÕπ ‘Èπ„® ¥Ÿµ—«Õ¬à“ßæ√– “√’∫ÿµ√ µÕ∫·∑π§ÿ≥¢Õßπ“ß “√’ºŸâÀ“°¡’æ√–™’Èπ”∑“ß ·≈⫺Ÿâ°”≈—ß®–µ“¬¡’ µ‘√–≈÷°‰¥â∂÷ß ‘Ëß∑’ˇªì𠇪ìπ·¡à ¥â«¬°“√‡ª≈’Ë¬π§«“¡‡ÀÁπº‘¥ (¡‘®©“∑‘Ø∞‘) „Àâ°≈—∫¡“¡’°ÿ»≈°√√¡·≈â«®‘µ∑‘Èß√à“ß„π¢≥–π—Èπ  ÿ§µ‘¿æ¬àÕ¡‡ªìπ∑’ËÀ¡“¬„𠧫“¡‡ÀÁπ∂Ÿ° ( —¡¡“∑‘Ø∞‘) ¬Õ¡√—∫øíß∏√√¡®“°æ√–≈Ÿ°™“¬®π°“√‰ª‡°‘¥„À¡à¢Õ߇¢“ µ√ß°—π¢â“¡°àÕπ ‘Èπ„®®‘µ√–≈÷°‰¥â „π ∫√√≈ÿ‚ ¥“∫—π ‡ «¬°√–· ·Ààß«‘¡ÿµµ‘ ÿ¢ À√◊Õ¥Ÿµ—«Õ¬à“ߢÕßÕ°ÿ»≈°√√¡·≈â«®‘µ∑‘Èß√à“ß∑—π∑’ µàÕ„Àâ¡’æ√– ß¶å¡“°πâÕ¬ —°°’Ë æ√–æÿ∑∏‡®â“ µÕ∫·∑π§ÿ≥¢Õßæ√–∫‘¥“ (æ√–‡®â“ ÿ∑‚∏∑π–) ¥â«¬Õߧ塓™’Èπ”∑“ß„Àâ™’«‘µ °Á‰¡à “¡“√∂™à«¬„Àâ ‰ª‡°‘¥„π¿æ∑’Ë¥‰¥â ’ °“√‡ ¥Á®‰ª‡∑»π“∏√√¡‚ª√¥æ√–∫‘¥“ ®π∫√√≈ÿÕ√À—µµº≈ ‡ «¬«‘¡µµ‘ ¢ ÿ ÿ À“°ºŸâ∂“¡ªí≠À“¡’»—°¬¿“æ¡“°æÕ ∑’Ë®–∑”„Àâ ‰¥â¥—ß µ—«Õ¬à“ß∑’ˬ°¡“∫Õ°‡≈à“„Àâøíß®–∂◊Õ‰¥â«à“ ‡ªìπ°“√µÕ∫·∑π §ÿ≥¢ÕßæàÕ·¡à ‰¥â Ÿß ÿ¥·≈–¥’∑Ë ÿ¥ ’ ∂â“√Ÿâ«à“µπ‡ªìπ∑’Ë√—° æ÷ß√—°…“µπ‰«â „À⥒ ∫—≥±‘µ§«√ª√–§—∫ª√–§Õßµπ‰«â Õµ⁄‚∂ Õµ⁄∂ ⁄  π°⁄¢µ⁄µÌ °÷ °√‘ ⁄ π⁄µ‘ µ“√°“ ‰¡à∑—Èß “¡«—¬°Á«—¬„¥«—¬Àπ÷Ëß ª√–‚¬™π凪ìπƒ°…å¢Õߪ√–‚¬™πå‡Õß ¥«ß¥“«®—°∑”Õ–‰√‰¥â ∏√√¡∫∑ ¢ÿ.™“.‡Õ°. Ú˜/Òˆ
 12. 12. ÚÚ : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m22   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ˘ : 23 ÚÛÒÒ. ºŸâ¡’‡«≈“‡À≈◊ÕπâÕ¬ ÒÚ. ‡∑«¥“ª√–®”µ—«§”∂“¡ §”∂“¡ ·π–π”À≈—° Ÿµ√‡√àß√—¥ ”À√—∫ºŸ ßÕ“¬ÿ∑’‡À≈◊Õ‡«≈“πâÕ¬ âŸ Ë ¡’‡∑«¥“√—°…“ª√–®”µ—«∑ÿ°§πÀ√◊Õ‰¡à ·µà≈–§π®–¡’·≈–‰¡àª√– ß§å°≈—∫¡“‡°‘¥„π‚≈°π’ÈÕ’° ¢ÕÕ∏‘…∞“π¢Õ‡∑«¿Ÿ¡‘¢—Èπµâπ®–∑”Õ¬à“߉√ ‡∑«¥“√—°…“°’ËÕߧ委µÕ∫ §”µÕ∫ √’∫µÕ∫ªí≠À“„Àâ°—∫ºŸâ¡’‡«≈“¢Õß™’«‘µ‡À≈◊ÕÕ¬ŸàπâÕ¬«à“ ºŸâ „¥ª√–惵‘µπ∑ÿ»’≈‰√â∏√√¡ ºŸâπ—Èπ‰¡à¡’‡∑«¥“√—°…“ ºŸâÕ∏‘…∞“π‰¡à¢Õ°≈—∫¡“‡°‘¥„π‚≈°¡πÿ…¬å “¡“√∂Õ∏‘…∞“π‰¥â·µà „¥ª√–惵‘µπ¡’»’≈¡’∏√√¡ ºŸâπ—Èπ¡’‡∑«¥“√—°…“ ¥—ßµ—«Õ¬à“߇™àπÀ≈—ß®“°Õ∏‘…∞“π·≈⫵âÕß∑”‡Àµÿ„Àâ∂Ÿ°µ√ß ¥â«¬°“√∑”„®„À⇪ìπºŸâ¡’∫ÿ≠ (∑“π·≈–»’≈)  ∂‘µÕ¬Ÿà„π„®„Àâ ‰¥â∑ÿ°¢≥–µ◊Ëπ ∑”„® æ√–¡À“™π°‚æ∏‘ µ«å ¡’π“ßøÑ“∑’™Õ¡≥’‡¡¶¢≈“ Ò Õߧ姡√—°…“ — Ë ◊Ë ÿâ„Àâ¡°»≈°√√¡∫∂ Ò* ªØ‘∫µ®µµ¿“«π“¥â«¬°“√∫√‘°√√¡ æÿ∑- ’ÿ — ‘‘ æ√– “√’∫ÿµ√ÕߧåÕ√À—πµå¡’‡∑«¥“ Ò Õߧå§ÿâ¡√—°…“ Õπ“∂‚∏ Ê Ê æÕßÀπÕ-¬ÿ∫ÀπÕ Ê ÊÀ√◊ÕÕߧå∫√‘°√√¡Õ◊Ëπ Ê „π ∫‘≥±‘°‡»√…∞’‚ ¥“∫—π¡’‡∑«¥“ Ò Õߧå§ÿâ¡√—°…“ æ√–¡À“‚æ∏‘°√√¡∞“π Ù (¥ŸÀπâ“ Òı˘) ∫√‘°√√¡∑ÿ°§√—Èß∑’Ëπ÷°‰¥â∫√‘°√√¡  —µ«å∑’™◊ËÕ —π¥ÿ ‘µ‡∑æ∫ÿµ√µÕπ®ÿµ‘·≈â«¡“‡°‘¥‡ªìπ‡®â“™“¬ ‘∑∏—µ∑ÿ°§√—Èß∑’Ë«à“ß®“°ß“π¿“¬πÕ° œ≈œ ‡À≈à“π’ȇªìπ‡Àµÿµ√ß ∑’Ë®– ∂–°ÿ¡“√¡’‡∑«¥“ Ù Õߧå (®µÿ‚≈°∫“≈) §ÿâ¡√—°…“π” Ÿà¿æ¢Õ߇∑«¿Ÿ¡‘„π«—π¢â“ßÀπâ“°ÿ»≈°√√¡∫∂ Ò* ª√–°“√ §«“¡ª√–惵‘‡√’¬∫√âÕ¬§◊Õ§«“¡ª√–惵‘ ∏√√¡∑“ß°“¬¡’Û Õ¬à“ß ∑“ß«“®“¡’ Ù Õ¬à“ß ∑“ß„®¡’ Û Õ¬à“ß ≠“µ‘¿“¬πÕ°π—Èπ¥’ ·µà¬—߉¡à¬‘Ëß Ò.‡«âπ®“°°“√¶à“ —µ«å Ú.‡«âπ®“°°“√≈—°∑√—æ¬å Û.‡«âπ®“°°“√ª√–惵‘º¥„π°“¡ ‘ Ù.‡«âπ®“°°“√查‡∑Á® ı.‡«âπ®“°°“√查 àÕ‡ ’¬¥ ˆ.‡«âπ®“°°“√查§”À¬“∫ ≠“µ‘¿“¬„ππ—Èπª√–‡ √‘∞‡≈‘»Àπ—°Àπ“˜.‡«âπ®“°°“√查‡æâÕ‡®âÕ ®ßæ“°—π§∫≠“µ‘∏√√¡æ√âÕ¡π”æ“ ¯.‰¡à‚≈¿Õ¬“°‰¥â¢Õ߇¢“ ˘.‰¡à欓∫“∑ªÕß√⓬‡¢“ Ò.‰¡à‡ÀÁπº‘¥®“°§≈Õß∏√√¡ ‡æ◊ËÕπ”¡“´÷Ëߧ«“¡ ÿ¢π‘√—π¥√§◊Õ‰¡à§‘¥·¬âß°—∫À≈—°∏√√¡
 13. 13. 24 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÚÙ   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ˘ : 25 ÚıÒÛ. ∫ÿ≠πâÕ¬≈ßÀ√◊Õ‰¡à ÒÙ. §«“¡ ”‡√Á®„π°“√Õÿ∑‘»∫ÿ≠§”∂“¡ §”∂“¡ °“√Õÿ∑‘» à«π∫ÿ≠„Àâ·°à‡∑«¥“ ¿Ÿµ º’ ªï»“® ·≈–„À⺟⠇¡◊ËÕº¡∑”∫ÿ≠·≈â«∑ÿ°§√—Èߺ¡®–·ºà‡¡µµ“„Àâ°—∫·øπÕ◊Ëπ®–∑”„Àâ∫ÿ≠πâÕ¬≈ßÀ√◊Õ‰¡à ‡°à“´÷Ë߬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ·µà‡∏Õ‰¡à√Ÿâ ‰¡à‡ÀÁπ„π∫ÿ≠π’ȇ∏Õ®–‰¥â∫ÿ≠‰À¡ §√—∫§”µÕ∫ °“√Õÿ∑‘»À¡“¬∂÷ß∑”‡æ◊ËÕ ≈–„Àâ‚¥¬‡®“–®ß ·ºà à«π∫ÿ≠„Àâ°∫ºŸµ“¬ œ≈œ °“√Õÿ∑»∫ÿ≠„ÀâºÕ𠇙àπ Õÿ∑»∫ÿ≠„Àâ‡∑«¥“ — â ‘ Ÿâ ◊Ë ‘ §”µÕ∫¿Ÿµ º’ ªï»“® ºŸâÕÿ∑‘»„Àâ·≈â«∫ÿ≠¬àÕ¡πâÕ¬≈ß ·µàÕ“π‘ ß å§Õº≈ ◊ ∫ÿ≠ ”‡√Á®¥â«¬°“√∑”‡Àµÿ¥’ ‘∫Õ¬à“ß (∫ÿ≠°‘√‘¬“«—µ∂ÿ·Àà ß °“√Õÿ ∑‘ » ∫ÿ ≠ ®–‡°‘ ¥ ª√–‚¬™πå ‰ ¥â ¡ “°°«à “ ‡°Á ∫ ∫ÿ ≠ ‰«â °— ∫ Ò*) ·µàÀπ÷Ëß„π°“√∑”§«“¡¥’π—Èπ§◊Õ °“√Õÿ∑‘»∫ÿ≠ ´÷Ëß®– —¡µπ‡Õ߇撬ߺŸâ‡¥’¬« ∑ÿ°™’«‘µ∑’ˇ°‘¥¡“π—∫¿æ™“µ‘‰¡à∂â«π ¡’∑—Èß∫ÿ≠ ƒ∑∏‘Ϻ≈‰¥âµâÕß¡’∫ÿ≠∑’ËÕÿ∑‘» µâÕß¡’ºŸâÕÿ∑‘» ·≈–µâÕß¡’ºŸâ¡“·≈–∫“ª∂Ÿ°‡°Á∫ —Ëß ¡‰«â „𮑵«‘≠≠“≥ ∫“ª∑’ˇ°‘¥®“°∂Ÿ°ºŸ° Õπÿ‚¡∑π“∫ÿ≠ ¥—ßπ—ÈπÀ“°ºŸâ√—∫‰¡à√Ÿâ«à“¡’ºŸâÕÿ∑‘»∫ÿ≠„Àâ ®÷߉¡à ‰¥â¡“欓∫“∑®Õ߇«√°—∫‡®â“°√√¡π“¬‡«√ ∂⓬—߉¡à ‰¥â√—∫°“√™¥„™â Õπÿ‚¡∑π“∫ÿ≠ §«“¡ ”‡√Á®„π°“√Õÿ∑‘»∫ÿ≠¬àÕ¡‰¡à‡°‘¥¢÷ÈπÀπ’È∫“ª∑’Ë°àÕ‰«â®–‡ªìπ‡Àµÿπ”¡“´÷ËßÕÿª √√§ªí≠À“·≈–§«“¡∑ÿ°¢å‡°‘¥¢÷Èπ°—∫™’«‘µ ¥â«¬‡Àµÿπ’ȺŸâ√Ÿâ®÷ß∑”∫ÿ≠Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ·≈â«Õÿ∑‘»∫ÿ≠°ÿ»≈„Àâ°—∫ √√æ —µ«å‚¥¬‡©æ“–‡®â“°√√¡π“¬‡«√ ‡æ◊ËÕÀπ’ȇ«√°√√¡®–‰¥â≈¥πâÕ¬≈ß §«“¡ ÿ¢¢Õß™’«‘µ®–‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ ºŸâ „¥∑”∫“ª‰«â·≈â« ≈–‰¥â¥â«¬°“√∑”¥’ ∫ÿ≠°‘√‘¬“«—µ∂ÿ Ò* À¡“¬∂÷ß°“√°√–∑”∑’ˇªìπ∫àÕ‡°‘¥·Ààß∫ÿ≠∑”‰¥â Ò Õ¬à“ß §◊Õ ºŸâπ—Èπ¬àÕ¡ àÕß‚≈°π’È „Àâ «à“ß ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√„Àâ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√√—°…“»’≈ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√∑”®‘µµ¿“«π“ ∑”∫ÿ≠¥â«¬ °“√ª√–惵‘ÕàÕππâÕ¡ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√¢«π¢«“¬√—∫„™â ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√Õÿ∑‘»§«“¡¥’„À⺟⠇À¡◊Õπæ√–®—π∑√å∑’Ëæâπ®“°‡¡¶©–π—Èπ Õ◊Ëπ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√¬‘𥒄𧫓¡¥’¢ÕߺŸâÕ◊Ëπ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√øíß∏√√¡ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√ —Ëß ∏√√¡∫∑  Õπ∏√√¡ ·≈–∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√∑”§«“¡‡ÀÁπ„Àâ∂Ÿ°µ√ß
 14. 14. 26 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÚˆ   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ˘ : Ú˜ 27Òı. ‡Àµÿπ” —µ«åπ√°¡“‡°‘¥ Õ“√¬‡¡µ‰µ√¬ ¡’ —µ«åÕ◊ËπÕ’°®”π«π¡“°„°≈â®–À¡¥°“√‡ «¬ ∑ÿ°¢«‘∫“°„πÕ∫“¬¿Ÿ¡√Õ∑’®–°≈—∫¡“‡°‘¥‡ªìπ¡πÿ…¬å„π«—π¢â“ßÀπâ“ ‘ ˧”∂“¡ ·≈–¥â«¬‡»…°√√¡‰¡à¥’¬—ßÀ≈߇À≈◊ÕÕ¬Ÿà „𮑵«‘≠≠“≥ ¡πÿ…¬å µ“¡∑’Ë ‰¥â»÷°…“‡√◊ËÕß¿æ¿Ÿ¡‘¡“∫â“ß ∑√“∫«à“°“√‡°‘¥¡“ ®”π«π¡“°„π«—π¢â“ßÀπâ“®–ª√–惵‘∑ÿ»’≈‰√â∏√√¡¡“°¬‘Ëß°«à“∑’ˇªìπ¡πÿ…¬åπ’È· π¬“° µâÕß∑”∫ÿ≠°ÿ»≈¡“°æÕ ¡§«√ ·µà∑’Ë∑à“π ª√“°ØÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—ππ’ÈÕ“®“√¬å∫Õ°«à“ „πÕ𓧵 —µ«åπ√°®–¡“‡°‘¥‡ªìπ¡πÿ…¬å¡“°‡æ√“–‡Àµÿªí®®—¬Õ–‰√ „π‡¡◊ËÕ‡¢“‰¡à ‰¥â∑”∫ÿ≠°ÿ»≈∑”§«“¡™—Ë«∂÷ßµâÕßµ°π√° ·≈⫇æ√“–‡Àµÿ„¥‰¥â∫ÿ≠°ÿ»≈®“°µ√߉Àπ®÷߉¥â Òˆ. µ“À“‡√◊ËÕß¡“‡°‘¥‡ªìπ¡πÿ…¬å ‰¥â§”µÕ∫ §”∂“¡ „π°“√‡°‘¥¢Õß —µ«å·µà≈–¿æ™“µ‘ ¡’∑—Èß∑”°√√¡¥’·≈– ≈Ÿ°‰¡à§àÕ¬»√—∑∏“„π∏√√¡–‡æ√“–‡ÀÁπæ√–ª√–惵‘‰¡à∑”°√√¡™—Ë« ´÷Ëߺ≈·Ààß∫ÿ≠·≈–∫“ªµà“ß∂Ÿ°‡°Á∫ —Ëß ¡‰«â„π¥«ß ¥’®÷ß√Ÿâ ÷°‡ ◊ËÕ¡„π„® ®–查լà“߉√„Àâ≈Ÿ°√Ÿâ ÷°‡™◊ËÕ„π°“√ªØ‘∫—µ‘®‘µ¥«ß‡¥’¬«°—π °√√¡ª√–‡¿∑„¥„Àâº≈°àÕπ ºŸâ∑”·≈– —Ëß ¡ ∏√√¡ (Õ∏‘∫“¬·¬°§π™—Ë«„πºâ“‡À≈◊Õ߉¡à„™àæ√–·≈â«)°√√¡µâÕ߇ «¬«‘∫“°¢Õß°√√¡π—Èπ°àÕπ µ—«Õ¬à“߇™àπ æ√–‡®â“ §”µÕ∫Õ™“µ»—µ√Ÿ ∑”°√√¡™—Ë«‡π√§ÿ≥∫‘¥“ (æ√–‡®â“æ‘¡æ‘ “√) ¥â«¬ ºŸâ „¥ “¡“√∂°”®—¥¢¬–∑’Ë¡’Õ¬Ÿà „π„® §◊Õ‚ª√·°√¡®‘µ°“√®—∫æàÕ¢—ߧÿ°®πµ“¬ µàÕ¡“ ”π÷°‰¥â®÷߉¥â§‘¥·≈â«∑”°√√¡¥’ µ‘¥≈∫∑—ÈßÀ≈“¬ „ÀâÀ¡¥‰ª®“°„®‰¥â ºŸâπ—Èπ®–©≈“¥¢÷Èπ‰¡à‡Õ“¢¬–¥â « ¬°“√‡ªì π Õߧå Õÿ ª ∂— ¡ ¿å ª∞¡ — ß §“¬π“æÿ ∑ ∏»“ π“·≈– ¢Õ߇À¡Áπ¢Õß °ª√° (°‘‡≈ ) ¢ÕߧπÕ◊Ëπ¡“‡°Á∫‰«â°—∫µ—« Õ—π∑”°√√¡¥’Õ◊Ëπ Ê Õ’°¡“°À≈“¬ ‡¡◊ËÕæ√–‡®â“Õ™“µ»—µ√Ÿ «√√§µ ®–π”¡“´÷Ëߧ«“¡‡ ◊ËÕ¡¢Õß™’«‘µ ¥—ßπ—ÈπºŸâ©≈“¥‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ¿‘ ° …ÿÕ°ÿ » ≈°√√¡„Àâ º ≈°à Õ π ·√ߢÕßÕ°ÿ » ≈°√√¡º≈— ° ¥— π ®‘ µ ª√–惵‘µπ‡ªìπºŸâ∑ÿ»’≈‰√â∏√√¡‡¢“®–‡Õ“ ‘Ëß∑’˵“‡ÀÁπÀŸ‰¥â¬‘π¡“«‘≠≠“≥„Àâ ‰ª‡°‘¥‡ªìπ —µ«å‡ «¬∑ÿ°¢«‘∫“°Õ¬Ÿà„π‚≈À°ÿ¡¿’π√° ‡ªìπ§√Ÿ ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß Õπ„®«à“°“√ª√–惵‘‡™àππ—Èπ‡ªìπ ‘Ë߉¡à¥’À“°‡¡◊ËÕ„¥°√√¡™—Ë«À¡¥«“√–„Àâº≈ °√√¡¥’∑’Ë∑”®– àߺ≈„Àâ §π™—Ë«™Õ∫ª√–惵‘‡√“®–‰¡à‡ªìπ‡™àπ‡¢“ ·≈⫇√“®–‰¡à‡ ◊ËÕ¡ — µ «å π √°Õ™“µ»— µ √Ÿ ‰¥â ° ≈— ∫ ¡“‡°‘ ¥ ‡ªì π ¡πÿ … ¬å „ πæÿ ∑ ∏— π ¥√ µ“¡‡¢“ ·≈⫧«“¡»√—∑∏“„π ‘Ëߥ’ß“¡§◊Õ»√—∑∏“„π∏√√¡–°Á®–√–À«à “ß»“ π“¢Õßæ√–æÿ ∑∏‚§¥¡ °— ∫»“ π“¢Õßæ√–»√’ ‡¢â“¡“Õ¬Ÿà°—∫„®¢Õ߇√“‰¥â
 15. 15. 28 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÚ¯   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ˘ : 29 Ú˘Ò˜. §√ŸÕ¬Ÿà ‰Àπ æ√–æÿ∑∏– §◊ÕµâÕߪؑ∫µ∏√√¡·≈⫇°‘¥ªí≠≠“‡ÀÁπ·®âß («‘ª  π“ — ‘ í °√√¡∞“π) ·≈â«„™âªí≠≠“‡ÀÁπ·®âß¡“°”®—¥°‘‡≈ ∑’ËπÕπ‡π◊ËÕßÕ¬Ÿà§”∂“¡ „π¢—π∏å —π¥“π§◊ÕÕπÿ —¬∑—Èß ˜ (Àπâ“ ¯ˆ) À√◊Õ°”®—¥°‘‡≈ ∑’Ë ®”‡ªìπÀ√◊Õ‰¡à∑Ë’µâÕßÀ“§√Ÿ∫“Õ“®“√¬å‡æ◊ËÕ„Àâ Õπ°√√¡ ºŸ°¡—¥„® —µ«å „ÀâµâÕ߇«’¬πµ“¬-‡«’¬π‡°‘¥Õ¬Ÿà„π«—Ø ß “√§◊Õ —ß∞“π∑’ˇªìπÕ“®“√¬åÀ√◊Õæ√–∑’ˇ°àß´÷Ë߉¡à “¡“√∂®–∑√“∫‰¥â‡≈¬ ‚¬™πå∑—Èß Ò (Àπâ“ ¯˘) „ÀâÀ¡¥‰ª®“°„® ®÷ß®–∂Ÿ°µ√ß·≈–‡æ√“–¬—߉¡à¡’≠“π ∫“ß∑’µâÕß°“√®–∂“¡ªí≠À“‡¡◊ËÕπ—Ëß°√√¡ ‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘∏√√¡∞“π·≈â« (ºŸâ∑’Ë®– Õ∫Õ“√¡≥å) ‰¡à∑√“∫«à“®–‰ª∂“¡„§√‰¥â (¬—ß  à«π‡√◊ËÕߪؑ∫—µ‘∏√√¡µ“¡∑’Ë™’Èπ”∑“߉«â „πÀπ—ß ◊Õ ºŸâ‰¡à ‰¥â¡Õ“®“√¬å∑ª√÷°…“) ‰¡à·πà„®«à“ºŸ∑¢“懮⓮–∂“¡®–√Ÿâ ‰¥â®√‘ß ’ ’Ë â ’Ë â „¥¡’∫ÿ≠∫“√¡’ —Ëß ¡¡“¡“°æÕ  “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘·≈–‡¢â“∂÷ß∏√√¡·≈â«®–∑”Õ¬à“߉√„ÀâÕ“®“√¬å™à«¬Õ∏‘∫“¬·π–π”¥â«¬ ‰¥â¥â«¬µ—«‡Õß·µàÀ“°∫ÿ≠∫“√¡’ —Ëß ¡¡“‰¡à¡“°æÕ ®–∑”„À⠪ؑ∫—µ‘À≈ß∑“ß ‡ ’¬‡«≈“‡π‘Ëππ“π °«à“®–∫√√≈ÿÕ¡ƒµ∏√√¡§”µÕ∫ ¢Õßæ√–æÿ∑∏– ¥—ßµ—«Õ¬à“ߢÕßæ√–¡À“ ‘«–ºŸâ√Ÿâ∏√√¡  Õπ ¬ÿ §  ¡— ¬ „¥∑’Ë  — µ «å ¡ “‰¥â √Ÿ ª π“¡‡ªì π ¡πÿ … ¬å · ≈–¡’ ∫ÿ ≠ »‘…¬å®π∫√√≈ÿÕ√À—µµº≈¡“‡ªìπ®”π«π¡“° ·µà°«à“µ—«‡Õß®–∫“√¡’ —Ëß ¡¡“‰¡à¡“°æÕ ¬—ß®”‡ªìπµâÕß¡’°—≈¬“≥¡‘µ√„π∑“ß ‡¢â “ ∂÷ ß ∏√√¡‰¥â µâ Õ ßπ”µ— « ‡Õ߇¢â “ ‰ªªØ‘ ∫— µ‘ ∏ √√¡Õ¬Ÿà „ πªÉ “∏√√¡¡“‡ªìπ§√Ÿ™’Èπ”∑“ߪؑ∫—µ‘∏√√¡„Àâ∂Ÿ°µâÕß ·≈â«°“√ªØ‘∫—µ‘ ¬“«π“π∂÷ß Û ªï ®÷ß∫√√≈ÿ‡ªìπÕ√‘¬∫ÿ§§≈¢—Èπ Ÿß ÿ¥‰¥â ·≈–„π∏√√¡®–‰¡àÀ≈ß∑“ß´÷Ëß®–∑”„Àâ Ÿ≠‡«≈“¢Õß™’«‘µ‰ª‚¥¬‡ª≈à“ ∑“ßµ√ߢⓡ¡À“«“®°Õÿ∫“ °ºŸâ√Ÿâ∏√√¡ π”µ—«‡Õ߉ªªØ‘∫—µ‘ª√–‚¬™πå ∏√√¡µ“¡≈”æ—߉¡à¡„§√ºŸâ„¥‡ªìπ§√Ÿ™·π– ªØ‘∫µ∏√√¡¬“«π“π∂÷ß ’ ’È — ‘ ªØ‘∫µ∏√√¡·π«‰Àπ ‰¡à ”§—≠‡∑à“°—∫ ªØ‘∫µ∏√√¡·≈â« — ‘ — ‘ ı ªï ¬—߇¢â“‰¡à∂÷ß∏√√¡¢Õßæ√–æÿ∑∏– µ“¬·≈⫬—ßµâÕ߉ª‡°‘¥µâÕ߉¥âº≈‡ªì𧫓¡µ—Èß¡—Ëπ ( ¡“∏‘) ¢Õß®‘µ ·≈–µâÕ߉¥âº≈‡ªìπ „À¡à‡ªìπ‡¥√—®©“πÕ’°¥â«¬§«“¡‡ÀÁπ·®âß («‘ªí  π“) ‡°‘¥¢÷Èπ°—∫®‘µ  à«π‡√◊ËÕß∑’˺Ÿâ∂“¡ªí≠À“ªØ‘∫—µ‘∏√√¡·≈â«®‘µ¬—߉¡à ß∫ ¥—ß∑’Ë ‰¥â∫Õ°‡≈à“‰ª µÕπ‡™â“ªØ‘∫—µ‘∏√√¡·≈â«®‘µµ—Èß¡—Ëπ ¬—ß‡°‘¥Õ“√¡≥åøÿÑß´à“π µâÕߪؑ∫—µ‘„ÀâµàÕ‡π◊ËÕ߬“«π“π ·≈–∂◊Õ«à“∂Ÿ°µâÕß µÕπ‡¬ÁπªØ‘∫—µ‘∏√√¡„πÕ’°·π«∑“ßÀπ÷Ëß ·≈–„Àâ πÕ°®“°∑’ˇ§¬·π–π”‰«â „π¢âÕ ı¯Ù µâÕߪؑ∫—µ‘∂Ÿ°µ√ß ·≈–¬—ߺ≈‡ªì𧫓¡µ—Èß¡—Ëπ¢Õß®‘µ ∂◊Õ«à“∂Ÿ°µâÕß ´÷Ëß∑—Èß Õß«‘∏’¢Õß°“√ ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫∫ÿ≠∫“√¡’‡°à“∑’Ë —Ëß ¡¡“·µàÕ¥’µ™“µ‘ ‡ªìπ∞“π√Õß√—∫ªØ‘∫—µ‘ ‡ªìπ‡æ’¬ß ¡∂°√√¡∞“π ¬—ß‰¡à∂Ÿ°µ√ßµ“¡·π«∑“ߢÕß §«“¡ ”‡√Á®„π¡√√§º≈¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘¥â«¬
 16. 16. 30 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÛ   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ˘ : ÛÒ 31Ò¯. ¬°Àπ’È „À⥒‰À¡ Ò˘. Õÿ∑‘»°ÿ»≈‡«≈“‰Àπ¥’§”∂“¡ §”∂“¡ ¡’§π¬◊¡‡ß‘π‡√“‰ªπ“πÀ≈“¬ªï·≈â« ¬—߉¡à§◊π‡√“ ‡«≈“ ‡«≈“Õÿ∑‘»°ÿ»≈  «¥¡πµå‡ √Á®·≈â«À√◊Õπ—Ëß ¡“∏‘‡ √Á®‡√“π÷°Õ¬“°‰¥â§◊π°Á°≈ÿâ¡„® ‡√“§«√®–¬°Àπ’È„À⇢“¥’‰À¡ ·≈– ®÷ßÕÿ∑‘» (Õ—π‰ÀπÕÿ∑‘»°àÕπ)§«√∫Õ°„À⇢“√Ÿâ ‰À¡«à“‡√“¢Õ¬°Àπ’È„À⇢“ §”µÕ∫§”µÕ∫ Õÿ∑‘»°ÿ»≈‰¥â∑ÿ°‡«≈“∑’Ë®‘µª√“√∂π“ ·µàÕÿ∑‘»¢≥–®‘µµ—Èß ¬°Àπ’È „À⇢“‰¥â‡ªìπ ‘Ëߥ’ §ÿ≥®–‰¥â ‰¡àµâÕß√–≈÷°∂÷ß„Àâ ¡—Ëπ‡ªìπ∫ÿ≠¡“°°«à“ º≈∫ÿ≠∑’ËÕÿ∑‘»®–∂Ÿ° à߉ª‰¥â ‰°≈°«à“®‘µ∑’Ë¡’‡°‘¥§«“¡‡ªìπ∑ÿ°¢å¢÷Èπ„π„® ·≈–À“°ª√“√∂π“®– √â“߇¡µµ“ §«“¡µ—Èß¡—Ëπ‡ªìπ ¡“∏‘πâÕ¬ À√◊Õ‰¡à¡’§«“¡µ—Èß¡—Ëπ ©–π—ÈπµâÕß∫“√¡’„À⬑Ëߢ÷Èπ §ÿ≥µâÕß„À⇢“√Ÿâ«à“§ÿ≥¬°Àπ’È„À⇢“ ≈Ÿ°Àπ’È∑’ˬ◊¡ ∂“¡µ—«§ÿ≥‡Õß«à“ √–À«à“ß°“√ «¥¡πµå°—∫°“√π—Ëß ¡“∏‘Õ¬à“߇ߑπ¢Õߧÿ≥‰ª®–‰¥â¡’§«“¡ ÿ¢ ·≈⫇¡µµ“∫“√¡’°Á®–‡°‘¥¢÷Èπ°—∫ ‰Àπ∑”„À⮑µ¢Õߧÿ≥µ—Èß¡—Ëπ‰¥â¥’°«à“°—π §ÿ≥®– “¡“√∂‡≈◊Õ°µ—«§ÿ≥‡Õß ªØ‘∫—µ‘¥â«¬µ—«‡Õ߉¥â ºŸâ¡’ªí≠≠“ æ÷ß√—°…“®‘µ∑’ˇÀÁπ‰¥â¬“°π—° ≈–‡Õ’¬¥π—° ¡—°µ°‰ª„πÕ“√¡≥å∑’Ëπà“„§√à ‡æ√“–«à“®‘µ∑’˧ÿ⡧√Õߥ’·≈â« ¬àÕ¡π”§«“¡ ÿ¢¡“„Àâ ¢ÿ.∏. Úı/Ò˘ ®ß¡’§«“¡‡æ’¬√‡æ◊ËÕªÑÕß°—πÕ°ÿ»≈‰¡à „À⇰‘¥¢÷Èπ
 17. 17. 32 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÛÚ   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ˘ : ÛÛ 33Ú. §«“¡‡°’ˬ«æ—π ÚÚ.  “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘∏√√¡‰¥â§”∂“¡ §”∂“¡ ‰¥âÕà“πÀπ—ß ◊Õ™’«ª√–«—µ‘¢Õßæ√–·¡à®“¡‡∑«’ Õ¬“° æ«°‡æ»∑’Ë Û ‡√“∑√“∫«à“¡’º≈®“°°√√¡™“µ‘°àÕπ ·µà∑√“∫«à“Õ“®“√¬å¡§«“¡‡°’¬«æ—πÕ¬à“߉√°—∫æ√–·¡à®“¡‡∑«’À√◊Õ‰¡à ’ Ë ‡¡◊ËÕ¡“™“µ‘π’Èæ√âÕ¡®–ªØ‘∫—µ‘∏√√¡ Õ¬“°∑√“∫«à“‡æ»∑’Ë Û π’È®–  “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘‰¥â≈”∫“°°«à“À√◊Õ«à“‡∑’¬∫‡∑à“§π‡æ» ¡∫Ÿ√≥委µÕ∫ (À¡“¬∂÷ß®–¡’¡“√¡“°°«à“§π∏√√¡¥“À√◊Õ‰¡à) ∂Ⓣ¡à¡§«“¡‡°’¬«æ—π®–‰¡à ‰¥â∑”ª√–«—µœ „Àâ°∫∑à“π  à«π ’ Ë ‘ —®–‡°’¬«æ—πÕ¬à“߉√µÕ∫‰ª·≈⫉¡à∑”„ÀâºÕ“πæâπ∑ÿ°¢å®ß¢Õ‰¡àµÕ∫ Ë Ÿâ à ÷ §”µÕ∫  “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘∏√√¡‰¥â·µà®–„À⇢â“∂÷ߧ«“¡‡ªìπÕ√‘¬ ∫ÿ§§≈¬—߉¡à “¡“√∂‡¢â“∂÷߉¥â ¥â«¬‡Àµÿ∑’Ë°“√™¥„™âÕ°ÿ»≈«‘∫“°ÚÒ. º≈°√√¡¬—ß¡’Õ¬ŸàÀ√◊Õ‰¡à ¬—߉¡à®∫ ‘Èπ§”∂“¡ π—Ëß√∂‰ª°—∫‡æ◊ËÕπ (‡æ◊ËÕπ‡ªìπ§π¢—∫) ¢≥–°”≈—ß®–‰ª∑”∫ÿ≠  ÿπ—¢«‘Ëßµ—¥Àπâ“√∂ „π√–¬–°√–™—Èπ™‘¥À≈∫‰¡à ‰¥â®÷ß™π ÚÛ. π’Ë·À≈–¡“√ ÿ π— ¢ µ“¬·≈–√∂‡ ’ ¬ À“¬§à Õ π¢â “ ß¡“° „π«— π π—È π ‰¥â ∂ «“¬ —߶∑“π∑”∫ÿ≠Õÿ∑‘» à«π°ÿ»≈‰ª„Àâ ÿπ—¢π—Èπ·≈â« º≈°√√¡®–¬—ß §”∂“¡§ß¡’Õ¬ŸàÕ’°À√◊Õ‰¡à ‡«≈“π—Ëß ¡“∏‘®–¡’§«“¡√Ÿâ ÷°«à“¡’‡ ’¬ß¡“查∑”≈“¬  ¡“∏‘µ≈Õ¥‡«≈“ ™à«¬À“«‘∏·°â ‰¢„Àâ¥â«¬§√—∫ ’§”µÕ∫ ∂â“ ÿπ—¢∑’˵“¬‰ª‰¡à¬°‚∑…„Àâ °“√®Õ߇«√®–¬—ߧߡ’Õ¬Ÿà §”µÕ∫‡¡◊ËÕ„¥°√√¡„Àâº≈ Õÿª √√§ªí≠À“°Á®–‡°‘¥¢÷Èπ°—∫§π∑’Ë¢—∫ µâÕß°”Àπ¥«à“ 牥⬑πÀπÕ Ê Êé ‰ª‡√◊ËÕ¬ Ê ®π°«à“√∂¬πµå ‰ª™π‡¢“µ“¬ À“° ÿπ—¢∑’˵“¬‰ª‰¥â√—∫∫ÿ≠°ÿ»≈·≈⫇≈‘° ‡ ’¬ß∑’Ë ‰¥â¬‘π®–À“¬‰ª·≈â«¥÷ß®‘µ°≈—∫¡“ Ÿà°“√∫√‘°√√¡‡¥‘¡®Õ߇«√º≈¢Õß°√√¡®–∂Ÿ°¬°‡≈‘°
 18. 18. 34 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÛÙ   π ∑ π “ ¿  

×