• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Строителство Градът
 

Строителство Градът

on

 • 1,774 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,774
Views on SlideShare
1,774
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Строителство Градът Строителство Градът Document Transcript

  • Брой 3 (686), 24 - 30 януари 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР През 2011 г. - да ни върви като по ВиК! След като от начало- то на годината министър Росен Плевнелиев някол- ко пъти съобщи за прио- ритетите в благоустрой- ствената политика, стана ясно, че редом с надзем- ната инфраструктура, ко- ято се вижда и ползва от всички, сред най-важни- те задачи за годината са и водопроводните и кана- лизационните тръби, ко- ито не се виждат, но се ползват от всички. Години наред правителствен при- оритет са били не тръби- те, не тяхното обновява- не, поддръжка и управле- ние, а максималната со- циална поносимост на це- ната на водата, която сти- га до крайния клиент от прехода. Кога ще почувства- ме ефекта от подготвяни- те в момента - всички ед- новременно - стратегии, мастерпланове, водни асо- ВиК инфраструктурата - циации, наредби и моде- ли на управление с напри- Илюстрация Мария Съботинова мер „междинно звено по водите“, което да ги упра- подземното богатство влява вместо пет минис- терства? Поне след година. Ми- нимум толкова ще бъде необходимо за изработва- 2011: време за ново начало не на стратегиите и при- емането им, за да започ- нат да функционират во- дните асоциации, но не и за да бъдат изработени мастерплановете. Всички те няма да осигурят пари стр. 16 стр. 20 в брой, но ще създадат възможности и среда за Две апликационни форми Регионалното министерство слага 3 млрд. привличане на европей- в проекта за интегриран лева на масата ски фондове и (частни) партньори. градски транспорт Програма „Регионално развитие” ще разгърне почти целия И така в далечно бъде- си ресурс за кандидатстване и договаряне тази година3 ще, вместо да налива бю- стр. 24 джетни средства в про-03 > пукани тръби, държава- Време е за нов офис та ще регулира и ще си Миналата година дъното в търсенето на административни събира данъците, ние ще площи е преминало, но възстановяването е едва в пием бистра водица по9 771310 983000 началото си евростандарт, а водите от канализацията - те ще стр. 26 пречистват всичките и ще Водни забавления на крачка от София бъдат като сълза. Какво по-хубаво от Комплекс „Воденицата“ - приказно-романтичен стил с това? детайлите на вятърна мелница
  • 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАМагистрала „Хемус“ и мостовете над Дунав - козовете на Дунавската стратегия Над 280 фирми, извършващи строителен надзор, саДунавската стратегия ра-боти и доказателство за проверени през 2010 г. оттова е, че Дунав мост 3 и ДНСКДунав мост 4 между Бъл-гария и Румъния: Силистра За 2010 г. Дирекцията за национа-- Кълъраш и Оряхово - Бе- лен строителен контрол е извър-кет, по предложение на две- шила общо 960 проверки относ-те страни вече са определе- но изпълнението на задължения-ни като проекти по страте- та на лицата, упражняващи строи-гията. Това заяви министъ- телен надзор на строежи от първарът на регионалното разви- до четвърта категория включител-тие и благоустройството Ро- но, на територията на цялата стра-сен Плевнелиев при пред- на. Проверени са 284 консултант-ставянето на приоритетите ски фирми. За установените нару-на България по Дунавската шения през годината са съставенистратегия на публична дис- 25 акта за установяване на адми-кусия „ЕС през унгарското нистративни нарушения по Законапредседателство и къде е за административните нарушенияБългария“. Друго конкретно Фотограф Мария Съботинова и наказания и са издадени 24 нака-доказателство, че стратеги- зателни постановления на юриди-ята работи, е очакването магистрала „Хемус“ да стане част от новата актуализирана пътна мрежа на Европа. чески лица и еднолични търговциТова ще стане ясно през февруари, каза още регионалният министър. консултанти.ОБЩИНИСофия е кандидат за Проектобюджетът на Бургас предвижда 106 млн. Очаква се общинският съвет да гласува заемевропейска столица на лв. за строителство за градския транспорт на Софиякултурата през 2019 г. 106 млн. лв. са средствата, предвидени тази година заСофия официално е заявила канди- проектиране и строителство на нови спортни комплекси,датурата си за европейска столи- детски градини, обходни пътища, улици и общественица на културата през 2019 г., съоб- сгради в Бургас. Това съобщи при представянето на про-щи кметът Йорданка Фандъкова. ектобюджет 2011 кметът на община Бургас Димитър Ни-Дотогава изпълняваме проектите колов. Едва 17 млн. лв. от тези пари са собствените сред-си за Ларгото, Централната баня, ства на общината, всички останали са пари, спечелени отнекропола под базиликата „Св. Со- европейски програми, подчерта Николов. Общата рамкафия“, посочи тя. Кметът съобщи, на проектобюджета е 138 млн. лв. През 2010 г. тя е билаче на среща с посланика на Италия 150 млн. лв.Стефано Бенацо е договорено съ-действие за установяване на кон-такт с италианските градове, които По-ниска такса смет за бизнеса и гражданите вкандидатстват за културна столи- Плевен Столичната община и Европейската банка за възста-ца на Европа през 2019 г. Освен че новяване и развитие са постигнали споразумение пополучихме уверение за подкрепа и С близо 29 хил. лв. по-малко такса смет ще плаща ключов искания заем от 50 млн. лв. за градския транспорт, съ-помощ от Болоня и Генуа, които са инвеститор в Плевен, който е реализирал инвестиция от общи кметът на София Йорданка Фандъкова. Искани-били европейски културни столици 18.2 млн. лв. Средно с 20% по-малко такса смет пък ще ят заем е разделен на две части - по 25 млн. лв., катовече, с италианския посланик дого- плащат малките и средните фирми, за физическите лица едната ще е за покриването на стари задължения къмворихме и първото събитие, което намалението ще е с около 11%, предвижда община Пле- транспортните оператори, а другата - за довършване-ще се състои през пролетта в сгра- вен в проекта за бюджет за 2011, който предстои да се то на електронната система за таксуване на пътници-дата на Централната баня - излож- обсъжда в местния парламент на 27 януари. Това обяви те и за изграждането на нови спирки. Предстои об-бата на мозайки от Равена, копие през изминалата седмица кметът на града Найден Зелено- щинските съветници да одобрят постигнатите усло-на мозайките, разположени в сгра- горски. Мотив е желанието на местната власт да облекчи вия по кредита, за да се подпише договорът междудите на италианския град. бизнеса и гражданите в условията на финансовата криза. банката и Центъра за градска мобилност. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Икономедиа АД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  • Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРАПроектите за регионално депо и за водния цикъл на Пускат пробно магистрала „Люлин“ на 15 мартВидин ще струват 80 млн. лв.През 2011 г. ще стартират проектите за регионалното депо иза водния цикъл на Видин, съобщи кметът на общината РуменВидов. Общата стойност само на тези два проекта ще възлезена около 80 млн. лв. Реализацията на тези два проекта ще бъдеот 2011 до 2013 г. През тази година ще стартира и рехабилита-цията на Видинската крепостна система, проектът за дунавскипарк Видин - Калафат, а така също предстои и ремонт на буле-вард „Панония“.Десният перловски колектор ще бъде готов през априлДо 20 април ще бъдеготов десният перлов-ски колектор, съобщикметът на София Йор-данка Фандъкова. Съ-оръжението, дълго На 15 март магистрала „Люлин“ ще бъде пусната пробно в посока Перник – София, съ-2915 метра, ще отвод- общи министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев понява жк „Манастирски време на инспекция на магистралата. Дотогава ще се направят пълни тестове на всичкиливади“, както и квар- съоръжения по пътя. Според Плевнелиев важно за сигурността на пътуващите е да сеталите „Иван Вазов“, „Стрелбище“ и част от „Гоце Делчев“. За- довършат маркировките, мантинелите, шумозащитните стени, осветлението на тунели-ради облекчаване на движението строителството е разделено те. Допълнително ще се сложи мрежа против свличания на няколко участъка с потенци-на пет етапа. В момента строителите са на трети етап, заради ална възможност за свличане на земни маси. Основният проблем е водата, смята Плев-което е разкопан бул. „П. Ю. Тодоров“. Предстои пускането на лелиев. Има канавки, но не всички са на мястото си. Трябва да направим 100 процентапробива на ул. „Бяла черква“, за да не се допусне затваряне на отводняване на магистралата, за да няма наводняване и заледяване, отбеляза строител-движението по трасето над колектора. ният министър.Ще сканират подземната инфраструктура в Русе ЕИБ обеща помощ на България при строителството на „Струма“Община Русе е обявила обществена поръчка за избор на изпълнител за Европейската инвестиционна банка ще помага на България за усвояването наподземно сканиране на старата част в центъра на град Русе и разрабо- еврофондовете. Това съобщи президентът на банката Филип Мейщад следтване на база данни, ГИС и цифровa картa на подземната публична ин- срещата си с премиера Бойко Борисов. Проектът за строителството на магис-фраструктура на града. Тя е с финансиране по механизма на Европейското трала „Струма“ - това е не само български, но и европейски приоритет, посо-икономическо пространство. Целта е изработване на цифрова карта и ге- чи Мейщад. Ще отделим специално внимание на тази магистрала - всички заед-ографска информационна база данни за подземната инфраструктура чрез но можем да ускорим нейния строеж, добави той. Дава се шанс четирите лотапреки геодезически измервания, сондирания и подземно сканиране. Ще на магистрала „Струма“ да бъдат финансирани от ЕИБ и експерти на банкатабъдат изработени цифрова карта и географска информационна база данни да участват в техническата помощ на проекта, каза от своя страна премиерътза подземната публична инфраструктура. Прогнозната стойност без ДДС Борисов. Той допълни, че ще търсим помощ и за магистралите „Черно море“ ие 844 000 лева със срок на изпълнение 6 месеца. „Хемус“.АРХИТЕКТУРА ИНВЕСТИЦИИМузей на изкуството взе почетна награда на Американския Инвестициите в имоти по света продължават похода си нагореинститут на архитектите Глобалните инвестиции в имоти ще продължат възстановяването си тази го- дина, прогнозира консултантската фирма Jones Lang LaSalle. Според анализато- рите обемът на търговията ще нарасне с 25% като стойност до края на 2011 спрямо 2010 г. Миналата година инвестициите в имоти, използвани от бизне- са, са се повишили с 50% до 316 млрд. долара, а общите са били 380 милиар- да.Четвъртото тримесечие са регистрирани сделки за над 100 млрд. долара за пръв път от 2007 г. Японски консорциум иска да инвестира над милиард долара вМузеят на изкуството на Северна Каролина бе отличен с почетната награ- соларна централа в Българияда на Американския институт на архитектите (AIA) за 2011 г. Новата сгра-да на музея, дело на нюйоркския архитект Томас Файфър (Thomas Phifer Toshiba Corp, Tokyo Electric Power Co и японското правителството ще обеди-and Partners), получи най-високото признание на AIA за дизайн на сграда. нят усилията си в строителството на една от най-големите соларни електроцен-Едноетажната постройка с площ приблизително 12 000 кв. метра е една трали в света в България, съобщи Reuters, позовавайки се на бизнес издание-от десетте отличени с почетната награда на AIA тази година. Музеят от- то Nikkei. Централата, която се предвижда да струва около 100 млрд. йени, иливори врати през април миналата година след разширение, което продъл- 1.2 млрд. долара, ще бъде изградена в Ямбол. С начална мощност около 50 ме-жи 3 години. Проектът включваше изграждане на нови западно и централ- гавата, която ще бъде разширена до 250 мегавата в период от пет години, цен-но крило за 83.9 милиона долара, както и реновиране на източното крило, тралата ще бъде стъпка напред към целта на страната да достигне 16% дял напроектирано от Едуард Дюрел Стоун през 1983 г. енергията от възобновяеми източници до 2020 г. www.stroitelstvo.info
  • 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.ТЕМА Време за планиране2011 С подкрепата на Све- лично-частно партньор- ративната програма за анализи на състояние- панисването на мрежата товната банка в момента ство, като за момента из- пречиствателните стан- то и нуждите от съоръ- и обслужването на кли- се провежда процедура борът е между Плевен ции е с огромно закъс- жения, на тенденциите за ентите. за избор на изпълнители или Добрич. нение - в края на 2010 г. последните 7-8 години, Поръчката за нацио- за изработването на гене- всички населени места на финансовия ресурс нална стратегия и плангодина ще бъде реша- ралните планове на водо- Инвестициите над 10 хил. жители тряб- през следващите 20 годи- за действие за управле-ваща, за да подредим снабдителната и канали- Според различни из- ваше да имат ПСОВ. ни за необходимото ко- ние на водите и на необ-целия воден сектор по зационната мрежа. точници между 10 и 12 През 2011 г. ще бъде личество и качество вода. ходимите промени в нор-един устойчив начин. Над 22 ВиК асоциа- млрд. евро се оценяват отправена и покана за Те ще покажат как ще се мативната база на стой- ции вече са сформирани. необходимите инвести- кандидатстване по про- управляват водните съ- ност 653 хил. лева безПодготвя се стратегия С експерти на Европей- ции за решаването на грамата за пречиствател- оръжения - по басейни, ДДС е по договор от 28в краткосрочен, сред- ската банка за възстано- проблемите на ВиК сек- ни станции между 2 хи- централизирано или де- юни 2010 г. с изпълни-носрочен и дългосро- вяване и развитие Ми- тора в България. Става ляди и 10 хил. жители централизирано, ще се тел обединение „Водначен план, съобщи в нистерството на регио- дума основно за изграж- със срок за изграждането формулират дългосроч- стратегия 2010“ с учас-началото на годината налното развитие и бла- дане на пречиствател- до 2015 г. ните цели и възможни тници - сдружение „Клуб гоустройството изготвя ни станции за отпадъч- сценарии. Икономика 2000“, „Аква-министърът на регио- типов договор между во- ни води и за обновяване Стратегията Стратегия ще регла- партньор“, „ЕкоПро кон-налното развитие Ро- дните асоциации и опе- на водопреносната мре- Проектът за во- ментира отговорности- султ“, „Евролекс“ и Ин-сен Плевнелиев. раторите, както и техния жа в страната, изградена дна стратегия с план за те на отделните минис- ститут за икономически устройствен правилник от азбестово-циментови действие трябва да е го- терства, общините и ВиК изследвания на БАН, сро- за дейността. тръби от 70-те години. тов в края на май, за да операторите. Напри- кът на изпълнение е 15 Експерти на Междуна- Причината за необ- бъде разгледан от Ми- мер държавата да отгова- месеца. родната финансова кор- ходимите огромни сред- нистерския съвет и от ря за довеждането на во- Ключовият документ порация подготвят друг ства е, че години наред Народното събрание. дния ресурс до населени- ще бъде допълнен от типов договор - за пуб- изграждането на по-го- Още през март ще има те места и изграждане на друга стратегия за упра- лично-частно партньор- леми съоръжения е било концепция, която да бъде инфраструктура за под- влението на ВиК инфра- ство във ВиК сектора. изключение, а норматив- обсъдена, съобщи някол- държане на неговото ка- структурата, подготвяна Това става след изгот- ната база - неясна за при- ко пъти министърът на чество, общините ще бъ- от експерти на Минис- вения от корпорацията вличането на частни ин- околната среда Нона Ка- дат обединени в асоци- терството на регионал- анализ за най-подходя- вестиции. раджова ации, а ролята на ВиК ното развитие и благоу- щото дружество за пуб- Изпълнението на опе- В момента се правят дружествата да бъде сто- стройството.Водна Стратегия ВиК регионал- ВиК мастер Дългосрочна и Бизнесстратегия за ВиК ни мастер планове за краткосрочна планове на ВиКизготвя се от консорциум концепцията се изготвя от планове градове над инвестицион- операторите„Водна стратегия 2010“ след екип на Министерството на Министерството на регионал- на основата на всичкиобществена поръчка на Ми- регионалното развитие и 10 хил. жители на програма ното развитие и благоустрой- изработени за по-големите за първия 5-годишен период предходни документинистерството на околната благоустройството ството провежда процеду- градове по ИСПА проект за - изработването им ще бъдесреда и водите ра за изработване с пари от техническа помощ възложено от водните асо- Световната банка циации
  • Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Втори дубъл: ВиК мастерпланове - между стратегията и инвестиционните програми След процедура през 2009 г. отново се провеждат търгове за консултанти, които да напишат генералните планове за цялата страна Два търга за консул- за развитие на общин-тантски услуги за ге- ската инфраструктура. Язовири за водоснабдяване, обем, млн.куб.мнерални ВиК планове, Изработването на ге-или т.нар. мастерплано- нералните планове щеве, бяха обявени в края подпомогне установява-на миналата година и в не на конкретните нуж-началото на тази. Ста- ди и препоръки за из-ва дума за пакети от по- пълнение на техниче-ръчки за изработване ските изисквания на ев-на регионални генерал- ропейските директиви.ни планове за водоснаб- Очаква се те да увеличатдяване и канализация инвестициите както посъответно за Източния линия на европейски-регион и за Централния те фондове, така и чрезрегион. До края на ме- други източници.сеца се очаква да стар-тира и процедура за За- За какво служат гене-падния регион, общи- ралните плановеят брой на обособените ВиК мастерплановететеритории е 51. Срокът се изготвят за перспек-за заявленията за Цен- тивен период от 25 го-тралния регион беше до дини и са регламенти-24 януари, а за Източ- рани от нова глава в За-ния - 8 декември. кона за водите след по- Генералните планове правките от септемвридават ясна картина как- 2009 г., когато в негово е състоянието на во- беше добавен ВиК раз-дния сектор в градове- дел вместо дълго под-те и коя част от ремон- готвяния и междуве- на екологична оценка ските GRONTMIJ, CARL 10 000 жители, сред ко- Със средствата ще сета или новото строител- домствено съгласуван по Закона за опазване BRO, австрийската ILF, ито са Бургас, Габрово, финансира изготвяне-ство е най-наложител- специален закон. на околната среда, раз- френската SEURECA, Кюстендил, Русе, Сли- то на около 50 генерал-на, което е добра основа Планирането на раз- глеждат се и се съгласу- подготвила мастерпла- вен, Враца, Перник, Ви- ни плана на системи закакто за интегрирани- витието на ВиК систе- ват със съответната ба- нове на седем българ- дин, Пловдив, Добрич, водоснабдяване и кана-те водни проекти, така мите и съоръженията сейнова дирекция за уп- ски града с финансира- Ямбол, Велико Търно- лизация, довършванетои за всякакви други дей- се извършва чрез един равление на водите и с не по програма ИСПА, во, Кърджали и др. Тези на три язовира - „Луданости в сектора. регионален генерален областните съвети за френските SOGREAH документи всъщност са Яна“ (Панагюрище), Плановете са тър- план за дадена обосо- развитие. и ВСЕОМ, британска- втори етап и би трябва- „Нейковци“ (Трявна) иговете да приключат бена територия и още та Моtt Маcdonald, из- ло да бъдат изготвени „Пловдивци“ (Мадан,до средата на година- колкото са необходими Точно преди две години вестна повече с участи- на основата на регио- Рудозем), и рехабилита-та, предквалификаци- генерални планове на В началото на 2009 г. ето си в пътни проек- налните планове, по ко- ция на четвърти - „Сту-ята най-вероятно ще агломерации над 10 хил. бяха обявени процеду- ти в България, герман- ито сега тепърва ще се дена“ край Перник, ивключва от четири до жители. ри за избор на консул- ската KOCK CONSULT. работи. пречиствателните стан-осем фирми. Изпълне- Регионалният план танти, които да подгот- От българските консул- ции към тях. За язови-нието ще отнеме 17 ме- съдържа анализ на със- вят ВиК мастерплано- танти тогава участваха Вторият воден заем от рите са предвидени око-сеца, така че стратегиче- тоянието и нуждите на вете за 49 региона и 41 като партньори „Хидро- Световната банка ло 52 млн. евро. Очак-ските документи може ВиК системите и съоръ- града над 10 хил. жите- проект“, „Аркадия ин- През 2009 г. Светов- ванията бяха строител-да бъдат готови след женията, на цената и ка- ли. Те бяха организира- женеринг“, „Аквапарт- ната банка предостави ните работи да започнатоколо две години. чеството на предоставе- ни в шест лота според нер“, „Рутекс“, „Дикон втори „воден“ заем от през 2009 г. и да при- Търгът вече се прове- ните ВиК услуги и прог- регионите за планира- груп“, „Енергопроект - 81 млн. евро по проект ключат до 2015 г. Язо-де веднъж през 2009 г., ноза за развитие на ус- не. Целта беше до среда- Хидропауър“, „Плеяда - „Развитие на общин- вирите имат изготвенино беше спрян от ново- лугата с цел удовлетво- та на годината процеду- независими експерти“, ската инфраструктура“. екологични и социал-то правителство заедно ряване на потребители- рите да приключат, след „Делфин проект еко- Стойността на проек- ни анализи, а след катосъс спирането на проце- те, намаляване на загу- което за около една го- техника“. та е 101 199 375 евро. От през март 2009 г. бешедурите за пречиствател- бите на вода и осигуря- дина те да бъдат напи- С техническа помощ тях 81 млн. евро са заем публикувана покана заните станции. ване на добро качест- сани. по програма ИСПА, ръ- от банката, а останалата търг за консултантски Консултантите тряб- во при социална поно- В процедурите кан- ководена от Министер- част от сумата е от дър- услуги и през май 2009ва да предоставят ин- симост, мерки по съби- дидатстваха 30 фирми ството на околната сре- жавния бюджет. Заем- г. бяха приети оценки-формация за своя ця- ране, отвеждане и пре- и консорциуми от цяла да и водите, вече бяха ът трябва да бъде пога- те за въздействие върхулостен опит, човешки чистване на отпадъчни- Европа, някои от тях с проведени тръжни про- сен между 2017 г. и 2028 околната среда на три-ресурси, годишен обо- те води. Той предвиж- български партньори. цедури за изработва- г., той е част от Страте- те язовира, процедуритерот за последните три да още дългосрочна ин- Сред участниците бяха не на 27 мастерплана и гията за партньорство с бяха замразени.години, опит в подоб- вестиционна програма испанската ЕPTISA, дат- модели за градове над България до 2009 г. Николай ТОДОРОВни проекти и в региона, и краткосрочна инвес-план за реализация и тиционна програма за Водопреносна мрежа и тръбиосигуряване на качест- първия 5-годишен пе-вото и др. Те ще бъдат риод, въз основа на кои-избрани в съответствие то ВиК операторите щес процедурите в ука- трябва да изготвят сво-занията на Световната ите бизнес планове.банка „Избор и наема- Мастерплановете бине на консултанти от за- трябвало да се изготвятемополучатели на Све- от асоциациите по ВиК,товната банка“ (послед- които засега не функци-ното издание) чрез ме- онират, защото устрой-тода QCBS (Quality-and ственият им правил-Cost-Based Selection). ник и типовият дого- Финансирането е вор с ВиК операторитечаст от заема от Светов- още не са готови. Предината банка по Проекта приемането те подлежат
  • 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.ТЕМА Проф. дтн инж. Румен Арсов, председател на Българската асоциация по водите (БАВ): Очакваме стратегическото програмиране на ВиК сектора БАВ вече не възразява срещу промените в Закона за водите и ВиК асоциациите - само да се върви бързо напред ППроф. Арсов, в момента се роф. дтн инж. Румен системите.изготвят водната страте- Арсов е завършил При подготвяне на измене-гия, стратегията за ВиК, ВИАС, сп. „ВиК”, със нията и допълненията в За-провеждат се търговете за кона за водите в края на 2008изработване на генералните специализации в Холандия г. Комисията по регионалноВиК планове с финансиране и Италия. Председател на развитие към Народното съ-от Световната банка. Как Българската асоциация по брание се обърна към БАВсе е развивал досега водният водите от 2010 г., член на за становище по подготвя-сектор? Висшия екологичен съвет ните промени. Тогава ние в- Наистина в момента успо- официално писмо заявихме,редно със стратегията за во- към МОСВ и на Научния съ- че планираните ВиК асоци-дите, която се отнася за ре- вет на Института по водни ации са едно ненужно меж-сурса вода и се готви от ми- проблеми към БАН, на Меж- динно държавно-общин-нистерството на околната дународна асоциация по ско звено със своя админи-среда, в регионалното ми- водите - IWA, координатор страция, в подкрепа на коетонистерство се подготвя и за България на Междуна- бяха приведени и съответни-стратегия за управление на те аргументи. При определе-ВиК сектора. Това са взаим- родния център за изследва- ни, добре известни условияно допълващи се документи. ния и обучение под егидата общините могат да бъдат бе-Има индикации, че е нали- на ЮНЕСКО, член на още нефициенти по европейски-це политическа воля за сери- редица други български и те фондове и програми и безозни реформи и развитие в международни специали- тях. Днес вече БАВ не възра-този сектор. зява срещу промените в За-В България още от края на зирани организации. Участ- кона за водите и становище-90-те години на миналия век ник в голям брой изследо- то ни е процесите да продъл-има приети две национал- вателски проекти и проекти жават, само и само да се вър-ни стратегии, изготвени от на пречиствателни станции ви бързо напред. НадявамеМРРБ - една за приоритетно за отпадъчни води. се с новата стратегия, под-изграждане на канализаци- готвяна от МРРБ, да бъде оп-онни мрежи за населени мес- ределена нова, по-ефикасната с 2 до 10 хил. и над 10 хил. Как се управляват в момен- дите - какво е състоянието на законова и нормативна рам-еквивалентни жители и вто- та водите в България? Ну- водните ресурси, какво ще се ка относно структурата и уп-ра - за пречиствателни стан- жен ли е единен орган за уп- случва с тях и т.н., за да може равлението на ВиК секто-ции за отпадъчни води за съ- равление на водите и специ- всяка една инфраструктурна ра у нас в съответствие с но-щите населени места. Про- ален закон за ВиК? система във водния сектор вите икономически реално-грамите бяха много подроб- - У нас има изготвена и при- да планира как да управлява сти и световните стандарти.ни, включително с отчитане ета стратегия за водите от своя наличен ресурс. БАВ винаги е настоявала ина необходимото финансо-во обезпечение, но те не бяхаизпълнени последователно.По време на предишнотоправителство започна про- Б ългария е на пето място от- зад напред в Евро- 2004 г., която не е отменена и до голяма степен е актуална и днес. Може би тя ще бъде използвана от екипа, който в момента разработва нова- Преди време Българската асоциация по водите (БАВ) излезе със специално стано- вище, че трябва да има еди- нен орган за управление на за приемането на специален закон за ВиК. Той е изгот- вен отдавна, може да се акту- ализира, като например гла- ва 11 от Закона за водите даектирането на малки пре- пейския съюз по во- та стратегията, възложена от водите, вместо това да се из- се прехвърля и към бъдещиячиствателни станции в отда- дни ресурси на гла- МОСВ. вършва от пет министерства. закон за ВиК.лечени райони, вместо да сестартира най-напред с голе- ва от население- В момента всяко ВиК друже- ство оперира съгласно из- Това е стара идея, която оба- че и досега не е изследвана България богата ли е на во-мите. Новото правителство то. След нас са само готвен собствен бизнес план, как точно ще работи в наши дни ресурси, как се развиваспря тази дейност, включи- Малта, Кипър, Пол- който се координира с общи- условия, въпреки че функ- секторът в сравнение с дру-телно и търговете за изгот- ните и се одобрява от Дър- ционира в различни страни. гите държави?вяне на генералните схеми, ша и Чехия жавната комисия за енергий- В момента за БАВ е по-ва- - България е на пето мяс-с оглед ревизия на тази по- но и водно регулиране. Ня- жно работата с развитието то отзад напред в Европей-рочна практика. Проверката кои от тези дружества раз- на сектора да напредва кол- ския съюз по водни ресур-обаче продължи твърде дъл- глеждат състоянието на ВиК кото може по-бързо, за да се си на глава от населението.го и доста време за тези про- системите на дадената те- навакса значителното изо- След нас са само Малта, Ки-цедури дори не се говореше. ритория в перспектива и са ставане. пър, Полша и Чехия. Въпре- МЕдва наскоро бяха обявени привлекли европейско фи- Преди време на МОСВ бяха ки това нашите водни ре-повторно търговете за изгот- ного обича- нансиране за т.нар. интегри- възложени и инвестиционни сурси са достатъчни, ако севянето на генералните схеми. ме да се срав- рани водни цикли, като ВиК функции, свързани с изграж- използват разумно и ефек-Според пътната карта, раз- дружествата в Бургас, Русе, дане на ВиК инфраструктур- тивно. Те имат неравномер-работена от МОСВ, пър- няваме с Румъния, Габрово, Враца и др. Но като ни обекти - пречиствателни но пространствено разпре-во трябваше да се подгот- но нашите съседи цяло в момента няма изгот- станции за отпадъчни води деление - североизточнатави стратегия за водите, по- решиха въпросите вени генерални планове за и канализационни мрежи. част на страната е доста по-сле асоциациите по ВиК да развитие на ВиК системи- Според БАВ министерство- суха и разчита на подземнивъзложат разработването на с трансфера на соб- те на т.нар. обособени тери- то трябва да се съсредоточи води за водоснабдяване, кои-генералните схеми за съот-ветните обособени терито- ствеността на ВиК тории. Навремето развитието на во- върху управлението и кон- трола на ресурса вода, а тези то са дълбоки и експлоатаци- ята им е свързана с разход нарии, които да са готови до активите още преди дния сектор се регламенти- инвестиционни функции много енергия.юни 2011 г., след което след-ва изработването на регио- 10 години и сега там раше от т.нар. Единен во- достопански план, който бе да преминат към министер- ствата, които контролират Интервюто взе Николай ТОДОРОВнални схеми по общини и на ВиК секторът се раз- актуализиран периодично. развитието и експлоатация-финансови планове - до юни вива добре Сега това ще бъде една от за- та на съответната водна ин- Пълният текст2012 г. дачите на стратегията за во- фраструктура - МРРБ за ВиК на www.stroitelstvo.info
  • Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7 ТЕМА Водните асоциации - на дневен ред Чакат се правилник за функционирането им и две наредби на МРРБ Водните асоциации, то на договорите междурегламентирани с по- председателя на воднатаследните изменения на асоциация или кмета наЗакона за водите от 2009 община и ВиК оператор.г., стават най-важният В разпределениетоорган в системата на уп- на системите и съоръ-равление на ВиК отра- женията между държа-съла. Тяхното учредя- вата и общините имаване стартира през 2010 едно важно изключение,г. с обявяването на обо- свързано с усвояване-собените територии от то на средствата по ОПминистъра на регионал- „Околна среда”. Когатоното развитие и благоу- ВиК системи, попадащистройството. Според ре- в обхвата на държавна-шението, обнародвано та собственост, се фи-в Държавен вестник, на нансират от еврофондо-територията на страна- вете и средствата се пре-та съществуват 51 ВиК доставят на съответни-дружества и 51 обосо- те общини, те като бене-бени територии. По си- фициенти стават съсоб-лата на закона, когато ственици на активите.в съответната асоциа- Една от новите функ-ция по ВиК участва дър- ции на водните асоциа-жавата и повече от една ции е да разработват ре-община, държавата има гионалните генералниправо на 35 на сто от планове на съответнитегласовете, а всички об- обособени територии ищини разпределят по- намиращите се в тях аг-между си 65 на сто от ломерации с над 10 000гласовете пропорцио- жители и дългосрочнитенално на броя на населе- инвестиционни програ-нието им. За да зарабо- ми към тях. Те ще ста-тят реално асоциации- нат основа за изготвя-те, се чакат от МРРБ три нето на следващите биз-подзаконови разпоред- сонала им ма и най-важната част жаваше срока, в който и други активи. нес планове на ВиК опе-би. Това са: • Наредбата за усло- от структурната рефор- управителните органи Чака се министер- раторите преди тяхното • Правилникът за ор- вията и реда за създа- ма – трансформиране- на настоящите търгов- ството да изготви и утвърждаване от ДКЕВР.ганизацията и дейност- ване и поддържане на то на собствеността на ските дружества - ВиК предаде за съгласуване Точно тези генерал-та на асоциациите по единна информационна основните активи на оператори, кметовете окончателните протоко- ни планове в момента сеВиК система за ВиК услугите ВиК инфраструктура- на общини и областни- ли за разпределение на изработват със заема от • Наредбата за изис- и на регистъра на асоци- та в публична държав- те управители, трябва- активите между държа- Световната банка, тъйкванията и критерии- ациите по ВиК и на ВиК на и публична общин- ше да изготвят и преда- вата и общините. Това като асоциациите ощете за ВиК операторите и операторите. ска собственост. На ня- дат списъци на ВиК сис- ще бъде основен доку- не работят.квалификацията на пер- Много време отне- колко пъти МРРб удъл- темите и съоръженията мент при сключване- Светла ДОБРЕВА Консултант започва Поправките в Закона за водите предвиждат подготовка на при- информационна система и регистър мерния договор с • За осигуряване пуб- тието и регулирането на жа информация за: щи оператора; щатна- ВиК операторите личност и прозрач- ВиК услугите в страна- 1. Обособените тери- та численост и квали- ност при осъществява- та, информация за це- тории: обхват и грани- фикацията на наети- не на дейността по пре- ните на услугите на ВиК ци; решението на ми- те лица; копие от дого- доставяне на ВиК услу- операторите, за пока- нистъра на регионал- вора за извършване на Примерен договор за на асоциацията по ВиК ги МРРБ създава и под- зателите за намаляване ното развитие и благоу- дейностите; предоста-предоставяне на услуги или кмета на общината и държа: на загубите на вода и за стройството за опреде- вяните ВиК услуги - повъв ВиК сектора започна ВиК оператор - сегашния 1. Единна информа- другите основни пока- ляне на обособената те- вид, местонахождениеда изработва след възла- или друг. Според експер- ционна система за ВиК затели, одобрени с биз- ритория; решенията за и брой потребители,гане от МРРБ през 2010 г. ти в сектора вече има ин- услугите. нес плановете на ВиК промяна в обособената включително и цена нагерманският консултант терес и от големи чужди 2. Регистър на асоци- операторите. територия; асоциация- ВиК услугите; годишни-„МВВ Декон” с подиз- ютилити компании към ациите по ВиК и на ВиК 2. Информация за та по ВиК, действаща на те финансови отчети;пълнител „Инфрапро- този до момента изцяло операторите. държавните органи, обособената територия наказанията, наложениект Консулт” ЕООД – Со- монополен държавно-об- асоциациите по ВиК, - наименование и адрес; от контролните органи;фия. Документът ще об- щински пазар. • Единната информа- общините и ВиК опера- ВиК оператора, дейст- други данни.лекчи значително проце- Средствата за изработ- ционна система за ВиК торите във връзка с из- ващ на обособената те- • Единната инфор-дурите и регламентация- ване на примерния дого- услугите пълнението на закона и ритория - наименова- мационна система и ре-та на отношенията меж- вор са дарени от прави- се изгражда като под- развитието на ВиК от- ние и адрес. гистърът са публични иду водните асоциации и телството на Германия, система към Единната расъла. 2. Асоциациите по до тях се осигурява дос-ВиК операторите. Той е наскоро беше ратифи- информационна систе- 3. Възможност за из- ВиК: адрес и седалище; тъп чрез интернет.необходим за задействане цирано споразумението ма за управление на ре- вършване на справки в органи на управление. • Условията и редътна схемата за възлагане за безвъзмездна помощ гионалното развитие бизнес плановете. 3. ВиК операторите за създаване и поддър-на управлението на ин- между МРРБ, федерално- съгласно чл. 25 от Зако- - търговската фирма - жане на Единната ин-фраструктурата в обосо- то правителство и ЕБВР, на за регионалното раз- • Асоциациите по наименование, седали- формационна системабените територии, което действаща като админи- витие и чрез нея се оси- ВиК и ВиК операторите ще и адрес на управле- и на регистъра по чл.може да стане чрез кон- стратор на безвъзмездни гуряват: се вписват в регистъра ние, регистрация; ор- 198р се определят с на-цесия или по реда на За- средства от втория Фонд 1. Публичен достъп по чл. 198р, т. 2 по обо- ганите на управление, редба на министъра накона за водите, чрез дого- за техническо сътрудни- на потребителите до собени територии представителството и регионалното развитиевор между председателя чество с Германия. информация за разви- • Регистърът съдър- лицата, представлява- и благоустройството.
  • 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.ТЕМА Евгения Караджова, управител на „ЕСРИ България” ООД: Управлението на ВиК сектора изисква ГИС Интегрираното управление във ВиК дружествата е невъзможно без геопространствените информационни системи Г-жо Караджова, как гео- удовлетвореност, намаляванеграфските информационнисистеми могат да подпомог-нат интегрираното управле-ние във ВиК сектора? - Днес управлението на ВиК С малки изключе- ния са единици случаите - „Софий- на разходите, подобряване на безопасността и оптимизира- не на работните процеси. Как ГИС може да подпомог-мрежите в България е неефек- ска вода“ и отдел- не бъдещата работа на ВиКтивно без прилагането на съ- ни компоненти във асоциациите в посока интег-временни решения от облас- ВиК - Варна, Русе, рирано управление, админи-тта на информационните тех- стриране, подготовка на про-нологии, каквито са географ- Добрич и Кърджа- екти и кандидатстване поските информационни систе-ми. С малки изключения оба- ли, където има реа- програми и т.н.? - Довеждането на интегри-че трябва да отбележим, че са лизирани ГИС про- ран воден проект до успешенединици случаите - „Софий- екти. В 90% от дру- край е невъзможно без пъл-ска вода“ и отделни компонен- ната предварителна оценка нати във ВиК - Варна, Русе, До- жествата в бран- територията, ограниченията,брич и Кърджали, където има ша информацията е възможностите и нуждите отреализирани ГИС проекти във развитие на ВиК инфраструк-ВиК сектора и там може да се на хартиен носител турата. Такава обща, но съ-видят ползите. Не е тайна, че в добрия случай, а щевременно и детайлна оцен-основният проблем за интег- ка би трябвало да се базира нарираното управление във ВиК по-често е непъл- световни ИТ и технологичнидружествата е липсата на акту- на и се съхранява в стандарти и информационниална информация, моментна- спомените на отдел- системи и модели, което ще га-та картина на състоянието, ко- рантира възможността за по-ято трябва да е изчерпателна, ни служители стигане на дългосрочните целиточна и бързо достъпна. ГИС за устойчиво развитие, модер-технологията помага точно в низиране на ВиК мрежите итази насока, защото в 90% от подобреното управление надружествата в бранша инфор- активите на дружествата.мацията липсва в цифров вид ВиК асоциациите сега се– тя е на хартиен носител в до- формират и при тях основни-брия случай, а по-често е не- тегрираща среда за корпора- на сервизно ориентирана ар- ят момент ще бъде свързан спълна и се съхранява в спо- тивните информационни сис- хитектура, Web базирани ра- паспортизацията на собстве-мените на отделни служите- теми поради качествата на са- ботни места и мобилни прило- ността, която ще може да сели, а понякога напълно липс- мата технология - отворена за жения за работа на екипите на управлява чрез ГИС. На тазива. Липсва и информация за данни, документи и файлове терен с основната ГИС функ- основа всичко, което е свърза-хронологията на експлоатаци- от всякакъв формат, включи- ционалност. но със състоянието и плани-ята на отделните съоръжения, телно сателитни снимки, ви- По подобен начин виждаме рането на дейностите във ВиКкакто и на взаимоотношения- део- и аудиофайлове, офис до- решенията и за ВиК операто- сектора на техните територии,та с абонатите. кументи, чертежи и т.н. У нас рите в следващия период. Раз- ще може да се открояват и да ГИС дава възможност да се това също може да се наблю- глеждаме и възможностите на се обосноват предложения заинтегрират различни видове дава в ютилити сектора, къ- такива нови тенденции като нови проекти, за дейности, задейности във ВиК дружества-та – експлоатация, инвести-ции, инкасо, работа с клиенти-те, планиране, управление на П редимствата от използване- то на ГИС за проуч- дето в „Софийска вода“, ЕСО, НКЖИ, „Овергаз“, ЧЕЗ и дру- ги има тенденции към подо- бен подход чрез интеграция Cloud computing, които дават възможност за съобразява- не с икономическата действи- телност. стратегическо планиране и по- критие на населението с ВиК мрежа въз основа на съчета- ние с широк спектър прос-собствеността, сервитутнотоправо и т.н., да не ги изброя- ването и планира- със съществуващите ЕRP и MIS. Предимствата от използва- нето на ГИС за проучването и транствени данни за икономи- ката и социалното състояниеваме всички – защото спокой- нето на ВиК инфра- планирането на ВиК инфра- на територията и населението.но можем да кажем, че всич- структурата се със- Доколко според вас са раз- структурата се състоят в ин- Това се отнася и до всич-ки дейности имат отношение вити ГИС системите в облас- тегрирания подход, който поз- ки други елементи от право-към ГИС. По този начин ръко- тоят в интегрирания тта на инженерната инфра- волява извършването на тези мощията на тези асоциации иводството на ВиК дружество- подход, който поз- структура и по-специално във дейности, отчитайки конкрет- възлаганите от тях дейностито може да има цялостен по- ВиК инфраструктурата? ните условия на дадена тери- на ВиК операторите по отно-глед върху проблемите и ГИС волява извършване- - ГИС технология се разви- тория, от гледна точка на ка- шение на качеството на оказ-се превръща в ефикасен ин- то на тези дейности, ва непрекъснато и затова тя дастъра и регулацията, съ- ваната ВиК услуга – себестой-струмент за управление чрез не случайно е сред най-бър- ществуващата и планираната ност, цени, надеждност наобоснованост на вземаните ре- отчитайки конкрет- зо прогресиращите в световен за изграждане инфраструкту- снабдяването, загуби от течо-шения и извършване на ана- ните условия на да- мащаб наред с нано- и биотех- ра (и то не само ВиК), отчита- ве, покритие с канализацион-лизи върху широк диапазон дена територия, от нологиите. През последните не на тенденциите и простран- на мрежа и т.н.от данни – не само за пряката години „ЕСРИ България“ раз- ственото разположение на екс- Ето така ГИС ще може дадейност на ВиК оператора, но гледна точка на ка- работи решения за ютилити плоатационните събития и изиграе ролята си на мощени с използване на данни за де-мографското състояние, соци- дастъра и регулаци- сектора, които се приеха из- ключително добре от работе- др. Ефективното проучване и планиране в условията на де- инструмент за управление във ВиК асоциациите. Както на ре-ално-икономическата характе- ята, съществуваща- щите с тях и от специалисти- регулация и конкуренция е не- гионално ниво в асоциации-ристика на територията, када-стърът и др. та и планираната за те в бранша. Тези решения по- възможно без използването те, така и на национално ниво лучиха висока оценка на ре- на ГИС за увеличаване на на- ГИС технологията е тази, ко- Същевременно през по- изграждане инфра- дица международни форуми, деждността на ВиК мрежите, ято осигурява възможност заследните години се забеляз- структура защото се базират на най-но- минимализиране на загуби- правене на управленска поли-ва тенденцията ГИС да е ин- вите постижения - прилагане те, повишаване на клиентската тика във ВиК сектора.
  • Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 9 ТЕМА Илиян Илиев, изпълнителен директор на ВиК - Ловеч: Едва 30% от водопроводната мрежа в Ловеч са подменени Местният воден оператор отчита високи загуби на вода В Г-н Илиев, с какво са иК - Ловеч, е един- ството. Освен че самите ние свързани проблемите ственото ВиК дър- се стремим към намалява- във водоснабдяването и жавно-общинско не загубите, има и изисква- канализацията на ВиК - не от ЕС – при гравитачни акционерно дру- Ловеч? и помпени системи, къде-- Проблемите във ВиК - Ло- жество в страна- то загубите трябва да ги на-веч, са свързани най-вече с та, 51% е държавното учас- малим съответно до 25% итова, че мрежата ни е стара. тие и 49% общинското на 33%.Имаме манесманови тръ- седем общини - Яблани- Както споменах, основна-би от 1938 г., имаме етерни- ца, Тетевен, Луковит, Угър- та мярка е реконструкциятови и поцинковани стома- на водопреносната мрежа снени тръби от 60-те и 70-те чин, Ловеч, Летница и Ап- нови тръби, които са по-во-години на миналия век и от рилци. Най-голям дял (28%) доплътни и няма течове пообщо 100 км мрежа, в града има Ловешка община. Дъл- тях.говоря, където сравнително жината на мрежата само за Другото е програма за на-положението е най-добро, град Ловеч е 100 км. Дру- маляване на наляганетоимаме подменени едва 30%, във водопреносната мре- жеството обслужва тери-или 30 км уличен водопро- жа. Така например при еднавод с полиетилен, останали- торията на Ловешка област средна авария от един во-те са стари тръби. със 120 хил. клиенти, общо допровод, ако изтичат 100По тези мастър планове, до- седем общински центъра с кубика при 6 атмосфери вколкото съм запознат, по около 100 малки населени мрежата, при 2 атмосфе-принцип не се предвиждат места, без община Троян, ри там ще изтичат 20 куби-средства, особено за това, ка. Това също е начин за на-което особено ни интересу- която през 1987 г. е отделе- маляване на загубите. Гра-ва - реконструкция на водо- на като самостоятелно дру- дът трябва да бъде зониран,проводната мрежа на града, жество. така че налягането да стигатъй като имаме големи загу- Дружеството има пет во- за консуматорите и в също-би по мрежата. В тези про- доснабдителни групи, най- то време да не е повече отграми се допуска изгражда- Подготвяте ли предло- ция на водопроводна мре- необходимото с цел да има голямата от които е „Чер-не на нови водопроводи или жения до ДКЕВР за уве- жа, проектирането ще го по-малко аварии, както иреконструкция на стари- ни Осъм“, обслужваща Тро- личаване на инвестици- възложим през пролетта, по-точното отчитане на во-те в участъци без канализа- ян, Ловеч и Плевен. Друга- ите и за цената на во- необходими са доста пари и домерите. Имаме стари во-ция, където ще се изгражда та група е „Топля“ - за Угър- дата? няма да имаме възможност домери, отпреди 30 годи-канализация. В Ловеч това чин с още няколко населе- - Ние следваме нашия биз- със собствени средства да се ни, които по една или дру-е от порядъка на 5% от ця- ни места в общината, група нес план, средствата за ин- справим, тъй като връща- га причина не са минава-лата водопреносна мрежа - вестиции са заложени в ме и кредита от предходно- ли на периодични провер-няма канал, ще се изгради „Рибарица – Тетевен“, гру- него. Бизнес планът ни е до то управление. Необходи- ки и това също допринасянов канал. По европейските па „Априлци“ и „Златна Па- 2013 г. През миналата го- мата инвестиция е за 1-1.5 за увеличаване на загуби-програми могат да се отпус- нега“. дина бе реконструиран до- млн. лв. те. Имаме налично количе-нат пари паралелно на нов В момента компанията се веждащ водопровод до гра- Предстои подмяна на во- ство водомери, наследено отканал да бъде изграден во- управлява от съвет на ди- да, около 700 метра по без- допроводната мрежа и в предното управление, еки-допровод или ако има стар, изкопна технология, и е ре- стария квартал на града – пи, които работят и ги под- ректорите с изп. изпълните-да бъде реконструиран с конструиран по целия буле- квартал „Вароша“, където менят. Закупени са по биз-нови тръби. лен директор Илиян Илиев вард „България“ водопро- водопроводите са още по- нес план и предстои да ги и членове инж. Данаил Съ- водът - там всъщност са два стари - от 30-те и 50-те го- монтираме. Как виждате решаване- бевски и Павел Анастасов, водопровода – по-малкият дини на миналия век. Това то на конкретните въп- представител на МРРБ. е ф160 полиетилен висока са двата най-спешни квар- Как ще коментирате роси? плътност, големият е ф355, тала. регулацията в сектора?- Търсим финансиране, но в което е в централната град- В панелните квартали водо- - Още не е готов законът,момента по абсолютно ни- ска част и е с обща дължина проводните мрежи са от 70- нищо не можем да кажем.какви програми не можем около 4.5 км за двата водо- те години и оттогава не са Създаването на ВиК асоци-да кандидатстваме за рекон- провода. Направихме водо- подменяни. Загубите, които ациите е хубаво като ини-струкция и рехабилитация хващане също в Рибарица. отчитаме в момента за Ло- циатива поради простатана водопроводната мрежа. През последните две годи- веч, са 51%, а като цяло за причина, че на тях ще имОпитваме се със собствени ни - 2009 и 2010 г., инвести- дружеството са 27%. се даде възможност да кан-средства, което е почти нищо циите за ремонти и техни- Имаме населени места с из- дидатстват за евросредства,на фона на града. Ще тър- ка възлизат на 10 млн. лв. Те цяло подменена водопро- защото ние като търговскосим съдействие от общината бяха осигурени със собстве- водна мрежа. Това е с. Из- дружество с държавно и об-- те ще ни посочват къде ще ни средства - 40% от сумата, ворче, в близост до Ловеч. щинско участие няма посе асфалтира улица и в ход да останалите 60% - с инвести- Тук нямаме загуби, т.е. загу- коя програма да го напра-решаваме подмяната на оп- ционен кредит от търговска бите са ни 0% - всичко е из- вим, не можем да кандидат-ределени участъци. Мрежата на банка, който изплащаме от цяло подменено. стваме. По този начин чрезВ момента има европей- август м.г. През тази година не пред- тези водни асоциации щески пари за пречиствател- ВиК - Ловеч За тази година сме заложи- виждаме увеличение на це- се развържат нещата и щени съоръжения и колекто- Вътрешна - 1183 км ли и имаме една съвместна ната на водата. може да се работи. С удо-ри, които да доведат отпад- Външна - 607 км идея с община Ловеч в цял волствие ще си партнирамените канализационни води Общо - 1790 км квартал да се реконструи- Какви мерки сте набе- с кметовете и с областниядо пречиствателната стан- ра водопроводната мрежа - лязали за намаляване на управител.ция. Единствено там, къде- Потребители кв. „Дикисана“, където об- загубите на вода? Интервюто взето се изграждат нови кана- щата дължина е около 5 км, - Загубите са за сметка на Силвия ЗЛАТКОВАлизационни клонове, се до- Частни абонати - 63 884 водопроводите са от 50-те ВиК дружеството, защо-пуска рехабилитация на во- Обществени - 3362 години. Предстои да се из- то ние плащаме такса во- Пълния текст четете надопровод. Бюджетни абонати - 251 готви проект за реконструк- доползване на министер- www.stroitelstvo.info
  • 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.ТЕМА ВиК - Варна, чака инвестиции от общински европроекти Мастерплановете ще направят анализ и ще очертаят посоките за развитие за водния оператор Както за всички водни подобряване на водо-дружества в страната, ос- снабдяването на Варнановният проблем пред със селищните образу-ВиК - Варна, е намиране- вания и вилните зонито на инвестиции за ре- Приоритетно е и из-хабилитация, модерни- граждането на водопро-зация и изграждане на водни мрежи в някои отмрежите и съоръжени- останалите общини, вята на територията, об- които има концентрацияслужвана от дружество- на инвестиционни ин-то. От бъдещия мастер- тереси и които ВиК - Ва-план от дружеството оч- рна, подпомага.акват да обхване и в де- Пример е община Ак-тайли да оцени същест- саково с подобряване навуващото положение по водоснабдяването и ка-дейности – водоснабдя- нализацията на села-ване, канализация, пре- та Слънчево, Доброглед,чистване на отпадъчни Припек и Игнатиево. Об-води и пречистване на щина Суворово с подо-питейни води. На тери- бряване на водоснабдява-торията на ВиК - Варна, С изграждането на канално-помпена станция „Акациите“ ще се предотврати изливането на непречистени нето на Калиманци. Об-няма пречистване на пи- води от град Варна в морето щините Бяла и Долни чи-тейни води. И въз основа нализационна мрежа и еквивалент жители. А на канализационната систе- ди драстичното увелича- флик, в които са заявенина този анализ да пред- ремонти по пречиства- територията на Варнен- ма на Варна, като с ней- ване на населението през много инвестиционниложи подходящите и не- телни станции за отпа- ска област има доста об- ното изпълнение до го- последните години. Не- намерения, ограничениобходими по приорите- дъчни води по 2.5 млн. щини, които трябва да ляма степен ще се пре- обходимо е да се изгради от кризата на този етап,ти мероприятия, които лв. на година. Това са работят по-активно. дотвратят преливанията дъждовна канализация, но с перспективи за ре-трябва да се реализират средства, които се влагат на непречистени води в като водите се отвеждат ализация. Община Бялаи финансират през след- в най-критичните места Община Варна кандидат- Черно море и района на в подходящи водопри- има одобрени проекти заващите 15 – 20 години. и участъци, за да функ- ства по ОП „Околна сре- пристанището. емници. Има достатъч- изграждане на канали- Как точно ще се слу- ционира системата. А за да” с два проекта. Вторият проект е за но дерета на територия- зация в новообразуваничат нещата зависи мно- модернизация на съоръ- Проектът „Рекон- реконструкция и модер- та на Варна, които могат квартали, които са вклю-го и от по-нататъшно- женията и мрежите от струкция и модерниза- низация на ПСОВ „Злат- да поемат заустването на чили в регулация – Бя-то структуриране на ВиК дружеството разчитат ция на ПСОВ „Варна” – 2 ни пясъци”, за който дъждовните води, без те ла-изток, Глико, зоната задружествата, коменти- най-вече на общините и етап, и КПС „Акациите” предстои се заявление до да се отвеждат директ- отдих „Чайка” и др. Имара инж. Златка Танева, проектите, които те под- е внесен в МОСВ в нача- края на януари. но до езерото и морето, изграден колектор меж-главен инженер на ВиК готвят за кандидатстване лото на януари за пред- ВиК - Варна, участ- смятат специалисти. ду Бяла и Обзор, който- Варна. за финансиране по про- варителен преглед и е на ва и в двата проекта като Друго направление е може да поеме отпадъч- Разчита се след време, грамите на европейския стойност около 25 млн. асоцииран партньор и за изграждане на водопро- ните води, въпросът е заако се изпълнят услови- съюз. евро. Проектът визира целта е подписано спора- водни и канализационни изграждане на водопро-ята за преструктуриране зумение с община Варна мрежи на много селищ- водна и канализационнана ВиК дружествата, как- за сътрудничество, което ни образувания и вил- система.то е записано в Закона заводите, чрез създаванетона асоциациите и сключ-ване на договори за уп-равление или отдаване- О т бъдещия мастерплан от дру- жеството очакват да обхване и в детайли да оцени съществуващото подлежи на одобрение от общинския съвет. Единствената пречис- твателна станция на те- риторията на областта, ни зони край Варна. Съ- ществуващите в момен- та, главно водопроводни мрежи, не са създадени на база на цялостни про- С водоснабдяване- то на Варна няма про- блем, водните количе- ства, подавани за града, са достатъчни, смятат отто им на концесия след положение по дейности – водоснаб- която изпълнява евро- екти, разчети и плано- ВИК. Един от основни-време ВиК дружествата дяване, канализация, пречистване на пейските директиви, е ве за улична регулация, а те водоизточници е язо-да бъдат директни бене-фициенти по оператив- отпадъчни води и пречистване на пи- ПСОВ „Белослав“. Про- ектът за нейната рекон- почти всичко е строено на парче, като са използ- вир „Камчия“ с дерива- ция Китка – Варна. Дери-ните програми. Самото тейни води струкция, разширение и вани тръби с малки диа- вацията е на повече от 35преструктуриране, така модернизация приклю- метри. години и има определе-като е записано в Закона чи през 2010 г., станция- В тази връзка общи- ни участъци, които под-за водите, е много тру- та бе въведена в експло- на Варна кандидатства и лежат на реконструкцияден и бавен процес, но отдружеството се надяват,че със създаването на во-дните асоциации ще се И нвестиционният план за 2009 – 2013 г. предвижда средства за реконструкция на водопроводна, ка- атация и има много до- бри резултати, коменти- ра инж. Танева. спечели проект за техни- ческа помощ за постига- не на техническа и про- ектна готовност за из- или ремонт. Третия източник, кой- то водоснабдява част от кв. „Галата” и селищни-постигне по добро упра-вление и възможност за нализационна мрежа и ремонти по Приоритет е модерниза- ция и изграждане на ка- граждане на ВиК систе- ми и три колектора за те образувания Прибой и Ракитника, е в процес насъздаване на партньор- пречиствателни станции за отпадъч- нализационни мрежи отпадъчни води на 16 доизграждане. Необходи-ства, така че в сектора да ни води по 2.5 млн. лв. на година Най-сериозно е поло- обекта на стойност 10 мо е да се развие система-навлязат инвестиции. жението с канализаци- млн. лв. Очаква се до та, която бе изградена за Към момента от ВиК онната система на общи- края на месеца да бъ- водоснабдяване на „Бо-- Варна, въпреки че е пе- Разглеждайки при- изграждане на инстала- на Варна. В голяма част дат обявени търгове за ровец” от кв. „Аспарухо-челившо, не могат да от- оритетите по дейности ция за третично изчист- от града функционира проектирането им. Един во” и да бъдат изградениделят достатъчно сред- водоснабдяване, отвеж- ване на отпадните води смесена канализацион- от обектите е за рекон- транзитни водопроводиства за рехабилитация, дане на отпадъчните (отстраняване на фосфо- на система, строена меж- струкция на канализаци- и водоеми на тези селищ-реконструкция и подо- води (т.е. канализация) и ра), както и на прилежа- ду 1950 г. и 1965 г., и от- онната мрежа в централ- ни образувания, както ебряване на водоснабдя- пречистването им, в мо- щите съоръжения. Ав- тогава насам нищо не е на градска част. В перс- заложено в ОУП. Под-ването в областта. Ин- мента приоритет за об- тор на идейния проект е изграждано. Въпреки че пектива за изпълнение лежи на известна рекон-вестиционният план за ластта, както и за цялата „Еко проект 2000”, Со- канализацията е в до- са и мероприятията, за- струкция и изграждане2009 – 2013 г. предвижда държава, е пречистване- фия. Канално-помпе- бро техническо състоя- ложени в проекта за общ на нови участъци и ма-средства за реконструк- то на отпадъчни води в на станция „Акациите” е ние, капацитетът й е не- устройствен план на Ва- гистралният водопроводция на водопроводна, ка- агломерации с над 10 000 много важен елемент от достатъчен, главно зара- рна, които ще осигурят за „Аспарухово“.
  • Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 11 ТЕМА Модернизацията на пречиствателната станция „Златни пясъци“ - догодина? Проблемът със собствеността на земята под съоръжението най-после е решенШ ансът един от най-големите летни курорти - Златни пясъци, да са в размер на 6.5 млн. но пречистване и за- бъде подаден за финан- има модерна пречиствателна станция става все по-реален. От лв. Общината е внесла устване на отпадъчни сиране по оперативна години основната пречка пред реализирането на проекта е соб- заявление за отпускане води от агломерации с програма „Околна сре- ствеността върху земята, върху която е изградена съществува- на кредит и проект, раз- над 10 хил. еквивалент да“. Провеждането на работен от ВиК – Варна, жители и в чувствител- процедурата за възлага- щата станция. При приватизацията на курортния комплекс ВиК на 13 декември 2010 г. ни зони, каквато е Чер- не на обществената по-инфраструктурата е продадена на „Златни пясъци“ АД. Станцията остава соб- Все още няма офици- но море. Двата инвести- ръчка, с която ще бъдественост на ВиК - Варна, като дружеството поема издръжката. Земята под нея ално писмено станови- ционни проекта са вза- избран изпълнителят наобаче е собственост на туристическото дружество - факт, създаващ години ще на ПУДООС относ- имно свързани и е необ- прединвестиционнотонаред противоречия между Министерството на регионалното развитие и бла- но това ще бъде ли фи- ходимо да бъде изготве- проучване, както и из-гоустройството (МРРБ), община Варна и „Златни пясъци“ АД. Трите страни не нансиран проектът и но подробно прединвес- готвянето му е процес, при какви условия, но тиционно проучване, за който ще отнеме по-можеха да намерят компромисен вариант, който да доведе до решаване на общината е в процес на да бъдат изяснени тех- продължителен пери-проблемите с модернизацията на пречиствателното съоръжение, свързани с подготовка на необхо- нологичните, техниче- од от време. Най-опти-изработването на проект, кой да го финансира и кой да го стопанисва. Про- димите документи, кои- ските и икономическите мистичният срок за за-блемът със собствеността до момента възпрепятстваше и кандидатстването то се изискват от пред- параметри на обектите вършването му е кра-на община Варна за финансиране по оперативна програма „Околна среда”. приятието. и целесъобразността от ят на септември тази го- И двата проекта имат тяхното реализиране. дина, а за започване из- за цел да бъдат дос- Подробното предин- пълнението на строи- Промяната в усло- стват в морето по тръба чество, проекти и про- тигнати изисквания- вестиционно проучва- телните работи - проле-вията за кандидатстване с дължина 400 м, коя- грами” в община Варна. та на ЕС за осигурява- не е планирано в рамки- тта на 2012 г.по оперативна програма то е много амортизира- Необходимите средства не на екологосъобраз- те на проекта, който ще Силвия ЦЕНОВА„Околна среда“, включ- на. Общата стойност наването на ПСОВ - Злат- двата проекта е около 35ни пясъци, в разреши- млн. лв.телния списък, както и Заради приоритет-споразумението между ността на проект „Дъл-община Варна и „Злат- боководно заустване нани пясъци“ АД относно ПСОВ – Златни пясъ-собствеността на земя- ци“, с изпълнението ната дават реална възмож- който ще се решат частност крайно амортизи- от екологичните про-раното и неефективно блеми със замърсяване-съоръжение да бъде ре- то на крайбрежната ак-новирано. ватория, и по препоръ- До края на януари ка на Министерството П речиствателната станция за от- падни води „Златни пясъци” е строена през 1984 г. Проектният й ка- пацитет е да обслужва 15 хил. лег- ла. В станцията се пречистват водите от курортните комплекси и вилните зони, разположени северно от „Ален мак”. В момента съоръжението е в много лошо екологично състояние заради драстичното увеличаване на легловата база в отводняваната към станцията територия.община Варна ще вне- на околната среда и во-се в Министерството на дите община Варна кан-околната среда и води- дидатства за отпуска-те проектно предложе- не на безлихвен заем отние за реконструкция и Предприятието за уп-модернизация на ПСОВ равление на дейностите– Златни пясъци, което по опазване на околнатада бъде финансирано по среда (ПУДООС). Товаоперативна програма ще ускори процедурата„Околна среда“. Част от по реализацията на про-предложението ще бъде екта, а след това сред-и проектът за изгражда- ствата ще бъдат възста-не на дълбоководно за- новени от оперативна-устване на пречиства- та програма, коментирателната станция с дъл- Петър Радушев, дирек-жина един километър. В тор на дирекция „Меж-момента водите се зау- дународно сътрудни-
  • 12 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА МРРБ България 2020: пътищаОбщ списък на приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура на България до 2020 година Сравнение на основни технически параметри (съществуващи и проектни) за пътищата по пътните направления с водещо общоевропейско и национално значение Магистрала/№ Направление; опорни точки на трасето (ОТТ) Пътни участъци ТЕТК 1 № Дължина Габарит 2 Състояние 3 Скоростен път на съществу- за изграж- проектен изградени в процес ващ път дане София-Пазарджик-Пловдив- Оризово 4и8 171 А 35,5 / А29 _ V _ _ Оризово- Чирпан - Стара Загора 39 А29 _ V _ _ София - Бургас; ОТТ: София – Пазарджик – Стара Загора - Нова Загора 31,8 Г 10,5 А29 _ V _ 1 AM ”Тракия” Пловдив – Стара Загора – Нова Загора – Ямбол Нова Загора - Ямбол 8 35,7 Г 10,5 А29 _ V _ – Карнобат – Бургас Ямбол – Карнобат 49,1 Г 10,5 А29 _ V _ Карнобат – Бургас 34,8 А29 _ V _ _ сума [км.] : 361,4 София – Солун; ОТТ: СОП1 – Перник - ПВ1 2 АМ ”Люлин” София – Перник 4и8 20 _ А29 _ V _ Даскалово ПВ Даскалово – Долна Диканя 17,7 А 29 - V _ _ Долна Диканя - Дупница 16,8 Г 20 / Г12 А29 _ _ V София - Солун; ОТТ: Перник (АМ”Люлин”) - До- Дупница – Благоевград 4 34 Г 20 / Г12 А29 _ _ V 3 АМ ”Струма” лна Диканя - Дупница - Благоевград - Сандански - ГКПП “Кулата” Благоевград – Сандански 61 Г 12 А29 _ _ V Сандански – ГКПП “Кулата” 15 Г 12 А29 _ _ V сума [км.] : 144,51. ТЕТК - Транс-европейски транспортен коридор; АМ - Автомагистрала; СП - Скоростен път; ПВ - Пътен възел; РП - републикански път; СОП - Софийски околовръстен път; ГКПП - граничен контролно-пропускателен пункт; Е79 - Път с №79 от международната ев- ропейска мрежа, определена от Обединените Нации (UN/ECE); 2. Видовете различни габарити на пътища са описани технически в отделно приложение; 3. Състояние на пътните участъци в зависимост от необходимостта за доизграждане ( „V“ да ; „_“ не) Мост на р.Дунав „Видин - Калафат“ 2 _ Г20 _ V _ прилежаща пътна връзка до РП I-1 7,6 _ Г20 _ V _ Обходен път Видин – Димово 32,5 Г 10,5 Г 20 _ _ V Димово - Бела- Ружинци 20,5 Г 10,5 Г 20 _ _ V Ружинци - Монтана 43 Г 10,5 Г 20 _ _ V РП I-1; E79; ОТТ: Видин – Димово – Мон- Обходен път на гр. Монтана 4 11,9 _ Г 20 _ _ V СП„Видин - Бо- 4 тана – Враца – Мездра – Ботевград (връзка АМ тевград“ Монтана - Враца 30 Г 10,5 Г 20 _ _ V „Хемус“) 8,25 Г10,5 Г 20 _ _ V Обходен път на гр. Враца 6,8 _ Г 20 _ _ V Враца - Мездра 10 Г20 Г 20 V _ _ Мездра - Ботевград 31,5 Г 10,5 Г 20 _ _ V сума [км.] : 204,05 АМ Тракия - Чирпан (път II-66) 5 А 29 _ V _ _ Чирпан (път II-66) - Харманли 67 Г12 А29 _ _ V 26,8 А 29 _ V _ _ София - Истанбул; (АМ”Тракия”) – Хасково – Хар- Харманли - Свиленград 9 8,7 1/2 (А29) А29 _ V _ 5 АМ ”Марица” манли – Свиленград – ГКПП “Капитан Андреево” 3,5 А 29 А29 V _ _ 2 _ А29 _ V _ Свиленград - ГКПП Капитан Андреево 3 Г12 А29 _ _ V сума [км.] : 116 ГКПП Калотина - СОП 1 10 50 Г 10,5/Г 20 А29 _ _ V АМ „Калотина - Северна скоростна тангента 4, 8, 10 16,4 _ А32,5 _ _ V 6 Калотина - София София“ Западна дъга на СОП 4 8,6 Г 10,5 А29 / А46 _ _ V сума [км.] : 75 СОП - ПВ Яна 8,5 Г 20 А29 _ _ V ПВ-Яна – Ботевград 45 А 29 _ V _ _ Ботевград – Ябланица 25 А 29 _ V _ _ Ябланица - Боаза 8,5 Г 10,5/Г 12 А29 _ _ V София – Ботевград – Ябланица – Ловеч – Павли- 4 7 АМ ”Хемус” Боаза - Велико Търново (до ПВ с път I-5) 135 Г 12 А29 _ _ V кени – Попово – Шумен – Варна Велико Търново - ПВ Белокопитово 127 Г 12 А29 _ _ V ПВ Белокопитово - Шумен 7 Г 12 А29 _ V _ Шумен – Нови пазар – Девня – Варна 77 А29 _ V _ _ сума [км.] : 433 Русе - Бяла - Велико Търново (ПВ Дебелец) 107 Г10,5 Г 20 _ _ V Велико Търново (ПВ Дебелец) - Габрово 28 Г10,5 Г10,5 V _ _ обходен път на гр. Габрово и етапна връзка с РП I-5 23,3 Г 10,5 Г 10,5 _ _ V тунелно преминаване под връх Шипка (път и тунел) 10,8 Г 10,5 Г 10,5 _ _ V гр. Шипка - Обходен път на гр. Казанлък 22 Г10,5 / Г20 Г 20 _ _ V 20 Г 20 Г20 V _ _ Казанлък - Стара Загора РП I-5 ; Е85 ; ОТТ: Русе – Бяла – Велико Търно- 7 Г10,5 Г 20 _ _ V СП „Русе - Ма- во - Габрово - Хасково - Карджали - ГКПП „Ма- Обходен път на гр. Стара Загора 9 10 Г10,5 Г 20 _ _ V 8 каза“ каза“ Стара Загора - Димитровград 35 Г10,5 Г 20 _ _ V Димитровград - Хасково 14 А29 А29 V _ _ Хасково - Кърджали 50 Г10,5 Г10,5 V _ _ Обходен път на гр. Кърджали 14 _ Г10,5 _ _ V Кърджали -разклон Джебел (рехабилитация) 8 Г20 Г20 V _ _ разклон Джебел- Подкова (ново строителство) 24 Г 10,5 Г 10,5 _ _ V Подкова - ГКПП Маказа 18 Г 10,5 Г 10,5 V _ _ сума [км.] : 391 СП „Русе - Шу- 9 РП I-2; Е70; Русе - Разград - Шумен Русе - Разград - Шумен _ 105 Г 20 / Г10.5 Г 20 _ _ V мен“ Бургас - Варна 95 Г10.5 / Г20 А29 _ _ V 810 АМ ”Черно море” Бургас - Варна Обходен път на гр. Варна 15 _ А29 _ _ V сума [км.] : 110 СП „Гюешево -11 РП I-6 ; Гюешево - Кюстендил - София Гюешево Кюстендил - София 8 85 Г 20 / Г10.5 Г 20 _ _ V София“ Кюстендил - Дупница (ПВ с АМ „Струма“) 36 Г 10.5 Г 20 _ _ V Дупница - Самоков- ПВ Богородица 51 Г 10.5 / Г9 РП II-62 ; Кюстендил - Дупница – Самоков - ПВ _12 СП „Рила“ направление 1 - ПВ Богородица - АМ „Хемус 38,1 _ Богородица - 1. АМ „Хемус“, 2. АМ „Тракия“ направление 2 - ПВ Богородица - АМ „Тракия“ 17,8 Г9 сума [км.] : 143 СП „Варна - Ду- РП I-9 ; Варна - Конснаца; ОТТ: Варна - Кавар-13 Варна - Дуранкулак _ 110 Г 10.5 Г20 _ _ V ранкулак“ на - Дуранкулак СП „Пловдив-14 РП II-86 ; Пловдив-Асеновград Пловдив-Асеновград _ 25 Г10,5/ Г14 / Г20 Г20 _ _ V Асеновград“
  • Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 13 МРРБ ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Кълъраш Видин Коридор 4 Силистра Коридор 9 Калафат Бечет Румъния Джурджу Русе АМ „Хемус“ АМ Калотина-София Варна Коридор 10 АМ „Черно Коридор 8 Сърбия море“ АМ „Люлин“ Коридор 8 АМ „Тракия“ Бургас ПловдивКоридор 8 АМ „Марица“ АМ „Струма“ Македония Турция магистрала в експлоатация Коридор 4 магистрала в строеж Приоритети за изпълненине магистрален проект Коридор 4 проект за скоростен път Гърция Маказа Коридор 9 ПЪТНИ ГАБАРИТИ И СЪСТАВНИТЕ ИМ ЕЛЕМЕНТИ Обяснителна записка Ширина Отн.: Дефиниция на понятието „Скоростен път” в стратегическия документ: Категория Съставни елементи на лентите в /м/ „ПРИОРИТЕТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РЕПУБЛИ- Ширина КА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 ГОДИНА ЗА ПЪТИЩАТА С ОБЩОЕВРОПЕЙСКО И НАЦИ- Брой на лен- Средна ОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ” на пътно- Габарит тите за дви- ивица в то плат- Дефиницията за „скоростен път“ в настоящия документ е възприета съгласно Ев- жение (м) но в (м) ропейското споразумение за главните международни пътни артерии („European 2х3 + 2х2 (ло- 2х3х3,50 + Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR)”; United Nations, 1989), по- Автомагистрала А46,00 46 3 кални платна) 2х2х3,00 дписано и от Р. България. 3,75 + Автомагистрала А35,00 35 2х3 3,50 2х3,50 Дефиниция: Автомагистрала А32,50 32 2х3 3 3х3,50 Скоростен път е път предназначен за автомобилен трафик, до който достъпът се Автомагистрала А29,00 29 2х2 3,50 2х3,75 осъществява само от кръстовища на различни нива или чрез кръгови кръстови- Автомагистрала А25,50 25,5 2х2 3 2х3,50 ща и на чийто платна за движение е забранено спирането и паркирането. Скоростен път Г20,00 20 2х2 2 2х3,50 Понятието „скоростен път” се приема за равносилно и еднозначно с понятието Клас I Г12,00 12 2 - 2х3,75 „високоскоростен път”. Клас I и II Г10,50 10,5 2 - 2х3,50 Допълнителни технически регламенти: Клас III Г9,00 9 2 - 2х3,00 За основен габарит при изграждането на скорстни пътища се възприема габа- рит Г20 , дефиниран в „Норми за проектиране на пътищата“ от 2000 г. (т.е. четири- ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ПЪТНИ ГАБАРИТИ В ДОКУМЕНТА лентов път с 2 ленти по 3,50 м. за движение във всяка посока и с разделителна И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО ивица по средата от 2 м). По изключение се допуска изграждането на отделни АМ автомагистрала пътни отсечки с двулентов габарит - Г10,5, на базата на експертен технико-ико- СОП Софийски околовръстен път номически анализ в зависимост от очаквания трафик. ГКПП граничен контролно пропускателен пункт Предписанията на габарит Г10,5 за отделни участъци по трасетата на определе- ПТП пътнотранспортно произшествие ните в настоящия документ скоростни пътища се базират на експертен технико- ТЕТК трансевропейски транспортен коридор икономически анализ, осъществен и обсъден по време на заседанията от учас- РПР регионални планове за развитие тниците в работната група. НОМЕРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА За всяка отделна отсечка на описаните пътища е направена оценка на целесъо- А1 номер на републикански път автомагистрала бразността при избора на габарит Г20 / Г10,5, към актуалния момент и съобразно Път I-1 Номер на републикански път от първи клас визирания период 2020 г., при което са отчетени конкретни теренни условия на прилежащи територии, степен на влияние върху комерсиалната скорост за ця- Път II-18 Номер на републикански път от втори клас лостното трасе, алтернативно изпълнение по обходно трасе, индикативни разхо- Път III-822 Номер на републикански път от трети клас ди, очаквани ползи, налични данни за трафика и др.
  • 14 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА МРРБ Приоритетност на проектите за автомагистрали на България до 2020 година Приоритетност, описание с основни технически параметри, водещи мотиви и прогнозни финансови данни I. Проекти в процес на изграждане през 2010г. Автомаги- направление Стой- Пътни участъци Дъл- Източник / страла /на- / опорни точ- Габа- ност по Прогнозен № в процес на из- ТЕТК 1 жина Водещи мотиви за реализация /кратка обосновка/ начин на фи- имено- ва- ки на трасето рит договор период граждане [км.] нансиране ние/ (ОТТ) /млн.€ / Стара Загора - А 29 31,8 70,5 2010-2012 Нова Загора София – Па- Основен транспортен коридор с голям процент на тежкотоварното движение. Реша- Нова Загора - зарджик – А 29 35,7 57,1 ване на проблеми, свързани със задръствания, ограничен капацитет на пътя, ефектив- ОП „Транс- 2010-2012 Ямбол Пловдив – Ста- ност на превоза на пътници и товари, извеждане на трафика извън населените места, порт“ ; Кохе- АМ „Тра- 1 ра Загора – №8 пътна безопасност, чистота на въздуха в населените места и др. Принос към развитие- зионен фонд кия“ Нова Загора – то на интермодалността, осигурявайки комуникация на Централна и Източна Европа с на ЕС, Държа- Ямбол – Кар- Ямбол – Кар- Азия и Близкия Изток чрез пристанище Бургас. Ключова роля за икономическото раз- вен бюджет А 29 49,1 89,3 2010-2012 нобат – Бургас нобат витие на Южна България т.е. за 3 от 6-те района на развитие от ниво 2 по NUTS 2. В ролята си на естествено продължение на АМ „Струма“ осъществява ефективна връз- София – Солун; ка на транзитния трафик от направлението София-Солун с направлението София-Ниш Програма АМ ОТТ: СОП1 – София (СОП) – и с автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“. Изпълнява важна пренасочваща функция за ИСПА, Дър- 2 №4и8 А 29 20 185 2010-2011 ”Люлин” Перник - ПВ1 Перник международните пътно-транспортни потоци, с което оказва и пряко влияние за нама- жавен бю- Даскалово ляване на емисиите на парникови газове и подобряване на екологичното състояние на джет София и прилежащите територии. (АМ”Тракия”) Участъкът е част от основния пътно-транспортен коридор между Европа, Турция и – Хасково – Харманли - Сви- Близкия изток. Решаване на проблеми свързани със задръствания, голям процент на АМ „Ма- Харманли – 124,1 Държавен 3 ленград (км.73 - №4и9 А 29 41,1 тежкотоварно движение в общия пътен поток, ограничен капацитет на пътя, ефектив- 2010-2011 рица“ Свиленград – 3 Бюджет км.114) ност при превоза на пътници и товари, извеждане на трафика извън населените мес- ГКПП “Капитан та и др. Андреево” сума всичко т.I : 177,7 5261. Съкращения: ТЕТК - Транс-европейски транспортен коридор; ТЕТМ - Транс-европейска транспортна мрежа (англ. TEN-T); ГКПП - граничен контролно-пропускателен пункт; ОП - Оперативна програма; СОП - Софийскиоколовръстен път; ПВ - Пътен възел; АМ - Автомагистрала; РП - републикански път; EK - Европейска Комисия;2. NUTS (фр. Nomenclature des unitis territoriales statistiques); Номенклатура на териториалните единици за статистика, валидна за страните членки на ЕС (Европейски Съюз)3. Стойността на този участък на АМ „Марица“ е формирана по експертна оценка чрез калкулиране на средствата към настоящия момент, вземайки предвид разходите от целия период на изграждане от 1979 г., и на базатана определена индикативна стойност за оставащите за доизграждане отсечки. Съобразени в голяма степен са и някои фактори като: девалвация на лв. от 08.1999г., хиперинфлация (1996/1997), оскъпявания на строит.мате-риали и др. II. Проекти предвидени за изграждане в периода 2011 – 2020г. Долна Диканя - Основен участък в приоритетна пътна ос „Игуменица/ Патра - Атина - София - Буда- 16,8 68 2007-2013 София - Солун ; Дупница пеща“ за Европейската Общност, дефиниран в решение № 884/2004/ЕО. Приоритетен ОТТ: Перник Дупница – Бла- проект №7от списъка с 30-те приоритетни проекта за ЕС, определен на базата на до- (АМ”Люлин”) 34 129 клада на ГВР I 4 на ЕК 1 от 30.06.2003г. Провежда голям дял от транспортните потоци 2007-2013 гоевград ОП „Транс- АМ ”Стру- - Долна Дика- по направление на ТЕТК №4 и е най-натоварения му участък на територията на Бъл- 1 Благоевград – №4 А29 порт“ (вклю- ма” ня - Дупница 67,5 600 гария. Решаване на проблеми свързани със задръствания, ограничен капацитет, ефек- 2014-2020 Сандански чен) - Благоевград тивност на превоза на пътници и товари, и извеждане на трафика извън населените - Сандански - Сандански – места. Осигурява връзка между пристанищата в българския участък на р.Дунав и прис- ГКПП Кулата ГКПП “Кулата” 15 53 танище Солун на Егейско море (принос за развитие на интермодалността на превози- 2007-2013 те). сума: 133,3 850 София - Ис- Част от югоизточната мултимодална ос на Транс- Европейската Транспортна Мрежа, ОП „Транс- Чирпан (РП II- танбул; №9 А29 67 209 определена от ГВР II 5 на ЕК. Оптимизиране на геометричните характеристики (пре- порт“ (вклю- 66) - Харманли (АМ”Тракия”) махване на последните „тесни места“) по трасето на основния пътно-транспортен ко- чен) АМ ”Ма- – Хасково – ридор между Европа, Турция и Близкия изток. Допринася за подобряване на икономи- 2 2007-2013 рица” Харманли – Свиленград - ческата ефективност на външно-търговските отношения на ЕС. Решаване на проблеми Държавен Свиленград – ГКПП Капитан А29 3 10,5 свързани със задръствания, голям процент на тежкотоварно движение в общия пътен Заем (Светов- ГКПП “Капитан Андреево поток, ограничен капацитет на пътя, ефективност при превоза на пътници и товари, и на банка) Андреево” извеждане на трафика извън населените места. сума: 70 219,54. ГВР I - работнa групата на високо равнище, заседавала през 2003г. под ръководството на тогавашния вицепрезидент на ЕК и комисар по Транспорт и Енергетика- г-жа Лойлоа Де Паласио. ГВР I консолидира предложения за ревизиранена Транс-Европейската Транспортна Мрежа (ТЕТМ) в доклада си от 30.06.2003г.. На базата на доклада е прието решение № 884/2004/ЕО на Европейския Парламент и Съвета относно общностните насоки за развитието на транс-европей-ската транспортна мрежа 5. ГВР II - работната групата на високо равнище, заседавала 2004-2005г. под председателството на Лойола де Паласио. ГВР II разглежда планирането и интеграцията на ТЕТМ с националните мрежи на съседнитена ЕС страни, приключвайки работата си с доклад на ЕК (ноември 2005г.): „МРЕЖИ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ - Удължаване на основните трансевропейски транспортни оси към съседните страни и региони“ ГКПП Калотина Като част от ТЕТК №10 осигурява една от най-преките международни пътни връзки на № 10 А29 50 150 2007-2013 - СОП 1 страните от Централна и Западна Европа с Азия и Близкия Изток, и същевременно на АМ „Кало- България и Гърция с Централна и Западна Европа. Транспортен коридор за товарен ОП „Транс- Калотина - Со- Северна ско- № 4, 8, 10 А32,5 16,4 175 2007-2013 3 тина - Со- ростна тангента превоз с голям дял на тежкотоварно движение. Трите съставни отсечки образуват из- порт“ (вклю- фия фия“ ключително функционален модул в структурата на пътно-транспортната мрежа на Бъл- чен) Западна дъга на А29 / гария. Оптимизацията му ще осигури ефективна връзка по ТЕТК № 10 и качествено №4 8,6 80 2007-2013 СОП А46 преразпределяне на транспортните потоци по ТЕТК № 4 и 8. сума: 75 405 Връзка на АМ Пряка връзка между СОП и съществуващо начало на АМ“Хемус“ при гара Яна. Извеж- ОП „Транс- „Хемус“ със №4 А29 8,5 32 дане на трафика извън населените места, повишаване на безопасността, увеличаване порт“ (вклю- 2007-2013 СОП 1 на скоростта за превоз на пътници и товари. чен) София – Ябланица - Бо- Ботевград – - А29 8,5 60 аза Ябланица – Осигурява стратегически, национални и международни връзки, свързващи София с Ва- Боаза - Ловеч – рна и ТЕТК 4 с ТЕТК 9 на север от Стара планина. Главна пътна комуникация в Север- ОП „Транс- 4 АМ ”Хемус” В.Търново (ПВ А29 135 690 Павликени – на България- пряко стратегическо значение за развитието на 43,7% от територията на порт“, Държа- с РП I-5) Попово – България (3 от 6-те района на ниво 2 по NUTS 2) и за 37,5% от населението й. Облек- вен бюджет 2014-2020 Шумен – Ва- Велико Търно- чаване на натоварването по паралелните маршрути на пътища I-3 и I-4, извеждане на или заем; кон- рна во - ПВ Белоко- А29 127 475 транзитното движение извън населените места. Обслужва трафика насочен към Дунав цесия питово мост и пристанище Русе на р.Дунав и към пристанище Варна на Черно море. ПВ Белокопито- А29 7 25 во - Шумен сума: 286 1282 Бургас - Варна №8 А29 95 400 Осигурява връзка между АМ „Тракия“ и АМ“Хемус“ в източната им част. Облекчаване на АМ ”Черно натоварването на съществуващия РП I-9 и извеждане на транзитното движение извън 5 Бургас - Варна Обходен път на населените места и курортни територии, както и извън екологично чуствителната край- море” А29 15 50 гр. Варна брежна зона на България. Стимулиране развитието на нови икономически дейности ОП „Транс- 2014-2020 в по-малките градски центрове и селски региони, разположени около крайбрежието. порт“ Част от мултимодална ос на ТЕТМ за удължаване на морските магистрали (част Черно сума: 110 450 море), определена от работната ГВР II 5 на ЕК. Важен участък за международното съ- трудничество в областта на изграждането на Черноморски магистрален пръстен. сума всичко т.II: 674,3 3206,5
  • Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 15МРРБ ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Приоритетност на проектите за скоростни пътища на Република България до 2020 година Приоритетност, описание с основни технически параметри, водещи мотиви и прогнозни финансови данни I. Проекти в процес на изграждане през 2010г. Стой- Скорос- Дъл- ност№ тен път Направление / опор- Пътни участъци в процес ТЕТК Габарит Източник /начин на фи- Прогнозен пе- жина по до- Водещи мотиви за реализация /кратка обосновка/ (СП) ни точки на трасето на изграждане 1 нансиране риод [км.] говор / млн.€ Мост на р.Дунав „Видин - Трансгранична връзка Румъния - България по ТЕТК 4 и пре- Г 20 2 130 сечна точка с ТЕТК 7. Осъществява и връзката на Р. България емни и безвъзмез- за- Калафат“ Програма ИСПА, Видин- РП I-1; E79; Видин дни 1 Ботевг- - Ботевград (връзка №4 със страните от Северна и Западна Европа. Обслужва транс- средства, Държавен 2010-2012 рад АМ „Хемус“) прилежаща пътна връзка портния трафик преминаващ през р. Дунав, на мястото на съ- Г 20 7,6 25 бюджет до РП I-1 ществуващата фериботна връзка II. Проекти предвидени за изграждане в периода 2011 – 2020г. Г 20 32,5 50 ОП „Транспорт“ 2014-2020 ОП „Транспорт“ (вклю- Г 20 20,5 32 Обслужва трафика от и за Дунав мост „Видин - Калафат“. Осъ- 2007-2013 Видин – Димово чен) ществява връзка на Р България със страните от Северна и РП I-1; E79; Видин – Димово - Бела- Ружинци Г 20 43 65 Западна Европа. Реконструкцията му ще спомогне за модер- ОП „Транспорт“ 2014-2020 Ружинци - Монтана Видин - Димово – Монтана – Обходен път на гр. Мон- низацията на направлението. Решаване на проблеми свърза- ОП „Транспорт“ (вклю- Г 20 12,5 25 2007-2013 1 Ботевг- Враца – Мездра №4 ни със задръствания, ограничен капацитет на пътя, ефектив- чен) тана рад – Ботевград (връзка Г20 30 45 ност на превоза на пътници и товари, извеждане на транзит- ОП „Транспорт“ 2014-2020 Монтана - Враца АМ „Хемус“) ния трафик извън населените места, пътна безопасност, чис- Обходен път на гр. Враца Г20 6,8 28 тота на въздуха в населените места и др. Извеждане на тран- ОП „Транспорт“ (вклю- 2007-2020 Мездра - Ботевград чен) зитния трафик извън населените места ОП „Транспорт“ (вклю- Г 20 31,5 85 2007-2013 чен) сума: 176,8 330 Русе - Бяла - Велико Тър- Г 20 100 250 ОП „Транспорт“ 2014-2020 ново (ПВ Дебелец) обходен път на гр. Габрово ОП „Транспорт“ (вклю- Г 10,5 23,3 50 2007-2013 и етапна връзка с РП I-5 Осъществява бърза и надежна връзка между „Дунав мост“ чен) тунелно преминаване- и АМ“Хемус“ по направ-лението на ТЕТК №9, както и връз- ОП „Транспорт“ / кон- Г 10,5 10,8 70 ка между пристанище Александропулис и пристанище Русе, 2014-2020 връх Шипка (път + тунел) цесия т.е. връзката Бяло море - р.Дунав към страните по коридор гр. Шипка - Обходен път на № 7. Обходните маршрути осигуряват извеждане на транзит- Г 20 22 27 ОП „Транспорт“ 2014-2020 гр. Казанлък ните потоци извън населените места. Осигуряване на бърза РП I-5 ; Е85 ; Русе – Русе Бяла – Велико Тър- Казанлък - Стара Загора Г 20 7 10 транспортна връзка между Габрово и Стара Загора. Същест- ОП „Транспорт“ 2014-2020 вено подобрение на комуникациите между Северна и Южна 2 - Ма- ново - Габрово - Ха- Обходен път на гр. Стара № 9 каза сково - Карджали - Г 20 10 15 България. Ще осигури скоростна връзка за транспортния тра- ОП „Транспорт“ 2014-2020 Загора фик след преминаването на Стара планина в посока Стара ГКПП „Маказа“ Стара Загора - Димитров- Загора. Изграждането на обходен път на Казанлък ще изве- Г 20 35 50 де транзита извън града. Осигуряване на скоростен път по ОП „Транспорт“ 2014-2020 град значително натовареното обходно трасе на гр. Стара Загора. Обходен път - гр. Кър- Осигурява връзка на АМ „Тракия“ и „Марица“. Изграждането Г10,5 14 30 ОП „Транспорт“ 2014-2020 джали на скоростен път ще осигури бърза транспортна връзка меж- Кърджали -разклон Дже- ду Бургас и ГКПП Капитан Андреево. Г20 8 32 бел (рехаби- литация) ОП 1 „Транспорт“ (вклю- 2007-2013 разклон Джебел- Подкова чен) Г 10,5 24 (ново строителство) сума: 254,1 5341. Съкращения: ТЕТК - Транс-европейски транспортен коридор; ТЕТМ - Транс-европейска транспортна мрежа (англ. TEN-T); EK - Европейска Комисия; ЕС - Европейски Съюз;ОП - Оперативна програма; СОП - Софийски околовръстен път; ПВ - Пътен възел; АМ - Автомагистрала; СП - Скоростен път; РП - републикански път Осъществява връзка между „Дунав мост“ и АМ“Хемус“, т.е. РП I-2; Е70; Русе - между пристанищата Русе и Варна, която в контекстта на Ду- Русе - 3 Разград - Шумен - Русе - Разград - Шумен _ Г 20 105 200 навската стратегия на ЕС е от особена важност за подобря- ОП „Транспорт“ 2014-2020 Шумен (Варна) ване на свързаността в глобален план на Дунавския макро- регион. Гюеше- РП I-6 ; Гюешево 4 во - Со- - Кюстендил - София ГКПП Гюешево Кюстендил № 8 Осигурява по-бърза и надеждна връзка от Република Македо- Г 20 85 220 ОП „Транспорт“ 2014-2020 - София ния по направлението на Коридор №8. фия Кюстендил - Дупница Г 20 36 54 ОП „Транспорт“ 2014-2020 Дупница - Самоков- п.в. Стратегическа връзка между ТЕТК 8 и 4. Преструктуриране Г 20 51 400 Богородица на международния транзитен трафик между АМ „Струма“, АМ РП II-62 ; Кюстендил ПВ Богородица - АМ „Хе- „Тракия“, АМ „Хемус“ и скоростен път „Гюешево- София“ извън - Дупница – Само- 38,1 пределите на София. Ще обслужва много на брой по-дълги мус „Рила“ ца- - ПВ Богороди- ков маршрути: Гърция и Македония до Турция, Черно море и Руму- Държавен бюджет, дър- 5 _ направление: 1. ния (през Видин и Русе). Ще осигури качествена връзка меж- жавен инвестиционен 2014-2020 АМ „Хемус“, 2. АМ ду летище София и зимните курорти в Рила планина. Скъся- заем, концесия „Тракия“ ПВ Богородица - АМ „Тра- ване на разстоянията, което ще въздейства за намаляване на 17,8 емисиите на парникови газове и по-добряване на екологично- кия“ то състояние на столицата. сума: 142,9 454 Усвояване на туристически потенциал в северната част на Българското Черноморско крайбрежие. Кохезия между голе- мите туристически центрове на североизточна България и РП I-9 ; Дуранкулак Варна - – Каварна – Варна”; Варна - Каварна - Дуран- южна Румъния (в района на Мангалия, Констанца и Мамая). 6 Дуран- направление Кон- _ Г20 110 200 Значение за интермодалността, осигурявайки качествена ОП „Транспорт“ 2014-2020 кулак кулак пътна инфраструктура с еквивалентни характеристики до бъ- станца деща точка за високоскоростни влакове в гр.Констанца. Ва- жен участък за международното сътрудничество в областта на изграждането на Черноморски магистрален пръстен. Осъществява връзка за транзитния трафик от и за АМ „Тра- Плов- кия“ през околовръстния път на гр.Пловдив с гр.Асеновград. 7 див - РП II-86 ; Пловдив- ОП „Регионално Раз- _ Г20 25 40 Осигурява удобна и бърза връзка за населението по направ- 2014-2020 Асе- Асеновград лението Пловдив - Асеновград - Смолян и Пловдив - Асе- витие“ новград новград - Кърджали сума всички: 898,8 1978
  • 16 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Две апликационни форми в проекта за интегриран градски транспорт Бургас получи първи коментари по формуляра, София ще предаде окончателния вариант на заявката до две седмици На 25 януари отва- интегрирания градскирят тръжните оферти за транспорт е състояниетоконсултант по интегри- на нормативната уредбарания градски транспорт в страната, която след-в Русе. До две седми- ва да е напълно синхро-ци ще е готова аплика- низирана с регламентционната форма за сто- 13/70 от 2007 г. на Евро-личния интегриран про- пейския съюз за общест-ект (схемата за София се вените превозни услу-обявява на 12 февруари). ги. Тя е в правомощия-Това стана ясно по време та на Министерството нана координационна сре- транспорта, информаци-ща на тема „Интегриран онните технологии и съ-градски транспорт в се- общенията.демте големи града“. За- Асоциациите на хо-местник-министърът на рата с увреждания след-регионалното развитие ва да бъдат включени ви благоустройството Ли- проекта, за да представятляна Павлова съобщи, нуждите на защитавани-че проектите се разви- те от тях хора.ват плавно. Най-напред Проектите за интег-в напредъка е апликаци- рирания транспорт в го-онната форма за Бургас. лемите градове да се раз-На срещата беше пред- работват на модуленставен софийският про- принцип, за да могат даект и обсъдени проблеми бъдат допълвани презпо останалите. следващия програмен период, а при необходи-Насоките мост от корекции да не Фотограф Мария Съботинова Според Карстен Рас- страда целият проект.мусен, зам.-ръководител Съфинансиране отна отдела за България в общината е добре да 19 януари 2010 г., координационна среща на тема „Интегриран градски транспорт в седемте големи града“Генерална дирекция „Ре- бъде предвидено отсе-гионална политика“ на га, като се имат пред- вачите се основават на За Регламент 13/70 от 2007 г. РЕвропейската комисия, вид следните обстоятел- брутните разходи и пла- егламентът се отнася до уреждане на договорните взаимоотношения относномалко преди Нова годи- ства: предстоящите през щанията се правят на из-на ЕК е изпратила бележ- есента кметски избори, вършен пробег в кило- обществените превозни услуги. Той влезе в сила на 6 декември 2009 г. Към тазиките си по апликацион- новият изборен кодекс, метри. Тези договори дата България беше задължена да приведе законодателството си в съответствиената форма за Бургас и според който местни- са тристранни и трета- с европейското. Има една особеност - съществува 10-годишен гратисен период, ное необходимо те да бъ- те парламенти престават та страна е Центърът за всеки новоподписан след тази дата договор следва да се подчинява на новите пра-дат обсъдени. Като пи- да вземат стратегически градска мобилност, кой- вила от регламента. Останалите продължават по досегашния ред. В големите градо-лотен проект бургаският дългосрочни решения то изпълнява ролята на ве превозвачи на обществен транспорт обикновено са общински и частни дружества.има възможност да уста- 9 месеца преди избори- транспортен орган, сле-нови модела и стандар- те, и стартът на схемата ди за изпълнението на Но и двете са регистрирани по Търговския закон и са поставени при едни и същи ус-та, смята Расмусен. Той за шестте големи града договорите и същевре- ловия. Именно тук възниква единият проблем в документалната част от проекта, кой-заяви, че Европейската (без столицата) на 15 но- менно извършва разпла- то може да се реши от корекция в българското законодателство - Законът за автомо-комисия подкрепя про- ември. щанията към операто- билните превози и Наредба 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаванеекта за България и при- рите. на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с авто-лагането на правилата за За София След отсяването на буси и леки автомобили на Министерството на транспорта, информационните техно-развитието му. Расмусен Договорите с опера- компонентите от странаразясни още неотменни- торите на обществения на консултанта техният логии и съобщенията. Сега може да се каже, че в този смисъл статутът на превозва-те изисквания към все- градски транспорт са ко- брой намалява от осем чите на обществен транспорт не е доизяснен. Сега те не могат да бъдат бенефициен-ки проект на апликаци- ригирани през 2007-2008 на шест. Инфраструк- ти. Бенефициент е общината. Но за да може тя да им прехвърли активи, договоритеонна форма и постави г. и са до голяма степен турният елемент от про- с тях следва да бъдат сключени според регламент 13/70, претворен в Наредба 2. Акоакцент върху мотивите, синхронизирани с регла- екта поема 20.7 млн. евро общината даде автобуси на единия превозвач, а на другия не даде, това означава ак-изследванията, достъп- мент 13/70 от 2007, смя- с ДДС. По-скъпи са само тът да се третира като недопустима държавна и общинска помощ, което пък е нару-ността на средата и еко- тат от консултанта на 50-те тролея по линии 1,логията. Необходима е „Джаспърс“ - „Аруп“, 2, 5 и 9, които попадат шение на закона за конкуренцията. Затова и Карстен Расмусен посъветва странатаекологична обосновка на привлечени да разработ- в проекта - 33 млн. евро ни да реши институционалните си проблеми. Към паричните въпроси се отнася и тозипредложенията. Нужни ват предпроектните про- с ДДС. Общата стой- с ДДС. Възможно е да се създаде независимо звено от администрацията на община-са предварителни проуч- учвания и апликацион- ност на софийския про- та (по примера на „Автомобилна администрация“ в транспортното ведомство), коетования, които да доказват ната форма по този про- ект е близо 63 млн. евро да събира и разпределя средствата, предлагат консултанти. Подобен орган би бил до-избора на съответния ект. Щом бъде подготве- с ДДС, от тях за строи- бър и за решения, свързани с градския транспорт. Например изгражда се нов мол, довид транспорт, маршрут, но националното зако- телни разходи са предви- който няма обществен транспорт. Гъвкавостта на този вид администрация ще й дадеподпроект. нодателство, следва от- дени над 16 млн. евро, за Важен въпрос за раз- ново да бъдат коригира- машини и съоръжения - възможност да оцени подобен факт и да предложи вариант. Подобно звено може давитието на проекта за ни. Договорите с превоз- над 33 млн. евро. бъде от помощ и при осъществяване на контролни функции.www.infrastruktura.bg
  • Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 17 ИНФРАСТРУКТУРА Над 2 млн. лева за тестване на Общия генерален план на транспорта Допълнителното финансиране е за изпълнителя на проучването Министерският съвет ската спецификация”. По според която поканата е димо той да бъде тестван дели за всеки вид транс- потоците. В Общия гене-предостави допълнител- предложение на Минис- изпратена на изпълните- чрез конкретни проекти, порт, както и за самото рален план на транспор-ни 2.34 млн. лева по бю- терството на регионал- ля на Общия генерален пише още в поръчката. ведомство, а също и да та тази информация е поджета на Министерство- ното развитие и благоу- план на транспорта, е за- При сключването на ос- подготви по един човек споменатите осем района.то на регионалното раз- стройството проектите, писано, че е възникна- новния договор през 2008 за работа с тези модели. В първото проучване отвитие и благоустройство- чрез които ще бъде тест- ла необходимостта от из- г. Министерството на Моделът на Общия гене- 2003 г. страната ни, коятото за 2011 г. Средствата са ван моделът на Общия вършване и представяне транспорта не е могло да рален план е предаден за тогава все още не е членза финансиране изпълне- генерален план за транс- на допълнителни, по-де- предвиди необходимост- 8 района - шестте за пла- на Европейския съюз,нието на договор за об- порта, са автомагистра- тайлни и подробни соци- та от възлагането на но- ниране, като Югозапад- фигурира само като дес-ществена поръчка с пред- ли „Струма” - лот 3, „Ма- ално-икономически ана- вите дейности, пише още ният е разделен на две, а тинация. Във второто емет „Извършване на ус- рица”, „Хемус”, „Черно лизи и трафик прогно- в поръчката. София е отделен район. по региони за планиране.луга - тестване и практи- море”, четирилентови- зи, които ще подпомог- Общият генера- В европейската системаческо прилагане на транс- ят път „Рила” (Дупница нат по-ефективното при- лен план на транспорта TRANS-TOOLS*, по чи- *TRANS-TOOLSпортен модел, разработен - Самоков), Кърджали – лагане на Общ генерален беше разработен от „Аек- ето трето издание се за- („TOOLS for Transportпо Договора за изработ- Подкова, магистрала „Хе- план за транспорта. За да ом“, приемник на „Фей- почна работа на 3 януари Forecasting ANd Scenarioване на Общия генера- мус“ в частта от Софий- се прецени изпълнение- бър Монсел“ по дого- тази година, събирана- testing“) е европейски мо-лен план на транспорта, ския околовръстен път то на задачите на изпъл- вор с Министерството на та информация е за 28-те дел на транспортнатапри подготовката на ана- до гара Яна и обходът на нителя по основния дого- транспорта, информаци- области на страната ни. мрежа за прогнозиране нализи „Разходи - ползи“ Габрово (включително и вор, както и възможност- онните технологии и съ- Това означава, че се из- транспорта и в помощ наза проекти в пътния сек- тунел „Шипка”). та за практическо при- общенията. Според този следва трафикът от об- изследователския инсти-тор, така както са опре- В публикуваната мал- лагане на модела на гене- договор консултантът ласт към област, за да се тут на Европейската ко-делени съгласно техниче- ка обществена поръчка, ралния план, е необхо- следваше да изработи мо- преценни накъде вървят мисия. Пътната агенция получи висока оценка от ЕК за „Люлин“О смото заседание от 20 и 21 януари на Комитета за наблюдение и контрол на проекти, изпълнява- ни по Кохезионния фонд, похвали пътната аген-ция като най-доброто междинно звено. Карстен Расму-сен, зам.-ръководител на отдела за България в Гене-рална дирекция „Регионална политика“ на Европейска-та комисия, съобщи, че усвояването на средствата замагистрала „Люлин“ е 94%, или цялата помощ по про-грама ИСПА, възлизаща на 111 млн. евро, 96% са за-вършените строително-монтажни работи, остават самодовършителните дейности като поставяне на мантине-ли, маркировка, осветление в трите тунела, предпазнамрежа, шумоизолиращи стени. По тази причина магис-трала „Люлин“ ще бъде пусната за движение в посока-та от Перник към София на 15 март. На 15 май ще за-работи и в двете посоки. Изпълнени и разплатени савсички останали проекти, които фигурират като алтер-нативни инвестиционни в оперативна програма „Транс-порт“ - обходите на Габрово, Монтана и Враца, четири-лентовият път Мездра - Ботевград. От ИСПА за опера-тивна програма „Транспорт“ остава само пътят Видин -Бела - Руженци. Така цялото трасе от Видин до Софияследва да се превърне в четирилентов път поетапно. Внай-напреднала фаза от трите околовръстни шосета етова на Габрово. От пътната агенция продължават рабо-та по отчуждения и парцеларни планове за тези обек-ти. В ИСПА фигурират и проекти за рехабилитация попрограмата „Транзитни пътища“, които също са завър-шени. Проектът за Дунав мост 2, който се управляваот транспортното министерство, единствен засега по-лучи удължаване на срока на финансовия меморандумдо края на 2012 г. Изграден е 60%, подходната инфра-структура - 53%. Железницата Пловдив - Свиленградизисква корекции във финансовия меморандум зарадизавършването на проекта до Димитровград с финанси-ране по ИСПА, а останалата част - със средства от опе-ративна програма “Транспорт“. Така част от средстватапо ИСПА за транспорт ще бъдат изгубени.
  • 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Премостват с естакада свлачището „Трифон Зарезан” Между 11 и 13.5 млн. лв. ще струва съоръжениетоД о седмица община Варна ще обяви търг тия и фундиране на съ- тия за територията, раз- за избор на изпълнител на проект “Про- оръжението, преподава- положена над съоръже- За свлачището учване, проектиране, укрепване и въз- тели от УАСГ в части ар- нието. Те ще гарантират становяване на панорамен път IV-90023 хитектура, конструкции стабилитета на тази част Варна - Златни пясъци в участъка на и пътна. от склона. Изпълнени- Възложено е и изгот- ето им ще има положи-свлачище „Трифон Зарезан”. В момента се из- вянето на геодезическо- телен задържащ ефект иготвя тръжната документация за обществената то заснемане на терито- за терените под пътя, нопоръчка, която ще бъде за инженеринг – проуч- рията. Поради свлачищ- няма да гарантира ста-ване, проектиране и строителство. Част от проек- ните процеси в райо- билитета им. Това ще ос-та ще е и укрепване на път IV-90023 Варна - Злат- на топографията и лан- тане като предмет и цел дшафтът му са сериозно на общината за участиени пясъци, включително възстановяването му и променени. в други проекти, финан-възстановяване на инженерните съоръжения в „Имидж” ООД – Ва- сирани по някои от ев-обсега на неговия сервитут и укрепване на свла- рна, трябва да предста- ропейските програми.чищния участък, обхванал терените над пътя. ви разработката, коя- Общата ориентиро- то се явява част от бъде- въчна стойност на пред- щия технически проект ложеното техническо ре- и база за изготвянето му, шение е около 11 млн. до 30 януари 2011 г. лв. Поради множество Разработен е и идей- неизвестни фактори в С ният проект, който геоложки и строителен влачище „Трифон Зарезан” обхваща район Подготовката, орга- 2011 г. предвижда изграждане- аспект е предвидено до-низацията и провежда- Високата стойност на то на естакада с дължина пустимото увеличение с площ около 50 дка. Дължината по пътя инето на обществената предвидените меропри- между 300 и 400 м, в за- в границите на 20%, т.е. бреговата линия е около 500 метра, а ши-поръчка ще отнеме око- ятия, повишената слож- висимост от резултатите 13.5 млн. лв. Финансира- рината на свличащия се терен в обсега на пътя,ло три месеца. В състо- ност на съоръжение- от инженерногеоложко- нето на проекта ще бъде частните имоти и Черно море е около 100 метра.яние сме да я приклю- то, специфичните и ус- то проучване, която ще осигурено от държавния Участъкът, засегнат от активни свлачищни про-чим до 15 април и вед- ложнените геоложки ус- премости свлачището и бюджет. цеси, се намира на около 20 км северно от Ва-нага да стартира работа- ловия налагат прецизна ще се изпълни по конту- Минималният срокта по проекта, ако няма подготовка на тържната рите на пътя. Естакада- за изпълнение на проек- рна и обхваща крайбрежния склон в района наобжалване на процеду- документация. та ще бъде фундирана на та при безупречна орга- сп. „Спортпалас“ - „Трифон Зарезан“. Територи-рата, коментира инж. Вече приключва из- дълбоко залягащи пило- низация и добър план за ята е заключена между трасето на пътя и черно-Олег Колев, главен екс- готвянето на техниче- ти, по които ще преми- действие е около 6-7 ме- морското крайбрежие. Общо около 60 имота саперт „Свлачища и ук- ските задания за тех- нава двулентово пътно сеца, твърдят от община разположени върху свлачището, което възпре-репване на територии” ническия проект, кои- платно с велоалея и пе- Варна. При приключва-в дирекция ИИБ в об- то ще бъдат основното шеходна алея. Предвиж- не на процедурата около пятства своевременното му укрепване зарадищина Варна. Паралелно и най-важно приложе- да се изграждането и на 15 април, ако няма об- проблемите с частните собственици, отчуждава-ще се проведе и проце- ние към тръжните доку- панорамна площадка. жалвания, е възможно нето на имоти и т.н. Свлачището се активизирадура за избор на строи- менти. Те са предназна- Избраният вариант не съоръжението да бъде през 2005 г., като оттогава е затворен пътят от сп.телен надзор заради ви- чени за основните час- гарантира укрепването завършено и въведено в „Журналист“ до Златни пясъци, един от двата исоката категория на бъ- ти и дейности в бъде- на цялата територия, об- експлоатация до 15 де- по пряк достъп до курорта от Варна. С изгражда-дещия строеж – първа. щия проект и се изгот- хваната от свлачищни- кемри тази година, ка-Срокът за нея ще се вме- вят от преподаватели от те процеси. Предвиждат къвто е и планът на об- нето на естакадата, която ще премости свлачи-сти в срока на основна- МГУ – гр. София, в част се и ще бъдат изпълнени щината. щето, се избягват процедурите по отчуждаванета процедура – 15 април укрепителни мероприя- укрепителни мероприя- Силвия ЦЕНОВА на терени.
  • Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 19 ИНФРАСТРУКТУРА Прехвърлят водни проекти от ИСПА в „Околна среда“ Министерството на околната среда преговаря за удължаване на финансирането на седем обекта Договаряне с Европей- През 2011 г. предстои В средата на 2009 г. ус-ската комисия да бъдат да бъдат въведени в екс- вояемостта е 35%, сегаудължени 7 от финансо- плоатация пречиствател- е 67% от стойността навите меморандуми, за да ните станции на Сливен, всички финансови ме-бъдат приключени с ев- Кубратово и Варна и ВиК морандуми. Към юлиропейски средства и така мрежите в Търговище, 2009 г. са били разплате-спестени 231 милиона Шумен, Смолян, квартал ни 350 млн. лева. За годи-лева от националния бю- „Ивайло“ в Пазарджик на и половина са усвоениджет, бърз напредък в ус- и последният компонент 320 млн. лева, почти тол-вояването на средства- от ВиК мрежата на Горна кова, колкото за предиш-та и промяна на финан- Оряховица. ните четири години и по-сови меморандуми с цел По-голямата част от ловина.обектите да бъдат прех- проектите приключили в Програма ИСПА ра-върлени или завършени края на 2010 г. Въведени боти от 2000 г., като сепо оперативна програма в експлоатация са 11 пре- изпълняват 19 инфра-„Околна среда“. Това са чиствателни станции и структурни проекта вакцентите от Осмото за- 5 водоснабдителни и ка- секторите води и отпа-седание на Комитета за нализационни мрежи за дъци, както и 3 проек-наблюдение и контрол на 815 хиляди еквивалентни та за техническа помощпроекти, изпълнявани по жители. Изградени са 142 за подготовка на проек-програма ИСПА в сектор км водопроводи и 60 км ти по ОП „Околна среда Пречиствателната станция „Кубратово“ предстои да бъде въведена в експлоа-„Околна среда”. канализация. 2007 - 2013”. тация през 2011 г. Фотограф Мария Съботинова През 2010 г. са въведени в експлоатация 7 обекта• ПСОВ – Ловеч – 1.02.2010 г.• ПСОВ – Балчик – 10.03.2010 г.• ПСОВ – Попово – 29.03.2010 г.• ПСОВ – Кюстендил – 30.12.2010 г.• ВиК мрежа на Кюстендил – 30.12.2010 г.• ВиК мрежа на Варна – 21.09.2010 г.• три от компонентите на ВиК мрежата на Г. Оряхо- вица – на 20.08.2010 г. и на 1.09.2010 г. До средата на 2011 г. ще бъдатвъведени в експлоатация 8 обекта• ВиК мрежа на гр. Търговище• ПСОВ – Сливен• ПСОВ – Кубратово, София• ВиК мрежата на Шумен• ВиК мрежата на кв. „Ивайло“, Пазарджик• ВиК мрежата на Смолян• ПСОВ – Варна• последен компонент от ВиК мрежата на Г. Оряхо- вицаМОСВ преговаря за възможността за удължаване на 7 финансови меморандума• ISPA 2000/BG/16/P/PE/001 „Интегриран проект за водния цикъл на град София“• ISPA 2002/BG/16/P/PE/013 „Интегриран проект за водния цикъл на град Смолян“• ISPA 2002/BG/16/P/PE/016 „Интегриран проект за водния цикъл на град Варна• ISPA 2002/BG/16/P/PE/018 „Интегриран проект за водния цикъл на град Шумен“• ISPA 2005/BG/16/P/PE/006 „Интегриран проект за водния цикъл на град Кюстендил“• ISPA 2003/BG/16/P/PA/004 „Техническа помощ за институционално укрепване и подготовка на про- екти по програма ИСПА и Кохезионен фонд в об- ластта на сектор води и отпадъци в България“• ISPA 2006/BG/16/P/PA/001 „Техническа помощ при подготовката на проекти за околната среда в Бъл- гария“
  • 20 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Регионалното министерство слага 3 млрд. лева на масата Оперативна програма „Регионално развитие” ще разгърне почти целия си ресурс за кандидатстване и договаряне тази година Почти целият финансов ре- за градски транспорт в големи-сурс по оперативна програма те градове (100 млн. лева за Со-„Регионално развитие” тряб- фия и 204 млн. лева за петтева да бъде разгърнат до края на най-големи града без Бургас),годината съгласно целите, по- модернизацията на общинскиставени пред управляващата го болници (140 млн. лв.) и сани-администрация. „Целта, която рането на жилищните блоко-си поставяме до края на 2011 г., ве (77 млн. лв.). Средствата щее да договорим 2.5 млрд. лева, отидат за закупуване на авто-а да отворим 3 млрд. лева. Зна- буси, разширение на трамвай-ете, че цялата програма е 3.1 ни или тролейни линии, заку-млрд. Това означава, че 95% от пуване на медицинско оборуд-програмата трябва да бъдат от- ване, обновление и подобрява-ворени за договаряне до края не на енергийната ефективностна годината”, заяви министър на сградния фонд. Вече усво-Росен Плевнелиев в присъст- ените (на хартия) пари с фи-вието на негови колеги мини- нансовия инструмент Jessica щестри, представители на опера- трябва да започнат да се раз-тивна програма „Регионално пределят в конкретни проекти,развитие“ и на общини от цяла като вратата към субсидирани-България при отчета за изпъл- те кредити и други финансовинение на програмата. Основни- инструменти ще бъде отворенате двигатели на процеса тряб- за бизнеса, който успее да спе- Кметът на Габрово беше отличен с грамота за безупречно изпълнен договор с оперативната про-ва да бъдат подаването на про- чели подкрепата на общините грама. Лиляна Павлова награди общо десет администрации, а бургаската със седем проекта за 160ектите за интегрирани системи за обектите си. млн. лв. беше посочена за най-активната Фотограф Мария Съботинова 2.5 млрд. лева 3 млрд. лева 1.65 млрд. лв. 482 260 650 млн. лева 380 млн. лева трябва да достигне трябва да бъде са общите договоре- са сключените дого- са одобрените про- е стойността на са разплатени по сумата на стойността на ни средства по опе- вори екти без финансира- проектите, за кои- програмата от сключените договори отворените за ративната програма не заради изчерпване то има готовност стартирането й до по оперативната кандидатстване до на бюджетите. за реализация, но момента. Към юли програма до края на декември на този етап няма 2009 г. те са били 2011 г. средства едва 25 млн. лева Росен Плевнелиев: Лиляна Павлова: Ще включим банките в енергийното саниране на Качественото изпълнение е най- жилищата големият проблемМинистърът на регионалното печение. Най-големите предизвикател- всичко това, идва качествоторазвитие и благоустройството Плевнелиев каза още, че потен- ства пред нас са в три групи. На на изпълнение. Там е най-големи-заяви, че целта на схемата за жи- циални са ютилити компаниите етап кандидатстване са законо- ят проблем, тъй като за лошолищна политика на оперативна (доставчиците на обществени дателните. Много често има- качество, закъснение и лошо из-програма „Регионално развитие” услуги като топло- и електро- ме проблеми от гледна точка на пълнение пак налагаме финансо-е не да се изхарчат 78-те мили- снабдяване) и професионални ме- изискванията на законодател- ви корекции. Оказва се, че в наша-она лева, а „да се роди работе- ниджъри на недвижима собстве- ството. Да кажем, с наводнения- та държава няма институция, ко-ща милиардна програма”. Минис- ност. та това беше кой какво разреше- ято да следи качеството. Дирек-терството ще проучи и разра- „До края на февруари се надява- ние дава – регионалните инспек- цията за национален строителенботи схема за взаимодействие с ме да избистрим процедурата за ции по околната среда и водите, контрол въвежда в експлоатация,играчи от частния сектор, като избор на банка, да я публикуваме министерството и съответна- но не гледа дали е качествено, апървият приоритет са банки- през март, а банките да канди- та община. Още по-голямо ще дали е изградено и дали има доку-те, защото те могат да подпо- датстват с бизнес планове, в ко- бъде законодателното предиз- менти. Предизвикателство, кое-могнат и финансово проектите ито да пишат как ще се финанси- викателство със сдружаването то виждаме за тази година, е даза повишаване на енергийната рат и как ще управляват проек- на собствениците, регистрация- наблюдаваме по-добре качество-ефективност на съществува- та”, каза заместник-министърът та им и т.н. Втората група пре- то и да наемем някой да ни подпо-щия сграден фонд. и ръководител на управляващия дизвикателства са обществени- мага професионално в тази посо-„Банките ще добавят допълни- ектите, дела, защитен и в рам- орган на ОПРР Лиляна Павлова. те поръчки. Всичките ни проек- ка, защото за лошо качество фи-телно средства, така че програ- ките на проекта „Демонстра- Все още сдружаването на етаж- ти имат проблем със закъснения нансовите корекции са много се-мата, по която бихме похарчили ционно обновяване на многофа- ната собственост, за което се в сроковете, тъй като имат про- риозни.80 млн. лева, ще стане за 120-140 милни жилищни сгради”, който иска съгласието на всички соб- блем с поръчките. От една стра- Ние искаме външен, втори надзормлн. лева”, каза той. ведомството осъществява за- ственици в един вход, е препят- на, ние трябва да правим пред- – инвеститорски контрол, койтоСпоред министъра субсидията за едно с Програмата за развитие ствие, което трябва да наме- варителен контрол, което зна- да проверява качеството и да нипроектите и високата им ефек- на ООН. ри законодателно и организа- чи да изконтролираме средно над потвърждава, че когато се правитивност ще ги направят ниско- От думите му не стана ясно на- ционно решение. „За момента 1500 тръжни процедури годишно. един път, асфалтът е с необходи-рискови за финансовите инсти- мерено ли е решение на двата тези проблеми са много сериоз- Няма как да имаме армия от юр- мото количество, че пътят щетуции, а това ще ги мотивира основни проблема пред търгов- ни. Това беше причината да от- исти. Има проблеми и със самите издържи като товароносимост,да отпускат нисколихвени заеми. ското финансиране на такива ложим малко публикуването на процедури, които водят до фи- че изолациите в сградите отго-Министерството твърдо се за- проекти – високите пазарни лих- схемата, за да сме сигурни”, каза нансови корекции. варят на технологичните изис-стъпва за 50% субсидия за про- ви и липсата на адекватно обез- още тя. Веднъж след като преодолеем квания.
  • Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 21 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 21 януари Над 39 млн. лева отиват за изграждане на защитени жилища за деца в социалниОткрива се схемата за подкрепа на де- институцииинституционализация на децата в соци- Бенефициенти са 43 общини, в които ще се финансира изграждането на защитени жилища за деца, лишени от родителски грижи, в среда, близка до семейната. ални заведения Какво се финансира: Строителство, обновяване, оборудване на сгради 1 февруари Дворецът в Евксиноград става туристическа атракция Публикуване на схемата за реставра- Малко под 10 милиона лева ще бъдат вложени в реставрацията и консервацията на двореца в Евксиноград. „Предстои през февруари да отправим покана за проекта за обновяване и реставрация на двореца в Евксиноград и прилежащия му парк, така че ция и консервация на двореца Евкси- да дадем възможност на туристите по Черноморието да го посещават”, каза Лиляна Павлова. ноград Какво се финансира: строително-ремонтни и консервационни работи 15 февруари Интегриран градски транспорт: първо в София, после и в други градове Откриване на процедурата за интегри- Столичната община трябва да внесе своето предложение за интегриран градски транспорт. За нея са предвидени над 97 рания градски транспорт на София милиона лева по оперативната програма. През ноември това трябва да направят и другите пет големи града, които нямат такива проекти. Единствено Бургас миналата година подаде предложение и беше одобрен за финансиране. . Какво се финансира: закупуване на транспортни средства, изграждане и ремонт на спирки, проектиране и изграждане на велоалеи, създаване и модернизация на центрове за управление на трафика, въвеждане на по-екологични форми на транспорт 19 февруари Над 39 милиона лева за широколентов интернет Старт на процедура за изграждане на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” получава малко над 39 милиона лева, за дашироколентови комуникационни мрежи осигури надеждни и бързи широколентови комуникационни връзки в слабо урбанизирани територии и селски райони. Какво се финансира: изграждане, рехабилитация и реконструкция на телекомуникационна инфраструктура в слабо урбанизирани територии февруари Jessica дава назаем над 61 млн. лева и отваря европрограмата за частния бизнес Оперативната програма се отваря за частни предприемачи. Инвестиционни проекти на територията на седемте големи града Покана към банките да се включат във ще могат да бъдат финансирани с дялови участия, нисколихвени кредити или дългово-капиталови инструменти по правилата на фондовете за градско развитие инициативата Jessica – схема за подпомагане на обществено значими инвестиции, с потенциал за възвръщаемост. Предстоят процедури за избор на мениджъри на двата фонда за градско развитие по програмата – този за София с капитал 25.4 млн. лева и за другите шест най-големи града – с 36.7 млн. лв. Зам.-министър Павлова каза, че едно от условията към финансовите институции ще бъде да добавят собствено участие в тях. Какво се финансира: паркинги и гаражи, тържища, търговски центрове, аквапаркове, ледени пързалки, увеселителни паркове, включително и индустриални зони, както и спортни съоръжения 15 март Над 250 милиона лева се инвестират в туристически атракции Краен срок за кандидатстване по мяр- „15 март е крайният срок, в който всички общини с население над 10 хиляди жители ще могат да кандидатстват за финансиранеката за природни, културни и историче- на проекти за туристически атракции”, каза Лиляна Павлова. Предвиденият ресурс е малко под 180 млн. лв. „Проектите, които ще могат да бъдат избрани, са в размер до 6 млн. лв. Очаквам голям интерес към тази схема, конкуренция и голям брой ски туристически атракции проектни предложения. Крайният ефект ще бъде над 250 милиона лева, инвестирани в туристически атракции”, заяви още зам.- министърът. Какво се финансира: реставрация и консервация на паметници на културата, исторически атракции и др. 31 март Общински болници вземат 40 млн. лева за ремонт и оборудване Краен срок за кандидатстване по мяр- Общинските болници ще бъдат финансирани с над 40 милиона лева. Сто седемдесет и осем малки общини ще могат да ката за инвестиции в сграден фонд и кандидатстват с проекти в размер от един до пет милиона лева, стига да отговарят на концепцията за преструктуриране на болничната помощ, приета от Министерския съвет. оборудване на общински болници Какво се финансира: реконструкции, ремонти, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградния фонд и закупуване на оборудване 15 юни Първа стъпка в жилищната политика Планираното публикуване на схемата Почти 16 милиона лева ще бъдат инвестирани в подобряването на условията за живот на уязвими социални групи. Това ще бъде първата крачка в областта на жилищната политика. Над 62 милиона лева са заделени по основната схема за енергийното за жилищна политика саниране на старите жилищни сгради. Тя също ще бъде отворена през юни. Какво ще се финансира: конструктивни ремонти, ремонти на покриви и инсталации на сградите, изолиране на фасади и подмяна на дограми, довършителни работи 15 ноември Общините ще получат 19 милиона лева за туристически маркетинг Начало на процедурата за туристиче- Двеста шестдесет и четири общини и представители на местни и национални туристически организации ще кандидатстват ския маркетинг за почти 19 милиона лева за маркетинг. Стойността на проектите ще бъде до милион лева. Какво ще се финансира: инвентаризация и оценка на ресурса, регистриране на марки и географски означения, разработване на анализи и стратегии, рекламни материали и реклама и др.
  • 22 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Кърджали изгражда уникален парк Проектът се финансира с над 8.7 млн. леваО бщина Кърджали стартира реализаци- ята на най-големия си проект, финан- Проект на парка сиран по оперативна програма „Реги- онално развитие” - изграждането на парк „Арпезос-север” и „Бизнес парк– I и II етап”, на обща стойност 8 704 368 лв. 1. Главна пешеходна ос - изток-запад 2. Винтов пешеходен мост 3. Фонтан с форум 4. Водни каскади 5. Фонтан 6. Водопади H 3 м. 7. Съществуваща вежда - денивилация 10 м. 8. Изгледни площадки с павилиони 9. Детски площадки с геопластики 10. Паметник на Св.Св. Кирил и Методий 11. Арки с информационни табели 12. Кафе-сладкарница с градински тераси На 18 януари кметът вора за строителството ние в коритото на река на областния управи-инж. Хасан Азис сложи на супермодерното ур- Арда с консорциум Ти тел Иванка Таушанова, Цели на проектаподписа си под дого- банистично съоръже- Ви Би в присъствието общински съветници, архитекти и строите- • Социализиране на част от терена на бившия ли. През декември ми- казармен район, граничещ с коритото на река налата година комиси- Арда ята по избор на изпъл- нител избра димитров- • Доразвиване на зелената система на града и градската компания с постигане на градоустройствена обвързаност изпълнителен директор на крайречната зона със съществуващите пар- Тодор Бояджиев с цено- кови пространства по протежението на реката ва оферта 5.95 млн. лв. през градската територия Първата копка е насро- чена на 5 февруари, а • Изграждане на жива връзка между Бизнес крайният срок за фина- парк „Кърджали“ и гражданите на Кърджали лизиране на проекта е чрез ново парково пространство, осигурява- 21 октомври 2011 г. Парк „Арпезос-се- що удобно и приятно прекарване на свободно- вер“ граничи на север с то време ул. „Джордж Вашинг- тон“, на юг - с новия “Арпезос-юг” и река за отдих и отмора. В мост „Булаир“, на изток Арда – основен градо- тази връзка е разрабо- - с ул. „Републиканска“ образуващ фактор, обе- тена композиционна ос и Градската градина, а диняващ двете час- през градската градина на запад - с река Арда. ти на града. По думите до предвидения нов пе- Бизнес паркът, разпо- на главния архитект на шеходен мост над ули- ложен на територията Кърджали Петя Назъ- ца “Арпезос” (под веж- на бившите военни те- рени, е с площ 19 дка. Г Цялата паркова терито- рия е 320 дка, от които радоустройствената обвързаност и финансираната проект- местоположението на терена пра- на част е 64 дка. Проек- тът е дело на ланд. арх. ви парк „Арпезос” съществена част Ганчо Бакалов и колек- от градската структура и неговото из- тив, избран след прове- ключително значение в развитието ден национален архи- тектурен конкурс през на зелената система на града 2006 г. Основната цел на проекта е създаване на функционална и есте- рова това е първият по дата). тическа паркова среда, мащабите си парк, кой- Тази главна артерия чрез която да бъде осъ- то се строи в България е комбинирана с алеи ществена градоустрой- през последните 20 го- за разходки. Парково- ствена връзка между: дини. то пространство там градски център – глав- Проектното решение съдържа още места за но обществено ядро на за първи етап предвиж- отдих под сянката на парк “Арпезос-север”, да оформяне на парко- алейни дървета; детска а оттам и връзка с парк ви пространства, зони зона, ситуирана в
  • Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 23 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕв коритото на река Ардапо оперативна програма „Регионално развитие”геопластика, включва- от соларни батерии. За предвиден летен театър Парк „Арпез-ща в себе си три пло- охраната му ще се мон- с 1300 места, за чието ос-север“ гра-щадки за деца от раз- тира система за видео- изграждане ще се търси ничи на север слични възрасти; гра- наблюдение от въртя- допълнително финан- ул. „Джордж Ва-дински тераси към ка- щи се и стационарни сиране извън проекта. шингтон“, на югфе-бар и снек-бар; из- видеокамери. Около него са разрабо- - с новия мостгледни площадки; сис- В изпълнението на тени пространства за „Булаир“, на из-тема от декоративни дейностите по озеленя- зрителите по време на ток - с ул. „Ре- публиканска“ иводни ефекти – центра- ване се залага на сме- антрактите. Градската гра-лен фонтан с форум, сени групи от широко- Проектирано е и езе- дина, а на западдве каскади – водни листни и иглолистни ро с площ около 5200 - с река Арда.стъпала, малък кръгов дървета, вечнозелени и кв.м като силен парко- Бизнес паркът,фонтан и водопад, как- листопадни храсти, де- образуващ елемент, чи- разположен нато и паркинг на площ коративни треви и цве- ето изграждане също териториятаот 3.66 дка за 90 коли. тя, съобразени с клима- ще е със средства извън на бившите во- В цялата територия тичните условия. Про- проекта. Около него са енни терени, е сна парка се осигуря- ектирана е автоматизи- създадени условия за площ 19 дка. Ця-ват условия за достъп рана поливна система. отдих - дървени плат- лата паркована хора с увреждания. Вторият етап на про- форми с шезлонги, де- територия е 320Местата като улични екта предвижда обосо- коративни водни ефек- дка, от коитобордюри и други пре- бяване на обществено- ти – водопад и гейзер финансираната проектна частпятствия за незрящи- то ядро на парка. Раз- с височина 15 м, в ос с е 64 дкате хора ще се марки- работено е като прос- пешеходния мост, дър-рат със специални гу- транство, посрещащо вени мостчета.мени релефни ленти. В и изпращащо посети- Градина на топиари-детските площадки са телите на парка от цен- ята ще бъде една от ат-предвидени кътове за тралната градска част ракциите на тази частигра на деца с увреж- през Градската градина, от парка, където ще седания. парковото простран- оформят „живи” скулп- В парка е проекти- ство при бизнес парка тури от вечнозеленарано енергоспестяващо към парковата терито- храстова и дървеснасветодиодно осветление рия край реката и парк растителност.с частично захранване “Арпезос-юг”. В него е Светла ДОБРЕВА
  • 24 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.ИМОТИ&ИНВЕСТИЦИИ Време е за нов офис Миналата година дъното в търсенето на административни площи в София е преминало, но възстановяването е едва в началото сиА ко има време, в което вечно мразени- ят финансов мениджър може да блес- не пред началниците и колегите си, то е днес. Докато изстисква поредно- то намаляване на разходите, той може да осигури просторен нов кабинет нашефа, големи заседателни зали и нови бюра заслужителите и в същото време да накара соб-ствениците или акционерите на компанията да сеусмихнат, докато гледат финансовия отчет. Това,което може да направи толкова хора щастливи,се нарича пазар на офис площи в София. Докато практиката компаниите да обитават сгради, приспособени за административни нужди, се запазва, ниските цени и предлагането на разнообразни местоположения стимулират някои от тях да наемат съвре- менни площи и това е един от източниците за ново търсене Фотограф Мария Съботинова Докато икономиката султантска фирма CB имат топ качество, пред- отстъпките, които всеки говски център до Theлека-полека върви към Richard Ellis, която съби- ставляват нищожна част наемодател дава, напри- Mall, пак на „Цариград- 110 хил. кв.мстабилизация, в търго- ра данни чрез собствени от действителния пазар мер периоди без наеми ско”. е усвояването навията и отдаването под или партньорски офи- в българската столица, или безплатни довърши- „Виваком” реално се офиси през 2010 г. понаем на административ- си, отчете намаление на фокусиран най-вече по телни работи като на- премести на 23 хил. кв.мни площи времето за реа- цената за площи първо главните булеварди като стилки и преградни сте- в същия комплекс, макар данни на Colliersлен ръст още не е дошло, качество от 1.75% в по- „Цариградско шосе”, ни, реалните разходи за че договорът е отпредивъпреки че и този сектор следното тримесечие на „България”, „Тодор Алек- компаниите може да се две години. Това може дазапочва да чувства пър-вите ефекти от оживле- 2010 и 6.67% спрямо го- дина по-рано. Те са слез- сандров”, „Никола Ва- пцаров”, „Бизнес парк свалят още по-надолу. И тъй като те го зна- се смята за реално усвоя- ване, тъй като някои кон- 42%нието. ли с над 23% от върхово- София” и летището. ят, миналата година мина султанти отчитат сделки- е растежът на След като все още сил- то си равнище – от малко В действителност в пе- под знака на премества- те при изпълнението на търсенето на офисиното строителство доба- над 18 до 14 евро на кв.м риферните райони на нията и предоговаряния- две условия – разрешение миналата годинави нетно около160 хил. месечно, от края на 2007 столицата дори оферт- та. Българският офис на за ползване на сградата икв.м празни помещения до сега. ните наеми в чисто нови глобалната одиторска ор- сключен договор.зад остъклените фасади Тази оценка малко или сгради са се приближили ганизация Ernst & Youngпрез 2010 г., наемите сеспуснаха още надолу във много е теоретична, тъй като площите, които би до половината от дейст- вителните си стойности нае около 2500 кв.м в „Полиграфия офис цен- Само разместване или нещо повече 250 хил. кв.мвтората й половина. трябвало да са в централ- преди кризата – от около тър”, реконструираната 2010 е донесла и нещо по- нови офис площи Глобалната кон- ния бизнес район и да 12 до 6-8 евро на кв.м. С от компанията на Хрис- вече от размествания. По се очаква да бъдат то Илиев Bulgarian Land всичко личи, че за фир- завършени тази Офис площи в София Development част от бив- мите процесите на ре- година според MBL 1 400 000 30,0% шия полиграфически формиране и приспосо- комбинат на „Цариград- бяване на бизнеса им към 1 200 000 25,0% ско шосе”. Дружеството новите икономически ус- 1 000 000 се мести от „Бизнес парк София”. На същия ад- ловия са напреднали дос- татъчно, за да могат да 1.378 млн. кв.м 20,0% са общите рес е и новият офис и на планират средносроч- 800 000 фирмата за маркетинго- ния брой на работните си наличности на 15,0% ви проучвания GfK. LG места и съответните нуж- съвременни офис кв. м. 600 000 Electronics зае 600 кв.м ди от офиси. Допитване площи 10,0% за офис в новия про- на международната кон- 400 000 ект на австрийската ком- султантска фирма Colliers 5,0% пания Soravia – „Мега- International до хора, по- 200 000 парк” на „Цариградско шосе”, премествайки се казали интерес към пред- ложенията й, показа, че 25% 0 0,0% от намиращата се срещу броят на мениджърите, е делът на 2007 2008 2009 2010 него сграда „Европарк”. очакващи дейността им свободните Samsung Electronics на- да се стабилизира на ни- площи от общите Съществуващи сгради Свободни площи пусна „Интерпред” в пол- вото от предходната го- наличности % свободни площи за на Европейския тър- дина, е нараснал от 23 до
  • Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 25 ИМОТИ&ИНВЕСТИЦИИ Пазар на офисите в София Планирате ли в първата половина годината да: 1 800 000 160 000 Първата половина на 2011 Първата половина на 2010 1 600 000 140 000 Увеличите броя на служителите 24 1 400 000 120 000 16 1 200 000 100 000 1 000 000 Запазите броя на служителите 71 80 000 65 800 000 600 000 60 000 Намалите броя на служителите 3кв. м. 400 000 40 000 14 200 000 20 000 Намалите броя на служителите, като изнесете бизнес функции към 3 0 0 подизпълнител 6 2007 2008 2009 2010 2011* 0 20 40 60 80 Съществуващи сгради по години, *прогноза % от отговорите Нови сгради Източник: MBL Източник: Colliers Interna onal37% в края на 2010 спря- центъра райони са се за- около 25 хил. кв.м (ако Асен Лисев. офис, да предоговорят почти две години на вър-мо второто й тримесе- ковали под 10 евро на бъде завършен до края От няколко месеца текущите параметри по хово търсене (на база ре-чие. В същото време тези кв.м месечно. Дори соб- на 2011), а първата офис глобалният център за об- наема или да се премес- кордната 2007 г.) и да на-с негативни очаквания ственици на качествени сграда от „София еър- служване на клиенти на тят... Тази тенденция ни мали незаетостта до ви-са намалели драматич- сгради с централни мес- порт център” на практи- Hewlett-Packard е пуснал дава увереност да смята- соките едноцифрени илино за сметка на оптими- тоположения или таки- ка вече е готова със заявка за 10 хил. кв.м на ме, че търсенето посте- ниските двуцифренистите. По-високото дове- ва, които са на оживени 17 500 кв.м. пазара, която е основ- пенно възвръща нива- проценти, територията,рие на мениджърите обу- булеварди, трудно успя- на цел за няколко големи та отпреди няколко годи- показваща стабилност-славя и по-голямата им ват да защитят по-висо- Време за нов дом наемодатели в момента. ни”, прогнозира и Антон та на цените. Собствени-склонност да инвестират ки номинални равнища. Все пак увереността, „Наемите достигнаха Славчев от Colliers. ците и предприемачитев нови проекти и бизнес, Наемателите имат избор че най-лошото е мина- много атрактивни нива Все пак това е само на- имат основания да бъдатда наемат нови служите- и могат да изчакат, а и ло, набира сила. „Търсене и доста компании вече се чалото: количеството обнадеждени. Но ще имли и не на последно мяс- нерядко могат да се раз- и сделки ще има и през възползват от тази ситуа- само на празните офи- трябва и търпение.то – нови или по-големи берат да останат в насто- 2011 г.”, категоричен е ция, за да разширят своя си е достатъчно да поеме Деян ТОДОРОВофиси. ящия си офис на по-ни- „По-оптимистична- ска цена.та нагласа на бизнеса ще Причината е, че пред-активизира търсенето от лагането все още е ви-страна на наемателите”, соко. Само с два от за-каза Антон Славчев, ме- вършените през година-ниджър „Офиси и бизнес та комплекси – Европей-паркове” в Collier. Той ския търговски център идобави, че усвояването „Мегапарк”, са доставе-на площи е било 110 хил. ни повече площи, откол-кв.м, с 42% повече от дъ- кото е било нетното ус-ното през 2009. MBL, вояване през цялата 2010български партньор на г. Въпреки че стабилноCB Richard Ellis, отчете с продължаваше да отдава5 хил. кв.м по-ниско нет- площи под наем, екипътно усвояване (наети ми- на ЕТЦ в края на година-нус освободени площи), та можеше да се похва-но пък 50% ръст. ли с не повече от 70% за- Консултантските фир- етост, което значи, че всеми в България нямат още 20 хил. кв.м са билиединна система за про- на масата за преговори.учвания, но съвпадени- Все пак с темпове катоето говори категорично тези от края на година-за оттласкване от дъно- та, когато осем компаниито, поне що се отнася до окупираха общо 8 хил.търсенето. кв.м, запълването специ- Според MBL компа- ално на този проект нении от секторите на ин- изглежда далеч.формационните техно- Управляващият ди-логии и изнасянето на ректор на MBL Асен Ли-бизнес процеси са се раз- сев коментира предширили и са подкрепили „Строителство Градът”,търсенето. че предлагането все още Друг източник може е много високо, след катода се намери в премест- завършването на новиването на бизнеси, досега сгради миналата годи-заемали офиси под стан- на е извело незаетост-дартното качество, кое- та до 25%. По изчисле-то повечето брокери оп- ния на неговия екип 335ределят като клас А и В – хил. кв.м са стояли праз-съвременни сгради с ад- ни в края на 2010, дока-министративно предназ- то общите наличностиначение, построени в по- са били почти 1.38 млн.следните 10-15 години. кв.м. През тази натискътПод дъното върху цените трудно ще Но ако търсенето про- бъде отслабен, ако нямадължава да се възстано- изненадващ скок на тър-вява, още е рано това да сенето. „Софарма биз-се каже за наемните нива. нес тауърс” и „Литекс та-Бегъл поглед през акту- уър” ще добавят пове-алните обяви показва, че че от 30 хил. кв.м, бизнеснамаленията са продъл- паркът „София 1” зад за-жили и отдалечените от вод „Електроника” – още
  • 26 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.ПРОЕКТИ Водни забавления на крачка от София Комплекс „Воденицата“ - приказно-романтичен стил с детайлите на вятърна мелница „Воденицата”. Зад ни на дружеството „Вас преддверие със санитар- Те са триетажни, като натова име се крие хидро- метал“. Според устрой- ни възли, основна зала всяко ниво е предвиденопарк, разположен на 19 ствените предвижда- за клиенти, кухня със по едно студио.км от София на входа ния имотът е отреден за склад и битови помеще- Фасадите на сградитена село Горна Малина, спорт, водна площ, об- ния за персонала, гале- са решени в атрактивеннепосредствено до же- ществено обслужване и рии към основната зала приказно-романтиченлезопътната гара. Ком- озеленяване. и външни тераси, ори- стил, наподобяващ де-плексът, който се строи Проектът за комплекс ентирани към водната тайлите на вятърна мел-в момента, се състои „Воденицата“ е изготвен площ. ница, разказват проек-от обслужваща сгра- от проектантско ателие Северно от ресторан- тантите.да – ресторант, шест “Амфион” с ръководи- та е проектиран открит Пространството око-сгради за отдих – сту- тел на проекта арх. Бо- плувен басейн, като към ло комплекс „Водени-диа, открит плувен ба- рислав Богданов и гла- него е предвиден и ма- цата” е богато озелене-сейн с приземни събле- вен проектант арх. Ге- лък детски басейн. Тъй но. По дигата около во-кални към него, вън- орги Цикалов въз осно- като площадката око- дната площ са предвиде-шен паркинг за клиенти ва на задание от инвес- ло басейна е терасирана, ни различни видове хра-и спортно игрище. Раз- титора. Подходът към в денивелацията между сти. Към съществуващо-положен е върху бли- комплекса е от юг, от терасите като подземно то езеро, което е зари-зо 27 декара имот, кой- страната на пътя, където ниво са предвидени съ- бено, вече са построенито с решение на общин- е разположен и външни- блекални с душове. рибарски кътове от дър-ския съвет на община ят паркинг. В югоизточ- По северната граница во с места за почивка иГорна Малина от края на ната част на имота е раз- на имота са разположе- рибарски кей. Компле-2009 г. е отдаден на кон- положен ресторантът. ни шест еднотипни сгра- ксът ще предлага и конецесия за срок от 35 годи- Той се състои от входно ди за отдих със студиа. за езда под наем. Обект комплекс „Воденицата”, с. Горна Малина Възложител „Вас метал” ЕООД Проект проектантско ателие “Амфион” ЕООД ЗП 626,28 кв.м Фасадите на сгра- РЗП 1466 кв.м дите са решени в атрактивен при- Плътност 3,4% казно-романтичен Кинт 0,08 стил, наподобя- ващ детайлите на Озеленяване 54,7% вятърна мелница, Алеи, водни 41,9% разказват проек- площи и др. тантите
  • Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 27 ПРОЕКТИ Реставрацията на Римския стадион в Пловдив - на старт Необходимо е демонтиране на статуята на Филип Македонски, докато трае строителният процесР аботният проект за ревитализацията на Римския стадион на Пловдив получи пълна подкрепа от Общинския експер- тен съвет по устройство на територия- та и до дни ще има разрешение за стро- еж. Така с неговата реализация много-кратно се увеличават шансовете за превръщанена града в притегателна дестинация на културниятуризъм, единодушни бяха присъстващите на за-седанието архитекти и общественици. Обновява-нето, рехабилитацията и градското възстановява-не на емблематичния национален археологическипаметник стана възможно благодарение на спече-лената безвъзмездна финансова помощ в размерна 896 825 евро от Финансовия механизъм на Ев-ропейското икономическо пространство. Бене-фициент е Областна администрация – Пловдив, впартньорство с община Пловдив, Асоциацията закултурен туризъм и Норвежкия директорат за кул-турно наследство. Преди седмица областният уп-равител инж. Иван Тотев и заместник-министърътна финансите Владислав Горанов постигнаха спо-разумение за осигуряване на авансови средстваот държавния бюджет на стойност 850 000 лв. застартиране на изпълнението на проекта. Основната цел на проекта е максимално експониране на археологията за посетители и създаване на пряк ви- зуален контакт между горното площадно ниво и подземното археологическо пространство Основната цел на ловия на строителната ване на недвижимото ят проектант на работ- което по-пълно ще бъде морни седалки, антич-проекта е максимално площадка. На сесия на културно наследство, да ния проект арх. Румяна разкрита стратиграфия- ни канали. Устоите наекспониране на архео- местния парламент ще бъде стопиран и да бъ- Пройкова също заяви, та на античната улица и акведукта ще бъдат по-логията за посетители и бъде внесено предло- дат изгубени спечеле- че не е възможно стату- на крепостната стена и казани на горното пло-създаване на пряк визу- жение от кмета Славчо ните европейски сред- ята да остане по време ще се постигне по-сил- щадно ниво чрез зелениален контакт между го- Атанасов за разрешение ства. Дали Филип Маке- на строителните работи, на и ясна изява на акве- бускети. Ще бъде поста-рното площадно ниво за временно премахва- донски ще бъде върнат тъй като се предвижда дукта в градската среда. вен и макет на целия ан-и подземното археоло- не на статуята, както и на пл. „Джумая“, или по-цялостно разкрива- Аналогично се създава и тичен стадион.гическо пространство, нейната бъдеща съдба – ще му се намери по-дос- не на крепостната стена нов експозиционен от- На подземното нивос осигурен достъп и за дали да бъде върната на тойно място е важен въ- на Марк Аврелий и но- вор на запад, за да бъде се обособява мултиме-лица в неравностойно пл. „Джумая“, или да се прос, чието решаване воразкритите предрим- експонирана и новора- диен информационенположение, обясни ръ- търси друго постоянно не бива да пречи на осъ- ски културни градежи зкритата система от ан- център. Като местопо-ководителят проф. арх. място. ществяването на толко- чрез плавно понижава- тични водопроводни ка- ложение обхваща едноТодор Кръстев. Строи- Според областния ва значима за града ин- не на площада от север нали. По този начин ще пластично интериорнотелното изпълнение на управител Иван Тотев вестиция, категоричен и създаване на наклоне- се постигне максимална пространство, развитотази сложна задача оба- издаването на строи- бе той. но озеленено простран- интеграция на археоло- в дълбочина и височи-че изисква демонтаж телно разрешение, за Проектантският екип ство с кътове за сядане. гията в градската среда. на. Достъпът до центъ-на паметника на Фи- да стартира процеду- по никакъв начин не На нивото на съвре- ра е решен чрез системалип Македонски, разпо- рата преди взето реше- се отнася с неуважение Проектното решение менната улица се пред- от малки метални реше-ложен на пл. „Джумая“, ние от Пловдивския об- към паметника и тол- Основен принцип в вижда премахване на тъчни структури и аж-в зоната на античния щински съвет за демон- кова скандално ли е не- проектното решение е съществуващите бетон- урна стълба, поставенастадион. Поставянето тиране на паметника, е говото демонтиране по експониране в автенти- ни ограждания и поста- успоредно на крепост-на монумента, израбо- разумен ход, тъй като време на строителния чен вид на археологиче- вяне на стъклени пара- ната стена. За хората втен от скулптура Кирил дава възможност да бъ- процес, попита проф. ския паметник, предста- пети с височина 1.20 м. неравностойно положе-Найденов и арх. Никола дат спазени заложените Кръстев. Според него вляващ сложна съвкуп- По този начин цялата ние ще бъде монтиранБалджиев, се извърши срокове за обявяване на всеки град търпи раз- ност от разкрити остан- подземна антична улица панорамен асансьор.през 2004 г. с дарител- обществена поръчка за витие, а трайни и вечни ки от мраморната полу- ще бъде свободно въз- Има изготвен проект заски средства на Солун избор на изпълнител на остават само неговите кръгла свендона на ста- приемана от пешехо- художествено осветле-и с решение на общин- строително-реставра- ценности, наследени от диона (седалки), кре- дците. Предвидена е съ- ние на археологическияския съвет. Експертният ционните работи. Тотев вековете. Ако паметни- постната стена на Марк вършено нова плани- обект от италианскатасъвет по устройство на обаче предупреди и за кът на Филип Македон- Аврелий, антична ули- ровка на площада, къ- фирма „Игуцини“.територията, председа- опасността общински- ски все пак остане, пло- ца и акведукт. Реин- дето за по-пълна изява Планираният срок зателстван от главния ар- те съветници да не да- щадът в известна сте- теграция и реставрация на скритата археологи- изпълнението на проек-хитект Румен Русев, из- дат ход на демонтажа на пен ще се „предозира”, ще има само там, къде- ческа структура на ста- та „Античният стадионлезе с положително ста- паметника и така поч- тъй като там вече ще то свършва хипотезата, диона с подходящи из- на Филипопол – опаз-новище за необходи- ти на финала проектът, доминира археология- обоснова се арх. Румяна разни средства на на- ване, рехабилитация имостта от демонтиране който успешно мина та - чрез транслиране и Пройкова. стилката ще бъдат мар- градско обновяване” ена статуята с цел нейно- през съгласувателни визуализиране на скри- Предвижда се и раз- кирани всички ценни удължен с една година -то съхраняване и осигу- процедури с Национал- тите останки от антич- ширяване на северния елементи като крепост- до 30 април 2012 г.ряване на безопасни ус- ния институт за опаз- ния стадион. Главни- експозиционен отвор, с на стена, акведукт, мра- Светла ДОБРЕВА
  • 28 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.ПРОЕКТИ В ход е строителството на „Баумакс“ в Плевен Компанията предвижда откриването на нови обекти в Русе, Варна, както и втори хипермаркет в София Баумакс Плевен е разположен в парцел с площ над 30 дка в местността Текийски орман, на главен път Плевен - София В ход е изграждане- Обект „Баумакс Плевен“ то на строителния хи- пермаркет „Баумакс“ в Площ на имота 30 451 кв.м Плевен. Изпълнител е ЗП 13 314.29 кв.м плевенската фирма „Хо- ризонт Иванов” ЕООД. РЗП 13604.64 кв.м Очаква се строителство- Озеленяване 20.48% то да приключи до края на февруари, като от- социални помещения. 6 в Хърватия, 13 в Ру- криването е предвиде- На запад от търговската мъния, 2 в Турция, и 4 в но за април. Проектът зала е разположена спе- България. за сградата е на „Иво циално обособена част Годишният оборот на Петров архитекти” с ръ- - Drive in център, пред- компанията през 2009 ководител на колектива ставляващ допълните- г. възлиза на 1.4 млрд. арх. Иво Петров, под- лен отдел за строителни евро. За ВauMax в Евро- робният устройствен материали, където все- па работят общо около план е дело на „Про- ки клиент може да вле- 10 хил. служители. Па- консулт”. Консултант в зе с лек или товарен ав- зарният дял на ВauMax хода на строителството томобил и да натовари в Австрия възлиза на е „Експрес инженеринг” директно в него необхо- над 26%. ЕООД. димите продукти. Цен- Първите магазини Комплексът включва търът предлага голяма „Баумакс” в България хипермаркет, трафопост складова наличност на бяха открити в Плов- и просторен паркинг за строителна химия, дър- див и Стара Загора през 288 автомобила, разпо- вен материал, ВИК ин- 2008 г. През 2009 отво- ложени в парцел с площ сталации, врати и про- риха врати два хипер- от над 30 дка в мест- зорци, изолации и дру- маркета - в София и ността Текийски орман, ги. Бургас. В дългосрочен при входа на Плевен от- ВauMax е семей- план компанията пред- към София. Достъпът на компания, основана вижда откриването на до урегулирания позем- преди повече от 30 го- нови обекти в Русе, Ва- лен имот ще става чрез дини в Австрия. Тя е ли- рна, както и втори хи- отделен вход и изход от- дер в сектора „Напра- пермаркет в София. към главния път. ви си сам“ в 9 централ- Първият за Северна Сградата на строи- но- и източноевропей- България хипермаркет телния хипермаркет е ски държави, сред кои- от веригата ще бъде от- свободностояща и е раз- то Австрия, Чехия, Сло- крит в Плевен, уточни- положена в южната част вакия, Унгария, Слове- ха за „Строителство Гра- на имота. Тя предста- ния, Хърватия, Румъ- дът” от „Баумакс Бълга- влява едноетажна сгра- ния, България и Тур- рия”. От планираните да, състояща се от тър- ция. Към момента ком- проекти обектът във Ва- говска зала – основно- панията управлява 149 рна също е в значител- то помещение в хипер- bauMax хипермаркета, но напреднал етап, като маркета, градински цен- от които най-много – 67 там вече са финализи- тър, склад за приемане са в Австрия, 24 в Че- рани подготвителните на стока, технически по- хия, по 15 в Словакия и работи. мещения, офисна част, Унгария, 3 в Словения, Силвия ЗЛАТКОВА
  • Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 29 ПРОЕКТИ Предстои реставрация на църквата „Св. Параскева” в стария Несебър Проектът се финансира от фондация „А. Г. Левентис” Готов е идейният та църква с финансова- Предложените съвре- педагогика на наслед- ствата на църквата ще на камерни изложби ипроект за реставрация, та помощ на фондация менни материали целят ството през деня. Ве- обогатят форума за инсталации.адаптация и социализа- „А. Г. Левентис”. ясното разграничаване черно време простран- култура с приемането Силвия Ценовация на средновековна- Средновековният на оригиналната суб-та църква „Св. Параске- храм е разположен на станция, достигнала дова” и на църквата „Све- ключово място в турис- нас през вековете, и но-ти архангели Михаил и тическите маршрути вата намеса. Пресъзда-Гавраил” в стария Несе- на Несебър и въпреки ват се единствено дока-бър, част от световно- сравнително малкия си зано съществували еле-то културно наследство обем се забелязва отда- менти - свод, вълчи зъб,на ЮНЕСКО. Проектът леч. В тази връзка про- нива на билото и кор-е одобрен от Национал- ектантският екип пред- низа и др. Тези наме-ния институт за недви- лага възстановяване- си следват съвременни-жимо културно наслед- то на църквата до ори- те изисквания на све-ство (НИНКН) и ос- гиналната й височина и товната реставраторскановната му идея е две- превръщането й в град- наука, но за съжалениете църкви да бъдат оф- ски акцент както функ- рядко се прилагат наормени в единен кул- ционално, така и визу- практика в България.турен площад на гра- ално. Проектът обръ-да. Той е разрабоен от Проектът предвижда ща специално внима-екип от млади архите- създаването на форум- ние на околното прос-кти: арх. Александра център за култура в ан- транство, като предлагаВадинска, арх. Емилия самбъла на църквите подход, който по-къс-Кълева, арх. Тодор Ми- „Св. Параскева” и „Св. но може да се развие ихайлов и арх. Елица Ан- архангели Михаил и Га- да стане основа за един-дреева. Разработването враил”, насочен към ния градски дизайн нана идейния проект им широк кръг ползватели стария град. Предлагабе възложено в резул- и с разнообразна про- се реорганизация на ав-тат от проведения през грама - представяне на томобилното движениеавгуст 2009 г. вътрешен книги, камерни концер- и създаването на на-конкурс на Българския ти и изложби, инстала- стилка от каменни пло-национален комитет на ции, мултимедийни и чи на тревна фуга, кои-ИКОМОС за концепция кинопрожекции за раз- то да възвърнат част отза консервация, рестав- витието на града, педа- зеленината на града.рация и социализация гогика на културното Проектирани са ина черквите „Св. архан- наследство и пр. Пред- мебели за градскитегели Михаил и Гавраил“ вижда се целогодишно- пространства, които даи „Света Параскева“ в то функциониране на допълнят усещането заНесебър. От участвали- църквата „Св. Параске- единство в ансамбъла ите общо шест проекта ва” и превръщането й да хармонират с църк-техният бе класиран на в културно средище за вите в него.първо място. местните жители и из- Предстои и проек- Община Несебър вън активния сезон. тирането в техническавече възложи на БНК Обемът на църквата фаза на реставрацияна ИКОМОС изработ- се възстановява в инте- и адаптация на втора-ването на технически риор с поставянето на та църква в ансамбълапроект за реставрация- свод от лек модерен ма- - „Св. архангели Миха-та на църквата „Св. Па- териал - опънат таван. ил и Гавраил“. Проек-раскева”. След завърш- В екстериор се пресъз- тът предвижда тя да за-ването му ще се прис- дава силуетът й, като пази руинния си вид, атъпи и към реставраци- нивото на покрива се функционално - да сеята на средновековна- повдига с около метър. превърне в център за
  • 30 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.BUILDINGREEN Вратата към санирането на сгради се отваря за електроразпределенията Агенцията за енергийна ефективност и ЧЕЗ подписаха споразумение за спестяване на енергия Кольо Колев и Петър Докладал Е лектроразпределенията могат да вля- на ефективност. Ин- е отворен и ние сме го- ска помощ за оценка на40% зат в дейностите по енергийно обно- дикативната цел, коя- то страната ни си е по- тови с всички търговци на енергия да склю- потенциала и икономи- ческата ефективност нае по-високо вяване на сграден фонд в изпълнение ставила с Първия наци- чим подобни споразу- предлаганите от търго-битовото на изискваните от тях спестявания на онален план за дейст- мения”, каза изпълни- веца мерки.потребление на енергия съгласно Закона за енергий- вие по енергийна ефек- телният директор на Постигнатите енер-електроенергия на ефективност. Това стана ясно след тивност 2008 – 2016 г., Агенцията за енергийна гийни спестявания ще подписването на първото „Доброволно спора- е за енергийно спес- ефективност инж. Ко- бъдат отразени в удос-в България от тяване не по-малко от льо Колев. товерения, които дасредното за зумение за предоставяне на енергийни услуги 9% за период от 9 го- „Една от най-важни- послужат за отчита- и/или извършване на дейности и мерки за енер- дини. Това означава, че те цели е да се пови- не на отделните инди-Европейския съюз гийна ефективност от търговците с енергия” меж- България трябва оси- ши конкурентоспосо- видуални индикативни ду Агенцията за енергийна ефективност и „ЧЕЗ гури годишно спестя- бността на българска- цели, посочени в спи- Електро България”. ване на горива и енер- та индустрия и качест- съка към Първия наци- гии на обща стойност вото на живот на граж- онален план за дейст- 7291 GWh. За постига- даните. Енергийната вие. Колев каза още, нето на тази цел могат ефективност има пря- че удостоверенията за В споразумението са фонд и инсталациите да допринесат задъл- ка връзка с това”, каз- спестявания ще им поз- предвидени дейности в сградите, така и с въ- жените лица по Зако- ва регионалният мени- волят да търгуват с тях, по предоставянето на трешното им оборуд- на за енергийна ефек- джър на ЧЕЗ за Бълга- когато бъде организи- услуги на крайните по- ване и информационни тивност, като прила- рия Петър Докладал. ран този пазар. требители в областта кампании. гат енергоспестяващи Европейският съюз на сградния фонд, мер- мерки и постигат свои- Спестяваш и печелиш изисква от индустрия- ки по изолация на сгра- Високи цели те индивидуални цели Основен приори- та да не надхвърля оп- ди, въвеждане на нови Националните инди- за енергийни спестява- тет за двете страни по ределено количество технологии и т.н. Об- кативни цели за дейст- ния. Три вида са пред- споразумението е ус- емисии парникови га- щият брой на мерките е вие за енергийна ефек- видените в норматив- кореното въвеждане зове вследствие от дей- 71. Те са изброени в На- тивност се разпреде- ния акт финансови ме- на методики за оценка ността си, като отпус- редбата за методиките лят като индивидуални ханизми за повишаване на енергоспестяващия ка безплатни квоти на за определяне на наци- цели за енергийни спес- на енергийната ефек- ефект от изпълнявани- предприятията, енер-50% оналните индикативни цели, реда за разпреде- тявания между търго- вците с енергия, соб- тивност – доброволни споразумения, догово- те мерки. „Всяка една... подлежи на оценка, из- гийните производите- ли и други замърсите-повече ляне на тези цели като ствениците на сгради ри с гарантиран резул- меримост и за всяка ли. Но ако те ги изчер-електроенергия индивидуални цели за с разгъната застроена тат и финансиране от една от тях ще бъде из- пят, трябва да купуватконсумират енергийни спестява- площ над 1000 кв.м и фонд „Енергийна ефек- давано удостоверение нови квоти от такива, ния между задължените собствениците на про- тивност”. за енергийно спестява- които имат удостовере-българските лица по Закона за енер- мишлени системи с го- През тази седмица не”, обясни инж. Колев. ния за направени спес-бизнес клиентите в гийната ефективност. дишно енергийно по- предстои подписване- Ролята на Агенцията тявания.сравнение с тези от Сред тях има както та- требление над 3000 ме- то на споразумение и с за енергийна ефектив- Според Докладалобщността кива, свързани с обно- гаватчаса, е записано EVN, водят се разгово- ност е непрекъснато да целта за постигане на вяването на сградния в Закона за енергий- ри и с E.ON. „Процесът предоставя методиче- 9% енергийно спестя-www.buildingreen.bg
  • Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 31 BUILDINGREEN Енергийната стратегия пое към Министерския съвет Пет са основните приоритети. Сред тях е и енергийната ефективност Окончателният проект тието на независим регу- „Прекалената електри- на енергия в публичния на Енергийната страте- лиран конкурентен енер- фикация на бита в стра- сектор, е записано още в гия на България до 2020 г. гиен пазар, който гаран- ната води до три пъти по- стратегията. Предвижда е изцяло готов. Предстои тира защитата на интере- вече разходи на първич- се финансово насърчава- до седмици документът сите на потребителите. на енергия в сравнение с не на мерки за енергий- да бъде обсъден и приет Като приоритет в екологичната и по-евти- на ефективност чрез схе- на заседание на Минис- сферата на енергийна- на алтернатива – пряко мите на фонд „Енергийна терския съвет, след което та ефективност в страте- използване на природен ефективност”, специали- ще бъде внесен за обсъж- гията е посочена битова- газ”, е посочено в страте- зирани кредитни линии, дане и гласуване и от На- та газификация. Целта е гията. Използването на средства от европейски родното събрание. да бъдат създадени усло- природен газ за отопле- фондове и програми и Пет стратегически вия за достъп до газоп- ние и битови нужди из- създаване на допълнител- приоритета са залегнали реносната мрежа на 30% исква три пъти по-малко ни схеми и инструмен- в новата Енергийна стра- от домакинствата в стра- енергия в сравнение с из- ти. Като такива са посо- тегия на страната до 2020 ната. В момента процен- ползването на електриче- чени стимулиране разра- г. Те са свързани с гаран- тът на хората, които из- ска енергия. Съществени ботването и изпълнени- тиране на сигурността ползват синьо гориво, е усилия ще бъдат напра- ето на проекти за нама- на енергийните достав- малко над 1.5%. Данни- вени за подобряване на ляване потреблението наване до 2016 г. е мно- „Намаляването на кон- ки чрез диверсификация, те сочат, че близо 40% от енергийните характерис- енергия в държавни и об-го амбициозна и за да сумацията на електрое- използване на местни ре- използваната енергия в тики на сградите – част- щински сгради, както исе постигнат подоб- нергия не е задача, коя- сурси – въглища и ВЕИ, българските домакинства ни и публични, включ- изпълнението на проек-ни резултати, е необхо- то ЧЕЗ може да изпъл- повишаване на енергий- (включително за отопле- ващи и ускорено спрямо ти за т.нар. енергийно не-димо у потребителите ни самостоятелно и ко- ната ефективност. Стра- ние и домакински нуж- европейските норми въ- зависими сгради, вклю-да се възпита отговор- ято зависи единствено тегията за развитие на ди) е електрическата, до- веждане на изискванията чително и с пилотни про-но поведение и отно- от действията и реше- сектора определя като като в Европа този про- за сгради с близо до ну- екти в малките населенишение към употреба- нията на компанията”, приоритети още разви- цент е 11%. лево нетно потребление места.та на електроенергията. казва Докладал. Според„В България е още по- него, за да се поставиважно това да се слу- основата на национал-чи, защото, статистиче- ната политика за пови-ски погледнато, край- шаване на енергийна-ното потребление на та ефективност, е необ-битовите потребители ходимо първо да разра-тук е 40% по-високо от ботването и приемане-средноевропейското, а то на Национална стра-при бизнес клиентите тегия за енергийнатаконсумацията е дори с ефективност и съответ-50% повече от другите ните планове за дейст-страни от Европейския вие за различните меж-съюз”, допълва Докла- динни периоди. „Ниедал. сме готови да участва- ме с експертно мнениеОбща задача и ноу-хау за разработ- Съгласно разписа- ването на такава стра-ния национален план за тегия, тъй като вярва-действие до 2013 г. ЧЕЗ ме, че повишаванетотрябва да отчете спад в на енергийната ефек-консумацията на елек- тивност може да се слу-троенергия в размер на чи само чрез съвместни322 GWh и до 2016 г. - усилия”, допълва До-в размер на 645 GWh. кладал. Видове доброволни споразумения• За предоставяне на енергийни услуги и/или из- вършване на дейности и мерки за енергийна ефективност от търговците с енергия• За обследване за енергийна ефективност и/или предприемане на съответните мерки от крайни- те потребители на енергия Страни по споразуменията• Агенция за енергийна ефективност и собстве- ниците на сгради• Агенция за енергийна ефективност и собстве- ниците на промишлени системи• Агенция за енергийна ефективност и търговци- те с енергия