ΕΝΤΕΧΝΟ Τ΢ΑΓΟΥΔΙ   Entekhno (or "artistic music")
• Ζντεχνο τραγοφδι ιςτορικά ,  • Entekhno arose in the late ονομάςτθκε εκείνο τo ςϊμα    1960s, drawing on rembetik...
• Στιχουργικά το ζντεχνο     • Lyrics writers for the εμπνεφςτθκε απ’ τθν       Entekhno music became εγχϊρια...
• Αρχικοί εκπρόςωποι του   • . Mikis Theodorakis and είδουσ αυτοφ ιταν οι δφο   Manos Hadjidakis were πυλϊνεσ τθσ ςφ...
• Ο Μάνοσ Χατηιδάκισ και ο Μίκθσ Θεοδωράκθσ ςυνδζκθκαν αδιάρρθκτα με μια «ειδικι» κατθγορία του ζντεχνου , το ζντεχνο...
• Ο Χατηιδάκισ , ζχοντασ     • Manos Hadjidakis creates a «νομιμοποιιςει» το ρεμπζτικο   new species of Greek mus...
• Αυτό το πάντρεμα του παραδοςιακοφ θχοχρϊματοσ με τθν ευρωπαϊκι μουςικι , μετουςιϊνεται ,με τθ ςοφία του , το ταλζντο...
• Θ γνωριμία του με το Ν. Γκάτςιο ( ο οποίοσ παρζμεινε φίλοσ του μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ του ) αλλά και με τον Σεφζρθ ,...
• Ζχει γράψει μουςικι για αρχαίο και ςφγχρονο κζατρο . Μεγάλο κεφάλαιο αποτελοφν οι μουςικζσ που ςυνζκεςε για ταινίεσ ...
• Και το ζργο του Μίκθ Θεοδωράκθ εντάςςεται ςτο ζντεχνο – λαϊκό . Ο Θεοδωράκθσ όμωσ ορίηει τθ μουςικι του ςε άμεςθ ς...
•  Θ αφετθρία του ζντεχνου – λαϊκοφ    • One can distinguish between Mikis  είδουσ , βρίςκεται ςτον επιτάφιο του  ...
•  Άλλεσ ςυνκζςεισ του , που ανικουν  ςτο κίνθμα ζντεχνο – λαϊκό είναι το  Άξιον Εςτί και το Canto General.•  Επίςθσ...
ΔΙΟΝΥΣΘΣ ΣΑΒΒΟΡΟΥΛΟΣ• Μια ιδιόμορφθ περίπτωςθ ςτο    • Dionisis Savvopoulos is a music Ελλθνικό ζντεχνο τραγοφδι είνα...
• Μζςα απ’ τουσ ποιθτικοφσ του ςτίχουσ και τθ μουςικι του αναηιτθςθ ζχει αςκιςει μεγάλθ επιρροι ςε ςφγχρονοφσ του αλλά...
• Οι ςτίχοι του μεταφζρουν κοινωνικοπολιτικοφσ προβλθματιςμοφσ, ζχουν πολιτιςτικό περιεχόμενο, εκφράηουν ςυναιςκιματα...
•  Στα 30 χρόνια προςφοράσ του ζχει  γράψει τραγοφδια , μουςικι για  κζατρο και κινθματογράφο , πάντα  με τθ δικι τ...
Έντεχνο τραγούδι
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Έντεχνο τραγούδι

350 views
303 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Έντεχνο τραγούδι

 1. 1. ΕΝΤΕΧΝΟ Τ΢ΑΓΟΥΔΙ Entekhno (or "artistic music")
 2. 2. • Ζντεχνο τραγοφδι ιςτορικά , • Entekhno arose in the late ονομάςτθκε εκείνο τo ςϊμα 1960s, drawing on rembetikas τθσ ελλθνικισ μουςικισ που , westernization. με αφετθρία τθ δεκαετία του • Entekhno (or "artistic music") ’60 , ςυνδφαςε ςφνκετεσ is mainly orchestral music with μουςικζσ φόρμεσ με το λόγο elements of Greek folk rhythm Ελλινων αλλά και ξζνων and melody. ποιθτϊν.• Ζντεχνο = μουςικι τζχνθ + ποιθτικι τζχνθ .Μουςικά το ζντεχνο ενςωμάτωςε δθμιουργικά τθ λαϊκι μουςικι παράδοςθ και το ρεμπζτικο , αλλά υπιρξε ανοιχτό ςε κλαςςικά αλλά και ςφγχρονα ρεφματα
 3. 3. • Στιχουργικά το ζντεχνο • Lyrics writers for the εμπνεφςτθκε απ’ τθν Entekhno music became εγχϊρια ποιθτικι Nobel winners poets , such παραγωγι , που μπορεί να as Seferis and Elytis and περθφανεφεται για δφο Lenin prize winners , such as βραβεία Νόμπελ ( Σεφζρθσ Varnalis and Ritsos .On the – Ελφτθσ ) και δφο βραβεία other hand , well known Λζνιν ( Βάρναλθσ – ΢ίτςοσ ). foreign poets works were• Ραράλλθλα χρθςιμοποίθςε used as lyrics , among them και το λόγο ξζνων ποιθτϊν Federico Garcia Lorca, Pablo όπωσ ο Λόρκα ,ο Νεροφδα , Neruda , Berthold Brecht ο Μπρεχτ , ο Χικμζτ … , Nazim Hikmet .
 4. 4. • Αρχικοί εκπρόςωποι του • . Mikis Theodorakis and είδουσ αυτοφ ιταν οι δφο Manos Hadjidakis were πυλϊνεσ τθσ ςφγχρονθσ the most popular early Ελλθνικισ μουςικισ . Ο performers; however Μάνοσ Χατηιδάκισ και ο there are also other Μίκθσ Θεοδωράκθσ significant Greek , αλλά βρικε άξιουσ songwriters like Stavros ςυνεχιςτζσ , όπωσ ο Kougioumtzis and Manos Θάνοσ Μικροφτςικοσ , ο Loizos. Σταφροσ Ξαρχάκοσ , ο Μάνοσ Λοΐηοσ … Το ρεφμα αυτό κορυφϊνεται τθ δεκαετία του ’70
 5. 5. • Ο Μάνοσ Χατηιδάκισ και ο Μίκθσ Θεοδωράκθσ ςυνδζκθκαν αδιάρρθκτα με μια «ειδικι» κατθγορία του ζντεχνου , το ζντεχνο-λαϊκό• Mikis Theodorakis and Manos Hadjidakis composed artistic but folk music , a species of its own .
 6. 6. • Ο Χατηιδάκισ , ζχοντασ • Manos Hadjidakis creates a «νομιμοποιιςει» το ρεμπζτικο new species of Greek music : με τθν περίφθμθ διάλεξι του the folk like music . He used to το 1949 , οικοδομεί ζνα νζο , say that his origins were Greek πρωτόγνωρο για τθν εποχι folk songs and classic music .In «μεικτό» είδοσ : τθ λαϊκογενι the middle ,I have found the μουςικι .Ππωσ ο ίδιοσ dream song ςθμείωςε : Θ καταβολι μου είναι το λαϊκό τραγοφδι του τόπου μασ και θ ςυμφωνικι μουςικι .Αυτά τα δφο ζπαιξαν τεράςτιο ρόλο . Κάπου ςτθ μζςθ βρικα τθ χρυςι τομι για να κάνω το τραγοφδι που ονειρεφομαι
 7. 7. • Αυτό το πάντρεμα του παραδοςιακοφ θχοχρϊματοσ με τθν ευρωπαϊκι μουςικι , μετουςιϊνεται ,με τθ ςοφία του , το ταλζντο του , τθ διαφγειά του και τθν τόλμθ του , ςε πρωτοποριακά ακοφςματα .• Ο Χατηιδάκισ , με τθν αυςτθρι , εκλεκτικι και αριςτοκρατικι διάκεςι του , ςτζκει απόμακροσ απ’ τισ μάηεσ και τουσ μθχανιςμοφσ προβολισ .
 8. 8. • Θ γνωριμία του με το Ν. Γκάτςιο ( ο οποίοσ παρζμεινε φίλοσ του μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ του ) αλλά και με τον Σεφζρθ , Ελφτθ , Τςαροφχθ ,Κουν ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθ διαμόρφωςθ του προςανατολιςμοφ του και τθσ ςκζψθσ του .• Manos Hadjidakis being friend with great poets , directors and painters such as : Nickolaos Gatsos ,Odisseas Elytis , Karolos Koun and Ioannis Tsarouhis became the creator of an artistic kind of music both intellectual and folk at the same time.
 9. 9. • Ζχει γράψει μουςικι για αρχαίο και ςφγχρονο κζατρο . Μεγάλο κεφάλαιο αποτελοφν οι μουςικζσ που ςυνζκεςε για ταινίεσ του ελλθνικοφ και διεκνοφσ κινθματογράφου . Για τθ μουςικι του ςτθν ταινία « Ροτζ τθν Κυριακι» α κερδίςει το βραβείο Πςκαρ .• He composed music both for ancient drama theatrical plays and movies, as a matter of fact he had been a music Oscar winner for Jules Dassin movie : ‘’ Never on Sunday
 10. 10. • Και το ζργο του Μίκθ Θεοδωράκθ εντάςςεται ςτο ζντεχνο – λαϊκό . Ο Θεοδωράκθσ όμωσ ορίηει τθ μουςικι του ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τισ μάηεσ και τθ δυνατότθτα αφομοίωςθσ από μζρουσ τουσ ενόσ πιο ςφνκετου μουςικοφ ζργου .• At the same time Mikis Theodorakis works are a part of artistic music though more folk . Mikis Theodorakis aimed to amuse and teach a larger audience
 11. 11. • Θ αφετθρία του ζντεχνου – λαϊκοφ • One can distinguish between Mikis είδουσ , βρίςκεται ςτον επιτάφιο του Theodorakis and Manos Hadjidakis Μίκθ Θεοδωράκθ ςε ποίθςθ του targets listening to ‘’ Epitaph ‘’ ,lyrics Γιάννθ ΢ίτςου . Οι δφο ψυχζσ του by Giannis Ritsos .T ρεφματοσ ( Χατηιδάκισ – • here are two versions , one Θεοδωράκθσ ) ξεχωρίηουν αμζςωσ με instrumented by Mikis Theodorakis τισ δφο διαφορετικζσ εκδόςεισ του ( heroic one , sang by Grigoris δίςκου . Θ μία «λυρικι», ςε Bithikotsis ) and the other ενορχιςτρωςθ Μάνου Χατηιδάκι , με instrumented by Manos Hadjidakis τθ Νανά Μοφςχουρθ , και θ άλλθ «λαϊκι» , ςε ενορχιςτρωςθ Μίκθ ( lyric one ,sang by Nana Mouschouri ). Θεοδωράκθ , με τον Γρθγόρθ Μπικικϊτςθ .• Μ’ αυτόν τον δίςκο ο Μίκθσ Θεοδωράκθσ κα χαράξει μια νζα εποχι ςτα μουςικά δρϊμενα τθσ Ελλάδασ .
 12. 12. • Άλλεσ ςυνκζςεισ του , που ανικουν ςτο κίνθμα ζντεχνο – λαϊκό είναι το Άξιον Εςτί και το Canto General.• Επίςθσ ζχει γράψει ςυμφωνικι μουςικι , μουςικι για το κζατρο , για αρχαίο δράμα , μουςικι για τον• κινθματογράφο , με γνωςτότερο απ’ όλα τον Ηορμπά.• A new music era rises through this album for Greece . Among Mikis Theodorakis works , one can find :’’ Axion esti ‘’ and ‘’ Canto General’’.• Mikis Theodorakis has composed symphonies , theatrical music and soundtracks ( among them the famous : Zorba ).
 13. 13. ΔΙΟΝΥΣΘΣ ΣΑΒΒΟΡΟΥΛΟΣ• Μια ιδιόμορφθ περίπτωςθ ςτο • Dionisis Savvopoulos is a music Ελλθνικό ζντεχνο τραγοφδι είναι case by its own. He , by himself , ο Διονφςθσ Σαββόπουλοσ . compose verses and lyrics and Γράφει ο ίδιοσ τθ μουςικι και sings his songs . τουσ ςτίχουσ των τραγουδιϊν • He calls himself :’’ songmaker ‘’. του , τα οποία και τραγουδά . He has been one very important Ο ίδιοσ κρατά για τον εαυτό του figure in European culture τον όρο «τραγουδοποιόσ» .Ο Διονφςθσ Σαββόπουλοσ είναι μια από τισ ςθμαντικότερεσ μορφζσ τθσ ευρωπαϊκισ κουλτοφρασ . Ωσ ςτιχουργόσ ζχει παίξει ςθμαντικό ρόλο , ςχθματίηοντασ μια εναλλακτικι καλλιτεχνικι προςζγγιςθ ςτθ ςφγχρονθ μουςικι που είναι βαςιςμζνθ ςτα εξαιρετικά ςτοιχεία τθσ λαϊκισ μουςικισ .
 14. 14. • Μζςα απ’ τουσ ποιθτικοφσ του ςτίχουσ και τθ μουςικι του αναηιτθςθ ζχει αςκιςει μεγάλθ επιρροι ςε ςφγχρονοφσ του αλλά και ςε μεταγενζςτερουσ τραγουδοποιοφσ . Θ μουςικι του μεταφζρει και αναμειγνφει ιχουσ εκνικοφσ , βαλκανικοφσ και δυτικοφσ με εντελϊσ προςωπικό και μοναδικό τρόπο.• His music trends are alternative mixed with rock , ethic ,Balkan and folk sounds ,in a very special way
 15. 15. • Οι ςτίχοι του μεταφζρουν κοινωνικοπολιτικοφσ προβλθματιςμοφσ, ζχουν πολιτιςτικό περιεχόμενο, εκφράηουν ςυναιςκιματα, αντικζςεισ ,οράματα και προςδοκίεσ τθσ νεότερθσ γενιάσ και τον κακιερϊνει ςαν ςφμβολο προοδευτικϊν και νζων ιδεϊν .• Through his verses has influences other composers and songmakers. Social messages along with feelings ,controversies , visions and hopes for a better future make Dionisis Savvopoulos a symbol of new ideas
 16. 16. • Στα 30 χρόνια προςφοράσ του ζχει γράψει τραγοφδια , μουςικι για κζατρο και κινθματογράφο , πάντα με τθ δικι του ανατρεπτικι ματιά . Ραρουςιάηει το « ο Αριςτοφάνθσ που γφριςε απ’ τα κυμαράκια» , μια νζα προςζγγιςθ ςτθν κωμωδία του Αριςτοφάνθ «Αχαρνείσ» . Ζχει κάνει εκπομπι ςτθν τθλεόραςθ και ςτο ραδιόφωνο .• Dionisis Savvopoulos has been composing songs ,theatrical music , soundtracks for over 40 years . A new aspect on Aristophanes comedy : ‘’ Acharnes ‘’ has been released through Savvopoulos parody : ‘’ Aristophanes returning from the dead ‘’. Savvopoulos has been presenting TV and radio broadcasts

×