Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη

V
Vera KrieziProject Coordinator in Musical Heritage - Digital Librarian
Α ξ ι ο π ο ί η σ η	
   α ρ χ ε ι α κ ώ ν	
   π η γ ώ ν	
   κ α ι	
  
δευτερογενών	
   πληροφοριών	
   για	
   τη	
  
βιογράφηση	
  του	
  Κ.	
  Α.	
  Ψάχου	
  (1869-­‐1949)	
  
Αρχείο	
  Ψάχου,	
  Βιβλιοθήκη	
  Ψάχου,	
  «Ανθέμιον»,	
  Ελληνική	
  
Λαογραφική	
  Εταιρεία,	
  Κέντρο	
  Μικρασιατικών	
  Σπουδών,	
  
Μουσείο	
  Μπενάκη,	
  Ωδείο	
  Αθηνών	
  
Ευαγγελία	
  Χαλδαιάκη	
  
Υποψήφια	
  διδάκτορας	
  Τμήματος	
  Τουρκικών	
  και	
  Σύγχρονων	
  Ασιατικών	
  Σπουδών	
  ΕΚΠΑ	
  
Κωνσταντίνος	
  Αλεξάνδρου	
  Ψάχος	
  
(1869-­‐1949)	
  
Κτητορικές	
   Στο	
  πρώτο	
  φύλλο	
  κάθε	
  αντικειμένου	
  αναγράφεται	
  το	
  
ονοματεπώνυμο	
  του	
  Ψάχου	
  και	
  η	
  ημερομηνία	
  κτήσης.	
  
Πολλές	
  φορές	
  αναφέρεται	
  και	
  ο	
  τόπος	
  στον	
  οποίο	
  βρισκόταν	
  
όταν	
  το	
  απέκτησε.	
  
Αφιερωματικές	
   Σημειώσεις	
  γραμμένες	
  από	
  άλλα	
  πρόσωπα,	
  αφιερώσεις	
  σε	
  
βιβλία	
  τα	
  οποία	
  έχουν	
  δωρηθεί	
  στον	
  Ψάχο.	
  
Διορθωτικές-­‐
παρεμβατικές	
  
Σημειώσεις	
  του	
  Ψάχου	
  που	
  παρεισάγονται	
  στα	
  κείμενα	
  των	
  
βιβλίων,	
  περιοδικών-­‐εφημερίδων,	
  διορθώνοντας	
  κάποιο	
  
τυπογραφικό,	
  γραμματικό	
  ή	
  βιβλιογραφικό	
  λάθος.	
  Πολλές	
  
παρεμβάσεις	
  τέτοιου	
  είδους	
  συναντάμε	
  και	
  σε	
  παρτιτούρες.	
  
	
  
Σχολιαστικές	
   Αναγραφές	
  προσωπικών	
  σκέψεων	
  επί	
  απόψεων	
  των	
  
συγγραφέων	
  ή	
  επί	
  ολοκλήρων	
  άρθρων	
  αλλά	
  ακόμη	
  και	
  
γνώμες	
  του	
  Ψάχου	
  για	
  τους	
  ίδιους	
  τους	
  συγγραφείς.	
  
Προσιδιάζουν	
  στη	
  συγγραφή	
  προσωπικού	
  ημερολογίου	
  
	
  
Βιβλιοθήκη	
  Κωνσταντίνου	
  Α.	
  Ψάχου	
  
(ΤΜΣ,	
  ΕΚΠΑ)	
  
Είδη	
  σημειώσεων	
  Ψάχου	
  στη	
  Βιβλιοθήκη	
  του:	
  
Κτητορική	
  σημείωση	
  Αφιερωματική	
  σημείωση	
  
Σχολιαστική	
  σημείωση	
  
Διορθωτική/παρεμβατική	
  σημείωση	
  
Σύγγραμμα	
   Αφιέρωση	
  
Samuel	
  Baud-­‐Bovy,	
  Τραγούδια	
  των	
  Δωδεκανήσων,	
  τόμ.	
  Α΄,	
  (Αθήνα	
  1935)	
  
Τοῦ	
  κυρίου	
  Κωνστ.	
  Ψάχου	
  
ποὺ	
  μᾶς	
  χάρισε	
  τόσα	
  δημοτικὰ	
  τρα-­‐	
  
γούδια,	
  προσφέρω	
  αὐτὰ	
  τὰ	
  τραγούδια	
  
τῶν	
  Δωδεκάνησων	
  
Samuel	
  Baud-­‐Bovy	
  
Ἀθήναι,	
  19.IV.36	
  
Άγις	
  Θέρος,	
  Δημοτικά	
  τραγούδια	
   Εἰς	
  τὸν	
  φίλον	
  
κ.	
  Κ.	
  Ἀ.	
  Ψάχον	
  
Ἄγις	
  Θέρος	
  
Μιχαήλ	
  Γ.	
  Μιχαηλίδης-­‐Νουάρος,	
  Καρπαθιακά	
  μνημεία.	
  Α΄:	
  Δημοτικά	
  
τραγούδια	
  Καρπάθου,	
  (Αθήνα	
  1928)	
  
Τῷ	
  Ψάχῳ	
  τῆς	
  πατρίου	
  
μουσικῆς	
  σκαπανέα	
  
Κον	
  Κον	
  Ψάχῳ	
  
συγγραφέαν	
  
Μ.	
  Μιχαηλίδης	
  
Ἀθήνα	
  
20-­‐2-­‐32	
  
Γεώργιος	
  Δ.	
  Παχτίκος,	
  260	
  δημώδη	
  ελληνικά	
  άσματα	
  από	
  του	
  στόματος	
  του	
  
ελλληνικού	
  λαού,	
  τόμ.	
  Α΄,	
  (Αθήνα	
  1905)	
  
Τῷ	
  φιλτάτῳ	
  μοι	
  κ.	
  Κ.	
  Ψάχῳ,	
  Καθηγητῇ	
  τῆς	
  Βυζαντινῆς	
  Μουσικῆς	
  
Μνήμης	
  χάριν	
  
Ὁ	
  πονήσας	
  
Γ.	
  Δ.	
  Παχτ	
  
Εύα	
  Σικελιανού,	
  Τρεις	
  διαλέξεις,	
  (Αθήνα	
  1921)	
   Στὸν	
  ἀγαπημένο	
  διδάσκαλό	
  μου	
  
Εὔα	
  Σικελιανοῦ	
  
Θεόδωρος	
  Συναδινός,	
  Το	
  ελληνικό	
  τραγούδι.	
  Πέντε	
  διαλέξεις-­‐συναυλίαι,	
  
(Αθήνα	
  1922)	
  
Στὸν	
  φίλτατο	
  καὶ	
  
ἐκλεκτὸ	
  φίλο	
  καὶ	
  	
  
μουσικολόγο	
  κ.	
  Κ.	
  Ψά-­‐	
  
χον	
  	
  Μὲ	
  ἀγάπη	
  
Θ.	
  Συναδινός	
  
Κωσταντίνος	
  Τομπόλης,	
  Σχολικά	
  άσματα,	
  (Λευκωσία	
  1939)	
  	
  
Τῷ	
  πεπνυμένῳ	
  τῆς	
  Ἱερᾶς	
  μουσικῆς	
  
μύστῃ	
  Κῳ	
  Κωνσταντίνῳ	
  Ψάχῳ	
  
τιμῆς	
  καὶ	
  ἐκτιμήσεως	
  ἕνεκεν.	
  
Κωσταντίνος	
  Τομπόλης	
  
Δείγμα	
  πίνακα	
  αφιερωματικών	
  σημειώσεων	
  Βιβλιοθήκης	
  Ψάχου	
  
Σύγγραμμα/	
  τεύχος	
  εφημερίδας-­‐περιοδικού	
   Διορθωτικές-­‐παρεμβατικές	
  σημειώσεις	
   Σχολιαστικές	
  σημειώσεις	
  
Samuel	
  Baud-­‐Bovy,	
  Τραγούδια	
  των	
  
Δωδεκανήσσων,	
  τόμ.	
  Α΄,	
  (Αθήνα	
  1935)	
  
-  ἀνοησίαι	
  καὶ	
  ἄγνοια	
  (σ.	
  κ΄)	
  
-  ἀνοησίαι,	
  εἶναι	
  ὁ	
  λέγετος	
  ἥχος	
  (σ.	
  κστ΄)	
  
Σπ.	
  δε	
  Βιαζής,	
  «Ἐκκλησιαστικὰ	
  ἔθιμα	
  ἐν	
  
Ζακύνθῳ.	
  Ὁ	
  ὕμνος	
  τῶν	
  παθῶν»,	
  Φόρμιγξ,	
  περ.	
  
Β΄,	
  έτ.	
  Ε΄,	
  αρ.	
  23-­‐24,	
  (Αθήνα	
  15-­‐31	
  Μαρτίου	
  
1910),	
  σσ.	
  1-­‐2	
  
-  Τί	
  σπουδαία	
  μουσική!!!	
  Νὰ	
  μὴ	
  βασκαθῆ	
  καὶ	
  
αὐτὴ	
  καὶ	
  ὁ	
  γράφων	
  τόσας	
  φλυαρίας!	
  Ψς	
  (σ.	
  
2)	
  
Μανουήλ	
  Ι.	
  Γεδεών,	
  Βυζαντινών	
  
καλαισθησία,	
  (Αθήνα	
  1931)	
  
-  Ἴδε	
  Κ.	
  Ψάχου	
  «Τὸ	
  βυζ.	
  δημώδες	
  ἆσμα»	
  
εἰς	
  περιοδικὸν	
  «Μουσικὴ	
  Ζωή»	
  (σ.	
  24)	
  
	
  	
  
Σπυρίδων	
  Ζαμπέλιος,	
  Πόθεν	
  η	
  κοινή	
  λέξις	
  
τραγουδώ;,	
  (Αθήνα	
  1859)	
  
	
  	
  
-  Πρωτότυπος	
  καὶ	
  σοφωτάτη	
  μελέτη	
  
διδάσκουσα,	
  πατάσσουσα,	
  ἐμψυχοῦσα!	
  31	
  
Δ/βρίου	
  1909,	
  Κ.	
  Α.	
  Ψάχος	
  (σ.	
  88)	
  
Μέλπω	
  Ο.	
  Μερλιέ,	
  Τραγούδια	
  της	
  Ρούμελης,	
  
(Αθήνα	
  1931)	
  
-  ἀμάθεια,	
  θρασύτις,	
  κακοήθεια	
  (σ.	
  ιδ΄)	
  
Μισαήλ	
  Μισαηλίδης,	
  «Περὶ	
  τοῦ	
  ἐν	
  τῇ	
  καθ’	
  
ἡμᾶς	
  ἐκκλησιαστικὴ	
  μουσικὴ	
  ὑπάρχοντος	
  
μέν,	
  ἀλλὰ	
  καὶ	
  μὴ	
  ὑπάρχοντος	
  πλαγίου	
  
τετάρτου	
  ήχου»,	
  Φόρμιγξ,	
  έτ.	
  Α΄,	
  αρ.	
  1,	
  
(Αθήνα	
  1	
  Οκτωβρίου	
  1901),	
  σ.	
  3	
  
-  ἀρλοῦμπες!	
  
Γεώργιος	
  Παχτίκος,	
  Δημώδη	
  ελληνικά	
  
άσματα	
  από	
  του	
  στόματος	
  του	
  ελληνικού	
  
λαού,	
  τόμ.	
  Α΄,	
  (Αθήνα	
  1905)	
  
-  ρυθμός	
  2	
  ½	
  !!!	
  (σ.	
  242)	
  
-  9/8	
  !	
  (σ.	
  246)	
  
-  9/8	
  (σ.	
  247)	
  
-  9/8	
  (σ.	
  371)	
  
-  ἀμάθεια	
  (σ.	
  μγ΄)	
  
-  4	
  ½	
  θὰ	
  πεῖ	
  τίποτε!	
  ἀμάθεια	
  (σ.	
  252)	
  
Ι.	
  Α.	
  Σακελλαρίδης,	
  «Μουσικαὶ	
  διατριβαί.	
  
Περὶ	
  τοῦ	
  ὕμνου	
  τοῦ	
  Παλαιολόγου-­‐Ἡ	
  ἐπὶ	
  τῶν	
  
μεγάλων	
  σημαδιῶν	
  συζήτησις»,	
  Φόρμιγξ,	
  
περ.	
  Β΄,	
  έτ.	
  Α΄,	
  αρ.	
  5,	
  (Αθήνα	
  15	
  Μαΐου	
  1905),	
  
σσ.	
  3-­‐4	
  
-  Ἡ	
  ἀλεποῦ	
  τὰ	
  κάμνει	
  κρεμαστάρια	
  Ψς	
  (σ.	
  3)	
  
Δείγμα	
  πίνακα	
  σημειώσεων	
  Βιβλιοθήκης	
  Ψάχου	
  
[Άγνωστος],	
  «Απομνημονεύματα	
  και	
  
αποκαλύψεις	
  μαρτυρικής	
  πρωθυπουργίας»,	
  
Νέος	
  Ελληνομνήμων,	
  τόμ.	
  15,	
  τ.	
  Β΄-­‐Γ΄,	
  (Αθήνα	
  
30	
  Σεπτεμβρίου	
  1921),	
  σσ.	
  229-­‐235	
  
«Ἔχων	
  τὴν	
  τιμὴν	
  καὶ	
  τὸ	
  εὐτύχημα	
  νὰ	
  
τύχω	
  τῆς	
  εὐνοίας	
  τοῦ	
  τότε	
  Διαδόχου	
  
Κωνσταντίνου	
  πλειοδότου	
  εἰς	
  ὅσα	
  
γράφει	
  ὁ	
  ἀείμνηστος	
  Λάμπρος.	
  
Ἰδιαιτέρως	
  διακήρυττε	
  ὅτι	
  τοῦ	
  
μακεδονικοῦ	
  ἀγῶνος	
  ἐκεῖνος	
  ὑπῆρξε	
  ὁ	
  
κυρίως	
  ἐμψυχωτής.	
  Καὶ	
  γνωρίζω	
  ταῦτα	
  
ἐξ	
  ἰδίας	
  ἀντιλήψεως,	
  πρὸ	
  τῆς	
  εἰς	
  Ἀθήνας	
  
προσκλήσεώς	
  μου,	
  ὅτε	
  τὸ	
  1900	
  ἐν	
  
μυστικῇ	
  συνεννόησιν	
  αὐτὸς	
  μετὰ	
  τοῦ	
  Π/
χου	
  Ἰωακείμ	
  τοῦ	
  Γ΄,	
  ἀπεστάλην	
  εἰς	
  
Μακεδονίαν	
  διὰ	
  σπουδαίαν	
  μυστικὴν	
  
ὑπόθεσιν,	
  ὅτε	
  καὶ	
  ἐπυροβολήθην	
  ὑπὸ	
  
Βούλγαρον	
  παρὰ	
  τὸ	
  Μελένικον,	
  
τραματισθεὶς	
  ἐλαφρῶς	
  (εὐτυχῶς)	
  εἰς	
  τὸν	
  
ἀριστερόν	
  μου	
  βραχίονα.	
  Περὶ	
  τούτου	
  
γράφω	
  λεπτομερῶς	
  εἰς	
  τὰ	
  
ἀπομνημονεύματά	
  μου.	
  
	
   	
  	
  Κ.	
  a.	
  Ψάχος»	
  
«Ἡ	
  κυρία	
  αὐτὴ	
  ὅ,τι	
  γνωρίζει	
  τὸ	
  
ἐδιδάχθη	
  ἀπὸ	
  ἐμέ,	
  χωρὶς	
  οὐδὲ	
  ὀβολὸν	
  
νὰ	
  δεχθῶ	
  ποτέ.	
  Καὶ	
  αὐτὰ	
  τῆς	
  δῆθεν	
  
συλλογῆς	
  ταύτης	
  τὰ	
  ἄσματα	
  ἐγὼ	
  τῆς	
  τὰ	
  
ἐπιθεώρησα	
  καὶ	
  τὰ	
  κατέταξα	
  ὡς	
  
τρόπους	
  κ.λπ.	
  Ἐκ	
  τῶν	
  ὑστέρων	
  
ἀπεδείχθη	
  ἐκμεταλλεύτρια	
  τοῦ	
  
αἰσχίστου	
  εἴδους,	
  ἀλλὰ	
  καὶ	
  κακοήθης	
  
διότι	
  δι’	
  ὅσων	
  ἐν	
  τῷ	
  προλόγῳ	
  τῆς	
  
γράφει	
  ἀσυναρτήτων	
  ἀνοησιῶν,	
  ἐμὲ	
  
ὑπαινίσσεται.	
  Καλὰ	
  νὰ	
  πάθω.	
  Ἀφ’οὗ	
  
τοιούτου	
  εἴδους	
  τέρατα	
  ἐβοήθησα,	
  
ἐδίδαξα	
  και	
  ὑπεστήριξα.	
  	
  
	
   	
   	
  Κ.	
  a.	
  Ψάχος»	
  
Μέλπω	
  Ο.	
  Μερλιέ,	
  Τραγούδια	
  της	
  Ρούμελης,	
  
(Εκδόσεις	
  Κέντρου	
  Μικρασιατικών	
  Σπουδών,	
  
Αθήνα	
  1931)	
  
Αρχείο	
  Κωνσταντίνου	
  Α.	
  Ψάχου	
  
(οικία	
  Ψάχου)	
  
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη
«Ανθέμιον»	
  
	
  Πρόγραμμα	
  Εντοπισμού,	
  Καταγραφής,	
  Φωτογράφησης	
  και	
  
Ψηφιοποίησης	
  αρχειακού	
  Υλικού	
  των	
  Ρωμαίικων	
  Κοινοτήτων	
  της	
  Πόλης	
  
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη
Αρχείο	
  Ελληνικής	
  Λαογραφικής	
  Εταιρείας	
  
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη
Κέντρο	
  Μικρασιατικών	
  Σπουδών	
  
Αρχείο	
  Μέλπως	
  &	
  Οκτάβιου	
  Μερλιέ	
  
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη
«Φίλε	
  κ.	
  Ψάχε,	
  
	
  
Τὸ	
  γράμμα	
  μου	
  
αὐτὸ	
  ἔχει	
  σκοπὸ	
  ν’	
  
ἀνακρούση	
  
προηγούμενο	
  
γράμμα	
  μου,	
  ποὺ	
  
σᾶς	
  ἔστειλα	
  στοὺς	
  
Δελφούς	
  καὶ	
  ποὺ	
  
θὰ	
  χαρακτηρίσετε	
  
τὸ	
  ἐλάχιστο	
  ὡς	
  
ἀφελές	
  	
  
[...]»	
  	
  
«[...]	
  	
  
κακῶς,	
  κάκιστα	
  τὴν	
  
σιωπὴν	
  μου	
  ἐπὶ	
  τῶν	
  
γραφέντων	
  περὶ	
  τῆς	
  
συνεργασίας	
  σας	
  μὲ	
  
τὸν	
  κ.	
  Περνὼ	
  
ἀποδίδετε	
  ὡς	
  
συγκατάθεσιν	
  ἢ	
  ὡς	
  
ἀπόδειξιν	
  ἰδικήν	
  μου.	
  
Ἀνδρικὸν	
  εἶναι	
  νὰ	
  
γράφω	
  ἐνυπογράφως	
  
ὅ,τι	
  φρονῶ,	
  ὡς	
  πάντοτε	
  
ἢ	
  ἐν	
  παντὶ	
  ἔπραξα	
  
[...]».	
  
Ιστορικά	
  αρχεία	
  Μουσείου	
  Μπενάκη	
  
Αρχείο	
  Εύας	
  Πάλμερ	
  -­‐	
  Σικελιανού	
  
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη
«Ἀγαπητή	
  μου	
  κ.	
  Εὔα!	
  Μὲ	
  
μεγάλη	
  μου	
  χαρὰ	
  πῆρα	
  
σήμερα	
  τὸ	
  γράμμα	
  σας.	
  Ἐγὼ	
  
δὲν	
  σᾶς	
  ἔγραψα	
  γιατὶ	
  σ’	
  
αὐτὴν	
  τὴν	
  ὀλίγην	
  
ἀναύπαυσίν	
  σας	
  ἤθελα	
  νὰ	
  
μείνετε	
  ὅλως	
  διόλου	
  
ἀπερίσπαστη	
  καὶ	
  ἥσυχη,	
  
τουλάχιστον	
  ἀπὸ	
  μένα.	
  Καὶ	
  ὁ	
  
νοῦς	
  μου	
  καὶ	
  ἡ	
  καρδιὰ	
  μου	
  
εἶναι	
  μαζύ	
  σας	
  καὶ	
  σᾶς	
  
συλλογιέμαι	
  κάθε	
  στιγμή.	
  Καὶ	
  
ἄν	
  ἠμποροῦσα	
  θὰ	
  ἐρχόμουνα	
  
κοντά	
  σας	
  λίγες	
  μέρες.	
  Μὰ	
  
μοῦ	
  εἶναι	
  πολὺ	
  δύσκολο	
  τὸ	
  
πρᾶγμα.	
  Εἶμαι	
  μόνος	
  καὶ	
  δὲν	
  
μπορῶ	
  νὰ	
  ἀπομακρυνθῶ	
  ἀπὸ	
  
τὸ	
  σπίτι	
  [...]».	
  
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη
Αρχείο	
  Ωδείου	
  Αθηνών	
  
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη
Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη
1 of 32

Recommended

Mουσικές διαδρομές των εφήβων by
Mουσικές διαδρομές των εφήβωνMουσικές διαδρομές των εφήβων
Mουσικές διαδρομές των εφήβωνGymnasio Lampeias
146 views33 slides
Μίκης Θεοδωράκης: ο άνθρωπος, ο πολιτικός, ο δημιουργός by
Μίκης Θεοδωράκης: ο άνθρωπος, ο πολιτικός, ο δημιουργόςΜίκης Θεοδωράκης: ο άνθρωπος, ο πολιτικός, ο δημιουργός
Μίκης Θεοδωράκης: ο άνθρωπος, ο πολιτικός, ο δημιουργόςkalliopibek
1.9K views124 slides
Θεόφιλος Χατζημιχαήλ (προβολή βίντεο) by
Θεόφιλος Χατζημιχαήλ (προβολή βίντεο)Θεόφιλος Χατζημιχαήλ (προβολή βίντεο)
Θεόφιλος Χατζημιχαήλ (προβολή βίντεο)teotsav
624 views16 slides
Το Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα Κουρμπανά by
Το Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα ΚουρμπανάΤο Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα Κουρμπανά
Το Αρχείο του Ωδείου Αθηνών ως πηγή κοινωνιολογικής έρευνας / Στέλλα ΚουρμπανάVera Kriezi
267 views10 slides
Το θεατρο στην κλασικη εποχη (Ppt) by
Το θεατρο στην κλασικη εποχη (Ppt)Το θεατρο στην κλασικη εποχη (Ppt)
Το θεατρο στην κλασικη εποχη (Ppt)geormak
2.2K views9 slides
Θεόφιλος Χατζημιχαήλ (βιογραφικά στοιχεία) by
Θεόφιλος Χατζημιχαήλ (βιογραφικά στοιχεία)Θεόφιλος Χατζημιχαήλ (βιογραφικά στοιχεία)
Θεόφιλος Χατζημιχαήλ (βιογραφικά στοιχεία)teotsav
932 views19 slides

More Related Content

What's hot

Νίκος Εγγονόπουλος by
Νίκος ΕγγονόπουλοςΝίκος Εγγονόπουλος
Νίκος Εγγονόπουλοςmariastamou2013
1.7K views36 slides
Ο ζωγράφος Θεόφιλος by
Ο ζωγράφος ΘεόφιλοςΟ ζωγράφος Θεόφιλος
Ο ζωγράφος Θεόφιλοςgelrentinas2014
1.9K views50 slides
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ by
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗAlexandra Gerakini
10.3K views6 slides
εισαγωγή στη δραματική ποίηση by
εισαγωγή στη δραματική ποίησηεισαγωγή στη δραματική ποίηση
εισαγωγή στη δραματική ποίησηEmmanouela Diakosavva
2K views45 slides
Εισαγωγή στο αρχαίο δράμα by
Εισαγωγή στο αρχαίο δράμαΕισαγωγή στο αρχαίο δράμα
Εισαγωγή στο αρχαίο δράμαNasia Fatsi
3.4K views39 slides

What's hot(20)

Νίκος Εγγονόπουλος by mariastamou2013
Νίκος ΕγγονόπουλοςΝίκος Εγγονόπουλος
Νίκος Εγγονόπουλος
mariastamou20131.7K views
Ο ζωγράφος Θεόφιλος by gelrentinas2014
Ο ζωγράφος ΘεόφιλοςΟ ζωγράφος Θεόφιλος
Ο ζωγράφος Θεόφιλος
gelrentinas20141.9K views
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ by Alexandra Gerakini
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Alexandra Gerakini10.3K views
Εισαγωγή στο αρχαίο δράμα by Nasia Fatsi
Εισαγωγή στο αρχαίο δράμαΕισαγωγή στο αρχαίο δράμα
Εισαγωγή στο αρχαίο δράμα
Nasia Fatsi3.4K views
Επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων-Φύλλο εργασίας by Alexandra Gerakini
Επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων-Φύλλο εργασίαςΕπίσκεψη στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων-Φύλλο εργασίας
Επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων-Φύλλο εργασίας
Alexandra Gerakini1.5K views
εισαγωγη στη δραματικη ποιηση by Zeta Stavropoulou
εισαγωγη στη δραματικη ποιησηεισαγωγη στη δραματικη ποιηση
εισαγωγη στη δραματικη ποιηση
Zeta Stavropoulou3.5K views
Περιοδικά και εικονογράφηση: Μια ανεξερεύνητη περιοχή by Tassos Α. Kaplanis
Περιοδικά και εικονογράφηση: Μια ανεξερεύνητη περιοχήΠεριοδικά και εικονογράφηση: Μια ανεξερεύνητη περιοχή
Περιοδικά και εικονογράφηση: Μια ανεξερεύνητη περιοχή
Aντιγόνη του Σοφοκλή -Εισαγωγή by Vassiliki Yiannou
Aντιγόνη του Σοφοκλή -ΕισαγωγήAντιγόνη του Σοφοκλή -Εισαγωγή
Aντιγόνη του Σοφοκλή -Εισαγωγή
Vassiliki Yiannou3.7K views
Συνοπτική επισκόπηση ιστορίας νεοελληνικής λογοτεχνίας (12ος-15ος αι.) by Tassos Α. Kaplanis
Συνοπτική επισκόπηση ιστορίας νεοελληνικής λογοτεχνίας (12ος-15ος αι.)Συνοπτική επισκόπηση ιστορίας νεοελληνικής λογοτεχνίας (12ος-15ος αι.)
Συνοπτική επισκόπηση ιστορίας νεοελληνικής λογοτεχνίας (12ος-15ος αι.)
Tassos Α. Kaplanis28.7K views
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ-Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ by ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ-Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ-Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ-Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Similar to Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη

οδυσσέας ελύτης ( 1911 1996) by
οδυσσέας ελύτης ( 1911 1996)οδυσσέας ελύτης ( 1911 1996)
οδυσσέας ελύτης ( 1911 1996)skourti
553 views15 slides
οδυσσέας ελύτης ( 1911 1996) by
οδυσσέας ελύτης ( 1911 1996)οδυσσέας ελύτης ( 1911 1996)
οδυσσέας ελύτης ( 1911 1996)skourti
261 views15 slides
“Η μουσική στη ζωή μας”, παρουσίαση by
 “Η μουσική στη ζωή μας”, παρουσίαση “Η μουσική στη ζωή μας”, παρουσίαση
“Η μουσική στη ζωή μας”, παρουσίασηKiki Lympero
1.9K views84 slides
οδυσσέας ελύτης by
οδυσσέας ελύτηςοδυσσέας ελύτης
οδυσσέας ελύτηςsomakris
1.2K views18 slides
αστικό τραγούδι (ρεμπέτικο) by
αστικό τραγούδι (ρεμπέτικο)αστικό τραγούδι (ρεμπέτικο)
αστικό τραγούδι (ρεμπέτικο)iouliaxalastara
489 views9 slides
ΝΙΚΟΣ ΓΑΤΣΟΣ by
ΝΙΚΟΣ ΓΑΤΣΟΣΝΙΚΟΣ ΓΑΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΓΑΤΣΟΣFani Karaoli
134 views8 slides

Similar to Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη(20)

οδυσσέας ελύτης ( 1911 1996) by skourti
οδυσσέας ελύτης ( 1911 1996)οδυσσέας ελύτης ( 1911 1996)
οδυσσέας ελύτης ( 1911 1996)
skourti553 views
οδυσσέας ελύτης ( 1911 1996) by skourti
οδυσσέας ελύτης ( 1911 1996)οδυσσέας ελύτης ( 1911 1996)
οδυσσέας ελύτης ( 1911 1996)
skourti261 views
“Η μουσική στη ζωή μας”, παρουσίαση by Kiki Lympero
 “Η μουσική στη ζωή μας”, παρουσίαση “Η μουσική στη ζωή μας”, παρουσίαση
“Η μουσική στη ζωή μας”, παρουσίαση
Kiki Lympero1.9K views
οδυσσέας ελύτης by somakris
οδυσσέας ελύτηςοδυσσέας ελύτης
οδυσσέας ελύτης
somakris1.2K views
αστικό τραγούδι (ρεμπέτικο) by iouliaxalastara
αστικό τραγούδι (ρεμπέτικο)αστικό τραγούδι (ρεμπέτικο)
αστικό τραγούδι (ρεμπέτικο)
iouliaxalastara489 views
ΝΙΚΟΣ ΓΑΤΣΟΣ by Fani Karaoli
ΝΙΚΟΣ ΓΑΤΣΟΣΝΙΚΟΣ ΓΑΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΓΑΤΣΟΣ
Fani Karaoli134 views
Μελοποιημένη ποίηση - Στάσεις ζωής, Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου, Υπεύθυνη καθηγήτ... by Εύα Ζαρκογιάννη
Μελοποιημένη ποίηση - Στάσεις ζωής, Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου, Υπεύθυνη καθηγήτ...Μελοποιημένη ποίηση - Στάσεις ζωής, Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου, Υπεύθυνη καθηγήτ...
Μελοποιημένη ποίηση - Στάσεις ζωής, Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου, Υπεύθυνη καθηγήτ...
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ by mono030156
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
mono0301568.8K views
αγγελοσ σικελιανοσ by Dimitra Stagia
αγγελοσ σικελιανοσαγγελοσ σικελιανοσ
αγγελοσ σικελιανοσ
Dimitra Stagia1.9K views
παρουσίαση by D K
παρουσίασηπαρουσίαση
παρουσίαση
D K2K views
26. Πνευματική ζωή, γράμματα και τέχνες στην ελλάδα το 19ο αι. by Kvarnalis75
26. Πνευματική ζωή, γράμματα και τέχνες στην ελλάδα το 19ο αι.26. Πνευματική ζωή, γράμματα και τέχνες στην ελλάδα το 19ο αι.
26. Πνευματική ζωή, γράμματα και τέχνες στην ελλάδα το 19ο αι.
Kvarnalis7518.3K views
μεσοπολεμος συμβολισμος-καρυωτακης-στο αγαλμα by Maria Sapraka
μεσοπολεμος συμβολισμος-καρυωτακης-στο αγαλμαμεσοπολεμος συμβολισμος-καρυωτακης-στο αγαλμα
μεσοπολεμος συμβολισμος-καρυωτακης-στο αγαλμα
Maria Sapraka9.1K views
Η Ιστορία της Μουσικής by 2lykeio
Η Ιστορία της ΜουσικήςΗ Ιστορία της Μουσικής
Η Ιστορία της Μουσικής
2lykeio2.2K views
ELITIS ODYSSEAS by xsklavent
ELITIS ODYSSEASELITIS ODYSSEAS
ELITIS ODYSSEAS
xsklavent5.1K views
Αλέκος Ξένος - Χρονολόγιο by stegichorus
Αλέκος Ξένος - ΧρονολόγιοΑλέκος Ξένος - Χρονολόγιο
Αλέκος Ξένος - Χρονολόγιο
stegichorus1.8K views
21.Εκκλησιαστικη Τεχνη Β΄- Μόνικα Κωνσταντίνου Γ΄3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦΟΥ by stillis
21.Εκκλησιαστικη Τεχνη Β΄- Μόνικα Κωνσταντίνου Γ΄3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦΟΥ21.Εκκλησιαστικη Τεχνη Β΄- Μόνικα Κωνσταντίνου Γ΄3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦΟΥ
21.Εκκλησιαστικη Τεχνη Β΄- Μόνικα Κωνσταντίνου Γ΄3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦΟΥ
stillis1.3K views

More from Vera Kriezi

Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε... by
Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...
Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...Vera Kriezi
252 views15 slides
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. Κονδυλίδου by
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. ΚονδυλίδουMOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. Κονδυλίδου
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. ΚονδυλίδουVera Kriezi
136 views33 slides
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος Παναγή by
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος ΠαναγήΕπιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος Παναγή
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος ΠαναγήVera Kriezi
204 views8 slides
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά... by
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...Vera Kriezi
335 views15 slides
Αρχείο Συλλόγου "Μανώλης Καλομοίρης" / Μυρτώ Οικονομίδου by
Αρχείο Συλλόγου "Μανώλης Καλομοίρης" / Μυρτώ ΟικονομίδουΑρχείο Συλλόγου "Μανώλης Καλομοίρης" / Μυρτώ Οικονομίδου
Αρχείο Συλλόγου "Μανώλης Καλομοίρης" / Μυρτώ ΟικονομίδουVera Kriezi
162 views29 slides
20 χρόνια Αρχείο Ελληνικής Μουσικής by
20 χρόνια Αρχείο Ελληνικής Μουσικής20 χρόνια Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
20 χρόνια Αρχείο Ελληνικής ΜουσικήςVera Kriezi
374 views61 slides

More from Vera Kriezi(20)

Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε... by Vera Kriezi
Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...
Η συμβολή της Μουσικής Βιβλιοθήκης στην "Λίλιαν Βουδούρη" στη μουσική εκπαίδε...
Vera Kriezi252 views
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. Κονδυλίδου by Vera Kriezi
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. ΚονδυλίδουMOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. Κονδυλίδου
MOOCs και Μουσικές Βιβλιοθήκες / Γ. Μυγδάνης, Ά. Κονδυλίδου
Vera Kriezi136 views
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος Παναγή by Vera Kriezi
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος ΠαναγήΕπιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος Παναγή
Επιστολές Αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη / Λοΐζος Παναγή
Vera Kriezi204 views
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά... by Vera Kriezi
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...
Ψηφιακό, μουσικό αποθετήριο Ευτέρπη: οι μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαγρά...
Vera Kriezi335 views
Αρχείο Συλλόγου "Μανώλης Καλομοίρης" / Μυρτώ Οικονομίδου by Vera Kriezi
Αρχείο Συλλόγου "Μανώλης Καλομοίρης" / Μυρτώ ΟικονομίδουΑρχείο Συλλόγου "Μανώλης Καλομοίρης" / Μυρτώ Οικονομίδου
Αρχείο Συλλόγου "Μανώλης Καλομοίρης" / Μυρτώ Οικονομίδου
Vera Kriezi162 views
20 χρόνια Αρχείο Ελληνικής Μουσικής by Vera Kriezi
20 χρόνια Αρχείο Ελληνικής Μουσικής20 χρόνια Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
20 χρόνια Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
Vera Kriezi374 views
Το αρχείο της Societas Rafaello Sanzio / Έλενα Παπαλεξίου, Αύρα Ξεπαπαδάκου, ... by Vera Kriezi
Το αρχείο της Societas Rafaello Sanzio / Έλενα Παπαλεξίου, Αύρα Ξεπαπαδάκου, ...Το αρχείο της Societas Rafaello Sanzio / Έλενα Παπαλεξίου, Αύρα Ξεπαπαδάκου, ...
Το αρχείο της Societas Rafaello Sanzio / Έλενα Παπαλεξίου, Αύρα Ξεπαπαδάκου, ...
Vera Kriezi321 views
Νέες προοπτικές, νέες ψηφιακές υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου: η περίπτω... by Vera Kriezi
Νέες προοπτικές, νέες ψηφιακές υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου: η περίπτω...Νέες προοπτικές, νέες ψηφιακές υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου: η περίπτω...
Νέες προοπτικές, νέες ψηφιακές υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου: η περίπτω...
Vera Kriezi273 views
Presentation at 1st Conference on Music Libraries, Archives & Documentation C... by Vera Kriezi
Presentation at 1st Conference on Music Libraries, Archives & Documentation C...Presentation at 1st Conference on Music Libraries, Archives & Documentation C...
Presentation at 1st Conference on Music Libraries, Archives & Documentation C...
Vera Kriezi166 views
Δημιουργικός προγραμματισμός στη μουσική / Γιάννης Μυγδάνης, Μαίη Κοκκίδου by Vera Kriezi
Δημιουργικός προγραμματισμός στη μουσική / Γιάννης Μυγδάνης, Μαίη ΚοκκίδουΔημιουργικός προγραμματισμός στη μουσική / Γιάννης Μυγδάνης, Μαίη Κοκκίδου
Δημιουργικός προγραμματισμός στη μουσική / Γιάννης Μυγδάνης, Μαίη Κοκκίδου
Vera Kriezi231 views
Μουσικές βιβλιοθήκες: pourquoi et pour qui? by Vera Kriezi
Μουσικές βιβλιοθήκες: pourquoi et pour qui?Μουσικές βιβλιοθήκες: pourquoi et pour qui?
Μουσικές βιβλιοθήκες: pourquoi et pour qui?
Vera Kriezi138 views
Μουσική Βιβλιοθήκη Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης / Σμαρώ-Μαρία Αναγνωστοπούλου by Vera Kriezi
Μουσική Βιβλιοθήκη Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης / Σμαρώ-Μαρία ΑναγνωστοπούλουΜουσική Βιβλιοθήκη Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης / Σμαρώ-Μαρία Αναγνωστοπούλου
Μουσική Βιβλιοθήκη Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης / Σμαρώ-Μαρία Αναγνωστοπούλου
Vera Kriezi727 views
Το ιστορικό αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας "Μάντζαρος" / Γεράσιμος Μαρτίνης by Vera Kriezi
Το ιστορικό αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας "Μάντζαρος" / Γεράσιμος ΜαρτίνηςΤο ιστορικό αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας "Μάντζαρος" / Γεράσιμος Μαρτίνης
Το ιστορικό αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας "Μάντζαρος" / Γεράσιμος Μαρτίνης
Vera Kriezi121 views
Καθιερωμένα δεδομένα, μουσικά έργα και δημιουργοί: εφαρμογή του προτύπου Reso... by Vera Kriezi
Καθιερωμένα δεδομένα, μουσικά έργα και δημιουργοί: εφαρμογή του προτύπου Reso...Καθιερωμένα δεδομένα, μουσικά έργα και δημιουργοί: εφαρμογή του προτύπου Reso...
Καθιερωμένα δεδομένα, μουσικά έργα και δημιουργοί: εφαρμογή του προτύπου Reso...
Vera Kriezi233 views
Ο θεσμός του άβατου του Αγίου Όρους παλαιότερα και σήμερα by Vera Kriezi
Ο θεσμός του άβατου του Αγίου Όρους παλαιότερα και σήμεραΟ θεσμός του άβατου του Αγίου Όρους παλαιότερα και σήμερα
Ο θεσμός του άβατου του Αγίου Όρους παλαιότερα και σήμερα
Vera Kriezi313 views
Ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και ανάδειξη του μουσικού αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη ... by Vera Kriezi
Ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και ανάδειξη του μουσικού αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη ...Ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και ανάδειξη του μουσικού αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη ...
Ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και ανάδειξη του μουσικού αρχείου Σόλωνα Μιχαηλίδη ...
Vera Kriezi193 views
Αρχείο Σόλωνος Μιχαηλίδη: αναφορά στις θεματικές ενότητες και στις σημαντικές... by Vera Kriezi
Αρχείο Σόλωνος Μιχαηλίδη: αναφορά στις θεματικές ενότητες και στις σημαντικές...Αρχείο Σόλωνος Μιχαηλίδη: αναφορά στις θεματικές ενότητες και στις σημαντικές...
Αρχείο Σόλωνος Μιχαηλίδη: αναφορά στις θεματικές ενότητες και στις σημαντικές...
Vera Kriezi144 views
Η Μουσική Βιβλιοθήκη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας / Ασπασία Τα... by Vera Kriezi
Η Μουσική Βιβλιοθήκη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας / Ασπασία Τα...Η Μουσική Βιβλιοθήκη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας / Ασπασία Τα...
Η Μουσική Βιβλιοθήκη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας / Ασπασία Τα...
Vera Kriezi131 views
Τεκμηρίωση των ιστορικών ηχογραφήσεων στην Ελλάδα: η περίπτωση του ρεμπέτικου... by Vera Kriezi
Τεκμηρίωση των ιστορικών ηχογραφήσεων στην Ελλάδα: η περίπτωση του ρεμπέτικου...Τεκμηρίωση των ιστορικών ηχογραφήσεων στην Ελλάδα: η περίπτωση του ρεμπέτικου...
Τεκμηρίωση των ιστορικών ηχογραφήσεων στην Ελλάδα: η περίπτωση του ρεμπέτικου...
Vera Kriezi237 views
Η μουσική συλλογή από την αυλή του Όθωνα / Helena Dorfner by Vera Kriezi
Η μουσική συλλογή από την αυλή του Όθωνα / Helena DorfnerΗ μουσική συλλογή από την αυλή του Όθωνα / Helena Dorfner
Η μουσική συλλογή από την αυλή του Όθωνα / Helena Dorfner
Vera Kriezi208 views

Recently uploaded

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣssuser43d27b
36 views22 slides
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.ssuser43d27b
28 views14 slides
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ssuser43d27b
10 views8 slides
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx7gymnasiokavalas
11 views14 slides
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxssuser86b52c
8 views18 slides
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
20 views13 slides

Recently uploaded(20)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b36 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b28 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas11 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c8 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas20 views
Βρίσκοντας τα μνημεία by Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki11 views
Triti_Hlikia_2023.pptx by 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist63 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki14 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram12 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou37 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou54 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c10 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 views
Veroia in Autumn.pdf by dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 views
Η δική μου Παναγιά by hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 48 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c9 views

Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949) / Ευ. Χαλδαιάκη

 • 1. Α ξ ι ο π ο ί η σ η   α ρ χ ε ι α κ ώ ν   π η γ ώ ν   κ α ι   δευτερογενών   πληροφοριών   για   τη   βιογράφηση  του  Κ.  Α.  Ψάχου  (1869-­‐1949)   Αρχείο  Ψάχου,  Βιβλιοθήκη  Ψάχου,  «Ανθέμιον»,  Ελληνική   Λαογραφική  Εταιρεία,  Κέντρο  Μικρασιατικών  Σπουδών,   Μουσείο  Μπενάκη,  Ωδείο  Αθηνών   Ευαγγελία  Χαλδαιάκη   Υποψήφια  διδάκτορας  Τμήματος  Τουρκικών  και  Σύγχρονων  Ασιατικών  Σπουδών  ΕΚΠΑ  
 • 3. Κτητορικές   Στο  πρώτο  φύλλο  κάθε  αντικειμένου  αναγράφεται  το   ονοματεπώνυμο  του  Ψάχου  και  η  ημερομηνία  κτήσης.   Πολλές  φορές  αναφέρεται  και  ο  τόπος  στον  οποίο  βρισκόταν   όταν  το  απέκτησε.   Αφιερωματικές   Σημειώσεις  γραμμένες  από  άλλα  πρόσωπα,  αφιερώσεις  σε   βιβλία  τα  οποία  έχουν  δωρηθεί  στον  Ψάχο.   Διορθωτικές-­‐ παρεμβατικές   Σημειώσεις  του  Ψάχου  που  παρεισάγονται  στα  κείμενα  των   βιβλίων,  περιοδικών-­‐εφημερίδων,  διορθώνοντας  κάποιο   τυπογραφικό,  γραμματικό  ή  βιβλιογραφικό  λάθος.  Πολλές   παρεμβάσεις  τέτοιου  είδους  συναντάμε  και  σε  παρτιτούρες.     Σχολιαστικές   Αναγραφές  προσωπικών  σκέψεων  επί  απόψεων  των   συγγραφέων  ή  επί  ολοκλήρων  άρθρων  αλλά  ακόμη  και   γνώμες  του  Ψάχου  για  τους  ίδιους  τους  συγγραφείς.   Προσιδιάζουν  στη  συγγραφή  προσωπικού  ημερολογίου     Βιβλιοθήκη  Κωνσταντίνου  Α.  Ψάχου   (ΤΜΣ,  ΕΚΠΑ)   Είδη  σημειώσεων  Ψάχου  στη  Βιβλιοθήκη  του:  
 • 6. Σύγγραμμα   Αφιέρωση   Samuel  Baud-­‐Bovy,  Τραγούδια  των  Δωδεκανήσων,  τόμ.  Α΄,  (Αθήνα  1935)   Τοῦ  κυρίου  Κωνστ.  Ψάχου   ποὺ  μᾶς  χάρισε  τόσα  δημοτικὰ  τρα-­‐   γούδια,  προσφέρω  αὐτὰ  τὰ  τραγούδια   τῶν  Δωδεκάνησων   Samuel  Baud-­‐Bovy   Ἀθήναι,  19.IV.36   Άγις  Θέρος,  Δημοτικά  τραγούδια   Εἰς  τὸν  φίλον   κ.  Κ.  Ἀ.  Ψάχον   Ἄγις  Θέρος   Μιχαήλ  Γ.  Μιχαηλίδης-­‐Νουάρος,  Καρπαθιακά  μνημεία.  Α΄:  Δημοτικά   τραγούδια  Καρπάθου,  (Αθήνα  1928)   Τῷ  Ψάχῳ  τῆς  πατρίου   μουσικῆς  σκαπανέα   Κον  Κον  Ψάχῳ   συγγραφέαν   Μ.  Μιχαηλίδης   Ἀθήνα   20-­‐2-­‐32   Γεώργιος  Δ.  Παχτίκος,  260  δημώδη  ελληνικά  άσματα  από  του  στόματος  του   ελλληνικού  λαού,  τόμ.  Α΄,  (Αθήνα  1905)   Τῷ  φιλτάτῳ  μοι  κ.  Κ.  Ψάχῳ,  Καθηγητῇ  τῆς  Βυζαντινῆς  Μουσικῆς   Μνήμης  χάριν   Ὁ  πονήσας   Γ.  Δ.  Παχτ   Εύα  Σικελιανού,  Τρεις  διαλέξεις,  (Αθήνα  1921)   Στὸν  ἀγαπημένο  διδάσκαλό  μου   Εὔα  Σικελιανοῦ   Θεόδωρος  Συναδινός,  Το  ελληνικό  τραγούδι.  Πέντε  διαλέξεις-­‐συναυλίαι,   (Αθήνα  1922)   Στὸν  φίλτατο  καὶ   ἐκλεκτὸ  φίλο  καὶ     μουσικολόγο  κ.  Κ.  Ψά-­‐   χον    Μὲ  ἀγάπη   Θ.  Συναδινός   Κωσταντίνος  Τομπόλης,  Σχολικά  άσματα,  (Λευκωσία  1939)     Τῷ  πεπνυμένῳ  τῆς  Ἱερᾶς  μουσικῆς   μύστῃ  Κῳ  Κωνσταντίνῳ  Ψάχῳ   τιμῆς  καὶ  ἐκτιμήσεως  ἕνεκεν.   Κωσταντίνος  Τομπόλης   Δείγμα  πίνακα  αφιερωματικών  σημειώσεων  Βιβλιοθήκης  Ψάχου  
 • 7. Σύγγραμμα/  τεύχος  εφημερίδας-­‐περιοδικού   Διορθωτικές-­‐παρεμβατικές  σημειώσεις   Σχολιαστικές  σημειώσεις   Samuel  Baud-­‐Bovy,  Τραγούδια  των   Δωδεκανήσσων,  τόμ.  Α΄,  (Αθήνα  1935)   -  ἀνοησίαι  καὶ  ἄγνοια  (σ.  κ΄)   -  ἀνοησίαι,  εἶναι  ὁ  λέγετος  ἥχος  (σ.  κστ΄)   Σπ.  δε  Βιαζής,  «Ἐκκλησιαστικὰ  ἔθιμα  ἐν   Ζακύνθῳ.  Ὁ  ὕμνος  τῶν  παθῶν»,  Φόρμιγξ,  περ.   Β΄,  έτ.  Ε΄,  αρ.  23-­‐24,  (Αθήνα  15-­‐31  Μαρτίου   1910),  σσ.  1-­‐2   -  Τί  σπουδαία  μουσική!!!  Νὰ  μὴ  βασκαθῆ  καὶ   αὐτὴ  καὶ  ὁ  γράφων  τόσας  φλυαρίας!  Ψς  (σ.   2)   Μανουήλ  Ι.  Γεδεών,  Βυζαντινών   καλαισθησία,  (Αθήνα  1931)   -  Ἴδε  Κ.  Ψάχου  «Τὸ  βυζ.  δημώδες  ἆσμα»   εἰς  περιοδικὸν  «Μουσικὴ  Ζωή»  (σ.  24)       Σπυρίδων  Ζαμπέλιος,  Πόθεν  η  κοινή  λέξις   τραγουδώ;,  (Αθήνα  1859)       -  Πρωτότυπος  καὶ  σοφωτάτη  μελέτη   διδάσκουσα,  πατάσσουσα,  ἐμψυχοῦσα!  31   Δ/βρίου  1909,  Κ.  Α.  Ψάχος  (σ.  88)   Μέλπω  Ο.  Μερλιέ,  Τραγούδια  της  Ρούμελης,   (Αθήνα  1931)   -  ἀμάθεια,  θρασύτις,  κακοήθεια  (σ.  ιδ΄)   Μισαήλ  Μισαηλίδης,  «Περὶ  τοῦ  ἐν  τῇ  καθ’   ἡμᾶς  ἐκκλησιαστικὴ  μουσικὴ  ὑπάρχοντος   μέν,  ἀλλὰ  καὶ  μὴ  ὑπάρχοντος  πλαγίου   τετάρτου  ήχου»,  Φόρμιγξ,  έτ.  Α΄,  αρ.  1,   (Αθήνα  1  Οκτωβρίου  1901),  σ.  3   -  ἀρλοῦμπες!   Γεώργιος  Παχτίκος,  Δημώδη  ελληνικά   άσματα  από  του  στόματος  του  ελληνικού   λαού,  τόμ.  Α΄,  (Αθήνα  1905)   -  ρυθμός  2  ½  !!!  (σ.  242)   -  9/8  !  (σ.  246)   -  9/8  (σ.  247)   -  9/8  (σ.  371)   -  ἀμάθεια  (σ.  μγ΄)   -  4  ½  θὰ  πεῖ  τίποτε!  ἀμάθεια  (σ.  252)   Ι.  Α.  Σακελλαρίδης,  «Μουσικαὶ  διατριβαί.   Περὶ  τοῦ  ὕμνου  τοῦ  Παλαιολόγου-­‐Ἡ  ἐπὶ  τῶν   μεγάλων  σημαδιῶν  συζήτησις»,  Φόρμιγξ,   περ.  Β΄,  έτ.  Α΄,  αρ.  5,  (Αθήνα  15  Μαΐου  1905),   σσ.  3-­‐4   -  Ἡ  ἀλεποῦ  τὰ  κάμνει  κρεμαστάρια  Ψς  (σ.  3)   Δείγμα  πίνακα  σημειώσεων  Βιβλιοθήκης  Ψάχου  
 • 8. [Άγνωστος],  «Απομνημονεύματα  και   αποκαλύψεις  μαρτυρικής  πρωθυπουργίας»,   Νέος  Ελληνομνήμων,  τόμ.  15,  τ.  Β΄-­‐Γ΄,  (Αθήνα   30  Σεπτεμβρίου  1921),  σσ.  229-­‐235   «Ἔχων  τὴν  τιμὴν  καὶ  τὸ  εὐτύχημα  νὰ   τύχω  τῆς  εὐνοίας  τοῦ  τότε  Διαδόχου   Κωνσταντίνου  πλειοδότου  εἰς  ὅσα   γράφει  ὁ  ἀείμνηστος  Λάμπρος.   Ἰδιαιτέρως  διακήρυττε  ὅτι  τοῦ   μακεδονικοῦ  ἀγῶνος  ἐκεῖνος  ὑπῆρξε  ὁ   κυρίως  ἐμψυχωτής.  Καὶ  γνωρίζω  ταῦτα   ἐξ  ἰδίας  ἀντιλήψεως,  πρὸ  τῆς  εἰς  Ἀθήνας   προσκλήσεώς  μου,  ὅτε  τὸ  1900  ἐν   μυστικῇ  συνεννόησιν  αὐτὸς  μετὰ  τοῦ  Π/ χου  Ἰωακείμ  τοῦ  Γ΄,  ἀπεστάλην  εἰς   Μακεδονίαν  διὰ  σπουδαίαν  μυστικὴν   ὑπόθεσιν,  ὅτε  καὶ  ἐπυροβολήθην  ὑπὸ   Βούλγαρον  παρὰ  τὸ  Μελένικον,   τραματισθεὶς  ἐλαφρῶς  (εὐτυχῶς)  εἰς  τὸν   ἀριστερόν  μου  βραχίονα.  Περὶ  τούτου   γράφω  λεπτομερῶς  εἰς  τὰ   ἀπομνημονεύματά  μου.        Κ.  a.  Ψάχος»  
 • 9. «Ἡ  κυρία  αὐτὴ  ὅ,τι  γνωρίζει  τὸ   ἐδιδάχθη  ἀπὸ  ἐμέ,  χωρὶς  οὐδὲ  ὀβολὸν   νὰ  δεχθῶ  ποτέ.  Καὶ  αὐτὰ  τῆς  δῆθεν   συλλογῆς  ταύτης  τὰ  ἄσματα  ἐγὼ  τῆς  τὰ   ἐπιθεώρησα  καὶ  τὰ  κατέταξα  ὡς   τρόπους  κ.λπ.  Ἐκ  τῶν  ὑστέρων   ἀπεδείχθη  ἐκμεταλλεύτρια  τοῦ   αἰσχίστου  εἴδους,  ἀλλὰ  καὶ  κακοήθης   διότι  δι’  ὅσων  ἐν  τῷ  προλόγῳ  τῆς   γράφει  ἀσυναρτήτων  ἀνοησιῶν,  ἐμὲ   ὑπαινίσσεται.  Καλὰ  νὰ  πάθω.  Ἀφ’οὗ   τοιούτου  εἴδους  τέρατα  ἐβοήθησα,   ἐδίδαξα  και  ὑπεστήριξα.          Κ.  a.  Ψάχος»   Μέλπω  Ο.  Μερλιέ,  Τραγούδια  της  Ρούμελης,   (Εκδόσεις  Κέντρου  Μικρασιατικών  Σπουδών,   Αθήνα  1931)  
 • 10. Αρχείο  Κωνσταντίνου  Α.  Ψάχου   (οικία  Ψάχου)  
 • 12. «Ανθέμιον»    Πρόγραμμα  Εντοπισμού,  Καταγραφής,  Φωτογράφησης  και   Ψηφιοποίησης  αρχειακού  Υλικού  των  Ρωμαίικων  Κοινοτήτων  της  Πόλης  
 • 18. Κέντρο  Μικρασιατικών  Σπουδών   Αρχείο  Μέλπως  &  Οκτάβιου  Μερλιέ  
 • 20. «Φίλε  κ.  Ψάχε,     Τὸ  γράμμα  μου   αὐτὸ  ἔχει  σκοπὸ  ν’   ἀνακρούση   προηγούμενο   γράμμα  μου,  ποὺ   σᾶς  ἔστειλα  στοὺς   Δελφούς  καὶ  ποὺ   θὰ  χαρακτηρίσετε   τὸ  ἐλάχιστο  ὡς   ἀφελές     [...]»    
 • 21. «[...]     κακῶς,  κάκιστα  τὴν   σιωπὴν  μου  ἐπὶ  τῶν   γραφέντων  περὶ  τῆς   συνεργασίας  σας  μὲ   τὸν  κ.  Περνὼ   ἀποδίδετε  ὡς   συγκατάθεσιν  ἢ  ὡς   ἀπόδειξιν  ἰδικήν  μου.   Ἀνδρικὸν  εἶναι  νὰ   γράφω  ἐνυπογράφως   ὅ,τι  φρονῶ,  ὡς  πάντοτε   ἢ  ἐν  παντὶ  ἔπραξα   [...]».  
 • 22. Ιστορικά  αρχεία  Μουσείου  Μπενάκη   Αρχείο  Εύας  Πάλμερ  -­‐  Σικελιανού  
 • 24. «Ἀγαπητή  μου  κ.  Εὔα!  Μὲ   μεγάλη  μου  χαρὰ  πῆρα   σήμερα  τὸ  γράμμα  σας.  Ἐγὼ   δὲν  σᾶς  ἔγραψα  γιατὶ  σ’   αὐτὴν  τὴν  ὀλίγην   ἀναύπαυσίν  σας  ἤθελα  νὰ   μείνετε  ὅλως  διόλου   ἀπερίσπαστη  καὶ  ἥσυχη,   τουλάχιστον  ἀπὸ  μένα.  Καὶ  ὁ   νοῦς  μου  καὶ  ἡ  καρδιὰ  μου   εἶναι  μαζύ  σας  καὶ  σᾶς   συλλογιέμαι  κάθε  στιγμή.  Καὶ   ἄν  ἠμποροῦσα  θὰ  ἐρχόμουνα   κοντά  σας  λίγες  μέρες.  Μὰ   μοῦ  εἶναι  πολὺ  δύσκολο  τὸ   πρᾶγμα.  Εἶμαι  μόνος  καὶ  δὲν   μπορῶ  νὰ  ἀπομακρυνθῶ  ἀπὸ   τὸ  σπίτι  [...]».