ΛΑΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ FOLK SONG
• Σζλοσ τθσ δεκαετίασ του   • By the end of 50ties ’50 , το μπουηοφκι ζπαψε   , bouzouki became in (ιδιαίτερα για τ...
• Με τθν ανάπτυξθ τθσ διςκογραφίασ και του ραδιοφϊνου , το λαϊκό τραγοφδι φτάνει ς’ όλθ τθν Ελλάδα και δθμιουργεί τισ...
•  Πολλά απ’ τα λαϊκά τραγοφδια των  δεκαετιϊν ’60-ϋ70 παρουςιάηουν ζνα                     • On t...
• Ο κόςμοσ άκουγε όλα αυτά τα τραγοφδια και τουσ τραγουδιςτζσ τθσ εποχισ , ςε ταβζρνεσ και λαϊκά μαγαηιά . Αυτι θ δια...
• Κατά τα μζςα τθσ δεκαετίασ   • Mid 70’s entertainment του ’70 , όμωσ , θ        found its home in big flashy ...
• Οι άνκρωποι με χαμθλά ειςοδιματα κλείνονται ςτο ςπίτι και διαςκεδάηουν μπροςτά ςτθν τθλεόραςθ .• Low budget people ...
Μερικοί απ’ τουσ ςπουδαιότερουσεκπροςώπουσ του λαϊκοφ τραγουδιοφτων δεκαετιών ’60 , ’70 είναι:Well known singers of folk s...
΢τζλιοσ Καηαντίδθσ         Stelios Kazantzidis• Κζρδιςε αδιαφιλονίκθτα τον τίτλο  • He has been loved and admire...
Μανώλησ Χιώτησ Manolis Chiotis•  Κάνει τθν επανάςταςθ ,        •  A music revolutionary , changing the  μετατρζ...
Γιϊργοσ Ηαμπζτασ George Zambetas• ΢υνκζτθσ , βάρδοσ του λαϊκοφ   • Composer , folk song singer τραγουδιοφ και δεξιοτζχν...
Ηαμπζτασ : ϋϋ ο πιο καλόσ ο μακθτισ’’
Λαϊκό τραγούδι
Λαϊκό τραγούδι
Λαϊκό τραγούδι
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Λαϊκό τραγούδι

405 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
405
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Λαϊκό τραγούδι

 1. 1. ΛΑΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ FOLK SONG
 2. 2. • Σζλοσ τθσ δεκαετίασ του • By the end of 50ties ’50 , το μπουηοφκι ζπαψε , bouzouki became in (ιδιαίτερα για τθν μεςαία fashion . As a matter of τάξθ ) να είναι fact a new species of song καταδικαςμζνο ςτο πυρ was born , the folk song . το εξϊτερον και μετατράπθκε ςε μόδα . Ζτςι άρχιςε πλζον να διαμορφϊνεται ζνα νζο είδοσ , το λεγόμενο λαϊκό τραγοφδι .
 3. 3. • Με τθν ανάπτυξθ τθσ διςκογραφίασ και του ραδιοφϊνου , το λαϊκό τραγοφδι φτάνει ς’ όλθ τθν Ελλάδα και δθμιουργεί τισ πρϊτεσ φίρμεσ ( τραγουδιςτζσ , ςυνκζτεσ , ςτιχουργοί ).• Music records and radio were the means through which folk song ( singers and composers ) became well known and popular.
 4. 4. • Πολλά απ’ τα λαϊκά τραγοφδια των δεκαετιϊν ’60-ϋ70 παρουςιάηουν ζνα • On the other hand αποτζλεςμα πολφ ικανοποιθτικό από , anybody could enjoy αιςκθτικι άποψθ . those singers at the• Πολλά τραγοφδια δίνουν τθν αίςκθςθ τθσ τελειότθτασ , είναι Greek taverns .Among αριςτουργιματα . Δεν είναι τυχαίο , ότι παρόλο που ζχουν περάςει those songs there are a πολλά χρόνια , εξακολουκοφν να lot of high quality είναι πολφ δθμοφιλι και να ςυγκινοφν τισ νζεσ γενιζσ. ones, being classics up• Ασ μθν ξεχνάμε ότι θ Φραγκοςυριανι to now . είναι 70 χρονϊν . Σο νφχτωςε χωρίσ φεγγάρι και θ ςυννεφιαςμζνθ Κυριακι 60 χρονϊν
 5. 5. • Ο κόςμοσ άκουγε όλα αυτά τα τραγοφδια και τουσ τραγουδιςτζσ τθσ εποχισ , ςε ταβζρνεσ και λαϊκά μαγαηιά . Αυτι θ διαςκζδαςθ ιταν προςιτι ςτα φτωχά και μεςαία ςτρϊματα .
 6. 6. • Κατά τα μζςα τθσ δεκαετίασ • Mid 70’s entertainment του ’70 , όμωσ , θ found its home in big flashy διαςκζδαςθ μεταφζρκθκε places , away from modest απ’ τθν οικογενειακι taverns .Electronic sound ταβζρνα , ςτα μεγάλα and sound effects replaced χλιδάτα μαγαηιά , με τον sentiment . θλεκτρικό ιχο ςτα όργανα , ζκο και λοιπά θχθτικά εφζ. Σα λεγόμενα μπουηοφκια . Εδϊ , κυριαρχεί το ςπάςιμο των πιάτων , τα λουλοφδια , θ επίδειξθ πλοφτου και όλα αυτά φζρνουν αλλαγι ςτο ρεπερτόριο .
 7. 7. • Οι άνκρωποι με χαμθλά ειςοδιματα κλείνονται ςτο ςπίτι και διαςκεδάηουν μπροςτά ςτθν τθλεόραςθ .• Low budget people can’t afford it so they stay at home , watching TV.
 8. 8. Μερικοί απ’ τουσ ςπουδαιότερουσεκπροςώπουσ του λαϊκοφ τραγουδιοφτων δεκαετιών ’60 , ’70 είναι:Well known singers of folk songs at60ties and 70ties have been :
 9. 9. ΢τζλιοσ Καηαντίδθσ Stelios Kazantzidis• Κζρδιςε αδιαφιλονίκθτα τον τίτλο • He has been loved and admired του λαϊκοφ ερμθνευτι . by many fans .With a certain vibe Αγαπικθκε φανατικά . Με τθ in his voice and interpretation μοναδικι υφι τθσ φωνισ του και became the feelings and pains τθν πθγαία ερμθνευτικι γκάμα expression of an entire κατόρκωςε να εκφράςει τισ generation. αγωνίεσ τουσ φόβουσ και τθσ • People difficult to survive ελπίδεσ μιασ ολόκλθρθσ γενιάσ , because of extreme poverty and ανκρϊπων , για τουσ οποίουσ θ social difficulties. επιβίωςθ δεν ιταν τόςο • Kazantzidis has been the αυτονόθτθ . Τπιρξε ο immigration songs interpreter. βαςικότεροσ εκπρόςωποσ των Songs relieving the hurts of τραγουδιϊν τθσ μετανάςτευςθσ immigrant Greeks all over the Σραγοφδια που ςυντρόφευαν world and especially in Germany. τουσ Ζλλθνεσ που βρζκθκαν μακριά απ’ τθν πατρίδα τουσ .
 10. 10. Μανώλησ Χιώτησ Manolis Chiotis• Κάνει τθν επανάςταςθ , • A music revolutionary , changing the μετατρζποντασ το τρίχορδο three – cord bouzouki to four – cord μπουηοφκι ςε τερτάχορδο . one , actually expanding melody Επεκτείνει και διευρφνει τισ , harmony and sound bouzouki forms μελωδικζσ ικανότθτεσ , τθν αρμονία . και τισ θχθτικζσ φόρμεσ του • Chiotis was influenced by jazz and μπουηουκιοφ . Ο Χιϊτθσ ζχει Latin rhythms. He implemented τηαηίςτικεσ και λατινοαμερικάνικεσ bouzouki to upper class through his επιρροζσ . Χάραξε νζουσ μελωδικοφσ special ability in it. He ,even , played δρόμουσ . Τπιρξε μεγάλοσ bouzouki at the White House , invited δεξιοτζχνθσ και ιταν αυτόσ που by USA president Lyndon Johnson. ζβαλε το μπουηοφκι ςτα ςαλόνια . Ζκανε τισ ενορχθςτρϊςεισ των πρϊτων λαϊκϊν τραγουδιϊν του Μίκθ Θεοδωράκθ . Ζχει τραγουδιςει μπροςτά ςε πολλοφσ θγεμόνεσ χωρϊν και μάλιςτα είχε κλθκεί ςτον Λευκό Οίκο για τα γενζκλια του προζδρου Λίντον Σηόνςον .
 11. 11. Γιϊργοσ Ηαμπζτασ George Zambetas• ΢υνκζτθσ , βάρδοσ του λαϊκοφ • Composer , folk song singer τραγουδιοφ και δεξιοτζχνθσ and bouzouki virtuoso . του μπουηουκιοφ . Κζντθςε με • He was the performer of the τισ ξεχωριςτζσ εκτελζςεισ ςτισ great artistic composers ειςαγωγζσ και τα τραγοφδια Theodorakis and Chatzithakis . του Θεοδωράκθ . ΢ολίςτ ςε • Famous not only for his πολλά τραγοφδια του Μάνου exquisite bouzouki play and Χατηθδάκθ . Πθγαίοσ singing but for his jokes . , ακυρόςτομοσ , χιουμορίςτασ He had created ,also . ΢υμμετζχει ςε περιςςότερεσ , soundtracks for over 100 of από 100 ταινίεσ του the flourishing Greek movies ακμάηοντα τότε Ελλθνικοφ of the 60ties. κινθματογράφου .
 12. 12. Ηαμπζτασ : ϋϋ ο πιο καλόσ ο μακθτισ’’

×