รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Like this document? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 • 1,111 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,111
On Slideshare
883
From Embeds
228
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
24
Comments
0
Likes
0

Embeds 228

http://www.nattapon.com 228

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. การรายงานผลการประเมินตนเอง(Self Assessment Report)ประจาปีการศึกษา 2555ครั้งที่ 1นายณัฐพล บัวอุไรตาแหน่ง ครู ระดับ คศ.1 วิทยฐานะ -อัตราเงินเดือน 15,440 บาท เงินประจาตาแหน่ง - ค่าตอบแทน -ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
 • 2. นายณัฐพล บัวอุไรตาแหน่ง ครู ระดับ คศ.1 วิทยฐานะ –อัตราเงินเดือน 15,440 บาท เงินประจาตาแหน่ง – ค่าตอบแทน –ประจา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาปฏิบัติหน้าที่1. ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มีนักเรียนในปกครอง 47 คนเป็นนักเรียนชาย 19 คน นักเรียนหญิง 25 คนเป็นครูที่ปรึกษาร่วมกับ ครูวราพร อุลหัสสา2. การสอนสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นักเรียน 45 คนสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นักเรียน 44 คนสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 นักเรียน 45 คนสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นักเรียน 44 คนสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 นักเรียน 44 คนสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 นักเรียน 45 คนสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 นักเรียน 44 คนสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 นักเรียน 45 คนสอนวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม (ง32211) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นักเรียน 22 คนสอนวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม (ง32211) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นักเรียน 22 คนสอนวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม (ง32211) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 นักเรียน 22 คนสอนวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม (ง32211) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 นักเรียน 22 คนสอนวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม (ง32211) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 นักเรียน 22 คนสอนวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม (ง32211) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นักเรียน 22 คน*หมายเหตุ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ผู้สอนคือ น.ส.สุนันทา อาจหาญ (นักศึกษาฝึกสอน)จานวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 12 ชั่วโมง ชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมงแบบรายงานการประเมินตนเอง
 • 3. 3. กิจกรรมชุมนุม “หมากรุกไทย”4. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 15. หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน6. ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา7. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน
 • 4. ตารางแสดงผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบที่ วิชาชั้น/ห้องจานวนนักเรียนจานวนนักเรียนจาแนกตามผลการสอบ (คน) จานวน3-4คิดเป็นร้อยละ4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส1 ง 31104 ม.4/1 45 7 14 12 9 2 - - - - - 33 73.342 ง 31104 ม.4/2 47 - - 8 12 19 5 2 - 1 - 8 17.023 ง 31104 ม.4/3 46 1 1 9 6 12 9 8 - - - 11 23.914 ง 31104 ม.4/4 48 - 3 9 17 14 1 3 - - 1 12 25.005 ง 31104 ม.4/5 48 - - 1 7 15 9 15 - 1 - 1 2.086 ง 31104 ม.4/6 47 - 1 5 9 22 7 3 - - - 6 12.777 ง 31104 ม.4/7 47 - - 2 4 11 20 9 - - 1 2 4.268 ง 31104 ม.4/8 45 - - 7 15 18 5 - - - - 7 15.56สรุปวิชา ง 31104 373 8 19 53 79 113 56 40 0 2 2 80 21.749 ง 32211 ม.5/1 43 38 1 3 - 1 - - - - - 42 97.6810 ง 32211 ม.5/2 44 38 4 2 - - - - - - - 44 100.0011 ง 32211 ม.5/3 39 17 15 5 - - - 1 - 1 - 37 94.8712 ง 32211 ม.5/4 43 27 7 5 1 1 1 - - 1 - 39 54.7013 ง 32211 ม.5/5 45 15 6 7 7 3 4 2 - - 1 28 62.2214 ง 32211 ม.5/6 42 4 6 7 5 3 3 3 10 - 1 17 40.48สรุปวิชา ง 32211 256 139 39 29 13 8 8 6 10 2 2 207 74.99สรุปรวม 629 147 58 82 92 121 64 46 10 4 4 287 48.37จากตารางพบว่า นักเรียนที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) มีนักเรียนทั้งหมด373 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับ 3 - 4 จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74และนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม (ง32211) มีนักเรียนทั้งหมด 256 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับ 3–4 จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 74.99งานสอน
 • 5. แผนภูมิสรุปผลการสอนวิชา ง31104แผนภูมิสรุปผลการสอนวิชา ง322114547 4648 48 47 474533811 1216270102030405060ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8จำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ได้ 3-443 443943454242443739281705101520253035404550ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6จำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ได้ 3-4
 • 6. แผนภูมิสรุปผลการสอน (ภาพรวม)37325680207050100150200250300350400ง31104 ง32211จำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ได้ 3-4
 • 7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาที่สอนที่ วิชา ชั้น/ห้องจานวนนักเรียนค่าเฉลี่ย(̅)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)C.V.1 ง 31104 ม.4/1 45 73.90 5.77 7.812 ง 31104 ม.4/2 47 64.02 5.07 7.923 ง 31104 ม.4/3 46 62.50 7.65 12.244 ง 31104 ม.4/4 48 65.51 5.30 8.095 ง 31104 ม.4/5 48 58.46 5.83 9.976 ง 31104 ม.4/6 47 62.46 5.29 8.487 ง 31104 ม.4/7 47 58.69 4.86 8.298 ง 31104 ม.4/8 45 64.46 4.21 6.54สรุปวิชา ง31104 373 63.75 5.50 8.679 ง 32211 ม.5/1 43 87.58 7.93 9.0610 ง 32211 ม.5/2 44 86.77 6.10 7.0311 ง 32211 ม.5/3 39 79.71 7.54 9.4512 ง 32211 ม.5/4 43 81.90 8.55 10.4513 ง 32211 ม.5/5 45 74.65 12.04 16.1314 ง 32211 ม.5/6 42 60.17 19.00 31.59สรุปวิชา ง32211 256 78.46 10.19 13.95สรุปรวม 333 71.11 7.85 11.31จากตาราง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบเท่ากับ63.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.50 และสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) มีค่าเท่ากับ 8.67 สรุปได้ว่าการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดีมากและรายวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม (ง32211) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบเท่ากับ 87.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.19 และสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) มีค่าเท่ากับ 13.95 สรุปได้ว่าการสอนวิชาภาษาซีและอัลกอริทึมในเกณฑ์ดีและภาพรวมของการสอนทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 71.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.85และสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) มีค่าเท่ากับ 11.31 สรุปได้ว่าการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี
 • 8. จากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่พิเศษหัวหน้างานแผนงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกา ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดังนี้1. ศึกษาระเบียบปฏิบัติงานแผนงานโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2. เข้ารับการอบรมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี3. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 25554. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 25565. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 25566. ติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2556จากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จัดการดูแลคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่ายของโรงเรียน ดังนี้1. พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐาน และมีจานวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดใหญ่ และมีคอมพิวเตอร์จานวนห้องเรียนละ 50 เครื่อง2. จัดหาสื่อการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และจัดทาระบบ E-Learning เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ของตนเองได้ง่าย สะดวก สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา3. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มาให้บริการในโรงเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการ และพัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน โดยได้เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละอาคารเรียน และจัดทาระบบ wifi สาหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วบริเวณโรงเรียนงานดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนงานแผนงานโรงเรียน
 • 9. รูปภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ได้ดาเนินการปรับปรุงใหม่
 • 10. ข้าพเจ้าพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ให้เป็นปัจจุบันทันต่อข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของทางโรงเรียน และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการนาเสนอกิจกรรมและงานต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
 • 11. วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ3 เม.ย. 2555 วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Power Point2010โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา4 เม.ย. 2555 วิทยากร การเข้าค่ายWorkshop Photoshopโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา30 มิ.ย. – 4ก.ค. 55วิทยากรอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)โรงแรมแกรนด์ ไชน่าปริ้นเซส กรุงเทพฯสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.16 – 20 ก.ค.55วิทยากรอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายกสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.31 ก.ค. – 2ส.ค. 55วิทยากรการสร้างและใช้สื่อออนไลน์เพื่อนาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 49-10 ส.ค.2555วิทยากร และคณะทางานการอบรมเชิงปฏิบัติการ รร.ในฝันการงานอาชีพและเทคโนโลยีหลักสูตร1 Mini Companyและ OSOBหลักสูตร2เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านสังคมออนไลน์ และหลักสูตร OSOBโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา30 ส.ค. – 1ก.ย. 55วิทยากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูคณิตศาสตร์ก้าวไกลด้วยSocial Media”โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา6 – 7 ก.ย. วิทยากรการอบรมเชิง โรงเรียนเตรียม กลุ่มสาระการเรียนรู้การการพัฒนาบุคลากร
 • 12. 55 ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดปทุมธานีอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกางานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาการอบรม (1 เม.ย. 55 – 30 ก.ย. 55)วัน/เดือน/ปี วิชาที่อบรมหรือดูงาน สถานที่อบรมหรือดูงานวุฒิ อ้างอิง หน่วยงานที่จัด23 – 27เม.ย. 55ประชุมสัมมนาวิทยากรแกนนา หลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนโรงแรมแม็กซ์พระรามเก้า กรุงเทพฯสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสพฐ.24-26 พ.ค.55อบรมส่งเสริมและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)8 พ.ค. 55 การประชุมปฏิบัติการรองผู้อานวยการโรงเรียนหรือหัวหน้างานแผนงานงบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)6-9 มิ.ย. 55 การประชุมสัมมนาวิทยากรแกนนาและฝึกความชานาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)โรงแรมแม็กซ์พระรามเก้า กรุงเทพฯสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสพฐ.28 มิ.ย. 55 ประชุมผู้รับผิดชอบด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ(Data ManagementCenter)สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)การอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
 • 13. 29 มิ.ย. 55 การประชุมปฏิบัติการจัดทาข้อมูล School Mappingประจาปีงบประมาณ 2555สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)9-10 ส.ค.2555ผู้ช่วยวิทยากร และคณะทางานการอบรมเชิงปฏิบัติการ รร.ในฝันการงานอาชีพและเทคโนโลยีหลักสูตร1 Mini Companyและ OSOBหลักสูตร2เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านสังคมออนไลน์ และหลักสูตร OSOBห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกาเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา19 ส.ค.2555ผู้ช่วยวิทยากร การอบรมค่าย ROBOTห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกาเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาการติดตามนักเรียนในชั้นเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบนักเรียนชั้นที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 48 คนเป็นชาย 18 คน เป็นหญิง 30 คนจากการที่ข้าพเจ้าได้ทาความรู้จักกับนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน และคัดกรองแล้ว พบว่ามีนักเรียนปกติ (ไม่มีปัญหา) 45 คนมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 2 คนมีนักเรียนที่มีปัญหา 1 คนโดยนักเรียนที่เสี่ยงและมีปัญหานั้น เป็นการเสี่ยงและมีปัญหา ดังนี้ด้านการเรียน 5 คน ได้แก่หน้าที่ครูที่ปรึกษา
 • 14. 1. นายอังคาร กองชัย2. นายวิศรุต ผ่องเผือก3. นายธธาตรี แก้วฉาย4. นายวสุพล ไวว่อง5. นายฉัตรมงคล ญาติมากด้านพฤติกรรม - คน ได้แก่ด้านชู้สาว(เพศ) - คนด้านยาเสพติด 2 คน1. นายอังคาร กองชัย2. นายธธาตรี แก้วฉายหนีเรียน/โดดเรียน 1 คน1. นายอังคาร กองชัยด้านฐานะการเงิน - คน ได้แก่ความประพฤติ (ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์) ของนักเรียนในห้องที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ พบว่ามีความรับผิดชอบ 26 คนมีวินัย 38 คนมีความสนใจใฝ่รู้ 14 คนมีความซื่อสัตย์ 37 คนอยู่อย่างพอเพียง 25 คนมีความคิดริเริ่ม 9 คนมีความกตัญญู 45 คนมีความเสียสละ 32 คนพึ่งตนเอง 21 คนมีจิตอาสา 29 คนพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบรักษาความสะอาด 27 คนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 30 คน
 • 15. ชอบทาลายสิ่งของ - คนชอบทากิจกรรม 22 คนขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ข้อมูลถูกต้อง และเป็นผลงานที่ปรากฏซึ่งเกิดจากการปฏิบัติจริงลงชื่อ........................................................ผู้บันทึก(นายณัฐพล บัวอุไร)วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ลงชื่อ.........................................................(นายประสงค์ สุบรรณพงษ์)ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555
 • 16. ภาคผนวก
 • 17. ผลการเรียนของนักเรียน
 • 18. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • 19. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน