รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

925 views
823 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
925
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
264
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 1. 1. การรายงานผลการประเมินตนเอง(Self Assessment Report)ประจาปีการศึกษา 2555ครั้งที่ 1นายณัฐพล บัวอุไรตาแหน่ง ครู ระดับ คศ.1 วิทยฐานะ -อัตราเงินเดือน 15,440 บาท เงินประจาตาแหน่ง - ค่าตอบแทน -ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
 2. 2. นายณัฐพล บัวอุไรตาแหน่ง ครู ระดับ คศ.1 วิทยฐานะ –อัตราเงินเดือน 15,440 บาท เงินประจาตาแหน่ง – ค่าตอบแทน –ประจา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาปฏิบัติหน้าที่1. ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มีนักเรียนในปกครอง 47 คนเป็นนักเรียนชาย 19 คน นักเรียนหญิง 25 คนเป็นครูที่ปรึกษาร่วมกับ ครูวราพร อุลหัสสา2. การสอนสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นักเรียน 45 คนสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นักเรียน 44 คนสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 นักเรียน 45 คนสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นักเรียน 44 คนสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 นักเรียน 44 คนสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 นักเรียน 45 คนสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 นักเรียน 44 คนสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 นักเรียน 45 คนสอนวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม (ง32211) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นักเรียน 22 คนสอนวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม (ง32211) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นักเรียน 22 คนสอนวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม (ง32211) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 นักเรียน 22 คนสอนวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม (ง32211) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 นักเรียน 22 คนสอนวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม (ง32211) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 นักเรียน 22 คนสอนวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม (ง32211) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นักเรียน 22 คน*หมายเหตุ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ผู้สอนคือ น.ส.สุนันทา อาจหาญ (นักศึกษาฝึกสอน)จานวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 12 ชั่วโมง ชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมงแบบรายงานการประเมินตนเอง
 3. 3. 3. กิจกรรมชุมนุม “หมากรุกไทย”4. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 15. หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน6. ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา7. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน
 4. 4. ตารางแสดงผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบที่ วิชาชั้น/ห้องจานวนนักเรียนจานวนนักเรียนจาแนกตามผลการสอบ (คน) จานวน3-4คิดเป็นร้อยละ4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส1 ง 31104 ม.4/1 45 7 14 12 9 2 - - - - - 33 73.342 ง 31104 ม.4/2 47 - - 8 12 19 5 2 - 1 - 8 17.023 ง 31104 ม.4/3 46 1 1 9 6 12 9 8 - - - 11 23.914 ง 31104 ม.4/4 48 - 3 9 17 14 1 3 - - 1 12 25.005 ง 31104 ม.4/5 48 - - 1 7 15 9 15 - 1 - 1 2.086 ง 31104 ม.4/6 47 - 1 5 9 22 7 3 - - - 6 12.777 ง 31104 ม.4/7 47 - - 2 4 11 20 9 - - 1 2 4.268 ง 31104 ม.4/8 45 - - 7 15 18 5 - - - - 7 15.56สรุปวิชา ง 31104 373 8 19 53 79 113 56 40 0 2 2 80 21.749 ง 32211 ม.5/1 43 38 1 3 - 1 - - - - - 42 97.6810 ง 32211 ม.5/2 44 38 4 2 - - - - - - - 44 100.0011 ง 32211 ม.5/3 39 17 15 5 - - - 1 - 1 - 37 94.8712 ง 32211 ม.5/4 43 27 7 5 1 1 1 - - 1 - 39 54.7013 ง 32211 ม.5/5 45 15 6 7 7 3 4 2 - - 1 28 62.2214 ง 32211 ม.5/6 42 4 6 7 5 3 3 3 10 - 1 17 40.48สรุปวิชา ง 32211 256 139 39 29 13 8 8 6 10 2 2 207 74.99สรุปรวม 629 147 58 82 92 121 64 46 10 4 4 287 48.37จากตารางพบว่า นักเรียนที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) มีนักเรียนทั้งหมด373 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับ 3 - 4 จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74และนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม (ง32211) มีนักเรียนทั้งหมด 256 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับ 3–4 จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 74.99งานสอน
 5. 5. แผนภูมิสรุปผลการสอนวิชา ง31104แผนภูมิสรุปผลการสอนวิชา ง322114547 4648 48 47 474533811 1216270102030405060ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8จำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ได้ 3-443 443943454242443739281705101520253035404550ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6จำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ได้ 3-4
 6. 6. แผนภูมิสรุปผลการสอน (ภาพรวม)37325680207050100150200250300350400ง31104 ง32211จำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ได้ 3-4
 7. 7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาที่สอนที่ วิชา ชั้น/ห้องจานวนนักเรียนค่าเฉลี่ย(̅)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)C.V.1 ง 31104 ม.4/1 45 73.90 5.77 7.812 ง 31104 ม.4/2 47 64.02 5.07 7.923 ง 31104 ม.4/3 46 62.50 7.65 12.244 ง 31104 ม.4/4 48 65.51 5.30 8.095 ง 31104 ม.4/5 48 58.46 5.83 9.976 ง 31104 ม.4/6 47 62.46 5.29 8.487 ง 31104 ม.4/7 47 58.69 4.86 8.298 ง 31104 ม.4/8 45 64.46 4.21 6.54สรุปวิชา ง31104 373 63.75 5.50 8.679 ง 32211 ม.5/1 43 87.58 7.93 9.0610 ง 32211 ม.5/2 44 86.77 6.10 7.0311 ง 32211 ม.5/3 39 79.71 7.54 9.4512 ง 32211 ม.5/4 43 81.90 8.55 10.4513 ง 32211 ม.5/5 45 74.65 12.04 16.1314 ง 32211 ม.5/6 42 60.17 19.00 31.59สรุปวิชา ง32211 256 78.46 10.19 13.95สรุปรวม 333 71.11 7.85 11.31จากตาราง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31104) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบเท่ากับ63.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.50 และสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) มีค่าเท่ากับ 8.67 สรุปได้ว่าการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดีมากและรายวิชาภาษาซีและอัลกอริทึม (ง32211) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบเท่ากับ 87.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.19 และสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) มีค่าเท่ากับ 13.95 สรุปได้ว่าการสอนวิชาภาษาซีและอัลกอริทึมในเกณฑ์ดีและภาพรวมของการสอนทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 71.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.85และสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) มีค่าเท่ากับ 11.31 สรุปได้ว่าการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี
 8. 8. จากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่พิเศษหัวหน้างานแผนงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกา ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดังนี้1. ศึกษาระเบียบปฏิบัติงานแผนงานโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2. เข้ารับการอบรมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี3. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 25554. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 25565. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 25566. ติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2556จากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จัดการดูแลคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่ายของโรงเรียน ดังนี้1. พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐาน และมีจานวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดใหญ่ และมีคอมพิวเตอร์จานวนห้องเรียนละ 50 เครื่อง2. จัดหาสื่อการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และจัดทาระบบ E-Learning เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ของตนเองได้ง่าย สะดวก สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา3. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มาให้บริการในโรงเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการ และพัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน โดยได้เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละอาคารเรียน และจัดทาระบบ wifi สาหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วบริเวณโรงเรียนงานดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนงานแผนงานโรงเรียน
 9. 9. รูปภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ได้ดาเนินการปรับปรุงใหม่
 10. 10. ข้าพเจ้าพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ให้เป็นปัจจุบันทันต่อข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของทางโรงเรียน และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการนาเสนอกิจกรรมและงานต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
 11. 11. วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ3 เม.ย. 2555 วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Power Point2010โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา4 เม.ย. 2555 วิทยากร การเข้าค่ายWorkshop Photoshopโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา30 มิ.ย. – 4ก.ค. 55วิทยากรอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)โรงแรมแกรนด์ ไชน่าปริ้นเซส กรุงเทพฯสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.16 – 20 ก.ค.55วิทยากรอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายกสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.31 ก.ค. – 2ส.ค. 55วิทยากรการสร้างและใช้สื่อออนไลน์เพื่อนาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 49-10 ส.ค.2555วิทยากร และคณะทางานการอบรมเชิงปฏิบัติการ รร.ในฝันการงานอาชีพและเทคโนโลยีหลักสูตร1 Mini Companyและ OSOBหลักสูตร2เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านสังคมออนไลน์ และหลักสูตร OSOBโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา30 ส.ค. – 1ก.ย. 55วิทยากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูคณิตศาสตร์ก้าวไกลด้วยSocial Media”โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา6 – 7 ก.ย. วิทยากรการอบรมเชิง โรงเรียนเตรียม กลุ่มสาระการเรียนรู้การการพัฒนาบุคลากร
 12. 12. 55 ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดปทุมธานีอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกางานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาการอบรม (1 เม.ย. 55 – 30 ก.ย. 55)วัน/เดือน/ปี วิชาที่อบรมหรือดูงาน สถานที่อบรมหรือดูงานวุฒิ อ้างอิง หน่วยงานที่จัด23 – 27เม.ย. 55ประชุมสัมมนาวิทยากรแกนนา หลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนโรงแรมแม็กซ์พระรามเก้า กรุงเทพฯสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสพฐ.24-26 พ.ค.55อบรมส่งเสริมและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)8 พ.ค. 55 การประชุมปฏิบัติการรองผู้อานวยการโรงเรียนหรือหัวหน้างานแผนงานงบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)6-9 มิ.ย. 55 การประชุมสัมมนาวิทยากรแกนนาและฝึกความชานาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)โรงแรมแม็กซ์พระรามเก้า กรุงเทพฯสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสพฐ.28 มิ.ย. 55 ประชุมผู้รับผิดชอบด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ(Data ManagementCenter)สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)การอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
 13. 13. 29 มิ.ย. 55 การประชุมปฏิบัติการจัดทาข้อมูล School Mappingประจาปีงบประมาณ 2555สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)9-10 ส.ค.2555ผู้ช่วยวิทยากร และคณะทางานการอบรมเชิงปฏิบัติการ รร.ในฝันการงานอาชีพและเทคโนโลยีหลักสูตร1 Mini Companyและ OSOBหลักสูตร2เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านสังคมออนไลน์ และหลักสูตร OSOBห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกาเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา19 ส.ค.2555ผู้ช่วยวิทยากร การอบรมค่าย ROBOTห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกาเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาการติดตามนักเรียนในชั้นเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบนักเรียนชั้นที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 48 คนเป็นชาย 18 คน เป็นหญิง 30 คนจากการที่ข้าพเจ้าได้ทาความรู้จักกับนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน และคัดกรองแล้ว พบว่ามีนักเรียนปกติ (ไม่มีปัญหา) 45 คนมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 2 คนมีนักเรียนที่มีปัญหา 1 คนโดยนักเรียนที่เสี่ยงและมีปัญหานั้น เป็นการเสี่ยงและมีปัญหา ดังนี้ด้านการเรียน 5 คน ได้แก่หน้าที่ครูที่ปรึกษา
 14. 14. 1. นายอังคาร กองชัย2. นายวิศรุต ผ่องเผือก3. นายธธาตรี แก้วฉาย4. นายวสุพล ไวว่อง5. นายฉัตรมงคล ญาติมากด้านพฤติกรรม - คน ได้แก่ด้านชู้สาว(เพศ) - คนด้านยาเสพติด 2 คน1. นายอังคาร กองชัย2. นายธธาตรี แก้วฉายหนีเรียน/โดดเรียน 1 คน1. นายอังคาร กองชัยด้านฐานะการเงิน - คน ได้แก่ความประพฤติ (ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์) ของนักเรียนในห้องที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ พบว่ามีความรับผิดชอบ 26 คนมีวินัย 38 คนมีความสนใจใฝ่รู้ 14 คนมีความซื่อสัตย์ 37 คนอยู่อย่างพอเพียง 25 คนมีความคิดริเริ่ม 9 คนมีความกตัญญู 45 คนมีความเสียสละ 32 คนพึ่งตนเอง 21 คนมีจิตอาสา 29 คนพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบรักษาความสะอาด 27 คนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 30 คน
 15. 15. ชอบทาลายสิ่งของ - คนชอบทากิจกรรม 22 คนขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ข้อมูลถูกต้อง และเป็นผลงานที่ปรากฏซึ่งเกิดจากการปฏิบัติจริงลงชื่อ........................................................ผู้บันทึก(นายณัฐพล บัวอุไร)วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ลงชื่อ.........................................................(นายประสงค์ สุบรรณพงษ์)ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555
 16. 16. ภาคผนวก
 17. 17. ผลการเรียนของนักเรียน
 18. 18. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 19. 19. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

×