Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

1,517 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 1. 1. การรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจาปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 นายณัฐพล บัวอุไร ตาแหน่ง ครู ระดับ คศ.1 วิทยฐานะ - อัตราเงินเดือน 18,690 บาท เงินประจาตาแหน่ง - ค่าตอบแทน - ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
 2. 2. นายณัฐพล บัวอุไร ตาแหน่ง ครู ระดับ คศ.1 วิทยฐานะ – อัตราเงินเดือน 18,690 บาท เงินประจาตาแหน่ง – ค่าตอบแทน – ประจา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่ 1. ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 มีนักเรียนในปกครอง 42 คน เป็นนักเรียนชาย 26 คน นักเรียนหญิง 16 คน 2. การสอน สอนวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ง32212) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นักเรียน 45 คน สอนวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ง32212) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นักเรียน 45 คน สอนวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ง32212) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 นักเรียน 43 คน สอนวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ง32212) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 นักเรียน 42 คน สอนวิชาโครงงานอาชีพ 2 (ง31202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 นักเรียน 45 คน จานวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 12 ชั่วโมง ชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง รวม 11 ชั่วโมง 3. กิจกรรมชุมนุม “หุ่นยนต์” 4. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5. หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 6. หัวหน้างานแผนงานวิชาการ 7. ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 8. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน แบบรายงานการประเมินตนเอง
 3. 3. ตารางแสดงผลการสอนในวิชา ง32212 ที่ วิชา ชั้น/ ห้อง จานวน นักเรียน จานวนนักเรียนจาแนกตามผลการสอบ (คน) จานวน 3-4 คิดเป็นร้อยละ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 1 ง 32212 ม.5/1 45 44 1 - - - - - - - - 45 100.00 2 ง 32212 ม.5/2 45 45 - - - - - - - - - 45 100.00 3 ง 32212 ม.5/3 43 36 6 1 - - - - - - - 43 100.00 4 ง 32212 ม.5/8 42 21 8 5 4 1 1 - 2 - - 34 80.95 สรุปวิชา ง 32212 175 166 44 24 3 1 2 2 9 0 0 167 95.43 จากตารางพบว่า นักเรียนที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ง32212) มีนักเรียนทั้งหมด 175 คน นักเรียน ส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับ 3 - 4 จานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 95.43 แผนภูมิสรุปผลการสอนวิชา ง32212 45 45 43 42 45 45 43 34 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/8 จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่ได้ 3-4 งานสอน
 4. 4. ตารางแสดงผลการสอนในวิชา ง31202 ที่ วิชา ชั้น/ ห้อง จานวน นักเรียน จานวนนักเรียนจาแนกตามผลการสอบ (คน) จานวน 3-4 คิดเป็นร้อยละ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 1 ง 31202 ม.4/8 45 32 10 3 - - - - - - - 45 100.00 สรุปวิชา ง 31202 45 32 10 3 - - - - - - - 45 100.00 จากตารางพบว่า นักเรียนที่เรียนวิชาโครงงานอาชีพ 2 (ง31202) มีนักเรียนทั้งหมด 45 คน นักเรียนส่วนใหญ่ มีผลการเรียนในระดับ 3 - 4 จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แผนภูมิสรุปผลการสอนวิชา ง31202 45 45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ม.4/8 จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่ได้ 3-4
 5. 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา ง32212 ที่ วิชา ชั้น/ห้อง จานวน นักเรียน ค่าเฉลี่ย (𝑿̅) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) C.V. 1 ง 32212 ม.5/1 45 91.93 3.16 3.44 2 ง 32212 ม.5/2 45 93.26 3.00 3.21 3 ง 32212 ม.5/3 43 91.32 6.79 7.44 4 ง 32212 ม.5/8 42 75.40 13.04 17.29 สรุปวิชา ง32212 252 77.87 9.05 12.72 จากตาราง รายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ง32212) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบเท่ากับ 77.87 ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.05 และสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) มีค่าเท่ากับ 12.72 สรุปได้ว่าการสอนวิชาการ เขียนโปรแกรมขั้นสูงในเกณฑ์ดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา ง31202 ที่ วิชา ชั้น/ห้อง จานวน นักเรียน ค่าเฉลี่ย (𝑿̅) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) C.V. 1 ง 31202 ม.4/8 45 81.22 2.17 5.44 สรุปวิชา ง31202 45 81.22 2.17 5.44 จากตาราง รายวิชาโครงงานอาชีพ 2 (ง31202) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบเท่ากับ 81.22 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 2.17 และสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) มีค่าเท่ากับ 5.44 สรุปได้ว่าการสอนโครงงานอาชีพ 2 อยู่ ในเกณฑ์ดี
 6. 6. จากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่พิเศษหัวหน้างานแผนงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดังนี้ 1. ศึกษา อบรม และเข้าร่วมประชุมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และการกาหนดกล ยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 2. ศึกษา อบรม และเข้าร่วมประชุมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี 3. ศึกษาระเบียบปฏิบัติงานแผนงานโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. เข้ารับการอบรมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 5. ติดตามและสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามไตรมาสการใช้งบประมาณ และรายงานต่อผู้บริหาร สถานศึกษา 6. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2557 7. รายงานแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556 ผล การดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2556 ต่อคณะผู้บริหารและผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง จากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน ข้าพเจ้าได้ จัดการดูแลคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่ายของโรงเรียน ดังนี้ 1. พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐาน และมีจานวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุง และซ่อมแซมเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ 2. จัดหาสื่อการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และจัดทาระบบ E-Learning เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อ เพื่อการเรียนรู้ของตนเองได้ง่าย สะดวก สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 3. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มาให้บริการใน โรงเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการ และพัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน โดยได้เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แต่ละอาคารเรียน และจัดทาระบบ wifi สาหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วบริเวณโรงเรียน งานดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน งานแผนงานโรงเรียน
 7. 7. ข้าพเจ้าพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ให้เป็นปัจจุบันทันต่อข่าวสารและการ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของทางโรงเรียน และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการนาเสนอกิจกรรมและงาน ต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
 8. 8.  เป็นคณะกรรมการทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับเขตพื้นที่การศึกษา มี หน้าที่ดังนี้ 1. ติดตาม ดูแลและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาในด้านการให้บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์ และไอซีที 2. จัดทาแผนการพัฒนาไอซีทีให้กับโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  เป็นคณะกรรมการทางานและวิทยากรในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้สื่อสังคม ออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน และการบูรณาการการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน มี หน้าที่ดังนี้ 1. เป็นคณะทางานร่วมกันร่างหลักสูตรอบรมและพัฒนาครูในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการ จัดการเรียนการสอน และการบูรณาการการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 2. เป็นทีมงานวิทยากรในการบรรยายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ เรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ หน้าที่พิเศษในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน้าที่พิเศษในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 9. 9. วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ 23-24 ม.ค. 57 อบรมค่ายหุ่นยนต์ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ ปทุมธานี การอบรม (1 ต.ค. 56 – 31 มี.ค. 57) วัน/เดือน/ ปี วิชาที่อบรมหรือดูงาน สถานที่อบรมหรือดู งาน วุฒิ อ้างอิง หน่วยงานที่จัด 11-13 พ.ย. 56 สัมมนาการใช้สื่อสังคม ออนไลน์ในการจัดการ เรียนการสอน ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติ กรุงเทพฯ - ศธ 04005/734 สานักเทคโนโลยีเพื่อ การเรียนการสอน สานักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 23-24 ม.ค. 57 อบรมค่ายหุ่นยนต์ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เกียรติ บัตร คาสั่ง 16/2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 21-25 ก.พ. 57 ประชุมวางแผนการ ดาเนินงานและจัดทา หลักสูตรการอบรม ยกระดับบุคลากรครูและ นักเรียนด้านการนา เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การ ปฏิรูปกระบวนการเรียน การสอน โรงแรมแม็กซ์ พระรามเก้า - ศธ 04005/ ว22 สานักเทคโนโลยีเพื่อ การเรียนการสอน สานักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากร
 10. 10. วัน/เดือน/ ปี วิชาที่อบรมหรือดูงาน สถานที่อบรมหรือดู งาน วุฒิ อ้างอิง หน่วยงานที่จัด 27-28 ก.พ. 57 อบรมค่ายอาชีพสร้างสรรค์ โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี และฟาร์ม โชคชัย - คาสั่ง 30/2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 8-10 ก.พ. 57 ดูงานโครงการช่างหัวมัน โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ และ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.เพชรบุรี และ จ.สุราษฎร์ธานี - คาสั่ง 60/2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี จากการที่ข้าพเจ้า นายณัฐพล บัวอุไร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4, ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ 1. ผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ รายการแข่ง คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 1 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม. 3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราธร อุเทน 2. เด็กชายปราโมท ทองทวี 1. นายณัฐพล บัวอุไร 2. นางสาวชุติรัตน์ กาญจนธนชัย 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ อัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รอง ชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.วนิสา จาปาพั้ว น.ส.ศิริพร เพชรล้อม น.ส.ศุภิสรา พันสร้อย ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร ไตรทรัพย์ นายณัฐพล บัวอุไร 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ ผสม ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม - นายกนกพล กันทะเรือน นายกวินวัชร์ โฆษิตโชติอนันต์ นายกัณตธี วงษ์คงคา นายสืบสกุล จวบอรุณ ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร ไตรทรัพย์ นายณัฐพล บัวอุไร ผลงานนักเรียน
 11. 11. จากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สรุปได้ว่ามีรายการที่ชนะเลิศและเข้าแข่งขันต่อ ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จานวน 1 รายการ ได้แก่ 1. การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 2. ผลการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ รายการแข่ง คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84.4 ทอง 12 ด.ช.นราธร อุเทน ด.ช.ปราโมท ทองทวี 1. นายณัฐพล บัวอุไร 2. นางสาวชุติรัตน์ กาญจนธนชัย จากผลการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก รายการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1- ม.3 ได้คะแนน 84.4 คะแนน อยู่ในระดับเหรียญทอง อันดับที่ 12 การติดตามนักเรียนในชั้นเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ นักเรียนชั้นที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 42 คน เป็นชาย 26 คน เป็นหญิง 16 คน จากการที่ข้าพเจ้าได้ทาความรู้จักกับนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน และคัดกรองแล้ว พบว่า มีนักเรียนปกติ (ไม่มีปัญหา) 31 คน มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 7 คน มีนักเรียนที่มีปัญหา 4 คน โดยนักเรียนที่เสี่ยงและมีปัญหานั้น เป็นการเสี่ยงและมีปัญหา ดังนี้ ด้านการเรียน 8 คน ได้แก่ 1. นายณัฐพงษ์ สาททอง 2. นายวัฒนา ตุ้มเทียน 3. นายคชา รัตนธรรม 4. นายจีรภัทร์ เจียมผ่อง หน้าที่ครูที่ปรึกษา
 12. 12. 5. นายวรเชษฐ์ แก้วนารี 6. นายศานตวัฒน์ สีเขียว 7. นายสุธิพรรณ โชติรมณ์ 8. น.ส.กฤติยา กองสุวรรณ ด้านพฤติกรรม 3 คน ได้แก่ 1. นายคชา รัตนธรรม 2. นายจีรภัทร์ เจียมผ่อง 3. นายศานตวัฒน์ สีเขียว ด้านชู้สาว(เพศ) 1 คน 1. นายศานตวัฒน์ สีเขียว ด้านยาเสพติด 1 คน 1. นายศานตวัฒน์ สีเขียว หนีเรียน/โดดเรียน 5 คน 1. นายณัฐพงษ์ สารททอง 2. นายวัฒนา ตุ้มเทียน 3. นายคชา รัตนธรรม 4. นายจีรภัทร์ เจียมผ่อง 5. นายศานตวัฒน์ สีเขียว ด้านฐานะการเงิน - คน ได้แก่ ความประพฤติ (ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์) ของนักเรียนในห้องที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ พบว่า มีความรับผิดชอบ 26 คน มีวินัย 18 คน มีความสนใจใฝ่รู้ 9 คน มีความซื่อสัตย์ 31 คน อยู่อย่างพอเพียง 25 คน มีความคิดริเริ่ม 9 คน มีความกตัญญู 21 คน
 13. 13. มีความเสียสละ 25 คน พึ่งตนเอง 21 คน มีจิตอาสา 24 คน พฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ รักษาความสะอาด 19 คน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 35 คน ชอบทาลายสิ่งของ - คน ชอบทากิจกรรม 17 คน ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ข้อมูลถูกต้อง และเป็นผลงานที่ปรากฏซึ่งเกิดจากการปฏิบัติจริง ลงชื่อ........................................................ผู้บันทึก (นายณัฐพล บัวอุไร) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ......................................................... (นางอนงค์ มีปัญญา) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557
 14. 14. ความเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ......................................................... (นางอักษร กลแกม) รองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ......................................................... (ดร.สาทร สมบุญ) ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557
 15. 15. ภาคผนวก
 16. 16. ผลการเรียนของนักเรียน
 17. 17. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 18. 18. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

×