รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

12,559 views

Published on

Published in: Education

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

 1. 1. การรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจาปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1 นายณัฐพล บัวอุไรตาแหน่ง ครู ระดับ คศ.1 วิทยฐานะ -อัตราเงินเดือน 12,530 บาท เงินประจาตาแหน่ง - ค่าตอบแทน -ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะ ผดุงศาสน์ กลุ่มงาน บริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
 2. 2. แบบรายงานการประเมินตนเอง นายณัฐพล บัวอุไรตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ระดับ คศ.1 วิทยฐานะ –อัตราเงินเดือน 12,530 บาท เงินประจาตาแหน่ง – ค่าตอบแทน –ประจา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะ ผดุงศาสน์กลุ่มงาน บริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาปฏิบัติหน้าที่ 1. ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มีนักเรียนในปกครอง 44 คน 2. สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นักเรียน 45 คน สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นักเรียน 44 คน สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 นักเรียน 45 คน สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นักเรียน 44 คน สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 นักเรียน 44 คน สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 นักเรียน 45 คน สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นักเรียน 44 คน สอนวิชาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 นักเรียน 22 คน จานวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 18 ชั่วโมง ชัวโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง รวม 21 ชั่วโมง ่ 3. กิจกรรมชุมนุม “เว็บมาสเตอร์คิดส์” 4. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5. ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา 6. หัวหน้างานระบบงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 7. หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน 8. หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน
 3. 3. งานสอนตารางแสดงผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ ชั้น/ จานวน จานวนนักเรียนจาแนกตามผลการสอบ (คน) จานวน คิดเป็น ที่ วิชา ห้อง นักเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 3-4 ร้อยละ 1 ง 31101 ม.4/1 45 36 5 4 0 0 0 0 0 0 0 45 100.00 2 ง 31101 ม.4/2 44 23 12 7 2 0 0 0 0 0 0 42 95.45 3 ง 31101 ม.4/3 45 13 16 14 1 0 0 0 0 0 0 43 95.56 4 ง 31101 ม.4/4 44 16 9 15 4 0 0 0 0 0 0 40 90.91 5 ง 31101 ม.4/5 44 2 2 17 15 8 0 0 0 0 0 21 47.73 6 ง 31101 ม.4/6 45 1 0 5 15 18 4 0 0 0 2 6 13.33 7 ง 31101 ม.4/7 44 0 0 1 7 19 14 3 0 0 0 1 2.27 สรุปวิชา ง 31101 311 91 44 63 44 45 18 3 0 0 2 198 63.67 8 ง 31205 ม.4/4 22 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 100.00 สรุปวิชา ง 31205 22 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 100.00 สรุปรวม 333 112 45 63 44 45 18 3 - - 2 220 66.07 จากตารางพบว่า นักเรียนที่ เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง31101) มีนักเรียนทั้งหมด 311 คนนักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับ 3 - 4 จานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 63.67 สาหรับนักเรียนที่เรียนวิชาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ง31205) มีนักเรียนทั้งหมด 22 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับ 3–4จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แผนภูมิสรุปผลการสอนวิชา ง31101 50 45 45 44 45 44 44 45 44 45 42 43 40 40 35 30 25 จำนวนนักเรี ยนทังหมด ้ 21 20 จำนวนนักเรี ยนที่ได้ 3-4 15 10 6 5 1 0 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7
 4. 4. แผนภูมิสรุปผลการสอนวิชา ง3120525 22 222015 จำนวนนักเรี ยนทังหมด ้10 จำนวนนักเรี ยนที่ได้ 3-4 5 0 ม.4/7 แผนภูมิสรุปผลการสอน (ภาพรวม)350 311300250 198200 จำนวนนักเรี ยนทังหมด ้150 จำนวนนักเรี ยนที่ได้ 3-4100 50 22 22 0 ง31101 ง31205
 5. 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาที่สอน จานวน คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ที่ วิชา ชั้น/ห้อง C.V. นักเรียน (∑x) (̅) มาตรฐาน (S.D.) 1 ง31101 ม.4/1 45 3,747 83.27 6.54 7.86 2 ง31101 ม.4/2 44 3,441 78.20 4.89 6.25 3 ง31101 ม.4/3 45 3,381 75.13 5.98 7.96 4 ง31101 ม.4/4 44 3,366 76.50 6.01 7.86 5 ง31101 ม.4/5 44 3,031 68.89 5.77 8.37 6 ง31101 ม.4/6 45 2,873 63.84 5.12 8.02 7 ง31101 ม.4/7 44 2,669 60.66 4.18 6.89 สรุปวิชา ง31101 311 22,508 72.37 5.50 7.60 8 ง31205 ม.4/7 22 1,857 84.41 4.14 4.90 สรุปวิชา ง31205 22 1,857 84.41 4.14 4.90 สรุปรวม 333 24,365 73.17 4.82 6.59 จากตาราง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31101) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบเท่ากับ 72.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.50 และสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) มีค่าเท่ากับ 7.60 สรุปได้ว่าการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี และรายวิชาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ง31205) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบเท่ากับ 84.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.14 และสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) มีค่าเท่ากับ 4.90 สรุปได้ว่าการสอนวิชาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในเกณฑ์ดี และภาพรวมของการสอนทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 73.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ4.82 และสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) มีค่าเท่ากับ 6.59 สรุปได้ว่าการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี
 6. 6. งานสารสนเทศ จากการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียนนั้น ในช่วงระยะเวลาที่ภาคเรียนที่ผ่านมา (1 เม.ย. 54 – 30 ก.ย. 54) ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ครู รายงานไปยังเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ เครือข่าย Data Center ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 2. รวมรวบข้อมูลครู นักเรียน ประจาภาคเรียนที่ 1 เพื่อใช้สาหรับจัดทาระบบสารสนเทศ 3. สรุปข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ประจาปีการศึกษา 2553 โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลนาเสนอเป็นในรูปเล่มรายงาน
 7. 7. การพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียน ข้าพเจ้าพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ให้เป็นปัจจุบันทันต่อข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของทางโรงเรียน และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการนาเสนอกิจกรรมและงานต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
 8. 8. งานแผนงานโรงเรียนจาการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่พิเศษหัวหน้างานแผนงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกา ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดังนี้ 1. ศึกษาระเบียบปฏิบัติงานแผนงานโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เข้ารับการอบรมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 3. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2554 4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2555 5. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2555 6. ติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2554 การพัฒนาบุคลากร วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ หน่ วยงานทีจด ่ั หมายเหตุ 20-24 มิ.ย. 54 เป็ นวิทยากร “โครงการก้าวใหม่ โรงแรมแมกซ์ พระราม สานักเทคโนโลยีเพื่อ เกียรติบตร ั ของครู ไทย ก้าวไกลด้วย Social เก้า การเรี ยนการสอน Media” สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 5-7 ก.ค. 54 เป็ นวิทยากร “โครงการยกระดับ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา โรงเรี ยนเตรี ยม เกียรติบตร ั วิชาการโรงเรี ยนดีระดับอาเภอ พัฒนาการ ลาลูกกา อุดมศึกษาพัฒนาการ ศูนย์พฒนาการเรี ยนการสอน ั ลาลูกกา สานักงาน โรงเรี ยนในฝัน : ศูนย์แม่ข่าย เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดปทุมธานี กลุ่มสาระการ มัธยมศึกษาเขต 4 เรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา พัฒนาการ ลาลูกกา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 20 ก.ค. 54 เป็ นวิทยากรให้ความรู ้เรื่ องการ โรงเรี ยนหนองเสื อ โรงเรี ยนหนองเสื อ เกียรติบตร ั สร้างสื่ อ ICT ส่งเสริ ม วิทยาคม วิทยาคม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการ เรี ยนรู ้อิงถิ่นฐาน
 9. 9. วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ หน่ วยงานทีจด ่ั หมายเหตุ25-27 ก.ค. 54 เป็ นวิทยากร “โครงการยกระดับ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา โรงเรี ยนเตรี ยม เกียรติบตร ั วิชาการโรงเรี ยนดีระดับอาเภอ พัฒนาการ ลาลูกกา อุดมศึกษาพัฒนาการ ศูนย์พฒนาการเรี ยนการสอน ั ลาลูกกา สานักงาน โรงเรี ยนในฝัน : ศูนย์แม่ข่าย เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดปทุมธานี กลุ่มสาระการ มัธยมศึกษาเขต 4 เรี ยนรู ้วทยาศาสตร์ โรงเรี ยนเตรี ยม ิ อุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 หลักสูตรการ สร้างสื่ อการเรี ยนการสอนด้วย ICT (การทาหนัง และตัดต่อวีดีโอ ด้วย โปรแกรม Premiere Pro)28-30 ก.ค. 54 เป็ นวิทยากร “โครงการยกระดับ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา โรงเรี ยนเตรี ยม เกียรติบตร ั วิชาการโรงเรี ยนดีระดับอาเภอ พัฒนาการ ลาลูกกา อุดมศึกษาพัฒนาการ ศูนย์พฒนาการเรี ยนการสอน ั ลาลูกกา สานักงาน โรงเรี ยนในฝัน : ศูนย์แม่ข่าย เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดปทุมธานี กลุ่มสาระการ มัธยมศึกษาเขต 4 เรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา พัฒนาการ ลาลูกกา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 หลักสูตรการ พัฒนาครู ดานกระบวนการจัดการ ้ เรี ยนรู ้และสร้างสื่ อ ICT 4-5 ส.ค. 54 เป็ นวิทยากรการจัดการเรี ยนการ โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใส โรงเรี ยนบรรหาร เกียรติบตร ั สอนโดยใช้ Social Media จ. วิทยา 1 แจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี7-12 ส.ค. 54 เป็ นวิทยากรการจัดการเรี ยนการ โรงแรมจอมเทียนธานี จ. สานักเทคโนโลยีเพื่อ สอนโดยใช้ Social Media ชลบุรี การเรี ยนการสอน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ22-23 ก.ย. 54 เป็ นวิทยากรโครงการส่งเสริ มและ ห้องคอมพิวเตอร์ สานักงานเขตพื้นที่ พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนปทุมวิไล จ. การศึกษามัธยมศึกษา อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาคุณภาพ ปทุมธานี เขต 4 การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
 10. 10. วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ หน่ วยงานทีจด ่ั หมายเหตุ 29 ก.ย. 54 เป็ นวิทยากรการพัฒนาสื่ อการเรี ยน ห้อง E-Learning กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การสอน เรื่ อง การสร้าง Blog ด้วย โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย สังคมศึกษา ศาสนา Wordpress 2 เขตสายไหม กรุ งเทพฯ และวัฒนธรรม โรงเรี ยนฤทธิ ยะวรรณาลัย 2 เขต สายไหม กรุ งเทพฯ 24-25 ต.ค. 54 เป็ นวิทยากรการประชุมวิชาการ อาคารสานักบริ การ สสวท. ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTed คอมพิวเตอร์ 2011) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุ งเทพฯ การอบรม / สั มมนา / ศึกษาดูงานการอบรม (1 เม.ย. 54 – 30 ก.ย. 54) วัน/เดือน/ปี วิชาที่อบรมหรือดูงาน สถานที่อบรมหรือดูงาน วุฒิ อ้างอิง หน่วยงานที่จัด26-28 เม.ย. อบรมเสริมสร้างคุณธรรม วันเขียนเขต จ.ปทุมธานี เกียรติบตร ั ครุสภา54 จริยธรรม และ จรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษา14-15 พ.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงแรมปัญจดารา อ. เกียรติบตร ั สมาคมนักวางแผน54 หลักสูตรการจัดทา เมือง จ.นครราชสีมา การศึกษาไทย แผนปฏิบัติการประจาปี6-7 มิ.ย. 54 อบรมโครงการลูกเสือบน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิบัตร กระทรวงเทคโนโลยี เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์รังสิต สารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยากรแกนนา ลูกเสือไซเบอร์20-24 มิ.ย. อบรม krutube โรงแรมแม็กซ์ - สานักเทคโนโลยีเพื่อการ54 กรุงเทพมหานคร เรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน24-28 ก.ค. อบรมครูกลุ่มระดับสูง มหาวิทยาลัยบูรพา จ. วุฒิบัตร ศธ. สพฐ.54 (Master Teacher) วิชา ชลบุรี 04216/ว คอมพิวเตอร์ 720
 11. 11. หน้ าทีครู ทปรึกษา ่ ี่การติดตามนักเรียนในชั้นเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ นักเรียนชั้นที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 44 คนเป็นชาย 21 คน เป็นหญิง 23 คนจากการที่ข้าพเจ้าได้ทาความรู้จักกับนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน และคัดกรองแล้ว พบว่า มีนักเรียนปกติ (ไม่มีปัญหา) 42 คน มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 2 คน มีนักเรียนที่มีปัญหา - คนโดยนักเรียนที่เสี่ยงและมีปัญหานั้น เป็นการเสี่ยงและมีปัญหา ดังนี้ ด้านการเรียน 2 คน ได้แก่ 1. น.ส.พิมพ์ชนก ครุดบางยาง 2. น.ส.สุภาวดี ชะเอมเทศ ด้านพฤติกรรม - คน ได้แก่ ด้านชู้สาว(เพศ) - คน ด้านยาเสพติด - คน หนีเรียน/โดดเรียน - คน ด้านฐานะการเงิน - คน ได้แก่ความประพฤติ (ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์) ของนักเรียนในห้องที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ พบว่า มีความรับผิดชอบ 29 คน มีวินัย 35 คน มีความสนใจใฝ่รู้ 12 คน มีความซื่อสัตย์ 35 คน อยู่อย่างพอเพียง 31 คน มีความคิดริเริ่ม 4 คน มีความกตัญญู 44 คน มีความเสียสละ 30 คน พึ่งตนเอง 26 คน มีจิตอาสา 22 คน
 12. 12. พฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ รักษาความสะอาด 37 คน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 33 คน ชอบทาลายสิ่งของ 2 คน ชอบทากิจกรรม 17 คน ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ข้อมูลถูกต้อง และเป็นผลงานที่ปรากฏซึ่งเกิดจากการปฏิบัติจริง ลงชื่อ........................................................ผู้บันทึก (นายณัฐพล บัวอุไร) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553ความเห็นของรองผู้อานวยการโรงเรียน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ......................................................... (นางอรวรรณ วุฒิเวช) รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ ปฏิบัติราชการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

×