การรายงานผลการประเมินตนเอง(Self Assessment Report)ประจาปีการศึกษา 2555ครั้งที่ 2นายณัฐพล บัวอุไรตาแหน่ง ครู ระดับ คศ.1 วิท...
นายณัฐพล บัวอุไรตาแหน่ง ครู ระดับ คศ.1 วิทยฐานะ –อัตราเงินเดือน 15,840 บาท เงินประจาตาแหน่ง – ค่าตอบแทน –ประจา กลุ่มสาระกา...
ตารางแสดงผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบที่ วิชาชั้น/ห้องจานวนนักเรียนจานวนนักเรียนจาแนกตามผลการสอบ (คน)จานวน 3-4 คิดเป็นร้อยละ...
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาที่สอนที่ วิชา ชั้น/ห้องจานวนนักเรียนค่าเฉลี่ย(̅)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)C.V.1 ง ...
จากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่พิเศษหัวหน้างานแผนงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกา โดยในภาคเรียนที่ 2 ป...
ข้าพเจ้าพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ให้เป็นปัจจุบันทันต่อข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของทางโร...
 เป็นคณะกรรมการทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ดังนี้1. ติดตาม ดูแลและให้ความช่วย...
13 พ.ย.2555กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Editor ม.1-ม.3โรงเรียนธัญรัตน์ เกียรติบัตรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ...
การศึกษาแห่งชาติ(NEdNet)เขต 415 ก.พ.2556ประชุมเพื่อกาหนดโครงการ/แผนงาน โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาโรงเร...
55 เว็บไซต์ด้วย CMS การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกระดับภาค10-12 ธ.ค.55ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วม...
2 การสร้าง Webpageประเภท CMS ม.1-ม.390.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราธร อุเทน2. เด็กชายปราโมท ทองทวี1. นายณัฐพล บัวอุไร2. นาง...
สรุปผลการแข่งขันระดับประเทศ ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี สรุปได้ว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รายการแข่งขันการตัดต่อ...
การติดตามนักเรียนในชั้นเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบนักเรียนชั้นที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มีจานวนนักเรียน...
ความประพฤติ (ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์) ของนักเรียนในห้องที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ พบว่ามีความรับผิดชอบ 22 คนมีวินัย 21 คนมีควา...
ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน...............................................................................................
ภาคผนวก
ผลการเรียนของนักเรียน
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

4,532 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

 1. 1. การรายงานผลการประเมินตนเอง(Self Assessment Report)ประจาปีการศึกษา 2555ครั้งที่ 2นายณัฐพล บัวอุไรตาแหน่ง ครู ระดับ คศ.1 วิทยฐานะ -อัตราเงินเดือน 15,840 บาท เงินประจาตาแหน่ง - ค่าตอบแทน -ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
 2. 2. นายณัฐพล บัวอุไรตาแหน่ง ครู ระดับ คศ.1 วิทยฐานะ –อัตราเงินเดือน 15,840 บาท เงินประจาตาแหน่ง – ค่าตอบแทน –ประจา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาปฏิบัติหน้าที่1. ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มีนักเรียนในปกครอง 47 คนเป็นนักเรียนชาย 17 คน นักเรียนหญิง 30 คนเป็นครูที่ปรึกษาร่วมกับ ครูวราพร อุลหัสสา2. การสอนสอนวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ง32212) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นักเรียน 43 คนสอนวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ง32212) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นักเรียน 44 คนสอนวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ง32212) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 นักเรียน 39 คนสอนวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ง32212) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 นักเรียน 42 คนสอนวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ง32212) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 นักเรียน 43 คนสอนวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ง32212) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นักเรียน 41 คนจานวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 12 ชั่วโมง ชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง3. กิจกรรมชุมนุม “หมากรุกไทย”4. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 15. หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน6. ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา7. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนแบบรายงานการประเมินตนเอง
 3. 3. ตารางแสดงผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบที่ วิชาชั้น/ห้องจานวนนักเรียนจานวนนักเรียนจาแนกตามผลการสอบ (คน)จานวน 3-4 คิดเป็นร้อยละ4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส1 ง 32212 ม.5/1 43 43 - - - - - - - - - 43 100.002 ง 32212 ม.5/2 44 35 6 3 - - - - - - - 44 100.003 ง 32212 ม.5/3 39 25 7 6 - - - - 1 - - 38 97.444 ง 32212 ม.5/4 42 25 12 1 1 - - 1 1 - - 38 90.485 ง 32212 ม.5/5 43 38 3 2 - - - - - - - 43 100.006 ง 32212 ม.5/6 41 - 16 12 2 1 2 1 7 - - 28 68.29สรุปวิชา ง 32211 252 166 44 24 3 1 2 2 9 0 0 234 92.86จากตารางพบว่า นักเรียนที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ง32212) มีนักเรียนทั้งหมด 256 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับ 3 - 4 จานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86แผนภูมิสรุปผลการสอนวิชา ง3221243 443942 434143 4438 38432805101520253035404550ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6จำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ได้ 3-4งานสอน
 4. 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาที่สอนที่ วิชา ชั้น/ห้องจานวนนักเรียนค่าเฉลี่ย(̅)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)C.V.1 ง 32211 ม.5/1 43 83.86 2.07 2.472 ง 32211 ม.5/2 44 80.50 3.68 4.583 ง 32211 ม.5/3 39 80.48 10.36 12.874 ง 32211 ม.5/4 42 77.04 11.33 14.715 ง 32211 ม.5/5 43 84.00 4.76 5.666 ง 32211 ม.5/6 41 61.34 22.09 36.01สรุปวิชา ง32212 252 77.87 9.05 12.72จากตาราง รายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ง32212) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบเท่ากับ 77.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.05 และสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) มีค่าเท่ากับ 12.72 สรุปได้ว่าการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูงในเกณฑ์ดี
 5. 5. จากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่พิเศษหัวหน้างานแผนงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกา โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดังนี้1. ศึกษา อบรม และเข้าร่วมประชุมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และการกาหนดกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา2. ศึกษา อบรม และเข้าร่วมประชุมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี3. ศึกษาระเบียบปฏิบัติงานแผนงานโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4. เข้ารับการอบรมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี5. ติดตามและสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามไตรมาสการใช้งบประมาณ และรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา6. ปรับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4กาหนด7. รายงานแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ผลการดาเนินงานและสรุปผลการดาเนินงานประจาปี ต่อคณะผู้ประเมินภายนอกรอบสามที่ได้มาประเมินสถานศึกษาจากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จัดการดูแลคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่ายของโรงเรียน ดังนี้1. พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐาน และมีจานวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดใหญ่ และมีคอมพิวเตอร์จานวนห้องเรียนละ 50 เครื่อง2. จัดหาสื่อการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และจัดทาระบบ E-Learning เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ของตนเองได้ง่าย สะดวก สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา3. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มาให้บริการในโรงเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการ และพัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน โดยได้เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละอาคารเรียน และจัดทาระบบ wifi สาหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วบริเวณโรงเรียนงานดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนงานแผนงานโรงเรียน
 6. 6. ข้าพเจ้าพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ให้เป็นปัจจุบันทันต่อข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของทางโรงเรียน และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการนาเสนอกิจกรรมและงานต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
 7. 7.  เป็นคณะกรรมการทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ดังนี้1. ติดตาม ดูแลและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาในด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์ และไอซีที2. จัดทาแผนการพัฒนาไอซีทีให้กับโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ6-7 มี.ค. มี.ค.2556วิทยาการการอบรมค่ายซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์สวนลุงในรีสอร์ท จ.นครนายกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาการอบรม (1 ต.ค. 55 – 31 มี.ค. 56)วัน/เดือน/ปี วิชาที่อบรมหรือดูงาน สถานที่อบรมหรือดูงานวุฒิ อ้างอิง หน่วยงานที่จัด10 พ.ย.2555การอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่อาเซียนสาหรับครู เรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสาหรับครูห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกา12 พ.ย.2555กรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6โรงเรียนธัญรัตน์ เกียรติบัตรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)การอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงานการพัฒนาบุคลากรหน้าที่พิเศษในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 8. 8. 13 พ.ย.2555กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Editor ม.1-ม.3โรงเรียนธัญรัตน์ เกียรติบัตรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)23 พ.ย.2555ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ และจัดพิมพ์ข้อสอบ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้ช่วยห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)24 พ.ย.2555การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกา29 พ.ย.2555การประชุมปฏิบัติการติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค School Mappingปีงบประมาณ 2556ห้องประชุมโรงเรียนธัญบุรี- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 417 – 21ธ.ค. 55การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงแรมบัดดี้ ออเรนทัล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรีสสวท.6-11 ม.ค.2556ประชุมปฏิบัติการจัดทาเอกสารและชุดฝึกอบรมการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการเรียนการสอนโรงแรมริเวอร์วิวเพลสจ.พระนครศรีอยุธยาสานักเทคโนโยลีเพื่อการเรียนการสอนสพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ21 ม.ค.2556ประชุมการดาเนินการโครงการเครือข่ายห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 9. 9. การศึกษาแห่งชาติ(NEdNet)เขต 415 ก.พ.2556ประชุมเพื่อกาหนดโครงการ/แผนงาน โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรีศธ04232.08โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ18-23 มี.ค.2556ประชุมปฎิบัติการยกร่างหลักสูตรอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรีเกียรติบัตรศธ5405.3/ว.1011สสวท.28-31 มี.ค.56ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรีเกียรติบัตรสมาคมนักวางแผนการศึกษาไทยวันที่ รางวัล ประเภท หน่วยงานที่ให้ หมายเหตุ12-13 พ.ย.55ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาซี การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4เกียรติบัตร สพฐ. เหรียญเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษา12-13 พ.ย.55ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4เกียรติบัตร สพฐ. ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา12-13 พ.ย.55ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4เกียรติบัตร สพฐ. ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา10-12 ธ.ค. ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสร้าง เกียรติบัตร สพฐ. เหรียญเงินรางวัลที่ได้รับ
 10. 10. 55 เว็บไซต์ด้วย CMS การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกระดับภาค10-12 ธ.ค.55ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเกียรติบัตร สพฐ. เหรียญทองระดับภาค10 ก.พ. 56 ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศเกียรติบัตร สพฐ. ชนะเลิศระดับประเทศ7 มี.ค. 2556 ครูดีเด่น ด้านสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับภาคเกียรติบัตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกา7 มี.ค. 2556 ครูดีเด่น ด้านสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62ระดับประเทศเกียรติบัตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกา7 มี.ค. 2556 รางวัลครูสอนดีที่ศิษย์รัก ประจาปีการศึกษา2555เกียรติบัตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกาจากการที่ข้าพเจ้า นายณัฐพล บัวอุไร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่62 ปีการศึกษา 2555 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4, ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และระดับประเทศ สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้1. ผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ รายการแข่ง คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู1 การตัดต่อภาพยนตร์ม.4-ม.681 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศรายุทธ กองเป็ง2. นายอภิวัฒน์ อุ่มวงษ์1. นายณัฐพล บัวอุไร2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร ไตรทรัพย์ผลงานนักเรียน
 11. 11. 2 การสร้าง Webpageประเภท CMS ม.1-ม.390.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราธร อุเทน2. เด็กชายปราโมท ทองทวี1. นายณัฐพล บัวอุไร2. นางสาวนนทยา เพิ่มยศ3 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ม.4-ม.654 เข้าร่วม 4 1. นายกิตติทัต เนียมไทย2. นายศรัณวิศ พลเยี่ยม1. นายณัฐพล บัวอุไร2. นางสาวนนทยา เพิ่มยศจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สรุปได้ว่ามีรายการที่ชนะเลิศและเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จานวน 2 รายการ ได้แก่1. การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.32. การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.62. ผลการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่ รายการแข่ง คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู1 การสร้าง Webpageประเภท CMS ม.1-ม.370 เงิน 35 1. เด็กชายนราธร อุเทน2. เด็กชายปราโมท ทองทวี1. นายณัฐพล บัวอุไร2. นางสาวนนทยา เพิ่มยศ2 การตัดต่อภาพยนตร์ม.4-ม.689 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายศรายุทธ กองเป็ง2. นายอภิวัฒน์ อุ่มวงษ์1. นายณัฐพล บัวอุไร2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร ไตรทรัพย์จากผลการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก สรุปได้ว่ามีรายการแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และผ่านเข้าแข่งขันในระดับประเทศ จานวน 1 รายการ คือการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.63. ผลการแข่งขันระดับประเทศที่ รายการแข่ง คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู1 การตัดต่อภาพยนตร์ม.4-ม.687 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศรายุทธ กองเป็ง2. นายอภิวัฒน์ อุ่มวงษ์1. นายณัฐพล บัวอุไร2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร ไตรทรัพย์
 12. 12. สรุปผลการแข่งขันระดับประเทศ ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี สรุปได้ว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รายการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
 13. 13. การติดตามนักเรียนในชั้นเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบนักเรียนชั้นที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 47 คนเป็นชาย 17 คน เป็นหญิง 30 คนจากการที่ข้าพเจ้าได้ทาความรู้จักกับนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน และคัดกรองแล้ว พบว่ามีนักเรียนปกติ (ไม่มีปัญหา) 44 คนมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 2 คนมีนักเรียนที่มีปัญหา 1 คนโดยนักเรียนที่เสี่ยงและมีปัญหานั้น เป็นการเสี่ยงและมีปัญหา ดังนี้ด้านการเรียน 5 คน ได้แก่1. นายวิศรุต ผ่องเผือก2. นายธธาตรี แก้วฉาย3. นายวสุพล ไวว่อง4. นายฉัตรมงคล ญาติมาก5. นายวิศรุต ผ่องเผือกด้านยาเสพติด 1 คน1. นายธธาตรี แก้วฉายหนีเรียน/โดดเรียน 2 คน1. นายธธาตรี แก้วฉาย2. นายฉัตรมงคล ญาติมากด้านฐานะการเงิน 3 คน ได้แก่1. น.ส.มณีรัตน์ เหมโหมด2. น.ส.ธนุตา คนการ3. น.ส.ศศิภา นาควันหน้าที่ครูที่ปรึกษา
 14. 14. ความประพฤติ (ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์) ของนักเรียนในห้องที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ พบว่ามีความรับผิดชอบ 22 คนมีวินัย 21 คนมีความสนใจใฝ่รู้ 15 คนมีความซื่อสัตย์ 12 คนอยู่อย่างพอเพียง 16 คนมีความคิดริเริ่ม 8 คนมีความกตัญญู 44 คนมีความเสียสละ 30 คนพึ่งตนเอง 26 คนมีจิตอาสา 21 คนพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบรักษาความสะอาด 25 คนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 32 คนชอบทาลายสิ่งของ - คนชอบทากิจกรรม 20 คนขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ข้อมูลถูกต้อง และเป็นผลงานที่ปรากฏซึ่งเกิดจากการปฏิบัติจริงลงชื่อ........................................................ผู้บันทึก(นายณัฐพล บัวอุไร)วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ลงชื่อ.........................................................(นางอนงค์ มีปัญญา)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556
 15. 15. ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ลงชื่อ.........................................................(นายประสงค์ สุบรรณพงษ์)ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556
 16. 16. ภาคผนวก
 17. 17. ผลการเรียนของนักเรียน
 18. 18. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 19. 19. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

×