วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555

18,918 views
18,445 views

Published on

การศึกษาระดับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนมรุ้ง ปีการศึกษา 2555

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
18,918
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
258
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555

  1. 1. วิจัยในชั้นเรียนชื่อเรื่อง การศึกษาระดับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนมรุ้ง ปีการศึกษา 2555ชื่อผู้วิจัย นางสาวจามรี สมานชาติความเป็นมาของการวิจัยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำาลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำาเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เกิดสมรรถนะสำาคัญ เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีองค์ความรู้ ทักษะสำาคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งกำาหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำาเป็นต้องเรียนรู้ ดังนี้ การนำาความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การดำาเนินชีวิตและศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ และได้กำาหนดสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไว้ 6 สาระดังนี้ จำานวนและการดำาเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ทักษะและกระบวนการคณิตศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4-13)ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมา แม้ว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระเป็นอย่างดี แต่นักเรียนจำานวนไม่น้อย
  2. 2. ยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การแสดงหรืออ้างอิงเหตุผล การสื่อสาร การนำาเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปัญหาเหล่านี้ทำาให้นักเรียนไม่สามารถนำาความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในชีวิตประจำาวันและในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,2550 : 1 )จากปัญหาที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า การศึกษาคณิตศาสตร์มีความสำาคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนและสังคมอย่างไร ทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาระดับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ว่าเป็นอย่างไร เนื่องจาก ความน่าจะเป็น เป็นหนึ่งในสาระหลักของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยความคาดหวังว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไทยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ขอบเขตการวิจัยประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนพนมรุ้ง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำานวน86 คน จาก 3 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนมรุ้ง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555จำานวน 1 ห้องเรียน จำานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ความน่าจะเป็นเครื่องมือในการวิจัย
  3. 3. แบบวัดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.73 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93การเก็บรวบรวมข้อมูล1. ดำาเนินการจัดการเรียนการสอน เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52. ดำาเนินการเก็บข้อมูลหลังเรียน โดยให้นักเรียน ทำาการทดสอบหลังเรียน ด้วย แบบวัดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5การวิเคราะห์ข้อมูล1. จัดระดับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวคิดของโจนส์และคณะ (Jones, Grahama A. and others.) ซึ่งแบ่งการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ออกเป็นระดับ ดังนี้ระดับที่ 1 ระดับการให้เหตุผลตามความคิดของตนเองหรือระดับการใช้ความคิดของตนเองตัดสิน (Subjective Thinking)หมายถึงการให้เหตุผลตามระดับการคิดของตนเอง โดยไม่สนใจว่าสิ่งที่ตนเองสนใจนั้นจะถูกหรือผิด และไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสิ่งที่ตนเองให้เหตุผลไประดับที่ 2 ระดับการให้เหตุผลที่แสดงออกมาเป็นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการ โดยอาศัยความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างผลที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากการทดลองสุ่มกับความน่าจะเป็น (Transitionalbetween Subjective and Native Quantitative Thinking)หมายถึง การที่นักเรียนให้เหตุผลโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างผลที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากการทดลองสุ่มกับความน่าจะเป็นระดับที่ 3 ระดับการให้เหตุผลที่แสดงออกมาเป็นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการ โดยจะมีกลวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผล (InformalQuantitative Thinking) หมายถึง การที่นักเรียนให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลมากกว่าระดับ 2 คือสามารถบอกโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้น้อยกว่า มากกว่า หรือเท่ากัน แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นความน่าจะเป็นเป็นเท่าไร
  4. 4. ระดับที่ 4 ระดับการให้เหตุผลที่สามารถใช้ทฤษฎี หรือเหตุผลต่างๆ ในการคิด หรือคำานวณออกมาเป็นคำาตอบได้(Numerical Reasoning) หมายถึง การที่นักเรียนสามารถให้เหตุผลประกอบการหาคำาตอบโดยสามารถอธิบายและเชื่อมโยงคำาตอบของตนเอง คำานวณค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ผลการวิจัยผลจากการจัดการเรียนการสอนเรื่อง ความน่าจะเป็น ปรากฎว่า นักเรียนร้อยละ 10 มีระดับการให้เหตุผลที่ระดับ 4, นักเรียนร้อยละ 66.67 มีระดับการให้เหตุผลที่ระดับ 3, นักเรียนร้อยละ 23.33 มีระดับการให้เหตุผลที่ระดับ 2 และไม่พบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีการให้เหตุผลในระดับ 1ข้อเสนอแนะครูผู้สอนอาจจะลองสอนด้วยวิธีการอื่น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนในแบบอื่นๆ ต่อการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาระดับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนพนมรุ้ง ปีการศึกษา 2555
  5. 5. นางสาวจามรี สมานชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนพนมรุ้ง อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
  6. 6. นางสาวจามรี สมานชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนพนมรุ้ง อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

×