วิจัยในชั้นเรียน

17,432 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
271
Comments
2
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิจัยในชั้นเรียน

  1. 1. ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมด้านความซื่อสัตว์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้หนังสือประกอบการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา สังคมในปัจจุบันนี้เกิดความวุ่นวายขึ้นมากมาย ดูได้จากข่าวสารในแต่ละวัน มีรายงานข่าวทั้งนักเรียนนักศึกษา นักการเมือง ทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวัน ผู้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก อีกทั้งจะเห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องความซื่อสัตย์ การคอร์รัปชั่น การโกงกันมากขึ้นเรื่อยๆ เราต้องมาดูว่าเหตุที่คนๆหนึ่งกระทาพฤติกรรมเช่นนี้อาจเป็นเพราะเขาไม่มีจะกิน ยากจนหรือไม่ได้รับการสั่งสอนอบรม หรือคนบางคนก็ได้รับการสั่งสอนแต่คุณธรรมในใจไม่มั่นคง คุณธรรมในตัวจึงแกว่ง ไม่ได้ตอกย้าคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางคนเคยมีจุดยืนที่ดีและเริ่มแปรเปลี่ยนไป เพราะเอาตัวเองไปยึดติดกับครอบครัว อยากเห็นลูกและภรรยาสบาย อยากเห็นลูกและภรรยาก้าวหน้า จึงทาให้ตัวเองเสียจุดยืนในด้านคุณธรรม สังคมไทยจึงเป็นสังคมที่คุณธรรมในตัวคนไม่มั่นคง และแกว่งได้ง่ายมากเมื่อมีปัจจัยต่างๆ เข้ามากระตุ้น การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควรเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมวัย โดยมีการเสริมสร้างให้เหมาะสมกับวัย เด็กจะซึมซับและพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการที่เราจะร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขจะต้องส่งเสริมให้ผู้คนมีคุณธรรมประจาใจ เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคมต่อไป การสอนเด็กให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตนั้นต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กช่วงปฐมวัย โดยพ่อแม่ต้องสาธิตการเป็นคนซื่อสัตย์ให้แก่ลูก ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้ลูกแม้กระทั่งการพูดโกหกพ่อแม่ก็ไม่ควร ถ้าพ่อแม่ตระหนักในเรื่องเหล่านี้และมองเห็นว่าปัญหาความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัญหาระดับชาติต้องมาช่วยกันปลูกฝังลูกหลานให้มีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตก็ต้องทาตัวเป็นแบบอย่างที่ผ่านมาเราไม่เข้มข้นในการสอนให้เด็กไทยมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต สังคมไม่นิยมส่งเสริมเชิดชูความดีสังคมไทยให้ความสนใจเรื่องคุณธรรมแบบไฟไหม้ฟาง ใส่ใจกันเพียงชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เลิกใส่ใจ ไม่จริงจังกับปัญหาเหล่านี้ การปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต สังคมต้องขับเคลื่อนทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน โรงเรียนสังคม และสื่อซึ่งถือเป็นหน่วยที่สาคัญอย่างมาก อยากเสนอว่าสื่อซึ่งอาจจะเริ่มจากหนังสือพิมพ์หรือสื่อวิทยุโทรทัศน์ควรมีกรอบเล็กๆ หรือรายการสั้นๆ เปิดเป็นพื้นที่ให้บุคคลที่กระทาความดี ซึ่งเป็นความดีเล็กๆ ที่สามารถสร้างกาลังใจ ความมั่นใจ ภาคภูมิใจให้กับผู้กระทาความดีได้ เช่น เก็บขยะบนถนน ลุกขึ้นยืนให้เด็กคนชรานั่ง (สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์. 2553) คนในปัจจุบันนี้ไขว่คว้าความสุขใหญ่ๆ จนลืมความสุขเล็กๆ บ่อยครั้งที่เรามองไม่เห็นความสุขเพราะเรามัวแต่ไปยึดติดกับความสุขใหญ่ๆ การเปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมความดีควรจะเร่งทาและไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กๆ ควรจะมีโอกาสได้รับการยกย่อง เชิดชู บอกเล่าว่าได้ทาความดี ถ้าช่วยกันทั้งสังคม ไม่ว่าจะเป็นบ้าน
  2. 2. โรงเรียน สังคมโดยสื่อก็เปิดพื้นที่เราจะมีคนที่ตระหนักในคุณค่าความดีงาม เห็นคุณค่าของคุณธรรมมากขึ้น ซึ่งคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางพระบรมราโชวาท เพื่อนาไปสู่วิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจ ซึ่งการกระทาการตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้ง ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยันอดทน มีความเพียร รู้จักการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต การสอนเด็กไทยให้มีคุณธรรมประจาใจเพื่อก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในวันข้างหน้าด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตขึ้นในสังคมโดยมีคุณธรรมนาความรู้สู่ความพอเพียง จากแนวคิดพื้นฐานที่ว่า นิทาน เป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย เรื่องราวในนิทานมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็ก การนานิทานมาเป็นสื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ จึงได้มีการ จัดกิจกรรมโดยการใช้หนังสือประกอบการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความซื่อสัตว์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้หนังสือประกอบการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 2. เพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความซื่อสัตว์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้หนังสือประกอบการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ก่อนการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรมขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี กาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 1/2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพระตาหนัดสวนกุหลาบ สานักงานการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 32 คน
  3. 3. 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี กาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 1/2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพระตาหนัดสวนกุหลาบ สานักงานการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 3 คน 2. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ การใช้หนังสือประกอบการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตัวแปรตาม คุณธรรมความด้านซื่อสัตย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) การพูดความจริงเสมอ 2) การตรงต่อเวลา 3) การยอมรับในสิ่งที่ตนเองกระทา 3. ระยะเวลาในการทดลอง การทดลองครั้งนี้ทาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยใช้เวลาในการทดลองจานวน 4 สัปดาห์สัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 25 นาที กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้รับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การใช้หนังสือประกอบการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสิ้น 12 ครั้งนิยามศัพท์ 1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 หมายถึง เด็กนักเรียนชาย หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ 2. คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นพฤติกรรมที่ช่วยให้เป็นที่ยอมรับนับถือและไว้วางใจ โดยไม่มีผู้ใดบังคับ กระทาด้วยความพึงพอใน รู้จักหน้าที่ของตนเอง โดยเกิดความสานึกในด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 2.1 การพูดความจริงเสมอ พฤติกรรมแสดงออกได้แก่ ไม่พูดบดเคารพปฏิบัติตามข้อตกลงได้ 2.2 การตรงต่อเวลา ได้แก่พฤติกรรมการนัดหมายแล้วมาตามนัดและตรงเวลา มาโรงเรียนตรงเวลา 2.3 การยอมรับในสิ่งที่ตนเองกระทา ได้แก่ พฤติกรรมแสดงออกความรับผิดชอบการกระทาของตนเองมีความเคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี ยอมรับการกระทาของตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทาในทางใดก็ตาม ไม่หยิบฉวยสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนจะใช้สิ่งของผู้อื่นต้องขออนุญาตก่อน 3. การใช้หนังสือประกอบการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการใช้หนังสือประกอบการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วยนิทานเรื่องรามเกียรติ์, เรื่องแมลงปอจอมซน, เรื่องเต่าทองจอมปด, และเรื่องตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์
  4. 4. กรอบแนวคิดการวิจัยการจัดกิจกรรม การใช้หนังสือประกอบการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนร็ที่คานึงถึงความเหมาะสมถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2ซึ่งเนื้อสาระในหนังสืนิทานและกิจกรรมจะมีผลต่อคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1 ตัวแปรตาม คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ตามหลัก ตัวแปรอิสระ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ การใช้หนังสือประกอบการเล่านิทาน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 แบ่งออกเป็น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3 ด้าน ดังนี้ 1. การพูดความจริงเสมอ 2. การตรงต่อเวลา 3. การยอมรับในสิ่งที่ตนเองกระทาสมมุติฐานการวิจัย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการใช้หนังสือประกอบการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมมีพฤติกรรมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนชั้อนุบาปีที่ 1/2 มีพฤติกรรมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะสมกับวัย 2. เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนระดับปฐมวัย
  5. 5. วิธีดาเนินการวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี กาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 1/2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพระตาหนัดสวนกุหลาบ สานักงานการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 31 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี กาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 1/2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพระตาหนัดสวนกุหลาบ สานักงานการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 3 คน โดยมีขั้นตอนในการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้สังเกตพฤติกรรมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 จานวน 31 คน โดยใช้แบบบันทึกคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ในตนเองของนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วนาคะแนนที่ได้มาจัดเรียงลาดับจากน้อยไปหามาก คัดเลือกนักเรียนที่มีลาดับคะแนนน้อย 3 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย 2.1.1 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.1.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้หนังสือประกอบการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมซึ่งประกอบด้วยนิทานเรื่องรามเกียรติ์,เรื่องแมลงปอจอมซน, เรื่องเต่าทองจอมปด, และเรื่องตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์ 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.2.2 แบบทดสอบการวัดคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ครูประจาชั้นเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่
  6. 6. วันที่ 23 มกราคม2555 – 23 กุมภาพันธ์ 2555 การทดลองครั้งนี้ทาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยใช้เวลาในการทดลองจานวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 25 นาที กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้รับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การใช้หนังสือประกอบการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสิ้น 12 ครั้งแผนการดาเนินงาน/ระยะเวลาในการดาเนินงาน แผนการดาเนินงาน/ระยะเวลาในการดาเนินงาน ระยะเวลา ปีการศึกษา ๒๕๕๔กิจกรรม ม.ค. ก.พ. ผู้ปฏิบัติ ๕๕ ๕๕ 1. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ตามหลัก ครูประจาชั้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 2. สรุปกลุ่มตัวอย่าง 3. จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้หนังสือประกอบการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 4. สรุปผลการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้หนังสือประกอบการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละผลการวิเคราะห์ข้อมูล
  7. 7. ผลการพัฒนาคุณธรรมด้านความซื่อสัตว์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้หนังสือประกอบการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 หลังการจัดกิจกรรมนักเรียนมีพฤติกรรมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละสรุปผลการวิจัย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 มีพฤติกรรมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

×