แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาหน่วยที่ 2

11,225 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,225
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
682
Actions
Shares
0
Downloads
213
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาหน่วยที่ 2

 1. 1. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 2 สถานการณเสี่ยงทางเพศ เวลา 4 ชั่วโมง ทักษะ/กระบวนการ 1. นักเรียนมีทกษะในการปฏิบัตตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธโดยไมคาดคิด ั ิ จากการใชวิจารณญาณของตนเอง 2. นักเรียนมีทกษะในการเตือนเพื่อนและผูใกลชิดที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ั โดยการวิเคราะหปญหาและผลกระทบที่ตามมาอยางชัดเจน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  1. มีทักษะการเตือนเพื่อนและผูใกลชิดทีมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ่ 2. รูแนวทางการปองกันตนเองในสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ จุดประสงคการเรียนรู 1. รูแนวทางการปองกันตนเองในสถานการณเสี่ยงทางเพศ 2. คนหาวิธีการเตือนเพื่อนและผูใกลชิดที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 3. ตัดสินใจเลือกการปฏิบัติไดอยางถูกตอง คุณลักษณะที่พึงประสงค 1. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 2. การชวยเหลือเพื่อน 3. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สาระการเรียนรู 1. ทักษะการเตือนเพื่อนและผูใกลชิดที่มพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ี 2. การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธโดยไมคาดคิด วิธีดําเนินกิจกรรม ชั่วโมงที่ 1 1. ครูสนทนากับนักเรียน ตามกรณีตวอยาง เรื่อง “ม.3 แทงลูก” โดยใหนกเรียน ั ั แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ พรอมทั้งกระตุนนักเรียนใหชวยกันคนหาคําตอบ ถึงปญหา ที่เกิดขึ้นจากกรณีตวอยาง และบอกผลกระทบที่จะเกิดตามมา ั ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 2. ครูใหนักเรียนเขากลุมเดิมพรอมทั้งแจกกรณีตัวอยาง เรือง “ม. 3 แทงลูก” ใหนกเรียน ่ ั ศึกษาอยางละเอียด โดยรวมพิจารณาพฤติกรรมของปญหาจากการศึกษากรณีตวอยาง ั โดยระบุปญหา , สาเหตุ , ของการเกิดปญหา แลวบันทึกขอมูลลงในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องกรณีตัวอยาง “ ม.3 แทงลูก ” ขอที่ 1 3. ครูนําใบความรูที่ 1 เรื่อง หลักการปฏิเสธและการเตือนเพื่อน ใหนกเรียนศึกษา ั พรอมทั้งรวมกันวางแผน ปองกันปญหาโดยใชทกษะการปฏิเสธ ลงในใบกิจกรรมที่ 1 ั เรื่อง กรณีตัวอยาง “ ม.3 แทงลูก ” ขอที่ 2 4. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงวิธการใชทักษะการปฏิเสธเพื่อปองกันปญหามิให ี เกิดดังเชนกรณีตวอยาง ั ชั่วโมงที่ 2 1. ครูนํานักเรียนสนทนาและสอบถามถึงเหตุการณที่อยูรอบตัวนักเรียนวามีความเสี่ยง อยางไรบาง เชน การอยูบานคนเดียว การเดินทางคนเดียว นักเรียนมีวิธีการปองกัน ตนเองอยางไร 2. นักเรียนเขากลุมเดิมของตนเอง โดยครูแจก กรณีตวอยางเรื่อง “ จุกจิ๊กนัก…ไมนารัก  ั เลย ” ใหนักเรียนศึกษาพรอมทั้งปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กรณีตัวอยาง “ จุกจิ๊ก นัก…ไมนารักเลย ” โดยสงเสริมใหนักเรียนใชหลักการปฏิเสธใหมากที่สุด 3. นักเรียนชวยกันวิเคราะหจดลําดับทางเลือก และ ประเมินขอดี ขอเสียของทางเลือก ั แตละขอ และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด พรอมทั้งใหเหตุผล 4. นักเรียนในกลุมเตรียมนําเสนอผลงานกลุม 5. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปถึง แนวทางการหลีกเลี่ยงสถานการณเสี่ยงทางเพศ จากการศึกษากรณีตัวอยาง เรื่อง “ จุกจิ๊กนัก…ไมนารักเลย ” ที่เหมาะสมที่สุด  พรอมทั้งใหเหตุผล ชั่วโมงที่ 3 1. ครูนํานักเรียนสนทนาถึงผลการสรุปแนวทางการหลีกเลี่ยงสถานการณเสี่ยงทางเพศ จากชั่วโมงที่ผานมา 2. นักเรียนเขากลุมเดิม ครูแจกกรณีตวอยาง เรื่อง “ ฟนดะ ” ใหนักเรียนศึกษา พรอมทั้ง  ั ปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง กรณีตวอยาง “ ฟนดะ ” โดยสงเสริมใหนักเรียนใช ั หลักการปฏิเสธใหมากที่สุด ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. 3. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3. นักเรียนชวยกันวิเคราะหพฤติกรรมจาการศึกษากรณีตัวอยาง พรอมทั้งแสดงความคิดเห็น ถึงพฤติกรรมนั้น 4. นักเรียนในกลุมเตรียมนําเสนอผลงานของกลุม 5. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปถึง แนวทางการเตือนเพื่อนมิใหสรางสถานการณเสียงทางเพศ ่ จากการศึกษากรณีตวอยาง เรื่อง “ ฟนดะ ” ที่เหมาะสมที่สุดพรอมทั้งใหเหตุผล ั ชั่วโมงที่ 4 1. ครูและนักเรียนสนทนาเกียวกับทักษะการเตือนเพื่อนและการปองกันตนเองมิใหตก ่ อยูในสถานการณที่เสียงตอการมีเพศสัมพันธ ่ 2. ครูแนะนําวิธีการเขียนแผนผังความคิดแบบผังแมงมุม ( Web Diagram ) 3. นักเรียนเขากลุมเดิม รวมกันวิเคราะหองคประกอบตางๆของการเกิดสถานการณที่เสียง  ่ ทางเพศ และทักษะในการปฏิเสธและการเตือนเพื่อนปองกันการเกิดปญหาที่ดีที่สุด พรอมทั้งนําเสนอเปนแผนผังความคิดลงในใบกิจกรรมที่ 4 เรื่องแผนผังความคิดของ สถานการณเสี่ยงทางเพศ 4. นักเรียนและครูรวมกันสรุปถึงวิธีการปฏิเสธและการเตือนเพื่อนที่เปนแนวทางในการ แกไขปญหาทีดีที่สุดหรือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อปองกันตนเองเมื่อตกอยูในสถานการณ ่  ที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ พรอมทั้งแนะนํา E-book เรื่อง สถานการณเสี่ยงทางเพศ ใหนกเรียนไดศึกษาเพิ่มเติม ั สื่อการเรียนรู 1. กรณีตัวอยางเรื่อง ม.3 แทงลูก 2. กรณีตัวอยางเรื่อง จุกจิ๊กนัก….ไมนารักเลย 3. กรณีตัวอยางเรื่อง ฟนดะ 4. ใบความรูที่ 1 เรื่อง หลักการปฏิเสธและการเตือนเพื่อน 5. ใบกิจกรรมที่ 1 กรณีตัวอยาง “ ม.3 แทงลูก ” 6. ใบกิจกรรมที่ 2 กรณีตวอยาง เรื่อง จุกจิ๊กนัก….ไมนารักเลย ั 7. ใบกิจกรรมที่ 3 กรณีตวอยางเรื่อง ฟนดะ ั 8. ใบกิจกรรมที่ 4 แผนผังความคิดของสถานการณเสี่ยงทางเพศ 9. หนังสืออิเล็คทรอนิคส (e-book ) เรื่อง สถานการณเสี่ยงทางเพศ ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. 4. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แหลงคนควาเพิ่มเติม 1. ไทยยูท http://www.thaiyouths.org 2. วาว คูล ดอท คอม คอม http://www.wow-cool.com 3. ทีนแพ็ท http://www.teenpath.net 4. บริการใหคําปรึกษาเกียวกับทองไมพรอม ตั้งครรภไมพงประสงค ่ ึ มูลนิธิหญิง โทรศัพท 02-434-5149 วันจันทร – ศุกร 09.00.17.00 น. มูลนิธิเพื่อนหญิง โทรศัพท 02-513-2708 วันจันทร – ศุกร 09.00.17.00 น. สายดวนวัยรุน โทรศัพท 02-275-6993-4 , 02-692-1828 วันจันทร – ศุกร 09.00.17.00 น. การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัดผลประเมินผล 1.1. ตรวจใบกิจกรรม 1.2. สังเกตพฤติกรรมดานคุณลักษณะทีพึงประสงค ่ 1.3 ประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 2. เครื่องมือการวัดผลประเมินผล 2.1 แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมดานคุณลักษณะที่พึงประสงค 2.3 แบบประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล 3.1 ใบกิจกรรมที่ 1 กรณีตวอยาง “ ม.3 แทงลูก ” ั 3.1.1 ความสามารถในการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน ระดับ 1. รวบรวมขอมูล ไมเปนระบบ ระบุปญหาไมชัดเจน 2. รวบรวมขอมูล เปนระบบ ระบุปญหาชัดเจน 3. ระบุปญหา บอกสาเหตุปญหา รวบรวมขอมูลมาสราง  ทางเลือก 4. ระบุปญหา บอกสาเหตุปญหา สรางทางเลือก  เชื่อมโยงความสัมพันธเชิงเหตุเชิงผล และตัดสินใจ 3.1.2 คานิยม ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. 5. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับ 1. ตัดสินใจเลือกปฏิบัติโดยไมคํานึงถึงผลกระทบ 2. ตัดสินใจเลือกปฏิบัติโดยคํานึงถึงผลกระทบ มีทางเลือกที่ หลากหลาย 3. ตัดสินใจเลือกปฏิบัติอยางมีเหตุมีผล 4. ตัดสินใจเลือกปฏิบัติในสวนดี สงผลตอสังคม 3.2 ใบกิจกรรมที่ 2 กรณีตวอยาง เรื่อง จุกจิ๊กนัก….ไมนารักเลย ั 3.2.1 ความสามารถในการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน ระดับ 1. รวบรวมขอมูล ไมเปนระบบ ระบุปญหาไมชัดเจน 2. รวบรวมขอมูล เปนระบบ ระบุปญหาชัดเจน 3. ระบุปญหา บอกสาเหตุปญหา รวบรวมขอมูลมาสราง  ทางเลือก 4. ระบุปญหา บอกสาเหตุปญหา สรางทางเลือก  เชื่อมโยงความสัมพันธเชิงเหตุเชิงผล และตัดสินใจ 3.2.2 คานิยม ระดับ 1. ตัดสินใจเลือกปฏิบัติโดยไมคํานึงถึงผลกระทบ 2. ตัดสินใจเลือกปฏิบัติโดยคํานึงถึงผลกระทบ มีทางเลือกที่หลากหลาย 3. ตัดสินใจเลือกปฏิบัติอยางมีเหตุมีผล 4. ตัดสินใจเลือกปฏิบัติในสวนดี สงผลตอสังคม 3.3 ใบกิจกรรมที่ 3 กรณีตวอยางเรื่อง ฟนดะ ั 3.3.1 ความสามารถในการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน ระดับ 1. ขอมูล ไมเปนระบบ ระบุเหตุผลไมชัดเจน 2. ขอมูล เปนระบบ ระบุเหตุผลอยางงาย 3. แสดงเหตุผลชัดเจน หลากหลาย 4. แสดงเหตุผลชัดเจน เชื่อมโยงเหตุ , ผลอยางกลมกลืน 3.3.2 คานิยม ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. 6. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับ 1. แนะนําเพื่อนใหคํานึงถึงประโยชนสวนตนดวยวิธีการ ที่หลากหลาย 2. แนะนําเพื่อนใหคํานึงถึงประโยชนของหมูคณะ อยางมีเหตุผล 3. แนะนําเพื่อนใหคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม อยางมีเหตุผล 4. แนะนําเพื่อนใหคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม อยางมีเหตุผล เปนระบบ 3.4 ใบกิจกรรมที่ 4 แผนผังความคิดของสถานการณเสี่ยงทางเพศ 3.4.1 ความรูความเขาใจในเนื้อหา ระดับ 1. แยกแยะเนือหาไมครบถวน ไมเชื่อมโยงตอเนื่องกัน ้ 2. แยกแยะเนือหาไดครบถวน มีความเชื่อมโยงกัน ้ 3. อธิบายขอมูลความรูที่เกียวของไดอยางเปนระบบ ่ มีผลตอเนื่องกัน 4. อธิบายขอมูลความรูที่เกียวของไดอยางเปนระบบ ่ มีผลตอเนื่องกัน และเชือมโยงกับชีวิตจริง ่ 3.5 คุณลักษณะที่พึงประสงค 3.5.1 การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ระดับ 1. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอยูในเกณฑควร ปรับปรุง 2. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอยูในเกณฑพอใช 3. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอยูในเกณฑดี 4. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอยูในเกณฑดีมาก 3.5.2 การชวยเหลือเพื่อน ระดับ 1. การชวยเหลือเพื่อนอยูในเกณฑควรปรับปรุง 2. การชวยเหลือเพื่อนอยูในเกณฑพอใช 3. การชวยเหลือเพื่อนอยูในเกณฑดี 4. การชวยเหลือเพื่อนอยูในเกณฑดีมาก 3.5.3 ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 7. 7. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับ 1. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย อยูในเกณฑควรปรับปรุง 2. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย อยูในเกณฑพอใช 3. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย อยูในเกณฑดี 4. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย อยูในเกณฑดีมาก 3.6 การนําเสนอผลงานกลุม 3.6.1 ความพรอมในการนําเสนอ ระดับ 1. ความพรอมในการนําเสนออยูในเกณฑควรปรับปรุง 2. ความพรอมในการนําเสนออยูในเกณฑพอใช 3. ความพรอมในการนําเสนออยูในเกณฑดี 4. ความพรอมในการนําเสนออยูในเกณฑดีมาก 3.6.2 ความนาสนใจในการนําเสนอ ระดับ 1. ความนาสนใจในการนําเสนออยูในเกณฑควรปรับปรุง 2. ความนาสนใจในการนําเสนออยูในเกณฑพอใช 3. ความนาสนใจในการนําเสนออยูในเกณฑดี 4. ความนาสนใจในการนําเสนออยูในเกณฑดีมาก 3.6.3 ความสมบูรณ ถูกตองของผลงาน ระดับ 1. ความสมบูรณ ถูกตองอยูในเกณฑควรปรับปรุง 2. ความสมบูรณ ถูกตองอยูในเกณฑพอใช 3. ความสมบูรณ ถูกตองอยูในเกณฑดี 4. ความสมบูรณ ถูกตองอยูในเกณฑดมาก ี ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 8. 8. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง กรณีตัวอยาง “ ม.3 แทงลูก ” ชื่อกลุม................................................ สมาชิกกลุม 1.................................................................................. 2.................................................................................. 3................................................................................. คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษากรณีตัวอยาง “ ม.3 แทงลูก ” แลวระดมความคิดเห็นดังนี้ ขอที่ 1 วิเคราะหพฤติกรรมของปญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีตัวอยาง คนหาพฤติกรรมเสริมที่กอใหเกิดปญหาจากกรณีตัวอยาง “ ม 3. แทงลูก ” พฤติกรรมของปญหา พฤติกรรมเสริมที่กอใหเกิดปญหา สรุปผลการวิเคราะหพฤติกรรมที่กอใหเกิดปญหาดังกรณีตัวอยาง ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 9. 9. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 บอกสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีตัวอยางและใหนกเรียนสรางทางเลือก ั ในการปฏิบัตตนตามสาเหตุนั้นๆ ิ ทางเลือกในการปฏิบัตตน ิ สาเหตุของปญหา ดานดี ดานไมดี นักเรียนจัดลําดับจากสาเหตุใหญไปหาสาเหตุยอย …………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ถานักเรียนตกอยูในสถานการณดังกรณีตัวอยางนักเรียนจะตัดสินใจเลือกปฏิบัตตน คือ ิ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ เหตุผลในการเลือกเพราะ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ขอที่ 2 นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง ทักษะการปฏิเสธและการเตือนเพื่อน เพื่อวางแผน ปองกันปญหาจากกรณีตัวอยาง เรื่อง “ ม.3 แทงลูก ” โดยบอกถึงวิธีการกลาวปฏิเสธและผลกระทบ ที่จะเกิดตามมาทั้งผลดีและผลเสีย ผลกระทบ คํากลาวปฏิเสธ ผลดี ผลเสีย ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 10. 10. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คํากลาวปฏิเสธที่ควรเลือกปฏิบัติ …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 11. 11. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กรณีตัวอยาง เรื่อง ม.3 แทงลูก ม.3 แทงลูก สลดใจหนาเสาธง ครู – เพื่อนหามสงโรงพยาบาล พอช็อก ทอง 3 เดือน สลดเด็กนักเรียนหญิงม.3 เกิดแทงลูกขณะยืนเขาแถวเคารพธงชาติ เปดเทอมวันแรก บนกับเพื่อนวาปวดทอง ระหวางปลอยแถวเดินกลับหองไดไมกกาว จูเลือดเปนลิ่มไหลเปรอะเต็ม ี่ ไปหมด ครูตองชวยนําสงโรงพยาบาล แพทยตรวจพบเด็กตั้งทองได 2 – 3 เดือน และปวยเปน  โรคไทรอยด ทําใหครรภเปนพิษเกิดจากการตกเลือด พอรูขางถึงช็อก ยอมรับเลี้ยงลูกแบบตามใจ แถมรูวาคบหากับเพื่อนชายตางสถาบัน แตนึกไมถึงจะเกิดเรื่องแบบนี้ขน ดาน ผูอํานวยการ ึ้ โรงเรียนระบุเด็กทองชวงปดเทอม เรื่องราวสะทอนสังคม เด็กหญิงตั้งทองแลวเกิดตกเลือดขณะยืนเขาแถวหนาเสาธง รับเปดเทอมวันแรกรายนี้ เปดเผยเมื่อเวลา 08.30น. วันที่ 16 พ.ค. ผูสื่อขาวไดรับแจงจากเจาหนาที่ โรงพยาบาลบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา วามีเด็กหญิงตกเลือดมารักษา หลังทราบเรื่องจึงรีบ เดินทางไปตรวจสอบ ทราบชื่อเด็กหญิงจอย (นามสมมติ) อายุ 14 ป เรียนอยูชนม.3 โรงเรียน ั้ มัธยมแหงหนึงใน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา สภาพเด็กมีอาการออนเพลีย แพทยตรวจ ่ รักษาจนอาการปลอดภัยแลว และใหนอนรักษาตัวดูอาการที่โรงพยาบาล สอบถามเพื่อนนักเรียนไดความวา กอนเกิดเหตุทางโรงเรียนเปดเทอมเปนวันแรก หลังปด ยาวมากวา 3 เดือน โดยเด็กหญิงจอย เดินทางมาโรงเรียนตามปกติตั้งแตเชา และไปยืนเขาแถว เคารพธงชาติหนาเสาธง ระหวางที่ครูปลอยเดินแถวเขาหองเรียนไดไมกี่กาว ด.ญ.จอยบนปวดทอง ตั้งแตตอนเขาแถวแลว จูๆก็มีเลือดไหลทะลักออกมาเปนลิ่มๆ เปรอะขาและพื้นเต็มไปหมด สราง ความตกตะลึกใหกับเพื่อนๆ และครูที่ยืนคุมนักเรียนอยู จึงชวยกันนําสงโรงพยาบาล ปรากฎวาหลัง แพทยตรวจอาการพบวา เด็กหญิงจอยตั้งทองไดประมาณ 2-3 เดือน และมีอาการตกเลือด จนแทงลูก ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 12. 12. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดานนายชัย (นามสมมติ) อายุ 42 ป พอของเด็กหญิงจอย กลาววา หลังทราบขาวรูสึก ตกใจแทบช็อกและเสียใจทีเ่ กิดเรื่องแบบนี้ สําหรับทางบานก็พอมีฐานะและคอนขางเลี้ยงลูกแบบ ตามใจ ชวงปดเทอมรูวาลูกสาวคบหากับเพื่อนชาย ซึ่งเปนเด็กนักเรียนพาณิชยแหงหนึ่งในอําเภอ พระนครศรีอยุธยา แตไมคิดวาจะเกินเลยถึงขนาดนี้ สวนเรื่องคดีขณะนี้ตองรอใหลกสาวอาการ ู ดีขึ้นเสียกอน จากนั้นจึงคอยปรึกษากับญาติๆวาจะเอาอยางไร สวนนายสมพิศ ศุภพงษ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  กลาวถึงเรื่องดังกลาววา ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแลว คงตองยอมรับวาสังคมปจจุบันมันเปนอยางนี้ ตองเขาใจเด็กยุคใหม มีโอกาสผิดพลาดไดมาก จึงตองใหโอกาสกับเด็กไดเรียนจนจบ หากเด็กมี จิตใจสงบและพรอม รวมทั้งไมอายเพื่อนก็ใหกลับไปเรียนที่เกาได แตหากตองการยายไปเรียนที่ ใหมกจะจัดหาให พรอมกันนี้ไดติดตามเยียวยาสภาพจิตใจกันตอไป 1 ็ 1 หนังสือพิมพ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 13. 13. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใบความรูที่ 1 เรื่อง หลักการปฏิเสธและการเตือนเพื่อน ทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชวนไปทําในสิ่งที่ตนเองไมอยากทํา โดยเฉพาะอยางยิง ่ การชวนไปทําในสิ่งที่ไมปลอดภัย การติดโรค การใชยาเสพติด หรือ ไปมีพฤติกรรมทางเพศ ที่ไมเหมาะสม ประโยคปฏิเสธที่ดีควรมีลักษณะอยางนี้ 1. การอางความรูสึกประกอบแทนการใชเหตุผลอยางเดียว เพราะการใชเหตุผลอยางเดียว  มักถูกโตแยงดวยเหตุผลอื่น แตความรูสึกเปนเรื่องที่โตแยงไดยาก 2. ปฏิเสธอยางชัดเจนทั้งทาทาง คําพูด และน้ําเสียง 3. การถามความคิดเห็น เปนการรักษาน้ําใจผูชวน ถาคูสนทนายอมรับคําปฏิเสธ ควรพูด คําวา “ ขอบคุณคะ (ครับ) ” ตัวอยางคําพูดปฏิเสธ สถานการณ เพื่อนตางเพศชวนเขาไปในหองพักสวนตัว ประโยคคําพูด “ เราไมอยากเขาไป มันดูไมดี ขอตัวนะ เธอคงเขาใจ ” ลักษณะ ตัวอยาง 1. อางความรูสึกประกอบเหตุผล 1. มันดูไมดี 2. ปฏิเสธ 2. เราไมอยากเขาไป 3. ถามความเห็น 3. เธอคงเขาใจ 4. เมื่อถูกตื้อปฏิเสธซ้ําแลวรีบออกไปจาก 4. ขอตัวนะ เหตุการณ การหาทางออกเมื่อถูกเซาซี้ เมื่อถูกเซาซี้ สบประมาท ไมควรหวั่นไหวหรือใจออนตอคําพูด ควรหาทางออกดังนี้ 1. ปฏิเสธซ้ํา แลวรีบเดินหนีจากพฤติกรรม เชน พูดวา “ ขอตัวนะ ” “ บอกวา ขอตัวนะ ” 2. ผัดผอน คือ การพูดขอเลื่อนเวลาออกไปเพื่อใหผูชวนลมเลิกความตั้งใจ เชน พูดวา “ ไววนหลังคอยวากัน ” “ คราวหนาคอยวากัน ” แลวรีบเดินหนีจากเหตุการณ ั ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 14. 14. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3. ตอรอง คือ การชวนไปทํากิจกรรมที่ไมเสี่ยง เชน “ ไปกินขาวบานเราดีกวา แมเราทํากับขาวอรอยนะ” การหาทางออกอาจเลือกวิธีเดียว หรือ หลายวิธีกได สิ่งที่สําคัญ คือ ตองรีบออกจาก ็ เหตุการณใหเร็วที่สุด โดยไมยอมหยุดใหเซาซี้ หรือสบประมาทไปเรือยๆ เพราะอาจทําให ่ ใจออนได ปญหาที่วัยรุนปฏิเสธไมสําเร็จ วัยรุนสวนใหญปฏิเสธเพื่อนไมได สาเหตุมาจากเกรงใจ กลัวเพื่อนโกรธ ใจไมมั่นคง อยากทํา ทนคําพูดเซาซี้สบประมาทของเพือนไมได ถาวัยรุนปฏิเสธไมสําเร็จก็จะทําใหตนเองตอง ่ เขาไปเกียวของกับพฤติกรรมเสี่ยง หรือไดรับอันตรายอยางหลีกเลียงไมได ่ ่ หลักสําคัญที่ชวยใหปฏิเสธไดสําเร็จ 1. ตองมีจิตใจมั่นคง แนวแน วาจะตองปฏิเสธจริงๆ เพราะเปนเรื่องทีมีความเสี่ยง ่ หรือมีผลเสียตอชีวิต 2. พูดปฏิเสธดวยน้ําเสียงและทาทางที่จริงจัง แตสุภาพไมหักหาญน้ําใจเพื่อน 3. เมื่อปฏิเสธจบแลว ตองรีบเดินออกไปจากเหตุการณนนทันทีโดยไมรีรอ เพื่อปองกัน ั้ การเซาซี้หรือสบประมาทที่อาจทําใหเราใจออน 4. เมื่อพูดสบประมาท ไมควรไหวหวั่นหรือโตตอบ ใหรีบเดินหนีออกไปทันที ตัวอยางประโยคปฏิเสธ สถานการณทควรปฏิเสธ ี่ ตัวอยางประโยคปฏิเสธ 1. เพื่อนชายชวนดื่มเหลา “เราไมชอบ กลัวจะเมา ไมดมนะ นายคงไมวา” ื่ “ ไมอยากดื่ม เหม็น ขอไมดื่มนะ นายคงไมวา ” 2. เพื่อนตางเพศชวนไปคางคืน “ เราไมชอบไปคางคืนที่อื่น พอแมเราไมอนุญาต ตางจังหวัด เราไมไปนะ เธอคงเขาใจ ” 3. เพื่อนชวนเที่ยวเธค “ เราไมชอบไปที่อยางนั้น เขาไปแลวอึดอัด ไมไปนะ เธอคงไมวา ” ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 15. 15. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทักษะการเตือนเพื่อน การใชทักษะการเตือนเพื่อนและผูใกลชิดที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ เชน ควรแนะนําใหเพื่อนมีเหตุผลในการกระทําที่ถูกตอง กลาปฏิเสธในเรื่องที่ควรปฏิเสธ และรูจัก การเลือกใชคําพูดในการปฏิเสธ ควรแนะนําใหรูจักผลเสียที่จะเกิดขึนถาหากมีเพศสัมพันธ ้ ในวัยเรียนและโรคที่ติดตอทางเพศ การเตือนตองใชคําพูดที่สุภาพและเหมาะสมดวย 1 1 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศศึกษา ชวงชั้นที่ 3 ชันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดยกองทุนโลก ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 16. 16. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กรณีตัวอยาง “ จุกจิ๊กนัก…ไมนารักเลย ” ชื่อกลุม................................................ สมาชิกกลุม 1.................................................................................. 2.................................................................................. 3................................................................................. คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษากรณีตัวอยาง “ จุกจิ๊กนัก…ไมนารักเลย ” แลวชวยกันระดมความคิดเห็น ตามประเด็นตอไปนี้ และบันทึกผลในใบกิจกรรมนี้ 1. ถาเกิดเหตุการณเชนนี้กับนักเรียน นักเรียนจะทําอยางไร เพราะเหตุใด สมาชิกคนที่ ทางเลือก เหตุผล 2. นักเรียนคิดวาโจเปนคนอยางไร ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 3. นักเรียนชวยกันวิเคราะห จัดลําดับความสําคัญของทางเลือก และชวยกันประเมินขอดี ขอเสีย พรอมทั้งชวยกันเลือกทางเลือกที่ดที่สุด 1 ขอ พรอมทั้งใหเหตุผลที่เลือก ี ลําดับความสําคัญของทางเลือก 1) ………………………………………………… 2) ………………………………………………… 3) ………………………………………………… 4) ………………………………………………… ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 17. 17. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประเมินขอดี – ขอเสียของทางเลือกในแตละขอ ทางเลือก ขอดี ขอเสีย นักเรียนตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดมา 1 ขอ พรอมใหเหตุผล ขอที่เลือก ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. เหตุผลที่เลือก………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 18. 18. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กรณีตัวอยาง เรื่อง จุกจิ๊กนัก…ไมนารักเลย โจกับแจงเปนเพื่อนรวมชั้นเรียน สนิทสนมกันมาก โจมีใจ ชอบแจงโดยทีแจงไมรูตัว โจชวนแจงไปดูหนังสือที่หองสมุด แจงคิดวา ่ หองสมุดเปนสถานที่สาธารณะคงจะไมนาเกลียดที่จะไปดูหนังสือดวยกัน เมื่อไปถึงหองสมุด โจพยายามเลือกที่นั่งในจุดที่ลับตาคนและถือโอกาส แตะเนื้อตองตัวแจง ในสถานการณเชนนั้น แจงควรทําอยางไรดี ? 1 1 แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสรางเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปองกันเอดส กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 19. 19. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง กรณีตัวอยาง “ ฟนดะ ” ชื่อกลุม................................................ สมาชิกกลุม 1.................................................................................. 2.................................................................................. 3................................................................................. คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษากรณีตัวอยาง “ ฟนดะ ” แลวชวยกันระดมความคิดเห็นตามประเด็น ตอไปนี้ และบันทึกผลในใบกิจกรรมนี้ 1. ถา นักเรียนเปนพงศ นักเรียนคิดอยางไร มีเหตุผลอยางไร ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. 2. ถานักเรียนเปนเพื่อนของพงศ นักเรียนมีวิธีในการเตือนเพื่อนอยางไรบาง เกี่ยวกับ พฤติกรรมที่เพื่อนเลาใหฟง โดยยกตัวอยางคําพูดในการเตือนเพื่อน และใหเหตุผล ประกอบ แสดงเหตุผล คําพูดในการเตือนเพื่อน ผลดี ผลเสีย 3. นักเรียนบอกถึงประโยชนที่จะไดรับจากการเตือนเพื่อนใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ประโยชนตอตนเอง ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 20. 20. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประโยชนตอเพื่อน ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. ประโยชนตอสังคม ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 21. 21. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กรณีตัวอยาง เรื่อง ฟนดะ พงศ ชายหนุมรูปหลอ เสนหแรง แฟนเยอะ จีบสาวใดไดเรื่องทุกที  ไมตองใชเวลานานอยางคนอืน และมักจะมาเลาใหเพื่อนฝูงฟงวาไดฟนเกือบ ่  ทุกรายไมเคยตองรับผิดชอบ แถมยังเปลียนคูนอนบอยๆ ่ ถานักเรียนเปนเพื่อนพงศ นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรกับพฤติกรรมของพงศ ? 1 1 แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสรางเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปองกันเอดส กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 22. 22. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่อง แผนผังความคิดของสถานการณเสี่ยงทางเพศ ชื่อกลุม................................................ สมาชิกกลุม 1.................................................................................. 2.................................................................................. 3................................................................................. คําชี้แจง นักเรียนแยกแยะองคประกอบทีกอใหเกิดสถานการณเสียงทางเพศและวิธการปองกัน ่ ่ ี ตนเองและผูอนมิใหตกอยูในสถานการณเสี่ยงทางเพศเปนแผนผังความคิด ของกลุมตนเอง ื่  ตามวิธีการเขียนแผนผังความคิดแบบผังแมงมุม ( Web Diagram ) ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 23. 23. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม ตามเกณฑการใหคะแนน ( Rubrics ) หนวยที่ 2 เรื่อง สถานการณเสี่ยงทางเพศ ใบกิจกรรมที่ 1 กรณีตัวอยาง “ ม.3 แทงลูก ” คําชี้แจง ใสเครื่องหมาย ลงในชองตัวเลขคะแนนของแตละรายการประเมิน ความสามารถในการ คิดโดยใชปญหา คานิยม รวม เกณฑ ที่ ชื่อ - นามสกุล เปนฐาน ตัดสิน 1 2 3 4 1 2 3 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 เกณฑการตัดสิน 1- 2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 3- 4 คะแนน หมายถึง พอใช 5- 6 คะแนน หมายถึง ดี 7- 8 คะแนน หมายถึง ดีมาก ลงชื่อ………………………………...ครูประจําวิชา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 24. 24. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม ตามเกณฑการใหคะแนน ( Rubrics ) หนวยที่ 2 เรื่อง สถานการณเสี่ยงทางเพศ ใบกิจกรรมที่ 2 กรณีตัวอยาง เรื่อง จุกจิ๊กนัก….ไมนารักเลย คําชี้แจง ใสเครื่องหมาย ลงในชองตัวเลขคะแนนของแตละรายการประเมิน ความสามารถในการ คิดโดยใชปญหา คานิยม รวม เกณฑ ที่ ชื่อ - นามสกุล เปนฐาน ตัดสิน 1 2 3 4 1 2 3 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 เกณฑการตัดสิน 1- 2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 3- 4 คะแนน หมายถึง พอใช 5- 6 คะแนน หมายถึง ดี 7- 8 คะแนน หมายถึง ดีมาก ลงชื่อ………………………………...ครูประจําวิชา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 25. 25. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม ตามเกณฑการใหคะแนน ( Rubrics ) หนวยที่ 2 เรื่อง สถานการณเสี่ยงทางเพศ ใบกิจกรรมที่ 3 กรณีตัวอยางเรื่อง ฟนดะ คําชี้แจง ใสเครื่องหมาย ลงในชองตัวเลขคะแนนของแตละรายการประเมิน ความสามารถในการ คิดโดยใชปญหา คานิยม รวม เกณฑ ที่ ชื่อ - นามสกุล เปนฐาน ตัดสิน 1 2 3 4 1 2 3 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 เกณฑการตัดสิน 1- 2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 3- 4 คะแนน หมายถึง พอใช 5- 6 คะแนน หมายถึง ดี 7- 8 คะแนน หมายถึง ดีมาก ลงชื่อ………………………………...ครูประจําวิชา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 26. 26. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม ตามเกณฑการใหคะแนน ( Rubrics ) หนวยที่ 2 เรื่อง สถานการณเสี่ยงทางเพศ ใบกิจกรรมที่ 4 แผนผังความคิดของสถานการณเสียงทางเพศ ่ คําชี้แจง ใสเครื่องหมาย ลงในชองตัวเลขคะแนนของแตละรายการประเมิน ความรูความเขาใจในเนื้อหา ที่ ชื่อ - นามสกุล เกณฑตัดสิน 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 เกณฑการตัดสิน 1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 2 คะแนน หมายถึง พอใช 3 คะแนน หมายถึง ดี 4 คะแนน หมายถึง ดีมาก ลงชื่อ………………………………...ครูประจําวิชา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 27. 27. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบสังเกตพฤติกรรมดานคุณลักษณะที่พึงประสงค หนวยที่ 2 เรื่อง สถานการณเสี่ยงทางเพศ คําชี้แจง ใสเครื่องหมาย ลงในชองตัวเลขคะแนนของแตละรายการประเมิน ที่ การปฏิบัติ การ ความรับผิดชอบ ตนตาม ชวยเหลือ ตองานที่ไดรบ รวม เกณฑ ั ชื่อ - นามสกุล กฎระเบียบ เพื่อน มอบหมาย คะแนน ตัดสิน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 เกณฑการตัดสิน 1 - 3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 4 - 6 คะแนน หมายถึง พอใช 7 - 9 คะแนน หมายถึง ดี 10 - 12 คะแนน หมายถึง ดีมาก ลงชื่อ………………………………...ครูประจําวิชา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 28. 28. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบประเมินการนําเสนอผลงานกลุม หนวยที่ 2 เรื่อง สถานการณเสี่ยงทางเพศ ชื่อกลุม……………………………… คําชี้แจง ประเมินการนําเสนอผลงานกลุมของนักเรียนทีออกมานําเสนอ ่ ระดับ ที่ รายการประเมิน 1 2 3 4 1 ความพรอมในการนําเสนอ 2 ความนาสนใจในการนําเสนอ 3 ความสมบูรณ ถูกตองของผลงาน รวมคะแนน ขอสังเกตอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… เกณฑการตัดสิน 1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 2 คะแนน หมายถึง พอใช 3 คะแนน หมายถึง ดี 4 คะแนน หมายถึง ดีมาก ลงชื่อ………………………………...ครูประจําวิชา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

×