หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)

6,988 views

Published on

1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
 • เป็นหลักสูตรที่ลมบูรณ์แบบ กำลังต้องการอยู่พอดี ขอไฟล์ได้ไหม ขอบคูณล่วงหน้า
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
6,988
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)

 1. 1. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา1คํานํากระทรวงศึกษาธิการได้มีคําสังให้ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียนนําร่องและโรงเรียนเครือข่ายตังแต่ปีการศึกษา 2546 และใช้ในโรงเรียนทัวไปตังแต่ปีการศึกษา2548 หลักสูตรอิสลามศึกษาเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศทีมีจุดประสงค์ทีจะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตทีดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึน สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากลมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัด และความสามารถของแต่ละบุคคล หลักสูตรแกนกลางของประเทศ เป็นกรอบทิศทางในการจัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษาในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในครังนี ทางโรงเรียนได้จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษาตามกรอบทิศทางหลักสูตรแกนกลาง ซึงเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 เพือนํามาใช้ในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน หลักสูตรอิสลามศึกษาเล่มนี อาจไม่สมบูรณ์นัก ต้องมีการเปลียนแปลงพัฒนาขึนอีกให้ทันกับความก้าวหน้าของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ และยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังว่าหลักสูตรอิสลามศึกษาเล่มนีจะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนและสังคมต่อไปจัดทําโดยคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามารถดีวิทยา
 2. 2. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา2สารบัญหน้าคํานําสารบัญประกาศโรงเรียนสามารถดีวิทยาส่วนนํา- ความนํา- ปรัชญาโรงเรียน- วิสัยทัศน์โรงเรียน- พันธกิจโรงเรียน- เป้ าหมาย- สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน- หลักการ- คุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างสถานศึกษาคําอธิบายรายวิชาคําอธิบายรายวิชาอัลกุรอานและตัฟซีรคําอธิบายรายวิชาอัลฮะดีษคําอธิบายรายวิชาอัลฟิกฮฺคําอธิบายรายวิชาอัลอะกีดะฮฺคําอธิบายรายวิชาอัตตารีกคําอธิบายรายวิชาอัลอัคลาก1245566677891018203346597285
 3. 3. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา3คําอธิบายรายวิชาอาหรับคําอธิบายรายวิชามลายูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้การวัดและการประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรภาคผนวก98111125127128134136
 4. 4. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา4ประกาศโรงเรียนสามารถดีวิทยาเรือง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนสามารถดีวิทยา พุทธศักราช 2555ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546ตามทีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยจัดทําทําขึนสําหรับท้องถินและสถานศึกษาได้นําไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาอิสลามศึกษาให้มีคุณภาพด้นความรู้และทักษะทีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมทีมีการเปลียนแปลงและแสวงหาความรู้เพือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวิตเพือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสามารถดีวิทยา เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ทางโรงเรียนสามารถดีวิทยาได้ดําเนินการแต่งตังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาบัดนีทางโรงเรียนสามารถดีวิทยาได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เป็นทีเรียบร้อยแล้วทังนี หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เมือวันที 1เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตังแต่บัดนี เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555.................................(นายอําพล พลาสิน)ผู้อํานวยการโรงเรียนสามารถดีวิทยา
 5. 5. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา5ส่วนนําความนําอิสลามให้ความสําคัญเรืองการศึกษาเป็นอย่างยิง เมือมุสลิมมีความรู้เกียวกับศาสนาแล้วจะก่อให้เกิดผลดีในการดํารงชีวิต เนืองจากหลักการอิสลามเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมุสลิมให้เป็นคนดี มีสติปัญญา กระทําความดี ละเว้นความชัว เพือเป็นบ่าวทีดีของอัลลอฮฺและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ด้วยเหตุนี อัลลอฮฺ ได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะฮฺอัลอะลักอายะฮฺที 1 – 5 ความว่า :“ จงอ่านเถิดในนามพระนามแห่งองค์อภิบาลของเจ้า ผู้ทรงบันดาล พระองค์ทรงบันดาลมนุษย์จากก้อนเอชนือ(ทีวิวัฒน์จากก้อนเลือด จากอสุจิ เป็นลําดับ) จงอ่านเถิดและองค์อภิบาลของเจ้า ผู้ทรงเอือเฟือยิงนัก ซึงทรงสอนความรู้ด้วยกับปากกาพระองค์ทรงสอนมนุษย์ในสิงทีเขาไม่รู้ ”ท่านรอซูล ได้กล่าวไว้ในประเด็นการศึกษาเช่นกัน ความว่า :“ การศึกษาเป็นสิงบังคับสําหรับมุสลิม(ชายและหญิง)(รายงานโดยอะหหมัดและอิบนูมาญะฮฺ)กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546สําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ให้แกนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยจัดทําขึนสําหรับท้องถินและสถานศึกษาได้นําไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขันพืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะทีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลาและแสวงหาความรู้เพือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวิตเพือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสามารถดี เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ทางโรงเรียนได้กําหนดโครงสร้างหลักสูตรทังในกลุ่มสาระการเรียนรู้ขันพืนฐานอิสลามศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิมเติมทีโรงเรียนกําหนด ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ทางโรงเรียนจึงได้
 6. 6. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา6กําหนดจัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาขึนตามเงือนไขทีหลักสูตรการศึกษาอิสลามศึกษา พุทธศักราช2546 ทุกประการปรัชญาโรงเรียน“ ความรู้ดี คุณธรรมเด่น เน้นความสะอาด ปราศจากสิงเสพติด ”วิสัยทัศน์โรงเรียน“ ภายในปี 2554 – 2556 โรงเรียนสามารถดีวิทยาเป็นโรงเรียนทีมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สังคมยอมรับในคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นสถาบันแห่งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ”พันธกิจโรงเรียน1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการศึกษา2) จัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทีเอือต่อการเรียนรู้3) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการสือสารภาษาต่างประเทศ4) พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม รักในท้องถิน5) สร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน6) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขใจทีดี7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
 7. 7. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา7เป้ าหมาย1) บุคลากรมีความเชียวชาญในการจัดการศึกษา2) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทีเอือต่อการเรียนรู้3) ผู้เรียนมีทักษะทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการสือสารภาษต่างประเทศ4) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และรักในท้องถิน5) โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทีดีกับชุมชน6) ผู้เรียนมีสุขภาพกาย ใจทีดี7) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาทีมีคุณภาพสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามารถดีวิทยา พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 นันเพือมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึงการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีกําหนดนัน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี1. ความสามารถในการสือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพือแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทังการเจรจาต่อรองเพือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสือสาร ทีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพือการตัดสินใจเกียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
 8. 8. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา83. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆทีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบทีเกิดขึนต่อตนเอง สังคมและสิงแวดล้อม4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนือง การทํางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อืน5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้การสือสารการทํางานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรมหลักการเพือให้การจัดการศึกษาอิสลามศึกษามีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทีกําหนดให้จัดการศึกษาเน้นความรู้คู้คุณธรรม จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรอิสลามศึกษาไว้ดังนี1. เป็นการศึกษาเกียวกับอิสลามศึกษาทีมุ่งให้มุสลิมทุกคนได้รับการศึกษาด้านอิสลามศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา2. เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนถือปฏิบัติหลักการอิสลามในการดํารงชีวิต3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญทีสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ4. เป็นหลักสูตรทีมีโครงสร้างทียืดหยุ่นทังด้านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้
 9. 9. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา95. เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาทุกรูปแบบครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์คุณลักษณะทีพึงประสงค์หลักสูตรอิสลามศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ทักษะและเจตคติทีดีต่อศาสนาอิสลาม โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ดังนี1. มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และรอซูล ปฏิบัติตามหลักคําสอนของอิสลามตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์2. สามารถให้ความคิดเห็นและเหตุผลในการวินิจฉัย พิจารณาปัญหาต่างๆ โดยปราศจากความงมงาย มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพือพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ3. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในวิชาศาสนา ภาษาอาหรับ ภาษามลายู และวิทยาการต่างๆ สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมมุสลิมให้เจริญก้าวหน้ายิงขึน4. มีความภูมิใจในความเป็นมุสลิมทีดี มีระเบียบวินัย มีความซือสัตย์สุจริต อดทน และเสียสละเพือส่วนรวม5. มีความสามัคคี รู้จักทํางานเป็นกลุ่ม สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพือนมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติสุข6. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักการอิสลาม7. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพทีดี8. รักประเทศชาติและท้องถิน มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามให้สังคม9. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้าทางโรงเรียนได้กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิมเติม ดังนี1. ห่างไกลสิงเสพติด
 10. 10. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา10โครงสร้างหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลางและตอนปลาย
 11. 11. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา11ชันปีที 1 (อก.1)ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐานศอ 31111ศอ 31121ศอ 31131ศอ 31141สจ 31151สจ 31161อม 31171อม 31181- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060ศอ 31112ศอ 31122ศอ 31132ศอ 31142สจ 31152สจ 31162อม 31172อม 31182- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์2020-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์2020รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 540 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 540
 12. 12. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา12ชัน ปีที 2 (อก.2)ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐานศอ 32111ศอ 32121ศอ 32131ศอ 32141สจ 32151สจ 32161อม 32171อม 32181- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060ศอ 32112ศอ 32122ศอ 32132ศอ 32142สจ 32152สจ 32162อม 32172อม 32182- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.6 580
 13. 13. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา13ชันปีที 3 (อก.3)ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐานศอ 33111ศอ 33121ศอ 33131ศอ 33141สจ 33151สจ 33161อม 33171อม 33181- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060ศอ 33112ศอ 33122ศอ 33132ศอ 33142สจ 33152สจ 33162อม 33172อม 33182- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580
 14. 14. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา14ชันปีที 4 (อป.1)ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐานศอ 41111ศอ 41121ศอ 41131ศอ 41141สจ 41151สจ 41161อม 41171อม 41181- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060ศอ 41112ศอ 41122ศอ 41132ศอ 41142สจ 41152สจ 41162อม 41172อม 41182- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580
 15. 15. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา15ชันปีที 5 (อป.2)ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐานศอ 42111ศอ 42121ศอ 42131ศอ 42141สจ 42151สจ 42161อม 42171อม 42181- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060ศอ 42112ศอ 42122ศอ 42132ศอ 42142สจ 42152สจ 42162อม 42172อม 42182- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580
 16. 16. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา16ชันปีที 6 (อป.3)ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นก./ภาคชม.สาระการเรียนรู้พืนฐาน สาระการเรียนรู้พืนฐานศอ 43111ศอ 43121ศอ 43131ศอ 43141สจ 43151สจ 43161อม 43171อม 43181- อัลกรุอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060ศอ 43112ศอ 43122ศอ 43132ศอ 43142สจ 43152สจ 43162อม 43172อม 43182- อัลกุรอานและตัฟซีร- ฮะดิษ- อัลฟิกฮฺ- อัลอากีดะฮฺ- อัตตาริค- อัลอัคลาก- ภาษามลายู- ภาษาอาหรับ2.01.51.51.51.51.51.51.58060606060606060รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500 รวมสาระการเรียนรู้พืนฐาน 12.5 500กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040-กิจกรรมสายใยสามารถดี-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์4040รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580 รวมเวลาเรียนและกิจกรรม 13.5 580
 17. 17. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา17หมายเหตุ : เวลาเรียน ภาคเรียน 12.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 500 ชัวโมงช่วงชัน 12.5 × 6 = 75 หน่วยกิต กิจกรรม 80 ชัวโมง1.0 หน่วยกิต = 40 ชัวโมง
 18. 18. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา18คําอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
 19. 19. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา19คําอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามารถดีวิทยา ปี พ.ศ. 2555 ได้นําสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชันของหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 มาวิเคราะห์เพือกําหนดสาระการเรียนรู้ช่วงชัน ผลการเรียนรู้ทีคาดหวังรายปี สาระการเรียนรู้รายชัน / รายปี แล้วนํามาจัดทําคําอธิบายรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชันเรียน
 20. 20. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา20วิชาอัลกุรอานและตัฟซีรวิชาอัลกุรอานและตัฟซีรวิชาอัลกุรอานและตัฟซีรวิชาอัลกุรอานและตัฟซีรกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลาม
 21. 21. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา21คําอธิบายรายวิชาศอ 31111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุอานสูเราะฮฺ อัซซัลซะละฮฺ อัลอาฎียาต อัลกอริอะฮฺ อัตตะกาษุร อัลฮุมะซะฮฺ อัลฟัยลฺ และหลักการอ่านพยัญชนะทีเริมต้นสูเราะฮฺเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 22. 22. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา22คําอธิบายรายวิชาศอ 31112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และวิธีการวากัฟคําทีลงท้ายด้วยฟัตหาตัยน์และตาอฺมัรบูเฏาะห์ การออกเสียงคํา (@@Ĕbãa) กฎของอิซฮาร์ อิซฮาร์มุตลัก อิซฮาร์กอมารีย์และอิซฮาร์อามเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 23. 23. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา23คําอธิบายรายวิชาศอ 32111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุรอานสูเราะฮฺ อัลบัยยินะฮฺ อัลก็อดฺรฺ อัลอะลัก และตามหลักการอ่านของอิดฆาม อิดฆอมมุตะมาซิลัยนฺอิดฆอมมุตะกอริบัยนฺ อิดฆอมมุตะญานิสัยนฺอัตตามเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 24. 24. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา24คําอธิบายรายวิชาศอ 32112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุรอานสูเราะฮฺอัตตีนอัชชัรหฺ อัฎฎุฮาและตามตามหลักการอ่านของอิดฆอมมุตะญานิสัยนฺอันนากิส อิดฆอมอัชชัมซียะฮฺอิดฆอมอัลอามเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 25. 25. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา25คําอธิบายรายวิชาศอ 33111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุรอานสูเราะฮฺ อัลลัยลฺ อัชชัมสฺ อัลบะลัด และหลักการอ่าน อัซ-ซักตฺ การหยุด เครืองหมายการหยุดเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 26. 26. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา26คําอธิบายรายวิชาศอ 33112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับความหมาย ความเป็นมา และความสําคัญของอัล-กุรอานสูเราะฮฺ อัลฟัจรฺ อัลฆอชียะฮฺและกฎการอ่าน อิสตีอาซะฮฺ บัสมะละฮฺเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัล-กุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 27. 27. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา27คําอธิบายรายวิชาศอ 41111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปเกียวกับ ความหมาย อรรถาธิบายอัลกุรอาน การประทาน ประเภทวะหฺยูมักกียะฮฺและมะดะนียะฮฺวิธีการและสาเหตุของการประทานวะหฺยูศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักการอ่านตามหลักการอ่านมุเญาวะดะฮฺ และหลักคําสอนทีได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง การช่วยเหลือของพระองค์อัลลอฮฺต่ออิสลามและมุสลิมเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 28. 28. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา28อธิบายรายวิชาศอ. 41112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักคําสอนทีได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง การช่วยเหลือของพระองค์อัลลอฮฺต่ออิสลามและมุสลิม เรืองเกียวกับบรรดานบีและการนะซัรของภริยาอิมรอนและเรืองราวของมัรยัม ท่านนบีอีซาและชนชาติของท่านทีเป็นมุอฺมินและกาฟิร อะฮฺลุลกิตาบและข้อเท็จจริงเกียวกับพวกเขา อะมานะฮฺและการรักษาสัญญาการกระทําในสิงทีดีและละเว้นในสิงทีชัวเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 29. 29. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา29คําอธิบายรายวิชาศอ 42111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปหลักการอ่าน อัล กิรออาต อันนาซิค วัล-มันซูศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักการอ่านตามหลักการอ่านมุเญาวะดะฮฺ และหลักคําสอนทีได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง อนุมัติและส่งเสริมการค้าขายเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 30. 30. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา30คําอธิบายรายวิชาศอ 42112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปหลักการอ่าน อัลอาม – วัลคอศ อัลมุฮฺกัม-วัลมุตาชาบะฮฺศึกษา อธิบาย ความหมาย อากีดะห์และอามัลทีศอและหฺ อามานะฮฺและความยุติธรรมตาดับบุรอัลกุรอาน วายิบปฏิบัติตามในสิงทีอัลลอฮได้ทรงประทานบทบัญญัติ ความประเสริฐของอิสลาม ความปรองดองระหว่างสามีภรรยา หลักคําสอนพืนฐานในอิสลามเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 31. 31. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา31คําอธิบายรายวิชาศอ 43111 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปหลักการอรรถาธิบาย อัล-มุตลัก วัล-มุก็อยยัด( ÕÜĐ½a†îÔ½aë )ศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักการอ่านตามหลักการอ่านมุเญาวะดะฮฺ และหลักคําสอนทีได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง บรรดาผู้ศรัทธาและผลตอบแทนของพวกเขา บรรดาผู้ปฏิเสธและผลตอบแทนของพวกเขา บรรดาผู้กลับกลอกและคุณลักษณะของพวกเขา อัลลอฮผู้ทรงอนุภาพการบังเกิดของมนุษย์และการให้เกียรติในการเป็นเคาะลีฟะห์เพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 32. 32. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา32คําอธิบายรายวิชาศอ 43112 อัลกุรอานและตัฟซีร กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 2.0 หน่วยกิต จํานวนเวลา 8o ชัวโมงศึกษา อธิบาย และสรุปหลักการอรรถาธิบาย นัชอะตุต-ตัฟซีรฺ ( @@ñd’ã@@ŽÐnÛa ) นักอรรถาธิบายและหนังสือทีมีชือเสียงศึกษา อธิบาย ความหมาย หลักการอ่านตามหลักการอ่านมุเญาวะดะฮฺ และหลักคําสอนทีได้รับจากอายะฮ์ตามเรือง ธรรมชาติของมนุษย์และการหลอกลวงของชัยฏอน การถือศีลอดและสิงจําเป็นในการถือศีลอด การรักษาละหมาด สิทธิของผู้ทีสามีเสียชีวิต หุกมของสิงมึนเมาและการพนัน การปกครองทรัพย์สินของเด็กกําพร้า ประวัติของฏอลูตและญาลูตเพือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการอ่านและท่องจําอัลกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 33. 33. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา33วิชาอัลฮะดีษวิชาอัลฮะดีษวิชาอัลฮะดีษวิชาอัลฮะดีษกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลาม
 34. 34. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา34คําอธิบายรายวิชาศอ 31121 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ ความบริสุทธิใจ ความขยัน ความอดทน ความเชือมัน การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ และการใช้เวลาว่างศึกษาความหมายประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของหลักการอัลหะดีษ อิลมุลหะดีษดีรอยะห์เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ตระหนักถึงความสําคัญของอัลหะดีษและสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 35. 35. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา35คําอธิบายรายวิชาศอ 31122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ มารยาทในการพูด ภัยจากปาก การให้อภัย การสมานฉันท์ ความหายนะ และความรักศึกษาความหมายประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของหลักการอัลหะดีษ รีวายะห์เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ตระหนักถึงความสําคัญของอัลหะดีษและสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 36. 36. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา36คําอธิบายรายวิชาศอ 32121 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ ความยําเกรง ความสัจจริง ความฉลาด ความซือสัตว์ การเสียสละใจบุญ มารยาทในการละหมาด ดุอาอฺจากผู้ถูกข่มเหงศึกษาองค์ประกอบของตัวบทหะดีษ ตัวบทหะดีษ(³½a) สายรายงาน )†äŽÛa(เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการ อ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ตระหนักถึงความสําคัญของอัลหะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 37. 37. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา37คําอธิบายรายวิชาศอ 32122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ ใครคือผู้ล้มละลาย ใครคือเพือนแท้ สีคําถามทีต้องตอบ การลักขโมย การอิจฉาริษยา และการนินทาศึกษาองค์ประกอบและคุณสมบัติของผู้บันทึก(ðëaŠÛa)เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการ อ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ตระหนักถึงความสําคัญของอัลหะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 38. 38. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา38คําอธิบายรายวิชาศอ 33121 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ การตังภาคีต่ออัลลอฮฺ ความละอาย การให้อภัย การสํารวมตน การอาบนําวาญิบ โลกอาคิเราะฮฺ และวิญญาณ (รูหฺ)ศึกษา ค้นคว้าชนิดของหะดีษ หะดีษเศาะเหียะ (|îz–Ûa) หะ ดีษหะสัน )厧a(เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน ท่องจําอธิบายความหมาย ตระหนักถึงความสําคัญของอัลหะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษ นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 39. 39. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา39คําอธิบายรายวิชาศอ 33122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้าบทอัลหะดีษเกียวกับ มารยาทในการเยียมเยียนผู้ป่วย การกระทําบิดอะฮฺสิงทีเป็นชุบฮะฮฺ และสิงทีต้องห้ามศึกษา ค้นคว้าความหมายและชนิดต่างๆ ของหะดีษเฏาะอีฟ ( ‫)א‬เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน ท่องจําอธิบายความหมาย ตระหนักถึงความสําคัญของอัลหะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัลหะดีษ นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 40. 40. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา40คําอธิบายรายวิชาศอ 41111 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อภิปรายเกียวกับความหมายหลักการอัล-หะดีษอันนะบะวีย์ ความแตกต่างระหว่างอัล-หะดีษกับอัล-กุรอานศึกษาบทอัล-หะดีษเกียวกับหะลาลและหะรอม การระลึกถึงความตาย การฉ้อโกง การทําตามสัญญา คุณลักษณะของผู้ศรัทธา การฆ่าผู้อืนโดยอธรรม และการพบสิงของผู้อืนเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา และการเขียนตัวบทหะดีษตระหนักถึงหลักคําสอนของอัล-หะดีษ และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 41. 41. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา41คําอธิบายรายวิชาศอ 41112 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อภิปรายเกียวกับความหมายหลักการของหะดีษกุดสีย์กับอัลกุรอานและอัสสุนนะห์กับอัลเคาะบัรและอัล-อะษัรศึกษาบทอัล-หะดีษเกียวกับ การแข่งขันประกอบความดีงาม การทะเลาะเบาะแว้ง และเอาลียาอุลลอฮฺเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา และการเขียนตัวบทหะดีษตระหนักถึงหลักคําสอนของอัล-หะดีษ และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 42. 42. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา42คําอธิบายรายวิชาศอ 42121 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อภิปราย และสรุปหลักการอัล-หะดีษ เกียวกับความหมายอัล-มุตาวาตีรและอัล-อะห๊าด ความแตกต่างระหว่างอัล-หะดีษ อัล-มุตาวาตีร และอัล-อาหาดศึกษาบท อัล-หะดีษ ละหมาดสุนัตฎูหา ละหมาดสุนัตตะฮัจ ุต ละหมาดสุนัตอิสติคอเราะห์ ละหมาดศพ การเดินผ่านหน้าผู้ละหมาด สิทธิของมุสลิม และเกียรติของคนศอและฮฺเพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ความแตกต่าง เปรียบเทียบเขียนและแปลความ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการอัล-หะดีษและอัล-หะดีษ และสามารถนําหลักการสอนของอัล-หะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 43. 43. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา43คําอธิบายรายวิชาศอ 42122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อภิปราย และสรุปหลักการอัล-หะดีษ เกียวกับความหมาย เฆาะรีบ อะซีซและมัซฮุร ความแตกต่างระหว่างเฆาะรีบ อะซีซ และมัซฮุรศึกษาบท อัล-หะดีษ การถือศีลอดวันจันทร์ / วันพฤหัสบดี การถือศีลอดวันสีขาว 3 วันเงือนไขของการเข้าสวรรค์ และการปกปิดวิชาความรู้เพือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ความแตกต่าง เปรียบเทียบเขียนและแปลความ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการอัล-หะดีษและอัล-หะดีษ และสามารถนําหลักการสอนของอัล-หะดีษไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
 44. 44. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา44คําอธิบายรายวิชาศอ 43111 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อภิปราย วิเคราะห์และสรุปหลักการอัล-หะดีษ เกียวกับ ความหมายประเภท ของหะดีษมักโบลและมัรดูดศึกษา บทอัล-หะดีษเกียวกับ ความสําคัญของสลาม มารยาทในการแสวงหาความรู้ เอียติกาฟในเดือนรอมฎอน ห้ามสวมใส่ทอง/เงิน การเลือกภรรยา และห้ามการอยู่สองต่อสองในทีลับตาคนเพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ความแตกต่าง เปรียบเทียบ เขียนและแปลความ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการอัล-หะดีษและอัล-หะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัล-หะดีษ ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 45. 45. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา45คําอธิบายรายวิชาศอ 43122 อัลฮะดีษ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา ค้นคว้า อภิปราย วิเคราะห์และสรุปหลักการอัล-หะดีษ เกียวกับความแตกต่างระหว่างอัล-หะดีษมักโบลและมัรดูดศึกษา บทอัล-หะดีษเกียวกับ ความสําคัญของญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ สงสัยผู้อืนในทางทีไม่ดี ห้ามการเหยียดหยามผู้อืน ไม่ภักดีในสิงทีผิด และการอยู่ในอัล-ญะมาอะฮฺ.เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่าน ท่องจํา อธิบายความหมาย ความแตกต่าง เปรียบเทียบ เขียนและแปลความ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการอัล-หะดีษและอัล-หะดีษ และสามารถนําหลักคําสอนของอัล-หะดีษ ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 46. 46. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา46วิชาวิชาวิชาวิชาอัลฟกฮฺอัลฟกฮฺอัลฟกฮฺอัลฟกฮฺกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลาม
 47. 47. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา47คําอธิบายรายวิชาศอ 31131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา สรุป ความหมาย ความสําคัญ บทบัญญัติของอิสลาม ของการสมรส บทลงโทษในความผิดต่าง ๆ การลักขโมย การพนัน และการกล่าวหาเพือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในชีวิตประจําวันและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
 48. 48. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา48คําอธิบายรายวิชาศอ 31132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา สรุป ความหมาย ความสําคัญ บทบัญญัติของอิสลาม ของการทําผิดประเวณี การปล้นสะดม การดืมสุรา สิงมึนเมา สิงเสพติด นํามาวิเคราะห์กับสภาพในชุมชนเพือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในชีวิตประจําวันและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
 49. 49. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา49คําอธิบายรายวิชาศอ 32131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความหมาย ความสําคัญของการละหมาดฟัรดู การละหมาดศพ การละหมาดสุนัต และหลักการบทบัญญัติอิสลามกฎตักลีฟีย์ วาญิบ สุนัต ฮารอมเพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 50. 50. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา50คําอธิบายรายวิชาศอ 32132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความหมาย ความสําคัญและหลักการเกียวกับการทําฮัจฮฺและอุมเราะฮฺ การจัดการมรดก การถือศีลอด และหลักการบทบัญญัติอิสลามกฎตักลีฟีย์ มักโระและมูบะฮฺเพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 51. 51. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา51คําอธิบายรายวิชาศอ 33131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา สรุป ความหมาย ความสําคัญ เงือนไข ประเภท ของกฎวัฏอีย์ อากีเกาะ กุรบ่านกัฟฟาเราะ ซากาต นําวิเคราะห์กับสภาพในชุมชนเพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสามารถปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 52. 52. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา52คําอธิบายรายวิชาศอ 33132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา สรุป ความหมาย ความสําคัญ เงือนไข ประเภท และหลักการของการเก็บของตกทรัพย์สินทีฝังในดิน ดอกเบีย การแบ่งมรดก นําวิเคราะห์กับสภาพในชุมชนเพือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสามารถปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 53. 53. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา53คําอธิบายรายวิชาศอ 41131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไของค์ประกอบ ประเภท ของการละหมาด การจัดการศพ และเอียะติกาฟเพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมีความสุข
 54. 54. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา54คําอธิบายรายวิชาศอ 41132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 1 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไของค์ประกอบ ประเภท ของการจับจองฟืนฟูทีดินรกร้าง การเช่า การจ้าง มุฎอรอบะฮฺ อัลกุรอานและอัลฮะดีษเพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมีความสุข
 55. 55. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา55คําอธิบายรายวิชาศอ. 42131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 เทอม 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไของค์ประกอบ ประเภท ของการมอบฉันทะ การฝากของ และการหุ้นส่วนเพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมีความสุข
 56. 56. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา56คําอธิบายรายวิชาศอ 42132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 2 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไของค์ประกอบ ประเภท ของข้อตกลงในการดูแลผลผลิต การยกให้ สาธารณกุศล พินัยกรรม การแต่งงานมูฮัลลิล อิจมะฮฺ และกียาสเพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมีความสุข
 57. 57. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา57คําอธิบายรายวิชาศอ 43131 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 1จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไของค์ประกอบ ประเภท ของการแต่งงานมุฏอะฮฺ อีลาอฺ อย่าร้างกฎทุกๆการงานขึนอยู่กับการเจตนา ความมันใจไม่ถูกลบล้างด้วยความสงสัย ความยากนําไปสู่ความง่าย การตัดสินตามจารีตประเพณีเพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมีความสุข
 58. 58. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา58คําอธิบายรายวิชาศอ 43132 อัลฟิกฮฺ กลุ่มสาระศาสนาอิสลามชันอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที 3 ภาคเรียนที 2จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวนเวลา 6o ชัวโมงศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปความหมาย ความสําคัญ หลักฐาน เงือนไของค์ประกอบ ประเภท ของการแต่งงานมุฏอะฮฺ อีลาอฺ อย่าร้างกฎการวินิจฉัยใหม่ไม่สามารถลบผลการวินิจฉัยเก่าและการลงโทษ (ตามบัญญัติฮูดูด)ไม่สามารถยกเลิกได้ด้วยความคลุมเครือเพือถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมุสลิมได้อย่างถูกต้อง และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมได้อย่างมีความสุข
 59. 59. หลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา59วิชาอัลอะกีดะฮฺวิชาอัลอะกีดะฮฺวิชาอัลอะกีดะฮฺวิชาอัลอะกีดะฮฺกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลามกลุมสาระศาสนาอิสลาม

×