จััดการ KM ดวย
Open Source Software &
    Freeware

 ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
         ...
วัฒนธรรมการจัดการความรูของ สวทช.
                           สวทช.

           – ขอมู...
คลังผลงานวิจัยระบบเปด
Knowledge Sharing & Learning
• เลาเรือง + แลกเปลี่ยนเรียนรู
     ่
  – สรางความตระหนักการรักษา
   สรางความตระห...
NSTDA Core Value
• NSTDA
 –N  Nation First
 –S  Science & Technology
 –T  Teamwork
 –D  Deliverability
   D li  b...
Nation First
 กอเกิดกระแสการใช
Open Source Software
   & Freeware
Tools
•  DL & IR    DSpace & Greenstone
•  Blog      Wordpress
•  Wiki      Dokuwiki, Twiki,
      ...
การเลือกใชเครื่องมือ
• อยูบนฐานของ Open Source Software &
   
 Freeware
• สอดรับกับขอกําหนด/มาตรฐานของ สวทช.
 สอดร...
http://wikimatrix.org
http://cmsmatrix.org
http://trends.google.com
NSTDA Blog Report
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
• http://stks.or.th/wiki
• http://stks.or.th/web
• htt // tk
 http://stks.or.th/blog
        ...
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
KM with OSS & Freeware
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KM with OSS & Freeware

2,302 views
2,190 views

Published on

จัดการ KM ด้วย Open Source Software & Freeware

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,302
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
815
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KM with OSS & Freeware

 1. 1. จััดการ KM ดวย Open Source Software & Freeware ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ www.stks.or.th
 2. 2. วัฒนธรรมการจัดการความรูของ สวทช. สวทช. – ขอมูล องคความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ของ องคกร มการถายทอดและจดเกบอยางเปนระบบ  ร ี ร  ั ็  ป ร การเขาถึงไดอยาง ทั่วถึง ซึ่งขอมูล – มีมาตรฐานเพื่อการนํามาใชใหมหลายๆครั้งได องคความรู องคความร ความ – มีีการไหลเวียนผานกระบวนทีี่สรางคุณคา อันจะสงผลถึึง ไ ี  ั เชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพโดยรวมที่สูงขึ้นของสวทช. ประสบการณของ (= เกิดอํานาจตอรองกับผมสวนไดสวนเสย) เกดอานาจตอรองกบผู ีสวนไดสวนเสีย) องคกร ทีี่จาเปน ํ ป ตอการตัดสินใจ ตามภารกจท ตามภารกิจที่ กระบวนการทีี่เกีี่ยวของถูก มีีการใชเทคโนโลยีี ใ  โ โ บุคลากรไดรับ ออกแบบบนความไวเนื้อเชื่อใจ เปนเครื่องมือ เพื่อ มอบหมาย ซึ่งสรางแรงบันดาลใจในการ ชวยแปลงความ สรางสรรคผลงานใหกับพนักงาน ซ้้ําซอนในการทํางาน เปนความรวมมือ
 3. 3. คลังผลงานวิจัยระบบเปด
 4. 4. Knowledge Sharing & Learning • เลาเรือง + แลกเปลี่ยนเรียนรู ่ – สรางความตระหนักการรักษา สรางความตระหนกการรกษา ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน • Online Database • Knowledge & Patent Mapping • คลงความรู ากโรงเรียน คลังความรจากโรงเรยน • คลังคําศัพท • ติดตาม วิเคราะหสถานการณ ไขหวัดใหญสายพันธุใหม
 5. 5. NSTDA Core Value • NSTDA –N Nation First –S Science & Technology –T Teamwork –D Deliverability D li bilit –A Accountability
 6. 6. Nation First กอเกิดกระแสการใช Open Source Software & Freeware
 7. 7. Tools • DL & IR DSpace & Greenstone • Blog Wordpress • Wiki Dokuwiki, Twiki, Dok iki T iki MediaWiki • Library Koha, OpenBiblio, Senayan • CMS Joomla, Drupal • e-Learningg LearnSquare, Moodle q , • Office Suits OpenOffice.org • Workflow eGroupware • Report Open Flash Chart
 8. 8. การเลือกใชเครื่องมือ • อยูบนฐานของ Open Source Software &  Freeware • สอดรับกับขอกําหนด/มาตรฐานของ สวทช. สอดรบกบขอกาหนด/มาตรฐานของ • ผานการวิเคราะหเปรียบเทียบใหเหมาะสมกับ วััฒนธรรม และโครงสรางพื้ืนฐานของ สวทช. โ
 9. 9. http://wikimatrix.org
 10. 10. http://cmsmatrix.org
 11. 11. http://trends.google.com
 12. 12. NSTDA Blog Report
 13. 13. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม • http://stks.or.th/wiki • http://stks.or.th/web • htt // tk http://stks.or.th/blog th/bl

×